Anda di halaman 1dari 8

SULIT

1449/1
1449/1
Matematik
Kertas 1
1 1 jam
4

NAMA

TING

SMK SERI PERKASA

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


MATEMATIK
TINGKATAN 4
Kertas 1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


[Lihat sebelah

SULIT

1449/1

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

...............................
Jawab semua soalan

..

Disahkan oleh,
..

67 352 dibundarkan betul kepada tiga angka bererti ialah


A

674

6 740

67 300

67 400

Ungkapkan 0.0000138 dalam bentuk piawai


A

1.38 10 5

1.38 10 4

1.38 10 5

0.000004905

0.00004905

4 905

490 500

38 000 2.6 105

2.98 10 4

2.98 10 5

6.4 10 4

6.4 10 5

Sebuah kuboid mempunyai lebar 2 m, panjang 8 m dan tinggi 6 m.


Isipadu , dalam cm3, kuboid itu, dingkapkan dalam bentuk piawai ialah

4.905 105 =

1.38 10 4

9.6
9.6

101

106

0.0076 ditulis sebagai p

9.6
9.6

103
107

10q dalam bentuk piawai, cari nilai p dan q

p = 7.6, q = -3

p = 76, q = -2

p = 7.6, q = 3

p = 76, q = 2

Bundarkan 0.81 0.06 0.038 betul kepada tiga angka bererti .


A

13.0

13.40

13.5

13.4

1.20

6 600
=
5.5 10 5
A
1.20

10 8

10 2

1.20

9 3 1014 4 5 1013

1.20

10 2
10 8

10

11

8 85 1014

4 80 1014

8 85 1013

4 80 10 13

Ungkapkan 9.81
0.00981

0.0000981

0.000981

0.00000981

0.0107 + 7.5 103 =


1.82 102
7.607 102
1.82 103
7.607 103

1.4 104
0.008

A
B
C
D
13

1.75 101
1.75 105
1.75 106
1.75 107

Bundarkan 70 864 kepada tiga angka bererti.


A 71 000
C 70 860

14

B 70 900
D 70 800

Bundarkan 0.007707 betul kepada tiga angka bererti.


A 0.007
C 0.00771

15

105 sebagai nombor tunggal.

A
B
C
D

12

B 0.00770
D 0.008

2.95 X 10-3 =
A 0.000295
C 0.295

B 0.00295
D 295

16

0.007 + 2.7 X 10-4 =

17

A 1.07 X 10-4
B 1.07 X 10-3
C 1.07 X 103
D 1.07 X 104
Ungkapkan 0.000703 dalam bentuk piawai
3

A 7.03 X 10-4
C 7.03 X 103
18

Sebuah kereta telah bergerak sejauh 160 km dengan isian petrol sebanyak 14.5 liter.
Hitungkan, dalam meter, jarak yang boleh dilalui dengan 50 liter petrol.
104

105

5.52

k ( k m) ( k m ) 2 =
km m 2
A

km m 2

m 2 km

m 2 3km

A
B
19

20

21

5.52

104
105

n 1
5n 2

3 n
5n 2

4n 2
5n 2

6n 2
5n 2

Diberi bahawa

23

1.16
4.64

1 2n

=
n 5n 2

22

B 7.03 X 10-1
D 7.03 X 104

5k 3 6 2( k 1) ,

carikan nilai k.

1
7
4
7

2
7
5
7

C
D

Diberi bahawa

k
m

3 k

3
1 m

3
1 2m

, maka k =
k

3m
1 m
k

m
1 2m

Rajah 6 menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R.. Diberi set semester
P Q R dan n = 28.
Q
P
R
8

4x

x
4

Rajah 1

Nilai x ialah

24

Diberi set semesta = { x : x < 12 di mana x ialah integer positif}, set A = {gandaan 3}
and set B = {faktor bagi 24}.
Unsur-unsur bagi set ( A B) ialah

25

{0, 5, 7, 10, 11, 12}

{0, 5, 7, 10, 11}

{5, 7, 10, 11, 12}

{5, 7, 10, 11}

Antara berikut, gambar rajah Venn yang manakah mewakili R S dengan keadaan set
semesta = R S
S

S
R

26

27

n2

1
2

m 2 n 3

mn 4

m 4 n 4

14y2 ( 5y + 3 )( 2y 1 )
A 4y y + 3
C 5y y + 3

m 4 n 7

B 4y2 y + 3
D 5y2 13y + 3
5

m 10 n 7

28

Rajah 2
Senaraikan semua unsur bagi set Q'
A
B
C
D

{a}
{b, f}
{a, b, f}
{a, b, c, e, f}

29

Rajah 3
Kawasan X'
A
B
C
D
30

Y' ialah setara dengan

(X Y)'
X Y'
X' Y'
X' Y'

Dalam gambar rajah Venn, set semesta, = P

R.

Q
R

RAJAH 4

Set yang menunjukkan kawasan berlorek adalah


A P Q
B P R
C ( P R ) Q
D P Q R
6

Diberi = { x : 8 x 20, x ialah integer }, G = { x : x < 15 } dan F = { x : x ialah


gandaan 4 }. Cari n ( G F ).

31

A 2
C 4

32

B 3
D 5

Diberi bahawa

33

2p 3
5

p 3
4

, carikan nilai p.

Antara berikut, yang manakah merupakan pernyataan yang benar?


A 32 = 6 or 4 > 3
B 2 ialah faktor bagi 10 dan 28 ialah gandaan bagi 6
C Pentagon mempunyai lima sisi dan heksagon mempunyai tujuh sisi
D 2 ialah nombor perdana atau 5 ialah nombor ganjil
Nyatakan antijadian dalam implikasi jika k 4 , maka k 2 16 .

34

k 4
k4

A
B
C
D
35

k 2 16
k 2 16

Antara berikut, yang manakah adalah


pernyataan yang palsu?
A
B
C
D

Sebilangan buah-buahan boleh dimakan.


Sebilangan pecahan wajar mempunyai nilai kurang daripada 1.
Semua gandaan bagi 16 adalah gandaan bagi 4.
Kuasa dua bagi semua nombor adalah positif.

36

Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar?


A
72 52 = 22
C
5<-8
B
4> -2
D
22= 4

37

Antara berikut, yang manakah merupakan satu pernyataan?


A
B

9>-6
5q < - 4

C
D

52 42
6+8
7

38

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan satu pernyataan?


A
B

39

32 = 9
D
-9<1

Antara berikut, yang manakah adalah pernyataan yang palsu?


A
B
C
D

40

3k + 10 = - 9 C
9>-3

Sebilangan faktor bagi 8 boleh dibahagikan dengan 2.


Semua nombor negatif adalah nombor bulat.
Sebilangan segi tiga mempunyai salah satu sudut pedalaman yang bersamaan
dengan 90
Semua pentagon mempunyai 5 sisi.

Rajah 1 ialah sebuah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur-unsur set semesta ,
set M, dan set N.

Rajah 5
Senaraikan semua unsur bagi set M
A
B
C
D

{a, c, d, e, f, g, i, j, k, m, o}
{a, c, d, f, g, j, k, m}
{a, c, d, f, j, k, m}
{g, j, k, m}
KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai