Anda di halaman 1dari 10

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK 3

KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

SINOPSIS
Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan kepentingan Pendidikan

Seni Visual merujuk kepada kepentingan dalam aspek kehidupan seharian.


Maklumat kepentingan Pendidikan Seni Visual yang dibincangkan adalah
mengikut tajuk-tajuk seperti berikut:

Alat Komunikasi

Ekspresi

Kemahiran

Pengetahuan dan Kefahaman

Menajamkan kepekaan pengamatan

Kreativiti

Pertimbangan dan kesedaran estetik

Pembangunan manusia

HASIL PEMBELAJARAN:

1.

Menghuraikan konsep Pendidikan Seni Visual (PSV) serta matlamat dan


objektif PSV Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

2.

Menerangkan kepentingan PSV dan mengaplikasikannya dalam


kehidupan seharian

3.

Menganalisis dan menghargai serta mengulas sumbangan dan


pandangan tokoh-tokoh Seni dan pendidik Seni

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


4.

Menganalisis dan menghurai kesenian pelbagai budaya dalam aspekaspek bidang, konsep dan nilai serta karya-karya terkenal

5.

Menerangkan konsep, fungsi, bahan dan menganalisis kepentingan


rekabentuk dan kraf

6.

Menghuraikan kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi


KERANGKA TAJUK-TAJUK

Alat Komunikasi

Pengetahuan Dan
Kefahaman

Kreativiti

Ekspresi

Konsep Pendidikan
Seni Visual

Pertimbangan Dan
Kesedaran Estetik

Kemahiran

Menajamkan Kepekaan
Pengamatan

Pembangunan
Manusia

KANDUNGAN ISI

2.1 Alat Komunikasi

Apakah yang anda faham tentang konsep seni dan seni visual?

Alat atau bahan untuk berinteraksi bagi meluahkan pendapat dan


perasaan.

Menjelaskan konsep secara visual.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


-

Komunikasi visual yang baik membolehkan seni visual dapat disampaikan


dengan berkesan kepada audien.

menyampaikan mesej melalui media massa

sebagai tujuan perdagangan dan komunikasi yang memberi maklumat.


Latihan

1.

Bagaimanakah Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah berperanan


sebagai alat komunikasi?

2.2 Ekspresi

Apakah yang anda faham tentang ekspresi?

Tindak balas emosi hasil daripada interaksi dengan persekitaran,


orang lain / masyarakat, peristiwa dan benda.

Meluahkan perasaan dan pandangan dalam bentuk visual.

Latihan

1. Apakah perbezaan di antara ekspresi dan luahan fikiran?

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.3 Kemahiran

Apakah yang anda faham tentang kemahiran-kemahiran


dalam seni visual?

Bakat dan kebolehan dalam potensi diri individu.

Mengaplikasikan pengetahuan dan teknik-teknik seni visual .

Meningkatkan kemahiran dan membolehkan seseorang itu mengenal,


membeza, membuat dan menilai hasil serta ciptaan seni visual dalam
kehidupan seharian.

Kemahiran teknik penghasilan menggambar, rekaan corak, membentuk dan


membuat binaan dan kraf tradisional

kemahiran mengaplikasikan konsep asas seni reka dan prinsip rekaan

kemahiran teknologi digital dan multimedia

Latihan

1.

Pendidikan Seni Visual berperanan untuk mempertingkatkan kemahiran


dalam penghasilan karya. Senaraikan institusi yang mempergiatkan
Pendidikan Seni Visual.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.4 Pengetahuan dan Kefahaman

Apakah yang anda faham tentang pengetahuan dan kefahaman


dalam seni visual?

Disiplin ilmu yang mampu memupuk dan membentuk secara halus


nilai-nilai dalam diri manusia melalui aktiviti-aktiviti seni yang
mengabungjalinkan tiga domain iaitu kognitif, psikomotor dan
afektif.

Pengetahuan dan kefahaman berdasarkan kajian , penerokaan,


eksperimen dan dapatan dalam proses penghasilan seni visual.

Penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber.

Latihan

Huraikan ciri-ciri individu yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang


karya seni visual.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.5 Menajamkan Kepekaan Pengamatan

Apakah yang anda faham tentang kepekaan pengamatan?

Membuat dan melihat sesuatu menggunakan pengamatan pelbagai


pancaindera serta menggunakan perasaan dan akal.

Berkemampuan untuk menyuburkan individu dari segi jasmani,


emosi, rohani, sosial dan intelek.

Latihan

1.

Kepekaan pengamatan seseorang terhadap karya seni boleh ditajamkan


melalui berbagai cara. Huraikan berdasarkan cara-cara di bawah.
-

bengkel Seni Visual

melalui pembacaan buku seni

penghasilan karya

melalui lawatan ke pameran seni

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.6 Kreativiti

Apakah yang anda faham tentang sifat individu yang kreatif?

Naluri yang digunakan untuk menyelesaikan atau meluahkan sesuatu


masalah hidup. Melibatkan idea baru, rekacipta, fleksibel, keaslian,
kelancaran, mengubah/mentafsir semula, dan kebebasan.

Membentuk peribadi yang kreatif, citarasa yang baik dalam menikmati


keindahan alam.

Mencabar keupayaan individu untuk mencetuskan idea-idea seni melalui


adunan pengalaman dengan pemerhatian, pengamatan, pemahaman,
penaakulan, pemilihan, mentafsir lalu memindah dan menterjemahkan idea
tersebut kepada media atau bahan.

Latihan

1.

Kreativiti individu boleh dipertingkatkan melalui latihan yang berterusan.


Beri pandangan anda terhadap kenyataan tersebut.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.7 Pertimbangan dan Kesedaran Estetik

Apakah yang anda faham tentang aspek pertimbangan


dan kesedaran estetik.?

Karya seni adalah kombinasi simbol2 estetika bertujuan mewujudkan


perasaan.

Melahirkan pembuat, penghayat dan penggiat seni yang mempunyai


pengetahuan dan keupayaan estetika yang baik.

Peka terhadap alam sekitar

Latihan

1.

Anda dikehendaki melayari internet dan mencatat contoh-contoh


kepentingan PSV dari aspek pertimbangan dan kesedaran estetik.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.8 Pembangunan Manusia

Apakah yang anda faham tentang konsep pembangunan manusia?

Mampu bertanggung jawab dengan penuh yakin terhadap alam sekitar,


memelihara dan menjaga khazanah budaya bangsa serta dapat mengubah
sosio- ekonomi.

Mengunakan seni visual berasaskan media konvesional, media cetak dan


media elektronik dalam kehidupan seharian.

merakamkan dan memelihara perasaan

menggambarkan nilai-nilai masyarakat

Latihan

1. Seni Visual bersifat universal merangkumi keperluan semua golongan


termasuk pelukis, pengarca, pereka bentuk, pereka fesyen, arkitek bahkan
oleh semua manusia sebagai memenuhi keperluan dan kepuasan diri.
Beri pendapat anda tentang kenyataan di atas.

PSV 3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL