Anda di halaman 1dari 53

PALAN PONGIAAN TOUNAN KSSR BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5

MINGG

KABAALAN

TEMA(UHU)

UNIT/TOPIK

U
1.0 Kabaalan Mokinongou
1

WINOUN SONDII

om Moboros

STANDARD

STANDARD

Kinoyonon

PONUANGAN
1.1 Id kolimpupuson do Toun

PAMBALAJALAN
1.1.1 Kaanu popisuai

Sondii

6,kaanu o tangaanak do

om momungaran do tuni

mokinongou om manahak

di norongou.

tisuli di kosudong montok

1.1.2 Kaanu monguyad

tuni di norongou mantad

do koilaan kokomoi tuni

posorili.

di norongou

NUUT

1.1.3 Kaanu mongusui


tumanud loyuk do
kobooboroso di
norongou.
1.6.5 Kaanu poposuul
pomusarahan id
pitimbungakan.

2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN SONDII

Kinoyonon

2.2 Id kolimpupuson do Toun

2.2.3 Kaanu mambasa

Sondii

6, kaanu o tangaanak do

mogikaakawo ayat

popolombus frasa om ayat

momoguno loyuk om

miampai momoguno

otus di pointunud.

pomoroitan, loyuk om otus di

2.3.1 Kaanu mambasa

pointunud.

do alantas.
1

2.3.2 Kaanu mambasa


mogikaakawo teks
tumanud loyuk di
kotunud.
2.5.2 Kaanu momiadang
koilaan di nabasa

3.0 Kabaalan Monuat

WINOUN SONDII

Kinoyonon

3.1. Id kolimpupuson do

3.1.5 Kaanu monuat

Sondii

Toun 6, kaanu o tangaanak

frasa om ayat toomod

monuat miampai momoguno

om mirangkai

ralan ponuatan di pointunud.


3.3 Id kolimpupuson do Toun

3.2.3 Kaanu momonsoi

6, kaanu tangaanak do

om monuat boros

monuat mogikaakawo ayat.

tumanud bahan
pongunsub di pinatahak.
3.3.3 Kaanu momonsoi
mogikaakawo ayat di
2

agramatis tumanud
bahan pongunsub.
3.4.2 Kaanu monimung
koilaan momoguno
mogikaakawo peta
pomusarahan

4.0 Kolumison Boros

WINOUN SONDII

Kinoyonon
Sondii

4.1 Id kolimpupuson do

4.1.1 Kaanu momonsoi

Toun 6, kaanu o

do folio, buuk skrap,

tangaanak do monimung

kolaj, tininturu, lukisan

koilaan maya

om suai po montok

mogikaakawo aktiviti di

popokito do koilaan di

kohiok.

notimung.

3.
5.0 Puralan Boros

WINOUN SONDII

Kinoyonon

5.3 Id kolimpupuson do Toun

5.3.1 Kaanu momoguno


3

Sondii

6, kaanu o tangaanak do

do Boros Ngaran id

momoguno mogikaakawo

ayat.

sompuruan boros di
pointunud id lisan om
ponuatan.
5.4 Id kolimpupuson Toun 6,

5.4.1 Kaanu momonsoi

kaanu o tangaanak

boros mintootoiso.

momonsoi mogikaakawo
boros om ayat id lisan om
ponuatan.

1.0 Kabaalan Mokinongou


om Moboros

WINOUN SONDII

Pomoinan

1.4 Id kolimpupuson do Toun

1.4.1 Kaanu

6, kaanuo tangaanak do

mokinongou montok

mongompuri koilaan di

maganu koilaan.

norongou.
1.4.2 Kaanu
mogibooboros montok
momiadang koilaan di
norongou.

1.6 Id kolimpupuson do Toun

1.6.5 Kaanu poposuul

6, kaanu o tangaanak do

pomusarahan id

poposusuul topurimanan om

pitimbungakan.

pomusarahan di oulud om
olinuud id pilumaagan.

Pomoinan
4

2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN SONDII

2.3.1 Kaanu mambasa


2.3 Id kolimpupuson do Toun

do alantas.

6, kaanu o tangaanak
mambasa mogikaakawo teks

2.3.2 Kaanu mambasa

do alantas.

mogikaakawo teks
tumanud loyuk di
kotunud.

2.5 Id kolimpupuson do Toun

2.5.1 Kaanu maganu

6, kaanu o tangaanak do

koilaan mantad teks.

mangarati om manahak
tisuli kumaa koilaan di

2.5.3 Kaanu mongulud

nabasa

om popolombus koilaan
di nabasa.
5

5.

3.0 Kabaalan Monuat


WINOUN SONDII

Pomoinan

3.3 Id kolimpupuson do Toun

3.3.1 Kaanu momili

6, kaanu o tangaanak do

boros montok

monuat mogikaakawo ayat.

momogonop frasa toi


koayat.
3.3.2 Kaanu mongulud
ayat tumanud bahan
pongunsub montok
momonsoi pangaan.
3.3.3 Kaanu momonsoi
mogikaakawo ayat di
agramatis tumanud
bahan pongunsub.

