Anda di halaman 1dari 52

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21

ISU DAN CABARAN


Khairul Bariah Bte Sulaiman
Rohaiza Bt Abd Thani
Rosnani Bt Abdul Latif
Siva sankar A/L R. Mahalingam
Wan Azmawani Bt Wan Adnan
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Pengenalan
Abad ke-21 ialah abad kini dalam kalender-kalender yang berdasarkan Zaman Kristian ataupun
zaman umum seperti calendar Gregory, tempohnya adalah dari 2001 hingga 2100 dan tempoh
millennium ketiga adalah dari 2001 sehingga 3000. Dari segi amalan, masalah ini telahpun
diselesaikan dengan penggunaan 1 Januari 2000 yang meluas untuk menandakan permulaan abad
ke-21. Pada abad ke-21 ini, negara kita menghadapi isu dan cabaran dalaman serta luaran akibat
daripada kesan globalisasi, liberalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK). K-ekonomi merupakan salah satu cabaran untu membangun bagi menghadapi
persaingan negara lain. Ekonomi baru ini memerlukan bantuan sokongan daripada bidang
pendidikan untuk melahirkan minda satu kelas pertama dan rakyat Malaysia yang
berpengetahuan tinggi.
Dalam era globalisasi yang mencabar pada masa kini, negara di serata dunia semakin
memandang berat terhadap bidang pendidikan kerana ia memainkan peranan yang sangat
penting. Hal ini kerana, pendidikan berkualiti akan melahirkan modal insan yang berkualiti dan
bersahsiah tinggi. Maka Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah merangka, merancang
dan melakukan penambahbaikan dengan memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Malaysia
(PIPP, 2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM, 20132025). Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan mutu pendidikan agar
sejajar dengan kehendak global. Beberapa langkah telah dilakukan terhadap PIPP melalui
Persidangan Kajian Semula PIPP anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia yang diadakan pada
19-22 Julai 2009. Persidangan ini diadakan bertujuan untuk mengenal pasti strategi pelaksanaan,

aktiviti, pelan tindakan, indikator dan jangka masa yang ditetapkan sama ada dikekalkan, dipinda
atau digugurkan berdasarkan perkembangan dasar-dasar baru kerajaan. Justeru, kerajaan juga
telah merancang dan merangka PPPM 2013-2025 sebagai penambahbaikan untuk pendidikan
abad ke-21. Dalam PPPM ini terkandung beberapa pendekatan baharu yang memfokus kepada
transformasi pendidikan negara Malaysia. Fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan
transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun yang akan datang. Selain itu, treanformasi
pendidikan ini juga bertujuan untuk melengkapkan setiap pelajar dengan semua kemahiran yang
diperlukan oleh mereka untu merebut peluang dan cabaran abad ke-21. Bagi mempersaing
dengan negara yang maju, negara kita perlu menyediakan pendidikan yang bermutu tinggi untuk
menghasilkan pelajar bertaraf dunia dan mempunyai kemahiran-kemahiran kritikan abad ke-21
(KPM, 2012). KPM juga akan menyemak semula kurikulum pendidikan untuk menerapkan dan
membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti berfikiran kritis dan kreatif, serta menggalakkan
perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang. Pengajaran dan pembelajaran abad ke21 mewujudkan masyarakat saintifik, progresif, mempunyai daya perubahan tinggi,memandang
depan dan bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga orang yang menyumbangkan
kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.
Pendidikan Abad Ke-21
Pada abad ke-21 ini, negara-negara maju atau negara yang sedang maju akan mengalami
perkembangan pesat lagi mencabar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga bidang
ini berkait rapat dengan perkembangan bidang pendidikan. Perubahan kepada zaman K-ekonomi
yang menekankan keperluan maklumat dan bercirikan global network adalah sangat berkait rapat
dengan perkembangan ICT. Mana-mana negara yang menguasai TMK dan mempunyai jaringan
ICT dianggap sebagai negara yang mempunyai kuasa tambahan. Manakala, negara yang tidak
mempedulikan ICT dianggap sebagai negara yang ketinggalan dalam persaingan global. Pada
peringkat asas, pendidikan memberikan pendedahan kepada pengetahuan yang luas dan pelbagai
sebelum dispesifikasikkan secara mendalam dalam bidang-bidang tertentu. Kaedah inkuiri iaitu
belajar untuk ingin tahu akan membantu seseorang membina satu spektrum ilmu yang
membolehkan dia memilih bidang yang sesuai dengan lebih jitu. Pendidikan merupakan pencetus
kreativiti dan penjana inovasi yang melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang
diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja dan menjadi pengupaya perkembangan ekonomi
2

keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, demi memperkasakan pendidikan sebagai pemangkin


dan pembentuk insan yang serba lengkap untuk menempuh cabaran-cabaran abad ke-21, banyak
negara telah membangunkan kecanggihan ICT sebagai pencetus minda pelajar masa kini. Pada
abad ke-21 ini, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi,
pengantarabangsaan dan perkembangan ICT. Selain itu, negara-negara juga menghadapi pelbagai
cabaran dalam membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan. Maka pihak KPM
menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Kenichi Ohmae (1995),
menyatakan bahawa perkembangan teknologi maklumat dan arus globalisasi telah menyebabkan
berlakunya kecairan sempadan nasional yang telah melahirkan paradigma baru kepada semua
organisasi termasuk institusi pendidikan.
Dalam konteks ini, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami transformasi yang agak
radikal bermula sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi kepada perubahan di peringkat global.
Beberapa perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran telah diperkenalkan. Antaranya ialah Sekolah Bestari, Projek Sekolah Net, Projek
Smart Lab, Rrojek Sekolah Vista dan sebagainya. Trend yang agak ketara dikenal pasti dalam
perkembangan kurikulum di Malaysia adalah ke arah melahirkan rakyat global, selaras dengan
perkembangan jaringan informasi dalam era globalisasi kini. Menurut Hallinger (1998), langkah
yang proaktif diperlukan sekolah berupaya melahirkan pelajar yang mempunyai ciri tertentu bagi
persediaan menghadapi persaingan global iaitu dari segi:
a) Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.
b) Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibu dan bahasa antarabangsa.
c) Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian.
d) Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan
masalah dan menjana pengetahuan baru.
Justeru, kurikulum di Malaysia telah melalui satu era transformasi dari segi penggunaan bahasa
Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik di
sekolah rendah dan di sekolah menengah. Ini adalah untuk memberikan persediaan kepada
pelajar bagi mengalami persekitaran global yang berkaitan dengan perkembangan sains dan
teknologi, di mana bahasa Inggeris sangat penting dikuasai bagi mengakses ilmu dan maklumat
dalam bidang tersebut. Sehubungan dengan itu, ICT dianggap berperanan sebagai alat untuk
3

mengajar dan belajar, sambungan serta media pertukaran. Justeru itu, peluang yang ada perlu
melalui penggabungan pengetahuan dan pembelajaran dengan kekuatan alat teknologi
pendidikan, dan menggunakan sinergi ini bagi menyediakan suasana pengajaran dan
pembelajaran yang lebih berkesan (Johari Surif, 2003). Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan
kualiti pembelajaran di Malaysia merupakan salah satu anjakan utama untuk mentransformasikan
sistem pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). Melalui
anjakan ini, KPM akan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui
1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013. Selain itu akan menambahkan
kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video
guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013.
Selanjutnya, KPM juga akan memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak
jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus (KPM,
2013). ICT mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan proses pembelajaran ilmu dan
kemahiran berfikir yang luas. Namun demikian, ia dikatakan masih belum boleh menjamin
berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran
tahap tinggi. Teori dan model pengajaran adalah di antara faktor utama yang harus
dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina ICT pendidikan. Ianya
sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar.
Walaupun pendidikan abad ke-21 berfokus kepada ICT, pengajaran dan pembelajaran di negara
ini kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan, 2003). Warga pendidik perlu
mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang digunakan dan dirancang dalam proses pembinaan
insan serba lengkap bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Jika para pendidik melaksanakan
pendidikan abad ke-21, ia akan melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran yang sesuai iaitu
kemahiran abad ke-21.
Kemahiran Abad Ke-21
Perubahan teknologi berlaku hampir setiap hari. Untuk berdaya saing dalam era digital,
masyarakat negara perlu fasih dalam bahasa dan mahir mengendalikan teknologi. Berdasarkan
cabaran pendidikan Malaysia ke arah K-ekonomi, ia menuntut agar negara membangunkan
sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri celik dan mahir dalam ICT, mampu bersaing pada
peringkat tempatan dan pada peringkat global, bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang
4

tinggi selaras dengan perkembangan era dunia abad ke-21 yang sangat mencabar. Maka,
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) harus menyediakan program pembangunan pendidikan
yang dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan
berakhlak mulia bagi memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di sinilah tanggungjawab
sistem pendidikan dalam menyediakan murid menghadapi cabaran global abad ke-21.
Kemahiran abad ke-21 merupakan perluasan kemahiran tradisional yang mengadaptasikan
teknologi dan persekitaran kerja baru. Elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad
ke-21 ialah seperti berikut:
i.

Kreativiti dan inovasi

ii.

Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah

iii.

Komunikasi dan kolaborasi

iv.

Literasi maklumat

v.

Literasi media

vi.

Literasi teknologi makumat dan komunikasi

vii.

Kebolehsuaian dan fleksibel

viii.

Mempunyai inisiatif dan terarah kendiri

ix.

Kemahiran sosial dan antara budaya

x.

Produktiviti dan akauntabiliti

xi.

Tanggungjawab dan kepimpinan


Metri Group (2003), menjelaskan tentang kemahiran abad ke-21 sebagai kemahiran yang

sangat penting diterapkan dalam diri pelajar di era ekonomi digital semata-mata untuk memenuhi
tuntutan perubahan pesat yang berlaku. Justeru kemahiran ini sangat penting bagi melahirkan
pelajar dan pekerja yang memenuhi kehendak industri. Bagi kanak-kanak, mereka memerlukan
kemahiran 3M iaitu menulis, membaca dan mengira selepas tamat persekolahan. Dalam dunia
globalisasi pada abad ke-21, keperluan untuk melahirkan modal insan berkualiti tinggi menjadi
semakin penting. Kebanyakan negara menerima konsep kemahiran abad ke- 21 sebagai paksi
kurikulum, namun definisi konsepnya belum dipersetujui. Menteri Pendidikan Singapura
menyatakan bahawa individu yang lengkap dengan kemahiran abad ke- 21 merupakan individu
yang mempunyai keyakinan diri, mengamalkan pembelajaran kendiri, menyumbang dengan
aktif, dan merupakan warganegara yang prihatin. Di Finland, kemahiran abad ke-21 berteraskan
5

perkembangan kendiri, identiti budaya dan keantarabangsaan, kemahiran media dan komunikasi,
warganegara partisipatif, bertanggungjawab terhadap persekitaran, menitikberatkan kesihatan
diri dan masa depan yang lestari. Perubahan diperlukan untuk memenuhi keperluan masyarakat
sekarang yang banyak dipengaruhi oleh dunia yang dicorakkan oleh pembangunan teknologi.
Pemikiran ini merujuk pada pandangan bahawa pembelajaran patut memanfaatkan teknologi
untuk pedagogi terkini yang lebih prihatin kepada ciri-ciri pelajar sekarang. Penekanan
perubahan pendidikan yang dimaksudkan mengaitkan kemahiran abad ke-21 dengan peranan
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada
pendedahan terhadap ICT. Sebelum ini, literasi hanya merangkumi membaca, menulis, dan
mengira. Tetapi kini literasi abad ke-21 melibatkan literasi digital.
Para pendidik harus memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar untuk melayari
internet, mencari laman web, memilih perisian yang sesuai dan mengumpul serta mentafsir
maklumat. Dengan bimbingan guru juga kesedaran global pada era digital sepatutnya mudah
dicapai dan seharusnya meningkat. Kemahiran berfikir aras tinggi melebihi pengimbasan
kembali fakta atau informasi. Kemahiran berfikir melibatkan interaksi berfikir mengikut strategi
kognitif, meta kognitif dan pengetahuan semasa menghuraikan masalah. Dalam usaha untuk
pelajar-pelajar kita bersedia untuk mengemudi dunia abad ke-21 ini, mereka mesti menjadi celik
dalam literasi abad ke-21 termasuk media, budaya, maklumat, emosi, ekologi, kewangan dan
siber.
Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga penting. Pelajar harus diwajibkan
menyertai pasukan beruniform. Tindakan ini dapat membantu pelajar mengasah kemahiran
literasi alaf digital (terutama kesedaran global), kemahiran komunikasi efektif dan kemahiran
pemikiran inventif melalui pembabitan mereka dalam aktiviti-aktiviti berkaitan. Pembelajaran
pada masa kini perlu ditumpukan kepada perkembangan kemahiran berfikir secara kreatif dan
kritis dan yang boleh menghasilkan pelajar yang berdikari. Dalam abad ke-21 ini, pelajar tidak
seharusnya dinilai dengan kebolehan menjawab soalan ujian tetapi juga harus menilai sejauh
mana mereka menguasai kemahiran abad ke-21 seperti menyelesaikan masalah, keusahawanan
dan kreativiti. Amerika Syarikat telah melaksanakan pengintegrasi dalam pendidikan untuk
menyedari kepentingan kemahiran abad ke-21. Menurut NCREL enGauge 21st century skills
(2002), kemahiran abad ke-21 mampu menyediakan generasi muda untuk menghadapi
kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi dalam masyarakat industri, ekonomi global,
6

kebanjiran teknologi tinggi dan canggih yang sentiasa berubah serta penggunaan komputer
sebagai keperluan urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. Tuntasnya, pembangunan abad
ke-21 dalam kalangan pelajar memerlukan perubahan pendidikan. Perubahan perlu dilakulan di
peringkat sekolah ataupun bilik darjah. Walau bagaimanapun, perubahan di peringkat sekolah
atau bilik darjah memerlukan kesedaran dan kemahiran dalam kalangan guru dan pihak
pentadbir.
Guru Abad Ke-21
Pengajar, pengasuh dan pendidik yang memberikan kesan terhadap perkembangan
personaliti, mental dan fizikal setiap manusia (Joohari, 1994). Dalam meniti abad ke-21,
kemahiran pedagogi menuntut seseorang guru memiliki kemahiran pembelajaran dan inovasi,
kemahiran maklumat, kemahiran hidup, kemahiran kerjaya, kemahiran media dan teknologi.
Selain itu, terdapat pelbagai elemen yang perlu diberi perhatian dalam menguasai kemahiran
abad ke-21 ini. Ciri-ciri guru abad ke-21 yang diperlukan bagi memenuhi kehendak Falsafah
Pendidikan Negara adalah seperti berikut:
a)Pengetahuan isi kandungan kurikulum.
Seorang guru sentiasa perlu bersedia bagi menyampaikan bahan pengajaran. Hal ini kerana,
pengetahun guru terhadap isi kandungan kurikulum merupakan perkara yang sangat penting
dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Justeru guru juga perlu mempunyai
pengetahuan substantif, iaitu pengetahuan tentang fakta atau konsep yang digunakan untuk
menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran berkenaan.
Sehubungan dengan itu,para pengajar juga harus mempunyai pengetahuan sintaktik iaitu
pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan
prosedur, kaedah dan proses yang melaluinya, sesuatu kebenaran dan pengetahuan baru dapat
dibina. Hal ini bermakna setiap guru perlu mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan
menggunakan contoh, analogi, hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang
tepat mengikut tahap pemikiran pelajar. Setiap guru perlu menguasai ilmu mata pelajaran dan
ilmu pedagogi. Guru abad ke-21, perlu mahir dalam isi kandungan subjek yang berkaitan dengan
sukatan kerana itulah faktor penentu kefahaman pelajar terhadap pengajaran yang disampaikan
oleh guru. Objektif yang hendak dicapai semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
7

adalah bergantung kepada kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru
mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran.
b)Pengetahuan pedagogi
Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai
pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar. Untuk mengubah pendidikan ke abad teknologi kini,
setiap guru perlu memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar. Sebenarnya dalam
konteks pengajaran dan pembelajaran terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh
digunakan di dalam bilik darjah. Tetapi apa yang didapati ialah, guru-guru selalunya akan
menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam
pengajaran seperti deduktif, induktif dan komunikasi. Antara pendekatan terkini yang boleh
digunakan ialah pendekatan masteri, kontekstual, konstruktif, koperatif, kolaboratif, penggabung
jalinan pelbagai disiplin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah. Tambahan pula, terdapat
banyak kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sewajarnya setiap guru mengetahui dan
menguasainya.
c)Pengetahuan guru tentang ciri pelajar
Seorang guru yang cemerlang ialah seorang yang mempunyai pengetahuan yang
mendalam terhadap setiap pelajar yang berada di dalam kelas yang diajarnya. Pengetahuan guru
tentang ciri pelajarnya boleh menjadikan pengajaran guru menyeronokkan dan meninggalkan
kesan positif dalam diri pelajar berkenaan. Fungsi seorang guru adalah mengambil berat tentang
hal-hal berkaitan dengan pelajar (Zamri 2011). Hal ini kerana, setiap pelajar adalah berbeza
tahap kognitifnya. Faktor sikap amat penting dalam menentukan sama ada seseorang pelajar itu
berminat atau tidak berminat mempelajari sesuatu mata pelajaran itu, guru yang mengajar,
kaedah pengajaran yang digunakan dan sebagainya. Justeru, setiap guru perlu memastikan
pengajarannya menyeronokkan, dan mudah difahami pelajar. Selain itu, kreativiti dan inovatif
guru ketika mengajar boleh mempengaruhi sikap pelajar terhadap mata pelajaran.
d)Memahami psikologi pembelajaran
Dalam abad ke-21 ini, seorang guru harus menguasai psikologi pembelajaran untuk
mengawal dan membentuk sikap pelajar. Teori-teori psikologi pembelajaran yang dipelajari
8

harus digunakan semula dan diaplikasikan kepada pelajar. Sehubungan dengan itu. seorang guru
harus mendidik pelajar-pelajarnya untuk menggunakan daya fikiran tinggi dan minda bagi
seseorang yang belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era
globalisasi.
e) Memiliki kemahiran kaunseling
Guru perlu menekankan nilai-nilai murni untuk abad ke-21. Nilai-nilai murni yang akan
diterapkan kepada pelajar pasti akan mewujudkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila insan
dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan.
f) Menggunakan teknologi terkini
Seorang guru yang abad ke-21, berperanan dalam membimbing pelajar untuk melayari
internet, mencari laman web, memilih perisian yang sesuai, mengumpul dan mentafsir
maklumat. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan projek adalah satu teknik yang akan
memupuk kemahiran abad ke-21. Pada masa kini, mata pelajaran Sejarah dan Geografi
memerlukan pelajar membuat kajian dalam Pentaksiran Tugasan 3. Untuk memenuhi kajian
tersebut, pelajar harus melayari laman web untuk mendapatkan maklumat. Tugasan seperti ini
menggalakkan komunikasi interaktif. Pelajar juga akan membincang dan berkongsi maklumat
mengenai tugasan tersebut bersama rakan dan guru secara bersemuka ataupun talian menerusi
pelbagai alat media sosial seperti e-mel, Wechat, whatsapp atau telegram. Para guru perlu
meningkatkan atau melengkapkan diri sebagai pemimpin yang berilmu berasaskan teknologi.
Selain itu, perlu bersedia kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat untuk
pelbagai bidang. Para guru mempunyai peranan yang utama dalam menentukan corak manusia
yang mampu menghadapi alaf baru iaitu abad ke-21.
Pelajar Abad Ke-21
Pelajar seharusnya mempunyai ciri-ciri abad ke-21 untuk menyediakan diri bagi
mengatasi segala rintangan pada abad ke-21. Antara ciri-ciri pelajar abad ke-21 ialah berupaya
membuat hubung kait, bijak menyoal, yakin berkomunikasi, mengambil risiko, dahagakan ilmu,
menjana idea, ingin tahu, fleksibel, tidak berputus asa, mendengar dan membuat refleksi,
berkemahiran kritis, menguasai kemahiran literasi, berani mencuba, mampu berfikir sendiri,
membuat inisiatif, mampu bekerja dengan orang lain, membuat perubahan, berintegriti dan
9

berkeperibadian tinggi. Seorang pelajar abad ke-21 sewajarnya perlu mahir dan lebih mengetahui
sesuatu tajuk dan teknologi. Pelajar abad ke-21 perlu bijak dalam penyoalan. Seperti yang sedia
maklum, pelajar abad ke-21 perlu terdedah kepada keterbukaan teknologi. Seorang guru perlu
membentuk seorang pelajar yang yakin berkomunikasi. Pelajar akan sentiasa aktif dan yakin
berkomunikasi jika guru bagi masa untuk mereka bercakap. Selain itu, pelajar abad ke-21 perlu
sentiasa mencari ilmu tanpa bimbingan guru. Guru-guru sentiasa memberi semua fakta kepada
pelajar dan ini menyebabkan mereka tidak mahir dalam mencari isi. Maka pelajar perlu bersedia
dalam mencari ilmu. Sehubungan dengan itu, pelajar abad ke-21 perlu menjana idea mereka
selaras dengan perkembangan zaman kini. Sebagai contoh, pelajar di negara Jepun sentiasa
menjana idea baru selaras dengan tahap pendidikan dalam negara mereka.
Untuk bersaing dengan negara-negara maju yang lain pelajar kita juga perlu didedahkan
untuk sentiasa menjana idea mereka. Sehubungan dengan itu, berkemahiran kritis sangat
diperlukan kepada seorang pelajar. Seorang pelajar tidak harus menerima sahaja sesuatu perkara
tanpa menilainya terlebih dahulu. Dalam era teknologi kini, pelajar perlu mengetahui fakta yang
sebenar dan palsu. Maka, kemahiran berfikir kritis sangat penting untuk pelajar mentafsir,
menapis dan menilai kebenaran sesuatu perkara yang dikumpul. Pelajar abad ke-21 tidak
seharusnya mempunyai kemahiran yang tinggi tetapi perlu berkeperibadian tinggi. Justeru,
pelajar abad ke-21 juga harus mahir dalam teknologi. Kemajuan dalam teknologi komputer pada
hakikatnya akan memastikan bahawa revolusi maklumat akan mempengaruhi hidup kita secara
lebih mendalam serta menyeluruh.
Pembelajaran internet juga menyediakan ruang dan maklumat pembelajaran dan
perkongsian dengan kepada golongan professional dalam bidang tertentu, seperti kejuruteraan,
perubatan, farmasi, teknologi, komputer dan sebagainya. Dalam pencarian sejumlah kecil
maklumat, seperti ensiklopedia dan kamus, ia mudah dilaksanakan. Di dalam abad ke-21,
internet menawarkan maklumat yang pelbagai untuk tujuan pembelajaran. Kesimpulannya,
pelajar abad ke-21 perlu mempunyai semua ciri-ciri berkenaan supaya dapat mengadaptasikan
diri dalam dunia abad ke-21.

10

Isu Pertama : Pengetahuan Teknologi Pendidikan Abad ke 21


Proses Pengajaran dan pembelajaran merupakan elemen penting dalam memastikan para
pelajar dapat mengikuti isi kandungan mata pelajaran yang disampaikan.

Dalam dunia

pendidikan, guru merupakan tunjang utama dalam menjayakan proses pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

Sejarah pendidikan sejak dahulu lagi, menggunakan kaedah

pembelajaran konvensional iaitu menyalurkan pengetahuannya pada pelajar secara lisan atau
ceramah (Roestiyah N.K ,1998 ). Model ini sebenarnya sudah tidak layak lagi digunakan
sepenuhnya dalam suatu proses pengajaran terutama dalam abad ke-21 ini. Abad ke-21 begitu
sinonim dengan era digital yang mementingkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
(ICT) meliputi semua teknologi yang membantu penyampaian maklumat seperti radio,
televisyen, telefon mudah alih, komputer dan internet. Globalisasi ialah satu ideologi perubahan
budaya, sosial dan politik yang dicetuskan oleh kemajuan pesat ICT. Dalam konteks ini,
globalisasi mewujudkan konsep-konsep baru seperti konsep dunia tanpa sempadan, konsep
liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya
(Abd. Rahim, 2005). Dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. Dalam
konteks pengajaran pula ICT digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi (Rusmini Ku Ahmad,
2015)
Dalam konteks kajian International Society for Technology in Education (ISTE 2007)
telah membangunkan satu paiwaian iaitu National Educational Technology Standards for
students (NETS.S) agar fokus kepda kemahiran dan kepakaran menggunakan teknologi masa
kini bagi memenuhi keperluan pembelajaran abad ke 21. Pelajar diharapkan menggunakan
media digital untuk berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi serta berkongsi maklumat
bersama rakan-rakan dengan menggunakan pelbagai media digital. Abad ke-21 merangkumi
semua kemahiran seperti berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Literasi Era Digital


Komunikasi Efektif
Pemikiran Berdaya Cipta
Produktiviti Tinggi
Kemahiran Kognitif
Kemahiran Adaptasi
Kemahiran Interpersonal
11

h. Kemahiran Sikap, Nilai dan Amalan Kerja


i. Kemahiran Teras
Berdasarkan senarai kemahiran di atas menunjukkan bahawa penggunaan teknologi komunikasi
dan maklumat merupakan di antara kemahiran abad ke-21 yang perlu digarap dikalangan pelajar.
Guru memainkan peranan penting dalam menggarap kemahiran ini dalam diri pelajar dan perlu
mengusai sepenuhnya kemahiran ini terlebih dahulu.
Pembelajaran elektronik (E-Learning)
Pembelajaran elektronik (E-Learning) merupakan kaedah terbaru menggunakan
teknologi yang terkini bagi meningkatkan tahap pembelajaran.

E-pembelajaran merupakan

proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN
atau internet) untuk menyampaikan kandungan, maklumat dan juga berinteraksi melaluinya.
Media elektronik yang digunakan bagi mempraktikkan E-pembelajaran adalah seperti
internet,intranet, satelit, pita audio-video, TV interaktif dan CD-Rom. Bahan PdP disampaikan
dalam pelbagai bentuk seperti teks, animasi grafik, simulasi, video dan audio (Koran, 2002).
E-pembelajaran mempunyai perbezaan dengan pembelajaran secara konvensional yang
sinonim dengan surface learning iaitu pembelajaran yang hanya di tahap permukaan sahaja
dimana kurang relevan di zaman moden ini dan perlu diubahsuai kepada bentuk yang lebih
canggih dan memenuhi keperluan pendidikan semasa (Jonassen, 2000). Pembelajaran secara
tradisional menjadikan guru sebagai insan yang seba tahu dan bertanggungjawab menyampaikan
ilmu pengetahuan kepada pelajar. E-pembelajaran pula berpusatkan pelajar dimana mereka perlu
berperanan aktif dalam pembelajaran mereka membuat perancangan dan mencari bahan
pembelajaran hasil usaha dan inisiatif diri sendiri (Asep, 2005)

M-Pembelajaran (M-Learning)
M-pembelajaran bermaksud pembelajaran yang dipertingkatkan dengan penggunaan alat
mudah alih dan komunikasi mudah alih yang boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila
masa sahaja, dan mengambil kesempatan ke atas peluang-peluang yang ditawarkan oleh
teknologi mudah alih (Cheung,

S. Yuen & Tsang, 2011). M-pembelajaran juga boleh

ditafsirkan sebagai satu corak e-pembelajaran yang menyampaikan kandungan pendidikan dan
bahan-bahan sokongan pembelajaran melalui alat komunikasi tanpa wayar (Brown 2005).

12

Peranti-peranti mudah alih yang popular seperti telefon bimbit pintar, iPad, iPod, Tablet PC dan
alat Bantual Digital Peribadi (PDA) yang biasanya digunakan oleh guru dan pelajar. Permukaan
skrin yang lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana sahaja menjadikan penggunaan peranti
mudah alih sangat menggalakkan dan m-pelajaran kini mendapat sambutan yang hangat di
kalangan pendidik di institusi pendidikan terutama sekali di institusi pengajian tinggi (Analisa,
Rosseni & Siti Zuraida, 2012).
Telefon bimbit berteraskan pelantar android telah menjadi alat komunikasi yang amat
diperlukan. Aplikasi Android adalah satu sumber terbuka bagi sistem operasi telefon bimbit yang
disokong oleh Google Corporation, sebuah syarikat enjin carian yang sangat terkemuka.
Aplikasi-apliksi Android yang percuma mudah didapati dan diakses digunakan oleh guru sebagai
persediaan untuk menyokong pengajaran mereka, begitu juga bagi pelajar aplikasi-aplikasi ini
boleh meningkatkan minat dan motivasi pelajar dan mempengaruhi mereka terlibat secara
langsung dalam proses pembelajaran (Hafizul Fahri & Khairulanuar, 2012).Selain itu, pelantar
lain seperti iOS merupakan system operasi mudah alih yang dibangunkan dan diedarkan oleh
Apple Inc. untuk iPhone, iPad, iPod Touch dan Apple TV. Sehingga 12 Jun 2012, App Store
Apple mengandungi lebih daripada 650,000 aplikasi iOS, yang secara kolektifnya telah dimuat
turun lebih daripada 30 bilion kali (Apple WWDC 2012). BlackBerry OS pula adalah sistem
operasi telefon mudah alih yang dibangunkan oleh Research In Motion (RIM) bagi peranti
telefon pintar BlackBerry.BlackBerry OS menyediakan sistem berbilang kerja dan menyokong
peranti input khusus yang telah diterima pakai oleh RIM untuk digunakan dalam telefon bimbit,
terutamanya roda, bebola jejak dan yang terbaru adalah track pad pada skrin sentuh (Brown,
2009). Ketiga-tiga pelantar ini menyediakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bersesuaian
untuk kegunaan guru dan pelajar. Beberapa aplikasi Web 2.0 dan perisian pendidikan percuma
sama ada pelantar Android, iOS dan BlackBerry OS yang sering diakses oleh guru dan pelajar
adalah Wikipedia, YouTube, Facebook for Android, Dropbox, Google Search, dan Whiteboard
(Mockus et al, 2011).
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi kini telah memberi cabaran baru
kepada prefesion keguruan, Perubahan ini telah memberi kesan yang besar ke atas anjakan
perubahan sistem dan pengurusan pendidikan di negara-negara membangun seperti Malaysia
(Ting Kung Shiung & Woo Yoke Ling, 2005). Guru menjadi terbeban apabila tidak berjaya
menguasai

kemahiran

menggunakan

teknologi

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran. Namun, tuntutan mengaplikasi teknologi secara berkesan dan bermakna di


13

dalam bilik darjah menyebabkan kesediaan guru semakin penting menggunakan teknologi
sebagai satu alternatif pengintegrasian kemahiran abad ke-21 dalam proses PdP. Usaha-usaha
harus dijalankan agar guru dapat mempertingkatkan kemahiran menggunakan teknologi terkini
dalam proses PdP ( Siti Faizzatul Aqmal & Razali Hassan, 2011). Tujuan perubahan ini adalah
untuk melahirkan guru yang dapat memanfaatkan revolusi teknologi terkini seiring dengan
perubahan pesat teknologi agar proses PdP dapat menarik minat pelajar disamping mampu
melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif sejajar dengan kepentingan kemahiran abad ke-21.
Kaedah pengajaran tradisional atau konvensional dalam proses pengajaran dan
pembelajaran sepenuhnya yang menjadi amalan pada hari ini tidak dapat lagi memenuhi tuntutan
pendidikan abad ke-21. Pembelajaran kini bukan lagi tertumpu di bilik darjah semata-mata,
tetapi kaedah pengajaran telah berkembang seiring kepesatan ICT di Malaysia. Sumber rujukan
buku teks tidak dapat menampung peningkatan dan pembaharuan maklumat yang sentiasa
berubah sejajar dengan peredaran zaman (Chan, 2001). Selain itu, kaedah pencarian terkini
lebih pantas menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi berbanding kaedah
tradisional yang memakan masa yang lama. Sistem pendidikan telah mengalami satu lagi
evolusi dalam teknologi pendidikan apabila pembelajaran mudah alih atau m-pembelajaran (MLearning) diperkenalkan bagi meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran. Menurut MLearning merupakan suatu konsep baru dalam proses pembelajaran yang menekankan kepada
keupayaan untuk memudah alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada lokasi fizikal proses
pembelajaran berlaku (kukulska-Hulme & Trazler, 2005). Peralatan mudah alih seperti komputer
riba, palm talk, telefon mudah alih merupakan gadget yang mampu dimiliki.

Dengan

adanya peralatan berteknologi tinggi ini, bentuk kaedah pembelajaran dapat diubah secara tidak
langsung. Komuniti pembelajaran lebih luas, dapat menghubungkan manusia pada masa nyata
ataupun dunia maya, untuk menyediakan kepakaran yang diperlukan dan seteusnya menyokong
pembelajaran sepanjang hayat (Sharples, 2000).
Kaedah pengajaran dan pembelajaran bermula dengan menggunakan papan kapur,
bertukar kepada penggunaan komputer, bahan elektronik, Liquid Crystal Display (LCD), kamera
video dan teknologi lain yang terdapat di dalam bilik darjah. Perubahan pendidikan dari semasa
ke semasa selaras dengan kemajuan fikiran, kehendak dan teknologi pengajaran. Warga pendidik
perlu bersedia dan menerima perubahan ini dengan tangan yang terbuka. Kaedah konvensional
menunjukkan interaksi yang lemah, pembelajaran dilakukan dalam mod yang sehala, kekurangan
sumber pembelajaran dan kurang maklum balas daripada pelajar-pelajar lemah (Narayanansamy
14

& Ismail, 2011). Corak pendidikan berunsur e-pembelajaran dan m-pembelajaran merupakan
kaedah-kaedah pembelajaran yang lebih memudahkan guru dan murid sebagai contoh nota dan
tugasan yang diperlukan oleh pelajar boleh dihantar melalui mel elektronik (e-mel) dan Compact
Disc Read Only Memory (CD-ROM). Pembelajaran secara kolaboratif, perbincangan dengan
rakan dan dengan individu lain melalui internet seperti Internet Relay Chat (IRC), Whatsapp
group, Faceook group, Instagram group dan sidang video memainkan peranan yang penting.
Dengan cara ini pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan berkesan.
Ulasan blogspot Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia berkenaan
artikel penguasaan guru dalam ICT diutamakan Utusan Malaysia bertarikh 13 Januari 2010
telah menggariskan tentang cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan.
Menurut Wan Mustama (2004), cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan
terbahagi kepada lima aspek. Aspek pertama adalah berkenaan dengan kesukaran menghabiskan
sukatan pelajaran. Penggunaan internet mengambil masa untuk diakses dan dilayari untuk
diaplikasikan sewaktu proses Pengajaran dan Pembelajaran (Naim Hj. Ahmad, 2000).
Penyediaan alatan teknologi seperti LCD mengambil masa yang lama terutamanya bagi guruguru lama yang kurang pengetahuan dan kemahiran berkenaan teknologi. Beberapa cadangan
telah dikemukakan bagi mengatasi cabaran ini seperti menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1987)
menyatakan bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi perlu diperluaskan
mencakupi penggunaan internet seperti mengakses laman web, email, on-line dan perlu
diselaraskan dengan program pendidikan yang teratur bagi memastikan pengurusan masa yang
baik dilaksanakan. Selain itu penyedian juru teknik di sekolah-sekolah dan mempersiapkan guruguru pelatih berkenaan teknologi maklumat dan komunikasi.
Aspek kedua adalah halangan pihak pentadbiran sekolah. Segelintir pihak pihak
pentadbiran sekolah meletakkan prosedur yang ketat kepada para guru yang ingin menggunakan
alatan-alatan teknologi dengan alasan alatan tersebut memerlukan infrastruktur yang berkos
tinggi dan mahal kos penyelenggaraannya

(Hasan Abdul Rahman, 2000). Cadangan bagi

mengatasi cabaran ini adalah penggunaan Model Apple Classroom of Tomorrow (ACOT) pada
tahun 1995. Bagi memastikan proses PdP berasakan teknologi maklumat dan komunikasi telah
menggariskan lima langkah perubahan iaitu langkah pertama kemasukan (entry) iaitu
penerimaan positif semua pihak pentadbiran dan guru berkenaan kemasukan teknologi dalam
pendidikan Langkah kedua pemilihan (adoption) iaitu pemilihan bahan yang sesuai bagi sesuatu
kelas. Langkah ketiga adalah kesesuaian (adaptation) iaitu pengaplikasian alatan yang
15

bersesuaian dengan tahap murid. Langkah keempat Penggunaan (appropriation) alatan dengan
kaedah dan teknik yang betul supaya dapat digunakan dalam tempoh masa yang lama dan
mengurangkan kos penyelenggaraan. Langkah kelima adalah berkenaan merekacipta (invention)
iaitu pihak pentadbir dan guru mampu merekacipta bahan-bahan tambahan bagi meneguhkan
pemudahcara dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid.
Aspek ketiga adalah berkaitan dengan sikap negatif guru. Kebanyakan guru telah sebati
dengan kaedah pengajaran tradisional dan sukar menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi
terkini intruksional. Yusup Hasyim (1998) mempersetujui kenyataan Becker & Watt (1966)
dimana ledakan teknologi maklumat dan komunikasi memberi cabaran baharu kepada sistem
pendidikan dan terutamanya profesion perguruan. Selain itu, ada kalangan guru yang buta ICT
menyebabkan timbulnya sikap negatif dan tidak berminat mengajar menggunakan teknologi
disamping sikap malas menyediakan bahan bantu atau peralatan teknologi maklumat dan
komunikasi untu PdP. Maizun Binti Jamil (2009) menyokong pendapat Steers & Black (1994)
iaitu perubahan dalam sesuatu organisasi perlu pada persediaan mental, pengetahuan dan
kemahiran dalam kalangan anggota. Bagi menambah pengetahuan dan meningkatkan kecekapan
terhadap alatan teknologi maklumat dan komunikasi perlu ada latihan yang cukup supaya
menimbulkan minat dan menyuntik semangat baru dalam diri dikalangan guru-guru.
Aspek keempat adalah maklumat dan laporan tidak tepat. Tugas guru-guru di sekolah
bukan sahaja tertumpu pada proses PdP tetapi melibatkan juga kerja-kerja pengkeranian yang
memerlukan merekod dan memasukkan data-data

berkenaan maklumat dan prestasi murid

dalam sistem. Malangnya proses ini dikendalikan melalui sesuatu perisian yang terdedah kepada
pemprosesan dan penganalisisan laporan serta maklumat yang tidak tepat. Hal ini mungkin
disebabkan oleh proses kemasukan data yang terlalu banyak dan berterusan. Kesilapan juga
boleh berlaku terhadap data prestasi murid sekiranya berlaku kecuaian semasa memasukkan data
atau kesilapan dalam sistem itu sendiri kerana kompleksnya sesuatu sistem data tersebut (Zoraini
Wati Abas, 1993). Masalah kemasukan data yang salah (Garbage In Garbage Out GIGO) dapat
dikurangkan sekiranya guru-guru diberi peluang oleh pihak pentadbir dengan memberi masa
yang secukupnya untuk mengelakkan berlakunya kecuaian, kerja yang dilakukan secara
tergopoh-gapah dan kualiti kerja yang terpaksa diabaikan. Kebajikan pekerja haruslah dijaga dan
ada cadangan supaya setiap data atau maklumat yang dimasukkan disemak oleh Qualiti
Control bagi menjamin data yang diberikan lebih tepat dan jitu.

16

Aspek kelima yang terakhir adalah berkaitan dengan jurang digital. Ketidakseimbangan
yang wujud dikalangan masyarakat menyebabkan wujudnya jurang digital.

Secara amnya

ketidakseimbangan ini mempengaruhi pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, kemudahan


infrastruktur, pendapatan, pemodenan, pendidikan dan sebagainya dan turut memberikan impak
terhadap keupayaan dan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi digital di sekolah.
Jurang digital ini mempengaruhi pengajaran guru dimana kurang berkesan dan tidak dapat
diaplikasi di luar bilik darjah memandangkan sosioekonomi yang rendah dikalangan muridmurid di luar bandar (Ab. Rahim Selamat, 1992). Mereka tidak mempunyai alatan teknologi dan
penggunaan komputer riba juga terhad dan tidak berterusan. Situasi ini boleh membantutkan
penerimaan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Jurang perbezaan juga dilihat dari
segi taburan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di antara kawasan Semenanjung
Malaysia, Sabah dan Sarawak serta kawasan Lembah Kelang dan kawasan lain di Semenanjung
Malaysia. Beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan bagi mengatasi cabaran ini. Pada 11
Oktober 1977, satu Kempen Kesedaran berkenaan Teknologi Maklumat telah dilancarkan oleh
Dato Seri Mahathir Mohamad. Kelonggaran syarat pengeluaran Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja juga dibenarkan bagi individu yang ingin memiliki komputer. Selain itu, program Satu
Rumah Satu Komputer telah dilancarkan dengan kerajaan membekalkan komputer kepada
murid-murid. Setiap sekolah mendapat skim peruntukan kelenkapan makmal komputer yang
cukup terutamanya sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Cabaran ini cuma berlaku di
sekolah-sekolah pedalaman yang baru dibuka dan mengalami masalah tempoh penerimaan alatan
teknologi yang agak lambat namun tetap berlaku proses penerimaan tersebut. Peranan teknologi
maklumat dilihat sangat penting dalam sistem pendidikan bagi menghadapi persaingan global
yang serba canggih dan semakin mencabar. Sistem pendidikan di Malaysia perlu menyediakan
murid-murid yang serba boleh bagi menghadapinya. Aplikasi dan implimentasi ICT harus
diterima selari dengan perkembangan dunia yang tidak bersempadan daripada sudut pergerakan
maklumat. Justeru, guru-guru perlu membuat persediaan yang mencukupi dan dapat memenuhi
tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Namun, dalam
keghairahan mengguna teknologi maklumat dalam pendidikan, ada kesan-kesan negatif dan
bahaya yang perlu sentiasa kita awasi dan berwaspada akibat penggunaan yang tidak terkawal.

Isu Kedua : Pengetahuan Pedagogi SISC+, PLC, I-Think, susun atur meja
17

Pengetahuan pedagogi
Menurut Koehler et. al. (2001), Pengetahuan pedagogi adalah pengetahuan yang
mendalam mengenai proses dan amalan atau kaedah pengajaran dan pembelajaran dan
bagaimana ia merangkumi keseluruhan tujuan pendidikan termasuk nilai dan matlamat
pembelajaran . Ini merupakan satu bentuk ilmu generik yang terlibat dalam semua isu-isu
pembelajaran pelajar yang merangkumi pengurusan bilik darjah, rancangan pembangunan
pengajaran dan pelaksanaannya serta penilaian pelajar. Ini termasuk pengetahuan mengenai
teknik atau kaedah yang akan digunakan di dalam bilik darjah; sifat kumpulan sasaran dan
strategi untuk menilai pemahaman pelajar.
Seorang guru yang mempunyai pengetahuan pedagogi dalam memahami bagaimana
pelajar membina pengetahuan dan kemahiran; membangunkan tabiat minda dan perwatakan
positif terhadap pembelajaran. Oleh itu , pengetahuan pedagogi memerlukan pemahaman
kognitif, sosial dan perkembangan teori-teori pembelajaran dan bagaimana teori ini
diimplimentasi kepada pelajar-pelajar di dalam kelas mereka.
Barnet Berry (2001) menyebut bahawa Pembelajaran abad ke-21 memerlukan pelajar
yang menguasai isi kandungan matapelajaran serta mampu mensintesis dan menilai maklumat
daripada pelbagai mata pelajaran dan sumber dengan pemahaman dan menghormati
kepelbagaian budaya. Mereka dijangka mencipta, berkomunikasi, bekerjasama dan celik digital
serta mempunyai tanggungjawab sivik dan sifat empati yang tinggi.
Perkembangan

Teknologi

Maklumat

dan

Komunikasi

(Informatian

and

Communications Technology, ICT) yang berkembang pesat mendedahkan kita terhadap isu dan
cabaran globalisasi dan liberalisasi. Sebagai sebuah negara membangun yang pesat berkembang,
perubahan ini memaksa Malaysia untuk menyediakan pelapis masa hadapan yang berdaya saing,
berfikiran kreatif dan kritis, berempati dan holistik. Bertitik tolak dari keperluan ini, maka
perubahan dalam pendidikan amat kritikal untuk dilakukan selari dengan kehendak dunia dan
mendepani cabaran era globalisasi alaf ini.
Ciri-ciri pedagogi abad ke-21
Nor Aisah Jamil (2014) telah menggariskan empat perkara asas sebagai persediaan
menghadapi pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 iaitu:
18

1. Membangunkan persekitaran bilik darjah Abad ke-21


-

Dengan mentransformasi iklim dan suasana bilik darjah melalui pewujudan ruang
kreatif pelajar, susunan tempat duduk yang menggalakkan pembelajaran koperatif dan
kolaboratif.

2. Meningkatkan kemahiran guru menggunakan pedagogi Abad ke-21


-

Dengan bantuan pakar pembelajaran (School Improvement Specialist Coaches,


SISC+)

3. Memberi kemahiran pembelajaran abad ke-21 kepada murid-murid


4. Membudayakan amalan Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning
Community, PLC) sebagai strategi pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21 di sekolah
Menurut Ayub Ibrahim (2014), kemahiran dan sikap guru merupakan elemen penting
yang menjadi tunjang utama pelaksanaan kelas pembelajaran abad ke-21 jika dibandingkan
dengan infrastruktur kelas itu sendiri. Beliau turut menggariskan ciri-ciri pedagogi abad ke-21
berdasarkan matlamat Jabatan Pendidikan Negeri Johor seperti dalam rajah di bawah.

Rajah 1: Fokus Pedagogi Abad 21 JPN Johor


Dengan keperluan mendesak untuk melahirkan pelajar yang mampu berdaya saing di
peringkat global dalam mendepani cabaran di abad ke-21 ini, maka pedagogi dan pembelajaran

19

yang dilaksanakan kini di sekolah perlu berubah. Guru merupakan aspek yang paling penting
dalam mencorak suasana pembelajaran gaya baru, dan tidak boleh tidak, guru mesti berupaya
untuk menukar kaedah pengajaran mereka dalam kelas sebelum berlaku perubahan dalam aspekaspek lain seperti yang telah digariskan di atas. Dalam mendepani perubahan ini, tugas guru telah
berkembang daripada penyampai maklumat kepada penggubah ilmu pengetahuan dan seterusnya
membantu pelajar untuk menukar ilmu yang dipelajari kepada ilmu yang boleh digunapakai
merentasi pelbagai disiplin ilmu. Perkara ini telah dijelaskan oleh va Ujlakyn Szucs (2009).
Menurut beliau, peranan guru pada masa kini telah berkembang daripada penyampai ilmu
kepada fasilitator yang memberi maklumat dan menunjuk ajar pelajar cara untuk menggunakan
maklumat itu. Selain itu, tambahan lagi, guru perlu berkemahiran tinggi dengan mengetahui
penggunaan peranti dan alat berteknologi seperti komputer, internet, mesin cetak dan sebagainya
untuk melengkapkan diri mereka sebagai tenaga pengajar yang berkemahiran luas. Perkara ini
selari dengan keperluan pembelajaran pada abad ke 21 ini.
Prensky (2008) telah menyatakan bahawa pelajar belajar dalam keadaan yang paling
baik apabila pelajar itu sendiri terlibat dalam mendapatkan sesuatu ilmu. Perkara ini bersesuaian
dengan aspirasi murid abad ke-21 yang telah digariskan oleh KPM iaitu :
Berupaya membuat hubung-kait
Bijak menyoal
Yakin berkomunikasi
Mengambil risiko
Dahagakan ilmu
Ingin tahu
Menjana idea
Fleksibel
Tidak berputus asa
Mendengar dan membuat refleksi
Berkemahiran kritis
Menguasai kemahiran literasi
Berani mencuba
20

Mampu berfikir sendiri


Membuat inisiatif
Mampu bekerja dengan orang lain
Membuat perubahan
Berintegriti
Berkeperibadian tinggi

Isu-isu terhadap pengetahuan pedagogi pembelajaran abad 21


a)Mengupaya kemahiran guru
Dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan amalan pedagogi kaedah
pembelajaran abad ke-21 ini, isu utama seharusnya berpusat kepada guru. Kementerian
Pendidikan Malasia seharusnya mengupayakan guru dengan memberi pendedahan mengenai
input-input yang sesuai dan kaedah serta tools yang boleh digunakan oleh guru untuk
menyediakan diri dalam menghadapi perubahan ini. Langkah pertama yang telah diambil oleh
KPM adalah dengan mewujudkan Program SISC ataupun dikenali sebagai Jurulatih Pakar
Pembangunan Sekolah (School Improvement Specialist Coaches) telah dimulakan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia sejak awal tahun 2011 di bawah inisiatif sub NKRA GTP 1.0.
Guru-guru yang terpilih (sebahagian besarnya adalah merupakan kalangan Guru Cemerlang)
telah diberikan latihan dalam bentuk kursus kepada "master coachees". SISC akan memantau dan
membimbing guru-guru di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah serta berada dalam Band 6
dan Band 7. Dalam setahun, mereka perlu ke sekolah yang dipantau sekurang-kurangnya 3 kali
bagi tujuan mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh sekolah serta memikirkan program
intervensi / pemulihan yang boleh dijalankan di sekolah tersebut bersama-sama dengan pentadbir
dan guru-guru sekolah.
Program ini telah diadakan secara berperingkat, dan secara separuh masa oleh guruguru Cemerlang dalam membantu pihak sekolah meningkatkan prestasi akademik. Impaknya
perubahan yang sangat positif diperoleh dari segi pencapaian peperiksaan awam terutamanya
UPSR dan SPM. Rentetan kejayaan program SISC, kelangsungan bidang keberhasilan utama
NKRA diteruskan di bawah GTP 2.0 dan jawatan SISC+ diperkenalkan secara sepenuh masa dan
bertugas di Pejabat Pelajaran Daerah, dengan 2 negeri rintis telah pun berjalan sepenuhnya di
21

Kedah dan Sabah pada tahun 2013. Menjelang 2014, program ini akan dilaksanakan sepenuhnya
di seluruh negara.
Berikut merupakan Tugas SISC+ :
1. Membina hubungan dengan guru dan membimbing guru di sekolah
2. Bekerjasama dengan Kementerian dan pegawai PPD untuk menyediakan latihan yang
amat diperlukan oleh guru
3. Mereka bentuk dan mentadbir intervensi khusus untuk meningkatkan kualiti
pengajaran di sekolah
4. Membimbing sejumlah guru (min 20 dan maks 30 orang) untuk tempoh sebulan;
SISC+ bebas untuk merancang bagaiman proses bimbingan yang bakal
dilaksanakan. (Wan Fadhlurrahman, 2013)
Selain itu, PPD dengan inisiatif pihak sekolah menekankan tentang Kemahiran Berfikiran
Aras Tinggi (HOTS) dalam kalangan guru dan murid-murid. Kursus berkenaan HOTS
dianjurkan

bagi

memberikan

pendedahan

kepada

semua

guru

agar

mereka

dapat

menggunakannya dalam pdp dalam kelas masing-masing. Pelajar juga dibantu untuk
menerapkan elemen HOTS dalam pembelajaran mereka melalui program-program yang
dijalankan di sekolah. Tenaga kepakaran dalam melaksanakan program ini diperoleh dengan
jalinan kerjasama terutamanya pihak PPD. (Noor Hashimah, Amir, 2013).
Perbincangan secara berkumpulan juga dilakukan bagi memantapkan lagi proses
pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, kolaborasi guru dalam panitia untuk menjalankan
pdp secara berpasangan atau berkumpulan (team teaching) dan (lesson study group). Dalam hal
ini, KPM menekankan peri pentingnya kaedah Professional Learning Community, PLC yang
diajar kepada guru-guru dengan bimbingan SISC+. Professional Learning Community (PLC)
merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan
dalam membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk
murid-murid mereka. (Rosenholtz, 1989; Little & McLaughlin, 1993; DuFour, Eaker, & Many,
2006)
Antara objektif kaedah PLC ini termasuklah:

Guru mempunyai keazaman dan keikhlasan untuk belajar proses pembelajaran murid
yang kompleks
22

Seorang atau lebih guru daripada kumpulan berupaya mencetus dan memimpin
perbincangan dalam kumpulan agar maklumat atau data dapat diterjemahkan dalam
pengajaran harian

Menjadikan tema kajian sebagai panduan pembelajaran kepada para guru dalam Lesson
Study. (SISC+ PPD Padawan, 2014)
Guru-guru juga digalakkan untuk menambah ilmu dan meningkatan pengetahuan dan

kemahiran dalam bidang-bidang yang mereka minati. Ini kerana hasil daripada peningkatan
profesionalisme seperti ini dapat memberikan keyakinan yang tinggi untuk guru guru
menjalankan tugasan harian mereka. Selain itu, peningkatan profesionalisme tersebut dapat
disalurkan kepada kemenjadian pelajar. Terdapat dua jenis peluang untuk guru-guru
meningkatkan profesionalisme masing-masing iaitu dengan membuat permohonan melanjutkan
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh
KPM sama ada melalui PPD, JPN mahupun di peringkat kementerian sendiri. (Noor Hashimah,
Amir, 2013)
Terdapat banyak peluang melanjutkan pelajaran kepada guru dan pelbagai insentif
diberikan. Sebagai contoh guru bukan siswazah diberikan tawaran mengikuti Program
Pengijazahan guru dan diberi tajaan dan kemudahan cuti. Terdapat juga insentif lain seperti
pemberian biasiswa dan cuti belajar bergaji penuh. Bagi guru-guru yang menghadiri kursus
anjuran PPD, JPN dan KPM, mereka dimestikan mengadakan in-house training kepada rakanrakan dalam panitia agar berlaku perkongsian ilmu sesama mereka. Selain in-house training,
peningkatan profesionalisme guru berasaskan sekolah (school-based profesional development)
juga amat digalakkan penganjurannya di peringkat sekolah. Sebagai persediaan menghadapi
pendidikan abad ke 21, ramai dalam kalangan guru yang melakukan perkongsian pintar sesama
mereka dalam beberapa aspek kritikal. Sebagai contoh, teknik pengajaran terkini, teknik
pengajaran berpusatkan sumber, penggunaan ICT dalam pembelajaran dan sebagainya. (Noor
Hashimah, Amir, 2013)
Bukan itu sahaja, kompetensi guru dalam mengasimilasi pengetahuan ICT dan proses
pengajaran dan pembelajaran juga tidak harus dipandang ringan, Bahagian Teknologi Pendidikan
(BTP) melalui agensi-agensi swasta yang dilantik dan tenaga bantuan daripada pegawai
teknologi KPM telah dan sedang giat melatih guru-guru untuk menggunakan peralatan ICT yang
dapat dioptimumkan penggunaannya dalam pendidikan abad ke 21. Bermula dengan dasar
23

Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik (PPSMI) pada tahun 2003 sehinggalah yang
terbaharu iaitu aplikasi Persekitaran Pembelajaran Maya (Virtual Learning Environment, VLE).
Pengenalan semua aplikasi ini adalah sebagai permulaan kepada penyediaan pendidikan abad ke
21 berteraskan penggunaan sumber dan ICT. (Noor Hashimah, Amir, 2013).
Selain itu, pendekatan pedagogi guru juga boleh diintegrasikan dengan sistem
pembelajaran abad ke 21 termasuklah belajar cara belajar, kemahiran berfikir dalam pengajaran
dan pembelajaran, aplikasi teori kecerdasan pelabagai dalam pengajaran dan pembelajaran,
penggunaan

ICT,

pengajaran

berasaskan

kajian

masa

depan,

pembelajaran

secara

konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran akses kendiri dan pembelajaran


masteri. Ditambah pula dengan pengenalan kepada program i-Think yang kini telah disebar luas
kepada guru-guru dan sekolah-sekolah seluruh Malaysia. (Noor Hashimah, Amir, 2013).
b)Mengupaya kesediaan pelajar
Selain guru, pelajar juga harus bersedia dalam menerima corak pembelajaran yang baharu
ini. Perkara ini selaras dengan kriteria pembelajaran abad ke-21 yang telah dinyatakan oleh
Dabbagh (2007) iaitu,
1. Keupayaan Pembelajaran Sosial yang meliputi kemampuan membuat keputusan,
berkomunikasi, mewujudkan rasa yakin diri dan pengurusan konflik. Ini merupakan komponen
penting atau unsur utama dari kolaborasi yang efektif. Ciri-ciri ini perlu dalam memupuk sikap
kepimpinan,semangat kerja berpasukan dalam diri pelajar yang selari dalam aspirasi murid yang
telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, (PPPM 2013)
2. Keupayaan Berdialog (Discursive Skills); yang meliputi kemampuan berbincang dan
berdiskusi secara logik, rasional dan negosiasi dengan memperlihatkan atribut keterbukaan
dalam pelbagai isu yang mencabar dan kebolehan menjadi pendengar yang aktif.
3. Keupayaan Menilai Diri dan Kumpulan (Introspeksi); yang meliputi kemampuan diri untuk
akauntabel terhadap segala tugasan secara individu mahupun berkumpulan. Aktif dan
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam aktiviti berkumpulan seterusnya

mempamerkan

sikap bertanggungjawab dan saling bantu membantu. Maka, setiap ahli dalam kumpulan adalah
diharapkan mempamer atribut kemampuan berfikir secara sistematik, dan berpandangan jauh ke
hadapan.

24

4. Keupayaan Refleksi Kendiri; iaitu kemampuan untuk mengambil hikmah/pelajaran dari


berbagai hal dan masalah. Lebih jauh lagi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan secar
individu mahupun berkumpulan, serta mampu menerima kritikan dari pihak luar untuk
memperbaiki diri dan kumpulan.

Menurut Teori Perkembangan yang diutarakan oleh Jean Piaget, perkembangan intelek
seseorang individu tersebut adalah berkadar terus dengan pertambahan umurnya. Ini bermakna,
kematangan kognitif kanak-kanak bertambah selari dengan umurnya daripada operasi yang
konkrit(mudah) kepada operasi formal yang lebih kompleks. Kematangan kognitif ini
mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar dan menerima pembelajaran baru. (Emma Shafie,
2014).

Faktor motivasi intrinsik juga memainkan peranan dalam menghadapi perubahan gaya
pembelajaran abad ke-21 ini. Motivasi berkait rapat dengan dorongan dan sikap pelajar untuk
belajar. Oleh itu guru memainkan peranan yang besar dalam membina dan mengekalkan
motivasi yang tinggi dalam diri pelajar sesuai dengan perubahan corak pembelajaran di sekolah.
J.S. Bruner telah menekankan mengenai pendekatan kurikulum spiral dalam sesi pembelajaran
dimulai dengan pembinaan konsep asas berpandukan benda konkrit dan diteruskan dengan tahap
yang lebih tinggi iaitu analisis dan seterusnya eksplorasi penguasaan.(membumikanpendidikan.blogspot.com, 2015). Jika teori ini digunapakai dengan cermat dan diaplikasikan
sepenuhnya sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran, sudah pasti pelajar dapat menerima
manfaat yang besar dalam sesi pembelajaran di sekolah.
Alessi dan Trollip (2001) menyatakan bahawa pembelajaran menerusi ICT mempunyai
banyak kelebihan. Antaranya, murid boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa
dan di mana jua mereka berada; bahan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber
tambahan yang terdapat di seluruh dunia; pengurusan dan mengemas kini bahan menjadi
semakin mudah dan pantas; dan pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi
kegunaan pelajar dan guru. Jonassen (2003) pula berpandangan kemudahan hiperteks dan
hipermedia dalam ICT dapat menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif.
Penggunaan ICT menjadikan proses pencarian maklumat menyeronok dan menghiburkan.
25

Interaktiviti membolehkan proses latihan atau pengajaran dijalankan mengikut kesesuaian,


keperluan dan cita rasa pelajar. (Sharifah, Kamarul, 2011). Dengan itu, guru perlu optimis
terhadap kompetensi ICT pelajar dan adalah diharapkan dapat menggunakan kelebihan ini
sebaik-baiknya untuk menjayakan pembelajaran abad ke 21.

c)Memperkasa kepemimpinan sekolah


Dalam kerancakan Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan transformasi
pendidikan, perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah sejauh mana kesedaran pemimpin
sekolah dalam menyediakan pendidikan abad ke-21 agar transformasi pendidikan negara dapat
dicapai dengan jayanya. Gaya kepimpinan pengetua juga sedikit sebanyak mempengaruhi
kejayaan penyediaan pendidikan abad ke 21. Pengaruh kepimpinan instruksional pengetua dalam
konteks ini melibatkan proses kepimpinan pada tahap sekolah yang berlaku dalam pelbagai arah;
ke arah atas dari guru kepada pentadbir; ke arah bawah dari pentadbir kepada guru; dan secara
mendatar dalam kalangan guru, ibu bapa dan lain-lain agen yang berurusan secara langsung dan
tidak langsung dengan sekolah (Abd Ghani, Aziah, Tan, 2008).
Perkara paling utama, pengetua sebagai pemimpin sekolah perlulah mempunyai
pengetahuan dan kesedaran tentang pendidikan abad ke 21. Dalam paradigma sistem pengajaran
tradisional, objektif asas pembelajaran memfokuskan kepada bagaimana pengetahuan yang
dipelajari dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat secara eksplisit.
Pembelajaran dikatakan berlaku selagi pelajar dapat menghasilkan semula pengetahuan yang
diperolehi daripada proses pembelajaran (Collins, 2006; Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999;
Karagiorgi & Symeou, 2005; Sadler, 1989; Vrasidas, 2000) dalam Shu Shing-Lee & David Hung
(2012). Manakala bagi pembelajaran ke arah abad ke 21 pula, penyelidik-penyelidik berpendapat
terdapat lima isu yang perlu diberi perhatian dalam menentukan jenis pengetahuan dan
kemahiran yang boleh memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar pada masa hadapan.
1. Pelajar yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi mempunyai kelebihan dari segi
mendapat peluang pekerjaan,
2. Keperluan terhadap pembelajaran dan kemahiran secara tradisional seperti pembelajaran mata
pelajaran matematik, sains dan bahasa tidak disertakan dengan kemahiran-kemahiran baharu.

26

3. Untuk berjaya dalam kerjaya dan kehidupan, pelajar perlu tahu bagaimana mengaplikasikan
apa yang telah dipelajari untuk menghadapi cabaran sebenar kehidupan, bukan hanya menulis
semula apa yang telah dipelajari dalam kelas ke kertas ujian.
4. Pelajar yang berupaya membangunkan kecekapan yang diperlukan iaitu mampu berfikir secara
kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan berkolaborasi, menghasilkan produk dan
proses baharu, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan mempunyai kelebihan dalam
kerjaya dan kehidupan.
5. Kemahiran aplikasi dan kecekapan boleh diajar dalam konteks kurikulum; bukan sebagai
pengganti atau penambahan terhadap kurikulum sedia ada, tetapi kecekapan seperti pemikiran
kritis banyak bergantung kepada pengetahuan sedia ada dan tidak boleh diajar secara berasingan.
(Noor Hashimah, Amir, 2013).
Dalam menyediakan pendidikan abad ke 21, pemimpin sekolah perlulah menggunakan
pengetahuan dan kemahiran mereka dalam fungsi-fungsi berikut: 1. menyelaras kurikulum, 2.
mengawal waktu pembelajaran dan pengajaran, 3. mencerap dan menilai pengajaran guru, 4.
mengukuhkan usaha-usaha guru dalam meningkatkan prestasi pelajar, 5. memberikan sokongan
terhadap aktiviti pengajaran di sekolah, 6. menggalakkan perkembangan profesionalisme guru
dalam memastikan kejayaan. (Noor Hashimah, Amir, 2013). Perkara ini selaras dengan hasil
kajian Christopher Day, Pam Sammons et.al (2011) yang menyatakan bahawa kejayaan sesebuah
sekolah itu sangat bergantung kepada kualiti dan kemahiran pentadbir memahami dan
menyelami serta menyelesaikan permasalahan secara kontekstual. Dan dalam hal ini kontekstual
pembelajaran abad ke 21.

d)Kemudahan dan prasarana bilik darjah


Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha menaik taraf kemudahan pendidikan
yang meliputi pembinaan insfrastruktur bangunan dan penyediaan bilik-bilik khas bagi
mengupayakan sistem pembelajaran ke arah pendidikan abad ke 21. Kelengkapan bilik pandang
dengar, makmal komputer dan bengkel kemahiran dibina agar dapat menyokong pembelajaran
berteraskan sumber dan membolehkan pelajar mempunyai akses pembelajaran kendiri. Anna
Kristin & Torfi (2011) dalam kajiannya berkenaan reka bentuk bangunan sekolah ke arah
27

pendidikan abad ke 21 telah mendapati reka bentuk bangunan sekolah dan susun atur kelas
mempengaruhi pembelajaran murid secara individu dan berkumpulan dan bagaimana
penggunaan sumber pembelajaran dapat dioptimumkan. Oleh itu, KPM telah mula menggunakan
reka bentuk bangunan yang baru dan susun atur bilik darjah yang dapat mengoptimumkan proses
pembelajaran pada masa kini dan sebagai persediaan ke arah pendidikan abad ke 21. Penyediaan
infrastruktur dan kemudahan ini sedikit sebanyak akan membantu pihak sekolah merancang
pelaksanaan pendidikan berkualiti dan menjurus ke arah pendidikan abad ke 21.(Noor Hashimah,
Amir, 2013)
Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 pula, KPM telah
mempertingkat garis panduan rekaletak yang sesuai dan dicadangkan penggunaannya di sekolahsekolah. Pelan bilik darjah ini meliputi rekaletak fizikal dan ciri-ciri bilik darjah berkesan untuk
pembelajaran abad ke 21 ini. Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan mendukung pembelajaran abad
ke 21 ini seharusnya:

Mempunyai suasana demokratik

Guru sebagai fasilitator

Saling menghormati dan mempercayai

Guru percaya kebolehan murid

Guru sebagai role model

Selamat dan seronok

Guru bersemangat tinggi

Pembelajaran berasaskan individu

Mempunyai semangat kekitaan

Komunikasi berkesan

28

Rajah 2: Contoh susun atur bilik darjah yang dicadangkan dalam pembelajaran abad ke-21

Manakala ciri-ciri fizikal bilik darjah abad ke-21 seperti yang dicadangkan oleh (Nor Aisah
Jamil, 2014) seharusnya mempunyai ciri-ciri berikut:

Muri duduk dalam kumpulan (4-6 orang)

Mempunyai sudut OPEM (Objektif Pembelajaran) dan Kriteria Kejayaan di papan tulis.

29

Sudut Parking Lot

Sudut Hasil Kerja Murid

Sudut Maklumat

Ruang Santai

Cabaran melaksanakan kaedah pedagogi abad ke-21


a)Cabaran Literasi ICT di kalangan guru dan pelajar
Walaupun kajian menunjukkan bahawa wujudnya peningkatan daripada aspek kognitif
pelajar dengan penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran masalah
seperti kesukaran serta integrasi teknologi maklumat yang tidak efisien masih lagi berlaku di
sekolah. Andaian umum yang menyatakan bahawa sekiranya perkakasan dan perisian telah
tersedia di sekolah, pengintegrasian teknologi maklumat akan berlaku secara automatik adalah
kurang tepat kerana salah satu penentu utama kejayaan atau kegagalan pengintegrasiannya
adalah guru. Oleh itu, penguasaan teknologi maklumat dalam kalangan guru adalah dituntut. Ia
penting bukan sahaja untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
malah daripada aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. (Shahrul Nizam, 2011).
Kajian yang dijalankan oleh Norizan Abdul Razak (2003) terhadap 60 orang guru pelatih di
Institut perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah mendapati 60% guru pelatih
belajar tentang ICT dalam pengajian di institut. Sejumlah 27% belajar sendiri dan 18% belajar
daripada luar pengajian di institut perguruan. Untuk pengetahuan membina perisian multimedia,
90% menyatakan mereka belajar dalam pengajian di institut perguruan. Dapatan kajian ini
menunjukkan majoriti guru pelatih memperoleh pengetahuan menggunakan ICT daripada
pengajian mereka. Dapatan kajian ini menunjukkan kursus teknologi maklumat yang diikuti
semasa di institut perguruan banyak membantu guru memahirkan diri dengan kemahiran
teknologi maklumat. Secara keseluruhannya, guru-guru perlu dilengkapkan dengan kemahiran
teknologi maklumat yang seterusnya akan meningkatkan tahap pengetahuan guru-guru. (Shahrul
Nizam, d20112055962.blogspot.com).
Mortimer dan Scott (2003) menyatakan pengalaman menggunakan komputer mempengaruhi
sikap terhadap komputer. Menurut beliau kebanyakan guru tidak memahami bagaimana hendak
menggabungkan kemahiran komputer dengan pengajaran di kelas. Bagaimanapun menurut
beliau, sebanyak dua per tiga daripada kalangan guru menyatakan tidak bersedia menggunakan
30

komputer dalam pengajaran, tetapi bagi kumpulan guru yang lebih muda, yang membesar dan
belajar dengan menggunakan komputer lebih berkeyakinan menggunakan komputer berbanding
guru-guru yang telah lama berkhidmat. Guru yang bersikap positif terhadap komputer juga
adalah lebih bersedia menggunakannya berbanding dengan guru yang bersikap negatif terhadap
komputer. (Shahrul Nizam, 2011).
Secara keseluruhannya, dalam persekitaran teknologi maklumat yang semakin berkembang,
guru seharusnya memainkan peranan sebagai agen perubahan. Matlamat ini menuntut sikap
positif guru terhadap teknologi maklumat dan inisiatif ini boleh dimulakan dengan
mengintegrasikan aplikasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya akan
memanfaatkan golongan pelajar. (Shahrul Nizam, 2011).

b)Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan


Cabaran masa kini dan akan datang dalam sektor pendidikan ialah penyediaan prasarana
komputer yang lengkap untuk kaedah pembelajaran dan pengajaran tersebut. Walau
bagaimanapun, penyediaan kemudahan mengakses Internet sahaja tidak menjamin keberkesanan
pembelajaran pengajaran secara on-line. Sikap guru dan pelajar terhadap penggunaan teknologi
tersebut perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberkesanannya sebagai kaedah pengajaran
pembelajaran.Pihak sekolah perlu memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia seperti
kemudahan komputer, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal
komputer. Selain itu, pihak sekolah juga perlu meningkatkan infostruktur seperti rangkaian,
kandungan tempatan, insentif dan perundangan untuk membentuk persekitaran yang
membolehkan penyediaan infostruktur.
c)Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Pihak sekolah yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi membiayai
berbagai-bagai kos penggunaan teknologi maklumat akan kembali kepada pembelajaran
konvensional. Kelemahan kepimpinan sekolah yang kurang komited terhadap penggunaan ICT
juga boleh menyebabkan sekolah tertinggal dari arus perubahan perdana yang berlaku. Sekolah
juga gagal memainkan peranan positif bagi membangunkan pelajar supaya celik komputer,
terutama di kawasan luar bandar. Perubahan ini akan memberikan cabaran besar terhadap tenaga
pengajar. Mereka perlu bersedia meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka bagi
31

menjadikan komputer sebagai teknologi pengajaran dan pembelajaran menggantikan pendekatan


konvensional yang kurang berasaskan inovasi teknologi.Oleh sebab itu, soal implikasi kos sering
kali menjadi kriteria bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan komputer di sekolah-sekolah.
Perancangan sekolah juga perlu mengambil kira perubahan yang berlaku terutama penggunaan
ICT. Selain menyediakan kemudahan belajar berasaskan ICT, sekolah perlu merangka
belanjawan pendidikan yang semakin meningkat, khususnya perbelanjaan yang melibatkan
penggunaan kemudahan, peralatan dan perkakasan teknologi maklumat. Pihak sekolah juga perlu
menangani masalah kewangan yang mungkin dihadapi dari semasa ke semasa. Oleh sebab itu,
soal implikasi kos sering kali menjadi kriteria bagi melaksanakan pembelajaran berasaskan
komputer di sekolah-sekolah.

Cabaran Pendidikan Abad Ke 21


Dalam menempuh pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 guru-guru perlu mencari
pendekatan, kaedah, strategi dan teknik pengajaran baharu agar murid pascamerdeka kini suka
akan guru sekali gus suka kepada pengajaran guru. Cabaran pendidikan abad ke-21 adalah
pendidikan yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) telah diamalkan di
dalam bilik darjah di luar negara seperti Amerika Syarikat dan England sejak tahun 1970-an lagi.
Di Malaysia, pengajaran guru yang bertunjangkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan penanda aras
keberkesanan pendidikan kelas abad ke-21 yang diwar-warkan oleh Kementerian Pendidikan
pada tahun 2014, iaitu selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025). Sebagai guru yang berwibawa, pengajaran dan pembelajaran
dalam cabaran pendidikan abad ke-21 ini memerlukan pengorbanan dan keprihatinan guru yang
tidak sedikit. Pengajaran yang pasif tanpa berbantukan teknologi maklumat tentulah
membosankan murid-murid. Terutamanya kepada murid yang celik komputer. Selain itu,
penggunaan komputer dan 'smart board' seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh para guru
untuk menarik minat murid-murid selain susun atur kerusi meja murid yang bercirikan kelas
abad ke-21 yang boleh diubah suai setiap minggu. (Azlizan Alias, 2015)
Guru yang kreatif dan inovatif pula akan berperanan sebagai pemudah cara ketika sesi
pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran guru yang berbantukan laman sosial seperti Facebook,
32

WhatsApp atau Instagram perlu diperluas selain penggunaan mel elektronik atau Google Chrome
secara komprehensif. Murid-murid perlu digalakkan melayari internet untuk mencari maklumat
terbaharu tentang sesuatu topik pengajaran semasa. Kesimpulannya, pendidikan kelas abad ke-21
memfokuskan tiga komponen utama iaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan
pengetahuan kandungan atau kurikulum. Penyampaian guru secara aktif, komunikatif dan
kolaboratif sememangnya menjadi impian setiap pelajar pada arus perdana ini kerana rangkuman
tiga komponen inilah yang merupakan faktor penentu peningkatan peratusan kehadiran pelajar di
sekolah setiap hari.(Azlizan Alias, 2015)

Isu Ketiga : Pengetahuan kandungan atau kurikulum


Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi
mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu
dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini
sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga
rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja
yang berketerampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja.Kurikulum bagi
abad ke-21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh
memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan.
Garis panduan tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan
oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. Perancangan
kurikulum abad ke-21, mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya dapat
menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. Warganegara
Malaysia bagi abad ke-21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh
globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat. Warganegara berupaya merancang masa depan mereka
dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa.

33

Fokus atau penekanan kurikulum


Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan
kreatif, kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan
diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Fokus pengisian kurikulum
semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada
penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu :

kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif

kemahiran berkomunikasi secara berkesan

kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni

kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan

kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat

kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

kemahiran kepimpinan dan pengurusan

Antara kandungan Kurikulum bagi abad ke-21 ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT),
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh
Bahasa Inggeris (MBMMBI), Programme International Student Assessment (PISA), Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS)
a)Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
KBAT atau juga dikenali sebagai HOTS (Higher Order Thinking Skills) pada mulanya
dititikberatkan pada subjek Sains dan Matematik. Bermula pada penghujung tahun 2012, aktiviti
kursus dan bengkel KBAT giat dijalankan pada 2013. Ini juga disebabkan oleh pencapaian
Malaysia dalam ujian Sains dan Matematik antarabangsa TIMSS dan PISA yang jatuh merudum
belakangan ini. Tapi sekarang, hampir semua subjek telah diKBATkan.
KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR) ke
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir
secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah
yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti
keputusannya. Ia lebih kepada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan
nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
34

berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Menggunakan KBAT, murid mampu memberi
penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan
hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan.
Prinsip Umum Mentaksir Kebolehan Murid dalam KBAT ialah Mentaksir Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi kerap meliputi prinsip tambahan berikut iaitu Persembahkan item dalam
bentuk yang mencabar minda murid berfikir, biasanya dinyatakan oleh stimulus yang relevan
dengan permasalahan yang diberi dan menggunakan konteks tugasan yang baharu (serta
berkaitan dengan kehidupan harian) , tidak pernah ditemui oleh murid dibilik darjah atau buku
teks.

Isu dan cabaran KBAT


Isu utama pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah Kesediaan dan keupayaan
guru dalam mengaplikasikan KBAT. Ini kerana KBAT memerlukan komitmen dan usaha yang
berterusan. Seperti yang diketahui umum, seorang pendidik perlu mempunyai kesediaan dari segi
mental dan fizikal sebelum memulakan sesuatu pengajaran. Oleh itu, ilmu pengetahuan
merupakan aspek yang penting dalam menyediakan guru ke arah mendidik para pelajar
menyelesaikan masalah melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Mempelbagaikan kemahiran
pedagogi semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) boleh menarik minat pelajar untuk
lebih menyesuaikan diri mereka dalam menjawab soalan aras tinggi. Antaranya, guru boleh
menggunakan ICT semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Selain daripada itu, guru perlu bersikap positif dalam menerima segala perkembangan
teknologi baharu teknik PdP agar dilihat sentiasa bersedia dan meyakinkan pelajar. Sikap guru
juga mempengaruhi dalam mengaplikasikan KBAT dalam PdP mereka. Ini menunjukkan
kesediaan guru untuk berubah ke arah pendidikan yang lebih berkualiti. Penglibatan pelajar juga
memainkan peranan penting dalam pelaksanaan KBAT. Ini kerana KBAT hanya dapat mencapai
objektifnya apabila dua pihak bertindak balas mengikut perancangan yang telah diprogramkan.
Guru wajib memastikan pelajar yang terlibat aktif semasa proses PdP dan guru juga perlu
35

memberi ruang kepada murid untuk memberi pendapat, berbincang dan bertanya. Oleh kerana
isu dan cabaranya ialah jika salah satu pihak gagal member kerjasama KBAT tidak akan
menjanjikan apa-apa hasil seperti yang dirancang. Disamping itu, tidak dinafikan wujud jurang
tahap pemikiran murid luar bandar dan bandar.
Keadaan ini wujud adalah kerana faktor persekitaran yang sangat tidak membantu. Jika
pihak bertanggunjawab tidak meneiliti sebaiknya isu ini ia akan merugikan golongan pedalaman
khususnya di Sarawak dan Sabah yang kaedah pengajarannya lebih kepada Chalk and Talk
dan

lebih berorientasikan Kaedah Pemusatan Guru. Boleh disimpulkan dalam pelaksanaan

KBAT ini guru merupakan pencetus dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi di
kalangan pelajar. Oleh itu, guru perlulah berusaha dalam menjadikan pendidikan negara kita
lebih berkualiti seiring dengan penekanan KBAT dalam PDP.

b)Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


PBS dilaksanakan mulai Tahun 1 pada 2011 dan penambahbaikan UPSR pada 2016, mulai
Tingkatan 1 pada 2012 dan penambahbaikan PMR pada 2014. PBS dilaksanakan oleh guru-guru
mata pelajaran secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga merupakan
penilaian holistik yang menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan aspekaspek psikomotor (fizikal) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
Objektif utama pelaksanaan PBS adalah untuk:
i)
ii)
iii)

mendapatkan gambaran keseluruhan potensi individu


memantau pembangunan individu dan membantu untuk meningkatkan potensi
individu
membuat laporan yang bermakna kepada pembelajaran individu
(Lembaga Peperiksaan, 2012)
PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS merupakan satu bentuk

pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan
oleh Lembaga Peperiksaan. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya
dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat,
36

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik. Konsep
PBS bukanlah sesuatu yang baru, kerana pentaksiran inilah yang selama ini dilaksanakan oleh
guru di sekolah (kerja rumah, projek, kuiz, soal-jawab dan lain-lain). PBS yang dicadangkan ini
merupakan penambahbaikan kepada PBS yang telah sedia dilaksana dengan memperkenalkan
pentaksiran merujuk standard dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) untuk membantu
guru merekod pencapaian murid secara berterusan. Pelaksanaan PBS adalah seiring dengan
program transformasi negara untuk menghasilkan modal insan yang bertaraf dunia.
PBS juga memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan
pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. Ini akan dapat meningkatkan integriti
dan kredibiliti profesion perguruan kerana guru merupakan orang yang paling sesuai untuk
mentaksir murid masing-masing kerana mereka:
Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui:
Pementoran
Penyelarasan
Pemantauan
Pengesanan
Pementoran PBS adalah proses membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk
melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan.
Pemantauan ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan memastikan pentaksiran
dilaksanakan mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan agar mempunyai kesahan
dan kebolehpercayaan.
Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang
disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan.
Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran
dalam pelaksanaan PBS.
Isu dan cabaran PBS
Beberapa isu dan cabaran dalam pelaksanaan penaksiran berasaskan sekolah (PBS)
bermula dari isu golongan pelaksana sehinggalah sistem yang menyokong PBS berfungsi. Isu
pelaksana adalah lebih tertumpu kepada guru rasa sangat terbeban kerana masalah kekurangan
kemudahan akses untuk key in

data-data yang diperlukan oleh sistem PBS. Kekurangan


37

kemudahan komputer dan akses internet yang sangat tidak memuaskan memberi kesan negatif
kepada pelaksanaan PBS khususnya kepada sekolah-sekolah di kawasan pedalaman kerana data
markah dan pencapaian pelajar perlu dikemaskini secara berkala. Bagi menjamin kejayaan PBS
banyak pihak perlu memainkan peranan masing-masing secara optimum. Penerangan dan latihan
yang kurang kepada guru yang terlibat juga membuatkan setiap guru tidak jelas dengan sistem
baharu ini, kebanyakan guru masih lagi kabur dan tidak faham tentang PBS dan akhirnya yang
menanggung kesan negatif dari kegagalan sistem ini adalah pelajar-pelajar yang baru menginjak
sesi menengah persekolahan. Walaubagaimanapun di pihak pelajar, PBS dilihat dapat diterima
dengan baik dan kebanyakan pelajar dapat menyesuaikan diri. Ini berkemungkinan mereka masih
dalam proses asimilasi dari peringkat rendah kepada menengah.

c)Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)


Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan
penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan
sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dengan fasih dan betul. Dasar PPSMI menetapkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) sains dan matematik di sekolah kebangsaan, sekolah
jenis kebangsaan Tamil dan sekolah menengah. Manakala dasar MBMMBI ialah menetapkan
penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa P&P sains dan matematik di sekolah kebangsaan
dan sekolah menengah, bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina dan bahasa Tamil di
sekolah jenis kebngsaan Tamil. Dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat
(soft landing) mulai tahun 2010.
Dalam proses peralihan ini, P&P sains dan matematik boleh menggunakan bahasa
Inggeris atau bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, bahasa Inggeris
atau bahasa Cina di sekolah jenis kebangsaan cina, bahasa Inggeris atau bahasa Tamil di sekolah
jenis kebangsaan Tamil. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan
perubahan dasar berkenaan. Soft landing membolehkan murid sekolah rendah dan sekolah
menengah yang telah mengikuti P&P sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum tahun
2010 meneruskan penggunaan BI sehingga tamat Tingkatan Lima berdasarkan kesediaan guru
38

dan murid di sekolah. Dengan pendekatan soft landing ini, P&P matematik dan sains di sekolah
rendah akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia sepenuhnya pada tahun 2016. Manakala di
sekolah menengah, penggunaan bahasa Malaysia sepenuhnya bagi kedua-dua mata pelajaran ini
adalah pada tahun 2021.
Dasar MBMMBI dilaksanakan di sekolah melalui pendekatan mengembalikan peranan
bahasa Malaysia sebagai bahasa P&P sains dan matematik, meningkatkan penguasaan bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris melalui pelaksanaan tambahan waktu P&P, transformasi
kurikulum, peningkatan kapasiti guru dan sumber manusia, penyediaan bahan dan peralatan serta
mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam P&P.

English Language Teaching Centre (ELTC) telah menyediakan bahan bagi meningkatkan
profesionalisme serta memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru:a.

Pedagogy Standards for English Language Teaching (PSELT) Untuk pembangunan


profesionalisme guru bahasa Inggeris, ELTC telah menerbitkan buku Pedagogy Standards
for English Language Teaching yang membolehkan guru bahasa Inggeris mengenalpasti
keperluan latihan profesional mereka.

b.

Oral Proficiency in English for Secondary Schools (OPS-ENGLISH) Buku Panduan Guru
OPS-English yang membolehkan guru melaksanakan P & P untuk pelajar Tingkatan 1 tahun
2012 dalam kemahiran bertutur dan berkomunikasi dengan lebih berkesan. CD Audio-Video
(Teachers CD) yang membolehkan guru melaksanakan pengajaran kemahiran bertutur dan
berkomunikasi dengan lebih efektif. OPS-ENGLISH Students Handbook untuk pelajar.

Bahagian Teknologi Pendidikan telah menyediakan dan membekalkan bahan digital pengajaran
dan pembelajaran ke semua sekolah. Bahan tersebut merupakan bahan perisian kursus
pendidikan khusus bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Bahan digital ini
berbentuk CD Stand-alone yang dapat dijalankan di semua komputer. Bahan diterapkan dengan
unsur didik hibur di samping menitikberatkan kemahiran berbahasa.

39

Isu dan cabaran MBMMBI


Cabaran utama apabila Kerajaan

menggantikan PPSMI kepada MBMMBI ia

memperlihatkan kerajaan tidak membuat kajian yang mendalam sebelum melaksanakan sesuatu
dasar terutamnya yang melibatkan pendidikan di Malaysia. Imej kerajaan terjejas dan kredibiliti
kerajaan akan diragui oleh semua pihak dalam dan luar Negara. Apabila jemaah menteri telah
membuat keputusan muktamad bahawa dasar pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan
Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dihentikan, masih kedengaran suara-suara sumbang
mahukan dasar berkenaan diteruskan sehinggakan ada pihak ibu bapa yang sanggup turun
berdemostrasi dan mengumpul tandatangan bagi memperjuangkan PPSMI. Mereka langsung
tidak dapat menerima hakikat bahawa majoriti ibu bapa (90 peratus) menyokong langkah
pemansuhan PPSMI yang diganti dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan
memperkukuh bahasa Inggeris (MBMMBI). Selain daripada itu, wujud dakwaan bahawa
Kerajaan cuba membuat paksaan agar semua peringkat murid yang terdiri dari pelbagai kaum
menguasai Bahasa Malaysia sebagai syarat untuk lebih berjaya. MBMMBI didakwa memberi
faedah kepada para pelajar dari kaum melayu kerana telah banyak penyelidikan dilaksanakan
tentang keperluan medium bahasa yang sesuai dengan proses pembelajaran. Kajian UNESCO
sendiri mendapati bahawa proses pembelajaran akan lebih berkesan jika dikendalikan dalam
bahasa tempatan (dan bahasa ibunda). Di United Kingdom sendiri, rakyat Scotland dan Wales
bertegas tentang hak bahasa pengantar Scottish dan Welsh. Oleh kerana itu, wujud pihak-pihak
tertentu untuk cuba membuat bantahan untuk meraih laba politik dan sebagainya berhubung isu
ini. Isu apabila melibatkan bahasa ia akan mengaitkan bangsa dan politik. Pelaksanaan
MBMMBI

bagi mengantikan PPSMI ini sedikit sebanyak dipengaruhi unsur-unsur politik.

Apabila pendidikan dipolitikkan akan timbul satu situasi mendahului kepentingan pihak lain dari
pihak yang sepatutnya yakni golongan pendidik dan pelajar. Di Malaysia situasi ini jika
berterusan sangat tidak sihat dan akan lebih mencorotkan mutu pendidikan Negara di peringkat
Asean lebih-lebih lagi di peringkat antarabangsa.
d)Programme International Student Assessment (PISA)
PISA adalah merupakan akronim kepada Programme International Student Assessment
yang diperkenalkan oleh OECD (Organisation For Economic Co-operation and Development).
Objektif PISA ialah mengukur pencapaian murid berumur 15 tahun ke atas dalam literasi
40

matematik, literasi sains dan literasi bacaan untuk melihat sejauh mana remaja telah memperoleh
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya.
Tempoh perlaksanaan PISA adalah 3 tahun sekali bermula pada 2000, di Malaysia menyertai
PISA sejak 2009. Sasaran PISA ialah murid yang berumur 15 Tahun ke atas tanpa mengira tahap
tingkatan.
Isu dan cabaran PISA
Berdasarkan laporan PISA, Malaysia berkedudukan kedua tercorot di Asia Tenggara
Hanya Indonesia yang berada di belakang Malaysia di kalangan negara Asia Tenggara yang turut
serta dalam penilaian itu sementara Singapura dan Thailand di depan Malaysia. Kedudukan ini
menggambarkan Skor purata Malaysia rendah daripada skor purata negara OECD dan
antarabangsa. Enam puluh peratus pelajar Malaysia gagal mencapai tanda aras minimum dalam
matematik manakala murid perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding murid
lelaki dalam ketiga-tiga domain iaitu membaca, matematik dan sains. Wang(2000), sistem
pendidikan hanya berorientasikan peperiksaan dan pencapaian akademik dimana kaedah ini
menjadikan pembelajaran tidak disepadukan dengan dunia luar. Daliyanie Mat Said (2011)
menyatakan bahawa pelajar seolah-olah dibentuk melalui mesin (kurikulum) dan pembelajaran
di sekolah hanya tertumpu kepada buku sebagai bahan rujukan kedua selepas guru. Mutu sistem
pendidikan sekolah Malaysia kedua Tercorot Di Asia Tenggara. Setelah keputusan PISA didapati
amat Memalukan Malaysia. Kementerian Pendidikan (KPM) segera melakukan postmortem dan
menyenaraikan faktor penyebab kenapa keputusan PISA Malaysia tercorot antaranya adalah
kerana faktor-faktor berikut:Sikap Murid
Ramai murid yang turut serta tidak bersungguh-sungguh kerana menganggap penilaian ini tidak
penting. Banyak soalan yang tidak dijawab.
Format Soalan PISA
Soalan PISA lebih berbentuk teks panjang yang memerlukan pemahaman, terjemahan dan
refleksi dengan kehidupan sebenar. Soalan peperiksaan awam lebih ringkas dan berdasarkan
rajah dan jadual.

41

Keutamaan Guru
Kebanyakan guru mengutamakan menghabiskan sukatan mata pelajaran dengan cepat dan tidak
mengambil masa memahamkan murid dengan konsep. Banyak jalan pintas yang digunakan
untuk menghafal terutamanya melalui latih tubi.
Keputusan PISA Memalukan Malaysia
Daripada Faktor-faktor Kegagalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM), Apa yang boleh simpulkan, Selain menyalahkan format soalan yang dikeluarkan PISA,
Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyalahkan sikap murid dan guru di Malaysia.
Kegagalan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)
Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) pula jauh tersasar dari matlamatnya dan berbeza dari
pelaksanaan di negara-negara lain. Guru-guru pula dibebankan dengan tugasan mengisi borang
dan kerja-kerja birokrasi yang lain sehingga murid-murid terabai dan mengurangkan lagi masa
untuk menerangkan konsep dan pemahaman.
e)Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
TIMSS adalah singkatan kepada Trends in International Mathematics and Science Study
yang diperkenalkan oleh IEA (International Association For The Evaluation Of Education
Achievement). Objektif TIMSS ialah menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output
tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan P&P matematik dan sains. Tempoh
perlaksanaan TIMSS adalah 4 tahun sekali bermula pada 1995, TIMSS mula diperkenalkan di
Malaysia sejak 1999. Sasaran TIMSS ialah murid Tahun 4 Tingkatan 2 (gred 8) tetapi di
Malaysia hanya bagi murid Tingkatan 2.
Isu dan cabaran TIMSS
Hasil kajian TIMSS pada tahun 2003, menunjukkan sebahagian besar pelajar di Malaysia
belum menguasai kemahiran menyelesaikan masalah matematik. Hanya segelintir pelajar sahaja
yang mampu menjawab soalan yang melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Tambahan
pula, soalan-soalan yang ditanya di dalam kajian TIMSS ini melibatkan aras analisis dan sintesis.
Aras-aras tersebut merupakan antara aras tertinggi yang perlu dicapai oleh para pelajar.Masalah
42

ini timbul kerana para pelajar tidak memahami konsep matematik yang mereka pelajari. Mereka
hanya menghafal jalan kerja yang telah dilakukan semasa proses pengajaran dan pengajaran
berlangsung. Konsep matematik bersifat abstrak. Konsep matematik perlulah difahami dengan
sempurna bagi menjawab soalan di dalam kajian TIMSS kerana ia melibatkan aras analisis dan
sintesis dalam menyelesaikan masalah matematik. Seseorang pendidik memainkan peranan
penting dalam menyampaikan isi pelajaran secara berkesan kepada pelajar agar pelajar dapat
memahami dan seterusnya menyimpan maklumat tersebut dalam jangka masa panjang
(Matematik, 1989). Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan
penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam
matematik. Kefahaman konsep merupakan perkara penting dalam pembelajaran matematik. Ini
kerana, subjek matematik bukanlah bersifat hafalan. Kajian Meissner (1983) pula menyatakan
kefahaman perkaitan merupakan kunci kejayaan pelajar dalam mata pelajaran matematik. Soalan
yang terdapat di dalam kajian TIMSS dibina bagi menguji kefahaman pelajar berkaitan konsepkonsep matematik yang telah dipelajari di sekolah. Apabila pelajar memberikan tafsiran yang
salah terhadap sesuatu konsep, ia akan memberikan maksud yang berlainan terhadap makna
sebenar. Pelajar yang bijak juga, kadang kala mengalami kesilapan konsep matematik. Menurut
Wong Khoon Yoong (1987), kebolehan matematik yang lebih tinggi adalah bergantung kepada
kebolehan yang lebih rendah, iaitu dalam bentuk hiraki. Pelajar tidak memahami konsep
matematik yang bersifat asas, akan mengalami masalah apabila ingin menjawab soalan yang
lebih kompleks. Ramai pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah atas sebab-sebab tiada
penguasaan konsep yang sebenar atau berlakunya kesalahfahaman konsep.
Kesilapan-kesilapan pelajar sering berlaku apabila ianya berkaitan dengan pemahaman
dan kaedah penyelesaian. Antara contoh yang dilihat ialah, apabila seseorang pelajar melakukan
kesilapan dalam menganalisis soalan di dalam kajian TIMSS, ia akan memberikan penyelesaian
yang berbeza daripada yang dikehendaki. Maka, pelajar seharusnya, memahami konsep
matematik dengan sepenuhnya untuk menjawab soalan yang mempunyai aras tinggi. Kefahaman
konsep matematik amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jelas terbukti
bahawa, soalan yang terdapat di dalam kajian TIMSS melibatkan aras analisis dan sintesis dan
memerlukan pelajar berfikir secara kreatif dan krititis. Jika mereka tidak memahami konsep asas
subjek matematik seperti konsep tambah, tolak, darab mahupun bahagi, pasti mereka tidak akan
berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai matematik. Guru-guru perlu menjalankan
43

proses pengajaran dan pembelajaran secara kreatif bagi membantu pelajar memahami konsep
konsep matematik.
Isu keempat : Prasarana
Prasarana yang terdapat di sekolah merupakan faktor penting yang akan menentukan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) abad ke-21. Prasarana pendidikan bermaksud
semua peralatan, bahan, bilik dan perabot yang digunakan dalam proses pendidikan. Jelasnya
prasarana merupakan segala kemudahan yang diperlukan dalam proses pendidikan di sekolah.
Prasarana yang paling utama yang akan menjamin kebekerkesanan proses pengajaran dan
pembelajaran ialah bilik darjah.
Bilik Darjah Abad ke-21
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada
interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah
merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang
dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan
bilik darjah merupakan tempat penting dalam melahirkan para pelajar yang produktif dalam
semua aspek, maka menjadi tugas guru mentadbir urus bilik darjah supaya ia benar-benar
kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.
Lemlech (1979), mendefinisikan pengurusan bilik darjah sebagai koordinasi dalam bilik
darjah yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan
sumber, penyusun persekitaran kelas yang efisyen, penyelia prestasi murid serta pengenalpasti
masalah potensi murid. Anderson (1989), mengatakan bahawa pengurusan bilik darjah yang
berkesan adalah terdiri daripada tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang
maksimum dalam aktiviti pembelajaran, meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu
tugas guru dan pelajar lain dan penggunaan masa pembelajaran yang efisyen. Levin & Nolan
(2004), pula memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri.
Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses
yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan
objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Jelasnya
suasana bilik darjah yang kondusif akan turut mempengaruhi perlakuan pelajar.Oleh itu guru
44

perlu bertindak ke arah membentuk dan membina bilik darjah yang benar-benar bersifat kondusif
yang meliputi aspek-aspek perancangan keceriaan kelas, kebersihan kelas, penerapan unsur
motivasi dan pengurusan sumber pengajaran dan pembelajaran. Namun persoalan yang timbul
adakah konsep bilik darjah yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia bercirikan bilik
darjah abad ke-21. Keseimbangan prasarana bilik darjah yang kondusif antara sekolah bandar
dan luar bandar juga perlu diberikan perhatian yang wajar oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia. Menjadi kebiasaan di dalam setiap bilik darjah, murid akan duduk dalam barisan di
meja masing-masing menghadap guru. Susunan sebegini dibuat untuk memudahkan guru
menyampaikan maklumat secara berkesan kepada murid. Keadaan sesuai dengan proses PdP
yang berpusatkan pelajar dan guru merupakan sumber ilmu. Namun bagi PdP abad ke-21,
peranan guru bukan lagi sebagai penyampai maklumat tetapi membimbing, berbincang, dan
mentaksir perkembangan murid dan memberi sokongan. Ini bersesuaian dengan keperluan
kemahiran abad ke-21 seperti penyelesaian masalah secara koloboratif, teknologi maklumat, dan
literasi maklumat dan memerlukan kaedah baharu. Oleh itu konsep bilik darjah lebih kepada
bilik sumber, maklumat mudah diakses dan mempamerkan hasil-hasil kerja murid. Susunan
meja dan kerusi di bilik darjah perlu sesuai untuk aktiviti berkumpulan seperti eksperimen dan
dan kajian.
Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dicirikan oleh Prasarana teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT). ICT dilihat berpotensi baik sebagai penguat dan pemangkin dalam proses
pengajaran dan pembelajaran (Davitt, 2005). ICT dianggap berperanan sebagai alat untuk
mengajar dan belajar. Justeru itu peluang yang ada perlu diraih melalui penggabungan
pengetahuan dan pembelajaran serta kekuatan alat teknologi untuk menyediakan suasana
pembelajaran yang lebih berkesan.Usaha ke arah pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 telah
dirancang dengan memantapkan ICT dalam pendidikan di Malaysia. Antara sebelas anjakan
utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025) ialah meningkatkanakses internet dan persekitaran maya
melalui 1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013. Murid akan memperoleh akses
kandungan yang lebih luas, menarik dan interaktif. ICT diharap akan menjadi sebahagian
daripada kehidupan harian di sekolah tanpa jurang pemisah antara bandar dan luar bandar.
45

Cabaran besar yang harus dipikul oleh guru ialah melengkapkan diri dengan kemahiran
menggunakan ICT dan menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP).
Menurut kajian Zailawati & Fariza (2014), menunjukkan bahawa masih terdapat ramai lagi guru
yang berkhidmat di pusat bandar tidak mahir menggunakan komputer dan ICT semasa proses
PdP, sedangkan dari segi kemudahan infrastruktur sudah tersedia.Penggunaan internet juga
adalah kurang dalam kalangan guru-guru. Keadaan ini berlaku disebabkan tahap kelajuan
mengakses yang kurang pantas dan terpaksa menunggu dalam jangka masa yang panjang atau
lama untuk mengakses internet. Oleh itu masalah ini perlu segera diatasi oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia agar langkah mentranformasikan sistem pendidikan berjalan lancar.

