Anda di halaman 1dari 1

6.

4 Guru Pakar
Peringkat selepas guru mahir adalah guru pakar, dan guru pakar ini adalah
guruyang paling tinggi dalam peringkat perkembangan guru. Tugas guru pakar
adalahmenjadi konsultan dan merangka strategi yang komperhensif dan
melaksanakan latihantepat untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi.
Kebolehan yang harus beradadi guru pakar adalah stategi pemikiran. Beliau
haruslah menpunyai pemikiran yangdapat meningkatkan kejayaan satu
organisasi dan mengubahkan kursus-kursus latihanbagi menyempurnakan kualiti
kursus.

Bagi guru mahir, beliau haruslah sentiasa berkaitkan diri dengan


programpengembangan guru berkualiti dan guru besar berkualiti kerana beliau
merupakanpengurus yang akan memberikan kesan yang besar terhadap kursus
yang disediakan.

Jika kursus yang disediakan boleh membawa kesan yang positif kepada
penyertakursus, namun peyerta akan mendapat kemajuan yang diingini.
Sebaliknya, jika kursusyang disediakan tidak membawa makna dan memberi
taklimat atau ilmu yang silap,

peyerta akan membawa mesej ini balik ke sekolah dan mengakplikasikan mesej
yangsilap ini. Cuba bayangkan, jika perkara ini berlaku, bidang pendidikan
mesti akanmenghadapi cabaran yang besar. Oleh itu, guru pakar haruslah
sentiasa mengaji balikapa-apa yang dirancang supaya dapat memberi kesan
yang baik.

7.0 Penutup
Sebagai hujung kata, kertas cadangan ini telah menunjukkan definisi yang
telititentang peringkat perkembangan guru dan disertai cadangan yang dapat
diikuti olehguru pelbagai peringkat untuk memajukan diri ke peringkat
yang seterusnya. Sayaberharap kertas cadangan yang disediakan ini dapat
membantu bakal guru yang akanmasuk ke arena pendidikan.Saya juga berharap
bidang pendidikan di negara kita akan berubah dengankualiti guru
dipetingkatkan. Jika kualiti guru dipertingkatkan, murid yang dididik
akanmenjadilah pemimpin yang berkemampuan untuk membentukkan negara
kita menujuke arah yang gemilang. Jika kualiti guru dipertingkatkan, negara kita
dapatlahmengatasi pelbagai masalah dengan mudah kerana pemikiran yang
berpositif, danselalu bertindak pantas yang diberikan kepada murid oleh
guru.Sekian, terima kasih.