Anda di halaman 1dari 18

PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 1

OBJEKTIF

Objektif Am :

Mengetahui dan memahami keupayaan


penguat kendalian dan pemasa 555 serta boleh
membuat pemilihan untuk aplikasi

Objektif khusus :

Di akhir unit anda sepatutnya dapat :


Menerangkan istilah-istilah gandaan gelung
terbuka, gandaan mod sepunya, voltan offset,
arus offset dan bumi maya.

Menerangkan kadaran maksimum untuk


penguat kendalian dengan lebih mendalam
lagi.

Membandingkan ciri unggul dan ciri sebenar


bagi penguat kendalian

Memahami litar dalaman pemasa 555 serta


kaedah kerjanya
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 2

INPUT

9.0 Pengenalan

Menerangkan makna istilah berikut :

a) Gandaan gelung terbuka


b) Gandaan mod sepunya
c) Voltan offset
d) Arus offset
e) Bumi maya

9.1 Istilah yang perlu diketahui

9.1.1 Gandaan Gelung Terbuka

 Gandaan amplifier tanpa suap balik


 Nilainya infiniti kerana Vo bagi penguat kendalian (Op-Amp) adalah
tersangat besar berbanding dengan Vid.

+Vcc

Vid _ Vo
AVO = Vo
Vid
+

- Vcc

Rajah 9.1 : Simbol penguat kendalian (Op-Amp)

 Vid biasanya terlalu kecil dan praktikal boleh diandaikan tiada


bezaupaya di antara input alikan dan bukan alikan.
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 3

9.1.2 Gandaan Mod Sepunya ( Common Mode Gain )


 Gandaan yang terdapat bila kedua-dua terminal masukan mempunyai
isyarat yang sama.
 Sepatutnya, bila Vid = 0, Vo = 0 juga.
 Secara praktikal , ada nilai Vo dan Acm yang bernilai kecil.
 Gandaan mod sepunya selalunya dinyatakan dalam nisbah tolakan
mod sepunya ( Commoan Mode Rejection Radio - CMRR)
 CMRR = Closed – loop gain Av
Common – Mode Gain Acm
 Selalunya Am << 1
 Nilai CMRR lebih besar adalah lebih baik
 CMRR dinyatakan dalam unit dB
 Av CMRR (dB) = 20 lg Acm
= 20 lg CMRR
 Bagi Op Amp 741 , CMRR = 90dB

9.1.3 Voltan Offset


 Adalah isyarat kecil yang tidak diingini
 Dijana oleh amplifier dan terdapat di antara terminal-terminal masukan
menyebabkan voltan terhasil sungguhpun kedua-dua terminal masukan
disambungkan ke 0 Volt.
 Ini disebabkan oleh penjodohan yang sempuran antara transistor –
transistor asas dalam litar amplifier kendalian.
 Vos selalunya bernilai beberapa milivolt sahaja.

9.1.4 Arus Offset


 Perbezaan Antara arus-arus pincang yang diperlukan oleh kedua-dua
transistor masukan dalam amplifier kendalian.
 Disebabkan oleh penjodohan yang tidaka sempurna diantara B
transistor – transistor masukan.
Beta 1 tidak sama dengan Beta 2
Ias = IB1-IB2

9.1.5 Bumi Maya


 Kedua-dua terminal masukan Op Amp selalunya dirujuk sebagai titik
campur atau bumi maya (virtual ground)
 Ini berlaku kerana :-
 Arus selalunya sangat rendah
 Voltan di antara terminal masukan sangat rendah dibandingkan
dengan voltan di bahagian lain apabila Op Amp diguna tanpa
suapbalik. Voltan yang sangat rendah ini dilihat seperti terminal-
terminal masukan telah disambung ke bumi,
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 4

 Bumi Maya difahamkan sebagai titik di mana arus yang mengalir dan
voltan pada titik tersebut adalah sifar.

9.2 Mendapatkan kadaran maksimum untuk penguat kendalian.

1. Penguat kendalian akan rosak sekiranya kadaran maksima yang berikut


dilepasi (exceeded)
a) Kuasa pelepasan maksima 310mw
b) Julat suhu kendalian 0 70 C
c) Bekalan Voltan maksima + 18 volt
d) Voltan masukan pembezaan maksima iaitu antara terminal + dan
- 30 volt.
e) Voltan masukan mod sepunya maksima 12 v , pada bekalan
kuasa 15v.
f) Julat suhu simpanan –55 125c

9.3 Perbandingan ciri unggul dan ciri-ciri sebenar bagi penguat kendalian

CIRI-CIRI UNGGUL CIRI-CIRI SEBENAR


Gandaan voltan tidak terbatas (infiniti) Gandaan yang tinggi = 200000-500000
Galangan masukan infiniti Zi = infiniti Galangan masukan tinggi Zi = 2 M -
5 M
Galangan keluaran sifar Rout = 0 Galangan keluaran rendah Rout =
75ohm
Imbangan sifar yang sempurna BQ1 = BQ2
Q1=Q2
Voltan offset masukan sifar Voltan offset minima = 2 mv
Arus offset sifar Arus offset minima = 100 nA
Ciri yang tidak hanyut dengan suhu Beta transistor berubah.
Bidang ruang infiniti Bidang ruang yang lebar = 1 Mhz

Jadual 9.2.

9.4 Membuat kesimpulan kebaikan penguat kendalian

 Saiz yang kecil


 Keboleharapan yang tinggi
 Harga yang murah
 Boleh bekerja pada julat suhu yang rendah
 Voltan dan arus offset yang rendah.
 Mengganda dan menguatkan isyarat
 Sebagai litar senilai untuk komputer analog contoh : pencampur , pembahagi,
pengkamil, pengkerbeda.
 Penjana gelombang isyarat
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 5

 Sebagai penapis aktif


 Pembanding (comparator)

9.5 Membincangkan tentang kendalian dan kegunaan pemasa 555

Pemasa 555 adalah satu litar integrasi yang sangat stabil. Pemasa digunakan
sebagai Monostabil Multivibrator. Astable Multivibrator decouvenie digital logic
probe penjana isyarat gelombang segiempat analog frekuensi meter achometer
dan lain – lain.

Pada asasnya pemasa 555 beroperasi dalam dua mod iaitu : -


1.Monostabil
2.Astabil Multivibrator

1 – pin bumi (ground )


1 8 2 - pin picu ( trigger )
2 7 3 - pin keluaran

555 4 - pin reset


3 6
5 - pin kawalan voltan
4 5 6 - pin threshold voltage
7 – pin buang cas
8 – pin bekalan (vcc)

Rajah 9.3 : susunan pemasa 555

FUNGSI SETIAP PIN TIMER MERUJUK KEPADA MONOSTABIL MULTIVIBRATOR

PIN FUNGSI
PIN 1 Pin ground dimana semua voltan yang
diukur mestilah dirujuk pada pin ini
PIN 2 Pin picu , keluaran pemasa adalah
bergantung kepada amplitud denyut picu
yang dibeklakan kepada pin ini . Keluaran
adalah 1.0 W jika voltan pada pin ini > 2/3
Vcc .Walau bagaimanapun bila denyut picu
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 6

negatif mempunyai 1/3 Vcc keluaran


pembanding 2 akan menyebabkan keluaran
timer akan HIGH .
PIN 3 Pin keluaran , keluaran boleh
disambungkan pada dua keluaran iaitu pada
antara pin 3 dan pin 1 atau pin 3 dan pin 8 .
Bila keluaran 1.0 W arus akan mengalir
melalui beban yang disambungkan diantara
pin 3 dan pin 8 kepada terminal keluaran .
Arus ini dinamakan Sink Current . Arus
melalui beban Off Load adalah OA. Pada
masa keluaran HIGH , arus melalui On ,
load adalah OA . Arus akan mengalir
melalui beban yang disambungakan
diantara pin 3 dan pin 1 . Arus ini dikenali
sebagai Source Current . Nilai maxima
bagi Source current dan Sink Current ialah
200 mA
PIN 4 Pin reset . Timer 555 boleh direset dengan
mengenakan denyut negatif pada pin ini .
Bila reset ini tidak berfungsi , pin ini
disambungkan kepada pin 6 untuk
mengelakkan picuan palsu .
PIN 5 Pin Kawalan voltan . Biasanya
disambungkan kebumi melalui kapasitor
0.01 µF. Jika voltan keluaran
disambungkan pada pin ini , lebar denyut
gelombang keluaran boleh diubah .
Kapasitor 0.01 µF juga boleh menghindar
masalah hingar.
PIN 6 Pin Threshold voltage ( voltan ambang ) .
Merupakan masukan badan alikan
pembanding 1 .Bila voltan pada pin ini ≥
2/3 Vcc keluran pembanding 1 akan HIGH,
keluaran timer akan 1.0 W
PIN 7 Pin discharge . Pin ini disambungkan
secara dalaman kepada collector transisitor
Q1 .Bila keluaran HIGH Q1 Off , ia kan
menyebabkan litar terbuka dengan c . Pada
o/p Low Q1 adalah tepu , kapasiotr C akan
menyahcas melalui Q1.
PIN 8 Pin bekalan + Vcc ( +5v hingga 18 v)

Jadual 9.4
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 7

PEMASA 555 DISAMBUNG SEBAGAI MONOSTABIL MULTIVIBRATORM


Monostabil multivibator ini juga dikenali sebagai shoot multivibrator . Ia merupakan satu
litar penjana denyut dimana tempoh dikira dari rangkaian RC yang disambung pada
bahagian luar pemasa . Monostabil Multivibrator iniadalah stabil pada keadaan
keluarannya pada logic low ( logic 0 ). Bila denyut picu dikenakan pada pin no 2
( biasanya denyut picu negatif ) kel;uaran pemasa akan erubah kepada keadaan HIGH
(+Vcc ) buatseketika dan berubah kepada keadaan LOW iaitu keadaan stabil . Keadaan
ini akan kekal pada keadaan LOW sehingga denyut picu dikenakan semula .

KENDALIAN MONOSTABIL MULTIVINTATOR

Buat anggapan keluaran adalah 1.0 W pada awalnya . Litar adalah pada keadaan stabil .
pada masa ini transisitor Q1 On.Kapasitor C akan dipintas kebumi . Bila negatif pulse
dikenakan pada pin no 2 , transistor Q1 akan Off ( Q1 akan litar buka ) Kapasitor C akan
mula mengecas menuju nilai + Vcc melalui perintang RA , pada masa ini keluaran
pemasa adalah HIGH . Apabila voltan pada kapasitor C mencapai nilai 2/3 Vcc , keluaan
kan diste kepada keadaan Low melalui flip flop . Pada masa yang sama , keluaran flip –
flop akan menyebabkan Q1akan On . Kapasitor C akan menyahcas melalui transistor Q1 .
Keluaran Monostabil akan kekal pada keadaan Low sehingga trigger pulse dikenakan
pada pin 2 . Kitaran ini akan diulangi . keadaan ini dapat dilihat pada bentuk gelombang
Monostabil .
8

R
Comparator 1
6
Inverting Amp
2/3Vcc
5 Flip- 3
R Flop
1/3Vcc

2 Comparator 2
R

Transistor

Rajah 9.5 : Blok Penjanaan Masa Tunda Pemasa 555


Astable Multivibrator menggunakan pemasa 555
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 8

Vee
4 8

RA

7 3 Keluaran
777777777777777456
6
RB

2 5

C1=0.01µF

Rajah 9.6 : Pemasa 555 kendalian astabil

Astable Multivibrator dikenali sebagai Free Running Multivibrator. Jenis ini tidak
mempunyai keadaan yang stabil. Keadaannya sentiasa berubah. Astable tiadak
memerlukan denyut picu dari luar untuk mengubah keadaan keluaran. Masa untuk
keluaran berada pada keadaan HIGH atau LOW boleh dikira berdasarkan kepada nilai
perintang dan kapasitor yang disambung pada luar pemasa.

Kendalian Astable Multivibrator


Anggapkan keluaran berada pada keadaan HIGH pada awalnya. Pada masa ini
transistor Q1adalah keadaan OFF. Kapasitor C akan mula mengecas menuju nilai +ve
melalui perintang RA dan RB. Bila voltan kapasitor C memcapai nilai 2/3 Vee,
comparator 1akan memicu Flip-Flop dan keluaran akan berubah dari keadaan HIGH
kepada LOW. Pada keadan ini transistir Q1akan ON. Kapasitor C akan membuang cas
melalui perintang RB dan transistor Q1. Apabila voltan pada kapasitor C mencapai nilai
1/3 Vee keluaran comparator 2 akan mimicu Flip-Flop supaya keluaran pemasa menjadi
HIGH. Kiraan ini akan diulangi. Keadaan ini dapat diperhatikan pada rajah keluaran yang
ditunjukkan dibawah. Dari bentuk keluaran didapati kapasitor C akan mengecas diantara
2/3 Vee dan 1/3 Vee masa ini adalah sama dengan masa keluaran pemasa berada pada
keadaan High
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 9

Masa mengecas Masa mambuang cas


Vc

2/3 Vcc

1/3 Vcc

+ Vcc
TH TL
Keluaran
0

Rajah 9.7 : keluaran pemasa sebagai Astable

Masa yang diambil oleh kapasitor c mamboing caps dari 2/3 Vee dan 1/3 Vee adalah
sama dengan masa pemasa berada pada keadaan LOW.

TH boleh dikira dari formula TH = 0.69 (RA+RB)C dimana RA dan RB adalah rangkaia
kapasitor masa mengecas.

TL boleh dikira dari formula TL=0.69 (RB)Cdimana perintang RB merupakan rangkaian


kapasitor Cmembuang cas.

Daripada bentuk gelombamg keluaran kita boleh mengira tempoh, frekuensi dan
kitar kerja bagi Stable

Dimana
Tempoh =TH + TL + 0.69 (RA + 2RB ) C

1 1.44
Frekuensi = =
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 10

TH + TL (RA+2RB)C

Kitar kerja (Duty Cycle)bagi Astable Multivibrator adalah nisbah masa TH


dengan T (tempoh) selalunya dikira sebagai peratus.

TH
%Kitar Kerja = X 100
TH + TR

RA + RB
X 100

RA + 2RB

Contoh 1 satu pemasa 555disambungkan sebagai Astable jika diberi RA =2.2K, RB=
3.9K dan C=0.1µF dan C1=0.01µF. Lukiskan bentuk gelombang pada pin no 6 atau pin
no 2dan pin no 3. kirakan TH,TL,Frekuensi gelombang segiempat dan % kitar kerja.
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 11

AKTIVITI 9a

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak jawapan
anda pada maklumbalas di halaman berikutnya.

9.1 Apakah yang dimaksudkan dengan Bumi Maya?

a) Berikan nilai voltan yang sesuai ?.


b) Berikan nilai arus yang sesuai?.

9.2 Berikan kedudukan terminal masukan penguat kendalian (Op-Amp)?


Kenapakah ini berlaku?.

9.3 Nyatakan secara ringkas setiap pin dalam pemasa 555.

9.4 Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran kerja pemasa.


PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 12

AKTIVITI 9b

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila


Semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.

9.1 Bandingkan ciri-ciri unggul dengan ciri sebenar penguat kendalian.

9.2 Huraikan dengan lengkap apakah yang di maksudkan dengan Bumi Maya?.

9.3 Nyatakan keterangan fungsi setiap pin.

9.4 Lukiskan rajah blok penjanaan masa tunda pemasa 555.


PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 13

MAKLUM BALAS 9a

9.1 Bumi Maya ialah titik di mana arus dapat mengalir.

a) Nilai voltan yang sesuai adalah sangat rendah ketika ini.


b) Nilai arus yang sesuai adalah nilai arus yang dapat mengalir pada
ketika ini

9.2 Kedua-dua terminal masukan Op Amp selalunya di rujuk sebagai titik


campur atau bumi maya atau virtual ground.
Ini berlaku kerana
 Arus selalunya sangat rendah.
 Voltan di antara terminal masukan sangat rendah di bandingkan
dengan voltan di bahagian lain apabila Op Amp di gunakan tanpa
suapballik. Voltan yang sangat rendah ini dilihat seperti terminal-
terminal masukan telah disambungkan ke bumi.

9.3 Susunan pin dalam pemasa 555

a) Pin 1 – Punca Bumi


b) Pin 2 – Picuan
c) Pin 3 – Keluaran
d) Pin 4 – Reset
e) Pin 5 – Voltan kawalan
f) Pin 6 – Threshold
g) Pin 8 – Bekalan +ve

9.4 Kitaran kerja adalah Nisbah keluaran tempoh tinggi kepada jumlah
tempoh keseluruhan.
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 14

MAKLUM BALAS 9b

9.1 Rujuk input jadual dalam 9.3

9.2 Bumi Maya difahamkan sebagai titik di mana arus yang mengalir dan voltan
pada titik tersebut adalah sifar.

9.3 Rujuk input dalam jadual 9.4

9.4 Rujuk input rajah 9.5


PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 15

PENILAIAN KENDIRI

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian
Kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan.

9.1 Nyatakan 5 ciri-ciri unggul dan ciri-ciri sebenar penguat kendalian?

9.2 Nyatakan 4 kegunaan penguat kendalian ?

9.3 Takrifkan yang berikut:

a. Gandaan mod sepunya

b. Arus “offset”

9.4 Berikan keadaan maksima mutlak beserta dengan contohnya?

9.5 Tunjukkan voltan kapasitor dan voltan keluaran dalam kendalian astabil.

9.6 Pemasa 555 dibawah disambungkan dalam mod astabil dan beserta nilai
yang diberi, kirakan : Vcc
a) Tempoh tinggi
b) Tempoh rendah Ra
c) Frekuensi
d) Kitaran kerja . 4 8
7
3 Vo
Diberi Ra=6.8K, Rb=3.3K Rb
Ci=C2=0.1uF 6

2 1 5 C1
C2
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 16

MAKLUMBALAS PENILAIAN

9.1
a. Ciri –ciri sebenar

 Gandaan voltan tinggi. Av = 200000-500000


 Bidang ruang yang luas, BW = 1Mhz-5Mhz
 Galangan masukan yang tinggi. Zi = 2 Mohm-5 Mohm
 Galangan keluaran yang rendah. Zo = 50 ohm-75 ohm
 Voltan offset masukan 2 mV-6 mV

b. Ciri unggul penguat kendalian

 Gandaan voltan tinggi. Av = infiniti


 Bidang ruang yang luas. BW = infiniti
 Galangan masukan yang tinggi. Zi = infiniti
 Imbangan yang sempurna

9.2 Empat kegunaan penguat kendalian

 Mengandaan dan menguatkan isyarat


 Sebagai litar senilai untuk komputer analog,contoh: pencampur,
pembahagi,pengkamil, pengkerbeda
 Penjana gelombang isyarat
 Sebagai penapis aktif

9.3 Takrifkan yang berikut:

i. Gandaan mod sepunya


Gandaan mod sepunya adalah gandaan ketika mana input adalah
sama nilai dan keluarannya adalah 0.

ii. Arus “offset”


Manakala arus “offset” ialah arus yang terjadi dalam pincang
masukan Penguat kendalian (Op-Amp).
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 17

9.4 Berikan keadaan maksima mutlak beserta dengan contohnya?


keadaan mutlak ialah seperti berikut

a. Kuasa pelepasan maksima 500n,1


b. Julat suhu kendalian 0 C - 70 C
c. Voltan bekalan maksima +18v
d. Voltan masukan perbezaan maksima +30v
e. Julat suhu simpan -65C - 150C

Contoh baginya ialah OP AMP 741

9.5 Voltan pada kapasitor dan keluaran

Masa mengecas Masa mambuang cas


Vc

2/3 Vcc Voltan


Pada kapasitor

1/3 Vcc

+ Vcc
TH TL
Keluaran Voltan pada
0 keluaran
PENGUAT KENDALIAN E 3042 / UNIT9/ 18

9.6 Tempoh Tinggi

Th = 0.693 (Ra+Rb)C
= 0.693 (6.8K + 3.3K) 0.1 uF
= 0.69 m saat

Tempoh Rendah

Tl = 0.693 RbC
= 0.693 (3.3K) 0.1uF
= 0.22 m saat.

Frekuensi = 1.44 / [6.8K + 2(3.3K)](0.1 uf)]


= 1075 Hz.

Kitaran kerja = Th / Tl x 100%


= 0.69 / 0.91 x 100%
= 75.8 %