4.1 Id kolimpupuson do
5.

4.0 Kolumison Boros

WINOUN SONDII

Pomoinan

Toun 6, kaanu o

4.1.1 Kaanu momonsoi

tangaanak do monimung

do folio, buuk skrap,

koilaan maya

kolaj, tininturu, lukisan


6

mogikaakawo aktiviti di

om suai po montok

kohiok.

popokito do koilaan di
notimung.
4.1.2 Kaanu popokito do
koilaan di notimung
maya aktiviti
manangon, suminding ,
misinkono, sumayau

5.1. Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak

om poplombus do hiis
koubasanan.

do momoguno do sistom tuni


Boros Kadazandusun.
6.

5.0 Puralan Boros

WINOUN SONDII

Pomoinan

5.1.2 Kaanu popouni i


kikonsonan/ b/om /d/, //
/,/ /b/ om /d/ soira
5.2 Idkolimpupuson do Toun

popolombus do boros.

6, kaanu o tangaanak
momoguno do sistom ijaan
Boros Kadazandusun id lisan
om ponuatan.

5.2.2 Kaanu momguno


boros i kikonsonan /b/

5.3 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do

om /d/, /,/ // /b/ om /d/


id ponuatan.
7

momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di
pointunud id lisan om

5.3.5 Kaanu momoguno

ponuatan

do Boros Toguangon id
ayat.

1.3 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do
momoguno do pomoroitan
om loyuk di pointunud
7

1.0 Kabaalan Mokinongou


om Moboros

WINOUN SONDII

Kotumbayaan

montok popolombus do

1.3.1 Kaanu

boros om ayat.

mokinongou pomoroitan
om loyuk dikotunud
montok momohulit
boros.
1.3.2 Kaanu
mokinongou montok
popolombus
mogikaakawo ayat.
1.3.3 Kaanu

1.4 Id kolimpupuson doToun

mokinongou montok

6, kaanu o tangaanak do

popolombus pibarasan
8

mongompuri koilaan di

toi ko booboroson.

norongou.
1.4.1 Kaanu
mokinongou montok
maganu koilaan.
1.4.2 Kaanu
mogibooboros montok
momiadang koilaan di
norongou.
1.4.6 Kaanu
mokinongou om
popoindalan do isoiso
2.2 Id kolimpupuson do Toun

ponuhuan toi ko

6, kaanu o tangaanak do

pokionuon.

popolombus frasa om ayat


Kotumbayaan
7

2.0 Kabaalan Mambasa

miampai momoguno
pomoroitan,loyuk omotus di

WINOUN SONDII

pointunud.

2.2.3 Kaanu mambasa


mogikaakawo ayat
momoguno loyuk om

2.3 Id kolimpupuson do Toun

otus di pointunud.
9

6, kaanu o tangaanak
mambasa mogikaakawo teks
do alantas.
2.3.1 Kaanu mambasa
do alantas.
2.5 Id kolimpupuson do Toun

2.3.2 Kaanu mambasa

6, kaanu o tangaanak do

mogikaakawo teks

mangarati om manahak do

tumanud loyuk di

tisuli kumaa koilaan di

kotunud.

nabasa
2.5.1 Kaanu maganu
koilaan mantad teks.
2.5.3 Kaanu mongulud
om popoboros koilaan
di nabasa.
2.7 Id kolimpupuson doToun
6, kaanu o tangaanak

2.5.4 Kaanu momoguno

manahang do teks di nabasa

koilaan montok
monimbar ponguhatan.
2.7.2 Kaanu manahak
10

kritik toi ko
3.1 Id kolimpupuson do Toun

monokodung do watak

6, kaanu o tangaanak monuat

id teks di nabasa.

miampai momoguno ralan


ponuatan di pointunud.
Kotumbayaan
8

3.0 Kabaalan Monuat

WINOUN SONDII

3.1.5 Kaanu monuat


3.2 Id kolimpupuson doToun

frasa om ayat ponuatan

6, kaanu o tangaanak

toomod om mirangkai.

momonsoi boros.

3.2.3 Kaanu momonsoi


3.3 Id kolimpupuson do Toun

om monuat boros

6, kaanu o tangaanak do

tumanud bahan

monuat mogikaakawo ayat.

pongunsub di pinatahak.

3.3.1 Kaanu momili


frasa toi ko ayat maya
ponguhupan do bahan
pongunsub.
3.3.2 Kaanu mongulud
11

ayat tumanud bahan


pongunsub montok
momonsoi pangaan.
3.5 Id kolimpupuson do Toun
6, kaanu o tangaanak

3.3.3 Kaanu momonsoi

momonsoi sorita di kohiok

mogikaakawo ayat di

miampai momoguno boros

agramatis tumanud

om ayat di pointunud om

bahan pongunsub.

olinuud.
3.5.1 Kaanu mongulud
ayat montok monupu
sorita.
4.1 Id kolimpupuson doToun
6, kaanu o tangaanak do
monimung koilaan maya
mogikaakawo aktiviti di
kohiok.
8
4.0 Kolumison Boros

WINOUN SONDII

Kotumbayaan

4.1.1 Kaanu momonsoi


do folio, buuk skrap,
kolaj, tininturu, lukisan
om suai po montok
popokito do koilaan di
12

notimung.
4.1.2 Kaanu popokito do
koilaan di notimung
maya aktiviti
manangon, suminding,
5.1 Id kolimpupuson do Toun

minsingkono, sumayau

6, kaanu o tangaanak

om popolombus do hiis

momoguno do sistom ijaan

koubasanan.

Boros Kadazandusun id lisan


om ponuatan.
9

5.0 Puralan Boros

WINOUN SONDII

Kotumbayaan

5.1.3 Kaanu popouni


boros kivokal tanaru om
5.3 Id kolimpupuson do

toniba id lisan.

Toun6, kaanu o tangaanak do


momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di ointunud
id lisan om ponuatan.
5.3.4 Kaanu momoguno
do Boros Ula id ayat.
1.3 Id kolimpupuson do Toun
6, kaanu o tangaanak do

5.3.5 Kaanu momoguno


13

momoguno do pomoroitan

do Boros Toguangon id

om loyuk di pointunud

ayat.

montok popolombus do
Karamayan
9

1.0 Kabaalan Mokinongou

boros om ayat.

WINOUN SONDII

1.3.2 Kaanu

om Moboros

mokinongou montok
popolombus
1.4 Id kolimpupuson do Toun

mogikaakawo ayat.

6, kaanu o tangaanak do
mongompuri koilaan di

1.3.3 Kaanu

norongou.

mokinongou montok
popolombus pibarasan
toi ko booboroson.
1.4.5 Kaanu monimbar
om monguyad isoiso
ponguhatan.

1.5 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do

1.4.6 Kaanu

momoguno do boros om ayat

mokinongou om

di pointunud, oulud om

popoindalan do isoiso

olinuud id pilumaagan.

ponuhuan toi ko
pokionuon.

14

1.5.6 Kaanu
popolombus ponguhatan
miampai momoguno
boros om ayat di
kotunud om olinuud.

2.3 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
mambasa mogikaakawo teks
do alantas.

2.6 Id kolimpupuson do Toun


2.0 Kabaalan Mambasa
9

WINOUN SONDII

Karamayan

6, kaanu o tangaanak

2.3.2 Kaanu mambasa

momoguno mogikaakawo

mogikaakawo teks

peta pomusarahan montok

tumanud loyuk di

popoilo kawagu do koilaan

Kotunud

di nabasa.
2.6.1 Kaanu momoguno
peta pomusarahan
dikosudong montok
15

popokito koilaan di
notimung mantad bahan
di nabasa.
3.3 Id kolimpupuson do Toun

2.6.2 Kaanu

6, kaanu o tangaanak do

popoundaliu koilaan

monuat mogikaakawo ayat.

mantad grafik kumaa id


linear.

10

3.0 Kabaalan Monuat

WINOUN SONDII

Karamayan

3.3.2 Kaanu mongulud


ayat tumanud bahan
pongunsub montok
momonsoi pangaan.
3.3.3 Kaanu momonsoi
mogikaakawo ayat di
3.4 Id klimpupuson do Toun

agramatis tumanud

6, kaanu o tangaanak do

bahan pongunsub.

monuat isoiso ponuatan


miampai momoguno do
formt, boros om ayat di
pointunud.
16

3.5 Id kolimpupuson doToun

3.4.5 Kaanu monupu

6, kaanu o tangaanak

ponuatan tumanud

momonsoi sorita di kohiok

format di kotunud.

miampai momoguno do
boros omayat di pointunud
om olinuud.

3.5.3 Kaanu monuyad


4.1 Id kolimpupuson do Toun

tonsi montok

6, kaanu o tangaanak do

monupusorita.

monimung koilaan maya


mogikaakawo aktiviti di
kohiok.

10

4.0 Kolumison Boros

WINOUN SONDII

Karamayan

4.1.1 Kaanu momonsoi


do folio, buuk skrap,
kolaj, tininturu, lukisan
om suai po montok
popokito do koilaan di
17

notimung.
4.1.2 Kaanu popokito do
koilaan di notimung
maya aktiviti
4.2 Id kolimpupuson do

manangon, suminding,

Toun 6, kaanu o

minsingkono, sumayau

tangaanak do koilaan

om popolombus do hiis

kokomoi tungkus

koubasanan.

koubasanan tinaru
Kadazan om Dusun
maya mogikaakawo
aktiviti di kohiok.
4.2.6 Kaanu papabanta
5.4 Id kolimpupuson do Toun

asil kalaja di nowonsoi.

6, kaanu o tangaanak
momonsoi mogikaakawo
boros om ayat id lisan om
ponuatan.

11

5.0 Puralan Boros

WINOUN SONDII

Karamayan

5.4.5 Kaanu momoguno


1.4 Id kolimpupuson do Toun

pananda wacana.
18

6, kaanu o tangaanak do
mongompuri koilaan di
norongou.

12

1.0 Kabaalan Mokinongou


om Moboros

1.5 Id kolimpupuson do Toun


WINOUN

Kousinan

TOILAAN

6, kaanu o tangaanak do
momoguno do boros om ayat

1.4.2 Kaanu momoguno

di pointunud, oulud om

koilaan dinorongou

olinuud id pilumaagan.

montok mogisuusuai
kohuboyoon.

1.5.4 Kaanu momoguno


boros om ayat di
2.1 Id kolimpupuson do Toun

olinuud id

6, kaanu o tangaanak

pitimbungakan.

popolombus boros tumanud


otus om loyuk di pointunud.

Karamayan
19

12

2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN

2.3 Id kolimpupuson do Toun

2.1.2 (b) (c)

TOILAAN

6, kaanu o tangaanak

Kaanu popolombus

mambasa mogikaakawo teks

boros tumanud ijaan

do alantas.

montok boros di:


(b) kisigot
(c) kikkonsonan /b/
om /d/

2.5 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do

2.3.2 Kaanu mambasa

mangarati om manahak

mogikaakawo tekss

tisuli kumaa koilaan di

tumanud loyuk di

nabasa.

kotunud.

2.5.1 Kaanu maganu


koilaan mantad teks.
2.5.2 Kaanu momiadang
koilaan di nabasa.
2.5.4 Kaanu momoguno
koilaan montok
monimbar ponguhatan.
20

3.3 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do monuat mogikaakawo
ayat.

Kousinan
13

3.0 Kabaalan Monuat

WINOUN
TOILAAN

3.4 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do monuat isoiso
ponuatan miampai
momoguno do format,
boros om ayat di

3.3.3 Kaanu
momonsoi
mogikaakawo ayat di
agramatis tumanud
bahan pongunsub.

pointunud.

3.4.4 Kaanu
3.5 Id kolimpupuson do

monguyad tonsi.

Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi sorita di
kohiok miampai
21

momoguno boros om ayat


di pointunud om olinuud.
3.5.5 Kaanu monuat
sorita id pangaan
toniba.

4.1 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do monimung koilaan
maya mogikaakawo
aktiviti di kohiok.

Kousinan
4.1.1 Kaanu momonsoi

13
4.0 Kolumison Boros

WINOUN

do folio, buuk skrap,


22

TOILAAN

kolaj, tininturu, lukisan


om suai po montok
popokito do koilaan di
notimung.
4.1.2 Kaanu popokitodo
do koilaan di notimung
maya aktiviti

5.4 Id kolimpupuson do

manangon, suminding,

Toun 6, kaanu o tangaanak

minsingkono, sumayau

momonsoi mogikaakawo

om popolombus do hiis

boros om ayat id lisan om

koubasanan.

ponuatan.

13

Kousinan
5.0 Puralan Boros

WINOUN

5.4.7 Kaanu momoguno

TOILAAN

do tanda basa

23

1.2 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
mangarati pomogunaan
do pimato montok Boros
Kadazandusun.
Pongindopuan

1.3 Id kolimpupuson do
14

Toun 6, kaanu tangaanak

1.2.3 Kaanu

1.0 Kabaalan Mokinongou

WINOUN

do momoguno do

monompipi om

om Moboros

TOILAAN

pomoroitan om loyuk di

mamarait boros di

pointunud montok

kipimato konsonan

popolombus do boros om

noolos.

ayat.
1.3.2 Kaanu
mokinongou montok

1.5 Id kolimpupuson do

popolombus
mogikaakawo ayat.

Toun 6, kaanu o tangaanak


momoguno do boros om

1.3.3 Kaanu

ayat dipointunud, oulud

mokinongou montok

om olinuud id pilumaagan.

popolombus pibarasan
24

toi ko booboroson.

1.5.4 Kaanu momoguno


boros om ayat di
olinuud id
pitimbungakan .
1.5.6 Kaanu
popolombus ponguhatan
miampai momoguno
boros om ayat di

1.6 Id kolimpupuson

kotunud om olinuud.

dotoun 6, kaanu o
tangaanak do poposuul
toporimanan om
pomusarahan di oulud om
olinuud id pilumaagan.

