Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah


Resources in Teaching and Learning of History

2.

Kod Kursus

SJHK3073

3.

Nama Staf
Akademik

Amrien Hamila binti Maarop

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran
mengenai sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah.

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Semester 1 Tahun 2
Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P = Pentaksiran

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

30

15

30

37

17

132

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada) Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning
1. Menerangkan konsep dan kepentingan sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah
Outcomes, CLO)
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan (C2, P1, A1, PLO1, PLO4, CS3)

2.

Membanding bezakan jenis sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah bagi


meningkatkan ciri-ciri profesionalisme (C5, A2, PLO1, PLO3, PLO8, CTPS2, EM3)

3.

Mengenal pasti secara tepat


institusi maklumat sumber pengajaran dan
pembelajaran Sejarah sebagai tempat rujukan untuk menghasilkan sumber
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai secara berkumpulan untuk mata pelajaran
Sejarah (C4, PLO5, PLO6, TS1, LL1)

4.

Menilai secara kritis keabsahan sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah (C5,
PLO3, CTPS2)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Memahami

Mengapikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

2
3
4

DOMAIN AFEKTIF

C
1

CLO

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

X
X

X
X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
1

10. Kemahiran Boleh


Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2), kemahiran berkomunikasi
Pindah
(CS3), kemahiran berpasukan (TS1), pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
(Transferable Skills, (LL1), dan etika dan moral profesional (EM3)
TS):
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
3. Kerja Kumpulan
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan
Akhir (50%).
Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Peperiksaan Akhir

PLO3 Kemahiran
penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik, dan
pemikiran kreatif

Kuliah
Tutorial

Ulasan Kritis
Peperiksaan Akhir

PLO4 Kebolehan
berkomunikasi

Kerja Kumpulan

Pembentangan

PLO5 Kemahiran
pasukan

Kerja Kumpulan

Projek
(Pembinaan ABM)
Pembentangan

Kuliah
Tutorial

Projek
(Pembinaan ABM)

Kuliah
Tutorial

Peperiksaan Akhir

Programme Learning
Outcome (PLO)

PLO6 Mengurus
maklumat dan
pembelajaran sepanjang
hayat
PLO8 Nilai
profesionalisme, sikap
dan etika
12. Sinopsis

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan sumber, bahan bercetak, bahan
arkeologi dan monumen, sumber elektronik, Internet, institusi maklumat dan keabsahan
sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
This course exposes teacher trainee to the introduction to resources, printed materials and
monuments, electronics sources, Internet, information institutions and the validity of the
History teaching and learning resources.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus
: 50%
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan Akhir

50

Ulasan Kritis

15

Pembentangan

10

Projek (Pembinaan ABM)

25

Tugasan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO1
CLO1

CLO2

PEO2

PEO4

PEO5

PEO6

X
X

CLO3
CLO4

PEO3

X
X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1

PEO2

PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam


bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan
melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan
beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan
bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa
Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan
(LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu
melaksanakan kerja berpasukan (LO5)
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

Menerangkan konsep dan kepentingan sumber pengajaran dan


pembelajaran Sejarah selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan (C2, P1, A1, PLO1, PLO4, CS3)
Membanding bezakan jenis sumber pengajaran dan pembelajaran
Sejarah bagi meningkatkan ciri-ciri profesionalisme (C5, A2, PLO1,
PLO3, PLO8, CTPS2, EM3)
Mengenal pasti secara tepat
institusi maklumat sumber
pengajaran dan
pembelajaran Sejarah sebagai tempat rujukan
untuk menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai secara berkumpulan untuk mata pelajaran Sejarah (C4,
PLO5, PLO6, TS1, LL1)
Menilai secara kritis keabsahan sumber
pembelajaran Sejarah (C5, PLO3, CTPS2)

pengajaran

dan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
3

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning Outcomes,
PLO)

PLO
1
CLO1

CLO2

PLO
2

PLO
3

PLO
5

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9

X
X

CLO3
CLO4

PLO
4

X
X

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1

PLO2

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan


teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah
dalam bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar

PLO3

Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,


kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan

PLO4

Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara


efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti

PLO5

Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan


tanggungjawab sebagai satu pasukan

PLO6

Mempunyai kebolehan mengurus maklumat


jangkaan tentang keperluan dan kapasiti
pembelajaran sepanjang hayat

PLO7

Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta


bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa

PLO8

Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion


keguruan

PLO9

Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen


perubahan dalam bidang keguruan

dan mempunyai
untuk menjalani

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

Menerangkan konsep dan kepentingan sumber pengajaran dan


pembelajaran Sejarah selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan (C2, P1, A1, PLO1, PLO4, CS3)
Membanding bezakan jenis sumber pengajaran dan pembelajaran
Sejarah bagi meningkatkan ciri-ciri profesionalisme (C5, A2, PLO1,
PLO3, PLO8, CTPS2, EM3)
Mengenal pasti secara tepat
institusi maklumat sumber
pengajaran dan
pembelajaran Sejarah sebagai tempat rujukan
untuk menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai secara berkumpulan untuk mata pelajaran Sejarah (C4,
PLO5, PLO6, TS1, LL1)
Menilai secara kritis keabsahan sumber
pembelajaran Sejarah (C5, PLO3, CTPS2)

pengajaran

dan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
4

Jumlah SLT

Interaksi
Bukan
Bersemuka

Interaksi
Bersemuka

Pentaksiran

Tutorial

12

18

Amali

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Kuliah

17.

1.0 Pengenalan Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Konsep sumber pengajaran dan pembelajaran


Kepentingan Menggunakan Sumber
Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

2.0 Bahan Bercetak Sebagai Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Majalah dan Akhbar


Jurnal
Rekod Kolonial (CO)
Surat-surat persendirian (SP)
Dokumen rasmi kerajaan
Buku sejarah
Kajian Akademik
Peta / Gambar Sejarah

3.0 Bahan Arkeologi dan monumen Sebagai Sumber


Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

Artifak
Rekod fosil
Tugu
Kubu
Eskavasi

4.0 Sumber Elektronik sebagai Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Perisian Multimedia Sejarah


Audio
Animasi
Filem
Video
Interactive WhiteBoard
Perisian Permainan Sejarah
(History Games)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
5

5.0 Internet sebagai Sumber Pengajaran


dan Pembelajaran Sejarah

Internet
Google Maps
Geogle Earth
Web Based Geographic Information System
(GIS)
Laman Web
Direktori Sumber Sejarah
Portal Pendidikan
Buku Elektronik
Jurnal Elektronik
E- Pembelajaran
Diskusi/Forum
Pangkalan Data Sejarah
Pameran Elektronik
Pusat Sumber Elektronik/Digital
Web 2.0

18

18

12

6.0. Institusi maklumat Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah

Arkib
Muzium
Memorial
Tapak Warisan Sejarah
Galeri
Perpustakaan
Persatuan Sejarah
Pusat Sumber
Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan

7.0 Keabsahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran


Sejarah

Kritikan dalam dan luaran


Program Turnitin
Ujian karbon
Hak cipta (copy right)
Paten

Pengalaman Berasaskan Sekolah

22

Kerja Kursus

0.5

25

6.5

7.5

7.5

Amali
Ulang kaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah

2.5
30

15

2.5
30

37

17

132

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
6

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

15

Pengalaman Berasaskan
Sekolah

22

Ulasan Kritis
(500 perkataan)

Projek
(Pembinaan ABM)

Pembentangan
(30 minit)

0.5

1.5

Peperiksaan Akhir
(2 jam 30 minit)

2.5

7.5

Jumlah

48

84

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

132

Jam Kredit

Manning, S. & Johnson, K.E. (2011). Technology toolbelt for teaching. Chicester: John &
Wiley Sons Ltd.
Shakila Yacob. & Rosilawati Zainol. (2015). Sejarah dan media baharu. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa & Pustaka.
Jabatan Teknologi Pendidikan. (2014). ICT pemangkin pendidikan bestari. Kangar: Jabatan
Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Perlis.

Rujukan Tambahan Doyle, C. & Robson, K. (2002). Accessible curriculum: Good practice for all. Cardiff: UWIC
Press.
Robert, H., Molenda, M., & Russell, J.D. (1995). Instructional media and the new technologies
of instruction. 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company.
Leftrancois, G.R. (1995). Theories of human learning. (Kross Report). (3rd ed). CA:
Brooks/Cole.
Michael, J.A. (1998). Principles of abilities and human learning. Hove, East Sussex:
Psychology Press.
Portin, R.L. (2003). The social studies teachers book of lists. San Francisco: John Wiley &
Son.
19.

Maklumat
Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
7

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3073 SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1.

2.

3.

4.

Kaedah
Pengajaran
dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menerangkan
konsep
dan
kepentingan sumber pengajaran
dan pembelajaran Sejarah selaras
dengan kehendak organisasi dan
pelanggan (C2, P1, A1, PLO1,
PLO4, CS3)

Membanding
bezakan
jenis
sumber
pengajaran
dan
pembelajaran
Sejarah
bag
meningkatkan
ciri-ciri
profesionalisme (C5, A2, PLO1,
PLO3, PLO8, CTPS2, EM3)

Mengenal pasti secara tepat


institusi
maklumat
sumber
pengajaran dan
pembelajaran
Sejarah sebagai tempat rujukan
untuk
menghasilkan
sumber
pengajaran dan pembelajaran yang
sesuai secara berkumpulan untuk
mata
pelajaran Sejarah (C4,
PLO5, PLO6, LL1, TS1)

Menilai secara kritis keabsahan


sumber
pengajaran
dan
pembelajaran Sejarah (C5, PLO3,
CTPS2)

KESELURUHAN

Kuliah
Tutorial

Peperiksaan Akhir

Kuliah
Tutorial

Peperiksaan Akhir

Kuliah
Projek
Tutorial
(Pembinaan ABM)
Kerja Kumpulan Pembentangan

Kuliah
Tutorial

Pentaksiran

Ulasan Kritis
Peperiksaan Akhir

Projek
Kuliah
(Pembinaan ABM)
Tutorial
Pembentangan
Kerja Kumpulan
Ulasan Kritis
Peperiksaan Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
8

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Mohamad Munir bin Ismail


IPG Kampus Perlis

Dr.Hj.Ismail bin Said


IPG Kampus Perlis

Hj.Mohd Fadzil bin Mohd Salleh


IPG Kampus Perlis

Insyirah Irawati binti Jailani


IPGM

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, UKM
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan), UM
PhD (Sejarah), USM
M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi), UM
M.A (Pendidikan)
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)
B.Ed. (Psikologi dan Komunikasi) Universiti Kebangsaan Malaysia
M.Ed (Psikologi) Universiti Malaya

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

Prof. Madya Datin Dr. Mahani binti


Musa

Pensyarah

Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Dr. Sah Hadiyatan bin Ismail

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM

Cik Umi Salamah binti A.Manaf

Ketua Unit Sejarah dan


Kewarganegaraan

Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM

En. Azman bin Sharif

Pen. Peng Kanan Unit Kajian


Kemasyarakatan JPN Selangor

Pen. Peng Kanan Unit Kajian


Kemasyarakatan JPN Selangor

Pn. Norhatini binti Abd. Hamid

Setiausaha Panitia Sejarah


PPD Kubang Pasu

PPD Kubang Pasu

Pn. Zanariah binti Yoep Ahmad

Pen. Setiausaha Panitia


Sejarah PPD Kubang Pasu

PPD Kubang Pasu

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)
9