Anda di halaman 1dari 20

1.

Pendahuluan
Secara umumnya kepelbagaian komunikasi yang berfungsi dalam sesebuah komuniti

bahasa boleh terdiri daripada pelbagai bahasa dan kelainan bahasa. Fenomena ini boleh
menghasilkan variasi dalam bahasa sekaligus menjadikan bahasa itu menjadi semakin
berkembang. Pemeringkatan bahasa dan kelainan bahasa bermaksud bahasa disusun dalam
lapisan-lapisan yang tertentu manakala kelainan bahasa pula dinilaikan berdasarkan taraf atau
darjat. Apabila susunan lapisan bahasa berlaku, maka ia akan menghasilkan bahasa yang tinggi
dan rendah. Pemeringkatan bahasa biasanya akan dikaitkan dengan fenomena yang menjurus
kepada fungsi sosial bahasa tersebut berdasarkan konteks situasi. Hal ini berlaku kerana ada
bahasa yang dianggap lebih sesuai untuk satu-satu situasi dan ada yang dianggap tidak.
Oleh sebab itu, penutur perlu menerima dan mempelajari kelainan kedua bagi bahasa
tersebut kerana kedua-dua kelainan bahasa dihubungkaitkan dengan fungsi sosial yang khusus.
Oleh sebab itu, apabila adanya diglosia dalam sesebuah masyarakat bahasa maka akan wujudlah
kelainan bahasa yang dikatakan kelainan bahasa bertaraf tinggi dan kelainan bahasa bertaraf
rendah (Asmah 1992 ).

Kedua-dua kelainan ini mempunyai fungsi sosial yang khusus

bergantung kepada semua aspek linguistik dan bukan linguistik yang terbabit dalam pertuturan.
Maka, hasil daripada fenomena yang berlaku inilah istilah diglosia diperkenalkan oleh Charles
Albert Ferguson pada tahun 1959. Secara ringkasnya, istilah ini berasal daripada istilah
Perancis iaitu diglossie oleh seorang ahli bahasa Perancis iaitu Marcais. Kemudiannya, istilah
ini telah diperkembangkan maksud dan fahamnnya oleh Fishman pada tahun 1967.
Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2005:1) menyatakan bahawa penguasaan
bahasa merupakan tafsiran kepada lambang-lambang yang terdiri daripada perkataan-perkataan
sebagai cara bagi memperoleh pengetahuan, baik secara lisan mahupun secara bertulis. Oleh
1

kerana itu, proses untuk menguasai kecekapan dalam berbahasa sangat berkait rapat dengan latar
belakang dan fikiran penutur, kebudayaan, sosial dan taraf sesuatu bahasa itu sendiri dalam
sesebuah negara.
Menurut Nik Safiah Karim,1981:17

pula mengatakan variasi bahasa

adalah perubahan dalam cara bertutur oleh penutur dalam sesebuah


masyarakat penutur. Menurut Asmah Haji Omar, 1991: 36 pula menyatakan
variasi bahasa adalah perbezaan yang kecil-kecil dari segi bentuk (bunyi,kata
dan sebagainya) dalam sistem bahasa yang sama.
Oleh itu, perlu diakui dialek mempunyai peranan yang penting dalam
meningkatkan

perkembangan

bahasa

Melayu.

Melalui

dialek

juga,

pertambahan kosa kata akan berlaku dan maknanya boleh disesuaikan


penggunaanya dalam bahasa Melayu. Maka, peranan dialek dan diglosia itu
dapat

memperkukuhkan

perpaduan

di

samping

memperkayakan

lagi

perkataan-perkataan bahasa Melayu agar menjadi lebih dominan dan jati.