1.6.3 Kaanu mongusui


watak montok
popolombus do
25

topurimanan.
2.1 Id kolimpupuson do
Toun 6,kaanu o tangaanak
popolombus boros

1.6.4 Kaanu

tumanud otus om loyuk di

poposogu

pointunud.

pomusarahan
kokomoi bahan
pongunsub di
pinatahak.

Pongindopuan
14

2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN
TOILAAN
2.1.1 Kaanu
popolombus boros
tumanud ijaan
montok boros di:
(a) kivokal tanaru om
toniba
2.3 Id kolimpupuson do

2.1.2 Kaanu

Toun 6, kaanu o tangaanak

popolombus boros

mambasa mogikaakawo

tumanud otus om
26

teks do alantas.

loyuk montok boros:


(b) nosugku

2.5 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do mangarati om
manahak tisuli kumaa

2.3.2 Kaanu

koilaan di nabasa

mambasa
mogikaakawo teks
tumanud loyuk di
kotunud.

3.3 Id kolimpupuson do

2.5.1 Kaanu maganu

Toun 6, kaanu o tangaanak

koilaan mantad teks.

do monuat mogikaakawo
ayat.

Pongindopuan
15

WINOUN
3.0 Kabaalan Monuat

TOILAAN
27

3.5 Id kolimpupuson do

3.3.3 Kaanu momonsoi

Toun 6, kaanu o tangaanak

mogikaakawo ayat di

momonsoi soritadi kohiok agramatis tumanud


miampai momoguno boros

bahan pongunsub.

om ayat di pointunud om
olinuud.

3.3.4 Kaanu monuat


ayat id pangaan

4.1 Id kolimpupuson do

momoguno ayat di
agramatis.

Toun 6, kaanu o tangaanak


do monimung koilaan

3.5.1 Kaanu mongulud

maya mogikaakawo

ayat montok monupu

aktiviti di kohiok

sorita.

16
Pongindopuan
4.0 Kolumison Boros

5.1 Id kolimpupuson do

WINOUN

Toun 6, kaanu o tangaanak

TOILAAN

momoguno do sistom tuni


Boros Kadazandusun

4.1.2 Kaanu popokito do


koilaan di notimung
maya aktiviti
manangon, suminding,
minsingkona sumayau
28

om popolombus do hiis

5.2 Id kolimpupuson do

koubasanan.

Toun 6, kaanu o tangaanak


Pongindopuan
17

momoguno do sistom
ijaan Boros

5.0 Puralan Boros

WINOUN

Kadazandusun id lisan om

TOILAAN

ponuatan.

5.1.1Kaanu popouni do
tuni sigot soira
popolombus do boros.

5.6 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
momoguno do

5.2.3 Kaanu momoguno

kopomoroitan ginumu id

boros kivokal tanaru om

lisan om ponuatan.

toniba id ponuatan.

1.5 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak

5.6.1 Kaanu momoguno

do momoguno do boros

Kopomoroitan Ginumu

om ayat di pointunud,

id lisan om ponuatan.
29

oulud om olinuud id
pilumaagan.

Teknologi
1.0 Kabaalan Mokinongou
om Mambasa
17

WINOUN
TOILAAN

Komunikasi

1.5.1 Kaanu monulud


boros montok

1.6 Id kolimpupuson do

popolombus ayat di

Toun 6, kaanu o tangaanak

kotunud om olinuud id

do poposuul topurimanan

pibarasan toi ko id

om pomusarahan di oulud

booboroson.

om olinuud id pilumaagan.
1.5.4 Kaanu momoguno
boros om ayat di
olinuud id

2.3 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
mambasa mogikaakawo
teks do alantas.

pitimbungakan.
1.6.2 Kaanu monusui do
sorita toi ko susuyan
tumanud nuludan.

2.5.Id kolimpupuson do
30

Toun 6, kaanu o tangaanak


do mangarati om
2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN

Teknologi

manahak do tisuli kumaa

Komunikasi

koilaan di nabasa.

2.3.2 Kaanu mambasa


mogikaakawo teks

TOILAAN
2.6. Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak

tumanud loyuk di
kotunud.

momoguno mogikaakawo
peta pomusarahan montok

2.5.1 Kaanu maganu

popoilo kawagu do koilaan koilaan mantad teks.


di nabasa.

3.3 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do monuat mogikaakawo
ayat.

2.6.1 Kaanu momoguno


peta pomusarahan di
kosudong montok
popokito koilaan di

3.5 Id kolimpupuson do

notimung mantad bahan

Toun 6, kaanu o tangaanak

di nabasa.

momonsoi sorita di
18

Teknologi

kohiok miampai
31

WINOUN
3.0 Kabaalan Monuat

Komunikasi

TOILAAN

momoguno boros om ayat


di pointunud om olinuud.

