Anda di halaman 1dari 3

Budaya dan pembelajaran  Model pembentukan Negara:-

 Beri definisi budaya? • Integrasi-Satu proses bagi mewujudkan satu identiti


• kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagai nasional dalam kalangan kump yang terpisah dari segi
masyarakat dan bangsa. Budaya ini merangkumi pelbagai kebudayaan, sosial clan lokasi dim sesebuah unit politik.
aspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, Boleh berlaku melalui proses akomodasi,
seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yang akulturasi, asimilasi atau amalgamasi.
diturun temurun dari generasi ke generasi. Budaya juga boleh • Akomodasi-Setiap kump etnik menyedari &
dikaikan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan menghormati norms dan nilai kump etnik lain & tetap
masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaan mempertahankan budaya hidup masing-masing.
sesuatu masyarakat atau bangsa. A+B+C=A+B+C. (A, B & C adalah budaya kumpulan).
• budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Cth : Malaysia, Switzerland
Melayu iaitu Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan akal dan • Akulturasi- Proses penerimaan unsur kebudayaan barn
Daya (Melayu) :kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. dalam kalangan kelompok. Cth: penggunaan tali leher,
Budaya merupakan kebolehan seseorang individu angpau, makanan Yong Tau Foo, hiburan. Berbeza dgn
menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arah proses asimilasi, akulturasi tidak menyebabkan
meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani kehilangan identiti asal masyarakat penerima.
sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya • Asimilasi- Proses percantuman & penyatuan antara
menyelesaikan permasalahan tersebut. kump etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk
 Senaraikan 5 komponen budaya? satu kelompok dgn kebudayaan & identiti yang sama.
• Simbol, bahasa, nilai, norma, objektif, material dan teknologi. A + B + C = A ( A m e r u p a k a n g o l o n g a n dominan
 Apakah perbezaan antara budaya fungsional & tidak sementara B & C adalah kump minoriti). Cth: orang
fungsional? Melayu di Thailand, Nonya & Baba di Melaka, orang Cina
• Fungsional- patut diteruskan dan amalan yg proaktif. di Indonesia.
• X Fungsional-X patut diteruskan dan amalan yg X proaktif. • Amalgamasi- Satu proses yang terjadi apabila budaya
 Berikan definisi sosialisasi? atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras
• Proses interaksi social yg m’bolehkan indi. belajar norma, baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan baru hasil
cara hidup masyarakat dan peranannya. perkahwinan campur.
 Apakah indicator kelas social?  Cara untuk memupuk hubungan etnik yang harmonis?
• Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr mahir, separuh mahir & • Guru menjadi teladan& adil, X ethnosentrik.
kurang mahir, pendapatan bulanan & tahunan. • Peneguhan positive utk tingkah laku yg sokong integrasi
 Jelaskan definisi kawalan social? etnik.
• Tindakan yg diambil utk memastikan indi. mematuhi norma • Bahan p&p pelbagai etnik
masyarakat. Tujuannya adalah supaya mencorak tingkah laku • Aktiviti p&p pelbagai etnik
indi. sesuai dengan norma masyarakat. • Tingkatkan fahaman budaya pelbagai kaum.
 Berikandefinisi mobility social?  Sebab kelas bercantum ?
• Pergerakan individu / kumpulan antara kedudukan yg • Bilangan guru X cukup
berbeza dalam stratifikasi social. Pergerakan boleh berlaku • Bil murid X cukup, kurang drp 10 org
secara mendatar atau menegak. • Murid dr tahap yg sama
 Apakah yangdimaksudkan dengan adat resam?  Senaraikan empat ciri budaya.
• Kebiasaan masyarakat yg mempunyai nilai etika dan estetika i. Boleh dipelajari
dan diterima sebagai norma masyarakat. ii. boleh dikongsi
 Jelaskan perbezaan antara bangsa dan masyarakat? Ili. bersifat sejagat
• Bangsa-Berkait dengan nasionaliti & semangat kebangsaan, iv. boleh diwarisi
iaitu orang-orang yg sama-sama berjuang utk mewujudkan v. sentiasa berubah-ubah
sesebuah negara yg dianggap barn & merdeka. Sekumpulan vi. mempunyai unsur simbolik dan
orang yg mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai & aspirasi yg vii. mempunyai pandangan semesta
sama, cth : Bangsa Malaysia.  Senaraikan tiga faktor penghijrahan.
• Masyarakat-Sekumpulan manusia yg hidup di satu tempat. i. Ketidakstabilan politik di tempat asal
Ikut peraturan, ada norms tertentu utk tingkah laku. ii. Kesukaran kehidupan di negara asal
Mempunyal sistem nlial yg sama & ada sistem kawalan iii. Peluang pekerjaan di Tanah Melayu
social. Berinteraksi antara satu dgn lain.Cara hidup,  Huraikan bagaimana proses pertembungan dan penyesuaian
kebudayaan yg lebih kurang sama. Mempunyal komltmen antara budaya berlaku dalam masyarakat di negara kita?
terhadap kebalkan masyarakat. i. Wajib iaitu individu hanya mempunyai satu cara ujituk
 Apakah yang dimaksudkan dengan ethnosentrisme? melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh
• Sikap @ kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih baik kepada pola yang tersedia ada tersebut.
@ lebih tinggi dr org lain. ii. Preferred iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kita
 Berikan definisi bilik darjah yang mesra budaya? mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya
• Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, & tenteram utk yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.
menjalankan p&p tanpa menafikan hak2 kesamarataan, iii. Tipikal iaitu ada beberapa cara melakukannya tetapi
murid yg berbeza latar belakang dr segi kaum, jantina, sse tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih
dan keperluan kerap dilakukan.
• Sekeliling yg telah ambil kira kepelbagaian budaya i. Alternatif iaitu ada beberapa cara melakukannya tanpa
• Yg boleh ransang murid menjadi peka kpd budaya org lain ada sesuatu yang digemari.
dan saling hormat menghormati ii. Terhad iaitu cara melakukan sesuatu itu dibenarkan
• Yg di mana murid dpt bergaul mesra tanpa mengira tetapi untuk orang tertentu sahaja.
perbezaan mereka.  Berikan empat tujuan pantang larang masih diamalkan dalam
 Apakah itu kurikulum tersirat? masyarakat di negara ini.
• Pembelajaran berlaku tanpa dirancang. i. menjaga tingkah laku
 Mengapa hubungan etnik penting? ii. elakkan kecelakaan
• Negara stabil iii. menjaga keselamatan
• Pembangunan eko dgn pelaburan asing iv. kebaikan kesihatan
• Pembangunan social v. kesinambungan tradisi
• Pelancongan vi. memupuk nilai murni
• Penghidupan aman
 Senaraikan empat faktor yang menyebabkan perubahan  Program kerajaan utk pendidikan orang asli
kepada bahasa. • Kia-2m
i. pertembungan masyarakat dan budaya • Program persiangan salinatan
• Kurikulum kap oleh BPG
A • RMT
ii. penjajahan, peperangan dan perpindahan • SPBT
iii. perubahan populasi, kelas social, etnik, umur, seks,  Usaha kerajaan utk wujudkan kesamarataan pendidikan
pekedaan, penemuan baru (kaedah, benda-benda, peralatan) • Pendidikan percuma pd semua peringkat
iv. pendidikan, penghijrahan, perdagangan, agama dan status • Mengadakan kurikulum yg sama
ekonomi • Peluang diberi X kira latar belakang
 Berikan empat cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar • Menggunakan bahasa penghantar- sjk
dalam sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio- • Mengadakan system persekolahaan yg sama
budaya. • Member bantuan persekolahan
i. Memilih kaedah pengajarap yang sesuai • Memastikan tenaga pengajar dlm semua sekolah.
ii. Membentuk disiplin murid  Cara guru mengambil kira kepelbagaian sosio-budaya
iii. Membentuk persefahaman dalam kalangan murid • Guru perlu mengetahuai pengetahuan yang mendalam
iv. Melaksanakan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran tentang sesuatu etnik.
 Huraikan empat ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam • Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dan perangai
pendidikan masa kini. bangsa sendiri dan penyataan yang dinyatakan dalam
i. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang kelas
diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar. • Pastikan bilik darjah membawa imej yang positif kepada
ii. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi basilan pelbagai kumpulan etnik.
pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur • Guru juga perlu bijaksana dalam membuat pilihan dan
secara kuantitatif. alat bantu mengajar.
iii. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh  Berikan tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk
pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar - guru/pengajar). dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum.
Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya i. Pengajaran berpusatkan murid
daya intelek guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan
guru/pengajar. iii. Gunakan kaedah perbincangan
i. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada iv. Pendekatan kolaboratif
lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum v. Pendekatan koperatif
(pelajar-guru/pengajar).  ciri2 kelas bercantum
ii. Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja
pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi • Murid2 berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan
Tanya tidak tertulis dalam kandunvn kurikulum berkenaan • Bil murid kurang drpd 10 org
mahu pun dalam penilaian. • Guru mengajar lebih drpd satu tahun persekolahan
iii. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas
mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga • Strategi p & p berbeza drpd kelas biasa
matlamat kurikulum itu sendiri.  Nyatakan lima program yang boleh dilaksanakan oleh pihak
 Berikan empat faktor yang mempengaruhi ketaksamaan sekolah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra
peluang pendidikan di negara kita. budaya.
i. kemudahan mendapatkan guru i Aktiviti Kebudayaan mengikut kaum
ii. kemudahan bahan-bahan rujukan ii. Sambutan perayaan mengikut kaum
iii. kelas sosial masyarakat iii. Penglibatan murid pelbagai kaum dalam setiap aktiviti
iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal iv. Mewujudkan ruang memaparkan maklumat mengenai
v. kemudahan ICT budaya setiap kaum
vi. peluang kerjaya selepas tamat belajar. v. Program RIMUP
 Senaraikan empat usaha yang telah dilaksanakan oleh  Huraikan lima kaedah pengajaran untuk murid yang terdiri
Kementerian Pelajaran untuk merapatkan jurang ketaksamaan daripada pelbagai budaya
pendidikan dalam kalangan murid. i Pendekatan koperatif
i. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ii. Pendekatan kolobaratif
ii. Kumpulan Wang Simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) iii. Kaedah mediatif
iii. Bantuan Makanan Asrama. iv. Kaedah direktif
iv. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid v. Kajian masa depan
v. Jaket Keselamatan vi. Kaedah generatif
vi. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya vii. Kontekstual
vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) viii.Metakognitif
viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT)  Berikan lima laras bahasa yang akan mempengaruhi
 Bincangkan empat faktor yang menyebabkan berlakunya keberkesanan komunikasi antara guru dan murid.
ketaksamaan peluang pendidikan antara murid di kawasan i. Laras Bahasa Biasa
bandar dan kawasan luar bandar. ii. Laras Bahasa Akademik
i. kurangnya guru pakar yang berpengalaman dalam satu- Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif
satu bidang. iv. Laras Bahasa Agama
ii. Pertumbuhan pusat urban yang lembab v. Laras Bahasa Sukan
iii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya bagi vi. Laras Bahasa Sains
kawasan pedalaman juga kurang merangsang. vii. Laras Bahasa Rencana
iv. Jurang digital juga wujud iaitu perbezaan dari segi akses viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan
kepada kemudahan ICT antara lokasi dan penguasaan ix. Laras Bahasa Media Massa
kemahiran ICT dalam kalangan guru. x. Laras Bahasa Undang-Undang
v. Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara xi. Laras Bahasa Ekonomi
jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan  Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan
tahap keupayaan pelajar. i. Renungan mata
vi. Cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru ii. Pergerakan tangan
di dalam kelas. iii. Ukiran senyuman di bibir
vii. Jurang sosioekonomi iv. Ekspresi muka perubahan air muka
v. Pergerakan kecil tubuh badan
 Bincangkan empat implikasi guru gagal melaksanakan
komunikasi dengan berkesan
i. Murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas
ii. Objektif pengajaran tidak tercapai
iii. Murid dapat mendengar dengan jelas
iv. Kawalan kelas kurang berkesan  Perkara yg diambilkira utk action plan:-
 Nyatakan empat kepentingan melaksanakan pelan tindakan •Objective
untuk mewujudkan persekitaran mesra budaya di sesebuah •Kumpulan sasaran
sekolah. •Jangkah masa
i. Bilik darjah - 805 sekolah dan 5,138 bilik darjah •Kos
ii. Asrama - 2,800 kapasiti penghuni •Analisis swot- strength, weakness, opportunity, threat.
iii. Rumah guru - 414 projek, 841 unit
iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah
rendah
v. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah
 Berikan lima tindakan yang telah dilaksanakan oleh
Kementerian Pelajaran untuk membantu meningkatkan mutu
pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli di negara
ini.
i. Yuran Persekolahan
ii. Kokurikulum
iii. Kertas ujian bulanan
iv. Sukan tahunan sekolah
v. Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
vi. MSSM
vii. Bantuan Persekolahan
viii.Buku tulis, buku kerja clan alai tulis
ix. Pakaian seragam sekolah
x. Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama),
seperti ubat gigi, sabun mandi, sabun pencuci, kapur kasut,
tuala mandi).
xi. Tambang pengangkutan ke sekolah.
xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah
rendah).
P e m b i n a a n P e r s e k it a r a n
b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a
b u d a y a

P e n g u r u s a n P e r s e k it a r a n P e n g u r u s a n P e r s e k i t a
F iz ik a l S o s io - e m o s i

P e n y u s u M n ua rn a l d a n R S u u ad n u g t u n tA u l ka t b a n t u P e r a n a n P e r a n a n P e r a n a n
m e ja - k e r ubs ai c a a a n b e r k e r ja m e n g a ja r m u r i d g u r u p e n t a d b i r

K e n a li s e t i a p T a n g g a n i
A n a k p a tu n g M e w u ju d k a n
K e s a m a r a t a Ha na s i l s e n i y a pn ge n t i n g u n t u k m u r id m a s a la h
e w a k i l i p e l b ma g e a m i u p u k n i l ay ia n g m e w a k i li s u a s a n a
t a b u r a n d im m e n g h o r m a ti
D i B i l i k D a r j a hh u b u n g a n
b u d a y a p e lb a g a i
a n t a r a k e r ja s a m a d a n b u d a y a . a n ta r a k a u m a n ta r a
m u r id - m u r id d a r i t o l o n g m e n o l o n A g l .a t m u z i k m u r id d e n g a n
m e la lu i P e m i l i h a n a k t i sv ia t i k s a
p e lb a g a i ( W o o lf o lk p. e n g g u n a a n p e n g a j a r a n d a n m a
p e lb a g a i k a u m
k u m p u la n e tn ik ( 2 0 0 1 ) ) b a h a s a p e m b e la ja r a n
d a n s ik a p y a n g
B a h a n b a c a a n
p o s itif
s e ja r a h d a n
p a tr io ti k , P e n g g u n a a n
r i s a la h - r i s a la h b a h a s a
d a r i s a b a h y a n g d ig u n a k a n
s a r a w a k d a la m
p & P m u d a h
d if a h a m i
o le h m u r id