Anda di halaman 1dari 14

YEE6301 SMK MERADONG

UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

LATAR BELAKANG

Pengurusan Panitia adalah teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. Justeru,


Panduan Piawaian Pengurusan Panitia dapat membantu meningkatkan keberkesanan
peranan panitia seterusnya kecemerlangan kurikulum.

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SAINS [TINGKATAN 6]


TAHUN 2016

PENGERUSI
VINCENT LIONG SHAO CHUAN
(Pengetua)
NAIB PENGERUSI
NORMAN BIN SHAFFAEE
(PK Tingkatan 6)
KETUA UNIT KURIKULUM
WEE HOCK SEN

KETUA UNIT SAINS


UNG HIE HUONG

KETUA PANITIA FIZIK


WONG TECK LIK

KETUA PANITIA KIMIA


UNG HIE HUONG

Every Student Could Enter University

SETIAUSAHA
PATRICIA WINNIE AK GERA

KETUA PANITIA BIOLOGI


TING HIE SING

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

STRUKTUR ORGANISASI PANITIA KIMIA [TINGKATAN 6]


TAHUN 2016

PENGERUSI
VINCENT LIONG SHAO CHUAN
(Pengetua)
NAIB PENGERUSI
NORMAN BIN SHAFFAEE
(PK Tingkatan 6)
KETUA UNIT KURIKULUM
WEE HOCK SEN
SETIAUSAHA
PATRICIA WINNIE AK GERA
KETUA UNIT SAINS
UNG HIE HUONG
KETUA PANITIA KIMIA
UNG HIE HUONG

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

VISI PANITIA
( VISION STATEMENT )

Mencapai peratus kelulusan (% Lulus) dan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP)
mengatasi prestasi peringkat kebangsaan.
To surpass national level achievement
quantitatively (in term of the passing percentage)
and qualitatively (in term of NGMP).

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

MISI PANITIA
( MISSION STATEMENT )
Kami komited mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
dalam mata pelajaran Kimia untuk melahirkan murid yang cemerlang asas Kimia
berlandaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
We are committed to offering a powerful, engaged learning in Chemistry
in order to nurture students who are equipped with essential knowledge in Chemistry,
scientific skills and disposition;
in compliance to Malaysia Education Blueprint 2013-2025
and National Education Philosophy.
.

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

OBJEKTIF PANITIA
( OBJECTIVES )
Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran kimia di kalangan pelajar.
Meningkatkan prestasi pencapaian para pelajar dalam peperiksaan awam dan
peperiksaan sekolah.
Menganalisa dan menilai tahap pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam dan
peperiksaan sekolah.
Memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran kimia dan menyedari kepentingan
kimia dalam kehidupan seharian.
Memesan dan menyediakan alat bantu mengajar dan buku rujukan untuk kegunaan
para guru dan panitia.
Melahirkan pelajar yang berkualiti dalam bidang sains khasnya bidang kimia serta
mampu untuk bersaing secara positif selaras dengan matlamat wawasan 2020.
7

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

PERANAN KETUA PANITIA


TUGAS 1: Pengurusan

TUGAS 2: Penilaian dan Peperiksaan

1. Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah


2. Menguruskan fail panitia

1. Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema


markah

3. Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan


hasil kerja murid

2. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan


dalaman dan awam

4. Merujuk masalah panitia kepada pentadbir

3. Menyelaraskan penyediaan Head Count (TOV, Sasaran dan


pencapaian peperiksaan) mata pelajaran

5. Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada


jawatankuasa jadual waktu
TUGAS 3: Pembelajaran dan Pengajaran

TUGAS 4: Alat Bantu Mengajar

1. Merancang dan menyelaraskan strategi program


peningkatan prestasi

1. Mengadakan projek menyediakan ABM


2. Menyenaraikan alat bantu mengajar

2. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P


TUGAS 5: Kemajuan Staf

TUGAS 6: Persatuan Akademik

1. Merancang dan mengendalikan kemajuan staf untuk


menambah pengetahuan dan kemahiran ahli

1. Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang


aktiviti persatuan yang berkaitan dengan kurikulum

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

TUGAS 7: Kewangan

TUGAS 8: Bilik Khas

1. Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran


perbelanjaan tahunan

1. Menyediakan jadual penggunaan

2. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan

3. Memastikan bilik dalam keadaan kondusif untuk PdP

2. Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan

3. Mengurus stok
TUGAS 9: Pembelajaran dan Pengajaran

TUGAS 10: Alat Bantu Mengajar

3. Merancang dan menyelaraskan strategi program


peningkatan prestasi

3. Mengadakan projek menyediakan ABM


4. Menyenaraikan alat bantu mengajar

4. Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P


TUGAS 11: Lain-Lain
1. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon / daerah
2. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum
3. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

PERANAN SETIAUSAHA PANITIA

Menyediakan:
1. Notis mesyuarat dan mengedarkannya
2. Tempat mesyuarat
3. Peralatan yang diperlukan
4. Mencatat , menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat
5. Mendapat dan merumuskan maklumat status pelaksanaan keputusan mesyuarat
6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Panitia
7. Mengendalikan surat-surat
8. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon / daerah
9. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum
10. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

10

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

PERANAN PENYELARAS MATA PELAJARAN

1. Membantu Ketua Panitia merancang dan menyusun program untuk tingkatan


2. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan mata pelajaran untuk tingkatan

11

Every Student Could Enter University

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

PERANAN GURU MATA PELAJARAN

1.

