Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM

TINGKATAN TIGA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI ABM KEMAHIRAN
PENGGAL TAJUK NILAI MURNI BELAJAR
PENGHASILAN SENI VISUAL

1. ASAS SENI ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK:


REKA 1. Memahami dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Pensil, pensil Klasifikasi
menghasilkan pelbagai penghasilan karya. pelbagai jenis eksperimen warna, krayon, Banding beza
1.1 UNSUR jenis garisan melalui garisan dengan pen,berus, warna Menjana idea
SENI. pelbagai media dan 2.Menjalankan aktiviti menggunakan pelbagai poster
teknik. secara spontan & media dan teknik.yang TKP;
1.1.1 GARISAN 2. Mengaplikasikan dan terancang. berbeza. Contoh gambar - Kinestatik
memahami fungsi eksperimen - Interpersonal
- Jenis-jenis garisan dalam aktiviti ARAS 2 AKTIVITI 2 garisan pelbagi - Naturalis
garisan penghasilam seni visual 1.Memilih maklumat Pelajar melakar dan media dan teknik
-Garisan dan rupa berkaitan bidang seni melukis pelbagai garisan MASTERI:
-Garisan dan halus. dan jalinan pada alam Pengayaan
jalinan. semulajadi. NILAI Pemulihan.
-Garisan dan 2.Membanding beza jenis Menggunakan olahan Kerjasama,Yakin
2-3 ruang. komunikasi visual. garisan , Berani

ARAS 3 AKTIVITI 3
1.Mengaplikasikan asas Menghasilkan lukisan
seni reka objek geometrik. pelbagi
bentuk dan tona
2.Memilih dan menggunakan garisan.
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3. Mendokumentasik
an proses
pembelajaran

1
1.1.2 JALINAN ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK
1. Memahami konsep / 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Kertas lukisan, Mencirikan
- Jalinan tampak maksud dan jenis penghasilan karya. melakar dan melukis objek Menjana idea.
- Jalinan sentuk jalinan jalinan tampak dan sentuh persekitaran,

2. Mengetahui cara untuk yang terdapat pada alam bahan semulajadi TKP:
menghasilkan jalinan 2.Menjalankan aktiviti semulajadi dan buatan & buatan Naturalis
dalam bentuk 2D. secara spontan & manusia manusia. Kinestatik
terrancang. Intrapersonal
3. Memahami jalinan dan AKTIVITI 2 Contoh gambar
aplikasi dalam ARAS 2 Menghasilkan kolaj yang jalinan dan objek
penghasilan seni 1.Memilih maklumat menunjukkan jalinan dari berjalinan.
visual. berkaitan bidang seni bahan semulajadi/ buangan.
halus. Mengamati jalinan yang
4 terdapat pada permukaan NILAI
2.Membanding beza jenis sesuatu benda. Kasih sayang
komunikasi visual. Kesungguhan
AKTIVITI 3 Sabar
ARAS 3 Menghasilkan corak
1.Mengaplikasikan asas berwarna berdasarkan
seni reka jalinan buatan manusia.

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.
Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.1.3 WARNA ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP;


1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Contoh carta - Naturalis
memahami jenis warna. penghasilan karya. roda warna iaitu warna warna yang - Verbal
-Warna utama, utama, skunder dan tertier lengkap. linguistik
6-7 skunder, tertier 2. Menghasilkan pelbagai 2.Menjalankan aktiviti serta memahami warna - Interpersonal
jenis warna dengan secara spontan & pada di sekeliling kita Contoh lanskap - Logik
-Warna sejuk, pelbagai teknik. terancang. (alam semulajadi dan warna panas dan matematik
panas. buatan manusia). sejuk
3. Memahami dan ARAS 2 KBKK
-Ton warna mengaplikasi warna 1.Memilih maklumat AKTIVITI 2 Contoh kad Membanding
2
-Warna dalan penghasilan seni berkaitan bidang seni Pelajar menghasilkan ucapan pelbagai dan membeza
penggenap. visual. halus. jadual warna panas dan perayaan.
2.Membanding beza jenis sejuk serta memahami MASTERI:
komunikasi visual. atau mengaplikasi dalam Pengayaan
poster/logo. Pemulihan.

ARAS 3 AKTIVITI 3 Kertas lukisan, KONSTRUK


1.Mengaplikasikan asas Pelajar membuat tona jangka TIVISME
seni reka warna dan lukis,warna, Pengetahuan
2.Memilih dan mengaplikasinya dalam berus. sedia ada
menggunakan maklumat catan yang mudah
dalam pembelajaran.
AKTIVITI 4 NILAI
3.Mendokumentasikan Aktiviti aplikasi warna Kesabaran.
proses pembelajaran pada corak, kad ucapan, Kerjasama
rekabentuk dan Yakin
sebagainya.

