Anda di halaman 1dari 30

KEPENTINGAN ILMU ALAT DALAM MENGUASAI ILMU HADITH

Nabi kita Muhammad s.a.w. adalah merupakan semulia-mulia makhluk dan


semulia-mulia Rasul yang diutuskan Allah taala ke muka bumi ini. Antara
sebab kemulian Nabi s.a.w. keatas sekalian nabi serta rasul adalah kerana al-
Quran yang diturunkan Allah taala kepadanya dan juga ilmu hadith yang
merupakan wahyu daripadaNya Yang Esa. Kerana itulah Allah taala
memberikan kemulian dan kebaikan yang banyak kepada umat Nabi s.a.w.
berdasarkan kepada sejauh mana mereka mendalami ilmu al-Quran dan
hadith. Rasulullah s.a.w. bersabda,

َ
َ ‫قققا‬
‫ل‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ َ ‫و‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬
َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬
َ ‫ه‬ َ ‫سو‬ ُ ‫ن َر‬ ّ ‫أ‬ ‫س‬
ٍ ‫عّبا‬ َ ‫ن‬ِ ْ ‫ن اب‬ْ ‫ع‬َ
‫ن‬
ِ ‫دي‬
ّ ‫في ال‬ِ ‫ه‬ ُ ‫ه‬
ْ ‫ق‬ّ ‫ف‬
َ ُ ‫خي ًْرا ي‬َ ‫ه‬ ُ ّ ‫د الل‬
ِ ِ‫ه ب‬ ْ ‫ر‬
ِ ُ‫ن ي‬ْ ‫م‬ َ

Daripada Ibnu Abbas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesiapa


yang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya dia akan memberinya
kefahaman yang mendalam di dalam agama”1.

Di tempat yang lain Baginda s.a.w. bersabda,

ُ َ
ُ ّ ‫صّلى الل‬
‫ه‬ َ ‫ه‬ِ ّ ‫ل الل‬ِ ‫سو‬ُ ‫ل ذُك َِر ل َِر‬َ ‫قا‬َ ‫ي‬ ّ ِ ‫هل‬ ِ ‫ة ال َْبا‬
َ ‫م‬َ ‫ما‬َ ‫ن أِبي أ‬ ْ ‫ع‬ َ
َ ‫واْل‬ َ
ُ ‫سو‬
‫ل‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫ف‬
َ ‫قا‬ َ ‫م‬ ٌ ِ ‫عال‬
َ ‫خُر‬ َ ‫د‬ٌ ِ ‫عاب‬
َ ‫ما‬َ ‫ه‬ُ ُ‫حد‬َ ‫نأ‬ ِ ‫جَل‬ ُ ‫م َر‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬
َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ
‫د‬ َ ْ ‫عَلى ال‬
ِ ِ ‫عاب‬ َ ْ ‫ل ال‬
َ ِ ‫عال ِم‬ ُ ‫ض‬
ْ ‫ف‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ َ ‫و‬
َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬
َ ‫ه‬ ِ ّ ‫الل‬
َ
‫م‬ْ ُ ‫عَلى أدَْناك‬ َ ‫ضِلي‬ْ ‫ف‬ َ َ‫ك‬

Daripada Abu Umamah al-Bahili katanya, disebutkan kepada Rasulullah


s.a.w. tentang dua orang. Salah satunya adalah ahli ibadat dan seorang lagi

1 Riwayat Bukhari, Muslim, Termizi dan lain-lain

1
adalah ahli ilmu lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, “Kelebihan ahli ilmu ke atas
ahli ibadat adalah seperti kelebihanku keatas yang paling rendah dari
kalangan kamu”2.

Ini adalah dua contoh dari begitu banyak hadith Rasulullah s.a.w. yang
menyebutkan tentang kelebihan ahli ilmu terutamanya ilmu agama. Untuk
memahami ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. tersebut maka
semestinya mempunyai peralatan untuk menguasainya. Kerana itulah
setengah ulama membahagikan ilmu itu kepada dua bahagian. Pertama ilmul
mabadi’ iaitu ilmu asas dan kedua ilmu maqasid iaitu ilmu yang dimaksudkan
atau yang menjadi matlamat daripada mempelajari ilmu yang pertama.
Seseorang itu tidak akan dapat menguasai ilmu yang kedua selagimana dia
tidak menguasai ilmu pertama. Ini kerana ilmu pertama terutamanya ilmu
nahu adalah merupakan mukaddimah kepada suatu yang wajib sebagaimana
yang disebutkan oleh Ibnu Abdis Salam di akhir kitab Qawa’idnya iaitu,
“sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu nahu yang dapat ditegakkan
kalamullah dengannya dan kalam Rasulnya s.a.w. adalah merupakan
pendahuluan kepada suatu yang wajib, kerana memelihara syariat itu adalah
suatu yang wajib yang mana ianya tidak dapat dielakkan kecuali dengannya
(ilmu nahu)”3.

Ilmu pertama iaitu ilmu mabadi’ adalah ilmu-ilmu asas di dalam ilmu agama
yang terdiri daripada ilmu bahasa seperti nahu, saraf, I’rab, balaghah dan
sebagainya, ilmu ‘aqli seperti mantiq, ilmu usul seperti usul fiqh, usul tafsir,
usul hadith dan sebagainya. Manakala ilmu kedua pula iaitu ilmu maqasid
adalah ilmu yang merupakan matlamat dari ilmu pertama iaitu ilmu-ilmu
yang terdiri dari ilmu tauhid, hukum-hukum, masalah-masalah yang
disimpulkan dari al-Quran dan hadith Rasul. Dan semuanya adalah merujuk
kepada untuk memahami isi kandungan al-Quran dan hadith. Namun begitu
bagi orang yang hanyalah mahu menjadikan pembacaan sunnah
nabawiyyah, kehidupan bersama khabar-khabar nabawi sebagai pemenuh
hari-harinya, sudah menjadi suatu yang mulia dengan adat dan kebiasaan

2 Riwayat Termizi dan Ibnu Majah

3 Al-Hadithul Nabawi fi Nahwi Al-‘Arabi, hal.47

2
tersebut walaupun tanpa menguasai kedua-dua ilmu tersebut. Tetapi bagi
orang yang mahu mengkhususkan dirinya untuk ilmu sunnah nabawiyyah ini,
mengeluarkan kesimpulan ataupun fatwa daripada kalam Allah serta Rasul
kepada awam, mengajar dan sebagainya sangatlah tercela kalaulah tidak
dapat menguasai kedua-dua bidang ilmu tersebut.

1: Kepentingan ilmu alat dan kesan jika tidak menguasainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk memahami hadith serta


al-quran seseorang itu mestilah mempelajari serta menguasai ilmu-ilmu asas
terutamanya berkenaan kaedah bahasa arab. Kerana itu ulama-ulama Islam
selalu memperkatakan tentang keperluan dan kepentingan tersebut. Di sini
akan dikemukakan sebahagian daripada kata-kata ulama berkenaan
kepentingan tersebut.

1.1: Imam Suyuthi di dalam mukaddimah syarahnya kepada taqrib an-


Nawawi selepas memuji-muji Allah taala beliau berkata,

Di samping Allah taala telah mengurniakan dengannya ilmu-ilmu kepadaku,


seperti tafsir yang dengannya dapat difahami kitab yang maha mulia, ilmu-
ilmunya yang telah dibukukan dan aku tidak mendahului dalam
penulisannya, feqah yang mana orang yang jahil tentangnya bagaimana dia

3
akan memperolehi ketinggian dan daya membeza, bahasa yang merupakan
paksi dalam memahami sunnah dan quran, nahu di mana pecah rahsia orang
yang tiada ilmu nahu dengan banyak kegelinciran dan hadith tidak sesuai
bagi orang yang banyak melakukan kesilapan (di dalam nahu dan I’rob) serta
ilmu-ilmu yang lain seperti ma’ani dan bayan yang merupakan penjelas
kepada ketinggian kitab dan hadith4.

1.2: Jahiz menukilkan di dalam kitabnya bahawa Ayyub As-Sakhtiyani


berkata,

ٌ ‫ فققإنه جمققا‬،‫ تعّلمققوا الّنحققو‬:‫سختياني يقققول‬


‫ل‬ ّ ‫كان أيوب ال‬
‫ وقققال عمققر رضققي الل ّققه‬،‫شققريف‬ ّ ‫هجنققة لل‬ ُ ‫ وتر‬،‫للوضيع‬
ُ ‫كه‬
‫ن والفرائض‬
َ ‫سن‬ َ ‫عّلمو‬
ّ ‫ن ال‬ َ َ ‫ تعّلموا الّنحو كما ت‬:‫عنه‬

Ayyub As-Sakhtiyani berkata, “Belajarlah nahu kerana ia akan mencantikkan


orang yang rendah, meninggalkannya adalah keaiban kepada orang yang
mulia”. Sayyidina Umar r.a. berkata, “Belajarlah nahu sebagaimana kamu
belajar sunnah dan faraidh”5.

1.3: Di dalam Subhul A’sya pengarangnya menukilkan kata-kata imam Malik


yang berbunyi,

.‫العراب حلي اللسان فل تمنعوا ألسنتكم حليها‬


“I’rob adalah perhiasan lidah, janganlah kamu menghalang lidah daripada
perhiasannya”6.

1.4. Sayyidina Umar r.a. berkata,

‫تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن‬

4 Mukaddimah Tadribu Ar Rawi

5 Al-Bayan wat-Tabyiin j.1 hal 185

6 Subhul A’sya j.1 hal. 66

4
Bermaksud, “Belajarlah bahasa, faraidh dan sunnah sebagaimana kamu
mempelajari al-Quran”7.
Abu ‘Ubaid berkata berkenaan kata-kata Sayyidina Umar r.a. ini, “Belajarlah
“al-lahn” iaitu kesilapan di dalam bahasa supaya kamu dapat memelihara diri
daripadanya”8.

1.5. Ulama telah membuat pelbagai perumpamaan terhadap orang yang


mempelajari hadith tetapi tidak mempunyai asas di dalam bahasa arab.
Antaranya adalah seperti berikut,

‫عن شققعبة قققال "مققن طلققب الحققديث ولققم يبصققر العربيققة‬


."‫فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس‬
‫وعن حماد بن سلمة قال "مثل الققذى يطلققب الحققديث ول‬
."‫يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلة ل شعير فيها‬

Syu’bah berkata, “Sesiapa yang belajar hadith tetapi tidak belajar bahasa
arab, maka perumpamaannya adalah seperti seorang yang memakai topi
tetapi tidak mempunyai kepada”.
Hammaad bin Salamah berkata, “Perbandingan orang yang belajar hadith
tetapi tidak mengerti nahu adalah seperti himar yang digantungkan padanya
guni makanan tetapi tiada barli (atau sebarang makanan) di dalamnya”9.

1.6. Imam Syathibi ketika membincangkan tentang maksud syaari’


menetapkan syariat adalah untuk memberikan kefahaman kepada mukallaf
dan ianya mengandungi beberapa masalah. Lalu Ia menyebutkan masalah
pertama dengan katanya:

7 Musannaf Ibnu Abi Syaibah j.7 hal. 325

8 Lisanul ‘Arab j13 hal 139

9 Bughyatul Wu’aat j.1 hal.529, Tadribu Ar Rawi j.2 hal. 106

5
‫المسألة الولى إن هذه الشريعة المباركة عربيققة ل‬
‫وأن القققرآن ليققس‬ ‫مدخل فيهققا لللسققن العجميققة‬
‫فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الصوليين أو فيه‬
‫ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على‬
‫وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليققس مققن أصققل‬
‫كلمها فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود‬
‫هنققا وإنمققا البحققث المقصققود هنققا أن القققرآن نققزل‬
‫بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكققون‬
‫من هذا الطريققق خاصققة لن اللققه تعقالى يققول إنقا‬
‫أنزلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين وقققال‬
‫لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربققي‬
‫مبين وقال ولو جعلنققاه قرآنققا أعجميققا لقققالوا لققول‬
‫فصلت آياته أأعجمي وعربي إلى غير ذلك مما يدل‬
‫على أنه عربي وبلسققان العققرب ل أنققه أعجمققي ول‬
‫بلسان العجم فمققن أراد تفهمققه فمققن جهققة لسققان‬
‫العرب يفهم ول سبيل إلى تطلب فهمققه مققن غيققر‬
‫هذه الجهة‬
‫‪Masalah pertama, sesungguhnya syariat yang penuh keberkatan ini adalah‬‬
‫‪dalam bahasa arab serta tiada ruang untuk lidah-lidah ‘ajam. Sesungguhnya‬‬
‫‪al-Quran tiada di dalam satupun kalimah ‘ajam di sisi satu golongan ulama‬‬
‫‪usul atau di dalamnya terdapat lafaz-lafaz ‘ajam yang digunakan oleh orang‬‬
‫‪arab dan al-Quran menepatinya maka terdapatlah di dalamnya perkataan‬‬
‫‪yang dijadikan sebagai arab yang bukan berasal dari kalamnya. Perbahasan‬‬

‫‪6‬‬
dari sudut ini bukanlah maksud untuk dibincangkan di sini. Perbahasan yang
dimaksudkan di sini adalah sesungguhnya al-Quran turun dengan lidah arab
secara keseluruhannya. Maka tuntutan untuk memahaminya hanyalah
melalui jalan ini sahaja (bahasa arab) kerana Allah taala berfirman
“Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca
dengan bahasa Arab”, firmannya lagi “(Ia diturunkan) dengan bahasa Arab
yang fasih serta terang nyata” firmannya lagi “(Padahal) bahasa orang yang
mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedang Al-
Quran ini berbahasa Arab yang fasih nyata” dan firmannya “Dan kalaulah Al-
Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah mereka akan
berkata: Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami
fahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul yang
membawanya berbangsa Arab?” serta ayat-ayat yang lain yang menunjukkan
bahawa al-Quran itu adalah berbahasa arab dan dengan lidah arab serta
bukan ‘ajam dan bukan dengan lidah ‘ajam. Maka sesiapa yang mahu
memahaminya maka mestilah difahami melalui lidah arab dan tiada ruang
untuk memahaminya selain daripada jalan ini10.
Untuk memahami syariat bukan hanya melalui al-Quran tetapi juga hadith
Nabi s.a.w. . kerana itu tidak dapat tidak penguasaan terhadap bahasa arab
dengan segala kaedahnya adalah mesti untuk memahami segala syariat ini.

1.7. Di dalam Kasyfu Az-Zunun pengarangnya menukilkan kata-kata Ibnul


Athir berkenaan kepentingan mempunyai pengetahuan berkenaan bahasa
arab serta I’rab seperti berikut,

‫ علوم الشريعة تنقسم‬: ‫قال ابن الثير في جامع الصول‬


‫ إلققى عيققن وفققرض‬: ‫ إلى فرض ونفل والفققرض ينقسققم‬:
‫كفاية ومن أصول فروض الكفايات علم أحققاديث رسققول‬
‫الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثار أصحابه الققتي هققي‬

10 al-Muawafaqat j.2 hal. 64

7
‫ثاني أدلة الحكام وله أصول وأحكام وقواعد واصطلحات‬
‫ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء يحتاج طققالبه‬
‫إلى معرفتها والوقققوف عليهققا بعققد تقققديم معرفققة اللغققة‬
‫والعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديث وغيققره لققورود‬
‫الشريعة المطهرة على لسان العرب‬

Ibnul Athir berkata di dalam Jami’ul Usul, ilmu syariat terbahagi kepada
fardhu dan sunat. Fardhu pula terbahagi kepada ‘ain dan kifayah. Di antara
usul fardhu kifayah adalah ilmu tentang hadith-hadith Rasulullah s.a.w. dan
athar-athar sahabat r.a. yang merupakan dalil-dalil hukum yang kedua. Ia
mempunyai usul-usul, hukum-hukum, kaedah-kaedah serta istilah-istilah
yang disebutkan dan dihuraikan oleh ulama-ulama, ahli-ahli hadith dan
fuqaha’. Penuntut (ilmu hadith) perlu mengetahui kesemuanya dan
pengetahuan tentangnya adalah selepas menguasai pengetahuan bahasa
dan I’rab yang merupakan asas untuk mengetahui hadith dan lainnya kerana
syariat yang suci ini datang dengan lidah arab11.

1.8. Di dalam Taudhihu Al-Afkar pengarangnya Muhammad bin Ismail as-


San’ani mengemukakan kata-kata seorang imam bahasa dan syair iaitu Abu
Sa’id al-Asmu’ie tentang kebimbangannya terhadap penuntut ilmu hadith
yang tidak mempunyai pengetahuan I’rab. Beliau menukilkan sebagaimana
berikut:

‫فقد روينا عن الصمعي قققال إن أخققوف مققا أخققاف علققى‬


‫طالب العلم أي علم الحديث إذا لم يعرف النحو أن يققدخل‬
‫في جملة قول النبي صلى الله عليققه وسققلم مققن كققذب‬

11 Kasyfu Az-Zunun Haji Khalifah j.1 hal. 635

8
‫علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار زاد زيققن الققدين لنققه‬
‫لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فقققد كققذبت عليققه‬
‫صلى الله عليه وسلم‬

Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Al-Asmu’ie bahawa Ia


berkata, “Sesungguhnya perkara yang paling saya bimbangkan terhadap
penuntut ilmu iaitu ilmu hadith bila dia tidak mengerti ilmu nahu dia akan
termasuk dari kalangan golongan yang di sabdakan oleh Nabi s.a.w. iaitu
“Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia
menyediakan tempatnya di dalam neraka”. Zainuddin menambah, “Kerana
Nabi s.a.w. bukanlah orang yang melakukan kesilapan di dalam ilmu nahu,
bilamana engkau meriwayatkan daripadanya dan engkau melakukan
kesalahan di dalam nahu dan I’rob maka sesungguhnya engkau telah
berdusta atas nama Nabi s.a.w.”12.

Kesimpulannya adalah di antara faktor yang boleh menyelamatkan


seseorang itu daripada kesilapan di dalam meriwayatkan hadith Rasulullah
s.a.w. adalah dengan mempelajari ilmu nahu sehingga memampukannya
untuk menguasai I’rob. Bahkan menguasai I’rob adalah merupakan antara
ciri khusus umat Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana yang dinukilkan oleh
imam Suyuthi di dalam Tadribu Ar Rawi bahawa Hafidz Abu Ali Al Jayyaani
berkata yang bermaksud, “Allah SWT telah memberikan keistimewaan
kepada ummat Muhammad s.a.w. ini dengan tiga perkara yang tidak pernah
dikurniakan kepada orang sebelumnya iaitu isnad, ansab dan I’rab”13.

2. Contoh-contoh kepentingan ilmu alat untuk memahami


hadith dengan mendalam.

Tidak menguasai ilmu alat adalah merupakan antara faktor yang


menyebabkan seseorang tidak dapat menguasai pemahaman terhadap

12 Taudhihu Al-Afkar j2 hal 393

13 Tadribu Ar Rawi, j. 2 hal. 160

9
sesuatu hadith dengan mendalam. Di sini akan dikemukakan sebahagian
daripadanya. Antaranya:

2.1: Masalah yang timbul disebabkan kurang kemampuan dalam menguasai


kaedah bahasa arab. Kesilapan di dalam menentukan kedudukan sesuatu
kalimah di dalam struktur ayat dari segi I’rabnya akan membawa kepada
salah cara bacaan serta terjemahannya dan seterusnya membawa kepada
pemahaman yang salah terhadap sesuatu hadith. Begitu juga seperti tidak
dapat membezakan antara “khobar” atau “badal”, antara perkataan yang
berada selepas “waw ‘athaf” atau “waw hal” atau “waw isti’naf”, tidak dapat
membezakan perbezaan makna-makna huruf jar, perbezaan penggunaan
perkataan “nakirah atau ma’rifah” dan sebagainya akan menyebabkan
kesilapan di dalam memberikan makna kepada sesuatu hadith. Di sini akan
dikemukakan beberapa contoh berkenaan nahu dan I’rob.

2.1.1: Di antara contoh “waw hal” dan “ta’kid” dengan penggunaan “lam”
pada “khobar inna” yang terdapat di dalam hadith:

‫م‬َ ّ ‫سققل‬َ ‫و‬ َ ‫ه‬ِ ْ ‫عل َي‬


َ ‫ه‬ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ل الن ّب‬َ ‫قا‬ َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫د‬ ٍ ‫ع‬
ْ ‫س‬ َ ‫ن‬ ِ ْ‫ل ب‬ ِ ‫ه‬ ْ ‫س‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع‬ َ
‫ة‬
ِ ‫جن ّق‬َ ْ ‫ل ال‬
ِ ‫هق‬ ْ َ‫ن أ‬ْ ‫مق‬ ِ ‫ه‬ُ ‫وإ ِن ّق‬
َ ‫ر‬ ِ ‫ل الن ّققا‬ِ ‫هق‬ ْ َ‫ل أ‬َ ‫مق‬ َ ‫ع‬ َ ‫ل‬ ُ ‫مق‬ َ ‫ع‬ْ َ ‫د ل َي‬َ ‫عب ْق‬ َ ْ ‫ن ال‬ّ ِ‫إ‬
‫ر‬
ِ ‫ل الّنا‬ ْ َ‫ن أ‬
ِ ‫ه‬ ْ ‫م‬ِ ُ‫وإ ِّنه‬َ ‫ة‬ َ ْ ‫ل ال‬
ِ ّ ‫جن‬ ِ ‫ه‬ ْ َ‫ل أ‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫ل‬ ُ ‫م‬ َ ‫ع‬
ْ َ ‫وي‬ َ

Bermaksud: Daripada Sahal bin Sa’ad r.a. katanya, Nabi s.a.w. bersabda,
“Sesungguhnya seseorang hamba itu benar-benar beramal dengan amalan
ahli neraka sedangkan dia adalah ahli syurga dan seseorang itu beramal
14
dengan amalan ahli syurga sedangkan dia adalah ahli neraka”.

Tidak dapat membezakan di antara fi’il mudhori’ yang dita’kidkan dan tidak
dita’kidkan akan menyebabkan salah di dalam memahami hadith ini. Begitu
juga perbezaan makna antara waw hal dan waw ‘athof dan sebagainya.

14 Riwayat Bukhari, Muslim

10
2.1.2: Di antara contoh masalah tersebut lalu menyebabkan seseorang tidak
dapat memahami perselisihan pendapat yang timbul di kalangan ulama
kerana tidak memahami kaedah bahasa arab adalah seperti yang terdapat di
dalam hadith ini:

ُ ّ ‫صّلى الل‬
‫ه‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬ َ ‫سو‬ ُ ‫ت َر‬ ُ ‫ع‬ْ ‫م‬ِ ‫س‬َ ‫ل‬ َ ‫قا‬َ ‫ت‬ ِ ‫م‬ِ ‫صا‬
ّ ‫ن ال‬ ِ ْ‫ة ب‬َ َ‫عَباد‬
ُ ‫عن‬
َ
ُ َ‫ل ل‬
‫ه‬ َ ‫ف‬
َ ‫قا‬ َ ‫م‬ َ َ ‫قل‬َ ْ ‫ه ال‬
ُ ّ ‫ق الل‬
َ َ ‫خل‬َ ‫ما‬َ ‫ل‬ َ ‫و‬ّ ‫نأ‬ ّ ِ‫ل إ‬ ُ َ‫م ي‬
ُ ‫قو‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫و‬ َ ‫ه‬ِ ْ ‫عل َي‬
َ
ْ ُ ‫اك ْت‬
‫ب‬

Bermaksud: Daripada ‘Ubadah bin As-Samit katanya, aku mendengar


Rasulullah s.a.w. bersabda, “Sesungguhnya permulaan ketika Allah
menciptakan qalam Allah memerintahkan kepadanya dengan berkata,
tulislah!”15.

Dari segi kaedah bahasa arab hadith ini memberikan beberapa makna.
Andaikata dibaca “al-qalamu” dengan marfu’ iaitu dengan mengatakan “al-
qalam” menjadi “khobar” kepada “inna” dan “awwala” menjadi isimnya
maka dia akan memberikan makna bahawa perkara yang mula-mula sekali
Allah ciptakan adalah qalam tetapi kalau dibaca dengan mansub iaitu
sebagai maf’ul kepada “khalaqa” ia akan memberi makna “permulaan
ketikamana Allah menjadikan qalam maka Allah memerintahkannya dengan
berkata” dan bukan nak menceritakan perkara yang mula-mula Allah taala
ciptakan tetapi nak menceritakan yang mula-mula Allah perintahkan qalam
bila ia menciptakannya. Kemudian mungkin timbul pula kenapa “awwala”
dibaca dengan mansub juga bukannya marfu’ sedangkan ia adalah khobar
kepada “inna”. Maka jawapannya adalah “awwala” dibacakan dengan
mansub sebagai dhorfiyyah tetapi ianya berada di tempat rofo’ sebagai
“khobar inna” dan isimnya adalah “dhomir syaan” yang ditaqdir pada “inna”.

2.1.3: Begitu juga tidak dapat memahami perselisihan feqah di antara ulama
disebabkan kerana tidak memahami tarkib idhofi (satu bentuk sandaran

15 Riwayat Abu Daud, Termizi

11
sesuatu isim kepada isim selepasnya) seperti di dalam contoh yang terdapat
di dalam hadith-hadith di bawah ini:

َ ْ ‫عن‬ َ
ُ ّ ‫صّلى الل‬
‫ه‬ َ ‫ه‬ِ ّ ‫ل الل‬َ ‫سو‬ُ ‫ن َر‬
ّ ‫هأ‬ ُ َ ‫ه‬ُ ّ ‫ي الل‬
َ ‫ض‬ِ ‫ة َر‬َ َ ‫عل َب‬ْ َ ‫ن أِبي ث‬ ْ ‫ع‬ َ
َ
‫ع‬
ِ ‫سَبا‬
ّ ‫ن ال‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ب‬ٍ ‫ل ِذي َنا‬ّ ُ‫ل ك‬
ِ ْ ‫ن أك‬ْ ‫ع‬َ ‫هى‬ َ َ‫م ن‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬
َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ
Bermaksud: Daripada Abi Tha’labah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w.
melarang daripada memakan akan setiap yang bertaring atau daripada apa
yang dimakan oleh setiap yang bertaring.16

َ َ
ِ ْ ‫عل َي‬
‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬
َ ‫ه‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬
َ ‫سو‬ُ ‫ن َر‬ّ ‫يأ‬ َ ‫خ‬
ّ ِ ‫شن‬ ُ ْ ‫ة ال‬ َ َ ‫عل َب‬
ْ َ ‫ن أِبي ث‬ ْ ‫ع‬
َ
‫م‬
ٌ ‫حَرا‬
َ ‫ع‬ِ ‫سَبا‬ ّ ‫ن ال‬
ْ ‫م‬ِ ‫ب‬ٍ ‫ل ِذي َنا‬ ّ ُ‫ل ك‬ ُ ْ ‫ل أ َك‬ َ ‫قا‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ َ ‫و‬ َ

Bermaksud: Daripada Abi Tha’labah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w.


bersabda, “Memakan setiap yang bertaring atau suatu yang dimakan oleh
setiap yang bertaring adalah haram”.17

Di dalam dua hadith di atas terdapat tarkib idhofi iaitu penyandaran


perkataan “aklu” iaitu masdar dengan makna “makan” kepada “zi naabin”
iaitu isim lima yang bermakna “yang mempunyai taring”. Idhofat yang
terdapat di dalam hadith tersebut mempunyai makna berbeza bilamana
berbeza cara idhofat atau penyandaran tersebut. Makna pertama kalaulah
idhofat “aklu” kepada “zi naabin” dengan makna “idhofat masdar kepada
maf’ul” dengan takdir ‫ نهى ان يأكل ذا ناب‬iaitu “melarang daripada memakan
suatu yang bertaring” maka ia akan memberi makna larangan Nabi s.a.w.
adalah kepada umatnya memakan binatang yang bertaring. Inilah pendapat
jumhur yang berpegang kepada cara idhofat yang pertama. Kedua iaitu
pendapat Imam Malik r.h. yang mengatakan idhofat yang terdapat di dalam

hadith ini adalah idhofat masdar kepada fa’il dengan takdir ‫نهى عن‬

16 Riwayat Bukhari

17 Riwayat Malik di dalam Muwattho’

12
‫الشئ الذى يأكله ذو ناب‬ iaitu “melarang daripada memakan suatu
yang dimakan oleh binatang yang bertaring” maka ia bermakna Nabi s.a.w.
melarang umatnya daripada memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang
yang bertaring. Pendapat ini sebenarnya lebih hampir kepada makna yang
terdapat di dalam al-Quran iaitu firman Allah taala yang berbunyi:

ُ ِ ْ ‫م ال‬
‫ر‬
ِ ‫غْيق‬
َ ِ‫ل ل‬ّ ‫هق‬ِ ‫مققا أ‬ َ ‫و‬
َ ‫ر‬
ِ ‫زيق‬ ِ ْ ‫خن‬ ُ ‫ح‬ْ َ ‫ول‬
َ ‫م‬
ُ ّ‫والد‬َ ‫ة‬ ُ َ ‫مي ْت‬َ ْ ‫م ال‬ ُ ُ ‫عل َي ْك‬
َ ‫ت‬
ْ ‫م‬ َ ‫حّر‬ ُ
‫مققا‬
َ ‫و‬َ ‫ة‬ُ ‫حق‬َ ‫طي‬ ِ ّ ‫والن‬ َ ‫ة‬ ُ ْ ‫وال‬
ُ ‫مت ََردّي َ ق‬ َ ُ‫قققوذَة‬ ُ ‫و‬ َ ْ ‫وال‬
ْ ‫م‬ َ ‫ة‬ ُ ‫ق‬ َ ِ ‫خن‬
َ ْ ‫من‬ُ ْ ‫وال‬ َ ‫ه‬
ِ ِ‫ه ب‬ِ ّ ‫الل‬
‫م‬ َ ‫ع إ ِّل‬
ْ ُ ‫ما ذَك ّي ْت‬ ُ ُ ‫سب‬ َ َ ‫أ َك‬
ّ ‫ل ال‬
Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak
disembelih) dan darah (yang keluar mengalir) dan daging babi (termasuk
semuanya) dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari
Allah dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari
tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang
buas18.

Di dalam ayat ini Allah taala menerangkan bahawa di antara yang


diharamkan memakannya adalah binatang yang dimakan oleh binatang buas
(yang tidak diajar memburu) serta tidak sempat disembelih.

Di dalam riwayat yang lain pula Nabi s.a.w. tidak menyebutkan perkataan
masdar iaitu “akl” sebagaimana sabda Baginda s.a.w.:

ِ ‫عل َي ْق‬
‫ه‬ ُ ‫صقّلى الل ّق‬
َ ‫ه‬ ِ ‫ل الل ّق‬
َ ‫ه‬ ُ ‫سققو‬ ُ ‫هققى َر‬
َ َ‫ل ن‬ َ ‫س‬
َ ‫قققا‬ ٍ ‫عب ّققا‬َ ‫ن‬ِ ْ ‫ن اب‬ ْ ‫ع‬
َ
‫ع‬ِ ‫سَبا‬
ّ ‫ن ال‬ْ ‫م‬
ِ ‫ب‬ ّ ُ‫ن ك‬
ٍ ‫ل ِذي َنا‬ ْ ‫ع‬َ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫و‬ َ

Daripada Ibnu Abbas r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. melarang daripada setiap
binatang buas yang bertaring”19.

18 al-Maidah 3

19 Riwayat Muslim

13
Maka di dalam riwayat ini mestilah ditakdirkan “akl” atau “ma’kul”
sebagaimana perlu ditakdirkan perkataan “akl” di dalam ayat surah maidah
di atas.

2.1.4: Tidak memahami kepelbagaian makna pada sesuatu huruf jar seperti
di dalam hadith ini:

َ ّ ‫سقل‬
‫م‬ َ ‫و‬َ ‫ه‬ ِ ‫عل َي ْق‬ ُ ‫صّلى الل ّق‬
َ ‫ه‬ َ ‫ه‬ِ ّ ‫ل الل‬ ُ ‫سو‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫قا‬َ ‫ت‬ ْ َ ‫قال‬ َ ‫ة‬ َ ‫ش‬ َ ِ ‫عائ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع‬ َ
‫فقي‬ ِ ‫د‬ُ ِ ‫ن يجققاب القّزائ‬ َ ‫ي‬
َ ‫كا‬ ّ ُ ‫وك‬
ّ ِ ‫ل ن َب‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫م الل‬
ْ ‫ه‬ُ َ ‫عن‬َ َ ‫ول‬
َ ‫م‬ ْ ‫ه‬ َ َ‫ة ل‬
ُ ُ ‫عن ْت‬ ٌ ّ ‫ست‬
ِ
‫عققّز‬
ِ ُ ‫ت ل ِي‬
ِ ‫جب َُرو‬ َ ْ ‫ط ِبققال‬ُ ّ ‫سل‬ َ َ ‫مت‬ُ ْ ‫وال‬َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ر الل‬
ِ َ‫قد‬َ ِ‫ب ب‬ ُ ّ‫مك َذ‬ ُ ْ ‫وال‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ب الل‬ ِ ‫ك َِتا‬
ِ ‫ح قُرم‬ ُ ِ‫ل ل‬ّ ‫ح‬ِ َ ‫س قت‬ْ ‫م‬ ُ ْ ‫وال‬َ ‫ه‬ ُ ‫ع قّز الل ّ ق‬ َ َ‫ن أ‬ ْ ‫م‬
َ ‫ل‬ ّ ‫ذ‬ِ ُ ‫وي‬
َ ‫ه‬ ُ ّ ‫ل الل‬ ّ َ‫ن أ َذ‬ ْ ‫م‬ َ ‫ك‬ َ ِ ‫ب ِذَل‬
‫سن ِّتي‬ ُ ِ‫ك ل‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫والّتا‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫م الل‬ َ ‫حّر‬ َ ‫ما‬ َ ‫عت َْرِتي‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ِ َ ‫ست‬
ْ ‫م‬ ُ ْ ‫وال‬َ ‫ه‬ ِ ّ ‫الل‬

Bermaksud: Daripada ‘Aaisyah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda,


“Tujuh golongan yang aku melaknatnya dan Allah juga melaknatnya (setiap
nabi diterima doa mereka), orang yang menambah pada kitab Allah, orang
yang mendustakan ketentuan Allah, orang yang menguasai dengan penuh
kesombongan untuk memuliakan orang yang dihina oleh Allah dan menghina
orang yang dihina oleh Allah, orang yang menganggap halal kawasan
larangan Allah, orang yang menghalalkan terhadap keturunanku apa yang
diharamkan oleh Allah dan orang yang meninggalkan sunnahku”20.

