Anda di halaman 1dari 8

Tutorial 2 GB6023 Kaedah Penyelidikan 2

Nama
No. Matrik
Kursus
Pensyarah

:
:
:
:

Alice Hii Pui Ling


GP03930
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran) (Kumpulan 2)
Dr Jamil Ahmad

1. Jelaskan perbezaan pembolehubah kategori dan pembolehubah kuantitatif. Berikan


contoh setiap pembolehubah berkenaan.
Pembolehubah Kategori
Pembolehubah Kuantitatif
Pembolehubah yang berdasarkan Pembolehubah yang berdasarkan
kepada
sesuatu
kategori
atau
kepada jumlah kuantiti atau amaun.
pelabelan.
Terbahagi kepada dua iaitu diskrit
Contoh:
atau selajar.
Jantina
Contoh:
Kaum
Bilangan pelajar
Agama
Ketinggian pelajar
2. Jelaskan perbezaan antara pembolehubah diskrit dan pembolehubah selanjar. Berikan
contoh setiap satu.
Pembolehubah Diskrit
Pembolehubah Selanjar
Pembolehubah yang berada dalam Pembolehubah yang berada dalam
kategori yang jelas berbeza dengan
nilai yang berterusan yang tidak
tiada nilai pertengahan padanya.
terhad kepada nombor dan nilai
tertentu.
Contoh:
Jantina
Contoh:
Kaum
Tinggi
Berat
3. Berikut adalah data dari GSS 2006, terdapat 4497 responden yang menjawap item
bertanyakan berapakah bilangan anak yang anda ada sekarang?
Bil Anak
Frekuensi
Nisbah
(
)

0
1216

1
710

2
1147

3
738

0.270

0.158

0.255

0.164

4
386

5
139

6
83

7
43

8+
35

0.086 0.031 0.018 0.010 0.008

Peratus %
27.0% 15.8% 25.5% 16.4% 8.6% 3.1% 1.8% 1.0% 0.8%
(nisbahx100%)
a. Nyatakan pembolehuabah dalam jadual, adakah ianya pembolehubah kategori
atau kuantitatif?
Bilangan Anak (Pembolehubah kuantitatif)
b. bilangan anak adakah pemboleh ubah diskrit atau selanjar?
Pemboleh ubah diskrit
c. Tambahan nisbah dan peratusan % pada jadual taburan frekuensi tersebut.
d. Apakah mod bagi taburan diatas?
Mod = Bilangan Anak 0

4. Graf skor ujian: seorang guru menunjukkan taburan skor hasil dari ujian pertengahan
tahun dengan membina graf stem-and leaf seperti ditunjukan dibawah:
6

588

01136779

1223334677789

011234458

a. Kenalpasti skor minima dan skor maksima.


Skor minima = 65
Skor maksima = 98
b. Lakarkan bagaimana skor itu jika digambarkan dengan graf dot plot.

Skor Ujian Pertengahan Tahun

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Skor

c. Lakarkan bagaimana skor itu digambarkan dengan membina histogram empat


sela.
Sela(4)
65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
93-96
97-100

Frekuensi
3
3
2
3
7
5
5
3
1

Skor Ujian Pertengahan Tahun


Frekuensi

8
6
4
2
0
65-68

69-72

73-76

77-80

81-84

85-88

89-92

93-96

97-100

Skor

d. Nyatakan kepencungan taburan tersebut. Apa yang anda boleh nyatakan dengan
prestasi pelajar guru berkenaan?
Taburan terpencung ke kiri.
Prestasi pelajar adalah cemerlang.

e. Nyatakan min bagi taburan tersebut.

=
= 82.88

f. Kirakan sisihan piawai bagi taburan tersebut.


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Skor
65
68
68
70
71
71
73
76
77
77
79
81
82
82
83
83
83
84
86
87
87
87
88
89
90
91
91
92
93
94
94
95
98
JUMLAH

(x-)
-17.88
-14.88
-14.88
-12.88
-11.88
-11.88
-9.88
-6.88
-5.88
-5.88
-3.88
-1.88
-0.88
-0.88
0.12
0.12
0.12
1.12
3.12
4.12
4.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
8.12
9.12
10.12
11.12
11.12
12.12
15.12

(x-)
319.69
221.41
221.41
165.89
141.13
141.13
97.61
47.33
34.57
34.57
15.05
3.53
0.77
0.77
0.01
0.01
0.01
1.25
9.73
16.97
16.97
16.97
26.21
37.45
50.69
65.93
65.93
83.17
102.41
123.65
123.65
146.89
228.61
2561.52

5. Gaji Guru: Menurut Statistical Abstract of US, 2006, gaji guru berbeza mengikut
wilayah dengan dirumuskan seperti berikut: minima =USD 33100, Q1= USD39250,
Median = USD42700, Q3 = USD 48850, maksima = USD61800.
a. Tentukan jular (range) dan julat interquartile range.
Julat = Max Min
= USD 61800 USD 33100
= USD 28700

Julat Interquartile = Q3 Q1
= USD 48850 USD 39250
= USD 9600

b. Lakarkan box plot, tandakan lima nombor (minima, Q1, median, Q3 dan
maksima) pada box plot anda.
Min
USD 33100

10k

20k

Q1
USD 39250

Median
USD 42700

30k

40k

Q3
USD 48850

50k

c. Jangkakan arah pencongan taburan berkenaan.

USD
70000

Gaji Guru berbeza mengikut wilayah

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Min

Q1

Median

Q3

Pencongan ke kiri

Max

Max
USD 61800

60k

d. Jika taburan diandaikan hampir normal, secara realistiknya apakah nilai bagi
sisihan piawai bagi taburan ini? Adakah ianya 100, 1000, 6000, atau 25000?
Jelaskan taakulan anda berhubung dengan jangkaan sisihan piawai juga
taburan itu menghampiri normal.
Jika taburan hampir normal, secara realistik nilai sisihan piawai adalah 1.

Rajah di atas menunjukkan lengkung loceng bagi taburan normal.


Luas kawasan dibawah lengkung akan menunjukkan taburan data bagi
sesuatu set data.
Luas kawasan itu telah dibahagikan kepada 3 bahagian yang simetri iaitu
1SD (68%), 2SD (95%) dan 3SD (99%).
Untuk menentukan sisihan siawai (SD) bagi soalan ini, analisis pada
bahagian positif akan diterangkan.
Nilai median ialah USD 42700 manakala nilai maksima ialah USD 61800.
Julat antara nilai maksima dengan median boleh dikira seperti dibawah.
Julat(mak-median) = nilai maksima nilai median
= USD 61800 USD 42700
= USD 19100
Dengan merujuk pada gambar rajah. Dari nilai median ke nilai maksima
terdapat 3SD.
Oleh yang demikian, pengiraan untuk menentukan SD adalah seperti
berikut:
3SD = USD 19100
SD =

= USD 6366.67
Dengan kiraan diatas, nilai yang paling hampir ialah USD 6000. Maka
jangkaan sisihan piawai (SD) bagi soalan ini ialah USD 6000.

6. Daripada data yang diberikan dalam soalan (3) dan (4), bina jadual taburan yang
sesuai dengan menggunakan SPSS.
Soalan (3)
Statistics
bil_anak
Valid

4497

N
Missing

Mode

Range

Minimum

Maximum

bil_anak
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1216

27.0

27.0

27.0

710

15.8

15.8

42.8

1147

25.5

25.5

68.3

738

16.4

16.4

84.7

386

8.6

8.6

93.3

139

3.1

3.1

96.4

83

1.8

1.8

98.3

43

1.0

1.0

99.2

35

.8

.8

100.0

4497

100.0

100.0

Valid

Total

Soalan (4)
Statistics
skor
Valid

33

N
Missing

Mean

82.88

Median

83.00

Mode
Std. Deviation

83

8.947

Range

33

Minimum

65

Maximum

98

a. Multiple modes exist. The


smallest value is shown

skor
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

65

3.0

3.0

3.0

68

6.1

6.1

9.1

70

3.0

3.0

12.1

71

6.1

6.1

18.2

73

3.0

3.0

21.2

76

3.0

3.0

24.2

77

6.1

6.1

30.3

79

3.0

3.0

33.3

81

3.0

3.0

36.4

82

6.1

6.1

42.4

83

9.1

9.1

51.5

84

3.0

3.0

54.5

86

3.0

3.0

57.6

87

9.1

9.1

66.7

88

3.0

3.0

69.7

89

3.0

3.0

72.7

90

3.0

3.0

75.8

91

6.1

6.1

81.8

92

3.0

3.0

84.8

93

3.0

3.0

87.9

94

6.1

6.1

93.9

95

3.0

3.0

97.0

98

3.0

3.0

100.0

33

100.0

100.0

Valid

Total