ARAS 1
1.1.4. RUPA 1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui AKTIVITI 1 ABM TKP;
memahami jenis-jenis penghasilan karya. Pelajar membuat lakaran Contoh logo dan Naturalis
-Rupa Organik dan sifat rupa. dan lukisan rupa organik corak rupa. Verbal
-Rupa Geometrik 2.Menjalankan aktiviti dan geometrik corak linguistik
2. Menghasilkan rupa secara spontan & berulang. Contoh corak Interpersonal
-Rupa Positif dalam bentuk terancang. rupa Logik
-Rupa Negatif. penghasilan seni AKTIVITI 2 positif/Negatif. matematik
visual. ARAS 2 Pelajar menghasilkan
1.Memilih maklumat corak komposisi yang Jenama hurf KBKK
8 3. Memahami aplikasi berkaitan bidang seni menunjukkan perbezaan bergaya Membanding
rupa dengan unsur seni halus. rupa positif dan negatif. Membeza
yang lain.
2.Membanding beza jenis AKTIVITI 3 NILAI KONSTRUK
komunikasi visual. Menghasilkan rupa Kesabaran TIVISME
mukataip yang bergaya. Kesungguhan Pengetahuan
ARAS 3 dan bersifat spt JATUH, Keyakinan. sedia ada
1.Mengaplikasikan asas TINGGI, RENDAH,
seni reka GEMOK dll.

AKTIVITI 4
2.Memilih dan
3
menggunakan maklumat Pelajar membuat aplikasi
dalam pembelajaran. rupa dalam reka bentuk
logo/lambang.
3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.1.5 BENTUK ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP


1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Contoh corak Kinestatik
-Bentuk geometrik memahami konsep penghasilan karya. aktiviti bentuk iaitu pelbagai bentuk. Logik
-Bentuk organik. dan jenis bentuk. melukis bentuk geometrik Contoh kolaj matematik
2.Menjalankan aktiviti dan organik untuk yang
-Bentuk konkrit 2. Menghasilkan secara spontan & membuat corak selang- menunjukkan KBKK
-Bentuk ilusi kepelbagaian bentuk terancang. seli. bentuk. Membanding
melalui teknik Menyelesaikan
tertentu. ARAS 2 NILAI masalah
1.Memilih maklumat AKTIVITI 2 Kasih sayang
3. Memahami dan berkaitan bidang seni Pelajar membuat kolaj Berani KONSTRUK
mengaplikasi bentuk halus. timbul berasaskan bentuk Tekun TIVISME
9 - 10 dalam penghasilan organik pada alam Pengetahuan
seni visual. 2.Membanding beza jenis semulajadi sedia ada
komunikasi visual.
AKTIVITI 3
ARAS 3 Pelajar menghasilkan
1.Mengaplikasikan asas origami yang berbentuk
seni reka 3D untuk menunjukkan
bentuk konkrit.
2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.1.6 RUANG. ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP;


1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Lukisan & Catan - Naturalis
-Ruang dekat memahami jenis dan penghasilan karya. lukisan/catan yang yang - Verbal
11 -Ruang jauh. sifat ruang. menunjukkan ruang menunjukkan linguistik
2. Menghasilkan ruang 2.Menjalankan aktiviti dekat dan jauh. pelbagai ruang. - Interpersonal
-Ruang terhad melalui aktiviti secara spontan & - Logik
-Ruang bebas. penghasilan seni terancang. AKTIVITI 2 Contoh lukisan matematik
4
visual. Pelajar menghasilkan perspektif dan
-Ruang dan 3. Memahami aplikasi ARAS 2 lukisan perspektif 1 titik seni bina KBKK
persepektif. ruang dalam 1.Memilih maklumat lenyap dalam bilik darjah berperspektif. Kritis
lukisan/catan/ berkaitan bidang seni yang menunjukkan ruang Membanding
Rekabentuk. halus. terhad. Membeza

2.Membanding beza jenis AKTIVITI 3 NILAI KONSTRUK


komunikasi visual. Pelajar membuat lukisan Kesungguhan TIVISME
lanskap yang Kekemasan. Pengetahuan
ARAS 3 membezakan ruang Kesabaran. sedia ada
1.Mengaplikasikan asas depan, tengah dan
seni reka belakang.

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.1.2. PRINSIP ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP


REKAAN 1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Lukisan, Catan Kinestatik
memahami konsep penghasilan karya. konsep harmoni melalui kertas hadiah dan Logik
1.2.1 harmoni. susunan atau ulangan corak yang matematik
HARMONI 2.Menjalankan aktiviti unsur seni yang menunjukkan Intrapersonal
2. Menghasilkan konsep secara spontan & seimbang. harmoni.
harmoni dalam terrancang. Contoh gambar KBKK
aktiviti seni halus ARAS 2 AKTIVITI 2 yang harmoni Kreatif
atau rekabentuk 1.Memilih maklumat Pelajar membuat kajian USSR. Membanding
grafik. berkaitan bidang seni dan menghasilkan kesan Menyelesaikan
13 - 14 harmoni pada unsur seni
halus. Masalah
2.Membanding beza jenis seperti garisan, warna, NILAI
komunikasi visual. bentuk dan rupa. Kesungguhan KONSTRUK
Kekemasan. TIVISME
ARAS 3 AKTIVITI 3 Kesabaran Pengetahuan
1.Mengaplikasikan asas Pelajar mengaplikasi sedia ada
seni reka konsep harmoni dalam
gubahan corak kertas
2.memilih dan pembalut hadiah.
5
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.2. ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