“Min” iaitu huruf jar yang terdapat pada “‫تي‬


ِ ‫عت َْر‬
ِ ‫ن‬
ْ ‫م‬ ّ ‫ح‬
ِ ‫ل‬ ِ َ ‫ست‬ ُ ْ ‫وال‬
ْ ‫م‬ َ ”
memberikan dua makna kepada hadith ini. Pertama jika “min” tersebut
adalah “min ibtidaiyyah” dengan makna “’itrati” itu adalah suatu yang lain
dari “al-mustahillu” dan kedua “min” tersebut adalah “min bayaniyyah”
dengan makna “min” tersebut menerangkan bahawa orang yang

20 Riwayat Termizi

14
menganggap halal itu adalah dari keturunanku iaitu min tersebut adalah
daripada “mustahillu”.

2.1.5: Begitu juga untuk memahami makna ‘illah yang terdapat pada huruf
‘athaf dengan “fa” seterusnya memahami bagaimana ulama mengeluarkan
kesimpulan hukum dari huruf tersebut sebagaimana yang terdapat dalam
hadith berikut,

َ َ ‫هرير‬ َ
‫ل‬َ ‫قققا‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ُ ّ ‫صّلى الل‬َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬ َ ‫سو‬ُ ‫ن َر‬ ّ ‫ةأ‬ َ ْ َ ُ ‫ن أِبي‬ ْ ‫ع‬
َ
‫ه‬ َ ِ ‫عت‬ َ ‫ه‬ ْ َ ‫في‬ ً ‫ملو‬
َ ‫كا‬ ُ َ ّ َ َ
ُ ‫ق‬ ْ ُ ‫في‬ ُ َ ‫ري‬
ِ َ ‫شت‬ ْ ‫م‬
َ ‫ه‬ُ َ‫جد‬ِ َ‫ن ي‬
ْ ‫ه إل أ‬ ُ َ‫وال ِد‬َ ‫د‬
ٌ ‫ول‬ َ ‫زي‬ ِ ‫ج‬
ْ َ‫} ل ي‬
Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda,
“seseorang anak tidak akan dapat membalas jasa ayahnya kecuali ia
mendapati ayahnya itu dimiliki (seorang hamba) lalu ia membelinya untuk
memerdekakannya”21.

Di dalam hadith ini digunakan haraf ‘athaf dengan “fa sababiyyah” lalu ia
memberikan makna ‘illah iaitu memerdekakan ayahnya adalah merupakan
sebab kepada membeli. Penggunaan ‘athaf seperti ini adalah termasuk di
dalam ‘athaf hukum kepada ‘illah. Daripada hadith ini setengah ulama
menjadikan pembelian kaum keluarga adalah merupakan sebab kepada
memerdekakan22.

Begitu jugalah makna-makna yang terdapat pada sesuatu haraf ‘athaf


adakalanya memberikan maksud serta kesimpulan yang berlainan
berdasarkan kepada makna haraf-haraf tersebut.

2.1.6: Tidak dapat memahami hadith kerana tidak memahami sesuatu yang
dimahzufkan (buang) bilamana terdapat qarinah (samaada ma’nawi atau

21 Musykilul Aathar j.1 hal.406

22 Al-Madakhilul Usuliyyah hal. 165

15
lafzi) yang mengharuskannya seperti yang terdapat di dalam hadith di
bawah:

َ
‫ه‬ِ ‫ل الل ّق‬َ ‫سققو‬ُ ‫ن َر‬ّ ‫مققا أ‬َ ‫ه‬ُ ْ ‫عن‬َ ‫ه‬ ُ ‫ي الل ّق‬َ ‫ضق‬ ِ ‫مقَر َر‬ َ ‫ع‬ُ ‫ن‬ِ ْ‫ه ب‬ ِ ّ ‫د الل‬ ِ ْ ‫عب‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ع‬ َ
َ
ِ ‫عل َْيقق‬
‫ه‬ َ ‫ض‬ َ ‫ر‬ِ ‫ع‬ُ ‫ت‬َ ‫ما‬ َ ِ‫م إ‬
َ ‫ذا‬ ْ ُ ‫حدَك‬َ ‫نأ‬ َ ‫قا‬
ّ ِ‫ل إ‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬َ ‫ه‬ِ ْ ‫عل َي‬َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ
‫ل‬
ِ ‫هقق‬ْ َ‫ن أ‬ْ ‫م‬ِ ‫ف‬َ ‫ة‬ ِ ّ ‫جن‬َ ْ ‫ل ال‬ِ ‫ه‬ْ َ‫ن أ‬ْ ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ‫كا‬ َ ‫ن‬ ْ ِ‫ي إ‬ ّ ‫ش‬ ِ ‫ع‬َ ْ ‫وال‬ َ ‫ة‬ ِ ‫دا‬
َ ‫غ‬َ ْ ‫ه ِبال‬ ُ ُ‫عد‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬َ
َ ‫هق‬
‫ذا‬ َ ‫ل‬ ُ ‫قققا‬َ ُ ‫في‬
َ ‫ر‬ ِ ‫ل الن ّققا‬ِ ‫ه‬ْ َ‫ن أ‬ ْ ‫م‬ِ ‫ف‬َ ‫ر‬ ِ ‫ل الّنا‬ ِ ‫ه‬ْ َ‫ن أ‬ْ ‫م‬ ِ ‫ن‬ َ ‫كا‬ َ ‫ن‬ ْ ِ ‫وإ‬
َ ‫ة‬ ِ ّ ‫جن‬َ ْ ‫ال‬
‫ة‬
ِ ‫م‬َ ‫قَيا‬ِ ْ ‫م ال‬ َ ‫و‬ ُ ّ ‫ك الل‬
ْ َ‫ه ي‬ َ َ ‫عث‬َ ْ ‫حّتى ي َب‬ َ ‫ك‬ َ ُ‫عد‬ َ ‫ق‬ ْ ‫م‬ َ

Daripada Abdullah bin Umar r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda,


“Sesungguhnya seseorang kamu bila ia meninggal dunia dibentangkan
kepadanya tempat tinggalnya pagi dan petang. Jikalau dia adalah ahli syurga
maka (yang dibentangkan kepadanya) adalah (tempat tinggal) ahli syurga,
jikalau dia adalah ahli neraka maka (yang dibentangkan kepadanya) adalah
(tempat tinggal) ahli neraka”23.

Di dalam hadith ini dibuangkan mubtada’ yang terletak selepas fa jawab


syarat dan qarinah untuk mengetahui sesuatu yang dibuang tersebut adalah

ِ ْ ‫عل َي‬
jumlah “‫ه‬ َ ‫ض‬
َ ‫ر‬
ِ ‫ع‬
ُ “ dan “‫ده‬
ُ ‫ع‬ ْ ‫م‬
َ ‫ق‬ َ ”. Begitu juga dibuangkan mudhof
yang terletak selepas haraf jar lalu diletakkan mudhofun ilaih ditempatnya.

Dan taqdir untuk kedua-dua yang dibuang tersebut adalah “ ‫فالمعروض‬

‫”مقاعد‬.

2.2: Penguasaan terhadap ilmu balaghah supaya seseorang itu dapat


memahami hadith dengan lebih mendalam. Di sini akan dikemukakan
beberapa contoh daripadanya.

23 Riwayat Bukhari dan Muslim

16
2.2.1: Memahami ketinggian bahasa yang digunakan oleh Nabi s.a.w. seperti
yang terdapat di dalam hadith di bawah,

َ
ِ ‫ل الل ّق‬
‫ه‬ ِ ‫سققو‬ ُ ‫د َر‬ َ ‫عن ْق‬ ِ ‫ل ك ُن ّققا‬ َ ‫قققا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ن أِبي ق‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ر‬ ٍ ‫ري‬ ِ ‫ج‬ َ ‫ن‬ ِ ْ‫ر ب‬ ِ ‫ذ‬ ِ ْ ‫من‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ْ ‫ع‬ َ
‫م‬ ٌ ‫و‬ْ ‫قق‬ َ ‫ه‬ ُ َ‫جققاء‬ َ ‫ف‬ َ ‫ل‬ َ ‫قققا‬ َ ‫ر‬ ِ ‫هققا‬ َ ّ ‫ر الن‬ ِ ْ‫صد‬ َ ‫في‬ ِ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ
َ ‫ة مجت َققابي الن ّمققا‬
‫ف‬ ِ ‫سقُيو‬ ّ ‫دي ال‬ ِ ‫قل ّق‬ َ َ ‫مت‬ ُ ‫ء‬ ِ ‫عب َققا‬ َ ْ ‫و ال‬ ْ ‫رأ‬ ِ َ ِ ْ ُ ٌ ‫عقَرا‬ ُ ‫ة‬ ٌ ‫فققا‬ َ ‫ح‬ ُ
‫ل‬ ِ ‫سققو‬ ُ ‫ه َر‬ ُ ‫جق‬ ْ ‫و‬ َ ‫ع قَر‬ ّ ‫م‬ َ َ ‫فت‬ َ ‫ضَر‬ َ ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ُ ّ ‫ل ك ُل‬ ْ َ ‫ضَر ب‬ َ ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ُ ُ ‫مت‬ ّ ‫عا‬ َ
َ ْ ‫ن ال‬ َ
‫ل‬ َ ‫خ‬ َ َ‫فد‬ َ ‫ة‬ ِ ‫ق‬ َ ‫فا‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ِ ِ ‫ما َرأى ب‬ َ ِ‫م ل‬ َ ّ ‫سل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫الل‬
}‫ل‬ َ ‫قققا‬ َ ‫ف‬َ ‫ب‬ َ ‫خطَق‬ َ ‫م‬ ّ ُ ‫صّلى ث‬ َ ‫ف‬ َ ‫م‬ َ ‫قا‬ َ َ ‫وأ‬ َ ‫ن‬ َ ّ‫فأذ‬
َ َ ‫فأ َمر بَلًل‬
ِ َ َ َ ‫ج‬ َ ‫خَر‬ َ ‫م‬ ّ ُ‫ث‬
َ َ ‫خل‬ َ
‫ة‬ٍ َ‫حقد‬ ِ ‫وا‬ َ ‫س‬ ٍ ‫فق‬ ْ َ‫ن ن‬ ْ ‫مق‬ ِ ‫م‬ ْ ‫قك ُق‬ َ ‫ذي‬ ِ ّ ‫م ال‬ ْ ُ ‫قوا َرب ّك‬ ُ ّ ‫س ات‬ ُ ‫ها الّنا‬ َ ّ ‫َيا أي‬
‫فققي‬ ِ ‫ة ال ِّتي‬ َ َ ‫واْلي‬ َ { ‫قيًبا‬ ِ ‫م َر‬ ْ ُ ‫عل َي ْك‬ َ ‫ن‬ َ ‫كا‬ َ ‫ه‬ َ ّ ‫ن الل‬ ّ ِ‫ة إ‬ ِ َ ‫ر اْلي‬ ِ ‫خ‬ ِ ‫إ َِلى آ‬
‫قققوا‬ُ ّ ‫وات‬
َ ‫د‬ ٍ ‫غق‬َ ِ‫ت ل‬ْ ‫م‬ َ ‫مققا‬
َ ّ‫ق قد‬ َ ‫س‬ ٌ ‫فق‬ ْ َ ‫ول ْت َن ْظُْر ن‬َ ‫ه‬َ ّ ‫قوا الل‬ ُ ّ ‫ر }ات‬ِ ‫ش‬ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ال‬
‫ع‬
ِ ‫صققا‬َ ‫ن‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ه‬ ْ َ‫ن ث‬
ِ ِ ‫وب‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫م‬
ِ ‫ه‬
َ ‫ن ِدْر‬ْ ‫م‬
ِ ‫ه‬ ِ ‫ر‬
ِ ‫ن ِديَنا‬ ْ ‫م‬ِ ‫ل‬ ٌ ‫ج‬
ُ ‫ق َر‬َ ّ‫صد‬ َ َ ‫ه{ت‬َ ّ ‫الل‬
24
‫ة‬
ٍ ‫مَر‬
ْ َ‫ق ت‬
ّ ‫ش‬ ْ َ ‫ول‬
ِ ِ‫و ب‬ َ ‫ل‬ َ ‫حّتى‬
َ ‫قا‬ َ ‫ه‬
ِ ‫ر‬
ِ ‫م‬
ْ َ‫ع ت‬
ِ ‫صا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ب ُّر‬

Di dalam hadith ini Rasulullah s.a.w. menggunakan bahasa yang cukup


mendalam pengertiannya dan ianya dapat difahami bilamana seseorang itu
memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu balaghah. Antaranya
adalah:
i. Bara’atulistihlal iaitu permulaan percakapan yang begitu mendalam
dan tinggi pengertiannya serta “husnulibtidaaat” iaitu permulaan yang
cantik di mana permulaan atau mukaddimah yang diberikan cukup
bersesuaian serta isyarat kepada maksud yang ingin disampaikan25.
Umpamanya di dalam hadith ini Rasulullah s.a.w. mengemukakan dua
ayat al-Quran sebagai mukaddimahnya adalah dengan maksud untuk
memberi peringatan kepada orang-orang di hadapannya (sahabat-

24 Riwayat Muslim

25 Lihat Tariqul Wusul ila Ulumil Balaghah Maulana Anwar Badakhsyani hal. 176.

17
sahabat) tentang kemanusian sejagat yang sepatutnya dikongsi di
antara sekalian individu manusia. Bermula dengan peringatan supaya
bertaqwa kepada Allah taala yang telah memberikan ni’mat kepada
mereka serta mengingatkan kepada mereka tentang asal kejadian
mereka yang sama, persaudaraan sesama manusia dan kewajipan
menghubungkan hubungan rahim. Semua itu adalah sebagai
pendorong supaya mereka bersedia untuk mencurahkan bantuan serta
bermurah hati kepada orang-orang miskin dari qabilah Mudhor
tersebut sebagai persaudaraan sesama manusia yang berasal dari
datuk yang sama.
ii. Penggunaan jumlah “khobariyyah lafzan insyaaiyyah ma’nan” iaitu
walaupun ungkapan yang bergaris dari segi zohir lafaznya memberikan
makna cerita (khobar) tetapi pada hakikatnya ianya memberikan
makna perintah (insya’)26. Tidak memahami pengertian istilah tersebut
menyebabkan seseorang itu tidak dapat memahami hadith itu dengan
mendalam. Penggunaan uslub “khobar” bukannya “insya’” iaitu
perintah oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadith ini adalah merupakan
suatu ungkapan yang cukup mendalam dari seorang yang bijaksana di
mana ia merupakan satu tuntutan yang cukup lembut serta orang
yang mendengarnya akan memberikan sumbangan dengan penuh
keikhlasan dan bukannya dengan perasaan terpaksa.
iii. Nabi s.a.w. menggunakan perkataan “nakirah” iaitu “rojulun” dan
bukannya “khitob” serta “mubham” bukannya “ta’yin” dengan tidak
menggunakan perkataan seperti antum umpamanya supaya
permintaan itu meresap masuk ke dalam jiwa mereka dengan tenang
tanpa sebarang paksaan dan mereka pula saling berlumba-lumba
tanpa penentuan sesiapa untuk mendapat kelebihan bersedekah.
Ungkapan yang seperti ini di dalam ilmu balaghah dikenali dengan
istilah “iltifaat minal khitab ilal ghaibah”.27
2.2.2. Penggunaan isti’aarah28 di dalam hadith Nabi s.a.w. seperti hadith di
bawah,

26 Ibid hal. 58

27 Ibid hal. 29

18
َ ُ ‫ن أ َِبي‬
‫ه‬
ُ ّ ‫م أن‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬ ِ ‫سو‬
ُ ‫ن َر‬ْ ‫ع‬َ ‫ة‬ َ ‫هَري َْر‬ ْ ‫ع‬ َ
‫ه‬
ِ ‫س‬ ِ ‫فَر‬ َ ‫ن‬ َ ‫عَنا‬ ِ ‫ك‬ ٌ ‫س‬ ِ ‫م‬ ْ ‫م‬
ُ ‫ل‬ٌ ‫ج‬ُ ‫م َر‬ ْ ‫ه‬ ُ َ‫س ل‬ِ ‫ش الّنا‬ِ ‫عا‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ ِ ْ ‫خي‬
َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ َ ‫قا‬
ِ ‫ل‬ َ
َ
‫ة‬
ً ‫ع‬ َ ‫فْز‬ َ ‫و‬ ْ ‫ةأ‬ ً ‫ع‬ َ ْ ‫هي‬ َ ‫ع‬ َ ‫م‬ِ ‫س‬ َ ‫ما‬َ ّ ‫ه ك ُل‬ِ ِ ‫مت ْن‬َ ‫عَلى‬ َ ‫طيُر‬ِ َ‫ه ي‬ ِ ّ ‫ل الل‬ ِ ‫سِبي‬ َ ‫في‬ ِ
‫ه‬ َ
ِ ْ ‫علي‬َ ‫طاَر‬ َ

Daripada Abu Hurairah r.a. daripada Rasulullah s.a.w. bahawasanya baginda


bersabda, “sebaik-baik keadaan hidup bagi manusia adalah seorang yang
memegang kekang kudanya, ia terbang di atas belakangnya (bersegera).
Bilamana ia mendengar teriakan(seruan jihad) ia terbang (bersegera)
kearahnya”.29

Nabi s.a.w. menyerupakan larian kuda di dalam hadith ini dengan terbang
burung dengan meminjamkan perkataan terbang untuk larian kuda. Di dalam
hadith ini “musta’ar lahu” atau “musyabbah” (yang dipinjam atau yang
diserupakan) adalah larian kuda. “Musta’ar minhu” atau “musyabbah bih”
(yang diserupakan dengannya)30 adalah penerbangan burung. Perkara yang
menghimpunkan kedua-duanya iaitu “merentasi jarak dengan cepat” di ambil
dari makna “berlari” dan “terbang” (yang difaham daripada hadith) cuma
(perkara yang menghimpunkan kedua-duanya) yang terdapat pada terbang
adalah lebih kuat daripada yang terdapat pada berlari.31

2.2.3. Dan banyak lagi penggunaan balaghah di dalam hadith seperti


kinayah32, majaz33 dan sebagainya.

28 Iaitu suatu lafaz yang digunakan pada satu makna yang diserupakan dengan
maknanya yang asal (hakiki) kerana hubungan keserupaan. Contoh seperti lafaz
“singa” pada kata-kata “aku melihat singa memanah”. Maka lafaz singa digunakan
pada seorang yang diserupakan dengan binatang buas yang khusus dengan
keberanian dan qarinah di sini adalah lafaz “memanah”.

29 Sahih Muslim bab kelebihan jihad.

30 Di dalam isti’arah biasanya dibuang kedua rukun tersebut.

31 Tariqul Wusul ila Ulumil Balaghah Maulana Anwar Badakhsyani hal. 106

32 Suatu lafaz yang dimaksudkan dengannya kepada suatu yang mesti dengan
makna yang ditentukan untuknya di samping harus memaksudkan makna asalnya.

33 Sesuatu lafaz yang digunakan kepada selain daripada maknanya asal yang
ditentukan untuknya kerana sesuatu sebab.

19
2.3: Istilah mantiq yang terdapat di dalam hadith Rasulullah s.a.w.
Penguasaan terhadap istilah-istilah mantiq akan membawa kepada
pemahaman yang lebih tepat. Antaranya:

2.3.1: Penggunaan istilah “umum dan khusus” di antara dua nisbah


sebagaimana yang terdapat di dalam hadith-hadith seperti di bawah,

2.3.1.1: Hadith yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam bab Takhfifu
al wudhu’

ْ َ‫ل أ‬
‫خب ََرن ِسسي‬ َ ‫رو قَسسا‬ ٍ ‫مس‬ ْ َ‫ن ع‬
ْ ‫ن ع َس‬ ُ ‫فَيا‬ ْ ‫سس‬ُ ‫حد ّث ََنا‬ َ ‫ل‬ َ ‫ه َقا‬ ِ ّ ‫ن ع َب ْدِ الل‬ُ ْ‫ي ب‬ ّ ِ ‫حد ّث ََنا ع َل‬ َ
َ
َ ‫فسس‬
‫خ‬ َ َ ‫حّتسسى ن‬ َ ‫م‬ َ ‫م َنا‬َ ّ ‫سل‬ ِ ْ ‫ه ع َل َي‬
َ َ‫ه و‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ن الن ّب‬ ّ ‫سأ‬ ٍ ‫ن ع َّبا‬ ِ ْ ‫ن اب‬ ْ َ‫ب ع‬ ٌ ْ ‫ك َُري‬
‫صّلى‬ َ َ‫م ف‬ َ ‫م َقا‬ ّ ُ‫خ ث‬َ ‫ف‬َ َ ‫حّتى ن‬ َ َ‫جع‬ َ َ ‫ضط‬ ْ ‫لا‬ َ ‫ما َقا‬ َ ّ ‫صّلى وَُرب‬ َ ‫م‬ ّ ُ‫ث‬

Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadith tersebut mengemukakan di


dalam kitabnya sebagaimana berikut:

(‫ع‬ َ ‫ج‬َ َ ‫ضط‬ْ ِ‫ل ا‬َ ‫ما َقا‬ َ ّ ‫ ) وَُرب‬. ‫وله‬ ْ َ‫ق‬
َ
ْ َ‫ن ب‬
‫ل‬ ِ ْ ‫مت ََراد ِفَي‬
ُ ‫سا‬ َ ْ ‫ وَل َي‬، ‫ع‬ َ ‫ج‬ َ َ ‫ضط‬ ْ ِ ‫م وََتاَرة ا‬ َ ‫قول َتاَرة َنا‬ ُ َ ‫فَيان ي‬ ْ ‫س‬ُ ‫ن‬ َ ‫كا‬َ :‫ي‬ ْ ‫أ‬
َ
‫قسسام‬َ ‫م‬َ ‫ما‬ َ ‫حسسده‬ َ ‫مسسة أ‬ ْ َ‫ه ل‬
َ ‫م ي ُرِد ْ إ َِقا‬ ُ ّ ‫جه ؛ ل َك ِن‬ْ َ‫ن و‬ْ ‫م‬ ِ ‫صوص‬ ُ ‫خ‬ُ َ‫موم و‬ ُ ُ ‫ما ع‬
َ ‫ب َْينه‬
َ َ‫م ك‬
‫مسا‬ َ ‫ع فَن َسسا‬
َ ‫ج‬َ َ ‫ضسط‬
ْ ِ‫ا‬ ‫ل‬َ ‫طسوًّل َقسا‬ َ ‫م‬ُ ‫ديث‬ ِ ‫حس‬َ ْ ‫ذا َرَوى ال‬
َ ِ‫ن إ‬
َ ‫كسا‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ َبس‬، ‫خسر‬ َ ‫اْل‬
. ‫ما‬ً ِ ‫ي َنائ‬
َ ‫ا ِضط َج‬
ْ ‫عأ‬ َ َ ْ ‫جًعا أ َْو‬
ِ َ ‫ضط‬
ْ ‫م‬ُ :‫ي‬
َ ‫ل نا‬
ْ ‫مأ‬ َ َ َ ‫صَرهُ قا‬ َ َ ‫خت‬ َ ِ ‫ وَإ‬، ‫سي َأ ِْتي‬
ْ ِ ‫ذا ا‬ َ

Bermaksud: Katanya (Bukhari), dan kadang-kadang ia berkata “mengiring”


Iaitu: Sufyan sering berkata, “Kadang-kadang ia tidur dan kadang-kadang ia
mengiring” sedangkan keduanya bukanlah perkataan yang mempunyai
makna yang sama bahkan di antara keduanya adalah ‘umum khusus min
wajhin’ akan tetapi dia tidak maksudkan untuk meletakkan salah satu

20
(perkataan) di tempat yang satu lagi, bahkan bilamana dia meriwayatkan
hadith dengan panjang dia berkata ‘mengiring lalu dia tidur’ sebagaimana
hadith seterusnya dan bila dia meringkaskan hadith dia berkata ‘tidur’ iaitu
dalam keadaan mengiring atau ‘mengiring’ dalam keadaan tidur34.

