Anda di halaman 1dari 15

NAMA: ........................................................

KELAS: ....................................
B4D14E3: Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena
semulajadi

Figure 1

Figure 2
(a) Draw the arrows to show the direction of heat flow on the diagram.
Lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah pengaliran haba pada
gambar rajah.
(b) Name the natural phenomena and their way of heat flow.
Namakan fenomena alam dan cara pengaliran haba.
i.

Figure 1 :
...

ii
Figure 2 :
.....................................................

2. Draw lines to match the natural phenomena with their descriptions.


Lukis garisan untuk memadankan fenomena alam kepada huraiannya.

Natural
Phenomena

Description
Huraian

Blows during the day


Meniup pada waktu siang
Blows during the night
Land breeze
Meniup pada waktu malam
Blows from land to sea
Meniup dari darat ke laut
Blows from sea to land
Meniup dari laut ke darat
Lands heats up faster than the sea
Darat memanas dengan lebih cepat daripada
Sea breeze
laut
Lands cool faster than the sea
Darat menyejuk dengan lebih cepat daripada
laut
Air above the land becomes less dense and
rises up
Udara di atas darat menjadi kurang tumpat
dan menaik
Air above the sea becomes less dense and
rises up
Udara di atas laut menjadi kurang tumpat
dan menaik
Cool air from the land moves in to take its
place
Udara sejuk dari darat bergerak turun untuk
menggantikan tempatnya
Cool air from the sea moves in to take its
place
Udara sejuk dari laut bergerak turun untuk
menggantikan tempatnya

[3 marks]

B4D14 E4:
MENYATAKAN MAKSUD KONDUKTOR DAN PENEBAT HABA
B4D14E5:
MENYENARAIKAN PELBAGAI KEGUNAAN KONDUKTOR DAN PENEBAT
DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Aktiviti :
A student carry out an experiment to identify the heat conductor and heat insulator.
Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti konduktor haba dan penebat
haba.
Bahan/ Radas :
Rod kuprum, rod besi, rod aluminium, rod kaca, paku tekan, lilin, tungku kaki tiga, penunu
Bunsen , jam randik.

Prosedur:
1.
2.
3.
4.
5.

Lekatkan paku tekan pada hujung setiap rod dengan menggunakan lilin
Letakkan rod-rod itu di atas tungku kaki tiga.
Jarak paku tekan dari sumber haba adalah sama pada setiap rod
Panaskan hujung bebas rod-rod secara serentak.
Catatkan masa bagi kejatuhan paku tekan pada setiap rod.

Pemerhatian:
Jenis Rod
Rod kuprum
Rod aluminium
Rod besi
Rod kaca
Perbincangan:

Masa paku tekan jatuh (s)

1. Berdasarkan pemerhatian di atas, rod yang manakah


a. mengalirkan haba dengan paling cepat : .

b. mengalirkan haba dengan paling lambat:


2. Berdasarkan dari soalan 1 di atas, nyatakan maksud
a. konduktor haba?

b. penebat haba?

3. Berdasarkan kepada eksperimen yang dilakukan, rod yang manakah merupakan


a. konduktor haba? :..
b. penebat haba?

:.

4. Berdasarkan pengetahuan anda, senaraikan kegunaan konduktor haba dan penebat haba
dalam kehidupan harian.
a. Konduktor haba
i. ..
ii.. .
iii.
b. Penebat haba
i. ..
ii.. .
iii.

B5D7E1:
MENGKAJI KEGUNAAN BAHAN BERBEZA SEBAGAI KONDUKTOR DAN

Tujuan :

..

Pernyataan masalah:
Bahan yang manakah merupakan penebat haba yang terbaik di antara polisterina,
kain bulu atau kerajang aluminium?

Hipotesis:

Pembolehubah:
a. dimanipulasikan

: ..

b. bergerak balas

: ..

c. dimalarkan : ..

Bahan dan radas :

..

..

Prosedur:

..

..

..

..

..

..

..

..

Pemerhatian:

Jenis Pembalut

Bacaan termometer (oC)


Suhu
Suhu
Perbezaan
awal
akhir
suhu

Polisterina
Kain Bulu
Kerajang Aluminium

Perbincangan:

1. Bandingkan perbezaan suhu awal dengan suhu akhir air dalam setiap tin logam.
Apakah yang dapat
anda perhatikan?

..

..

2. Daripada keputusan eksperimen, bahan pembalut yang manakah


a. membenarkan haba mengalir melaluinya dengan senang?

b. tidak membenarkan haba mengalir melaluinya dengan senang?

3. Bahan pembalut manakah ialah

a. penebat haba : .

b. bukan penebat haba: ..

4. Adakah hipotesis yang anda buat diterima?

5. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada eksperimen ini?

NAMA : ................................................. TINGKATAN : ..............................


TARIKH : ..................
INSTRUMEN
TEMA
KOD EVIDEN

:
BAND 4
HABA
:

B4D15E1 Menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam


fizikal
B4D15E2 - menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang
melibatkan penyerapan dan pembebasan haba

proses

1. Berdasarkan situasi yang diberi , lengkapkan jadual berikut.

Situasi

Ketulan ais berubah menjadi air apabila


dibiarkan selama 5 minit.

Wap iodin dibebaskan apabila hablur iodin


dipanaskan

Stim terhasil apabila air dipanaskan ke


takat didihnya

Proses
fizikal

Perubahan
keadaan jirim

Haba
diserap
atau
dibebaska
n

Pakaian dijemur di bawah panas matahari

Titisan air terbentuk di luar permukaan


gelas.

Air berubah menjadi kiub ais apabila


disejukkan pada takat beku.
2.

Rajah di atas menunjukkan beberapa perubahan keadaan jirim. Namakan proses


fizikal dan nyatakan haba diserap atau dibebaskan dalam setiap proses yang
diwakili oleh P, Q, R, S dan T.

Keadaan
P
Q
R
S
T

Proses Fizikal

Haba diserap/haba
dibebas

B4D15E3
: Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang
menunjukkan perubahan keadaan jirim.
1. Berdasarkan proses fizikal yang diberi di bawah, nyatakan perubahan keadaan
jirim dan
fenomena dalam kehidupan harian.
Bil.

Proses Fizikal

1.

Penyejatan

2.

Pendidihan

3.

Kondensasi

4.

Pemejalwapan

5.

Pembekuan

6.

Peleburan

Fenomena Kehidupan
Harian

Perubahan keadaan
jirim

2. Padankan perubahan keaadaan jirim dengan fenomena harian yang diberi.

FENOMENA HARIAN

PROSES
FIZIKAL

Pakaian basah dijemur di bawah matahari

Ubat gegat mengecil

Pembekuan

Awan bertukar kepada air hujan

Pemejalwapan

Air bertukar menjadi ais

Penyejatan

Ais batu menjadi cair

pendidihan

Air dipanaskan sehingga mendidih

peleburan

Kondensasi

B5D8E1Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada
objek putih dan berkilat melalui eksperimen

7.5 PENYERAP DAN PEMBEBAS HABA YANG BAIK


Instrumen
Pelajar dikehendaki melaksanakan eksperimen bertujuan untuk menyiasat sama ada objek yang
gelap dan kusam atau objek yang putih dan berkilat adalah penyerap haba yang lebih baik.
Tujuan
Menyiasat sama ada objek yang gelap dan kusam atau objek yang putih dan berkilat adalah
penyerap haba yang lebih baik.
Radas
Penunu Bunsen, tungku kaki tiga, kasa dawai, plat besi dengan satu lubang dipasang dengan
thermometer, tin susu kosong dan blok kayu.
Bahan
Kertas hitam dan kusam, kertas putih dan berkilat.
Prosedur
1. Sediakan dua tin susu yang kosong dan sama saiz.
2. Balutkan satu tin dengan kertas hitam dan kusam. Balutkan tin yang
dengan kertas putih dan berkilat.

kedua

3. Susunkan dua tin itu serapat yang boleh dengan penunu Bunsen berada di tengahnya
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.25. Pastikan kedua-dua tin itu berada pada jarak
yang sama dari penunu Bunsen.
4. Ambil bacaan suhu awal di dalam setiap tin.

5. Gelungkan kasa dawai pada muncung penunu Bunsen. Nyalakan penunu Bunsen.
Gegelung kasa dawai yang dipanaskan oleh nyalaan menjadi sumber sinaran haba.
6. Selepas 15 minit, perhatikan dan catatkan suhu pada setiap tin.
7. Rekodkan semua bacaan dalam jadual seperti berikut :
Jenis Permukaan

Suhu/C
Suhu awal

Kenaikan Suhu/C

Selepas 15 minit

Gelap dan kusam


Putih dan berkilat
Analisis
1. Permukaan yang manakah menyerap haba dengan lebih baik?
2. Bagaimanakah haba daripada nyalaan penunu Bunsen dapat dikesan oleh termometer?
3. Tandakan (/) pada kereta yang terasa lebih panas pada waktu siang hari. Nyatakan alasan
anda.

4. Mengapakah kebanyakan rumah di Malaysia dicat dengan cat berwarna cerah?


5. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita memakai baju berwarna hitam pada hari yang
panas terik?

Kesimpulan
Adakah hipotesis yang telah dibuat diterima?

B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik
daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

7.5 PENYERAP DAN PEMBEBAS HABA YANG BAIK


Instrumen

Pelajar dikehendaki melaksanakan eksperimen bertujuan untuk menyiasat sama ada objek yang
gelap dan kusam atau objek yang putih dan berkilat adalah pembebas haba yang lebih baik.
Tujuan
Menyiasat sama ada objek yang gelap dan kusam atau objek yang putih dan berkilat adalah
pembebas haba yang lebih baik.
Radas
Tungku kaki tiga, kasa dawai, plat besi dengan satu lubang dipasang dengan termometer, tin susu
kosong dan blok kayu, penunu Bunsen.
Bahan
Kertas hitam dan kusam, kertas putih dan berkilat.
Prosedur
1.

2.

Sediakan radas seperti dalam rajah 7.26.

Panaskan kedua-dua tin itu serentak dengan penunu Bunsen sehingga suhu udara dalam
setiap tin mencapai 50 C.
3.

Alihkan penunu Bunsen dan mulakan jam randik.

4.

Selepas 15 minit, perhatikan dan catatkan suhu pada setiap tin.

5.

Rekodkan semua bacaan dalam jadual berikut.


Jenis Permukaan

Suhu/C
Suhu awal

Selepas 15 minit

Gelap dan kusam


Putih dan berkilat
Analisis
1. Tin yang manakah kehilangan haba dengan lebih cepat?
2. Hitungkan perubahan suhu air bagi
(a) Permukaan gelap dan kusam =
(b) Permukaan putih dan berkilat =

Kenaikan Suhu/C

3. Berdasarkan jawapan di 3, lukis carta bar untuk menunjukkan perubahan suhu bagi
permukaan yang berlainan.

4. Bagaimanakah haba hilang daripada tin?


5. Beruang kutub mempunyai bulu yang berwarna putih untuk mengurangkan
_________________ dari badannya.
6. Mengapakah teko disalut dengan lapisan perak yang berkilat?

Kesimpulan
Permukaan ___________________ merupakan pemancar haba yang lebih baik daripada
permukaan _____________________.

Anda mungkin juga menyukai