Anda di halaman 1dari 6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

TERHAD

ARENA
PEMBELAJARAN (LA)

PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

KOD ARENA
PEMBELAJARAN (LA)

SPE 4114

RASIONAL
MEMASUKKAN
ARENA
PEMBELAJARAN (LA)
INI KE DALAM
PROGRAM

Pendawaian Elektrik Industri merangkumi Cabel Tray dan Cable Riser, Ducting,
Underground Cable dan Fire Alarm Electrical System. Arena Pembelajaran (LA) ini
mengandungi pembelajaran teori dan latihan amali bagi mentafsir cetakan biru,
membentuk laluan pendawaian, merentang kabel dan menguji litar.

MODUL
DITAWARKAN
JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN
PELAJAR

PEMASANGAN ELEKTRIK INDUSTRI


AGIHAN JAM BELAJAR PELAJAR (SLT)
PS = Pembelajaran
Bersemuka
T = Teori
A = Amali
PK = Pembelajaran Kendiri
P/U = Persediaan/Ulangkaji
TG = Tugasan
PA = Penilaian Akhir

PS (104)

PA

Jumlah
Keseluruhan
Jam Belajar
Pelajar (JKJBP)

161

PK (52)

P/U

TG

26

78

44

NILAI KREDIT

PRA SYARAT (JIKA


ADA)

TIADA

HASIL
PEMBELAJARAN
(CLO)

Di akhir Arena Pembelajaran ini, para pelajar boleh :1. Menerangkan sistem pendawaian Cabel Tray dan Cable Riser.
2. Mengenalpasti jenis-jenis Ducting.
3. Memasang Cabel Tray dan Cable Riser, Ducting, Underground Cable dan
Fire Alarm Electrical System.
4. Menguji pemasangan Cabel Tray dan Cable Riser, Ducting dan
Underground Cable.
5. Mengujilari pemasangan dan meyelenggara Fire Alarm Electrical System.

KEMAHIRAN BOLEH
PINDAH

STRATEGI
PEMBELAJARAN
DAN PENGAJARAN
STRATEGI
PENTAKSIRAN
SINOPSIS ARENA
PEMBELAJARAN (LA)

Kemahiran komunikasi
Kemahiran teknologi
Kemahiran berfikir
Kemahiran mencari maklumat

Taklimat / syarahan, kerja berkumpulan, perbincangan, dan amali.


Penilaian Berterusan (PB) kuiz,tugasan, ujian dan amali.
Penilaian Akhir (PA) amali
Pemasangan dan pendawaian Cabel Tray dan Cable Riser, Ducting, Underground
Cable,Fire Alarm Electrical System memberi pengetahuan dan pendedahan
tentang pendawaian elektrik industri.
Penekanan (LA) adalah terhadap
pembelajaran dan latihan bagi mentafsir cetakan biru, kemahiran membentuk
laluan pendawaian, merentang kabel dan menguji pemasangan pendawaian.

JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMAKAN NOVEMBER 2013

1/6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

MOD PENYAMPAIAN

TERHAD

Syarahan, Pembelajaran Kendiri


LnP
02.01

KOMPONEN PENILAIAN

KAEDAH DAN JENIS


PENTAKSIRAN

PENILAIAN
BERTERUSA
N (PB)

PENILAIAN
AKHIR (PA)

KUIZ

5%

TUGASAN

5%

UJIAN

10%

AMALI

50%

LnP
02.02

LnP
02.03

LnP
02.04

MARKAH

70%

100

AMALI

30%

Hasil Pembelajaran (CLO)


Hasil Pembelajaran Program (PLO)

MATRIX
PERHUBUNGAN
(CLO) DENGAN (PLO)
ARENA
PEMBELAJARAN (LA)

CLO 1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

Menguasai pengetahuan dan


berketrampilan dalam bidang Pemasangan
Elektrik

Mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran dalam bidang Pemasangan
Elektrik bagi menghasilkan kemahiran yang
berkualiti.

Berkeupayaan untuk melaksanakan asas


pengesanan kerosakan di dalam
Pemasangan Elektrik

Berkomunikasi dengan berkesan dan


menyesuaikan diri di persekitaran kerja
bidang Pemasangan Elektrik.

Bertanggungjawab sosial dan menyumbang


kepada masyarakat dan industri dalam
bidang Elektrik.

Berkeupayaan menggunakan sistem


pengurusan maklumat dan melibatkan diri
dalam pembelajaran sepanjang hayat.
Mengaplikasikan ciri-ciri keusahawanan di
dalam bidang Pemasangan Elektrik.

PENARAFAN ATAS OBJEKTIF BERHUBUNG DENGAN HASIL PROGRAM:


(1) sedikit (2) sederhana (3) banyak

JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMAKAN NOVEMBER 2013

2/6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

TERHAD

JAM
TOPIK

MINGGU

PS

LnP02.01
Pendawaian
CableTray dan
Cable Riser

Teori
1.1 Menerangkan sistem asas pendawaian.
1.1.1 Cable Tray
1.1.1.1 Mengenalpasti bentuk
pemasangan cable tray.
1.1.2 Cable Riser
1.1.1.2 Mengenalpasti bentuk pemasangan
cable riser.
1.2 Menerangkan langkah amali pendawaian Cabel
Tray dan Cabel Riser.
1.2.1 Litar pendawaian .
1.2.2 Lukisan simbol.
1.2.3 Lukisan skematik.
1.2.4 Lukisan pendawaian.
Amali :
1.1 Melaksanakan pendawaian cable tray dan cable
riser.
1.2 Menguji kendalian litar pendawaian cable tray
dan cable riser.

P/U

2.2

Taklimat /
Syarahan
Kuiz

Amali

Taklimat /
Syarahan

Amali

11

24

Teori :
2.1 Menerangkan kaedah sistem pendawaian
Ducting.

LnP02.02
Pendawaian
Salur
(Ducting)

STRATEGI
P&P

KANDUNGAN

Menerangkan jenis-jenis pendawaian


ducting.
2.2.1
Ducting pada lantai
2.2.2
Ducting pada bus duct.
2.2.3
Ducting jenis skirting.

2.3 Menerangkan langkah amali pendawaian cabel


ducting:2.3.1 Litar pendawaian cable ducting.
2.3.2 Lukisan simbol.
2.3.3 Lukisan skematik.
2.3.4 Lukisan pendawaian.

6
10

2.4 Mengenalpasti :2.4.1 laluan kabel untuk sistem cable ducting.


2.4.2 Rentangan cable ducting.
Amali:
2.1 Melaksanakan amali cable ducting.
18
2.2 Menguji kendalian litar pemasangan cable
ducting.
JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEMAKAN NOVEMBER 2013

3/6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

TERHAD

JAM
TOPIK

MINGGU

STRATEGI
P&P

KANDUNGAN
PS

P/U

Teori :

Taklimat /
Syarahan

Amali

3.1 Menerangkan sistem kabel bawah tanah


voltan rendah.
3.2 Mengenalpasti jenis-jenis kabel bawah tanah;
3.2.1 PVC/PVC SINGLE CORE PVC
INSULATED.
3.2.2 PVC/SWA/PVC TWO CORE CABLE.
3.2.3 PVC/SWA/PVC FOUR CORE CABLE.
3.2.4 PVC/SWA/PVC MULTICORE PILOT
CABLE.
3.2.5 Kabel XLPE.
3.3 Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
susut voltan kabel bawah tanah voltan rendah;
3.3.1 Teras kabel bawah tanah.
3.3.2 Saiz kabel bawah tanah.
3.3.3 Nilai Voltan dalam kabel

LnP02.03
Pendawaian
Kabel Bawah
Tanah

3.4 Mengenalpasti kerosakan kabel bawah tanah


voltan rendah:-.
3.4.1 Jenis-jenis kerosakkan
3.4.2 Punca-punca kerosakkan
3.4.3 Prosedur mengesan kerosakkan kabel.
3.4.4 Prosedur kerja-kerja pembaikan kabel
yang rosak.
3.4.5 Ujian pengenalan fasa

10

3.5 Menerangkan langkah amali pendawaian kabel


bawah tanah:3.5.1 Litar pendawaian bawah tanah.
3.5.2 Lukisan simbol.
3.5.3 Lukisan skematik.
3.5.4 Lukisan pendawaian

Amali
3.1 Melaksanakan penanaman kabel bawah tanah.
3.2 Menguji kendalian pemasangan kabel bawah
tanah.

18

JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMAKAN NOVEMBER 2013

4/6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

TERHAD

JAM
TOPIK

MINGGU

STRATEGI
P&P

KANDUNGAN
PS

P/U

Teori :
4.1 Menerangkan sistem asas Pendawaian Sistem
Penggera Kebakaran (Fire Alarm Electrical
System).
4.2 Mengenalpasti peranti isyarat dan pengesan;
4.2.1
Pengesan haba (Heat Detector).
4.2.2
Pengesan asap (Smoke Detector).
4.2.3
Peranti penggera kebakaran.
4.2.4
Peranti punca panggilan manual
(break glass)

Taklimat /
Syarahan
Ujian

Amali

4.3 Mengenalpasti fungsi Panel Alat Kawalan.

LnP02.04
Pendawaian
Sistem
Penggera
Kebakaran

4.4 Menerangkan langkah pendawaian fire alarm


electrical system:4.4.1 Litar pendawaian.
4.4.2 Lukisan simbol.
4.4.3 Lukisan skematik.
4.4.4 Lukisan pendawaian.

13

Amali
4.1 Melakukan pendawaian fire alarm electrical
system.
4.2 Menguji peranti isyarat dan pengesan;
4.2.1 Pengesan haba (Heat Detector).
4.2.2
Pengesan asap (Smoke Detector).
4.2.3
Peranti penggera kebakaran.
4.2.4
Peranti punca panggilan manual
(break glass)

18

4.3 Menguji kendalian panel kawalan yang


disambung pada litar pendawaian dan peranti
isyarat dan pengesan.
4.4 Memeriksa dan melakukan penyelenggaraan
berjadual.

Jumlah Jam Aktiviti Akademik (LA)

104

44

JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMAKAN NOVEMBER 2013

5/6

SPE 4114 LA2 : PENDAWAIAN ELEKTRIK INDUSTRI

TERHAD

Rujukan
Haji Md. Nasir B. Haji Abd. Manan (2007),Panduan Pendawaian Elektrik Domestik Edisi Ketiga, Selangor : IBS
Abd. Samad Hanif (2004). Pemasangan dan Penyenggaraan Elektrik Edisi Kedua, Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa Dan Pustaka.
Mohd Is b. Idris & Ramli b. Harun ,Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Edisi 2, Selangor : IBS
Mohd Isa b. Idris & Ramli b. Harun (2007), Asas Pendawaian Edisi 9, Selangor: IBS
MS 1936:2006 Electrical Installations and Building MS IEC 60364.
The Institution of Electrical Engineers (2004), Peraturan-Peraturan bagi pemasangan Elektrik Edisi 16 , Kuala
Lumpur : Golden Books Centre.
Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 : MDC
Helaian Penerangan SMK 5 Pendawaian Dan Penyelenggaraan Elektrik Industri,JPKK.
S. Pabla (2007). Electric Power Distribution, New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited
B.M.Weedy, Penterjemah Tarmidi Tamsir(1996). Sistem Kuasa Elektrik Edisi Ketiga,Johor : UTM
Thomas M.Shoemaker,James E.Mack(2002). The Linemans And Cablemans Handbook Tenth Edition, Amerika
New York: McGraw-Hill.
Harry W.Sorge (2005). Residential Wiring An Introductory Approach Second Edition, Amerika : Thomson Delmar
Learning.
Ray C. Mullin (2005). Electrical Wiring Residential Fifteenth Edition, Amerika : Thomson Delmar Learning.
C Duncan, E G Stocks (2003).Pemasangan Sistem Kabel, Kuala Lumpur : Golden Books Centre.

AGIHAN JAM BELAJAR PELAJAR (SLT)

KOD LA

LnP

TEORI AMALI

PERSEDIAAN/
PENILAIAN
TUGASAN
AKHIR
ULANGKAJI

24

11

18

10

18

10

18

13

26

78

44

SPE 4114

BILANGAN JAM

JUMLAH KESELURUHAN JAM BELAJAR PELAJAR (JKJBP)

161

JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMAKAN NOVEMBER 2013

6/6

Beri Nilai