Isu kelima : Kesediaan Pelajar terhadap Penggunaan Pembelajaran Mudah alih (MLearning)
Mobile Learning (M-Learning) merupakan konsep baharu dalam proses PdP yang
menekankan kepada keupayaan untuk memudah alih proses pembelajaran tanpa terikat kepada
lokasi fizikal apabila melakukan sesuatu proses pembelajaran. Menurut Prensky (2001) MLearning ialah pembelajaran yang mengguakan peralatan mudah alih yang terkini seperti telefon
bimbit, komputer riba dan tablet PC. Menurut Siraj (2005) pula menyatakan bahawa M-Learning
adalah penggunaan peranti tanpa wayar bagi membolehkan pembelajaran berlaku bila-bila masa
dan di mana-mana jua. Justeru itu PdP abad ke-21 akan menjurus ke arah pembelajaran mudah
alih (M-Learning). Dalam masa yang sama, pembelajaran ini juga menuntut kesediaan pelajar
untuk mengikuti pembelajaran ini dengan berkesan.
Dalam kajian Brown (2005), turut menyatakan bahawa perkara yang menguntungkan pelajar
ialah pelajar tidak perlu membuang masa menyalin nota yang diberikan oleh guru. Antara
peralatan utama pembelajaran M-Learning ialah Komputer riba, telefon selular, telefon pintar
dan telefon 3G. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran M-Learning ialah komputer
riba. Terdapat banyak jenis dan model kompoter riba di pasaran. Namun setiap komputer perlu
diganti setiap duatau tiga tahun bagi memastikan kapasiti mencukupi dan sesuai dengan
teknologi yang terkini. Konfigurasi setiap model juga harus dikenal pasti kerana konfigurasi
mengalami perubahan setiap masa dan komputer juga menyokong teknologi tanpa wayar (Rosli
& Mohamad, 2011).Di samping itu, telefon selular juga membolehkan pengguna berkomunikasi
46

antara satu sama lain. Pengguna juga boleh menghantar dan menerima Sistem Pesanan Ringkas
(SMS) kepada pengguna lain.
Telefon pintar pula dilengkapi dengan akses internet dan mampu menyokong aplikasi
multimedia (Rosli & Mohamad, 2011). Telefon 3G ialah telefon bimbit generasi ke-3 yang
mempunyai keupayaan untuk memindahkan data empat kali lebih baik daripada telefon bimbit
biasa. Telefon 3G boleh menyampaikan maklumat sehingga 2 megabait sesaat di samping
menyokong penuh video dan multimedia (Rosli & Mohamad, 2011). Terdapat beberapa cabaran
yang perlu dihadapi oleh guru-guru dan pelajar dalam melaksanakan pembelajaran M-Learning
ini, Antara cabaran tersebut ialah:
(i)Mesti mempunyai pengetahuan ICT secara berkesan untuk mencapai objektif pengajaran
berkaitan sesuatu subjek.
(ii)Perlu merancang sekiranya hendak menggunakan ICT dalam membuat persediaan mengajar.
(iii)Mengetahui cara mengurus sumber ICT secara berkesan di dalam dan di luar bilik darjah.
(iv)Memilih dan menggunakan ICT yang paling sesuai untuk mencapai semua perisian yang
generik mengikut subjek.
(v)Mengetahui cara memantau dan menilai pembelajaran subjek apabila ICT digunakan.
(vi)Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar.
(vii)Bilangan guru yang terlatih dalan ICT belum mencukupi.
Bagi memastikan pembelajaran E-Learning dapat menghasilkan impak yang berkesan,
maka Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) perlu memastikan tahap kesediaan guru dan
pelajar berada pada tahap yang tinggi. Hal ini keana Kejayaan PdP dalam apa kaedah dan bentuk
pengajaran amat bergantung kepada kekuatan interaksi antara guru dengan pelajar. Peningkatan
penggunaan ICT dalam kalangan guru yang diaplikasikan dalam proses PdP, adalah satu dimensi
baru dalam bidang pendidikan negara. Keupayaan dan kesediaan guru perlu seiring dengan
keperluan kemahiran abad ke-21 dalam melahirkan insan kreatif dan inovatif.

47

Rujukan
Ahmad Ali Bin Seman & Warti Binti Kimi. 2014. Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Satu
Transformasi Pendidikan Dalam Pembangunan Modal Insan Di Malaysia
http://atikan-jurnal.com/2014/12/pentaksiran-berasaskan-sekolah/ [4 Februari 2104]
Alessi & Trolip. 2001. Multimedia for learning. 3rd ed. USA: Pearson Education.
Anderson, L. M. 1989. Classroom instruction. Pergamon Press.
Ayub Ibrahim. 2014. Pelaksanaan Kelas Pembelajaran Abad Ke-21 [Slaid PowerPoint].
Diperolehi dari http://www.slideshare.net/mpsmcawanganmelaka/abad-ke-21?related=2
[8 Ogos 2015]
Azlizan Alias. 2015. http://www.cikguazli.com.
[15 Julai 2015]
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2014 Program For
International Student Assessment (PISA).
file:///C:/Users/wani/Downloads/slot_i_latar_belakang_pencapaian_pisa_insiatiflb
[8 Disember 2014]
Barnet Berry. 2011. Teaching 2030: What We Must Do for Our Students and Our Public
Schools- Now and in the Future. Teachers College Columbia University New York and
London.
Brown, T. 2005. Towards a model for M-Learning in Afrika. International Journal on
E-Learning 4(3): 299-315.
48

Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia. 2015. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan
Pelaksanaan KBAT di Sekolah.http://www.padu.edu.my/files/Anjakan_Mac_2015.pdf
[2Mac 2015]
Cikguhailmi. 2014. Isu-Isu Kontemporari Dalam Pendidikan
http://www. apa-itu-ujian-pisa-dan-timss.html [3 Jun 2014]
Dabbagh, N. 2007. The online learner: Characteristics and pedagogical implications.
Contemporary
Issues in Technology and Teacher Education.
http://www.citejournal.org/vol7/iss3/general/article1.cfm. [24 Julai 2015]
Davitt, J. 2005. Accelerated learning meets ICT. Great Britain: Network Educational
Press Ltd.
DuFour,D. & DuFour,R. 2012. The school leaders guide to professional learning
communities at work. Bloomington: Solution Tree Press.
Emma Subpei Shafie. 2014. Kesediaan Belajar (Maksud, Jenis-jenis, Faktor-faktor
Mempengaruhi,Implikasi terhadap PnP).
http://www.slideshare.net/ainunstaidemmasubpeishafie/kesediaan-belajar-maksud-jenis2faktor2-mempengaruhi-implikasi-terhadap-pnp [26 Julai 2015]
va Ujlakyn Szucs. 2009. The role of teachers in the 21st century. International Webjournal.
http://www.senspublic.org/IMG/pdf/SensPublic_DossierEurope_EUjlakyne.pdf.
[31 Julai 2015]
Hallinger,P. 1998. Educational reform in the Asia Pasifik. Journal of Educational
Administration, 36(5), 417-425.
Irfan Naufal Umar. 2003. Penilaian laman web pendidikan di Malaysia : Satu Tinjauan.
Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Malaysia ke-16.
Jojari Surif & Mohammad Yusof Arshad. 2003. The applicationg Generatif-Metakognitif
Model in constructivism environment: The role of teacher as a reflective practise. Kertas
kerja dibentangkan di Konferens Antarabangsa bagi Pendidikan Matematik dan Sains.
14-16 Oktober, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Jonassen, D. H. 2003. Using cognitive tools to represent problems. Journal of Research in
Technology Education. 35(3): 365-381.
Joohari Ariffin. 1994. Peranan guru dalam merealisasikan Wawasan 2020. Jurnal guru ke arah
49

pembinaan budaya ilmu. 3: 360-379.


Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.
Kementerian Pelajaran Malaysia. 2010. Memertabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan
Bahasa Inggeris.http://www.moe.gov.my/userfiles/file/MBMMBI.pdf [2 Jun 2010]
Kementerian Pelajaran Malaysia.2011. Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam
Instrumen Pentaksiran
http://ipik.edu.my/sepintas_lalu/elemen_kbat_dalam_instrumen_pentaksiran.pdf
[22 Mei 2011]
Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2014.


http://bibliografi.moe.edu.my/SumberPendidikan/index.php/faqs/210-kemahiran-abadke-21.html [23 Julai 2015]
Kenichi Ohmae. 1995. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economic. New York:
The free press.
Lemlech, J. K. 1979. Classroom management. Addison-Wesley Educational Publishers,
Incorporated.
Levin, J, F., & Nolan, J. 2004. Principles of classroom management: A Professional
Decision- Making Model. Ed ke-4. Boston: Allyn and Bacon.
Marc Prensky. 2008. The Role of Technology in teaching and the classroom. Educational
Technology.

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Role_of_Technology-

ET-11-12-08.pdf [5 Julai 2015]


Metiri Group. 2003. enGauge 21st Century Skills. http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf
[12Julai 2015]
Mortimer, E.F. and Scott, P.H. 2003. Meaning making in secondary science classrooms.
Maidenhead: Open University Press.
NCREL: enGauge 21st Century Skills. 2002. Digital Literacies for a Digital Age.
http://www/ncrel/org/engauge/skills/skills.htm [12 Julai 2015]
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. Nurulhuda Hasan. Mahat Afifi. 2012 Pengetahuan Pedagogi Isi
Kandungan. Http://Www.Ukm.My/Uba/Sebar2012/Prosiding.Htm [3 Julai 2012]
50

Noor Hashimah, Amir Shaukhi. 2013. Gaya Kepimpinan Pengetua Dalam Menjayakan
Penyediaan

Pendidikan

Abad

Ke-21.

http://www.iab.edu.my/sn20_papers/NOOR

%20HASHIMAH&%20AMIR%20SHAUKHI.pdf [13 Julai 2015]


Nor Aisah Jamil. 2014. Pembelajaran dan Pengajaran Abad Ke 21 [Slaid PowerPoint].
Diperolehi

dari

http://www.slideshare.net/noraisahjamil/taklimat-511-rabu-sk-lav-

heights?related=1 [8 Ogos 2015].


Norizan Abdul Razak. 2003. Computer competency of in-service ESL teachers in Malaysian
secondary schools. Doctoral Dissertation. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Pam Sammons, Qing Gu, Christopher Day, James Ko. 2011. Exploring the impact of
school leadership on pupil outcomes: Results from a study of academically improved and
effective schools in England. International Journal of Educational Management,
Vol.25.http://www.ied.edu.hk/apclc/dowloadables/Publications/2011/Exploring%2520the
%2520impact%2520of%2520school%2520leadership%2520on%2520pupil
%2520outcomes.pdf [4 Julai 2015]
Partnership for 21st Century Skills (http://www.p21.org/overview/skills-framework)
[5 Julai 2015]
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 2013. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Shahrul Nizam Taharin. 2011. http://www.d20112055962.blogspot.com [12 Julai 2015]
Peranan Guru Dalam Menjayakan Dasar MBMMBI. 2012
http://terusanilm.com/2012/11/peranan-guru-dalam-menjayakan-dasar.html
[30 November 2012]
Prensky, M. 2001. Digital natives, digital immigrants, on the horizon 9(5):1-6.
Rosli, R., & Mohamad, H. 2011. M-Learning dalam pendidikan teknik dan vokasional (PTV) di
Malaysia. UTHM.
Sebab Malaysia Gagal dalam Ujian TIMSS dan PISA.2015.
http://memoirinsani t.com/2015/03/sebab-malaysia-gagal-dalam-ujian-timss.html
[4 April 2015]
Sharifah Nor Puteh, Kamarul Azman Abdul Salam. 2011. Jurnal Pendidikan Malaysia
36(1). Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap
Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Siraj, S. 2005. M-Learning dalam pembangunan sekolah berteknologi di Malaysia:
51

Prospek pelaksanaan. Prosiding Seminar Pendidikan. USM.


SISC+ PPD Padawan. 2014. Bengkel Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) : Lesson
Study Sekolah-sekolah Daerah Padawan. [Slaid PowerPoint] [23 Julai 2015]
Wan Fadhlurrahman. 2013. http:// siscppdkmy.blogspot.com. [12 Julai 2015]
Wikipedia Ensikopedia Bebas.2012. Pentaksiran Berasaskan Sekolah
https://ms.wikipedia.org/wiki/Pentaksiran_Berasaskan_Sekolah [12 Julai 2015]
Zailawati, H., & Fariza K. 2014. Kekangan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) di

kalangan

guru

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bangi.


Zamri Mahamod. 2011. Inovasi P&P dalam pendidikan Bahasa Melayu. Tanjung Malim :
Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

52

di