Anda di halaman 1dari 29

Inhoudsopgave:

Wat dienen wij te doen tijdens de Ramadhaan? ................................................................ 5


V1. Welke zaken verbreken het vasten?.............................................................................. 8
V2. Zijn er bepaalde aantal (Raka'aat) voor de Qiyaam (nacht/avondgebed na het 'isha-
gebed) of niet?.................................................................................................................... 9
V3. Als iemand bidt achter een Imaam die meer bidt dan 11 raka'aat, moet hij de Imaam
volgen of moet hij weggaan als hij klaar is met 11 raka'aat?.......................................... 10
V4. Sommige mensen eten terwijl er voor de 2e keer geroepen wordt naar het Fadj'r
gebed tijdens de Ramadhaan, hoe correct is hun vasten? ............................................... 10
V5. Het enige dat veel mensen tijdens de Ramadhaan bezighoudt is het eten en slapen.
De Ramadhaan wordt daarmee een maand van luiheid. Ook is het zo dat sommigen
onder hen zich 's nachts vermaken en overdag slapen, wat is uw advies aan deze
mensen?............................................................................................................................ 10
V6. Sommige A-Iemmah verlengen de Doe'aa tijdens de Ramadhaan en sommige maken
het kort; wat is de correcte wijze? ................................................................................... 11
V7. Hoe zit het met de authenticiteit van de hadieth: "Zowel het vasten van Al-H'aadjim
als Al-Mah'djoem is ongeldig"? ....................................................................................... 11
V8. Wat is het oordeel over het feit dat mensen van Djaddah naar Mekkah gaan om
Taraweeh'-gebeden te verrichten? ................................................................................... 11
V9. Wat is het oordeel over het volgen/opzoek gaan naar A-iemmah die mooie stemmen
hebben (om daarachter te bidden)? ................................................................................. 11
V10. Is het veel bloed prikken iets wat het vasten verbreekt?.......................................... 12
V11. Wat betreft de Taraweeh'-gebeden in de Ied-vooravond, worden deze afgerond of
niet?.................................................................................................................................. 12
V12. Mag degene die I'tikaaf verricht in de Heilige moskee naar buiten gaan om te eten
of drinken, en is het hem toegestaan om naar het terras van de moskee te gaan om
lezingen te beluisteren?.................................................................................................... 12
V13. Een jongeman was onwetend over het feit dat masturbatie het vasten verbreekt en
hij heeft gemasturbeerd tijdens de Ramadhaan. Hij verkeerde in een toestand dat zijn
lusten de overhand kregen. Wat is het oordeel hierover?................................................ 12
V14. Wat is het oordeel over het vasten tijdens de Ramadhaan terwijl de gebeden gelaten
worden?............................................................................................................................ 13
V15. Sommige mensen zeggen: "Van alle maanden is niet bekend wanneer deze beginnen
en wanneer deze eindigen, als men zich basseert op het zien van de maansikkel. Op
grond daarvan zou het raadzaam zijn om de maand Sha'baan af te ronden met 30 dagen
en ook de maand Ramadhaan... wat is het oordeel van de Islamitische Wetgeving m.b.t.
deze uitspraak"? ............................................................................................................... 13
V16. Wat is de Islamitische methode waarmee het begin van de maand bekend wordt? Is
het toegestaan om dit te baseren op astrologische (centra) berekeningen om het begin
van de maand en het einde ervan te bevestigen? En is het de moslim toegestaan om een
verrekijker te gebruiken als hij aan het kijken is naar de maansikkel? ........................... 13
V17. Is het alle moslims in alle landen verplicht om te vasten op grond van één
bezichtiging? En hoe vasten moslims in sommige landen van de ongelovigen waarin
geen bezichtiging plaats vindt volgens de Islamitische wetgeving?................................. 14
V18. Als iemand er zeker van is dat de maand is begonnen, doordat hij de maansikkel
heeft gezien en hij niet in staat was om de rechtbank hiervan op de hoogte te brengen, is
hij dan verplicht om te vasten? ........................................................................................ 15
V19. Is er van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) een bepaalde smeekbede
overgeleverd die men zegt als men de maansikkelziet? En dient degene die het bericht

2
over de maansikkel hoort de smeekbede op te zeggen, ook al heeft diegene de maansikkel
niet gezien?....................................................................................................................... 16
V20. Als mensen er pas van op de hoogte zijn gebracht dat de maand is begonnen, nadat
er wat tijd van de dag is verlopen, is het hen dan verplicht om de rest van de dag te
vasten? Moeten zij het inhalen? ....................................................................................... 16
V21. Zondigen alle moslims als niemand van hen uitkijkt naar de maansikkel van de
maand Ramadhaan aan het begin of het eind ervan? ...................................................... 16
V22. Als een man moslim wordt, nadat er een paar dagen van de Ramadhaan voorbij
zijn gegaan, wordt van hem dan gevraagd om de voorgaande dagen te vasten?............ 17
V23. Wordt het kinderen jonger dan 15 jaar aanbevolen om te vasten, zoals dit het geval
is met het gebed? .............................................................................................................. 17
V24. Als een persoon zich herstelt van een ziekte waarvan de dokters hebben bepaald dat
het onmogelijk is dat hij zich daarvan herstelt en dit was na afloop van een paar dagen
van de Ramadhaan wordt er dan van hem verwacht om de voorgaande dagen in te
halen? ............................................................................................................................... 17
V25. Sommige A-Iemmah van moskeeën imiteren tijdens de Taraweeh'-gebeden de
recitatie van anderen en dat om de Qor-aan met een mooie stem te reciteren. Is dit een
toegestane daad en mag dit?............................................................................................ 18
V26. Sommige A-Iemmah van moskeeën proberen om de harten van de mensen te raken
en ze te beïnvloeden door de toon van hun stemmen soms tijdens de Taraweeh'-gebeden
te veranderen en tijdens de Doe'aa-oe l Qoenoet en ik heb sommige mensen dit horen
afkeuren. Wat zeggen jullie hiervan Moge Allah u beschermen? .................................... 18
V27. Wat is de uitspraak over mensen die de hele dag slapen tijdens de Ramadhaan en
sommige van hen bidden met de gemeenschap en anderen niet. Is het vasten van deze
mensen correct? ............................................................................................................... 18
V28. We merken op dat sommige moslims laks zijn met het verrichten van het gebed
gedurende het jaar, maar als de Ramadhaan begint besteden zij aandacht aan het gebed,
het vasten en het reciteren van de Qor-aan...Hoe zit het met het vasten van deze mensen?
En wat is uw advies aan hen? .......................................................................................... 19
V29. Volstaat de intentie om tijdens de gehele Ramadhaan te vasten i.p.v. de aparte
intentie voor elke dag apart? ........................................................................................... 19
V30. Wat is het oordeel over het eten en drinken terwijl de Moe-addzin de Adzaan
verricht of een klein ogenblik na het verrichten van de Adzaan, vooral als er geen
precisie is over het aanbreken van de Fadj'r? ................................................................. 19
V31. In sommige landen is de dag abnormaal lang en kan soms 20 uur duren. Wordt er
van de moslims geacht om in die landen de hele dag te vasten? ..................................... 20
V32. Een eigenaar van een bedrijf heeft niet-moslimwerknemers in dienst. Is het
toegestaan om hen te verbieden om te eten en te drinken waar andere moslimwerknemers
in hetzelfde bedrijf gedurende een Ramadhaan dag bij zijn? .......................................... 21
V33. Verbreken roddel en lasterpraat het vasten van de moslim op een dag van de
Ramadhaan?..................................................................................................................... 21
V34. Als een vastende gezien wordt, terwijl hij uit vergeetachtigheid aan het eten is op
een dag van de Ramadhaan, moet hij hieraan herinnerd worden of niet? ...................... 22
V35. Is het uitlezen/uitreciteren van de Qor-aan tijdens de Ramadhaan verplicht voor de
vastende?.......................................................................................................................... 22
V36. Wat is het oordeel over de Taraweeh'-gebeden, en wat is de Soennah in het aantal
Raka'aat ervan?................................................................................................................ 23
V37. Wat is het oordeel over het bidden van de Taraweeh' als geheel of een gedeelte
ervan samen met de Wit'r en dit afsluiten door één Tasliem (vredesgroet)? ................... 23

3
V38. Wat is uw uitspraak over de mening van sommige mensen dat de Doe'aa-e
(smeekbede) na het uitlezen van de Qor-aan behoort tot de innovaties (bid'ah)?........... 24
V39. Sommige moslims hebben de gewoonte om de 26e nacht van de Ramadhaan aan te
merken als Laylatoe l-qad'r. Is er een grondslag voor deze bepaling? En is er een bewijs
hiervoor? .......................................................................................................................... 25
V40. Als de vrouw die borstvoeding geeft het vasten als zwaar ervaart, is het haar dan
toegestaan om overdag te eten? ....................................................................................... 25
V41. Bij de apotheek zijn inhalatoren verkrijgbaar die gebruikt worden door
Astmapatiënten. Is het de vastende toegestaan om deze gedurende de dag van de
Ramadhaan te gebruiken?................................................................................................ 26
V42. Wat is het oordeel over het gebruik van tandpasta voor de vastende gedurende de
Ramadhaan dag?.............................................................................................................. 26
V43. Is het correct dat het mondspoelen tijdens de kleine wassing (de woedoe) vervalt
voor de vastende tijdens de Ramadhaan? ........................................................................ 26
V44. Wordt het vasten van de vastende verbroken wanneer hij een vaccinatie in een ader
toegedient krijgt?.............................................................................................................. 26
V45. Maakt het bloedprikken, met als doel om dit te onderzoeken of aan iemand te geven
(als donor), op een dag van de Ramadhaan het vasten ongeldig of niet? ....................... 27
V46. Wat is het oordeel over het gebruiken van Siewaak door de vastende in de
namiddag?........................................................................................................................ 27
V47. Wat is uw advies (moge Allah u beschermen) aan sommige A-Iemmah van
moskeeën die hun moskeeën verlaten tijdens de Ramadhaan en naar Mekkah gaan voor
de 'Oemrah en het bidden in de Heilige moskee ? ........................................................... 27
V48. Sommige mensen denken dat de 'Oemrah tijdens de Ramadhaan een verplichting is
voor elke moslim die hij minstens één keer in het leven dient te verrichten, is dit correct?
.......................................................................................................................................... 28

4
Wat dienen wij te doen tijdens de Ramadhaan?
De maand Ramadhaan is een belangrijke en gezegende maand. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft
daarin de Qor-aan neder gezonden als leiding voor de mensheid en onderscheider tussen de waarheid en
valsheid. Hij heeft het vasten tot een pilaar van de Islaam gemaakt, en heeft het vastgesteld om extra
vrijwillige gebeden te verrichten waarmee de goede daden van de gelovigen vermeerderen, en dit zal een
reden zijn, waarom je veilig wordt gesteld van het hellevuur. In zowel Sahieh Al-Boekhaarie als Sahieh
Moesliem staat een hadieth die overgeleverd is van de profeet(Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Wie
gedurende de maand Ramadhaan uit oprechtheid van geloof vast in de hoop verdiensten te krijgen, zijn
begane zonden zullen vergeven worden en wie gedurende Laylatoel Qad'r staat (in gebed) uit oprechtheid
van geloof en in de hoop verdiensten te krijgen, zijn begane zonden zullen worden vergeven."

Degene die Ramadhaan vast uit oprechtheid van geloof, d.w.z. het geloof in Allah (Soebhanahu wa Ta'ala),
en geloof in de Shari'a van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) en het accepteren daarvan, en zich daarbij
neerlegt en hoopt op de verdiensten die Allah heeft opgesteld met betrekking tot het vasten en ook de
Qiyaam (vrijwillig avond of nachtgebed). Dus wie Qiyaam verricht tijdens de Ramadhaan of Laylatoel Qad'r
terwijl hij voldoet aan deze eigenschappen - oprechtheid van geloof en hopend verdiensten te krijgen - Allah
(Soebhanahu wa Ta'ala) zal zijn begane zonden vergeven. Als we naar het verleden kijken dan zien wij dat
er tijdens deze gezegende maand grote aangelegenheden hebben plaatsgevonden die de gelovige
blijdschap brengen omdat hij zich daardoor een aantal goede gebeurtenissen herinnert.

De eerste gebeurtenis is dat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) de Qor-aan heeft neergezonden. De


neerzending ervan is begonnen in deze maand en heeft er een gezegende maand van gemaakt. De
moslims hebben daarmee de streken in het oosten en westen veroverd (omdat het hoofddoel het
verspreiden van de Islaam was en niet het winnen van grondgebied). De moslims zijn daardoor machtig
geworden en het vaandel van de Islaam is overal zichtbaar geworden.

Het zal ons allemaal niet zijn ontgaan dat de kroon van Kisra (de keizer van Perzië) naar de rechtgeleide
khalifah 'Oemar Ibn al Khattaab (RadiyaAllahu anhu) op twee kamelen door verschillende steden is
gedragen naar Medina, zoals dit vermeld is in de geschiedenis en deze kroon, waarvan geen enkele parel
ontbrak, werd door hem (RadiyaAllahu anhu) neergelegd. Dit was een machtige tijd voor de moslims en
een vernedering van de afgodenaanbidders en alle lof zij Allah. Wij zijn er van verzekerd dat de Islamitische
natie terug zal keren naar de Edele Qor-aan, en daarmee zal regeren en de macht verkrijgen.

Maar degene die honing wil moet tegen bijensteken kunnen en degene die rozen plukt moet tegen het
prikken van de doornen kunnen. Het is zo dat de overwinning voorafgegaan wordt door een beproeving.
Allah de Verhevene zegt in Zijn boek: "En Wij zullen jullie zeker beproeven, todat Wij toetsen wie van
jullie de strijders en de geduldigen zijn." (47:31). En de Verheven zegt: "Denken jullie dat jullie het
paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan,
nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zo geschokt dat de
Boodschapper en degenen die met hem geloofden zeiden: "wanneer komt de hulp van Allah?"
Weet: voorwaar, de hulp van Allah is nabij" (2:214)

De tweede gebeurtenis in deze gezegende maand was de slag bij Bad'r die in het jaar 2 na Hidjrah plaats
vond. De reden daarvoor was dat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) hoorde dat de karavanen van de
Qoeraysh die geleid werden door Aboe Soefyaan uit As-Shaam op weg waren naar Mekkah. Toen hij dit
hoorde riep hij zijn metgezellen op om richting deze karavanen te gaan om deze in beslag te nemen, omdat
de Qoeraysh zich het recht had genomen om de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) en zijn metgezellen uit
hun huizen te verdrijven en hun bezittingen te ontnemen. Tussen hen en de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) was er geen verdrag of vrede. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) was daarom richting hun
karavanen gegaan om deze in beslag te nemen, hij was met een klein aantal mensen op weg gegaan, een
kleine 300 en nog wat mannen, omdat ze geen oorlog wilden voeren. Omdat ze slechts de karavanen in
beslag wilden nemen, waren ze met een klein aantal gegaan en ze hadden slechts 70 kamelen die ze
gebruikten en twee paarden.

Aboe Soefyaan, die als leider de karavanen onder zich had, had iemand naar Mekkah gestuurd om de
mensen aan te moedigen hun karavanen te beschermen en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) ervan
weg te houden. Toen gingen de mensen van Mekkah op weg met hun macht en hoogmoed zoals Allah
(Soebhanahu wa Ta'ala) ze heeft beschreven in Zijn uitspraak: "degene die hun huizen verlieten, trots
en vol ijdel vertoon voor de mensen, en die van het Pad van Allah afhielden. En Allah omvat (met
Zijn kennis) wat zij doen." (8:47).

5
En onderweg kwamen zij te weten dat Abou Soefyaan zijn karavanen veilig had gesteld voor de profeet
(Sallala alahi wa Salaam), toen besproken ze met elkaar of ze terug zouden keren. Toen zei Aboe Djahl (hij
was hun leider): "Bij Allah, wij zullen niet terugkeren todat wij op Bad'r arriveren en daar 3 nachten
verblijven, en we zullen er kamelen slachten en wijn schenken en de zangeressen zullen voor ons muziek
maken, en de Arabieren zullen over ons horen en dan zullen zij ons voorgoed vrezen."

Deze woorden geven zijn arrogantie aan en zelfverheffing aan en laten tevens zien dat zij erop vertrouwden
dat hun valse afgoden hen zouden helpen.

Zij waren met 900 tot 1000 man en kwamen met al hun macht en arrogantie de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) en zijn metgezellen tegen, die slechts met iets meer dan 300 man waren. Beide groepen hadden
elkaar ontmoet: het leger van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) en het leger van de satan en het einde was in
het voordeel van het leger van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala). Er waren van de Qoeraysh 70 grote,
welgestelde mannen gedood en nog eens 70 waren in gevangenschap genomen.

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) was zoals gewoonlijk drie dagen na de overwinning op het slagveld
gebleven en op de derde dag ging hij op zijn rijdier tot hij stil stond bij het hart van Bad'r waarin 24 van de
sterke mannen van de Qoeraysh waren gegooid. Hij stond bij het hart van Bad'r en noemde hen bij hun
namen en die van hun ouders en zei: "Oh! Zoon van die en die, heb je hetgeen je heer je heeft belooft als
waarheid bevonden, ik ervaar hetgeen mijn Heer mij heeft belooft als waar" toen zeiden (de metgezellen):
"Oh boodschapper van Allah hoe praat je met mensen die gestorven zijn als kadaverdier (dit is een
aanduiding voor de lage toestand waarin zij gestorven waren). Hij (Sallala alahi wa Salaam) zei: "Wat ik zeg
horen jullie niet beter dan hen, maar ze geven geen gehoor" of hij zei: "ze praten niet terug."

Toen keerde de profeet (Sallala alahi wa Salaam) als overwinnaar terug naar Medinah en alle lof zij Allah.

De derde gebeurtenis is de bevrijding van Mekkah. Mekkah was bezet door de afgodenaanbidders die het
hadden geruïneerd door ongeloof, afgodenaanbidding en ongehoorzaamheid aan Allah (Soebhanahu wa
Ta'ala). Allah (Soebhanhu wa Ta'ala) had zijn profeet (Sallala alaihi wa Salaam) toestemming gegeven om
de mensen te bestrijden en heeft voor hem een uur van die dag toegestaan om oorlog te voeren en de
ongelovigen te doden en hun bezittingen te nemen. Maar na het bevrijden van de stad was het doden en
het nemen van bezittingen niet meer toegestaan omdat Mekkah toen bevrijd was. De profeet (Sallala alaihi
wa Salaam) had het als overwinnaar betreden op vrijdag de 20e van de Ramadhaan in het 8e jaar na
Hidjrah. Hij stond bij de deur van de Ka'bah terwijl mensen van de Qoeraysh onder hem stonden
afwachtend wat hij met hen zou doen. Hij zei tegen hen: "Oh Qoeraysh wat verwachten jullie dat ik met
jullie zal doen?" zij antwoorden: "Het goede! Een edele broeder en zoon van een edele broeder" toen zei de
profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Gaat heen, jullie zijn vrij".

Hij (Sallala alaihi wa Salaam) had hen hun vrijheid geschonken nadat hij macht over hen had, en dit is het
uiterste wat men kan bereiken in manieren en vergeving.

Nadat wij de gebeurtenissen tijdens deze maand hebben behandeld rest ons nog te zeggen: "Wat moeten
wij doen tijdens de Ramadhaan?"... De daden die wij in deze maand verrichten zijn verplicht of
aanbevelingswaardig. Het verplichte is het vasten, en het aanbevelingswaardige is Al-Qiyaam (Taraweeh'
gebeden).

Een ieder van ons weet dat het vasten, letterlijk het zich onthouden van zaken die het vasten ongeldig
maken vanaf het aanbreken van de dageraad tot zonsondergang, als aanbidding van Allah (Soebhanahu
wa Ta'ala) is. Het bewijs daarvoor is de Uitspraak van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) waarin Hij zegt: "Nu
mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet
en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadj'r
(ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang." (2:187).

De bedoeling van het vasten is niet het trainen van het lichaam om de dorst, honger en vermoeidheid aan
te kunnen, maar het is het trainen van de Nefs om hetgeen het liefheeft te laten, om de Geliefde (Allah,
Soebhanahu wa Ta'ala) tevreden te stellen. Wat nagelaten wordt terwijl iemand het lief heeft, is het eten,
drinken en gemeenschap. Dit zijn de lusten van de Nefs.

Wij moeten daarom deze intentie hebben, dat wij zaken die het vasten ongeldig maken laten om
tevredenheid van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) te verkrijgen.

Wat de wijsheid betreft, achter het opleggen van het vasten aan deze natie. Allah heeft dit verduidelijkt: "O
jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie,
hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." (2:183)

6
Dus opdat jullie Allah vrezen en hetgeen Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) verboden heeft laten, en verrichten
hetgeen Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) verplicht heeft.

In de Sahieh' is er overgeleverd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Allah (Soebhanahu
wa Ta'ala) heeft het niet nodig dat iemand die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het daarbij
horende gedrag, zich onthoud van voedsel en drinken."

Dit houdt in dat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) niet wil dat wij eten en drinken laten, maar van ons wil dat wij
leugenachtige praatjes en het bijbehorende gedrag en onwetendheid laten. Daarom is het de vastende
aanbevolen, als iemand hem uitscheld, hij zegt: "Ik ben aan het vasten." "innie saa-iem" en hem niet
beantwoordt, anders zou de ander weer antwoorden en dan antwoordt hij weer etc... en zo zal het vasten in
zijn geheel één en al gescheld en vechtpartijen zijn maar als hij zegt: "Ik ben aan het vasten", "innie saa-
iem", dan laat hij hiermee aan de ander weten dat hij het gescheld niet beantwoordt, niet omdat hij daartoe
niet in staat is maar omdat zijn vasten hem daarvan weerhoudt.

Op dat moment houdt de ander op en zal zich schamen en niet verder gaan met schelden of vechten (in de
meeste gevallen). Dit is de wijsheid achter het verplichten van het vasten. Als dit duidelijk is dan moeten wij
tijdens het vasten ons best doen om gehoorzaamheid te uiten aan Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) door Hem
te gedenken; het lezen van de Qor-aan; het verrichten van het gebed; aalmoezen geven; het goed
behandelen van de schepselen; goed gedrag t.o.v. anderen; in het kort: alles waarmee we onszelf kunnen
opvoeden, moeten we doen.

Als de moslim een hele maand op deze manier doorbrengt dan zal hij ongetwijfeld beïnvloed worden. Er is
geen twijfel dat wanneer deze maand ten einde komt dat de toestand van de moslim niet verandert.
Daarom behoort het tot de Islamitische wetgeving dat een mens Zakaatoel Fit'r uitgeeft aan het eind van de
maand om het reinigen van zijn ziel te vervolmaken. Omdat de ziel gereinigd wordt door handelingen uit
gehoorzaamheid en het laten van verboden zaken en het wordt ook gereinigd door het uitgeven van geld.
Daarom wordt het uitgeven van geld Zakaat (zuiveren) genoemd.

7
V1. Welke zaken verbreken het vasten?
Er zijn drie zaken die het vasten kunnen verbreken volgens de Qor-aan: Eten, drinken en het hebben van
gemeenschap gedurende het vasten. Het bewijs hiervoor is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala): "Nu
mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet
en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadj'r
(ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang." (2:187).

 Wat het eten en drinken betreffen: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voedsel dat
toegestaan of verboden is, nuttig of schadelijk, niet nuttig noch schadelijk is, weinig of veel; het is in
alle gevallen verboden. Op grond van het voorgaande is het roken iets dat het vasten verbreekt,
ongeacht het Islamitische oordeel dat het schadelijk en verboden is. Het is zelfs zo dat de
geleerden zeggen dat als een man een kraal ingeslikt heeft, hij daarmee zijn vasten heeft
verbroken. De kraal is niet nuttig voor het lichaam en toch wordt het gezien als iets dat het vasten
verbreekt. Als hij deeg eet dat gemengd is met iets onreins dan is daarmee zijn vasten verbroken
ondanks het feit dat het schadelijk is.
 Het hebben van gemeenschap: dit valt onder de gruwelijkste zaken die het vasten verbreken,
omdat dit de persoon tot Kaffaarah (boetedoening) verplicht. De Kaffaarah hier is het bevrijden van
een slaaf; als dit niet mogelijk is dan dient men twee maanden achtereen volgend te vasten en als
men hiertoe niet in staat is dan dient men 60 armen te voeden.
 Masturbatie. Als iemand hierdoor ejaculatie krijgt, dan wordt het vasten ongeldig. Men is echter niet
gebonden aan Kaffaarah, omdat dit specifiek geldt voor geslachtsgemeenschap.
 Vaccinaties die het voedsel en drinken vervangen, zijn vaccinaties die voeden, maar de vaccinaties
die niet voeden maken het vasten niet ongeldig ongeacht of deze in een ader worden gegeven of
in de spieren wordt ingespoten, omdat het geen eten of drinken is en ook niet de betekenis
daarvan heeft.
 Het opzettelijk braken; als de mens opzettelijk overgeeft dan wordt het vasten ongeldig, maar als
het overgeven vanzelf komt dan is er niets aan de hand.
 Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding; als er uit de vrouw menstruatie of
kraambloeding vloeit, ook al is het slechts een ogenblik voor de zonsopgang, dan is haar vasten
ongeldig en als dit een paar ogenblikken na zonsondergang plaats vindt dan is haar vasten geldig.
 Het laten vloeien van bloed d.m.v. Al-h'idjaamah (vastzuigen van laatkoppen). De boodschapper
van Allah (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "het vasten van zowel hij die Al-h'idjaamah doet
als degene bij wie het gedaan wordt is verbroken" (Aboe Daawoed nr.2367). Als iemand Al-
h'idjaamah doet en er komt bloed uit hem is zijn vasten ongeldig en het vasten van degene die de
handeling verricht is ook ongeldig zolang het gebeurt op de manier die bekend was in de tijd van
de profeet (Sallala alaihi wa Salaam). En dit is wanneer Al-H'aadjim (degene die de handeling
verricht) zuigt op de buis/fles waarin het bloed komt maar als het d.m.v. apparaten gebeurt die los
staan van Al-H'aadjim dan is het vasten van degene bij wie de handeling wordt verricht verbroken
en het vasten van Al-H'aadjim niet.

Als één van deze zaken die het vasten verbreken plaats vinden op een dag tijdens de Ramadhaan, dan zal
er sprake zijn van de volgende vier zaken: 1. Het begaan van een zonde, 2. Het ongeldig worden van het
vasten, 3. Verplichting om de rest van de dag te vasten, 4. De verplichting om de dag in te halen.

Als het vasten is verbroken, doordat er geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden dan ontstaat op
grond daarvan een 5e zaak en dat is de Kaffaarah.

Maar wij moeten ervan op de hoogte zijn, dat deze vasten verbrekende zaken het vasten ongeldig maken
op drie voorwaarden: 1. Kennis. 2. Het niet vergeten zijn. 3. De wil.

Als een vastende iets van deze Moeftiraat (zaken die het vasten ongeldig maken) neemt uit onwetendheid
dan is zijn vasten correct, hetzelfde geldt al hij niet op de hoogte is van de tijd of het Islamitisch oordeel
hierover. Een voorbeeld van iemand die niet op de hoogte is van de tijd dat iemand opstaat aan het eind
van de nacht en denkt dat het nog geen Fadj'r is en eet en drinkt, echter blijkt dat het al Fadj'r is geweest:
Zijn vasten is correct omdat hij niet op de hoogte was van die tijd.

Het voorbeeld van degene die niet op de hoogte is van het oordeel: dat iemand Ih'tidjaam laat verrichten
terwijl hij niet weet dat Al-h'idjaamah het vasten verbreekt, dan wordt er tegen hem gezegd: je vasten is
correct en het bewijs is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala): "..Onze Heer, bestraft ons niet als wij
vergeten of als wij fouten maken." (2:286).

8
Dit is een bewijs uit de Qor-aan. En in de Soennah komen wij het volgende bewijs tegen: de hadieth van
Asmaa-e Bintoe Abie Bakr (RadiyaAllahu anhoemma) die overgeleverd is door Al-Boekhaarie in zijn
Sahieh, zij zei: "Wij hebben het vasten verbroken op een bewolkte dag in de tijd van de profeet (Sallala
alaihi wa Salaam), waarna de zon zichtbaar werd en dus het vasten verbroken was gedurende de dag"; zij
waren hier echter niet van op de hoogte en dachten dat de zon was ondergegaan. De profeet (Sallala alaihi
wa Salaam) heeft hen niet bevolen om de dag in te halen en als het inhalen verplicht was dan zou hij
(Sallala alaihi wa Salaam) hen dit bevelen en als hij (Sallala alaihi wa Salaam) hen dit had bevolen dan zou
het overgeleverd zijn aan ons. Als iemand het vasten verbreekt met de gedachte dat de zon is
ondergegaan dan is men verplicht om het vasten voort te zetten totdat de zon ondergaat en het vasten zal
dan correct zijn.

De 2e voorwaarde: dat men zich herinnert, en het tegenovergestelde van herinneren is vergeetachtigheid.
Als de vastende zich vergist en vervolgens eet of drinkt, dan is het vasten correct gezien Zijn Uitspraak
(Soebhanahu wa Ta'ala): "..Onze Heer, bestraft ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken."
(2:286).

En de boodschapper van Allah (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd in hetgeen overgeleverd is door
Aboe Hurayrah (RadiyaAllahu anhu): "Wie vergeet en eet of drinkt terwijl hij aan het vasten is, laat hem zijn
vasten voortzetten, hij heeft te eten of te drinken gekregen van Allah".

3e voorwaarde: de wil, als de vastende niet uit vrije wil iets doet van deze Moeftiraat, dan is zijn vasten
correct. Het vasten van degene die zijn mond spoelt met water en het per ongeluk doorslikt is dus ook
geldig, doordat hij hier niet zelf voor koos. Het gebeurde niet met de wil van de persoon.

Als de man zijn vrouw dwingt tot het hebben van gemeenschap en zij was niet in staat om hem te weren,
dan is haar vasten correct, omdat zij dit niet wilde, en het bewijs daarop is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa
Ta'ala) over degene die gedwongen ongelovig is geworden: "Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te
hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof tot rust gekomen was." (16:106).

Als een vastende tegen zijn zin in wordt gedwongen om zijn vasten te verbreken of iets doet dat zijn vasten
kan verbreken zonder wil, dan treft hem niks en zijn vasten is correct.

V2. Zijn er bepaalde aantal (Raka'aat) voor de Qiyaam (nacht/avondgebed


na het 'isha-gebed) of niet?
Qiyaam in Ramadhaan heeft geen bepaald aantal raka'aat als verplichting.

Als iemand de hele nacht Qiyaam verricht dan is hier niks op tegen en als iemand 20 of 50 raka'aat verricht
dan is hier niks op tegen. Het beste aantal raka'aat is echter datgene wat de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) deed en dat is 11 raka'aat; aan de moeder der gelovigen 'Aaieshah (RadiyaAllahu anha) is
gevraagd: Hoe verrichtte de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) het gebed in de Ramadhaan? Ze
antwoordde: hij (Sallala alaihi wa Salaam) heeft niet meer dan 11 raka'aat gebeden tijdens de Ramadhaan
of daarbuiten.

Deze raka'aat moeten echter wel op de voorgeschreven manier plaats vinden; zowel het reciteren, als het
neerbuigen, neerknielen, het staan na het neerbuigen en het zitten tussen de 1e en de 2e neerbuigstand
moet verlengd worden. Dit is dus het tegenovergestelde wat sommige A-iemmah tegenwoordig doen: Zij
bidden met een snelheid, die mensen achter heb niet in de gelegenheid stelt om te doen wat zij moeten
doen terwijl het uitoefenen van de functie als Imaam een verantwoordelijkheid is.

De Imaam moet datgene doen wat het meest nuttig en het beste is. Niets dient een Imaam bezig te houden
waardoor hij vroeg weggaat. De Imaam dient datgene te doen wat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) ook
deed in het verlengen van het staan, neerbuigen, neerknielen, zitten volgens het overgeleverde en het
vermeerderen van doe'aa-e, recitatie, Tasbieh' e.d.

9
V3. Als iemand bidt achter een Imaam die meer bidt dan 11 raka'aat, moet
hij de Imaam volgen of moet hij weggaan als hij klaar is met 11 raka'aat?
De soennah is dat hij de Imaam volgt; als men weggaat voordat de Imaam klaar is dan verdient men niet de
beloning van een volledige Qiyaam Al-layl (de nacht in gebed doorbrengen). De profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) heeft gezegd: "wie achter een Imaam staat (in gebed) todat deze weggaat voor hem wordt de
Qiyaam van een hele nacht opgeschreven."

Dit om ons aan te sporen om te blijven met de Imaam tot hij weggaat.

De metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) weken niet af van hun Imaam betreffende een gebed dat meer
bevatte dan de legitieme aantal handelingen dat door de wetgever is opgesteld. Dit vond plaats toen de
leider der gelovigen, 'Oethmaan Ibn 'Affaan (RadiyaAllahu anhu) het gebed tijdens de bedevaart in Minah
volledig had verricht (dus 4 Raka'aat). Dit terwijl de profeet (Sallala alaihi wa Salaam), Aboe Bakr, 'Omar en
'Oethmaan in het begin van zijn leiderschap twee raka'aat verrichten. Nadat 8 jaren waren verstreken van
het leiderschap van 'Oethmaan, begon hij 4 raka'aat te bidden. De metgezellen hadden dit afgekeurd en
ondanks hun afkeuring volgden zij hem in het gebed en verrichten dus 4 raka'aat. Als dit de leiding was van
de metgezellen om de Imaam te volgen, hoe zal het dan zijn met sommige mensen wanneer zij zien dat de
Imaam meer raka'aat bidt dan de 11 raka'aat die de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) bad, dan gaat hij niet
verder en gaat tijdens het bidden van de overige raka'aat weg. Zoals we dit zien bij sommige mensen in de
Heilige moskee te Mekka. Ze gaan dus weg voordat de Imaam klaar is en gebruiken het excuus dat het
bepaalde aantal raka'aat 11 is.

V4. Sommige mensen eten terwijl er voor de 2e keer geroepen wordt naar
het Fadj'r gebed tijdens de Ramadhaan, hoe correct is hun vasten?
Als de Moe-addzin (degene die oproept tot het gebed) bij het aanbreken van Fadj'r naar het gebed roept
dan moet men zich onthouden van het eten of drinken, op het moment dat men de Moe-addzin hoort. Maar
als de Moe-addzin oproept naar het gebed door een schatting die hij maakt en dus niet zeker weet dat het
Fadj'r is zoals het, het geval is in deze tijd, dan mag men eten en drinken todat de Moe-addzin klaar is met
de oproep naar het gebed.

V5. Het enige dat veel mensen tijdens de Ramadhaan bezighoudt is het
eten en slapen. De Ramadhaan wordt daarmee een maand van luiheid.
Ook is het zo dat sommigen onder hen zich 's nachts vermaken en
overdag slapen, wat is uw advies aan deze mensen?
Ik ben van mening dat dit eigenlijk zowel tijdverdrijf is als het onrechtmatig uitgeven van geld. Als mensen
door niets anders bezig gehouden worden dan het variëren in voedselsoorten en overdag te slapen en
wakker blijven voor zaken die hen 's nachts niet van nut zijn, dan is dit zonder twijfel het laten varen van
een waardevolle kans die misschien in het leven van de mens niet terug zal keren. De persoon die correct
handelt, is hij die de Ramadhaan doorbrengt zoals het hoort, door te slapen in het begin van de nacht en op
te staan voor de Taraweeh en de nachtgebeden. Verspilling van eten en drinken is dan ook afgeraden. Het
is ook raadzaam voor degenen die ertoe in staat zijn om de vastenden te voeden, hetzij in moskeeën of in
andere plaatsen, omdat degene die een vastende voedt dezelfde beloning krijgt als deze persoon; wanneer
iemand zijn vastende broeders voedt, dan krijgt hij dezelfde beloning als de beloning die zij krijgen. Het is
degene, die door Allah's toedoen rijk is geworden, aangeraden van deze kans gebruik te maken opdat hij
veel beloning krijgt.

10
V6. Sommige A-Iemmah verlengen de Doe'aa tijdens de Ramadhaan en
sommige maken het kort; wat is de correcte wijze?
Het correcte is dat het niet overdreven moet zijn, maar dat men ook niet nalatig is. Verlenging dat mensen
tot last kan zijn daar is een verbod op, omdat toen de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) hoorde dat
Mo'aadz Ibn Djabal het gebed lang maakte in zijn gemeenschap dat hij (Sallala alaihi wa Salaam)
buitengewoon boos werd, als nooit tevoren bij een toespraak en zei tegen Mo'aadz Ibn Djabal
(RadiyaAllahu anhu): " Ben jij een fitnah-zaaier O Mo'aadz!"

De Imaam hoort zich te houden aan de smeekbeden die overgeleverd zijn en mag deze reciteren zolang
het niet tot last is. Er is geen twijfel over mogelijk dat het verlengen mensen tot last is en ze vermoeit vooral
de zwakken onder hen. Er zijn ook mensen die veel dingen te doen hebben en niet weg willen voordat de
Imaam klaar is; de verlenging van de Imaam wordt een last voor hen. Mijn advies aan mijn broeders, de A-
Iemmah, is daarom dat ze de gulden middenweg nemen. Ook is het raadzaam om de Doe'aa soms
achterwege te laten, zodat de doorsnee mensen niet gaan denken dat Al-Qoenoet (doe'aa na Wit'r gebed)
een verplichting is na Wit'r.

V7. Hoe zit het met de authenticiteit van de hadieth: "Zowel het vasten
van Al-H'aadjim als Al-Mah'djoem is ongeldig"?
Deze hadieth is authentiek bevonden door Al-Imaam Ah'mad (RahiemuAllah) en ook door Sheich al-Islaam
Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim en andere hadiethspecialisten. Het is ook theoretisch gezien gepast, omdat
er uit Al-Mah'djoem veel bloed komt waardoor het lichaam zwak wordt en als het lichaam zwak wordt dan
heeft deze behoefte aan voedsel. Als de vastende behoefte zou hebben aan Al-H'idjaamah en dit heeft
laten doen zeggen wij: "Je hebt je vasten verbroken, eet en drink zodat je lichaam weer sterk wordt, maar
als hij daar geen behoefte aan heeft, dan zeggen wij: "Doe dit niet als je verplicht aan het vasten bent" en
zo spaart men zijn krachten totdat hij zijn vasten verbreekt."

V8. Wat is het oordeel over het feit dat mensen van Djaddah naar Mekkah
gaan om Taraweeh'-gebeden te verrichten?
Er is niets mis mee, dat iemand naar de Heilige moskee te Mekkah gaat om daar Taraweeh'-gebeden te
verrichten, omdat de Heilige moskee één van de moskeeën is waarheen men kan reizen. Maar als iemand
een administratiemedewerker of een Imaam van een moskee is, dan dient hij zijn ambt of zijn Imaamschap
niet achterwege te laten en naar de Heilige moskee te gaan, omdat het bidden in de Heilige moskee
Soennah is, terwijl het vervullen van de werkverplichtingen een plicht is. Het kan niet zo zijn dat een plicht
achterwege wordt gelaten wordt, zodat men een Soennah kan verrichten.

Er is mij nieuws bereikt dat sommige A-iemmah hun moskeeën verlaten en naar Mekkah gaan om er I'tikaaf
te doen in de Heilige moskee of om er Taraweeh'-gebeden te verrichten; dit is een fout, omdat het vervullen
van de plicht in de eigen moskee een plicht is, en naar Mekkah gaan om er Taraweeh'-gebeden bij te
wonen, of om er I'tikaaf te verrichten geen plicht is.

V9. Wat is het oordeel over het volgen/opzoek gaan naar A-iemmah die
mooie stemmen hebben (om daarachter te bidden)?
Ik ben van mening dat hier niets mis mee is, maar het is beter dat mensen in hun moskee bidden en dat de
mensen zich verzamelen rond hun Imaam en in hun moskeeën. Tevens wordt er op deze manier vermeden
dat de eigen moskeeën leeg komen te staan, terwijl het te druk wordt in de moskeeën waar A-iemmah mooi
reciteren; hierdoor kunnen verschillende ongeregeldheden ontstaan! Om deze reden vinden wij dat mensen
in hun eigen moskee dienen te blijven, gezien de verschillende gevolgen die kunnen ontstaan.

11
V10. Is het veel bloed prikken iets wat het vasten verbreekt?
Het veel bloedprikken dat hetzelfde effect heeft als Al-h'idjaamah, dat het lichaam zwak maakt en waardoor
de behoefte ontstaat aan voedsel: hierover is het oordeel hetzelfde als Al-h'idjaamah. Het bloed dat zonder
wil van de mens eruit komt, zoals een snee in de voet waardoor er veel bloed vloeit, dit schaadt het vasten
niet omdat het niet de wil van de mens is.

V11. Wat betreft de Taraweeh'-gebeden in de Ied-vooravond, worden


deze afgerond of niet?
Als de maansikkel bezichtigd is op de 29e avond van de Ramadhaan, dan wordt er geen Taraweeh'-gebed
verricht en ook geen Qiyaam (Ramadhaan)-gebeden. Dit is omdat deze twee soorten gebeden specifiek
zijn voor de Ramadhaan. Als het einde van de maand bevestigd is dan wordt de Taraweeh' niet verricht, de
mensen dienen dan gewoon naar hun huizen terug te gaan.

V12. Mag degene die I'tikaaf verricht in de Heilige moskee naar buiten
gaan om te eten of drinken, en is het hem toegestaan om naar het terras
van de moskee te gaan om lezingen te beluisteren?
Ja, het is toegestaan voor degene die I'tikaaf verricht in de Heilige moskee, of een andere moskee om naar
buiten te gaan voor eten of drinken als hij niet in staat is dit mee te nemen naar de moskee, omdat dit een
grote noodzaak is. Men mag ook de moskee uitgaan als men zijn behoefte wil doen of om zich te wassen
van de Djanaabah als men in een Djanaabah-toestand verkeert.

Wat betreft het naar boven gaan naar het terras van de moskee dat schaadt ook niet, omdat het uittreden
van de benedendeur van de moskee naar het terras slechts enkele stappen is en men heeft ook de intentie
om terug te keren naar de moskee, dus hier is dan niets mis mee.

V13. Een jongeman was onwetend over het feit dat masturbatie het
vasten verbreekt en hij heeft gemasturbeerd tijdens de Ramadhaan. Hij
verkeerde in een toestand dat zijn lusten de overhand kregen. Wat is het
oordeel hierover?
Het oordeel is dat dit hem tot niets verplicht, omdat wij voorheen hebben bevestigd dat de vastende zijn
vasten alleen wordt verbroken, als er aan drie voorwaarden wordt voldaan: Kennis, het niet vergeten zijn
(dat hij aan het vasten is) en de wil. Maar ik zeg: de mens zou geduld moeten hebben en zich niet
masturberen omdat het verboden is, gezien de Uitspraak van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala): "En degenen
die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenoten of hun slavinnen, dan worden zij
niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degene die de overtreders zijn." (23:5).

En omdat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "O jongelui! Wie van jullie in staat is te trouwen, laat
hem trouwen de huwelijksvereniging maakt de blik decent en beschermt de seksuele organen (lusten) op
zedige wijze, en wie dit niet aankan, laat hem vasten"

En als het masturberen toegestaan zou zijn dan zou de profeet(Sallala alaihi wa Salaam) ernaar verwijzen,
omdat het makkelijker is voor Moekallaf en omdat de mens ervan geniet, in tegenstelling tot het vasten;
daar kan men immers last van ondervinden. Aangezien de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) voor het
vasten heeft gekozen is dit een bewijs dat het masturberen niet toegestaan is.

12
V14. Wat is het oordeel over het vasten tijdens de Ramadhaan terwijl de
gebeden gelaten worden?
Degene die vast en niet bidt: zijn vasten is hem niet van nut en het wordt niet geaccepteerd en zal daarmee
zijn leven niet beschermen.

Het is zelfs zo dat dit niet van hem wordt gevraagd zolang hij niet bidt, omdat degene die niet bidt hetzelfde
is als een jood of christen. Wat is jullie mening over een jood of christen die zou vasten terwijl hij nog zijn
religie aanhangt, zou het van hem geaccepteerd worden? Nee. Dus wij zeggen tegen deze persoon: "Toon
berouw en verricht het gebed en vast en wie berouw toont vergeeft Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) hem."

V15. Sommige mensen zeggen: "Van alle maanden is niet bekend


wanneer deze beginnen en wanneer deze eindigen, als men zich baseert
op het zien van de maansikkel. Op grond daarvan zou het raadzaam zijn
om de maand Sha'baan af te ronden met 30 dagen en ook de maand
Ramadhaan... wat is het oordeel van de Islamitische Wetgeving m.b.t.
deze uitspraak"?
Het gedeelte van de vraag waarbij er gezegd wordt dat van alle maanden niet bekend is wanneer deze
beginnen en eindigen, op basis van het waarnemen (van de maansikkel), is niet waar. Het is juist mogelijk
om alle maansikkels van de maanden te zien en daarom zei de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Als jullie
het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan." (Boecharie: 1900, Moeslim: 2471).

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zal niet iets afhankelijk laten zijn van iets onmogelijks en als het
mogelijk is om de maansikkel van de Ramadhaan te zien, dan is het ook mogelijk om de maansikkel van
overige maanden te zien.

Wat het tweede deel van de vraag betreft; de vraag of zowel de maand Sha'baan als de maand
Ramadhaan afgerond zouden moeten worden tot 30 dagen. Het is juist als wij niet in staat zijn om de
maansikkel te zien omdat dit belemmert wordt door de wolken, mist e.d. dat dan wij de maand Sha'baan
afronden met 30 dagen en als dit ook met de Ramadhaan het geval is, dan wordt ook deze maand
afgerond met 30 dagen en stoppen wij hierna met vasten. Zo is de hadieth overgeleverd van de profeet
(Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Vast bij het zien ervan (de maansikkel) en houdt op met vasten bij
het zien ervan. Als jullie worden belemmerd om het te zien, tel dan 30 dagen." en in een andere hadieth
staat: "rondt het tellen tot 30 af." (Boecharie: 1909, Moeslim: 2481).

En zo ronden de mensen, als het hen niet gelukt is om de maansikkel te zien in de 29e nacht van de
maand Sha'baan, de maand Sha'baan af op 30 dagen. En als het de 29e nacht is van de maand
Ramadhaan en de mensen kijken om de maansikkel te zien en dit niet gelukt is, dan ronden zij de maand
Ramadhaan af op 30 dagen.

V16. Wat is de Islamitische methode waarmee het begin van de maand


bekend wordt? Is het toegestaan om dit te baseren op astrologische
(centra) berekeningen om het begin van de maand en het einde ervan te
bevestigen? En is het de moslim toegestaan om een verrekijker te
gebruiken als hij aan het kijken is naar de maansikkel?
De juiste Islamitische methode om het begin van de maand te bevestigen, is dat mensen naar de
maansikkel kijken en dit hoort gedaan te worden door iemand waarvan de religieuze standvastigheid
bekend is en die over een goed gezichtsvermogen beschikt.

Als zij het zien dan is het verplicht om te handelen naar wat er uit de bezichtiging voortvloeit, door te vasten
als het gaat om een maansikkel van de maand Ramadhaan en door op te houden met vasten als het gaat

13
om een maansikkel van de maand Shawwaal. Het is niet toegestaan om zich te baseren op berekeningen
van astrologische centra als het niet bezichtigd is. Als de bezichtiging is uitgevoerd door astrologische
centra dan is het geldig en kan op grond daarvan gehandeld worden, gezien de algemeenheid van de
profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het
zien eet dan (d.w.z. met 'iedoe'l-fit'r)".

Maar men mag zich niet alleen baseren op berekeningen en hier naar handelen.

En wat betreft het gebruik van een verrekijker: daar is niks mis mee, maar het is niet verplicht omdat uit de
Soennah blijkt dat men zich baseert op het normale kijken en niet op iets anders, maar als het gebruikt
wordt en (de maansikkel) wordt gezien door een betrouwbaar iemand dan wordt er gehandeld op grond van
deze bezichtiging. Mensen gebruikten dit in het verleden toen ze de minaretten bestegen op de 29e nacht
van Sha'baan of Ramadhaan en ernaar uitkeken. Hoe dan ook, wanneer de bezichtiging ervan bevestigd
wordt ongeacht op welke manier dan is het verplicht om te handelen naar wat er uit de bezichtiging
voortvloeit, gezien de algemeenheid van zijn (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de
maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan.".

V17. Is het alle moslims in alle landen verplicht om te vasten op grond


van één bezichtiging? En hoe vasten moslims in sommige landen van de
ongelovigen waarin geen bezichtiging plaats vindt volgens de
Islamitische wetgeving?
Over deze kwestie is er verschil van mening tussen de geleerden. Als de maansikkel wordt gezien in een
islamitisch land en de bezichtiging daarvan is bevestigd volgens de Islamitische wetgeving, is het de rest
van de moslims verplicht om te handelen naar hetgeen uit deze bezichtiging voortvloeit? Er zijn geleerden
die hebben gezegd dat het hen verplicht is om te handelen naar hetgeen uit deze bezichtiging voortvloeit.
Zij hebben de algemeenheid van Zijn Uitspraak Verheven is Hij als bewijs genomen: "...Wie van jullie
aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere
dagen (om de vasten in te halen).." (2:185)

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "Als jullie het zien vast dan."

De geleerden zeiden: "De uitspraak is algemeen en gericht tot alle moslims. En het is bekend dat daarmee
niet wordt bedoeld de bezichtiging van elk mens afzonderlijk, omdat dit niet kan, maar er wordt bedoeld, dat
wanneer iemand het ziet dat het begin van de vastenmaand bevestigd." Dit is algemeen en kan in elke
plaats gebeuren.

Andere geleerden zijn van mening dat als de Mataalie' (tijden van zonsopgang) verschillen, dat elke plaats
zijn bezichtiging heeft en als de Mataalie' niet verschillen dan is degenen die het niet hebben gezien, als de
bezichtiging ervan in een plaats die overeenkomt met hen qua Mataalie', verplicht om te handelen naar
hetgeen voortvloeit uit deze bezichtiging. Zij hebben hetzelfde bewijs aangehaald als de anderen en zeiden
Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten."
(2:185)

Het is bekend dat daarmee niet de bezichtiging van elk mens afzonderlijk bedoeld wordt. Men dient
hiernaar te handelen in de plaats waar het gezien wordt en elke plaats die dezelfde maansikkel verschijning
heeft.

Wat betreft degenen die een andere mening hebben; zij zijn van mening dat degenen die de maansikkel
verschijning niet hebben gezien niet hoeven te vasten en ook de oordelen die daaruit vloeien niet hoeven
toe te passen. Zij zeiden over de uitspraak van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Als jullie het zien (de
maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan." Iemand die zich in een plaats bevindt waarvan de
maansikkel verschijning niet overeenkomt met de plaats waar het gezien is, heeft het werkelijk niet gezien
en voor hem geldt niet het oordeel wat daaruit voortvloeit. Zij zeiden: "De maandelijkse tijdaanwijzing is
hetzelfde als de dagelijkse tijdaanwijzing. Zoals elk land verschilt qua dagelijkse Imsaak (het beginnen met
vasten) en Iftaar (het verbreken van het vasten) zo hoort het ook te verschillen als het gaat om de
maandelijkse Imsaak en Iftaar." Het dagverschil is bekend bij de moslim en dit was ook bekend bij vroegere
geleerden en betreffende dit punt is unanimiteit bereikt tussen de moslims. Zij die zich in het oosten

14
bevinden beginnen eerder met vasten dan zij die zicht in het westen bevinden en verbreken het vasten dan
ook vóór hen.

Al wij het oordeel vellen op grond van het verschil tussen Mataalie' als het gaat om dagelijkse
tijdaanwijzing, dan is dit precies hetzelfde voor de maandelijkse tijdaanwijzing.

En het is (dan) mogelijk dat iemand zegt: dat de Uitspraak van de Verhevene: "..Nu mogen jullie dan
omgang met hen hebben. En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te
onderscheiden is, het is fadj'r (ochtendschemering)" (2:187)

En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als de nacht van hieruit komt en de dag van daaruit
weggaat, en de zon ondergaat dan heeft de vastende zijn vasten verbroken." (Al-Boecharie: 1954,
Moesliem: 2526)

Niemand kan zeggen dat dit algemeen geldend is voor alle moslims in alle streken/landen.

En ook zeggen wij over de algemeenheid van de Uitspraak van Allah: "...Wie van jullie aanwezig is in de
maand laat die dan vasten." (2:185)

En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de maansikkel) begin dan met het
vasten en als jullie het zien eet dan."

Deze uitspraak zoals je ziet is sterk op grond van de juiste uitspraak, visie en ook de vergelijking. De
vergelijking van de maandelijkse tijdaanwijzing met de dagelijkse tijdaanwijzing.

En er zijn geleerden die ervoor hebben gekozen deze kwesties te koppelen aan de (moslim) leider.
Wanneer hij ziet dat het verplicht is om te vasten of te eten en zich daarbij baseert op de Islamitische
wetgeving dan dient men te handelen aan wat daaruit voortvloeit aan oordelen, opdat mensen niet
verschillend handelen, waardoor er verdeling ontstaat binnen één heerschappij. En deze geleerden hebben
zich gebaseerd op de algemeenheid van de hadieth: "Het vasten is op de dag waarop mensen vasten, en
het eten is op de dag waarop de mensen eten." (Tirmidhie: 667, Sahieh verklaard door Al-Albaanie)

Er zijn nog andere uitspraken die door geleerden genoemd zijn m.b.t. het meningsverschil omtrent deze
kwestie.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, en dat is: "Hoe vasten moslims in een ongelovig land waar
geen bezichtiging plaats vindt volgens de Islamitische wetgeving?"

Deze mensen kunnen de maansikkel bevestigen op grond van de Islamitische wetgeving, en dat doen ze
door de maansikkel te bezichtigen als zij daartoe in staat zijn. En als zij daartoe niet in staat zijn, dan
behoren zij te handelen naar hetgeen voortvloeit uit de bezichtiging van de maansikkel in een islamitisch
land, of zij nu zien of niet (als zij ons uitspreken volgens de eerste uitspraak in deze kwestie).

En als wij ons uitspreken volgens de tweede uitspraak, en dat is dat elk land afzonderlijk is wat betreft het
bezichtigen van de maansikkels van anderen landen, en zij niet in staat waren om de bezichtiging van de
maansikkels te bewerkstelligen in het land waar zij zich bevinden, dan dienen zij de bezichtiging te nemen
van het dichtstbijzijnde Islamitische land, omdat dit het uiterste is wat zij kunnen doen.

V18. Als iemand er zeker van is dat de maand is begonnen, doordat hij
de maansikkel heeft gezien en hij niet in staat was om de rechtbank
hiervan op de hoogte te brengen, is hij dan verplicht om te vasten?
De geleerden hebben hierover meningsverschillen, sommigen onder hen zeggen dat hij verplicht is om te
vasten en er zijn anderen onder hen die zeggen dat hij niet verplicht is om te vasten. Dit is gebaseerd op
grond van het feit dat de maansikkel een bezichtiging is wat bekend en verspreid is tussen mensen of niet.
Wat mij duidelijk is, is dat degene die het ziet en zeker is van het zien ervan, terwijl hij zich bevindt in een
verre plaats en niemand ervan heeft hem vergezeld in de bezichtiging, verplicht is te vasten door de
algemeenheid van de Uitspraak van de Verhevene: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand laat die
dan vasten." (2:185)

15
En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien begint dan met vasten"

Maar als hij zich in het land bevindt en hij getuigt hiervan bij de rechtbank, en de rechtbank verklaart zijn
getuigenis als niet ontvankelijk dan dient hij zijn vasten geheim te houden om het anders handelen dan de
gemeenschap niet bekend te maken.

V19. Is er van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) een bepaalde


smeekbede overgeleverd die men zegt als men de maansikkel ziet? En
dient degene die het bericht over de maansikkel hoort de smeekbede op
te zeggen, ook al heeft diegene de maansikkel niet gezien?
Ja, men dient te zeggen: "Allahu Akbar, Allahoemma ahiellahoe 'alayna bie l-amnie l-ieemaanie wa
ssalaamatie wa l-ieslaam wa t-tawfieqie liemaa toeh'iebboe wa tarda, rabboena wa rabboeka llaah." "Allah
is de grootste. O Allah, bezorg ons de nieuwe maan in veiligheid en in geloof, in vrede en in Islaam, in
succes dat U lief heeft en waar U tevreden over bent. (O nieuwe maan) onze Heer en uw Heer, is Allah."

Er zijn daarover twee ahadieth van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) overgeleverd. Wat blijkt uit de
hadieth is dat deze smeekbede alleen gezegd wordt tijdens het zien van de maansikkel. Maar degene die
van de bezichtiging hoort en het zelf niet heeft gezien, dient het voorgaande niet te zeggen.

V20. Als mensen er pas van op de hoogte zijn gebracht dat de maand is
begonnen, nadat er wat tijd van de dag is verlopen, is het hen dan
verplicht om de rest van de dag te vasten? Moeten zij het inhalen?
Als mensen ervan op de hoogte zijn dat de maand Ramadhaan begonnen is tijdens de vastendag dan
dienen zij te vasten, omdat het bevestigd is dat deze dag behoort tot de maand Ramadhaan en dan is het
vasten immers verplicht. Maar moeten zij de dag inhalen? Dus het vasten inhalen? Daarover is er een
meningsverschil tussen de geleerden. De meerderheid van de geleerden is van mening dat het voor hen
verplicht is om deze dag in te halen, omdat zij niet de intentie hadden om vanaf het begin van de dag te
vasten, maar een gedeelte van de dag is voorbijgegaan zonder de bijbehorende intentie, en de profeet
(Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Daden worden beoordeeld aan de hand van de intenties en een ieder wordt
beloond volgens de intentie." (Al-Boecharie: 1, Moesliem: 4962)

Er zijn geleerden die van mening zijn dat het voor hen niet verplicht is om de dag in te halen omdat zij uit
onwetendheid niet hebben gevast en de onwetende wordt niks verweten vanwege zijn onwetendheid; het
inhalen van de dag is echter beter. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Laat hetgeen waar je twijfels
over hebt en ga over op hetgeen waar je geen twijfels over hebt".

Het is maar één dag; het is makkelijk en er is daarin geen last; en in het inhalen berust enige rust voor
de ziel en rustgevoel voor het hart.

V21. Zondigen alle moslims als niemand van hen uitkijkt naar de
maansikkel van de maand Ramadhaan aan het begin of het eind ervan?
Het uitkijken naar de maansikkel -de maansikkel van de maand Ramadhaan of de maand Shawaal- was de
gewoonte in de tijd van de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) dit volgens de uitspraak van Ibn 'Oemar
(RadiyaAllahu anhu): "De mensen keken uit naar de maansikkel en ik heb de profeet (Salllala alaihi wa
Salaam) medegedeeld dat ik het heb gezien en hij heeft gevast en de mensen bevolen om te vasten."
(Aboe Dawoed: 2342, authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e:908).

Er is geen twijfel over het feit dat de leiding van de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) de volmaaktste
leiding is.

16
V22. Als een man moslim wordt, nadat er een paar dagen van de
Ramadhaan voorbij zijn gegaan, wordt van hem dan gevraagd om de
voorgaande dagen te vasten?
Van deze man wordt niet gevraagd om de voorgaande dagen te vasten omdat hij ongelovig was. En van de
ongelovige wordt niet gevraagd om hetgeen in te halen van wat hij gemist heeft aan weldaden volgens
Allah de Verhevene's Uitspraak: "Zeg tot degene die ongelovig zijn: "Als jullie ophouden, zullen jullie
worden vergeven voor wat reeds voorbij is."" (8:38)

Een ander bewijs voor het feit, dat deze man de vastdagen niet hoeft in te halen, vinden wij in het feit dat er
mensen in de tijd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) moslim werden en hen niet bevolen was om
hetgeen gemist aan vastendagen, gebeden of Zakaat in te halen. Maar als iemand moslim wordt
gedurende de dag, is hij dan niet verplicht om te vasten of in te halen? In deze kwestie is er verschil van
mening tussen de geleerden, en de correcte uitspraak is dat hij verplicht is om te vasten omdat hij behoort
tot mensen die daartoe de plicht hebben maar hij is niet verplicht om de dag in te halen, omdat hij daarvoor
niet behoorde tot mensen die hiertoe verplicht zijn. Hij is hetzelfde als een kind dat de puberteit bereikt
gedurende de dag, dan is hij verplicht om te vasten maar niet verplicht om de dag in te halen, volgens de
correcte uitspraak in deze kwestie.

V23. Wordt het kinderen jonger dan 15 jaar aanbevolen om te vasten,


zoals dit het geval is met het gebed?
Ja, kinderen die de puberteit niet hebben bereikt worden aanbevolen om te vasten als zij dit aankunnen
zoals de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) dit met hun kinderen deden. De geleerden hebben
aangegeven dat degene die zeggenschap heeft over kinderen hen dient te bevelen om te vasten opdat ze
daaraan wennen en de grondbeginselen van de Islaam in hun zielen gevestigd worden, zodat zij dit als iets
natuurlijks gaan ervaren. Maar als zij daar moeite mee hebben of dit schadelijk voor hen is, dan zijn zij
hiertoe niet verplicht en bij deze wil ik waarschuwen voor iets dat sommige vaders en moeders doen en dat
is hun kinderen verbieden te vasten, in tegenstelling tot wat de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) deden.
Zij beweren dat ze deze kinderen verbieden te vasten uit barmhartigheid tegenover hen en uit medelijden
met hen, en de waarheid is dat barmhartigheid tegenover kinderen berust in het hen bevelen om de
Islamitische wetgeving te praktiseren en hen daaraan te laten wennen. Dit behoort zonder twijfel tot een
goede opvoeding en volmaaktheid van bescherming en het is bevestigd door de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) in zijn uitspraak: "De man is een hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor hun
bescherming." (Al-Boekharie:2409, Moesliem:1829)

En wat gepast zou zijn van het voogden t.o.v. degene die Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) onder hun voogdij
heeft doen vallen zoals gezinsleden en kinderen, om Allah te vrezen in hen, en dat zij hen bevelen met
datgene zij bevolen zijn om hen te bevelen van de Islamitische wetgeving.

V24. Als een persoon zich herstelt van een ziekte waarvan de dokters
hebben bepaald dat het onmogelijk is dat hij zich daarvan herstelt en dit
was na afloop van een paar dagen van de Ramadhaan wordt er dan van
hem verwacht om de voorgaande dagen in te halen?
Als iemand tijdens de Ramadhaan of iets van de Ramadhaan niet heeft gevast vanwege een ziekte
waarvan niet de hoop was dat het over zou gaan volgens de gewoonte of volgens een
betrouwbare doktersverklaring dan is hij verplicht om voor elke dag een arme te voeden, als hij dit doet en
Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft daarna genezing voor hem bepaald dan is hij niet verplicht om de
dagen te vasten waarover hij een arme heeft gevoed, omdat hij vrijgesproken is met hetgeen hij gekomen is
aan voeden i.p.v. vasten. En als hij zijn vrijspraak krijgt dan is er geen verplichting voor hem hierna en iets
wat hier op lijkt is wat de Fiqh-geleerden hebben gezegd over de man die niet in staat is om de bedevaart
te verrichten vanwege een bepaalde reden waarvan niet verwacht wordt dat dit overgaat. Dan machtigt hij

17
iemand om in zijn plaats de bedevaart te verrichten en daarna herstelt hij; dan is de verplichting hem niet
een tweede keer verplicht.

V25. Sommige A-Iemmah van moskeeën imiteren tijdens de Taraweeh'-


gebeden de recitatie van anderen en dat om de Qor-aan met een mooie
stem te reciteren. Is dit een toegestane daad en mag dit?
Het reciteren van de Qor-aan met een mooie stem is een toegestane zaak die de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) heeft bevolen. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft op een nacht geluisterd naar de recitatie
van Aboe Moessa Al-Ash'arie (RadiyaAllahu anhu) en zijn recitatie beviel hem todat hij zei: "Je hebt een
instrument gekregen van de instrumenten van Daawoed." (Al-Boecharie:5048, Moesliem: 793)

Op grond hiervan, als een imaam van een moskee een persoon imiteert die een mooie stem heeft om zijn
recitatie mooi te maken bij de recitatie van Allah's Boek dan is dit een toegestane zaak op zich en
toegestaan gezien andere redenen, omdat degenen die achter de imaam bidden gestimuleerd worden
om hun harten in concentratie te brengen en een andere reden is voor hen om beter te luisteren naar de
recitatie. En de gunst van Allah schenkt Hij aan wie Hij wil. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

V26. Sommige A-Iemmah van moskeeën proberen om de harten van de


mensen te raken en ze te beïnvloeden door de toon van hun stemmen
soms tijdens de Taraweeh'-gebeden te veranderen en tijdens de Doe'aa-
oe l Qoenoet en ik heb sommige mensen dit horen afkeuren. Wat zeggen
jullie hiervan Moge Allah u beschermen?
Wat ik vind is, dat als deze handeling binnen de Shari'a grenzen blijft zonder te overdrijven dan is daar niks
mis mee. En daarom zei Aboe Moesa Al-Ash'arie (RadiyaAllahu anhu) tegen de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam): "als ik wist dat je naar mijn recitatie luisterde dan zou ik het mooi en schoon voor je maken."
als sommige mensen hun stem mooi maken of dit doet op een manier waarmee harten worden geraakt dan
vind ik dat daar niets mis mee is. Overdrijving vindt plaats wanneer men elk woord van de Qor-aan niet
voorbij leest zonder te doen wat in de vraagstelling is genoemd: dit valt naar mijn inziens onder het
overdrijven en het is niet gepast om te doen, en de kennis behoort toe aan Allah (Soebhanahu wa Ta'ala).

V27. Wat is de uitspraak over mensen die de hele dag slapen tijdens de
Ramadhaan en sommige van hen bidden met de gemeenschap en
anderen niet. Is het vasten van deze mensen correct?
Het vasten van deze mensen stelt hen vrij van boetedoening maar het verminderd de beloning en het is in
tegenstrijd met wat de Wetgever als doel met het vasten voorheeft, omdat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala)
zei: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór
jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." (2:183)

En de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Allah heeft het niet nodig dat iemand die zich niet onthoudt
van leugenachtige praatjes en het erbij behorende gedrag dat hij zich onthoudt van voedsel en drinken" (Al-
Boecharie: 1903, 6057)

Het is welbekend dat het verwaarlozen van het gebed en het negeren daarvan niet behoort tot godsvrees
en ook niet tot het zich onthouden van leugenachtige praatjes, en dit is in tegenstelling tot wat Allah
(Soebhanahu wa Ta'ala) en zijn profeet (Sallala alaihi wa Salaam) als doel hebben achter de verplichting
van het vasten. Het verbazingwekkende is, dat die mensen de hele dag slapen en vervolgens de hele nacht
wakker blijven en misschien blijven ze de hele nacht wakker bezig met onzinnige praat, waar ze geen nut
aan hebben, of dat zij zich bezig houden met iets dat verboden is waarmee zij zonden vergaren. Mijn

18
advies aan deze mensen en hun gelijken is, dat zij Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) moeten vrezen en Zijn
hulp vragen om het vasten op de manier te verrichten waar Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) tevreden over is en
het te benutten met het gedenken van Allah, Qor-aan lezen, gebeden te verrichten en goede daden
verrichten jegens schepselen e.d. van wat de Islamitische wetgeving voorschrijft. De profeet (Sallala alaihi
wa Salaam) was gul en hij was het gulste tijdens Ramadhaan wanneer Djiebriel (Alayhi wa Salaam) hem de
Qor-aan onderwijst.

V28. We merken op dat sommige moslims laks zijn met het verrichten
van het gebed gedurende het jaar, maar als de Ramadhaan begint
besteden zij aandacht aan het gebed, het vasten en het reciteren van de
Qor-aan...Hoe zit het met het vasten van deze mensen? En wat is uw
advies aan hen?
Het vasten van deze mensen is correct, omdat het vasten wordt verricht door mensen die het behoren te
doen, en het is niet gepaard gegaan met iets wat het zou kunnen tenietdoen en dus is het correct. Echter,
mijn advies aan deze mensen is dat zij Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) moeten vrezen, om Allah
(Soebhanahu wa Ta'ala) te aanbidden met datgene Hij hen verplicht heeft op alle tijden en plaatsen, en
men weet niet wanneer de dood hem overvalt. Misschien wachten zij op de maand Ramadhaan en zullen
zij deze niet bereiken. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft geen einde gekoppeld aan zijn aanbidding
behalve door de dood, zoals de Verhevene zegt: "En aanbid jouw Heer todat het zekere (de dood) tot
jou komt." (15:99)

Dus totdat de dood tot jou komt, waarmee de zekere zaak wordt bedoeld.

V29. Volstaat de intentie om tijdens de gehele Ramadhaan te vasten i.p.v.


de aparte intentie voor elke dag apart?
Het is welbekend dat elke persoon die opstaat aan het eind van de nacht om te eten eigenlijk wil vasten en
er is geen twijfel hierover, omdat elke verstandige voor een bepaalde daad kiest en het is onmogelijk dat hij
dit dan zonder zijn wil doet. En de wil is de intentie, omdat de mens alleen eet aan het eind van de nacht
wanneer hij wil vasten en als zijn doel alleen eten zou zijn, dan zou het niet tot zijn gewoonte behoren om
rond deze tijd te eten. In deze gevallen is de intentie aanwezig, maar deze vraag zou van belang kunnen
zijn in geval een mens slaapt voor zonsondergang in de Ramadhaan en blijft slapen zonder dat iemand
hem wakker maakt, todat de ochtendschemering aanbreekt van de volgende dag. Dan heeft hij 's nachts
niet de intentie gehad om de volgende dag te vasten. Moeten we dan zeggen: zijn vasten is de volgende
dag correct op grond van de voorgaande intentie? Of zeggen wij: zijn vasten is niet correct, omdat hij 's
nachts de intentie niet had?

Wij zeggen dan: zijn vasten is correct. De meest correcte uitspraak is dat de intentie om de Ramadhaan te
vasten aan het begin ervan voldoende is, en men hoeft de intentie niet telkens opnieuw voor elke dag te
vernieuwen. Behalve als iemand zijn vasten verbreekt op grond van een geldige reden gedurende de
maand, dan is een nieuwe intentie nodig om het vasten te continueren.

V30. Wat is het oordeel over het eten en drinken terwijl de Moe-addzin de
Adzaan verricht of een klein ogenblik na het verrichten van de Adzaan,
vooral als er geen precisie is over het aanbreken van de Fadj'r?
De grens die een scheiding tussen het niet-vasten en vasten vormt is het aanbreken van de Fadj'r, dit
gezien de Uitspraak van de Verhevene: "Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar
wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie
te onderscheiden is, het is Fadj'r." (2:187)

19
En gezien de uitspraak van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Eet en drinkt tot dat Ibn Oem Maktoem
oproept tot het gebed, hij roept pas op tot het gebed als Fadj'r is aangebroken."

Dus er wordt gekeken naar het aanbreken van de Fadj'r...als de Moe-addzin betrouwbaar is en hij zegt dat
hij pas oproept naar het gebed als de Fadj'r is aangebroken, dan is het verplicht om te beginnen met vasten
op het moment dat je zijn Adzaan hoort, maar als de Moe-addzin de Adzaan gissenderwijs verricht dan is
het beter voor de mensen om te beginnen met vasten bij het horen van de Adzaan, tenzij zij zich op het
platteland bevinden en het aanbreken van de Fadj'r kunnen waarnemen. In dat geval is men niet verplicht
om te beginnen met vasten ook al hoort hij de Adzaan, (men kan blijven eten) todat hij het aanbreken van
de Fadj'r ziet als er op dat moment geen belemmering is om dit waar te nemen. De reden hiervoor is dat
Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) het oordeel heeft gekoppeld aan het onderscheid tussen de witte draad en
de zwarte draad van Fadj'r, en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei over de Adzaan van Ibn Oem
Maktoem: "Hij roept pas op tot het gebed als de Fadj'r is aangebroken."

Ik wil hierbij waarschuwen voor iets wat sommige Mo-addzinien doen, en dat is dat zij 4 of 5 minuten vóór
het aanbreken van de Fadj'r oproepen tot het gebed en beweren dat dit behoort ter voorzorg dat men tijdig
begint met vasten. Dit omschrijven wij als "overdreven" en niet als het voorzorg nemen volgens de
Islamitische wetgeving... en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei : "Degene die overdrijven zullen zich
verwoesten".

En het is geen juiste voorzorgsmaatregel, omdat zij het gebed hieronder laten lijden. Veel
mensen beginnen met bidden nadat de Moe-addzin klaar is met de Adzaan, en als de Moe-addzin de
Adzaan verricht vóór het aanbreken van de Fadj'r, dan bidden deze personen Fadj'r te vroeg, en het gebed
is ongeldig als het voortijdig verricht wordt. Hierdoor worden dus degenen die het gebed verrichten
geschaad en ook degenen die vasten omdat degenen die willen vasten onthouden worden van het nuttigen
van eten of drinken, terwijl Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) dit hen heeft toegestaan. Deze Moe-addzin is
onrechtvaardig jegens de vastenden, omdat hij hen hetgeen heeft verboden wat Allah (Soebhanahu wa
Ta'ala) hen heeft toegestaan, en hij is onrechtvaardig jegens degenen die het gebed verrichten omdat zij
het gebed voortijdig hebben verricht en dat maakt hun gebed ongeldig.

Dus de Moe-addzin behoort Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) te vrezen en naar het juiste te zoeken van wat
bewezen is door het Boek en de Soennah.

V31. In sommige landen is de dag abnormaal lang en kan soms 20 uur


duren. Wordt er van de moslims geacht om in die landen de hele dag te
vasten?
Ja, van hen wordt verwacht om de hele dag te vasten gezien de Uitspraak van Allah: "Nu mogen jullie dan
omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt tot de
witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadj'r. Maakt daarna het vasten
vol tot zonsondergang." (2:187)

En gezien de uitspraak van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Als de nacht van hier komt en de dag
van hier weggaat en de zon ondergaat dan heeft de vastende zijn vasten verbroken."
-----
Voetnoot van de redactie:
Een ieder die verblijft in een land waar de nacht van de dag onderscheiden kan worden door de
zonsopgang en de zonsondergang, ook al is de dag extreem lang en in de zomer en extreem kort in de
winter, is verplicht om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Dit is o.a. vanwege de algemene betekenis
van de Woorden van Allah de Verhevene: "...Voorwaar, de Salaat (het gebed) is de gelovigen op vaste
tijden voorgeschreven." (4:103)

Eenieder die niet in staat is om het vasten te voltooien omdat men uit ervaring of door advies van een
bekwame en betrouwbare dokter weet of vermoedt dat het vasten naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot
overlijden of een ernstige ziekte, of dat zijn ziekte zal verergeren, of het zijn herstel belemmert - hij mag zijn
vasten verbreken en de dagen die hij gemist heeft inhalen in een maand waarin hij deze kan inhalen (en
Allah weet wat in onze harten is). Allah de Verhevene zegt: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand
(Ramadhaan), laat die dan vasten (Sawm), maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal ander
dagen (om de vasten in te halen)..." (2:185)

20
"Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen..." (2:286)

"...Allah wil het jullie niet moeilijk maken..." (5:6)

Ten tweede: eenieder die in een land of plaats verblijft waar de zon tijdens de zomer niet ondergaat en niet
opkomt in de winter (b.v. het noorden van Noorwegen), dient de vijf dagelijkse gebeden in een periode van
24 uur te verrichten. Zij dienen hun tijden te berekenen of schatten gebaseerd op het dichts bijzijnde land
waar de tijden van de vijf dagelijkse gebeden van elkaar onderscheiden kunnen worden. Het is bewezen
dat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zijn metgezellen vertelde over de Dadjaal (de antichrist). Hem
werd gevraagd hoe lang hij op de aarde zal verblijven, en hij zei: "Veertig dagen, één dag als een jaar, één
dag als een maand, één dag als een week, en de rest zoals jullie dagen." Er werd gezegd: "O
boodschapper van Allah, de dag die zal zijn als een jaar, zullen de gebeden van één dag dan
voldoende voor ons zijn?" Hij zei: "Nee, schat of bereken ze." Dus als de dag die als een jaar zal zijn wordt
niet beschouwd als één dag waarin slechts vijf gebeden voldoende zijn, we moeten eerder vijf gebeden
verrichten in elke periode van 24 uur. Hij beval hen de gebeden te verrichten met een tussentijd van een
normale dag. Dus de mensen die in gebieden leven zoals hierboven beschreven is, dienen de tijden van
hun gebeden te bepalen volgens de tijden van het dichtstbijzijnde land waar de dag van de nacht te
onderscheiden is en waar de gebedstijden bekend zijn volgens de regels van de Sharie'ah, in een periode
van 24 uur. Zo dienen zij dus ook te vasten in Ramadhaan. Er is geen verschil wat dat betreft tussen het
bidden en het vasten. (Fataawa Al-Ladjnah al-Daa-imah li'l-Boeh-ooth al-'Ilmiyyah wa l-iftaa-e, 6/130-136.)

V32. Een eigenaar van een bedrijf heeft niet-moslimwerknemers in


dienst. Is het toegestaan om hen te verbieden om te eten en te drinken
waar andere moslimwerknemers in hetzelfde bedrijf gedurende een
Ramadhaan dag bij zijn?
Allereerst zeggen wij, het past niet dat iemand niet-moslimwerknemers in dienst neemt als hij in staat is om
moslims in dienst te nemen, omdat moslims beter zijn dan niet-moslims. Allah de Verhevene zegt: "En een
gelovige slaaf is zeker beter dan een veelgoden-aanbidder, ook al bevalt hij jullie." (2:221)

Maar als er noodzaak is om niet-moslimwerknemers in dienst te nemen, dan is daar niets mis mee, (dit
geldt echter) alleen op grond van noodzaak. Er is niets mis met hun eten of drinken op een Ramadhaandag
waar vastenden bij zijn, omdat de vastende moslim Allah (Soebhanhu wa Ta'ala) dankt dat Hij hem tot de
Islaam heeft geleidt, waarmee het geluk van deze wereld en het hiernamaals wordt bereikt. Hij dankt Allah
(Soebhanhu wa Ta'ala) omdat Hij hem heeft beschermd tegen datgene waarmee Hij hen geraakt heeft, zij
die niet geleid zijn door de Leiding van Allah (Soebhanhu wa Ta'ala). Het verbod voor de moslim om te eten
en te drinken in deze wereld, volgens Islamitische wetgeving tijdens de dagen van de Ramadhaan, zal hem
zijn beloning op de dag des oordeels bezorgen. Wanneer tegen hem wordt gezegd: "(Er wordt gezegd:)
Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen." (69:24)

Echter, de niet-moslims wordt verboden om te eten en te drinken in openbare plaatsen omdat dit niet
overeenkomt met de Islamitische vertoning in het land.

V33. Verbreken roddel en lasterpraat het vasten van de moslim op een


dag van de Ramadhaan?
Roddel en lasterpraat verbreken het vasten niet, maar ze verminderen de beloning. Allah de Verhevene
zegt: "O jullie die geloven, vasten is voor jullie verplicht zoals het ook verplicht was voor hen vóór
jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." (2:183)

En de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Allah (Soebhanhu wa Ta'ala) heeft het niet nodig dat iemand
die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het erbij behorende gedrag zich onthoudt van voedsel
en drinken."

21
V34. Als een vastende gezien wordt, terwijl hij uit vergeetachtigheid aan
het eten is op een dag van de Ramadhaan, moet hij hieraan herinnerd
worden of niet?
Wie een vastende ziet drinken of eten op een dag van de Ramadhaan dient hem hierop te attenderen. Dit
gezien de uitspraak van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) toen hij zich vergist had tijdens zijn gebed:
"Als ik vergeet, herinner mij dan."

Degene die zich vergist heeft wordt niets verweten op grond van zijn vergeetachtigheid, maar degene die
het ziet, en op de hoogte is dat deze daad zijn vasten ongeldig maakt, en hem daarop niet attendeert zou
laks zijn; deze persoon is namelijk zijn broeder en men dient voor zijn broeder te wensen, wat hij voor
zichzelf wenst.

De conclusie is dat degene die een vastende op een dag van de Ramadhaan ziet eten of drinken uit
vergeetachtigheid hem hieraan moet herinneren, en de vastende moet onmiddellijk ophouden met eten. Het
is hem niet toegestaan om door te gaan met het eten of drinken. Als er in zijn mond iets aan water of eten
zit dan moet hij dit uitspuwen, het is hem niet toegestaan om het door te slikken, nadat hij eraan herinnerd
is of zich heeft herinnerd dat hij vastende is.

Hierbij zou ik graag willen verduidelijken dat de zaken die het vasten van een vastende verbreken, het
vasten niet verbreken in drie situaties:

1. Als hij zich vergist heeft,


2. Als hij onwetend is,
3. Als hij dit onbedoeld deed.

Als hij zich vergist en eet en drinkt, dan is zijn vasten correct gezien de uitspraak van de profeet (Sallala
alaihi wa Salaam): "Wie zich vergist als hij vastende is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten continueren,
Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft hem gevoed en te drinken gegeven."

En als hij eet of drinkt met de gedachte dat Fadj'r nog niet aangebroken is, of met de gedachte dat de zon
onder is gegaan en nadat de zaak duidelijk geworden is en het anders bleek te zijn dan hij dacht, dan is zijn
vasten correct gezien de Hadieth overgeleverd door Asmaa-e Bintoe Abie Bakr (RadiyaAllahu anhoemma):
"Wij hadden in de tijd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) het vasten verbroken op een bewolkte dag,
daarna was de zon verschenen. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft ons niet bevolen om de dag in
te halen."

Als het inhalen verplicht zou zijn dan zou hij hen het inhalen bevolen hebben, en als hij hen dit had bevolen
dan zou dit aan ons overgeleverd zijn. Als het een bevel was geweest om de dag in te halen dan zou dit
behoren tot de wetgeving van Allah en deze zal beschermd blijven tot de Dag des Oordeels.

Als hij onbedoeld iets heeft gedaan wat zijn vasten verbreekt, dan heeft hij zijn vasten niet ongeldig
gemaakt. Zoals iemand die zijn mond spoelt en een hoeveelheid water per ongeluk doorslikt. Zijn vasten is
daarmee niet verbroken, omdat hij dit niet met opzet heeft gedaan.

En zoals iemand die een natte droom krijgt, terwijl hij vastende is. Dit maakt zijn vasten niet ongeldig, omdat
hij slaapt en dit niet met opzet doet. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt: "Er is geen zonde voor jullie in
fouten die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben
voorgenomen." (33:5)

V35. Is het uitlezen/uitreciteren van de Qor-aan tijdens de Ramadhaan


verplicht voor de vastende?
Het uitlezen van de Qor-aan tijdens de Ramadhaan is geen verplichte zaak voor de vastende. Maar het is
gepast en aangeraden voor de moslims om het reciteren van de Qor-aan tijdens de Ramadhaan te
vermeerderen zoals dit overgeleverd is in de Soennah van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) dat
Djebriel (Alayhi Salaatoe wa Salaam) hem hem elke Ramadhaan de Qor-aan kwam doornemen.

22
V36. Wat is het oordeel over de Taraweeh'-gebeden, en wat is de
Soennah in het aantal Raka'aat ervan?
De Taraweeh'-gebeden zijn een Soennah die de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft opgezet voor zijn
natie. Hij is 3 dagen zijn metgezellen voorgegaan in gebed als Imaam maar hij heeft het daarna gelaten uit
vrees dat zij het als verplichting zouden zien. Zo bleven moslims tijdens de heerschappij (khilaafah) van
Aboe Bakr (RadiyaAllahu anhu) en het begin van het khilaafah van 'Oemar (RadiyaAllahu anhu) (het gebed
niet verrichten) en vervolgens verzamelde de leider de gelovigen 'Oemar (RadiyaAllahu anhu) hen achter
Tamim Ad-Daariy en Oebay Ibnoe Ka'b als A-Iemmah. Zij hebben achter hen gebeden in gemeenschap. Dit
gebeurt tot de dag van vandaag en alle lof zij Allah, het is een Soennah tijdens de Ramadhaan.

Wat de Soennah betreft over het aantal raka'aat van de Taraweeh', dit zijn 11 of 13 raka'aat. Maar als
iemand meer dan dit bidt dan is daar niets mis mee, omdat er verschillende aantallen overgeleverd zijn van
de selef (Selef as-Saalih', de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen van de
profeet(Sallala alaihi wa Salaam), hun volgelingen en de leerlingen daarvan) die meer of minder dan dat
gebeden hebben en zij hebben dit niet afgekeurd. Wie meer bidt, tegen hem dient men niet
afkeurenswaardig te reageren. En wie zich houdt aan het overgeleverde; dat is beter.

De Soennah heeft aangeduid dat er niets mis is met een vermeerdering (van de aantal raka'aat). Zo staat
er in Al-Boechaarie en andere boeken van de hadieth, overgeleverd door Ibn' Oemar (RadyaAllahu anhu)
dat een man de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) vroeg over het nachtgebed en hij (Sallala alaihi wa
Salaam) zei: "In tweevoud in tweevoud, maar wanneer een ieder van jullie vreest dat de Fadj'r aanbreekt,
dient hij dan één raka'ah te bidden om het aantal oneven te laten zijn."

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft niet een bepaald aantal aangeduid, maar het belangrijke bij
Taraweeh'-gebeden is concentratie, ootmoed (nederigheid, khoeshoe') en rust tijdens het vooroverbuigen
(roekoe') en het neerwerpen in soedjoed en het terugkomen daarvan. Sommige mensen (A-Iemmah)
haasten zich en dit weerhoudt de gebedsgangers ervan om datgene te doen wat Soennah is, en misschien
zelfs om datgene te doen dat verplicht is, doordat de Imaam als eerste de moskee wilt verlaten, opdat er
veel mensen naar hem toe komen. Dit is in tegenstrijd met datgene volgens de Islamitische wetgeving
bepaald is.

De Imaam is verplicht om Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) te vrezen en de rechten van degenen die achter
hem bidden te waarborgen. Hij dient het gebed niet zo lang te maken dat zij er last van ondervinden, wat
niet tot de Soennah behoort, en niet zo kort/snel maakt waardoor er een tekortkoming ontstaat in hetgeen
verplicht of Soennah is bij hen die achter hem bidden. Daarom zeiden de geleerden: het is
afkeurenswaardig voor de Imaam om het gebed te versnellen naar een tempo dat degenen die achter hem
bidden belemmert om de Soennah te verrichten. Wat moeten we dan anders zeggen van iemand die dit
doet op een manier die de mensen, die achter de Imaam bidden, belemmert om verplichtingen van het
gebed na te komen?! Deze snelheid is verboden voor deze Imaam.

Wij vragen Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) voor ons en onze broeders oprechtheid en veiligheid.

V37. Wat is het oordeel over het bidden van de Taraweeh' als geheel of
een gedeelte ervan samen met de Wit'r en dit afsluiten door één Tasliem
(vredesgroet)?
Dit is een daad die het gebed ongeldig maakt, omdat de profeet (Salla alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "Het
nachtgebed in tweevoud in tweevoud."

Als men het gebed als geheel bidt met één tasliem als afsluiting dan is het niet in tweevoud, en op dat
moment is het in tegenstrijdt met wat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft bevolen. De profeet
(Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze
zaak, het zal verworpen worden."

Al-Imaam Ah'mad (RahiemuAllah) heeft bepaald dat "Degene die opstaat om een 3e rak'ah te bidden
tijdens nachtgebeden is te vergelijken met iemand die opstaat om een 3e rak'ah tijdens het Fadj'r-gebed te
bidden. Dus als hij daarmee doorgaat nadat hij het zich heeft herinnerd dan wordt zijn gebed ongeldig zoals
dit ook het geval zou zijn bij het Fadj'r-gebed. Daarom is het hem verplicht als hij opstaat om een derde

23
rak'ah in de Taraweeh'-gebeden te verrichten - uit vergeetachtigheid - en het zich herinnert dat hij weer gaat
zitten en Tashahoed verricht en neerknielt voor Soedjoed as-Sahw (twee neerwerpingen voor
vergeetachtigheid) na de tesliem. Als hij dit niet doet dan is zijn gebed ongeldig."

Het is noemenswaardig dat sommige mensen dit (verwijzend naar een vraag) hebben begrepen uit de
hadieth van 'Aa-ieshah (RadiyaAllahu anha) toen ze gevraagd werd: "Hoe was het gebed van de profeet
(Sallala alaihi wa Salaam) tijdens de Ramadhaan?" En ze antwoordde: "Hij heeft niet in de Ramadhaan
noch daarbuiten meer gebeden dan 11 raka'aat, hij verrichte 4 raka'aat, vraag niet naar de schoonheid en
lengte ervan, en dan verrichte hij 4 raka'aat, vraag niet naar de schoonheid en de lengte ervan en dan
verrichtte hij 3 raka'aat"

Dit wil echter niet zeggen dat de eerste 4 met één tesliem werden afgesloten en de tweede 4 met één
tesliem en de overgebleven 3 ook maar met één tesliem, maar deze hadieth duidt aan wat genoemd is en
het is mogelijk dat ze daarmee wilde zeggen dat hij (Sallala alaihi wa Salaam) 4 raka'aat verrichtte met 2
keer tesliem en dan even ging zitten om te rusten en daarna weer 4 raka'aat verrichtte, en deze
mogelijkheid is dichterbij de correcte uitspraak dan hetgeen zij denken eruit te begrijpen. Uit deze hadieth
kunnen wij opmaken dat hij (Sallala alaihi wa Salaam) 2 raka'aat bad en daarna weer 2 raka'aat, maar na
de eerst 4 ging zitten om te rusten; en ook de tweede serie van 4 raka'aat bad hij (Sallala alaihi wa Salaam)
in koppels van 2 en daarna ging hij (Sallala alaihi wa Salaam) weer zitten.

Dit wordt bijgestaan door zijn uitspraak: "Het gebed van de nacht in tweevoud in tweevoud."

Hierin berust een overeenstemming tussen zijn daad en zijn uitspraak. En de mogelijkheid dat het 4
raka'aat waren met één tesliem is genoemd, maar het is minder juist vanwege hetgeen wij hebben
genoemd waarbij de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "Het gebed van de nacht in
tweevoud in tweevoud."

Wat het Wit'r-gebed betreft, als hij dit doet d.m.v. 3 raka'aat dan kan dit op twee manieren geschieden: de
eerste manier is dat hij na 2 raka'aat tesliem verricht en dan de derde raka'ah verricht met wederom een
tesliem; en de tweede manier is dat hij de 3 raka'aat in één keer achter elkaar bidt met één Tashahhoed
en één tesliem.

V38. Wat is uw uitspraak over de mening van sommige mensen dat de


Doe'aa-e (smeekbede) na het uitlezen van de Qor-aan behoort tot de
innovaties (bid'ah)?
Ik ben niet op de hoogte van een authentieke bron, waarop een Doe'aa-e na het uitreciteren van de Qor-
aan tijdens het gebed (tijdens salaat Taraweeh') gebaseerd kan worden, niet in de Soennah van de profeet
(Sallala alaihi wa Salaam) noch in de handelingen van de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem). Het
enige bewijs wat hiervoor gevonden kan worden, is dat Anes Ibn Maalik (RadiyaAllahu anhu) zijn familie
bijeen bracht en Doe'aa-e verrichtte toen hij de recitatie van de Qor-aan wilde afronden, maar hij deed dit
niet in zijn gebed.

Het is, zoals bekend, volgens de Islamitische wetgeving niet toegestaan om een onbekende/verzonnen
Doe'aa-e te verrichten, wanneer hierover niets in de Soennah is vermeld, gezien de uitspraak van de
profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Bidt zoals jullie mij hebben zien bidden."

Maar om deze afsluiting in het gebed een innovatie te noemen; ik houd er niet van om dit zo te noemen,
omdat de geleerden - de geleerden van de Soennah - hierover van mening verschillen. Het past ons niet
om iets zo grof te veroordelen, terwijl sommigen van Ahloe Soennah zeiden dat het behoort tot de
aanbevelingswaardige zaken. Echter het verdient de voorkeur dat een persoon ervoor zorgt dat hij de
Soennah volgt.

Het volgende is iets wat sommige broeders doen die de Soennah willen praktiseren: zij bidden achter een
Imaam die de Doe'aa-e verricht na het afronden van de Qor-aan en als het tijd is voor de laatste rak'ah, dan
gaan zij weg en zonderen zich af van de mensen met het excuus dat de afsluiting een innovatie is. Dit is
geen gepaste zaak, gezien de verschillen tussen de harten (haat) en afstand die ontstaat en het is geen
onenigheid waarin de A-Iemmah zijn gevallen. Zo was Al-Iemaam Ah'mad (RahiemuAllah) niet van mening
dat het aanbevelingswaardig is om tijdens Al-Fadj'r-gebed Al-Qoenoet te verrichten en toch zei hij "Als

24
iemand achter een Imaam bidt die Al-Qoenoet verricht tijdens het Fadj'r-gebed, laat hem deze volgen en
Aamien zeggen tijdens zijn Doe'aa-e."

Een andere zaak die met deze kwestie te vergelijken is, is dat sommige broeders erop staan om de
Soennah te volgen in het aantal raka'aat tijdens de Taraweeh'-gebeden. Als zij bidden achter een Imaam
die meer dan 11 of 13 raka'aat bidt, dan gaan zij weg en dit is ook niet gepast. Het is zelfs in tegenstrijd met
de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem). Zo keurden de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) het af, dat
'Oethmaan Ibn 'Aaffaan (RadiyaAllahu anhu) als Imaam in het gebed voorging in Mina en het gebed
afrondde met vier raka'aat ( i.p.v. de eigenlijke twee omdat dit gebed verkort wordt). Zij keurden zijn
afronden af, maar baden evengoed achter hem en rondden samen met hem af. Het is welbekend dat het
afronden van een gebed in een situatie waarin volgens de Islamitische wetgeving dit gebed verkort kan
worden, eerder in tegenstrijd is met de Soennah, dan het bidden van meer dan 13 raka'aat, en desondanks
hebben de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) zich niet afgezonderd van 'Oethmaan (RadiyaAllahu anhu),
of het gebed achter hem verlaten. Hun zorg om de Soennah te volgen is ongetwijfeld meer dan de onze en
hun meningen zijn dichterbij de juiste dan de onze. Zij hielden zich veel meer aan oordelen die uit de
Islamitische wetgeving voortvloeien, dan dat wij dat doen.

Wij vragen Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) om ons allen te doen behoren tot degenen die de waarheid zien
en dit volgen en het onjuiste als onjuist zien en dit vermijden.

V39. Sommige moslims hebben de gewoonte om de 26e nacht van de


Ramadhaan aan te merken als Laylatoe l-qad'r. Is er een grondslag voor
deze bepaling? En is er een bewijs hiervoor?
Ja, er is voor deze bepaling een grondslag, en dat is dat de hoop gevestigd wordt op het feit dat de 26e
nacht Laylatoe l-qad'r is, zoals dit vermeld is in Sah'ieh' Moesliem in de hadieth van Obay Ibnoe Ka'b
(RadayaAllahu anhu). Maar de meest correcte uitspraak, uit meer dan 40 uitspraken van geleerden, is dat
Laylatoe l-qad'r zich in de 10 laatste dagen bevindt en specifiek in de 7 laatste nachten. Het zou kunnen dat
het zich in de 26e nacht bevindt en het zou de 22e nacht kunnen zijn en het zou de 28e nacht kunnen zijn
en het zou de 23e nacht kunnen zijn. Daarom is het beter voor de mensen om ijverig te zijn in al deze
nachten opdat zij niet ontnomen worden van de bevoorrechting en verdiensten van Laylatoe l-qad'r. Allah
(Soebhanahu wa Ta'ala) zegt: "Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) in de gezegende nacht
neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers." (44:3)

En de Verhevene zegt: "Voorwaar, Wij hebben hem (de Qor-aan) neergezonden in de Waardevolle
Nacht (Laylatoe l-qad'r). * En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? * De Waardevolle
nacht is beter dan duizend maanden. * De Engelen en de Geest (de engel Djibriel (Alayhi Salaam))
daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. * Vrede heerst (in
deze nacht), tot aan de ochtendschemering." (97:1 t/m 5)

V40. Als de vrouw die borstvoeding geeft het vasten als zwaar ervaart, is
het haar dan toegestaan om overdag te eten?
Ja, het is haar toegestaan om te eten als ze last ondervindt van het vasten. Als ze vreest dat haar kind
tekort komt aan borstvoeding, dan zal het in dit geval ook voor haar toegestaan zijn om het vasten te
verbreken. Zij dient wel de niet gevaste dagen in te halen.

25
V41. Bij de apotheek zijn inhalatoren verkrijgbaar die gebruikt worden
door Astmapatiënten. Is het de vastende toegestaan om deze gedurende
de dag van de Ramadhaan te gebruiken?
Het is toegestaan voor de vastende om een inhalator te gebruiken gedurende de dagen van Ramadhaan
en ook buiten de Ramadhaan, omdat de stof uit deze inhalatoren de maag niet bereikt, het bereikt slechts
de bronchiën (in de longen), zodat deze geopend worden door de middelen die in de inhalatoren zitten om
de mensen normaal te laten ademhalen. Het draagt niet dezelfde betekenis als het eten en drinken, en het
is geen eten noch drinken dat de maag bereikt.

Verder is het algemeen bekend dat het vasten in beginsel geldig is, todat er een bewijs uit de Qor-aan,
Soennah, unanieme verklaring van de geleerden (Idjmaa') of een correcte vergelijking is, die het verbreken
ervan bewijst.

V42. Wat is het oordeel over het gebruik van tandpasta voor de vastende
gedurende de Ramadhaan dag?
Er is niets mis met het gebruik van tandpasta tijdens het vasten in Ramadhaan of in overige maanden,
zolang dit de maag niet bereikt. Maar het verdient de voorkeur om het niet te gebruiken omdat er een grote
kans is dat er toch wat in de keel komt. Het zou dan de maag kunnen bereiken, terwijl men dit niet in de
gaten heeft.

Daarom zei de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) tegen Al-Laqeet Ibn Saboerah (RadiyaAllahu
anhu): "Overdrijf in het opsnuiven (van water, bij het verrichten van de woedoe) behalve als je vastende
bent."

Laat staan het gebruik van tandpasta door de vastende. Als de vastende pas tandpasta gebruikt nadat hij
het vasten verbroken heeft, dan zal hij zich beschermen tegen iets waarvan gevreesd wordt dat het
aanleiding zal zijn tot het ongeldig maken van zijn vasten.

V43. Is het correct dat het mondspoelen tijdens de kleine wassing (de
woedoe) vervalt voor de vastende tijdens de Ramadhaan?
Dit is niet correct. Het mondspoelen bij de kleine wassing is één van de verplichtingen van de kleine
wassing, ongeacht of het op een dag van de Ramadhaan of op een andere dag is, zowel voor de vastende
als voor anderen, gezien de algemeenheid van de Uitspraak van de Verhevene: "...wast dan jullie
gezichten..." (5:6)

Het is niet gepast dat men overdrijft in het mondspoelen of het opsnuiven terwijl men in een vastende staat
is, gezien de hadieth van Al-Laqeet Ibn Saboerah (RadiyaAllahu anhu) dat de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) tegen hem zei: "Verricht de kleine wassing op de beste manier en was tussen je vingers/tenen,
en overdrijf in het opsnuiven behalve als je vastende bent."

V44. Wordt het vasten van de vastende verbroken wanneer hij een
vaccinatie in een ader toegediend krijgt?
Het vasten wordt niet verbroken wanneer men een vaccinatie toegediend krijgt in de ader noch als dit op
andere plaatsen geschiedt. Echter, het vasten wordt wel verbroken als deze vaccinatie een vervanging is
voor voedsel, zodat men hierna geen behoefte heeft aan eten en drinken. Wanneer dit niet het geval is,

26
verbreekt men het vasten helemaal niet ongeacht of het in de ader of in iets anders wordt toegediend.
Omdat deze vaccinaties geen voedsel of drinken zijn en het niet de betekenis van voedsel of drinken draagt
en op grond hiervan kan er gezegd worden dat het eten noch drinken is.

V45. Maakt het bloedprikken, met als doel om dit te onderzoeken of aan
iemand te geven (als donor), op een dag van de Ramadhaan het vasten
ongeldig of niet?
Wanneer er weinig bloed wordt afgenomen en het lichaam hierdoor niet verzwakt wordt, wordt het vasten
hierdoor niet ongeldig, ongeacht of het nu afgenomen wordt voor onderzoek om een ziekte vast te stellen,
of als donor. Maar als er van het lichaam een grote hoeveelheid bloed wordt afgenomen waardoor het
lichaam zwak wordt, dan zal het vasten ongeldig worden op grond van de vergelijking met Al-h'idjaamah. Er
is bevestigd in de Soennah dat Al-h'idjaamah het vasten verbreekt. En op grond hiervan is het de mens niet
toegestaan om deze grote hoeveelheid bloed als donor te geven, terwijl hij verplicht is om te vasten, zoals
het vasten tijdens de Ramadhaan, behalve als er sprake is van een noodgeval. In dit laatste geval geeft hij
bloed om te voldoen aan de noodzaak en dit zal tevens zijn vasten verbreken. Men kan dan de rest van de
dag eten en drinken en hij dient deze dag in te halen.

V46. Wat is het oordeel over het gebruiken van Siewaak door de
vastende in de namiddag?
Het gebruiken van Siewaak door de vastende in de ochtend en in de namiddag is een Soennah, zoals het
ook een Soennah is op andere tijden gebruik te maken van de Siewaak, daar de ahadieth over het
gebruiken van Siewaak van algemene strekking zijn. De vastende wordt niet uitgezonderd in deze ahadieth,
niet in de ochtend, noch in de namiddag of daarna.

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Siewaak is een reiniging voor de mond en een manier om
weltevredenheid van de Rabb (Heer) te bereiken."

En hij (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Als ik het mijn gemeenschap niet tot last zou maken, zou ik hen
bevelen om de Siewaak bij elk gebed te gebruiken."

V47. Wat is uw advies (moge Allah u beschermen) aan sommige A-


Iemmah van moskeeën die hun moskeeën verlaten tijdens de
Ramadhaan en naar Mekkah gaan voor de 'Oemrah en het bidden in de
Heilige moskee?
Ons advies aan deze mensen, is dat zij zich dienen te beseffen dat hun verblijf in hun moskeeën en het
verrichten van hun verplichtingen welke ze zichzelf hebben opgelegd tegenover hun autoriteiten, beter voor
hen is dan naar Mekkah te gaan om daar te verblijven en er te bidden. De profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) heeft over het bezoeken van Mekkah in de Ramadhaan niets specifieks genoemd, behalve de
'Oemrah, zeggend: "Een 'Oemrah in de Ramadhaan is gelijk aan een bedevaart."

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft het verblijf daar niet genoemd in zijn ahadieth, maar het is
ongetwijfeld beter om in Mekkah te verblijven dan daarbuiten. Dit geldt voor degene die geen
werkverplichtingen heeft tegenover zijn autoriteiten, welke hij verplicht is om te verrichten. Mijn advies aan
deze mensen is dat zij erheen gaan, als zij de 'Oemrah willen verrichten en dat zij dan terugkeren zonder
vertraging, om hun verplichting na te komen tegenover hun broeders en leiders.

27
V48. Sommige mensen denken dat de 'Oemrah tijdens de Ramadhaan
een verplichting is voor elke moslim die hij minstens één keer in het
leven dient te verrichten, is dit correct?
Nee, deze uitspraak is niet correct, en de 'Oemrah is één keer in het leven verplicht* en niet meer dan dat.
De 'Oemrah tijdens Ramadhaan is aanbevolen omdat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Een
'Oemrah in de Ramadhaan is gelijk aan een bedevaart."

Wij vragen Allah de Verhevene om ons en onze moslimbroeders te doen welslagen in hetgeen Hij lief heeft
en accepteert, Hij is de Vrijgevige en Weledele. En alle lof komt Allah de Heer der Werelden toe. En moge
de vredesgroeten en prijzingen met onze profeet Mohammad (Sallala alaihi wa Salaam) en met al zijn
familie en metgezellen zijn.

--------------
* Toegevoegd door de vertaler: "Is de 'Oemrah een verplichting of een aanbevolen Soennah?".

Alle lof zij Allah. De geleerden hebben overeenstemming bereikt over de legitimiteit en de voortreffelijkheid
van de 'Oemrah. Echter, zij hebben een meningsverschil betreffende het wel of niet zien als verplichting. Al-
Imaam Aboe Haniefa, Maalik en Sheich Al-Islaam Ibn Taymiyyah zijn van mening dat het een aanbevolen
Soennah is en geen verplichting.

Zij hebben hun uitspraak gebaseerd op de hadieth die At-Tiermiedzie (931) van Djaabir (RadiyaAllahu
anhu) heeft overgeleverd, waarin de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) werd gevraagd of de 'Oemrah
verplicht is of niet? Hij (Sallala alaihi wa Salaam) antwoordde: "Nee, maar als jullie de 'Oemrah verrichten
dan is het beter." Deze hadieth is echter zwak, zoals As-Shafi'ie, Ibn 'Abdoe l-Barr, Ibn H'adjar, An-
Nawawie en Al-Albaanie in dha'ief At-Tiermiedzhie hebben laten zien; en ook anderen hebben de
overlevering als zwak geclassificeerd.

As-Shafi'ie (RahiemuAllah) heeft gezegd: "deze hadieth is zwak, en men kan het niet als argument
gebruiken en over de 'Oemrah is er geen enkel bewijs dat aantoont dat het slechts een vrijwillige handeling
is."

Ibn 'Abdoe l-Barr heeft gezegd: "dit is (d.w.z. dat de 'Oemrah een vrijwillige handeling is) overgeleverd met
niet-authentieke ketens die niet als geldig argument gebruikt kunnen worden."

An-Nawawie heeft in "Al-Madjmoe' (6/7)" gezegd: "de hadieth kenners zijn het met elkaar eens betreffende
het feit dat deze hadieth zwak is. Wat ook aanduidt dat deze hadieth zwak is, is dat Djaabir (RadiyaAllahu
anhu) zelf vast heeft gesteld in een uitspraak dat de 'Oemrah verplicht is zoals wij duidelijk zullen maken."

Al-Imaam As-Shafi'ie en Ah'mad delen de mening dat de 'Oemrah verplicht is. En dit was tevens de mening
van Al-Imaam Al-Boechaarie (moge Allah genadig met hen allen zijn).

De groep geleerden die van mening zijn dat het een verplichting is gebruiken verschillende bewijzen
hiervoor:

1. De overlevering die door Ibn Maadjah (2901) is overgeleverd van 'Aa-ieshah (RadiyaAllahu anha)
waarin zij heeft gezegd: "Ik zei, 'O boodschapper van Allah, is er een Djihaad die voor vrouwen
verplicht is?' Hij zei: 'Jawel, op hen rust er een djihaad waar geen strijd gevoerd wordt, Al-H'addj en
Al-'Oemrah.'" An-Nawawie heeft in Al-Madjmoe' (4/7) gezegd: "(de keten van overleveraars van
deze hadieth is authentiek in de versie die in al-Boecharie en Moesliem is geciteerd, en deze
hadieth is als goed geclassificeerd door Al-Albaanie). Het bewijs in de hadieth dat de 'Oemrah
verplicht is, is zijn uitspraak (Sallala alaihi wa Salaam): "op hen rust er"; dit duidt een verplichting
aan."
2. De bekende hadieth van Djiebriel (Alayhi Salaatoe wa Salaam) toen hij de profeet (Sallala alaihi wa
Salaam) over Al-Islaam, Al-Imaan, Al-Ih'saan en het Uur en haar tekenen vroeg. Deze hadieth is
door Ibn Khozaymah, Ad-Daaraqotnie van 'Oemar Ibnoe l-Khattaab (RadiyaAllahu anhoem)
overgeleverd waarin een extra toevoeging is waarin Al-'Oemrah naast Al-H'addj is genoemd, en
deze luidt: "dat je getuigt dat er geen God is naast Allah (die aanbeden wordt) en dat Moh'ammad
de boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, Zakaat betaalt, dat je de h'adj en 'Oemrah
verricht naar het Huis, de Ghoesl verrichten voor Al-Djanaabah, de woedoe volledig verricht en dat

28
je vast tijdens de Ramadhaan." (Ad-Daaraqotnie heeft gezegd: "de keten van deze hadieth is
authentiek.")
3. De overlevering die door Aboe Daawoed (1799) en An-Nasaa-ie (2719) van As-Sabiyy Ibn Ma'bad
is overgeleverd, (waarin) hij zei: "ik was een christelijke bedoeïen...ik kwam naar 'Oemar en zei: 'O
leider der gelovigen, ik ben moslim geworden, en ik ben er achter gekomen dat de H'adj en
'Oemrah voor mij verplicht zijn en ik maakte de intentie en riep de telbiyyah daarop.' 'Oemar zei: 'je
bent geleid naar de Soennah van je profeet (Sallala alaihi wa Salaam)'"
4. Dit was de uitspraak van een grote groep metgezellen waaronder Ibn 'Abbaas, Ibn 'Oemar en
Djaabir Ibn 'Abdoellaah (RadiyaAllahu anhoem).

Djaabir heeft gezegd: op elke moslim rust de verplichting om op 'Oemrah te gaan. Al-H'aafidhz heeft
gezegd: dit is overgeleverd door Ibn Al-Djahm Al-Maalikie met een goede keten.

Al-Boechaarie (RahiemuAllah) heeft gezegd: "hoofdstuk, de verplichting om de 'Oemrah te verrichten en


haar voortreffelijkheid. Ibn 'Oemar (RadiyaAllahu anhu) heeft gezegd: "op elke persoon rust de verplichting
om de H'adj en 'Oemrah te verrichten ." En Ibn 'Abbaas (RadiyaAllahu anhu) heeft gezegd: "het is de
partner van al-h'addj in het Boek van Allah: "En verricht de H'adj en 'Oemrah voor Allah." (2:196).""

Sheich Ibn Baaz (RahiemuAllah) heeft gezegd: "de juiste uitspraak is dat Al-'Oemrah één keer in het leven
verplicht is zoals de H'adj." (Madjmoo' Fataawa Ibn Baaz (16/355)).

Sheich Ibn 'Oethaymien heeft gezegd in "Sharh' Al-Momti (7-9)": "de geleerden zijn het niet met elkaar eens
over de 'Oemrah; is deze verplicht of is het een aanbevolen Soennah? En wat mij duidelijk is geworden, is
dat het een verplichting is."

Ook is er vermeld door het permanente comité (Al-Ladjnah Ad-Daa-iemah) (11/317): "de juiste uitspraak
van de twee meningen van de geleerden is dat de 'Oemrah verplicht is, omdat Allah de Verhevene heeft
gezegd: "En verricht de H'adj en de 'Oemrah voor Allah." (2:196)"

Er zijn verschillende ahadieth hierover overgeleverd. En Allah weet het beste. (Zie Al-Moeghnie (5/13), Al-
Madjmoe' (4/7), Fataawa Ibn Taymiyyah (26/5), Sharh' Al-Moemti' van Sheich Ibm 'Oethaymien (7/9))

29