Di dalam syarah kepada hadith tersebut Hafidz Ibnu Hajar telah


menggunakan istilah mantiq di dalam memberikan nisbah kepada dua
perkataan iaitu “naama dan idhtoja’a” untuk lebih mudah difahami. Yang
dimaksudkan dengan istilah “umum wa khusus min wajhin” di dalam istilah
mantiq adalah “berhimpun masing-masing daripada dua kulli di dalam satu
perkara dan berasingan masing-masing daripada keduanya di dalam perkara
yang lain”. Ianya memberikan maksud bahawa tidur dan mengiring adalah
tepat kepada orang yang tidur dalam keadaan mengiring di samping itu tidur
adalah suatu yang berasingan daripada mengiring begitu juga mengiring
adalah suatu yang lain daripada tidur.

3. Keperluan kepada ilmu-ilmu usul yang lain di dalam


memahami hadith.

Di antara ilmu yang diperlukan untuk memahami sesetengah hadith adalah


ilmu-ilmu usul yang lain seperti uloomul Quran merangkumi usul tafsir, usul
fiqh dan lain-lain.

3.1. Keperluan kepada uloomul Quran termasuk usul tafsir untuk memahami
hadith.
3.1.1. Memahami istilah nuzul yang digunakan di dalam hadith-hadith
berkenaan ayat-ayat al-Quran di dalam bab tafsir. Antaranya adalah hadith
yang diriwayatkan oleh Imam Termizi berkenaan ayat mengadap kemana-
mana arah di dalam bersembahyang:

34 Fathul bari bab takhfif fil wudhu

21
‫م فِسسي‬ َ ّ ‫س سل‬
َ َ‫ه و‬ ِ ‫ه ع َل َي ْس‬ ُ ‫صسّلى الل ّس‬ َ ‫ي‬ ّ ‫ع الن ّب ِس‬ َ ‫ل ك ُّنا‬
َ ‫مس‬ َ ‫ة َقا‬ َ َ‫ن َرِبيع‬ ِ ْ‫ر ب‬ ِ ‫م‬
ِ ‫عا‬
َ ‫ن‬ ْ َ‫ع‬
‫مّنسسا ع ََلسسى‬ ّ ُ ‫صّلى ك‬ ُ َ ‫قب ْل‬ َ
ِ ‫ل‬ ٍ ‫ج‬ ُ ‫ل َر‬ َ َ‫ة ف‬ ِ ْ ‫ن ال‬
َ ْ ‫م ن َد ِْر أي‬ ْ َ ‫ة فَل‬
ٍ ‫م‬ َ ِ ‫مظ ْل‬ ُ ‫ة‬ ٍ َ ‫ر ِفي ل َي ْل‬ ٍ ‫ف‬َ ‫س‬ َ
َ
}‫ل‬ َ ‫م فَن َسَز‬ َ ّ ‫س سل‬
َ َ‫ه و‬ ِ ‫ه ع َل َي ْس‬
ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ك ِللن ّب‬َ ِ ‫حَنا ذ َك َْرَنا ذ َل‬ ْ َ ‫صب‬ ْ ‫ما أ‬ ّ َ ‫ه فَل‬ِ ِ ‫حَيال‬ ِ
ّ ّ َ
{‫ه‬ ِ ‫ه الل‬ ُ ‫ج‬ ْ َ‫م و‬ ّ َ ‫ما ت ُوَلوا فَث‬ َ َ ‫فَأي ْن‬
Daripada ‘Amir bin Rabi’ah katanya, “kami bersama Nabi s.a.w. di dalam
perjalanan di tengah malam yang gelap. Kami tidak mengetahui kemana
arah kiblat lalu masing-masing dari kami bersembahyang mengadap kearah
masing-masing. Bila kami tiba pada waktu pagi kami menyebutkan perkara
tersebut kepada Nabi s.a.w. lalu turunlah ayat “Dan kepunyaan Allah-lah
timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah
Allah”35 .

Di dalam riwayat yang seterusnya berbunyi:

‫صّلى‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ن َ الن ّب‬ َ ‫كا‬ َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫مَر‬ َ ‫ع‬ُ ‫ن‬ ِ ْ ‫ن اب‬ ْ ‫ع‬َ ‫ث‬ ُ ّ‫حد‬ َ ُ‫ر ي‬ ٍ ْ ‫جب َي‬ ُ ‫ن‬ َ ْ‫د ب‬ َ ‫عي‬ ِ ‫س‬ َ
‫ت‬
ْ ‫ه‬َ ‫ج‬ ّ ‫و‬ َ َ ‫ما ت‬ َ َ ‫عا أي ْن‬ ً ‫و‬ َ
ّ ‫ه ت َط‬ َ
ِ ِ ‫حلت‬ ِ ‫على َرا‬ َ َ ‫صلي‬ ّ َ ُ‫م ي‬ َ ‫سل‬ّ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ َ
ِ ْ ‫علي‬ َ ‫ه‬ ّ
ُ ‫الل‬
َ
‫ه‬
ِ ‫ذ‬ِ ‫ه‬ َ ‫مَر‬ َ ‫ع‬ُ ‫ن‬ ُ ْ ‫قَرأ اب‬ َ ‫م‬ ّ ُ‫ة ث‬ ِ َ ‫دين‬ِ ‫م‬َ ْ ‫ة إ َِلى ال‬ َ ّ ‫مك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ء‬ ٍ ‫جا‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ُ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ِ‫ب‬
‫مَر‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ن‬ ُ ْ ‫ل اب‬ َ ‫قا‬ َ ‫ف‬َ ‫ة‬ َ َ ‫ب { اْلي‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫غ‬ْ ‫م‬َ ْ ‫وال‬ َ ‫ق‬
ُ ‫ر‬ ِ ‫ش‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫ه ال‬ ِ ّ ‫ول ِل‬ َ }‫ة‬ َ َ ‫اْلي‬
ُ َ ‫ه اْلي‬ ُ َ ‫ه‬
‫ة‬ ِ ‫ذ‬ ِ ‫ه‬ َ ‫ت‬ ْ َ ‫زل‬ ِ ْ ‫ذا أن‬ َ ‫في‬ ِ ‫ف‬ َ

Sa’id bin Jubair menceritakan daripada Ibnu Umar r.a. katanya, “Nabi s.a.w.
bersembahyang sunat di atas kenderaannya kearah mana binatangnya
mengadap ketika mana ia datang dari Mekah ke Madinah”. Kemudian Ibnu
Umar membaca ayat ini ‘Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat’ –sehingga
akhir ayat- lalu Ibnu Umar berkata, “kerana inilah ayat ini turun”36.

Begitu juga hadith-hadith yang diriwayatkan berkenaan ayat 113 surah at-
Taubah:

35 Riwayat Termizi bab orang yang sembahyang selain arah kiblat.

36 Riwayat Termizi bab daripada surah al-Baqarah

22
ُ‫فققاة‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫ه ال‬ ُ ْ ‫ضَرت‬ َ ‫ح‬ َ ‫ما‬ ّ َ‫ب ل‬ ٍ ِ ‫طال‬ َ ‫ن أ ََبا‬ ّ ‫هأ‬
َ ‫عن أ َبي‬
ِ ِ ْ َ ‫ب‬ ِ ّ ‫سي‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫ن ال‬
َ ِ ْ ‫ن اب‬ ْ ‫ع‬ َ
‫ل‬ ٍ ‫هق‬ ْ ‫ج‬ َ ‫ه أب ُققو‬ ُ َ‫عن ْقد‬ ِ ‫و‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫س قل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ه الن ّب‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ ‫ل‬ َ ‫خ‬ َ َ‫د‬
ُ َ
ِ ّ ‫د الل‬
‫ه‬ َ ْ ‫عن‬ِ ‫ها‬ َ ِ‫ك ب‬ َ َ‫ج ل‬ ّ ‫حا‬ َ ‫ةأ‬ ً ‫م‬ َ ِ ‫ه ك َل‬ ُ ّ ‫ه إ ِّل الل‬ َ َ ‫ل َل إ ِل‬ ْ ‫ق‬ ُ ‫م‬ ّ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ْ ‫لأ‬ َ ‫قا‬ َ ‫ف‬ َ
َ ‫ة َيا أَبا‬ َ ُ َ َ
‫ب‬ ُ ‫غقق‬ َ ‫ب ت َْر‬ ٍ ِ ‫طال‬ َ ّ ‫مي‬ َ ‫ن أِبي أ‬ ُ ْ‫ه ب‬ ِ ّ ‫د الل‬ ُ ْ ‫عب‬َ ‫و‬ َ ‫ل‬ ٍ ‫ه‬ ْ ‫ج‬ َ ‫ل أُبو‬ َ ‫قا‬ َ ‫ف‬ َ
‫خقَر‬ ِ ‫لآ‬ َ ‫قققا‬ َ ‫حت ّققى‬ َ ‫ه‬ ِ ِ ‫مققان‬ َ ّ ‫م َيقَزاَل ي ُك َل‬ ْ ‫فل َق‬ َ ‫ب‬ ِ ِ ‫مطّل‬ ُ ْ ‫د ال‬ ِ ْ ‫عب‬ َ ‫ة‬ ِ ّ ‫مل‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫ع‬ َ
‫صققّلى‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫ل الن ّب‬ َ ‫قا‬ َ ‫ف‬ َ ‫ب‬ ِ ِ ‫مطّل‬ ُ ْ ‫د ال‬ ِ ْ ‫عب‬ َ ‫ة‬ ِ ّ ‫مل‬ ِ ‫عَلى‬ َ ‫ه‬ ِ ِ‫م ب‬ ْ ‫ه‬ ُ ‫م‬ َ ّ ‫ء ك َل‬ ٍ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ َ
ُ َ
‫مقا‬ َ }‫ت‬ ْ َ ‫فن ََزل‬ َ ‫ه‬ ُ ْ ‫عن‬ َ ‫ه‬ َ ْ ‫م أن‬ ْ َ ‫ما ل‬ َ ‫ك‬ َ َ‫ن ل‬ ّ ‫فَر‬ ِ ‫غ‬ ْ َ ‫ست‬ ْ ‫م َل‬ َ ّ ‫سل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
َ
‫و‬ْ ‫ول َق‬ َ ‫ن‬ َ ‫كي‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫شق‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫فُروا ل ِل‬ ِ ‫غ‬ ْ َ ‫سقت‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫من ُققوا أ‬ َ ‫نآ‬ َ ‫ذي‬ ِ ‫وال ّق‬ َ ‫ي‬ ّ ‫ن ِللن ّب ِق‬ َ ‫كا‬ َ
َ َ ُ ‫كاُنوا ُأوِلي‬
‫ب‬ ُ ‫حا‬ َ ‫صق‬ ْ ‫مأ‬ ْ ‫هق‬ ُ ّ ‫م أن‬ ْ ‫هق‬ ُ َ‫ن ل‬ َ ‫مققا ت َب َي ّق‬ َ ‫د‬ ِ ‫عق‬ ْ َ‫ن ب‬ ْ ‫مق‬ ِ ‫قْرب َققى‬ َ
َ
{‫ت‬
37
َ ْ ‫حب َب‬ ْ ‫نأ‬ ْ ‫م‬ َ ‫دي‬ ِ ‫ه‬ ْ َ ‫ك َل ت‬ َ ّ ‫ت } إ ِن‬ ْ َ ‫ون ََزل‬ َ { ِ ‫حيم‬ ِ ‫ج‬ َ ْ ‫ال‬
Di dalam riwayat Termizi berbunyi:

