Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Sekolah
Tingkatan/Kelas
Waktu
Mata Pelajaran
Topik
Tema
Konsep Utama
Rasional
Objektif Pembelajaran

SMK DHARMA
Tarikh
3 AMANAH
Saiz Kelas
3 4 (8:50 1:10)
Tempoh (minit)
KHB PK
Bidang Pembelajaran
ELEKTRONIK
BAB 2: ELEKTRONIK
Pada akhir bab ini, murid dapat menjalankan projek elektronik

Hasil Pembelajaran

Murid dapat:
(i) menterjemaj LS kpd LBergambar
(ii) membentuk kaki komponen
(iii) memateri kaki komponen dengan kemas
Mengenalpasti komponen, symbol dan fungsi komponen

Pengetahuan Lepas Murid

15/5/2015
38 ORANG
40 minit
ELEKTRONIK

Kemahiran Sainstifik dan


kemahiran Berfikir
Sikap Sainstifik /Nilai
Murni /Nilai Patriotisme

(i)

Kenalpasti kekutuban komponen

(i)
(ii)

Berhati-hati
Menjaga keselamatan sewaktu pematerian

Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran

(1) Rujukan

Buku Teks Ting 3

(2) Alat

Pemateri Elektrik, Peletak alat pemateri, Pemegang bod litar, Span

(3) Bahan

Komponen Elektronik, Bod Litar, Pateri, Dawai Penyambung Lembab, Playar


Muncung Tirus, Penjalur Wayar

Pendekatan Pengajaran

Kemahiran Amali

Perkembangan Pengajaran

Fasa 1
SET INDUKSI
PENGENALAN
( 5 Minit)

Fasa 2
PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
( 5 Minit)

Fasa 3
PERKEMBANGAN
(Penerangan)
( 15
Minit)

Proses Pengajaran
danPembelajaran
Jangkaan Pemikiran
Kandungan / Konsep
(Tindakan Guru
Murid
danAktiviti Murid)
Langkah Memateri (i)Guru menunjukkan contoh (i)Jawapan: Menanda
projek hasil kerja
kedudukan kaki
murid yang lepas
komponen pada
(ii)
Guru menyoal apakah
Verabod
langkah-langkah
untuk menghasilkan
penyambungan projek
elektronik ini.
Boleh membaca
(i)Pelajar boleh menterjemah (ii)
Jawapan:
terjemahan litar
litar skematik
kedudukan kaki
(ii)
Pelajar tanda kaki
komponen
kompnnen
mengikut litar
berdasarkan
bergambar
terjemahan litar
dipastikan betul
Cara membentuk kaki (i)Guru menunjuk atau
(iii)
Murid membentuk
komponen
membuat demonstrasi
kaki komponen
cara membentuk kaki
dengan bantuan
komponen
guru.
(iv)
Memasang semua
menggunakan playar
komponen & wayar
muncung tikus.
(ii)
Tunjuk cara kaedah
pada bod litar
memateri kaki
komponen & wayar
pada bod litar

Catatan / Nota

Fasa 4
PERKEMBANGAN
(Aplikasi/Penelitian)
(
Minit)

Aktiviti
(iii)
Memateri kaki
komponen dengan cara
yang betul

Semua murid
(v)
membuat pematerian
kaki komponen dan
wayar pada bod litar

Murid menyemak
semula susunan
kaki komponen
sebelum memateri.

- Menguji projek (i)Murid meguji projek yang (i)Memotongkaki


- Soalan KBAT
telah disiapkan
komponen yang
(ii)
Guru mengedarkan
berlebihan
Fasa 5
soalan pentaksiran
(ii)
Menulis langkah2
modul (PPPM)
pematerian masingPENUTUPAN
masing
Soalan:
Terangkan
(Pentaksiran)
langkah2 elektronik
(
Minit)
memateri projek2
yang telah anda
jalankan.
Nota : Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian [RPH] / Lesson plan. Ia boleh diubah mengikut
kesesuaian.

BORANG PEMERHATIAN
Nama Ahli Kumpulan Lesson Study
Tarikh :

1.

Masa :

2.

Mata Pelajaran :

3.

Tajuk :

4.
Nama guru yang mengajar

Refleksi:
1. Penjelasan hasil pembelajaran PdP dalam RPH
Murid boleh memateri dengan cara yang betul, hasil kerja kemas & mematuhi langkah
keselamatan.
2. Pemilihan aktiviti
Berpusatkan murid.
3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid
Semua murid dapat menguasai pengetahuan & kemahiran yang diajar.
4. Pencapaian hasil pembelajaran PdP
Pelajar boleh menghasilkan projek. 10 orang pelajar menghasilkan projek yang kurang
kemas pematerian, manakala selebihnya kemas.
5. Penglibatan murid dalam PdP
Terlibat dengan aktif & bekerjasama.
Terdapat murid yang boleh beri tunujuk ajar kepada rakan.
6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan?(Sila tandakan dalam )

Penglibatan aktif
Pembelajaran berpusatkan murid

Perbincangan antara rakan


Pemupukan kemahiran berfikir

Komen: Penyampaian PdP laksana dengan baik & berkesan.

7. Sejauh manakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?
Melalui soalan KBAT
8. Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

Soalan dikemukakan dapat mencapai objektif PdP.


9. Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan PdP?
Guru meminta pelajar terangkan semula langkah2 pematerian yang telah dilakukan &
sebut langkah keselamatan yang telah diambil.
Secara Keseluruhan
10. Apakah kekuatan PdP?
Penerangan jelas & Tunjuk cara jelas.
11. Apakah kelemahan PdP?
(1) Perancangan Masa. Murid tak dapat buat siap dalam masa yang ditetapkan. (2) Pelajar
ramai.
12. Apakah yang perlu diubahsuai / diperbaiki dalam RPH?
2 sesi dalam menjalankan aktiviti..

_______________________________
(
)
Tandatangan/Nama Guru/Pemerhati
Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan dalam sesi
refleksi kumpulan selepas pengajaran.

LAPORAN REFLEKSI LESSON STUDY


SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DHARMA
TINGKATAN / KELAS:
MATA PELAJARAN :
TAJUK :
TARIKH :
ASPEK
1. Rancangan Mengajar /Lesson Plan

KOMEN
Tiada ruangan KBAT.
Tiada ruangan pentaksiran yang dijalankan.

2. Isi Kandungan / Konten

Ikut sukatan pelajaran

3. Soalan-soalan yang dikemukakan :

Perkembangan soalan sesuai untuk memberi

Aras dan kesesuaian


4. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar
5. Penglibatan Pelajar
6. Respon / Jawapan Pelajar

penjelasan isi pengajian

CADANGAN UNTUK MENAMBAHBAIK


RPH
(1) perlu adakan soalan KBAT bagi mencabar
minda
(2) PPM yang berkaitan dengan topik.
Senaraikan soalan

Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah

Murid boleh cuba beberapa kali sebelum pateri

sesuai kerana murid dapat loihat bahan secara live.

projek sebenar

Semua murid terlibat secara aktif & bersungguh


untuk selesai projek
Murid menjawab dengan betul

Banyakkan alatan untuk jimat masa.

7. Teknik Pengajaran dan Hasil


Pembelajaran Pelajar

Berkesan
Boleh taksir modul pentaksiran PPPM.

8. Lain-lain

Nama ahli kumpulan Lesson Study


1.
2.
3.
4.
5.
Nama Pakar Rujuk / Knowledgeable Other:
Pencatat :