Anda di halaman 1dari 8

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

UNIT 8

KEPENTINGAN PSV DALAM ERA TEKNOLOGI

Sinopsis:
Tajuk ini meliputi Pengenalan kepada teknologi multimedia, elemen
elemen multimedia, penggunaan multimedia dalam PSV iaitu Integrasi
multimedia dalam pelbagai bidang seni dan juga Integrasi multimedia dalam
pelbagai industri. Pada peringkai ini guru PSV dapat memahami bahawa
mata pelajaran Pendidikan Seni Visual memainkan peranan yang amat
penting dalan era teknologi tinggi pada masa kini. Teknologi bukan sematamata alat atau mesin sahaja tetapi ianya merangkumi kekuatannya terletak
pada proses dan idea yang dihasilkan .
Hasil Pembelajaran ;
1.

Memahami komponen komponen dalam komputer multimedia.

2.

Meneliti elemen multimedia dan kaitannya dengan penghasilan karya


seni.

3.

Menghuraikan kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi

Kerangka Tajuk Kepentingan PSV dalam Era Teknologi:

Pengenalan kepada teknologi multimedia


-

Konsep evolusi teknologi multimedia

Elemen elemen multimedia

Penggunaan multimedia dalam PSV


-

Integrasi multimedia dalam pelbagai bidang seni

Integrasi multimedia dalam pelbagai industri

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Baca petikan dibawah ini untuk memberi satu gambaran tentang


kepentingan PSV dalam era teknologi.

Petikan 1

Industri komputer grafik semakin berkembang pesat kerana kemampuannya


Industri komputer grafik semakin berkembang pesat kerana kemampuannya
membantu mempertingkatkan produktiviti kerja.
membantu mempertingkatkan produktiviti kerja.
Pengurusan projek, penerbitan, perniagaan, penyiaran, arkitek, aerospace,
Pengurusan projek, penerbitan, perniagaan, penyiaran, arkitek, aerospace,
automatif, jurutera dan lain-lain. Pembinaan model kereta, litar elektronik,
automatif, jurutera dan lain-lain. Pembinaan model kereta, litar elektronik,
lukisan kejuruteraan.
lukisan kejuruteraan.
Penyampaian maklumat lebih menarik jelas, tepat, konsisten dan berkesan
Penyampaian maklumat lebih menarik jelas, tepat, konsisten dan berkesan
berbanding dengan teks.
berbanding dengan teks.
Grafik digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu maklumat.
Grafik digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu maklumat.
Contoh penggunaan seperti pengiklanan, pembentangan kertas kerja, dan
Contoh penggunaan seperti pengiklanan, pembentangan kertas kerja, dan
laporan syarikat.
laporan syarikat.
meningkatan prestasi, memudahkan pengurusan dan penjimatan masa dan kos
meningkatan prestasi, memudahkan pengurusan dan penjimatan masa dan kos
yang efektif.
yang efektif.
perisian Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, dan Autocad antara yang
perisian Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, dan Autocad antara yang
boleh digunakan. Microsoft paint dan Adobe Photoshop ada program jenis
boleh digunakan. Microsoft paint dan Adobe Photoshop ada program jenis
mewarna yang boleh digunakan. Ia membolehkan imej foto melukis/ mewarna/
mewarna yang boleh digunakan. Ia membolehkan imej foto melukis/ mewarna/
mengubahsuai untuk dijadikan media sesebuah aplikasi multimedia. Ia
mengubahsuai untuk dijadikan media sesebuah aplikasi multimedia. Ia
membenarkan seseorang utk memilih berus, pen, warna, penyembur warna dan
membenarkan seseorang utk memilih berus, pen, warna, penyembur warna dan
sebagainya seperti seorang pelukis sebenar.
sebagainya seperti seorang pelukis sebenar.
Industri komputer grafik semakin berkembang pesat kerana kemampuannya
Industri komputer grafik semakin berkembang pesat kerana kemampuannya
membantu mempertingkatkan produktiviti kerja.
membantu mempertingkatkan produktiviti kerja.

1.

Pengenalan kepada Teknologi Multimedia

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk sesuatu


persembahan dengan menggunakan teks, grafik, audio dan juga video.
Adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan grafik (gambar atau
simbol) yang lebih konkrit maknanya. Dengan menggunakan media, segala
simbol, verval yang abstrak dapat diperjelaskan dan ini memudahkan
memahami maksud yang disampaikan. Pengguna dapat mencipta beberapa
program persembahan dalam multimedia yang menggabungkan elemen
teks, grafik, audio, animasi dan juga video dengan menggunakan
pengarangan laman web. Penggabungan elemen media dapat membina
aplikasi multimedia kreatif dengan menggunakan perisian pengarangan
multimedia. Multimedia interaktif sesuai untuk program pendidikan, laman
web, majalah elektronik dan sebagainya.
2.

Elemen Multimedia
(a) Teks
Penggunaan teks (muka taip0 merupakan cara yang berkesan
untuk menyampaikan maksud atau isi sesuatu persembahan.
(b) Grafik
Grafik digunakan sebagai ikon yang mewakili opsyen di mana
gambar dijadikan sebagai butang untuk mencapai sesutu akses.
Imej grafik pegun merupakan imej kaku uang tidak bergerak.
(c) Animasi
Pengguna dapat mencipta animasi dengan menggunakan perisian
grafik animasi. Imej grafik pegun yang ditayangkan secara
berterusan akan membentuk ilusi pergerakan yang menjadi
animasi yang mencakupi pergerakan yang mudah dari ikon yang
berkelip-kelip hinggalah seperti pergerakan yang kompleks.
(d) Audio
Audio adalah bunyi-bunyian yang terdiri daripada muzik, suara
atau bunyi-bunyian yang lain.Bunyi dapat menghidupakn konsep
atau maksud yang ingin disampaikan.
(e) Video
Video mengandungi imej fotografi yang ditayangkan pada
kelajuan 15 30 bingkai sesaat. Ia memberi gambaran
pergerakan penuh.

3.

Penggunaan multimedia dalam PSV

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kini multimedia digunakan secara meluas dalam bidang pengiklanan,


kartun, seni halus dan sebagainya . Dalam bidang seni pengiklanan, aplikasi
teknik foto yang realistik digunakan untuk memaparkan imej barangan yang
ingin diklankan. Penggunaan grafik komputer amat meluas digunakan dalam
pembinaan animasi, muzik video, persembahan interaktif. Babak grafik
dipersembahkan sama ada dalam kombinasi dengan objek grafik, objek
hidup atau pelakon.

Kepentingan PSV dalam era teknologi


Penggunaan multimedia dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
dipraktikkan dengan meluas. Hakikatnya penggunaan multimedia dapat
mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran menyebabkan
proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan berkesan.
Namun, pengetahuan asas terhadap Pendidikan Seni Visual amat perlu
dalam aplikasi multimedia ini.
Nyatakan dua contoh penggunaan Multimedia dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran atau program yang dikendalikan di sekolah anda.
(i) _______________________________________
(ii)_______________________________________
Sejauh manakah Asas Seni Reka diaplikasikan dalam pelaksanaan program
atau aktiviti dalam era teknologi multimedia di sekolah anda?.
Berikan ulasan anda beserta bukti-bukti bergambar.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Berikut adalah satu carta aliran penghasilan karya dengan menggunakan


perisian Adobe Ilustrator. Perisian tersebut membolehkan anda untuk
menghasilkan
gaya,mengkelas

imej-imej
objek

dengan
dan

membentuk

menyimpan

hasil.

objek,
Ianya

membentuk
membenarkan

seseorang untuk memilih berus, pen, warna, penyembur warna dan


sebagainya seperti seorang pelukis sebenar.

Carta aliran penghasilan karya dengan menggunakan perisian Adobe


Illustrator.

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Aktiviti 1 : Rekabentuk Grafik


Lihat imej-imej yang dipaparkan. Ianya memperlihatkan
perkembangan teknologi dalam penghasilan reka bentuk kereta sejak dari
tahun awal 1890an.Reka bentuk kereta berubah-ubah mengikut
trend dan juga teknologi yang semakin berkembang maju.

masa,

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Merujuk kepada sumber-sumber

dari internet berkaitan dengan reka

bentuk, anda boleh meneroka dengan menggunakan pekakasan komputer


untuk menghasilkan sebuah reka bentuk kereta berkonsepkan futuristik.
Ciptaan anda boleh menggunakan perisian seperti Adobe Photoshop /
Adobe Illustrator atau sebarang perisian multimedia.

Peringatan : Hasil-hasil tugasan kerja anda hendaklah dihantar melalui


e-mel kepada Tutor anda pada atau sebelum ............................seperti
mana format yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dibuat pembetulan
dan penambahbaikan akan dijadikan hard-copy untuk diserahkan
dalam bentuk portfolio. Ini penting sebagai satu dokumentasi hasil
kerja anda untuk menampakkan perkembangan pembelajaran reflektif
sepanjang mengikuti kursus.

PSV3101 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL