Anda di halaman 1dari 10

KUMPULAN 13

TAJUK 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


BAND

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,


kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

B1D1
Mengetahui identiti negara

EVIDENS

B1D1E1

Menyatakan identiti negara


AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

CONTOH
INSTRUMEN

1. Murid
menjawab soalan
dikemukakan oleh guru.

pada

lembaran

kerja

yang

Guru meminta pelajar menandakan ( / ) pada gambar yang


menyatakan identiti Negara dan ( X ) pada gambar yang tidak
berkaitan .

Arahan: Tandakan () pada petak yang menyatakan identiti Negara


dan
( X ) pada
gambar yang
tidak
berkaitan .

BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

1
Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,
kewarganegaraan dan cabaran masa depan.
B1D1
Mengetahui identiti negara
B1D1E1
Menyatakan identiti negara

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

1. Guru menayangkan gambar berkaitan identiti negara


dengan menggunakan microsoft power point.
2. Murid menjawab soalan dengan menulis pada lembaran
kerja yang dikemukakan oleh guru.

Guru menayangkan gambar berkaitan identiti negara dengan


menggunakan microsoft power point dan meminta pelajar
menjawab di lembaran kerja yang diedarkan

CONTOH
INSTRUMEN

BAND

PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

CONTOH
INSTRUMEN

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,


kewarganegaraan dan cabaran masa depan.
B1D1
Mengetahui identiti negara
B1D1E1
Menyatakan identiti negara
1. Pelajar mengisi tempat kosong pernyataan berkaitan Rukun
Negara

Guru meminta pelajar melengkapkan Rukun Negara yang


diberikan dibawah dengan berpandukan perkataan yang
disediakan

TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


B1D5E1
Arahan : Lengkapkan Rukun Negara yang diberikan dibawah dengan
berpandukan perkataan yang disediakan .

maka

kepercayaan

prinsip-prinsip

negara
raja

kesusilaan

undang-undang malaysiakeluhuran
kesopanan

RUKUN NEGARA

. kami, rakyat .dengan ini berikrar akan menumpukan


sepenuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas
.yang berikut :

. kepada tuhan

Kesetiaan kepada .. dan .

. perlembagaan

kedaulatan ..

. dan .

BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

1
Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,
kewarganegaraan dan cabaran masa depan.
B1D1
Mengetahui identiti negara
B1D1E1
Menyatakan identiti negara

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

1. Pelajar mewarnakan bendera Malaysia dan jata negara


dengan betul

Guru meminta pelajar mewarnakan bendera Malaysia dan jata


negara dengan betul. Pelajar boleh merujuk gambar yang
diberikan.

CONTOH
INSTRUMEN

BAND
PERNYATAAN
STANDARD

2
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat,
budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

B2D6

Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara

B2D6E1

Menerangkan maksud demokrasi


1. Guru menerangkan maksud demokrasi kepada murid.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam
borang yang disediakan.

Melengkapkan teka silang kata dengan jawapan .1


.yang sesuai
Rujuk Lampiran

5
2
3

1
4

Menurun
Perkataan demokrasi berasal daripada dua perkataan Yunani, .1
iaitu__________yang membawa maksud rakyat dan kratos yang
.bermaksud kuasa
Kerajaan demokrasi ialah pemerintahan kerajaan yang dipilih .2
.___________oleh
Amalan kerajaan demokrasi dapat .3
menjamin___________,keselamatan,pembangunan dan kesejahteraan
.negara

Melintang
Pilihan raya dijalankan bagi memberi peluang kepada rakyat untuk .1
memilih pemimpin kerajaan. Pilihan raya akan diadakan________
.tahun sekali
Raja berpelembagaan bermaksud sistem beraja .2
mengikut_________Perlembagaan Persekutuan Malaysia

BAND

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui
dan
memahami
identiti
diri,
keluarga,
masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa
depan.

DESKRIPTOR

B2D6

EVIDENS

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara

B2D6E2

Menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi


1. Guru meminta pelajar memenuhkan maklumat yang
berkaitan prinsip- prinsip utama kerajaan demokrasi.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru
dalam borang yang disediakan.

SOALAN :

Tulis BETUL pada pernyataan yang menunjukkan


amalan prinsip demokrasi dan tulis SALAH pada pernyataan
yang tidak menunjukkan amalan prinsip demokrasi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pelajar diwajibkan berpakaian baju Melayu


sahaja ketika berada di kawasan sekolah.
Keluarga Suresh dan keluarga Chong
menggunakan bahasa ibunda masing-masing
tanpa sebarang halangan dan batasan.
Hanya golongan yang kaya sahaja dibenarkan
bersekolah di sekolah-sekolah di bandar.
Anak-anak guru dan anak-anak kakitangan
awam sahaja yang diberikan pinjaman buku
teks
Kumar, Farid, dan Swee Ting sama-sama
berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi
pengajian tinggi awam.
Zainal Abidin tidak dibenarkan untuk berjaja di
kampung yang majoriti masyarakatnya
berbangsa India.
Wooi Peng dan keluarganya memyambut Pesta
Kuih Bulan dengan membawa tanglung di
sekitar kawasan rumah mereka.
Perarakan Maulidur Rasul peringkat
kebangsaan disambut dengan meriah barubaru ini.
Perayaan Thaipusam disambut secara besarbesaran di Pulau Pinang dan Batu Caves
dengan penganut-penganutnya membawa
kavadi semasa perarakan di sepanjang jalan.

BAND

10 Seman tidak dibenarkan untuk mengambil


bahagian dalam acara sukan kerana sebelah
tangannya kudung.

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui
dan
memahami
identiti
diri,
keluarga,
masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa
depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan
baik.

DESKRIPTOR

B3D6
Berbangga terhadap sistem demokrasi negara

EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

B3D6E1
Menunjukkan perasaan bangga terhadap negara.
1. Meminta pelajar menyatakan perasaan mereka terhadap
situasi yang diberikan.

Soalan - Situasi
CONTOH ITEM
Nyatakan perasaan kamu apabila melihat bendera Malaysia
.dikibarkan di Sukan Olimpik
BAND

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik


dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang
berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu
padu

DESKRIPTOR

B4D6
Mengamalkan sistem demokrasi di sekolah

EVIDENS

B4D6E1
Melaksanakan sistem demokrasi di sekolah

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

ARAHAN

2. Guru menerangkan dan meminta pelajar membuat


pemilihan Pengerusi dan AJK projek program khidmat
secara demokrasi
3. Guru menilai tertib pelajar ketika proses tersebut
dijalankan
1. Guru meminta pelajar untuk membuat pemilihan bagi
pengerusi dan AJK bagi program Khidmat masyarakat
yang akan dijalankan.
2. Guru memperkenalkan calon
3. Pelajar dikehendaki mematuhi peraturan ketika proses
pengundian

CONTOH ITEM

4. Dua orang pelajar diminta mengira undi bagi undian


setiap calon dan guru mengumumkan keputusan undian
1. Guru memberi setiap pelajar kad undian
2. Guru menyediakan peti undi
CONTOH KAD UNDIAN:

Arahan: Sila tandakan X pada kertas undian


NAMA CALON
A
B
C

BAND

PERNYATAAN
STANDARD

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran


dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan
warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab,
berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi
cabaran.

DESKRIPTOR

B5D6
Mengekalkan sistem demokrasi secara konsisten di sekolah

EVIDENS

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

B5D6E1

Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap


keputusan

1. Guru meminta pelajar memberi pendapat


2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru
dalam kertas yang disediakan.

Soalan:

1. Adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju tentang


keputusan undian? Terangkan pendapat anda.
2. Sekiranya amalan demokrasi tidak dijalankan,
apakah kesan-kesan yang akan berlaku?

BAND

PERNYATAAN
STANDARD

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran


dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang,
berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab,
patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan
diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

DESKRIPTOR

B6D6

EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Berbangga dan menghargai sistem demokrasi di sekolah

B6D6E1

Komited dengan setiap amalan demokrasi di sekolah


1. Pelajar diminta mengisi penglibatan diri dalam

pemilihan Pengerusi pelajar bagi aktiviti sekolah yang


diceburi
2. Guru menyemak sijil penglibatan pelajar dengan
memeriksa buku rekod penglibatan murid (Buku rekod
Kokurikulum /PAJSK / Aktiviti Ektsrakurikulum dsb)

CONTOH ITEM

Soalan :
1. Isikan penglibatan diri anda dalam pemilihan Pengerusi
pelajar bagi aktiviti sekolah yang diceburi.
2. Nyatakan peranan anda dalam proses pemilihan pengerusi
atau ketua tingkatan

AKTIVITI
Kelab /
Persatuan
Sukan dan
Permainan
Badan
Beruniform
Ketua Tingkatan

TARIKH

NAMA
PENGERUSI
YANG DILANTIK