Anda di halaman 1dari 2

Ama Namin/Sapagkat sa'Y0 ang Kaharian

Jandi Arboleda
Music: Manoling v. Francisco, s.J. &
Arra nge me nt:

ino Torres

Malambing

)=

D/F*

az

,n/D

F
F

-U

7.

g.
:f

o
o

lntro

D/c*

Asus4 A

=.
(o
r+
=

@
N)

O
O

Unison

N)

A ma na

C_

su ma sa

min

la

ngit

='
o
o
3
3

Em

Bsus4

:f

()
o)

o
=
U'

=|'.

ang

hin

Ma

lan

nga

D/r#

T1

c/E

=
o-

min

-d

Pa

ka

ang

o)

f.

:o

5
I

ri

=
(o
=.
fr+
a

an

Sun

Mo.

D/F*

- din

ang lo

di

Mo

ob

-to

sa

lu Pa

Pa -

ta nang sa

o/r*

(D

a
o
o

P
-{

----

I
ngit.

=
U,.

la

E
C
(t
o

Em

o)

d.

r,

ka

po

Mo

nga

mi

A*/A

Bm

AT

a ming ka ka

(r
o
o

Yan

- yon

a7

Em7

, --------t

----t

o
3
3
o)

Big -

nin

Dd

ta wa rin

ka

Mo

D/rt

17

Em7

Bm

pa

At

raw

I
t

rc

O.
C

C)

o_

I)

ming

mi

D/F*

o
C

.1O

mga

o
\_g_

a
=
9.
o
=

nang

Pag - Pa - Pa

- ta - wad

min

na

sa

nag -

ka

ka

-sa

la

5d-

D/F*

a-

F|/at

Em7

Mo

huwag

At

- min.

Em7

^,

-,

ka - ming

pa -

Bm

hin

- tu

Asus4

=*,/O

tuk

lot

SO

-------/

Mo

ya

ka

Marubdob

D Koda

A/c

D,/rt

ma

ng

SA

D/F# A/c

g7

at

ka - Pu

-han at

ka-pu

at

ka - pu

pag

kat Sa'Yo ang ka{a

kapang-ya - ri - han

Sa

pag

kat Sa'Yo ang ka{a

kapang-ya

Sa

pag

k at Sa'Yo ang ka{ra

Sa pag

kapang-ya

- kat Sa 'Yo ang ka-lra - ri

- an,

han

kapang-ya - ri - han at

ka-pu

Asus4

-{tan -

Nga-

yon

'Vo*

g*,/A

Bm

Asus4

Nga - yon

at magpa{<ailan - man,

at magpa-kai-lan - man.

trD

ri

-tran -

Nga-

yon

at

Nga - yon

magpa*ai{an - man,

=,

El)

at

magpa*ai-lan - man.

='

c/)
trD
trD

qEr

ir

trt,

U)
trI'

ri

--lran

Nga-

yon

Nga - yon

at magpa*ai-{an - man,

at

magpa*ailan - man.

----:

5
EI'
c.cr

trD

tr\,

-'-.

trr)

ri

-tran -

Nga- yon

Nga - yon

at magpa*ai{an - man,

at

magpa*ai-lan - man.

r\J