َ
‫ن‬ ِ ‫كا‬َ ‫ر‬ ِ ‫شق‬ ْ ‫م‬ُ ‫ما‬ َ ‫ه‬ ُ ‫و‬َ ‫ه‬ ِ ْ ‫وي‬ َ َ ‫فُر ِلب‬ ِ ‫غ‬ْ َ ‫ست‬ ْ َ ‫جًل ي‬ ُ ‫ت َر‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫م‬ِ ‫س‬ َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫ي‬ ّ ِ ‫عل‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع‬ َ
‫س‬ َ َ َ ‫قققا‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫م‬ َ ْ ‫وي‬ َ َ َ ْ ُ ‫ف‬ َ
َ ‫ولي ْق‬ َ ‫لأ‬ ِ ‫ركا‬ ِ ‫شق‬ ُ ‫مققا‬ َ ‫ه‬ ُ ‫و‬ َ ‫ك‬ َ َ ‫فُر ِلب‬ ِ ‫غ‬ ْ َ ‫ست‬ ْ َ ‫ه أت‬ ُ ‫تل‬ ُ ‫قل‬
َ
‫ي‬ ّ ‫ك ِللن ّب ِق‬ َ ‫ت ذَل ِق‬ ُ ‫ف قذَك َْر‬ َ ‫ك‬ ٌ ‫ر‬ ِ ‫شق‬ ْ ‫م‬ ُ ‫و‬ َ ‫هق‬
ُ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ‫م ِلِبي ق‬ ُ ‫هي‬ ِ ‫فَر إ ِب َْرا‬ َ ‫غ‬ ْ َ ‫ست‬ ْ ‫ا‬
‫ن‬ َ ‫ذي‬ ِ ‫واّلق‬ َ ‫ي‬ ّ ‫ن ِللن ِّبق‬ َ ‫كقا‬ َ ‫مقا‬ َ }‫ت‬ ْ ‫فن ََزَلق‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫سقل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ‫عل َْيق‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ
‫ذا‬ َ ‫هق‬ َ ‫سققى‬ َ َ ‫قققا‬ َ {‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ َ
َ ‫عي‬ ِ ‫ل أب ُققو‬ َ ‫كي‬ ِ ‫ر‬ِ ‫شق‬ ُ ‫فُروا ل ِل‬ ِ ‫غ‬ ْ َ ‫س قت‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ ‫مُنوا أ‬ َ ‫آ‬
‫ن‬ْ ‫عقق‬ َ ‫ب‬ ِ ّ ‫سققي‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫ن ال‬ِ ْ‫د ب‬ ِ ‫عي‬ ِ ‫س‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ع‬ َ ‫في ال َْباب‬ ِ ‫و‬َ ‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫ن‬ ٌ ‫س‬ َ ‫ح‬ َ ‫ث‬ ٌ ‫دي‬ ِ ‫ح‬ َ
‫ه‬ َ
ِ ‫أِبي‬ 38

Di dalam riwayat pertama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam


sahihnya ayat 113 surah at-Taubah turun berkenaan bapa saudara Nabi
s.a.w. iaitu Abu Talib sedangkan riwayat kedua yang dikeluarkan oleh Imam
Termizi pula turun berkenaan peristiwa yang lain. Bahkan di dalam riwayat
yang lain pula seperti di dalam Mustadrak Hakim39, Tafsir Ibnu Kathir40 dan
lain-lain menunjukkan ianya turun berkenaan permohonan Nabi s.a.w. untuk
memohon keampunan kepada ibunya yang mati dalam keadaan musyrik.
Kemudian kalau diperhatikan pula kepada riwayat yang pertama terdapat
percanggahan di dalamnya kerana surah Taubah adalah merupakan surah

37 Al-Bukhari kitabul Manaqib Bab Qissati Abi Talib

38 At-Termizi Kitabul Tafsir Bab Daripada Surah al-Taubah

39 Bab tafsir surah at-Taubah

40 Juz 4 hal. 221

23
Madaniyyah sedangkan surah Qasas adalah merupakan surah Makkiyyah.
Bagaimana kedua-dua surah boleh turun di dalam satu peristiwa?
Jawapannya adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab uloomul Quran.
Antaranya:

‫وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال‬


‫نزلت هذه الية فققي كققذا فققإنه يريققد بققذلك أن هققذه اليققة‬
‫تتضمن هذا الحكم ل أن هذا كان السبب في نزولها‬
Sesungguhnya sudah diketahui di antara kebiasaan sahabat dan tabi’ien
adalah bila seseorang dari mereka berkata “ayat ini turun berkenaan ini”
sesungguhnya dia maksudkan dengan demikian (turun) itu bahawasanya
ayat ini mengandungi hukum tersebut bukannya ia adalah sebab kepada
41
penurunannya.

Syah Waliyullah ad-Dehlawi menyebutkan dengan lebih terperinci lagi ketika


membincangkan perkara tersebut di dalam “fasal di dalam mengetahui
asbabunnuzul” dengan katanya yang bermaksud, “di antara tempat yang
rumit perbahasannya adalah mengetahui asbabunnuzul dan sudut
kerumitannya adalah perselisihan istilah di antara mutaqaddimin dan
mutaakkhirin. Apa yang jelas berdasarkan kepada penyelidikan terhadap
kalam sahabat dan tabi’ien ialah mereka tidak menggunakan istilah “turun
berkenaan ini” untuk semata-mata kisah yang berlaku di zaman Nabi s.a.w.
yang merupakan sebab kepada penurunan ayat tersebut. Sebaliknya kadang-
kadang mereka menyebutkannya kepada sebahagian perkara atau peristiwa
yang tepat dengannya ayat tersebut samaada yang berlaku di zaman Nabi
s.a.w. atau selepas Nabi s.a.w. lalu mereka berkata “ia turun berkenaan ini”.
Maka kerana itu tidak semestinya perlu untuk disesuaikan semua quyud42
sebaliknya memadai dengan menyesuaikan ayat dengan hukum itu sahaja. 43
Selepas itu beliau mengemukakan beberapa lagi maksud daripada kata-kata
mutaqaddimin “nazalat fi kaza” atau “fa unzilat” dan sebagainya.

41 Al-Burhan liz-Zarkasyi j.1 hal. 32

42 Ikatan ayat dengan peristiwa atau perkara

43 Al-Fauzul Kabir fi Usul at-Tafsir bersama syarah al-‘Aunul Kabir hal. 190-193

24
3.2. Keperluan kepada usul fiqh untuk memahami hadith.
3.2.1. Menentukan makna perintah yang terdapat di dalam hadith samaada
wajib, mubah ataupun harus. Antaranya perbezaan hukum daripada hadith-
hadith di bawah:
3.2.1.1. Hadith pertama,

‫مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال قال لنا رسول الله‬
‫صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلى‬
Daripada Malik bin al-Huwairith r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda
kepada kami, “sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku
bersembahyang”.44

Di dalam hadith ini Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya bersembahyang


sebagaimana Baginda sembahyang. Perintah di sini memberikan makna
wajib berdasarkan kepada kaedah usul fiqh yang berbunyi,

‫إذا تجردت صيغة المر اقتضققت الوجققوب فققي قققول أكققثر‬


‫أصحابنا‬
Bila lafaz amar (perintah) datang secara mutlaq (tanpa sebarang qaid) maka
ia menghendaki makna wajib pada pendapat kebanyakan ashab kita (ulama-
ulama di dalam mazhab Syafi’ie).45
Dan juga berdasarkan kaedah usul fiqh,

‫امر الوجوب نهي عن ضده‬


“Perintah yang memberikan makna wajib adalah merupakan larangan
terhadap lawannya”46 seperti di dalam hadith di atas perintah supaya

44 Sunan Baihaqi j.2 hal. 345, Sahih Bukhari kitabul azan bab azan bagi musafir
(ringkasan dari hadith panjang)

45 Al-Luma’ fi Usul Fiqh Abu Ishak as-Syirazi hal 46

46 Ta’liq kepada al-Luma’ oleh Mohd. Yasin al-Fadani hal. 41. Lihat juga at-Talwih
syarah al-Tawdhih juz 2 hal. 342 bab mereka berselisih pendapat tentang perintah
dan larangan. Lihat juga at-Taqrir wat-Tahbir j. 2 hal. 360.

25
sembahyang mengikut cara Rasulullah s.a.w. adalah merupakan lawan
kepada sembahyang tidak mengikut cara Baginda s.a.w.
Di antara dalil yang menunjukkan bahawa amar menunjukkan wajib adalah
hadith Nabi s.a.w. :

َ ْ ‫عن‬ ُ ‫ن أ َِبي‬
ُ ّ ‫صّلى الل‬
‫ه‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬َ ‫سو‬ُ ‫ن َر‬
ّ ‫هأ‬ ُ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫ي الل‬ َ ‫ض‬ِ ‫ة َر‬ َ ‫هَري َْر‬ ْ ‫ع‬ َ
َ َ ‫و‬ َ ُ َ َ
‫س‬
ِ ‫على الّنا‬ ّ ‫عَلى أ‬
ْ ‫مِتي أ‬ َ ‫ق‬ ّ ‫ش‬ُ ‫نأ‬ ْ ‫وَل أ‬ ْ َ‫ل ل‬َ ‫قا‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫و‬َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ
ٍ ‫صَل‬ َ
‫ة‬ َ ‫ل‬ ّ ُ‫ع ك‬ َ ‫م‬َ ‫ك‬ ِ ‫وا‬ َ ‫س‬
ّ ‫م ِبال‬ ْ ‫ه‬ُ ُ ‫مْرت‬ َ ‫َل‬
Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, “kalaulah
tidak kerana aku akan menyusahkan umatku atau manusia pasti aku akan
perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali sembahyang”.47
Hadith ini menunjukkan bahawasanya kalaulah Nabi s.a.w. memerintahkan
nescaya ia akan menjadi wajib dan bila ia menjadi wajib pasti akan
menyusahkan umat ini.48

3.2.1.2. Hadith kedua:

َ َ ‫ش‬
‫ت‬ُ ْ ‫ل ك ُن‬ َ ‫قا‬ َ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ َ ‫و‬َ ‫ه‬ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬َ ‫ه‬ِ ّ ‫ل الل‬ َ ‫سو‬
ُ ‫ن َر‬ ّ ‫ةأ‬ َ ْ ‫ن ن ُب َي‬ ْ ‫ع‬ َ
َ َ
‫خُروا‬ ِ ّ‫واد‬َ ‫فك ُُلوا‬َ ٍ ‫ة أّيام‬ ِ َ ‫ق ث ََلث‬
َ ‫و‬ َ ‫ي‬
ْ ‫ف‬ ّ ‫ح‬ ِ ‫ضا‬َ ‫حوم ِ اْل‬ ُ ُ‫ن ل‬ْ ‫ع‬
َ ‫م‬ ْ ُ ‫هي ْت ُك‬َ َ‫ن‬
Daripada Nubaisyah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, “dulu aku melarang
kamu daripada daripada (menyimpan) daging-daging korban melebihi tiga
hari, maka (sekarang) makanlah dan simpanlah”.49

Dan hadith ketiga:

‫م‬َ ّ ‫سقل‬
َ ‫و‬ َ ‫ه‬ِ ‫عل َي ْق‬
َ ‫ه‬ُ ‫صقّلى الل ّق‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ل الل ّق‬
ُ ‫سققو‬
ُ ‫ل َر‬ َ ‫قا‬َ ‫ل‬َ ‫قا‬َ ‫ة‬َ َ‫ن ب َُري ْد‬ ْ ‫ع‬ َ
ً ‫ها ت َذْك َِر‬
‫ة‬ َ ِ ‫زَياَرت‬ َ ‫ها‬ َ ‫ر‬ ْ
ُ ‫ة ال‬ ْ ُ ‫هي ْت ُك‬
ِ ‫في‬ ِ ‫ن‬
ّ ِ ‫فإ‬ َ ‫فُزوُرو‬ ِ ‫قُبو‬ ِ ‫زَياَر‬
ِ ‫ن‬ْ ‫ع‬َ ‫م‬ َ َ‫ن‬

47 Riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain.

48 Al-Luma’ fi Usul Fiqh Abu Ishak as-Syirazi hal 46. Lihat juga al-Ahkam karangan al-
Aamidi juz 2 hal. 147-151, al-Bahrul Muhith liz-Zarkasyi j.1 hal. 352 dan lain-lain.

49 Sunan Ibnu Majah, Muwattha’ Malik bab menyimpan daging korban.

26
Daripada Buraidah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda, “aku (dulu)
melarang kamu daripada menziarahi kubur maka ziarahlah sekarang kerana
pada menziarahinya ada peringatan”.50

Di dalam kedua hadith ini terdapat perintah daripada Rasulullah s.a.w.


supaya menyimpan daging korban, menziarahi kubur dan meminum nabiz
(Riwayat Muslim) tetapi perintah ini tidak memberi makna wajib tetapi
sebaliknya memberi makna harus. Pemahaman seperti ini adalah
berdasarkan kepada kaedah usul fiqh berikut,

‫قال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الباحة‬


Berkata sebahagian daripada ashab kita (ulama syafi’iyyah) bilamana amar
datang selepas larang maka ia memberi makna harus.51
Di antara hujah ulama yang berpegang kepada kaedah tersebut adalah
berdasarkan beberapa ayat al-Quran. Antaranya ayat pertama:

‫دوا‬ َ ‫ص‬
ُ ‫طا‬ ْ ‫فا‬ ْ ُ ‫حل َل ْت‬
َ ‫م‬ َ ِ ‫وإ‬
َ ‫ذا‬ َ
dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu.52
Perintah supaya berburu di dalam ayat ini tidak menunjukkan makna wajib
tetapi sebaliknya memberi makna harus. Ini adalah kerana perintah tersebut
datangnya selepas Allah melarangnya di dalam ayat sebelumnya iaitu,53

‫حل ّققي‬
ِ ‫م‬ ْ ‫عل َي ْك ُق‬
َ ‫م‬
ُ ‫غي ْقَر‬ َ ‫مققا ي ُت ْل َققى‬ َ ْ ‫ة اْل َن‬
َ ‫عام ِ إ ِّل‬ ُ ‫م‬
َ ‫هي‬ِ َ‫م ب‬ ْ ُ ‫ت ل َك‬ ِ ُ‫أ‬
ْ ّ ‫حل‬
‫م‬ َ ‫الصيد‬
ٌ ‫حُر‬ُ ‫م‬ ْ ُ ‫وأن ْت‬
َ ِ ْ ّ

50 Sunan Abi Daud kitabul janaiz, Sahih Muslim bab Nabi s.a.w. meminta keizinan
dari Tuhannya s.w.t. untuk menziarahi kubur ibunya dengan lafaz yang lebih
panjang.

51 Ulama usul berselisih pendapat berkenaan kaedah ini di antara yang tetap
mengatakan wajib atau harus. Lihat perbahasan lanjut di dalam al-Luma’ fi Usul Fiqh
Abu Ishak as-Syirazi dengan hasyiah Muhammad Yasin al-Fadani hal 42-47, Bahrul
Muhith j. 3 hal. 170-176, Hasyiah syarah Jalaluddin al-Mahalli kepada Jam’ul Jawami’ j.
3 hal. 198-203 dan lain-lain.

52 Al-Maidah ayat 2.

53 al-Luma’ fi Usul Fiqh Abu Ishak as-Syirazi dengan hasyiah Muhammad Yasin al-
Fadani hal 42 dan lain-lain.

27
Dihalalkan bagi kamu (memakan) binatang-binatang ternak (dan
sebagainya), kecuali apa yang akan dibacakan (tentang haramnya) kepada
kamu. (Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu) tidak pula
bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan
berihram.54

Dan ayat kedua,

‫ن‬ َ ْ َ ‫ة‬ ُ ‫ص قَل‬ ُ ‫ذا‬ َ


َ ِ ‫ف قإ‬
ْ ‫مق‬
ِ ‫غققوا‬
ُ َ ‫واب ْت‬
َ ‫ض‬
ِ ‫فققي الْر‬ ِ ‫شقُروا‬ ِ َ ‫فان ْت‬ ّ ‫ت ال‬ِ َ ‫ض قي‬
ِ ‫ق‬
‫ن‬
َ ‫حو‬ُ ِ ‫فل‬ ْ ُ ‫عل ّك‬
ْ ُ‫م ت‬ َ َ ‫ه ك َِثيًرا ل‬ َ ّ ‫واذْك ُُروا الل‬
َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬
ِ ‫ض‬ ْ ‫ف‬ َ
Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu
hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak
(dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).55
Di dalam ayat ini juga perintah tidak menunjukkan makna wajib kerana ia
datang selepas larangan berjual beli di dalam ayat sebelumnya,
َ َ
‫ة‬
ِ ‫عق‬َ ‫م‬ ُ ‫ج‬ ُ ْ ‫وم ِ ال‬ْ ‫ن ي َق‬ْ ‫مق‬ ِ ‫ة‬ِ ‫ص قَل‬ ّ ‫ي ِلل‬ َ ‫ذا ن ُققوِد‬َ ِ ‫من ُققوا إ‬َ ‫نآ‬ ِ ‫هققا ال ّق‬
َ ‫ذي‬ َ ّ ‫َيا أي‬
‫م‬ْ ‫ن ك ُن ْت ُق‬ ْ ِ‫م إ‬ْ ‫خي ٌْر ل َك ُق‬َ ‫م‬ َ ْ ‫وذَُروا ال ْب َي‬
ْ ُ ‫ع ذَل ِك‬ َ ‫ه‬ ِ ّ ‫ر الل‬ِ ْ ‫وا إ َِلى ِذك‬ ْ ‫ع‬َ ‫س‬ْ ‫فا‬ َ
‫ن‬ ُ َ ‫عل‬
َ ‫مو‬ ْ َ‫ت‬
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk
mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke
masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat)
dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi
kamu, jika kamu mengetahui56

Serta beberapa ayat yang lain lagi.57

54 Al-Maidah ayat 1.

55 Al-Jumu’ah ayat 10

56 Al-Jumu’ah ayat 9

57 Sila lihat rujukan kitab-kitab usul fiqh yang diberikan sebelum ini dan lain-lain.

28
Penutup.
Sebenarnya keperluan kepada ilmu-ilmu asas ini adalah tersangat luas lagi.
Banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan kepada betapa perlunya
seseorang itu untuk menguasai ilmu hadith menguasai segala ilmu-ilmu yang
merupakan alat kepadanya. Isyarat keperluan tersebut sangat banyak
bilamana kita banyak meneliti kitab-kitab syarah hadith serta kitab-kitab usul
serta ilmu alat. Kerana itu sangatlah perlu kepada kita untuk menguasai ilmu
hadith turut sama menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dan kelebihan di dalam
menguasai ilmu-ilmu tersebut amatlah besar bahkan ianya memberikan
kesan kepada ilmu-ilmu yang lain pula. Sebagai contoh saya kemukakan
sebelum mengakhiri tulisan ini kata-kata Imam Syatibhi yang dinukilkan dari
kitabnya al-Muawafaqat.

Kelebihan menguasai sesuatu ilmu membawa penguasaan ilmu yang


lain

‫والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعققض قواعققده‬


‫حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعققدة الخققر مققن غيققر أن‬
‫تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي كمققا يحكققى عققن‬
‫الفراء النحوي أنه قال من برع في علم واحد سهل عليقه‬
‫كل علم فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضققرا‬
‫في مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفققراء فققأنت قققد برعققت‬
‫في علمك فخذ مسققألة أسققألك عنهققا مققن غيققر علمققك مققا‬
‫تقول فيمن سها في صلته ثم سجد لسققهوه فسققها فققي‬
‫سجوده أيضا قال الفراء ل شىء عليققه قققال وكيققف قققال‬
‫لن التصققغير عنققدنا ل يصققغر فكققذلك السققهو فققي سققجود‬
‫السهو ل يسجد له لنه بمنزلة تصقغير التصقغير فالسققجود‬

29
‫للسهو هو جبر للصلة والجبر ل يجبر كمققا أن التصققغير ل‬
‫يصغر‬
Perkara kesembilan, sebahagian ilmu boleh menanggung ilmu yang lain di
dalam sebahagian kaedahnya sehingga menghasilkan fatwa kepada salah
satu ilmu dengan kaedah yang satu lagi walaupun kedua-dua kaedah itu
langsung tidak boleh berhimpun di dalam satu usul sebagaimana yang
dihikayatkan tentang al-Farra’ seorang ahli nahu bahawa ia berkata, “sesiapa
yang menguasai di dalam satu ilmu akan mudah kepadanya setiap ilmu”.
Lalu Muhammad bin Hasan al-Qadhi berkata kepadanya dan ia turut sama
hadir di dalam majlis tersebut dan ia adalah sepupu kepada al-farra’,
“engkau menguasai di dalam ilmumu maka ambillah satu masalah yang aku
ingin bertanya kepadamu tentangnya yang bukan bidang ilmumu. Apa
katamu tentang orang yang lupa di dalam sembahyangnya kemudian ia
sujud kerana lupanya lalu dia terlupa juga di dalam sujud tersebut. Lalu
Farra’ menjawab, “tidak mengapa”. Muhammad bertanya, “kenapa”? Dia
menjawab, “kerana tasghir (isim tasghir) di sisi kami tidak boleh ditasghirkan
lagi. Begitu juga lupa di dalam sujud sahwi tidak boleh disujud lagi kerananya
kerana ia sama mentasghirkan suatu yang telah ditasghirkan. Sujud sahwi
adalah untuk menampung sembahyang maka penampung tidak boleh lagi
ditampung sebagaimana tasghir tidak boleh ditasghirkan lagi.58

‫والله اعلم‬

Ahmad Nasim bin Abdul Rauf

Pusat Pengajian al-Quran Darul Kautsar.

58 Al-Muawafaqat, j.1 hal 84

30