Anda di halaman 1dari 4

Pendahuluan

Kaunseling amat penting di sekolah rendah di Malaysia pada zaman sekarang. Di


Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia (Akta Kaunselor Malaysia 1998) mendefinisikan
kaunseling sebagai salah satu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan
prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika
kaunseling untuk mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang akan berterusan
sepanjang hayat klien. Menurut Othman (2005) kaunseling merupakan suatu proses menolong
yang melibatkan interaksi dua hala antara orang yang memberi pertolongan dengan orang yang
menerima pertolongan dalam keadaan suasana yang harmoni, penuh kesedaran dan saling
memahami. Apabila proses ini dikembangkan, sudah tentunya berlaku juga proses kesedaran
diri bagi orang yang menerima pertolongan. Kegagalan dalam mengamalkan kaunseling ini
diperingkat awal akan mendatangkan kesan negatif kepada pembelajaran diperingkat yang
lebih tinggi.
Dalam kaunseling terdapat dua jenis iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok.
Gibson dan Mitchell (2003) mendefinisikan kaunseling individu sebagai satu perhubungan satu
dengan satu iaitu antara kaunselor terlatih dan berfokus kepada beberapa aspek penyesuaian
klien, perkembangan dan keperluan membuat keputusan. Prosess ini melibatkan satu
perhubungan dan ciri komunikasi di mana klien boleh membentuk pemahaman menerokai
kemungkinan-kemungkinan

dan

memulakan

perubahan

dan

kecekapan

kaunselor

memungkinan perubahan positif berlaku. Kemahiran kaunselor dan pengetahuan menyediakan


satu rangka kerja dan arah yang memaksimakan potensi klien ke arah hasil yang positif.
Kaunseling Kelompok ialah proses perhubungan antara kaunselor dengan beberapa orang
peserta. Mereka menilai diri dan situasi dalam usaha menukar sikap dan tingkah laku (Hansen,
Warner dan smith, 1980). Kaunseling Kelompok adalah satu proses penyesuaian diri dengan
menggunakan

pengalaman-pengalaman

peserta

dalam

kelompok

sebagai

penggalak

perkembangan diri peserta kelompok. Fokus Kaunseling Kelompok ialah menolong peserta
menghadapi masalah penyesuaian diri dan perkembangan diri sehari-hari seperti perubahan
kelakuan, memperbaiki kemahiran berhubung, sikap dan nilai atau kerjaya atau membuat
keputusan dalam hidup (Gibson dan Mitchell, 1981, 1999).
Dalam kaunseling kelompok terdapat kaunseling kelompok adalah satu perhubungan
yang menerima, percaya mempercayai dan selamat di mana ahli mempelajari cara-cara
berbincang secara terbuka mengenai perkara-perkara yang merisaukan dan mengganggu
mereka. Tujuan kaunseling kelompok adalah untuk menentukan kelakuan yang hendak

diperbaiki, untuk memperolehi kemahiran sosial, untuk membina kekuatan dan keyakinan
supaya boleh mencuba kelakuan-kelakuan baru yang dipelajari melalui pengalaman kaunseling.
Melalui proses kaunseling kelompok, ahli merancang dan menilai perkembangan mereka,
menangai konflik yang dihadapi demi memperkayakan aspek-aspek hidup mereka seperti
perhubungan mereka dengan keluarga dan rakan-rakan, aspek pekerjaan, aspek kerjaya,
agama dan lain-lain. Kaunseling kelompok merupakan social oasis di mana ahli berinteraksi
dan dapat mencermin diri melalui maklumbalas, melalui memberi dan menerima pertolongan
serta melalui kemahiran interpersonal yang digunakan. Dalam kaunseling kelompok, ahli akan
diberi sokongan serta kekuatan supaya dapat menghadapi orang yang terpenting dalam hidup
mereka supaya mereka tidak merasa putus asa semasa hendak mencuba kelakuan-kelakuan
baru. Dalam kaunseling kelompok, ahli dapat mempercayai kaunselor dan ahli-ahli lain, lalu
menjadi lebih terbuka serta bersikap jujur apabila bercakap tentang dirinya dan masalah yang
dihadapi.
Pesonaliti ketua kelompok amat penting dalam kaunseling kelompok. Perhubungan
kaunseling tidak dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti kaunselor, iaitu mesra, jujur,
menerima tanpa syarat dan berempati. Ciri personality mesra amat penting kerana sifat mesra
kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila klien menunjukkan tanda-tanda berikut iaitu,tidak
kekok bercaap, relax, selesa dan 'rasa'diterima oleh kaunselor. Justeru itu, kaunselor yang jujur
adalah kaunselor yang tidak berpura-pura dalam perhubungannya dengan klien. Dia bersifat
natural, terbuka, spontan, tidak defensif dan konsisten. Dia mampu berkongsi aksi dan reaksi
dari segi mental dan emosi dan tidak teragak-agak untuk memberi maklum balas. Tamabahan
pula, ciri menerima tanpa syarati ini menunjukkan bahawa kaunselor perlu menerima diri klien
yang sebenarnya. Kaunselor perlu melayan klien sebagai manusia yang bermaruah dan unik
walaupun klien datang dengan cerita yang mengelakkan diri daripada pandangan yang negatif
atau serong terhadap kliennya serta ciri berempati ini merujuk kepada kebolehan kaunselor
untuk memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses
mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan menghayati pengertian
daripada proses ini. Ciri ciri seseoarang kaunselor menurut George & Cristiani (1995)
danOkun (1992) :a. Kesedaran tentang diri dan nilai-nilai
b. Kesedaran tentang perasaan
c. Penolong sebagai model
d. Minat kepada manusia dan perubahan sosial

e. Etika yang tinggi.


f. Empati.
g. Kemesraan dan sikap ambil berat
h. Keikhlasan
i. Hormat dan penghargaan positif
j. Kejituan dan tumpuan
Walaupun segelintir Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) telah menguasai kemahiran
untuk mewujudkan hubungan antara ahli-ahli kelompok, terdapat ramai GBK yang tidak
menguasai kemahiran terutama melibatkan pembinaan hubungan pada fasa permulaan dalam
kaunseling kelompok.. Dalam kajian ini, saya akan menggunakan teknik SYS (Shape Your
Story) bagi memudahkan GBK menyelesaikan masalah mewujudkan hubungan antara ahli-ahli
dalam kaunseling kelompok dengan mudah dan menjimatkan masa.

Anda mungkin juga menyukai