Anda di halaman 1dari 4

KANDUNGAN FAIL KURIKULUM / PANITI

NO FAIL
FAIL 1
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/1 (Jld.1)

FAIL 2
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/2

FAIL 3
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/3

FAIL 4
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/4

BIL
1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FAIL 5

KANDUNGAN FAIL KURIKULUM / PANITI


NO FAIL
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/5

FAIL 6
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/6

BIL
1
2
3
4
1
2
3
4
5

FAIL 7
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/7

FAIL 8
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/8

FAIL 9
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/9
FAIL 10
JPS(W)/SMKM/KIMIAT6(KUR)/153/06/05/03/10

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2

KANDUNGAN FAIL KURIKULUM / PANITIA


BUTIRAN DAN KANDUNGAN
MESYUARAT PANITIA ( Dalaman )
Notis Mesyuarat Panitia
Minit Mesyuarat Panitia
SURAT-MENYURAT PANITIA ( Luar )
Surat-surat yang diterima dari luar
Surat-surat yang dihantar ke luar
Minit Mesyuarat Panitia Daerah
MAKLUMAT GURU PANITIA
Butir Peribadi
Jadual waktu peribadi dan kelas
Pencerapan PdP Guru ( Jadual dan Borang )
DOKUMEN PANITIA
Pekeliling Ikhtisas Bil 4 / 1986
Pekeliling Panitia yang berkaitan
Carta Organisasi Panitia / Jawatan kuasa Panitia
Rancangan Peningkatan Prestasi Pelajar
Pelan Stragetik / Pelan Taktikal / Pelan Operasi
dan pengunjuran
Kumpulan Sasaran Pelajar
Program Untuk Pelajar Cemerlang, Sederhana dan
Galus
Rancangan Pelajaran Tahunan
Carta Gantt Panitia
Cadangan buku untuk PSS
Senarai ABM / BBM
Rekod Penggunaan ABM / BBM
Senarai Buku Rujukan Guru
Senarai Buku Teks / Rujukan Pelajar
Jadual Kekerapan Latihan
Latihan Dalaman / Perkembangan Staf / LDP
Sukatan Pelajaran / PPPM
Huraian Sukatan Pelajaran / Standard Pembelajaran
/ DSKP
Buku Panduan Am KBSM / Buku Panduan KSSR
Projek Inovatif dan Kreatif
Minit Curai
Dokumentasi aktiviti sokongan panita / Ko
Akademik
Headcount
Laporan Tahunan Panitia
KOLEKASI SOALAN / BANK SOALAN

SEMAKAN

KANDUNGAN FAIL KURIKULUM / PANITIA


BUTIRAN DAN KANDUNGAN
Kertas soalan peperiksaan sekolah
Kertas soalan peperiksaan awam
Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU )
Bank soalan
POST MORTEM PEPERIKSAAN
Analisis peperiksaan
Kekuatan dan kelemahan pelajar
Tindakan susulan / Intervensi yang diambil
Senarai kemajuan prestasi pelajar bagi setiap
kumpulan
Analisis item
KOMUNITI PEMBELAJARAN
PROFESIONAL (PLC)
Lesson Study
Peer Coaching
Teacher Sharing Sessions
Learning Walks
Video Critiques
Data Analysis
Book Club
Kajian Tindakan
KEWANGAN
Nota Minta
LPO
Baucar Bayaran
Invois
Kew PS 11 ( Borang Permohonan Stok )
Anggaran perbelanjaan panitia
Buku Stok :
a) Semakan stok
b) Pelupusan
KBAT / PROGRAM i-THINK
Hasil kerja murid
ARKIB
Kertas soalan peperiksaan sekolah
Kertas soalan peperiksaan awam

SEMAKAN