3.3.3 Kaanu momonsoi


mogikaakawo ayat ayat
di agramatis tumanud
bahan pongunsub.
3.5.4 Kaanu monguyad
tonsi montok monupu

4.1 Id kolimpupuson do

sorita.

Toun 6, kaanu o tangaanak


domonimung koilaan
maya mogikaakawo

3.5.5 Kaanu monuat

aktiviti di kohiok.

sorita id pangaan
toniba.

18
Teknologi
4.0 Kabaalan Monuat

WINOUN
TOILAAN

Komunikasi

4,2 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak

4.1.1 Kaanu momonsoi


do folio, buuk skrap,

do koilaan kokomoi

kolaj, tininturu, lukisan

tungkus koubasanan tinaru

om suai po montok

Kadazan om Dusun

popokito do koilaan di

mogikaakawo aktiviti di

notimung.
32

kohiok.
5.5 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
momonsoi mogikaakawo
ayat di agaramatis.

19

WINOUN
5.0 Puralan Boros

TOILAAN

Teknologi

5.6 Id kolimpupuson do

Komunikasi

Toun 6, kaanu o tangaanak

4.2.5 Kaanu manahang


om momiadang koilaan
di notimung.

momoguno do

5.5.1 Kaanu momonsoi

kopomoroitan ginumu id

ayat mintootoiso di

lisan om ponuatan.

agramatis.
5.5.2 Kaanu momonsoi
ayat misompuru di
agramatis.

5.6.1 Kaanu momoguno


Kopomoroitan Ginumu
33

lisan om ponuatan.

1.5. Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak
do momoguno do boros om
ayat di pointunud, oulud om
olinuud id pilumaagan.

20

Koumoligan

WINOUN
1.0 Mokinongou om
Moboros

SUSUYAN

1.6. Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o tangaanak

1.5.1 Kaanu mongulud

do poposuul topurimanan om

boros montok

pomusarahan di oulud om

popolombus do ayat.

olinuud id pilumaagan.
1.5.4 Kaanu momoguno
boros om ayat di
olinuud id
pitimbungakan.

34

1.6 1 Kaanu poposunud


2.3 Id kolimpupuson do Toun

do ahal sondii miampai

6, kaanu o tangaanak

momoguno boros om

mambasa mogikaakawo teks

ayat di olinuud.

do alantas.
1.6.2 Kaanu monusui do
sorita toi ko susuyan
tumanud nuludan.
21

Koumoligan

2.5 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do

2.0 Kabaalan Mambasa

WINOUN

mangaratiom manahak do

2.3.1 Kaanu mambasa

SUSUYAN

tisuli kumaa koilaan di

do alantas.

nabasa.
2.3.2 Kaanu mambasa
mogikaakawo teks
3.2 Id kolimpupuson do Toun

tumanud loyuk di

6, kaanu o tangaanak

kotunud.

momonsoi boros.
2.5.2 Kaanu momiadang
koilaan di nabasa.
3.3 Id kolimpupuson do Toun
6, kaanu o tangaanak do
monuat mogikaakawo ayat.
35

21

Koumoligan

WINOUN
SUSUYAN
3.0 Kabaalan Monuat

3.5 Id kolimpupuson do Toun

3.2.1 Kaanu monuat

6, kaanu o tangaanak

boros numbul.

momonsoi sorita di kohiok


miampai momoguno boros
om ayat di pointunud om
olinuud.

3.3.3 Kaanu momonsoi


mogikaakawo ayat di
agramatis tumanud
bahan pongunsub.

4.1 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak do
monimung koilaan maya

3.5.3 Kaanu momonsoi

mogikaakawo aktiviti di

ayat montok monupu

kohiok.

sorita

Koumoligan

WINOUN

22
4.0 Puralan Boros

SUSUYAN

4.1.1 Kaanu momonsoi


do folio, buuk skrap,
36

kolaj, tininturu, lukisan


om suai po montok
5.6 Id kolimpupuson do Toun

popokito do koilaan di

6, kaanu o tangaanak

notimung.

momoguno do kopomoroitan

4.1.2 Kaanu popokito do

ginumu id lisan om

koilaan di notimung

ponuatan.

maya aktiviti
manangon,

Koumoligan
22

5.7 Id kolimpupuson do Toun

suminding,misingkono,

6, kaanu o tangaanak

sumayau om

momoguno tukadan id lisan

popolombus do hiis

om ponuatan.

koubasanan.

WINOUN
5.0 Puralan Boros

5.6.1 Kaanu momoguno

SUSUYAN

Kopomoroitan Ginumu
1.2 Id kolimpupuson do Toun

id lisan om ponuatan.

6, kaanu o tangaanak
mangarati pomogunaan do
pimato montok Boros
Kadazandusun.

5.7.1 Kaanu momonsoi


ayat toniba momoguno
do tukadan.

1.3 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
37

23

Bontugan
1.0 Kabaalan Mokinongou
om Moboros

momoguno do pomoroitan

WINOUN

om loyuk di pointunud

SUSUYAN

montok popolombus do

1.2.2 Kaanu

boros om ayat.

monompipi om
popoboros boros di
kivokal tanaru om

1.4 Id kolimpupuson do Toun

toniba.

6, kaanu o tangaanak do
mongompuri koilaan di
norongou.

1.3.3 Kaanu
mokinongou montok
popolombus pibarsan toi
ko booboroson.

1.4.3 Kaanu momoguno


koilaan di norongou
montok mogisuusuai
kohuboyoon.
23

1.5 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
38

momoguno do boros om ayat


di pointunud, oulud om

1.4.4 Kaanu manahang

olinuud id pilumaagan.

koilaan di norongou.
1.4.7 Kaanu
monolimbaban isoiso
kobolingkangan di
norongou.

1.6 Id kolimpupuson do Toun

1.5.3 Kaanu momoguno

6, kaanu o tangaanak

piipiro boros pomolohou

poposuul topurimanan om

di kosudong id

pomusarahan dioulud om

pibarasan toi ko id

olinuud id pilumaagan.

booboroson.
1.5.4 Kaanu momoguno
boros om ayat di
olinuud id
pitimbungakan.
1.6.4 kaanu poposogu
pomusarahan kokomoi
bahan pongunsub di

2.2 Id kolimpupuson do Toun

pinatahak.
39

6, kaanu o tangaanak do
popolombus frasa om ayat
miampai momoguno
pomoroitan, loyuk om otus di
pointunud.

2.3 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
Bontugan
24

mambasa mogikaakawo teks


do alantas.

WINOUN
2.0 Kabaalan Mambasa

SUSUYAN

2.2.3 kaanu mambasa


2.5 Id kolimpupuson do Toun

mogikaakawo loyu om

6, kaanu o tangaanak do

otus di pointunud.

mangarati om manahak
tisuli kumaa koilaan di
nabasa
2.3.1 Kaanu mambasa
do alantas.

2.5.1 Kaanu maganu


40

koilaan mantad teks.


2.5.2 Kaanu momiadang
2.6 Id kolimpupuson do Toun

koilaan di nabasa.

6, kaanu o tangaanak
momoguno mogikaakawo

2.5.3 Kaanu mongulud

peta pomusarahan montok

om popoboros koilaan

popoilo kawagu do koilaan

di nabasa.

di nabasa.
2.5.4 kaanu momoguno
koilaan montok
2.7 Id kolimpupuson do Toun

monimbar ponguhatan.

6, kaanu o tangaanak
manahang do teks di nabasa.
2.6.1 Kaanu momoguno
peta pomusarahan
dikosudong montok
popokito koilaan di
notimung mantad bahan
di nabasa.

2.7.1 Kaanu manahak


3.3 Id kolimpupuson do Toun

punayan kokomoi
41

6, kaanu o tangaanak do

koilaan di nabasa.

monuat mogikaakawo ayat.


2.7.2 Kaanu manahak
kritik toi ko
momokodung do watak
id teks di nabasa.
24

WINOUN
3.0 Kabaalan Monuat

SUSUYAN

Bontugan

3.5 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
momonsoi sorita di kohiok

3.3.2 kaanu mongulud

miampai momoguno boros

ayat tumanud bahan

om ayat di pointunud om

pongunsub montok

olinuud.

momonsoi pangaan.
3.3.3 Kaanu momonsoi
mogikaakawo ayat di
agramatis tumanud
bahan pongunsub.
3.5.1 Kaanu mongulud

4.1Id kolimpupuson do Toun

ayat montok monupu

6, kaanu o tangaanak do

sorita.

monimung koilaan maya


42

mogikaakawo aktiviti di

3.5.3 Kaanu momonsoi

kohiok.

ayat montok monupu


sorita tumanud bahan
pongunsub.

4.3 Id kolimpupuson do
Toun 6, kaanu o
25

Bontugan

WINOUN
4.0 Kolumison Boros

SUSUYAN

tangaanak do koilaan
kokomoi tungkus
koubasanan tinaru

4.1.2 Kaanu popokito do

Kadazan om Dusun

koilaan di notimung

maya mogikaakawo

maya aktiviti

aktiviti di kohiok.

manangon, suminding,
minsingkono, sumayay
om popolombus do hiis
koubasanan.
4.2.2 Kaanu
mogibooboros montok
mangarati do koilaan di
notimung.
4.2.3 Kaanu manahak
demonstrasi kokomoi
43

tungkus koubasanan
tinaru Kadazan om
Dusun.
4.2.4 Kaanu papapanau
do ponoriukan montok
mongilo tungkus
koubasanan tinaru
5.1 Id kolimpupuson do Toun

Kadazan om Dusun.