PENEGASAN 1. Memahami konsep 1.Berkomunikasi melalui Mengkaji konsep Catan/lukisan/ Membanding
penegasan. penghasilan karya. penegasan pada alam kraf yang Membeza
semulajadi dan buatan menunjukkan Menjana idea
2. Mengetahui beberapa 2.Menjalankan aktiviti manusia penegasan,
cara untuk mendapat secara spontan & warna, motif dan TKP
dan menghasilkan terancang. AKTIVITI 2 rekabentuk. Naturalis
penegasan Pelajar menghasilkan Verbal
poster yang dapat Contoh Poster linguistik
ARAS 2 menunjukkan Interpersonal
3. Menghasilkan sebuah 1.Memilih maklumat penegasan.dari segi Contoh kotak
corak berasaskan berkaitan bidang seni warna /tipogfari/ visual. (perkahwinan) KONSTRUK
penegasan halus. TIVISME
15 AKTIVITI 3 NILAI Pengetahuan
2.Membanding beza jenis Pelajar menghasilkan Keselamatan sedia ada
komunikasi visual. kotak telor (oleh-oleh Kekemasan.
perkahwinan) dengan Kerjasama
ARAS 3 penegasan pada
1.Mengaplikasikan asas coraknya.
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.3 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP


IMBANGAN. 1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Mengkaji dan menerokai Contoh Naturalis
16 memahami konsep penghasilan karya. konsep imbangan dalam gambar/foto Kinestatik
dan jenis imbangan. alam semulajadi dan konsep Logik
2.Menjalankan aktiviti buatan manusia. imbangan. matematik
2. Menghasilkan karya secara spontan &
6
berprinsip imbangan terrancang. AKTIVITI 2 Bahan buangan KBKK
Menghasilkan arca spt. kulit kerang, Kreatif
mobail dari bahan biji getah dll Kritis
buangan bagi

3. Mengaplikasi prinsip ARAS 2 menjelaskan konsep Contoh logo & KONSTRUK


imbangan dalam 1.Memilih maklumat imbangan. corak bersimetri. TIVISME
penghasilan seni berkaitan bidang seni Pengetahuan
visual. halus. AKTIVITI 3 NILAI sedia ada
Membuat corak atau logo Kesungguhan
2.Membanding beza jenis kolai yang bercirikan Ketepatan
komunikasi visual. imbangan simetri dan Tanggungjawab.
non-simetri.
ARAS 3
1.Mengaplikasikan asas
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.4 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP


KONTRA 1. Mengetahui 1.Berkomunikasi melalui Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ Naturalis
memahami konsep penghasilan karya. prinsip kontra pada alam Logo/Corak/ kinestetik
kontra. sekeliling. Motif kraf yang Verbal
2.Menjalankan aktiviti berkonsepkan Linguistik
2. Mengetahui prinsip secara spontan & AKTIVITI 2 kontra. Interpersonal
kontra dalam Seni terancang. Menghasilkan karya
17 berkonsep kontra pada NILAI
Visual dan kehidupan KBKK
seharian ARAS 2 garisan, warna, rupa, Kerjasama Membanding
1.Memilih maklumat jalinan, bentuk dan ruang. Disiplin Menjana idea
3. Menghasiklan satu berkaitan bidang seni Kebersihan
hasil karya kontra halus. AKTIVITI 3
dalam rupa yang Menghasilkan logo yang
menarik 2.Membanding beza jenis bermotif objek alam
komunikasi visual. semulajadi / buatan
7
manusia dengan
penekanan prinsip kontra
warna.

ARAS 3
1.Mengaplikasikan asas
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.5 . ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


PERGERAKAN 1. Memahami konsep 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Contoh gambar Kreatif
pergerakan penghasilan karya. lukisan kesan pergerakan pergerakan Menjana idea
melalui membuat garisan, alam persekitaran
2. Menghasilkan kesan 2.Menjalankan aktiviti rupa dan bentuk. dan
pergerakan secara spontan & objek buatan
terancang. manusia
AKTIVITI 2 TKP;
3. Mengaplikasi ARAS 2 Pelajar membuat kesan Contoh arca kinestetik
pergerakan dalam 1.Memilih maklumat pergerakan dengan mobail yang Naturalis
penghasilan seni visual. berkaitan bidang seni menggunakan teknik kinestatik. Visual ruang
18 -19 halus. kolaj Interpersonal

2.Membanding beza jenis AKTIVITI 3


NILAI KONSTRUK
komunikasi visual. Pelajar membuat arca
Kerjasama TIVISME
mobail daripada kertas
Tanggungjawab Pengetahuan
ARAS 3 untuk menunjukkan
Sabar sedia ada
1.Mengaplikasikan asas pergerakan 3 Dimensi
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

8
3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.6 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KEPELBAGAI- 1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Catan dan lukisan Pemikiran
AN memahami konsep penghasilan karya. lukisan/catan yang – kondep kreatif
kepelbagaian. berkonsep kepelbagaian kepelbagaian. Menjana idea
2.Menjalankan aktiviti melalui gabungan unsur Jenis dan contoh
2. Menghasilkan konsep secara spontan & seni seperti garisan, rupa, logo TKP;
kepelbagaian dalam terancang. bentuk dan warna. kinestetik
penghasilan seni visual. Contoh kolaj Visual ruang
ARAS 2 AKTIVITI 2 pelbagai media. Interpersonal
3. Memahami konsep 1.Memilih maklumat Pelajar mencipta
kepelbagaian dan berkaitan bidang seni logo/lambang KONSTRUK
aplikasi dalam seni halus. berdasarkan kepelbagaian TIVISME
20 halus, rekabentuk dan rupa dan mukataip. Pengetahuan
kraf. 2.Membanding beza jenis sedia ada
komunikasi visual. NILAI
Kebersihan
ARAS 3 AKTIVITI 3
Keselamatan
1.Mengaplikasikan asas Menghasilkan kolaj
Kesabaran.
seni reka melalui kepelbagaian
teknik
2.Memilih dan (bakar,koyak,potong,
menggunakan maklumat gunting, gurisan dsb) dan
dalam pembelajaran. media.(kertas, kain,
plastik, kad board dsb)
3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.2.7 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KESATUAN 1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar mengkaji konsep Contoh catan Pemikiran
memahami konsep penghasilan karya. kesatuan dalam karya dan kraf lengkap kreatif
21 seni visual.
kesatuan. yang Kritis
2.Menjalankan aktiviti menunjukkan
2. Menghasilkan secara spontan & AKTIVITI 2 konsep kesatuan. TKP;
penghasilan seni visual terancang. Pelajar mengabungkan kinestetik
9
yang menjelaskan unsur-unsur seni seperti Pen/dakwat Visual ruang
konsep kesatuan. garisan, jalinan, rupa, Contoh catan Interpersonal
bentuk, warna dan ruang lanskap.

3. Memahami konsep ARAS 2 bagi menunjukkan NILAI KONSTRUK


kesatuan dalam aplikasi 1.Memilih maklumat elemen kesatuan. Kesempurnaan TIVISME
seni visual. berkaitan bidang seni Berani Pengetahuan
halus. AKTIVITI 3 Kesungguhan. sedia ada
Pelajar menghasilkan satu
2.Membanding beza jenis karya lukisan pen dakwat
komunikasi visual. bertemakan lanskap yang
dapat menjelaskan
ARAS 3 konsep kesatuan.
1.Mengaplikasikan asas
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.3 SENI 1. Mengetahui dan ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP;


HALUS memahami jenis dan 1.Berkomunikasi melalui Membuat kajian garisan, Contoh lukisan Naturalis
asas lukisan . penghasilan karya. jalinan yang terdapat di menekankan Verbal
1.3.1.LUKISAN tumbuh-tumbuhan.dan jalinan dan linguistik
2. Menghasilkan dan 2.Menjalankan aktiviti alam semulajadi. dan garisan dengan Interpersonal
mengenalpasti unsur secara spontan & buatan manusia dengan pelbagai media. Logik
seni dan prinsip terancang. dakwat/arang matematik
25 - 26
rekaan dalam Pensil/pen/arang/
menggambar secara ARAS 2 AKTIVITI 2 dakwat KBKK
lukisan 1.Memilih maklumat Pelajar menghasilkan Membanding
berkaitan bidang seni lukisan persepktif tiga Lukisan Membeza
3. Memahami peranan halus. titik lenyap dengan Perspektif 1, 2
lukisan dalam seni menggunakan ruang dan 3 titik MASTERI:
visual. 2.Membanding beza jenis dalam kelas sebagai lenyap. Pemulihan
10
komunikasi visual. rujukan. Pengayaan.

ARAS 3 AKTIVITI 3 NILAI


1.Mengaplikasikan asas Pelajar membuat lukisan Ketekunan /
seni reka secara ‘pointistik’ kesungguhan /
bertemakan suatu bahan kasih sayang
2.Memilih dan semulajadi bagi
menggunakan maklumat menghasilkan sebuah
dalam pembelajaran. karya seni.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.3.2.CATAN ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


1. Mengetahui dan 1.Berkomunikasi melalui Pelajar didedahkan jenis Contoh catan Pemikiran
- Cat Poster memahami jenis dan penghasilan karya. dan teknik serta tempatan pelbagi kreatif
- Catan cat air teknik catan. alat/bahan dalam teknik dan aliran.
- Cat Minyak. 2.Menjalankan aktiviti menghasilkan catan. TKP;
2. Menghasilkan catan- secara spontan & Catan pelbagai kinestetik
catan mengikut terancang. AKTIVITI 2 media sebagai Visual ruang
teknik yang tertentu. Pelajar menghasilkan perbandingan. Interpersonal
ARAS 2 poster mudah dengan
3. Mengaplikasikan dan 1.Memilih maklumat menggunakan cat KONSTRUK
27 -29 poster/warna buncho.
memahami unsur berkaitan bidang seni TIVISME
seni dan prinsip halus. NILAI Pengetahuan
rekaan dalam catan AKTIVITI 3 sedia ada
Ketekunan.
2.Membanding beza jenis Pelajar menghasilkan
Ketelitian.
komunikasi visual. ujikaji teknik dan jenis
Kebersihan.
catan cat air seperti
ARAS 3 basah atas basah, basah
1.Mengaplikasikan asas atas kering dan kering
seni reka atas basah.

2.Memilih dan AKTIVITI 4


11
menggunakan maklumat Pelajar menghasilkan
dalam pembelajaran. catan yang tertentu
dengan penekanan unsur
3.Mendokumentasikan tona, cahaya dan teknik.
proses pembelajaran

1.3.3 ARCA ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


1. Memahami konsep, 1.Berkomunikasi melalui Pelajar mengkaji dan Contoh Arca Pemikiran
- Arca Mobil jenis dan teknik penghasilan karya. menilai contoh arca luakan, binaan, kreatif
- Arca Stabail penghasilan arca berfungsi dan estatika di mobail/ stabail Banding beza
- Arca Berfungsi 2.Menjalankan aktiviti sekeliling sekolah dan
- Arca Estatika 2. Memahami dan secara spontan & sekitarnya. Kad origami, TKP;
menghasilkan arca terancang. kertas manila, kinestetik
berfungsi dan estatika. AKTIVITI 2 pisau, dawai, logik
ARAS 2 Pelajar menghasilkan tali/benang. matematik
3. Mengetahui teknik 1.Memilih maklumat arca mobail berdasarkan Interpersonal
dan proses untuk berkaitan bidang seni teknik origami. Pisau , gunting
menghasil-kan arca halus. KONSTRUK
stabail atau mobail AKTIVITI 3 TIVISME
30 - 32 Pelajar membuat arca
2.Membanding beza jenis NILAI Pengetahuan
komunikasi visual. menggunakan kad tebal, Ketelitian sedia ada
kertas origami dan Keselamatan
ARAS 3 dijadikan gantungan. Kreatif
1.Mengaplikasikan asas
seni reka

2.Memilih dan
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.3.4 CETAKAN 1. Mengetahui dan ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


memahami pelbagai 1.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Bahan buangan Pemikiran
33 -34 - Cetakan lino. jenis, media dan penghasilan karya. cetakan melalui bahan seperti benang, kreatif
- Cetakan stensil. teknik cetakan buangan yang berjalinan tali, daun, bulu
- Cetakan sutera 2.Menjalankan aktiviti seperti tali, benang, ayam dan lain- TKP;
saring. 2. Menghasilkan secara spontan & daun, kulit kayu dan lain.. kinestetik
12
- Cetakan timbul. cetakan yang terancang. sebagainya. Naturalis
- Cetakan benam. tertentu sebagai Visual ruang
penghasilan seni Interpersonal
visual.

3. Memahami cetakan ARAS 2 AKTIVITI 2 Kertas, gam, KONSTRUK


dan aplikasi unsur 1.Memilih maklumat Membuat motif cetakan pisau dan bahan TIVISME
seni dan prinsip berkaitan bidang seni berasaskan muka taip. buangan/bahan Pengetahuan
rekaan. halus. semulajadi. sedia ada
AKTIVITI 3
2.Membanding beza jenis Membuat cetakan sutera Blok, dye,skuji
komunikasi visual. saring dua warna dan stensil kertas.
menggunakan tenik
ARAS 3 stensil kertas/profilem.
1.Mengaplikasikan asas NILAI
seni reka Kebersihan/
Ketelitian
2.Memilih dan Kreatif.
menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

3.Mendokumentasikan
proses pembelajaran

1.4 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KOMUNIKASI 1. Mengetahui dan 1.Memahami prinsip Pelajar menghasilkan Contoh huruf Pemikiran
VISUAL memahami reka Rekaan Bentuk Grafik yang pelbagai reka bentuk blok pelbagai kreatif
1.4.1 bentuk grafik spt. menjelaskan maksud tipografi system 3 x 5 nisbah.
REKA Tipografi, logo, kepekaan, keharmonian, dengan pelbagai nisbah. TKP;
BENTUK poster, papan tanda keindahan dan keselesaan Logo-logo huruf kinestetik
GRAFIK. dan sebagainya. dalam kativiti penghasilan. AKTIVITI 2 spt TV3, RTM, logik
36 -37 - Tipografi Pelajar diminta PEPSI, F1 dsb. matematik
- Logo 2. Menghasilkan logo, ARAS 2 menghasilkan satu reka Interpersonal
- Poster tipografi, logo, 1.Membincangkan perkara bentuk logo huruf yang Contoh poster
- Pembungkusan poster, papan tanda yang berkaitan bertemakan nama/ nama yang berkaitan. KMD:
- Papan Tanda. dan sebagainya. perkembangan Seni Grafik singkatan. Membuat
dan kegunaannya dalam NILAI ramalan
3. Memahami pelbagai kehidupan seharian. AKTIVITI 3 Ketepatan/ Proses inovasi
13
kompenan reka Pelajar menghasilkan kebersihan
bnetuk grafik dan 2.Menghasilkan lakaran sebuah poster mudah Kreatif KONSTRUK
ciri-cirinya yang baik. reka bentuk kerja grafik bertemakan Masa Depan TIVISME
seperti logo, papan iklan dengan menitikberatkan Pengetahuan
atau risalah yang mudah. tipografi dan imej. sedia ada

ARAS 3
1.Menghasilkan rekabentuk
kerja grafik berasaskan
bidang tertentu.

2.Mengaitkan nilai tambah


Seni Visual.

3.Membuat kemasan dan


ketelitian serta
persembahan hasil seni.

1.5 KRAF ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


TRADISONAL 1. Mengetahui dan 1.Mengumpul maklumat Pelajar didedahkan Kek, bilah, torak, Kreatif
memahami asas kraf sejarah tenunan tempatan dengan kerja orientasi rahak, peleting. Menjana idea
1.5.1 tenunan dan serantau kraf tenunan dengan
- KRAF merekacorak kraf menggunakan alat, bahan Bahan – benang, TKP;
38 - 39 dan teknik.
TENUNAN tradisional. 2.Menyenarai alat, bahan, benang emas. kinestetik
teknik dan proses Naturalis
2. Menghasilkan kraf penghasilan tenunan. AKTIVITI 2 Contoh gambar Visual ruang
tenunan yang ringkas. Pelajar diminta kraf Interpersonal
3.Menyenarai nama tokoh menghasilkan kraf
3. Memahami kraf dan mencatatkan tenunan dengan
tenunan tradisional sumbangan serta hasil menggunakan motif flora. NILAI
dan dimensi baru. karya mereka. Penghargaan KONSTRUK
Kebersihan TIVISME
ARAS 2 keselamatan Pengetahuan
AKTIVITI 3
1.Membuat lakaran reka sedia ada
Pelajar diminta
corak tenunan dengan
mengumpul gambar kraf
memberi perhatian kepada
tenunan dan dimensi
fungsi, nilai budaya dan
baru.
kemasan.

14
2.Menyatakan penghargaan
terhadap hasil kraf
tradisional setempat.

3.Mendokumentasi
perkembangan teknologi
pembuatan tenunan
tradisional serta tenunan
pribumi.

ARAS 3
1.Menghasilkan barangan
kraf tenunan dengan
menggunakan alat, bahan
dan teknik.

2.Mereka ganti alat, bahan


dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan
barangan kraf tenunan.

3.Kekemasan kerja dan


mengaitkan nilai tambah
seni dengan bidang lain
seperti sains dan teknologi.

1.5.2 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KRAF BATIK 1. Mengetahui dan 1.Mengumpul maklumat Pelajar dikehendaki Contoh batik pemikiran kritis
memahami asas kraf sejarah batik tempatan menghasilkan kajian tradisional dan Menjana idea
tradisional dan batik serantau motif flora dan fauna batik lukis. Menyelesaikan
lukis. masalah
40 2.Menyenarai alat, bahan, AKTIVITI 2 Contoh kraf batik
2. Mengumpulkan teknik dan proses Pelajar didedah dengan tradisional dan KONSTRUK
maklumat dan sejarah penghasilan batik. motif-motif tradisional dimensi baru. TIVISME
batik serta yang mudah dan olahan pengalaman
menghasilkan kraf 3.Menyenarai nama tokoh motif mengikut kreativiti Alat – berus, sediada
batik lukis. dan mencatatkan diminta menghasilkannya canting,
15
sumbangan serta hasil dengan pelbagai dimensi pemidang, dapur, TKP;
3. Memahami kraf batik karya mereka. baru. sarang - kinestetik
tradisional dan - logik
dimensi baru. matematik
- Interpersonal
AKTIVITI 3
ARAS 2 Bahan – kain
Pelajar diminta
1.Membuat lakaran reka sutera atau kain
mengumpul gambar kraf
corak batik dengan kapas, rosin, lilin,
batik tradisional, corak
memberi perhatian kepada pewarna batik,
batik lukis dan dimensi
fungsi, nilai budaya dan sodium silikat,
baru.
kemasan. serbuk soda

2.Menyatakan penghargaan NILAI


terhadap hasil kraf Ketekunan/
tradisional setempat. Keselamatan
Kreatif
3.Mendokumentasi
perkembangan teknologi
pembuatan batik
tradisional.

ARAS 3
1.Menghasilkan barangan
kraf batik dengan
menggunakan alat, bahan
dan teknik.

2.Mereka ganti alat, bahan


dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan
barangan kraf batik.

3.Kekemasan kerja dan


mengaitkan nilai tambah
seni dengan bidang lain
seperti sains dan teknologi.

16
B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
MINGGU BIDANG HASIL ARAS AKTIVITI ABM KEMAHIRAN
PENGGAL TAJUK PEMBELAJARAN NILAI MURNI BELAJAR

1. ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


PERKEMBAN 1. Mengetahui dan 1.Mengumpul maklumat Pelajar membuat Contoh gambar dan pemikiran kritis
GAN SENI memahami warisan berkaitan perkembangan dokumentasi karya popular
VISUAL DI budaya Seni Halus Seni Visual dalam dengan tempatan seperti: BCB:
MALAYSIA Malaysia. kehidupan, budaya menyenaraikan Mencatat
tempatan dan budaya lain. beberapa tokoh Hussein Anas Membaca
1.1: 2. Mengetahui dan pelukis tanah air Yeoh Jin Leng Menulis laporan
SENI HALUS menghargai tokoh dan 2.Membuat pernyataan Ahmad Khalid
serta karyanya
warisan budaya Seni berkaitan pengaruh Seni Yusof KONSTRUKTIV
Halus Tempatan Islam, Barat dan serantau. yang popular. Abdul Ghaffar ISME
Ibrahim -pengalaman
AKTIVITI 2
ARAS 2 sedia ada
Pelajar membuat
1.Menyenarai perkara
berkaitan perkembangan portfolio NILAI
kraf batik dan tenunan berkumpulan (2 Kebersihan
tradisional dan pribumi dari atau 3 orang Ketelitian
aspek: sekumpulan ) kesabaran
41 a. pengenalan tentang Sejarah
b. tokoh dan sumbangan
c. sumbangan Tokoh Seni Visual
terkenal di
2.Menginteprestasi dan Malaysia
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat. AKTIVITI 3
Pelajar didedahkan
3.Membanding beza
dengan ‘Kritikan
pengaruh Seni Islam, Seni
barat dan serantau terhadap Mudah’ karya
seni halus, kraf tradisional, catan/ arca
peralatan, alat permainan tempatan yang
dan perhiasan diri di popular.
Malaysia.

17
ARAS 3
1.Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

2.Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan bukti
hasil Seni Visual sebagai
warisan budaya.

3.Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni
Visual.

4.Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.

1.2 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KRAF 1. Mengtahui dan 1.Mengumpul maklumat Pelajar Contoh Buku skrap pemikiran kritis
TRADISIONAL memahami Kraf berkaitan perkembangan menghasilkan buku tentang motif flora
Tradisional tempatan. Seni Visual dalam skrap dengan dan fauna serta BCB:
- Apresiasi kehidupan, budaya mengumpul gambar koleksi gambar Mencatat
Tenunan. 2. Mengetahui dan tempatan dan budaya lain. dan motif kraf mengenai kraf Membaca
- Apresiasi menghargai tokoh dan tradisional spt. motif tenunan dan batik. Menulis laporan
Batik. pandai tukang 2.Membuat pernyataan yang terdapat pada
tempatan. berkaitan pengaruh Seni tenunan dan batik. Contah kraf KONSTRUKTIV
42
Islam, Barat dan serantau. tenunan dan batik. ISME
AKTIVITI 2 -pengalaman
ARAS 2 Pelajar sedia ada
1.Menyenarai perkara menghasilkan folio
berkaitan perkembangan ringkas tentang reka
kraf batik dan tenunan bentuk kraf-kraf

tradisional dan pribumi dari tempatan semakin NILAI


aspek: pupus dan perlu Penghargaan
diselamatkan.
18
a. pengenalan AKTIVITI 3 Kreatif
b. tokoh Membandingbeza Kesungguhan
c. sumbangan pengaruh Seni Islam,
Barat dan serantau
dengan Seni Halus dan
2.Menginteprestasi dan Kraf Tradisional di
mengaplikasi maklumat Malaysia.
secara jelas dan tepat.

3.Membanding beza
pengaruh Seni Islam, Seni
barat dan serantau terhadap
seni halus, kraf tradisional,
peralatan, alat permainan
dan perhiasan diri di
Malaysia.

ARAS 3
1.Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

2.Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan bukti
hasil Seni Visual sebagai
warisan budaya.

3.Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni
Visual.

4.Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.

19
KRAF ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK
PRIBUMI 1. Mengetahui sejarah 1.Mengumpul maklumat Pelajar membuat Contoh Buku Skrap Pemikiran kritis
Seni Halus Malaysia berkaitan perkembangan dokumentasi mengenai mengenai kraf
- Peralatan selepas merdeka dan Kraf Pribumi dengan Pribumi
Seni Visual dalam
kraf tradisional dari mengumpulkan BCB
kehidupan, budaya maklumat mengenai Buku-buku ilmiah Mencatat
aspek tokoh dan tempatan dan budaya lain. kraf Pribumi. mengenai sejarah dan Membaca
sumbangan, nilai-nilai masyarakat Pribumi. Menulis Laporan
estetik dan sosial. 2.Membuat pernyataan NILAI
berkaitan pengaruh Seni
Islam, Barat dan serantau. AKTIVITI 2 Penghargaan KONSTRUKTIVI
Membuat pernyataan Kreativiti, SME
ARAS 2 berkaitan pengaruh kesungguhan Pengalaman sedia
1.Menyenarai perkara seni Kraf Pribumi ada
dalam kehidupan dan
berkaitan perkembangan
masyarakat tempatan
kraf batik dan tenunan
tradisional dan pribumi dari AKTIVITI 3
aspek: Menyenaraikan
a. pengenalan perkara yang berkaitan
b. tokoh dengan perkembangan
43 - 44 Kraf dalam masyarakat
c. sumbangan
Pribumi
2.Menginteprestasi dan
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.

3.Membanding beza
pengaruh Seni Islam, seni
Barat dan serantau terhadap
Seni Halus, Kraf
Tradisional, Peralatan, Alat
Permainan dan Perhiasan
Diri di Malaysia.

ARAS 3
1 .Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

20
2.Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan bukti
hasil Seni Visual sebagai
warisan budaya.

3.Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni
Visual.

4.Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.

ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


Alat Permainan 1. Mengumpul 1.Mengumpul maklumat Pelajar membuat Contoh Buku Skrap Pemikiran Kritis
maklumat berkaitan berkaitan perkembangan dokumentasi mengenai Alat
perkembangan seni Seni Visual dalam mengenai Alat Permainan BCB
visual dalam kehidupan, budaya Permainan masyarakat Mencatat
kehidupan, budaya, tempatan dan budaya lain. Tradisional Pribumi Membaca
tempatan dasn budaya masyarakat Pribumi. Menulis Laporan
lain 2.Membuat pernyataan
berkaitan pengaruh Seni AKTIVITI 2 KONSTRUKTIV
2. Membuat pernyataan Islam, Barat dan serantau. Membuat pernyataan Buku-buku ilmiah ISME
mengewnai pengaruh berkaitan pengaruh mengenai Alat Pengalaman sedia
45 seni dalam kehidupan. ARAS 2 mengenai alat Permainan ada
1.Menyenarai perkara permainan masyarakat
3. Menyenaraikan berkaitan perkembangan masyarakat pribumi Pribumi
perkara yang kraf batik dan tenunan dalam kehidupan.
berkaitan dengan alat tradisional dan pribumi dari NILAI
permainan tradisional aspek: AKTIVITI 3
dengan masyarakat a. pengenalan Menyenaraikan Penghargaan,
pribumi b. tokoh perkara yang Kreativiti,
c. sumbangan berkaitan dengan Kesungguhan
alat permainan
2.Menginteprestasi dan masayarakat pribumi
mengaplikasi maklumat dalam kehidupan
secara jelas dan tepat. masa kini.
21
3.Membanding beza
pengaruh Seni Islam, seni
Barat dan serantau terhadap
Seni Halus, Kraf
Tradisional, Peralatan, Alat
Permainan dan Perhiasan
Diri di Malaysia.

ARAS 3
1.Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

2.Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan bukti
hasil Seni Visual sebagai
warisan budaya.

3.Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni
Visual.

4.Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian.

ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


Perhiasan Diri 1. Mengumpulkan 1.Mengumpul maklumat Pelajar membuat Contoh Buku Skrap Pemikiran Kritis
maklumat mengenai berkaitan perkembangan dokumentasi Mengenai
perkembangan Seni Seni Visual dalam mengenai alat Perhiasan Diri BCB
Visual dalam kehidupan, budaya perhiasan diri dalam masyarakat Mencatat
46
kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. masyarakat Pribumi. Pribumi Membaca
tempatan dan budaya Menulis Laporan
lain. 2.Membuat pernyataan AKTIVITI 2
berkaitan pengaruh Seni Membuat pernyataan
Islam, Barat dan serantau. berkaitan pengaruh
mengenai alat
22
2. Membuat pernyataan ARAS 2 perhiasan diri Buku-buku ilmiah KONSTRUKTIV
mengenai pengaruh 1.Menyenarai perkara masyarakat pribumi mengenai alat ISME
seni dalam kehidupan. berkaitan perkembangan dalam kehidupan. perhiasan diri Pengalaman
kraf batik dan tenunan masyarakat sedia ada
3. Menyenaraikan tradisional dan pribumi dari AKTIVITI 3 pribumi
perkara yang aspek: Menyenaraikan
berkaitan dengan a. pengenalan perkara yang
perhiasan diri dalam b. tokoh berkaitan dengan
masyarakat pribumi. c. sumbangan alat perhiasan diri
dalam kehidupan
2.Menginteprestasi dan masa kini.
mengaplikasi maklumat
secara jelas dan tepat.

3.Membanding beza
pengaruh Seni Islam, Seni
barat dan serantau terhadap
seni halus, kraf tradisional,
peralatan, alat permainan
dan perhiasan diri di
Malaysia.

ARAS 3
1.Membuat pernyataan
tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.

2.Menghasilkan portfolio
yang mengemukakan bukti
hasil Seni Visual sebagai
warisan budaya.

3.Membincang cara
memelihara, mengekal dan
memajukan hasil Seni
Visual.
4.Menyatakan penghargaan
serta peranan Seni Visual
dalam kehidupan seharian

23

Anda mungkin juga menyukai