Anda di halaman 1dari 10

KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 1

OBJEKTIF

Objektif am :

Mengetahui dan memahami beberapa ujian


mengesan kerosakan kabel.

Objektif khusus :
Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :

Mengetahui dan memahami cara-cara


untuk menerbitkan persamaan untuk :
i- Ujian gegelung Murray
ii- Ujian gegelung Varley
iii- Ujian ‘Pulse Echo’

Menyenaraikan pengawasan-pengawasan
yang perlu diambil dalam mengesan
lokasi kerosakan kabel bagi kabel voltan
tinggi.
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 2

INPUT

13.0 Pengenalan

Ujian gegelung Murray , gegelung Varley dan ‘Pulse Echo’ adalah diantara kaedah
pengujian lokasi kerosakan yang paling asas dan mudah di bina . Kaedah-kaedah
ini menggunakan beberapa radas atau peralatan asas yang mudah diperolehi.

Kat mana pulak kabel ni


terputus?

13.1.1 Ujian Gegelung Murray

Ujian gegelung murray merupakan variasi titi a.t wheatstone yang digunakan untuk
melokasi kerosakan litar pintas atau kerosakan bocor kebumi. Dalam kaedah ini ,
hendaklah diletakkan satu kabel yang baik selari dengan kabel yang mengalami
kerosakan untuk mengetahui tempat sebenar dimana kerosakan tersebut berlaku.

F
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 3

Rajah 13.1 merupakan sambungan litar bagi pengujian kaedah gelung Murray.

a
P Lx

G D

S1 Q
b

E L
Rajah 13.1 : litar ujian gelung Murray.

Cara kerja :
 Di hujung kabel yang rosak ( katakan tempat kerosakan di F )satu
kabel yang baik keadaannya disambung dari F ke tempat ujian b
melalui penyambung D.
 Di tempat ujian , hujung kabel a disambung ke b melalui satu
galvanometer dan suis S1. P dan Q dipilih supaya titi dapat
diseimbangkan .
 Andaikan kabel-kabel yang baik dan rosak mempunyai keratan
rentas dan panjang yang sama , dengan itu r /m adalah sama.
 Bila seimbang :

Q X ( Perintang kabel aF ) = P X ( Perintang kabel bD + DF)


Q X ( r Lx) = P X [ rL + r(L – Lx) ]
rQLx = rP ( 2L – Lx)
rQLx + rPLx = r2PL
rLx ( Q + P) = r2PL
Lx = 2PL
Q+P
 Jika L diketahui nilainya, maka Lx boleh dikira, iaitu jarak
kerosakan kabel dari stesyen ujian.
 Sekiranya L dan r bagi kabel baik dan rosak tidak sama , maka
rumus diatas akan berubah . katakan
r’ = rintangan /unit panjangbagi kabel baik
L’ = panjang bagi kabel baik
Maka
( rLx )X (Q ) = P [r(L – Lx ) + r’L’]
rQLx = Pr( L – Lx) + Pr’L’
rQLx – rP(L – Lx) = Pr’L’
rLx(Q+ P) = PrL + Pr’L’
rLx(Q+ P) = r(PL + Pr’L’)
r
Lx = P ( L + r’/r L’ )
( Q + P)
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 4

13.1.2 Ujian Gegelung Varley

Ujian gegelung Varley sebenarnya adalah merupakan variasi dari Gegelung


Murray . Penyediaan alatan yang digunakan dan juga penyambungannya
adalah lebih kurang sama dengan gegelung Murray.Terdapat 3 kaedah
sambungan yang berlainan iaitu rajah 13.2 ,rajah 13.3 dan rajah 13.4:

i- A x1 x2

B
E

Rajah 13.2

ii-
A x1 x2

G
B

E
Rajah 13.3

iii-
A x1 x2
G

Rajah 13.4

13.1.3 Ujian ‘Pulse Echo’


KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 5

Talian kabel di bawah tanah mempunyai salutan yang bertindak sebagai penghalang
resapan atau lembapan air kedalam penebat kabel atau dawai pengalir utama kabel
tersebut. Lembapan atau air bawah tanah ini menimbulkan masalah kerana air
tersebut biasanya berasid dan akan merosakkan penebat kepada pengalir utama
yang tertanam di dalam tanah.
Ujian ‘Pulse Echo’pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kerosakan pada
penyalut kabel yang tertanam dengan cara mengenal pasti titik di mana pengalir
bertebat bersentuhan secara langsung dengan tanah.

Cara Kerja
 Sambungkan satu bateri pada hujung ke hujung kabel yang mengalami kerosakan.
( arus akan mengalir sepanjang pengalir ke tempat kerosakan ,dari tempat rosak ke
bumi dan seterusnya dari bumi ke terminal bateri yang satu lagi. Arus boleh
dibayangkan mengalir keluar dari tempat kerosakan ke semua arah.)
 Letakkan ‘probe’ meter volt pada dua titik seperti gambarajah di bawah. Bacaan
positif atau negatif akan di perolehi, bergantung kepada arah pengaliran arus dalam
tanah di mana kerosakan berlaku.

 Gerakkan meter volt sepanjang kabel sehinggalah pada satu ketika arah bacaan arus
pada meter tersebut bertukar arah. Titik di mana arah bacaan jarum penunjuk ini
bertukar menunjukkan di mana sebenarnya kerosakan telah berlaku.

AKTIVITI 13a
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 6

Uji kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila semak jawapan anda
pada maklum balas di halaman berikutnya.

13.1 Senaraikan tiga kaedah mencari kerosakan kabel yang di berikan dalam unit
ini.

13.2 Lukiskan tiga sambungan yang berlainan bagi kaedah ujian gegelung
Varley.

13.3 Rajah 13.5 merupakan salah satu sambungan kaedah Gegelung Varley.
Dapatkan persamaan imbang bagi kaedah ini.

P
x1 x2

G
Q

E L

Rajah 13.5

AKTIVITI 13b

13.1 Berikan carakerja kaedah ‘Pulse Echo’ untuk mencari kerosakan kabel.
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 7

13.2 Dapatkan persamaan imbang bagi kaedah Gegelung Murray pada rajah 13.6.
F
P

Lx
G

E L
Rajah 13.6

MAKLUM BALAS 13a


KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 8

13.1 Rujuk input 13.0

13.2 Rujuk input 13.1.2

13.3 P(rX1) = Q ( rL + rX2 )

rX1 = r Q ( L + X2 )

X1 = Q ( L + X2 )

MAKLUM BALAS 13b

13.1 Rujuk input 13.1.3

13.2 Rujuk input 13.1.1

SEMOGA BERJAYA

PENILAIAN
KENDIRI

SELAMAT MENCUBA
KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 9

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam


penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang
disediakan.

14.1 Kerosakan apakah yang sebenarnya di kenalpasti melalui ujian


‘Pulse Echo’?

14.2 Lukiskan ketiga-tiga sambungan yang berlainan bagi kaedah ujian


Gegelung Varley dalam unit ini.

MAKLUM BALAS PENILAIAN


KENDIRI

14.1 Rujuk input 13.2

14.2 Rujuk input 13.1.2


KEROSAKAN KABEL E 3042 / UNIT 13/ 10