6, kaanu o tangaanak
momoguno do sisitom tuni

4.2.5 Kaanu manahang

Boros Kadazandusun.

om momiadang koilaan
di notimung.

5.2 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu o tangaanak
momoguno do sistom ijaan
Boros Kadazandusun id lisan
25

WINOUN
5.0 Puralan Boros

SUSUYAN

Bontugan

om ponuatan.
5.1.1 Kaanu popuni do
5.3 Id kolimpupuson do Toun

tuni sigot soira

6, kaanu o tangaanak

popolombus do boros

momoguno mogikaakawo
boros om ayat id lisan om
44

ponuatan.
5.2.1 Kaanu momoguno
do sigot id ponuatan.
1.2 Id kolimpupuson do Toun
6, kaanu o tangaanak
mangarati pomogunaan do
pimato montok Boros

5.3.1 Kaanu momoguno

Kadazandusun.

do Boros Ngaran id
ayat.

1.4 Id kolimpupuson do Toun


6,kaanu o tangaanak do
mongompuri koilaan di
norongou.
26

WINOUN
1.0 Kabaalan Mokinongou
om Moboros

SUSUYAN

Pogun Ku
1.2.4 Kaanu monindu
om mamarait boros
kisigot.

45

1.4.3 Kaanu momoguno


koilaan di norongou
1.5 Id kolimpupuson do Toun

montok mogisuusuai

6, kaanu o tangaanak

kohuboyoon.

momoguno do boros om ayat


26

di pointunud, oulud om
olinuud id pilumaagan.

1.4.7 Kaanu
monolibamban isoiso
kobolingkangan di
norongou.

1.6 Id kolimpupuson do Toun


6, kaanu tangaanak do
poposuul topurimanan om
pomusarahan di oulud om
olinuud id pilumaagan.

1.5.4 Kaanu momoguno


boros om ayat di
olinuud id

2.3 Id kolimpupuson do Toun

pitimbungakan.

6, kaanu o tangaanak
mambasa mogikaakawo teks
do alantas.
1.6.4 Kaanu poposogu
2.5 Id kolimpupuson do Toun

pomusarahan kokomoi
46

6, kaanu o tangaanak do

bahan pongunsub di

mangarati om manahak do

pinatahak.

tisuli kumaa koilaan di


27

WINOUN
2.0 Kabaalan Mambasa

Pogun Ku

nabasa.

SUSUYAN

2.3.2 Kaanu mambasa


mogikaakawo teks
tumanud loyuk di
kotunud.

2.5.2 Kaanu momiadang


koilaan di nabasa.
3.3Id kolimpupuson do Toun
6, kaanu o tangaanak do
monuat mogikaakawo ayat.
2.5.3 Kaanu mongulud
3.5 Id kolimpupuson doToun

om popoboros koilaan

6, kaanu o tangaanak

di nabasa.

momonsoi sorita di kohiok


miampai momoguno boros

2.5.4 Kaanu momoguno

om ayat di pointunud om

montok monimbar
47

28

WINOUN

Pogun Ku

olinuud.

ponguhatan.

SUSUYAN
3.0 Kabaalan Monuat

3.3.3 Kaanu momonsoi


mogikaakawo ayat di
4.1 Id kolimpupuson
do Toun 6, kaanu

agramatis tumanud
bahan pongunsub.

o tangaanak do
monimung do

3.5.1 Kaanu monugulud

koilaan maya

ayat montok monupu

mogikaakawo

sorita.

aktiviti di
kohiok.

3.5.3 Kaanu momonsoi


ayat montok monupu
sorita tumanud bahan

28

WINOUN

Pogun Ku

pongunsub.

SUSUYAN
4.0 Kolumison Boros

4.1.2 Kaanu popokito do


4.2 Id kolimpupuson do Toun

koilaan di notimung

6, kaanu o tangaanak do

maya aktiviti

koilaan kokomoi tungkus

manangon, suminding,

koubasanan tinaru Kadazan

minsingkono, sumayau

om Dusun maya

om popolombus do hiis

mogikaakawo aktiviti di

koubasanan.

kohiok.
48

4.2.2 Kaanu
5.1 Id kolimpupuson do Toun

mogibooboros montok

6, kaanu o tangaanak

mangarati do koilaan di

momoguno do sistom tuni

notimung.

Boros Kadazandusun.
4.2.4 Kaanu papanau do
ponoriukan montok
5.2 Id kolimpupuson do Toun

mongilo tungkus

6, kaanu o

koubasanan tinaru

tangaanakmomoguno do

Kadazan om Dusun.

sistom ijaan Boros


Kadazandusun id lisan om

WINOUN

29

SUSUYAN
5.0 Puralan Boros

ponuatan.
Pogun Ku
5.1.1 Kaanu popuni do
tuni sigot soira
popolombus do boros.

49

5.2.1 Kaanu momoguno


do sigot id ponuatan.

50

51

52

53