Menjadi ahli panitia mata pelajaran

2.

Menyediakan Rancangan Harian berdasarkan Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999

3.

Memberi gerak kerja bertulis kepada murid

4.

Menyediakan soalan dan skema pemarkahan untuk ujian dan peperiksaan

5.

Menyemak nota, latihan dan kertas jawapan ujian dan peperiksaan

6.

Peka dengan perkembangan sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran

7.

Sentiasa berinisiatif untuk meningkatkan kemajuan akademik pelajar

8.

Mendidik pelajar ke arah sahsiah yang baik

9.

Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM, JPN, PPD, dan sekolah

10.

Bekerjasama dengan panitia dalam merancang, menyusun dan melaksanakan program panitia, sekolah , PPD, JPN
dan Kementerian Pendidikan Malaysia

11.

Tugas-tugas lain yang berkaitan

12

Every Student Could Enter University

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

ANALISIS SWOT MATA PELAJARAN KIMIA

KEKUATAN (STRENGTH)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1

Pihak pengurusan sekolah telah menyediakan takwim dan


program kecemerlangan sekolah.

W1

Beban kerja guru yang berat meliputi kerja-kerja perkeranian dan


pengurusan sekolah.

S2

Struktur pengurusan Unit Tingkatan 6 yang mantap.

W2

S3

Sistem analisis peperiksaan dalaman dan peperiksaan STPM


yang baik.

Guru kurang pendedahan terhadap teknik menyemak kerana


tiada penyemak kertas STPM.

W3

Keputusan panitia terletak di tangan seorang ahli panitia sahaja.

S4

Tenaga pengajar terlatih yang berpengalaman dan komited.

W4

Pembantu makmal belum mahir dalam penyediaan bahan kimia.

S5

Sumber peruntukan yang mencukupi.

W5

Kebanyakan pelajar mempunyai asas yang lemah dalam Kimia.

S6

Pihak pengurusan sekolah komited meningkatkan prasarana


makmal dan peralatan ICT untuk mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang kondusif.

W6

Pelajar lemah dalam Kemahiran Generik (Teknik belajar dengan


berkesan).

W7

Pelajar kurang mahir dalam kerja amali khasnya aspek


pengendalian alat radas dan bahan.

W8

Kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar masih berada


pada tahap rendah.

W9

Budaya meniru hasil kerja dan latihan rakan menyebabkan


pelajar tidak memahami tajuk secara mendalam.

S7

Disiplin murid di tahap tinggi.

S8

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid adalah


memuaskan.

13

Every Student Could Enter University

Committed To Excellence
Kecergasan Untuk Kemajuan

YEE6301 SMK MERADONG


UNIT TINGKATAN 6
PANITIA KIMIA

PELUANG (OPPORTUNITIES)

O1

Pemusatan Tingkatan Enam.

O2

Mendapat sokongan daripada pihak JPN dalam program


akademik dan kokurikulum.

O3

Input (pelajar) yang berkualiti dari feeder-school (SMK Kai


Chung).

O3

Pihak sekolah menjalinkan hubungan baik dengan komuniti luar.

O4

ANCAMAN (THREATS)

T1

Pelajar terdiri daripada latar belakang keluarga dan sosio


ekonomi yang berbeza dan kebanyakan menghadapi masalah
keluarga atau ekonomi.

T2

Tingkatan Enam kurang mendapat sambutan dan dilihat sebagai


opsyen terakhir oleh murid dan komuniti setempat.

T3

Sebahagian ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap


pembelajaran anak-anak.

Sokongan padu daripada pihak PIBG dalam bentuk sokongan


moral dan kewangan.

T4

Kebanyakan pelajar tidak mengambil inisiatif untuk menghadiri


kelas tuisyen di luar sekolah.

O5

Pelbagai maklumat senang diakses melalui internet.

T5

Bahan rujukan yang terhad di pasaran.

O6

Jaringan hubungan yang baik dengan guru-guru Kimia dari


sekolah di Bahagian Sarikei.

T6

Prasarana sekolah yang terhad terutama dari aspek kemudahan


ICT dan kemudahan internet.

T7

Penyalahpenggunaan teknologi seperti smartphone boleh


menjejaskan prestasi akademik murid.

T8

Lokasi sekolah yang jauh dan kurangnya kemudahan


pengangkutan ke sekolah menyukarkan pelaksanaan program
peningkatan akademik semasa cuti sekolah.

14

Every Student Could Enter University