1.1

Objektif kajian
Dalam kajian ini, objektif utamanya adalah untuk menterjemah dan

membincangkan mengenai diglosia. Manakala aspek kajian adalah meliputi


beberapa topik yang boleh dikaitkan dengan diglosia antaranya pengertian
diglosia secara istilahnya menurut pandangan para pengkaji bahasa.
Manakala

objektif

khusus

kajian

ini

adalah

untuk

menjelaskan

beberapa perihal agar ia jelas difahami sebagaimana dinyatakan dibawah:


2

1.2.1 Menghuraikan secara ringkas istilah neka atau variasi bahasa.


1.2.2 Menghuraikan maksud bahasa formal dan contoh-contohnya.
1.2.3 Menghuraikan

maksud

bahasa

tak

formal

dan

conntoh-

contohnya.
1.2.4 Membuat perbandingan antara bahasa istana dan bahasa biasa
serta menerangkan ciri-ciri khusus yang terdapat dalam bahasa istana.

1.2

Kaedah Kajian
Kaedah kajian yang dipilih adalah keperpustakaan dengan meneliti

beberapa jurnal, kertas kerja dan pembacaan ilmiah yang berkaitan dengan
diglosia,dialek,makna dan gaya bahasa dalam cerita, majalah, makalah dan
buku-buku ilmiah seperti Susur Galur Bahasa Melayu, nota-nota sampingan,
Sosiolinguistik dan lain-lain lagi.
Selain itu, kaedah kajian turut menggunakan pencarian maklumat
berkaitan

hasil

penulisan

persendirian

di

laman-laman

web

yang

menjelaskan tentang perihal bahasa dialek, diglosia, perubahan-perubahan


yang berlaku dalam bahasa dan laian-lain yang berkaitan dengannya.
Maklumat tambahan ini juga dijadikan panduan dalam menghuraikan hasil
kajian ini.

1.3

Batasan Kajian
3

Batasan kajian ini adalah menghuraikan pengertian diglosia dan


bahasa formal dan tidak formal sahaja. Ini kerana, dalam membahaskan
topik-topik yang berkaitan dengan diglosia itu sangat luas dan saling berkait
antara satu sama lain. Oleh sebab itu, dalam kajian ini ianya dibataskan
kepada pengertian diglosia dan menyentuh dua isu sahaja sebagaimana
yang telah dinyatakan di atas.
Dalam kajian ini ia turut menyelitkan pandangan pengkaji bahasa yang
mengutarakan pendapat dan pandangan mereka mengenai diglosia. Selain
itu juga, kajian ini akan menhuraikan hujahan tentang perbezaan antara
bahasa formal dan bahasa tidak formal dengan menyelitkan contoh-contoh
yang bersesuaian dengannya. Pengkaji juga tertarik untuk menghuraikan
perbandingan antara bahasa istana dan bahasa biasa sebagai contoh untuk
menunjukkan bahawa bahasa yang telah mengalami kenekaan dan terdapat
unsur-unsur diglosia di dalamnya. Ia juga boleh memberi pemahaman
kepada pembaca bagaimana bahasa itu melalui proses pemeringkatan
dalam pertuturan sesuai dengan peredaran zaman.Semoga huraian dan
penerangan yang diberikan menepati dengan kajian yang ditentukan.

1.4

Definisi Diglosia.
Sesebuah komuniti lazimnya boleh mempunyai tahap penguasaan pelbagai variasi bahasa

dan akan mengunakan bahasa tersebut apabila berada dalam situasi-situasi tertentu. Penutur yang
mempunyai kecenderungan mengenainya akan menggunakan salah satu variasi bahasa itu mengikut
konteks atau situasi. Setiap bahasa yang digunakan itu adalah mempunyai kegunaan yang berbeza.
4

Perbezaan keadaan yang berlaku ini dipanggil diglosia. Selain nama diglosia, ia juga boleh dikenali
sebagai dinomia.
Istilah diglosia bagi ferguson (1959), menyatakan bahawa ia merujuk kepada penggunaan dua
atau lebih daripada dua kelainan bahasa daripada satu bahasa yang sama dalam keadaan yang berbeza.
Pemeringkatan terhadap dua atau lebih daripada dua kelainan bahasa,yakni satu kelainan bahasa dianggap
sebagai kelainan tinggi sementara kelainan bahasa lain yang menduduki gatra sebagai kelainan rendah.
Dalam diglosia, terdapat satu bahasa yang lebih baku (standard) yang dipanggil variasi tinggi (HVariety) yang digunakan oleh kerajaan dan media. Bahasa lain yang wujud dan menjadi kegunaan
masyarakatnya

dikenali sebagai variasi rendah (L-Variety ). Kewujudan fenomena diglosia adalah

disebabkan ada dalam kalangan penutur yang boleh dwibahasa atau mempunyai kemahiran dalam
pelbagai dialek. Hal yang demikian berlaku adalah disebabkan penutur mempunyai kecenderungan untuk
bertukar kod dalam komuniti diglosia iaitu bahasa yang beraras variasi rendah kepada aras variasi tinggi
malahan boleh berlaku sebaliknya.
Selain itu, diglosia merupakan satu kaedah yang paling jelas dalam menentukan pemilihan bahasa
mengikut dominan sesebuah masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam sesebuah komuniti itu menjadi
unit fungsi sosial dan konteks yang berlainan. Misalnya pada zaman bahasa Latin menjadi bahasa ilmu
pendidikan dan bahasa upacara keagamaan di England. Bahasa Inggeris dan bahasa Latin berada dalam
hubungan diglosia.
Diglosia merupakan satu penanda yang mantap dalam membezakan gaya bahasa formal yang
dianggap tinggi dengan gaya bahasa tidak formal yang dianggap rendah dalam menghasilkan suatu jenis
bidialektisme. Sebagai contoh, seseorang itu akan menggunakan dialek bahasa yang berbeza ketika
berada di rumah bersama keluarga berbanding dengan di institusi pengajiannya.
Dalam setiap kes memang terdapat ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah yang
digunakan dalam masyarakat yang sama. Hal yang berlaku ini saling berhubungkait adalah disebabkan :

a) Terdapat pengkhususan fungsi bagi setiap bahasa yang dituturkan antara bahasa tinggi dengan
bahasa rendah.
5

b) Bahasa tinggi lebih bersifat prestij (berkedudukan) tinggi daripada bahasa rendah.
c) Terdapat warisan kesusasteraan dalam bahasa tinggi tetapi tidak terdapat dalam bahasa
rendah.

d) Terdapat cara perolehan yang berbeza iaitu cara mempelajari bahasa tinggi adalah di sekolah
manakala bahasa rendah adalah di rumah.

e) Ragam bahasa tinggi bersifat

sesebuah tradisi kajian tatabahasa dan ia juga mempunyai

norma dan sistem tulisan (autografi) yang terbina.

f) Kedua-dua ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah sebahagian besarnya memiliki kata
yang sama tetapi terdapat sesetengah keadaan penyebaran yang saling melengkapi bagi
sesetengah istilah itu.

g) Sistem fonologi ( sebutan) bagi bahasa tinggi dan bahasa rendah adalah berasal dari satu
sistem yang kompleks.

2 Isi Kandungan ( Isi dan Perbahasan )


2.1 Neka atau Variasi Bahasa.
Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakan, mereka menyatakan neka bahasa bermaksud
kepelbagaian penggunaan bahasa mengikut konteksnya seperti bahasa formal, bahasa tak
formal, bahasa halus, bahasa istana dan lain-lain. Setiap ragam digunakan bagi sesuatu
konteks tertentu dan turut bergantung kepada kemampuan seseorang penutur dalam memilih
sesuatu ragam yang sesuai dengan keperluannya apabila ingin menghasilkan kesan yang tertentu.
Jenis-jenis bahasa dalam neka bahasa.

2.1.1

Bahasa Formal.
Penggunaan bahasa boleh dikategorikan kepada dua komponen iaitu bahasa formal dan

bahasa tak formal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan pada situasi formal atau rasmi.
Bahasa ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang lebih teratur, lengkap dan memerlukan
semua strategi pertuturan untuk memberi gambaran yang beradat, beradab, mempunyai unsur
hormat dalam konteks sosialnya.
Menurut Zaba (1965) dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu, beliau telah
mengistilahkan bahasa formal itu sebagai bahasa surat. Pengistilahan bahasa surat ini merupakan
7

cara pembahasan bahasa Melayu yang biasa digunakan dalam karangan bersurat sahaja kerana ia
mempunyai susunan yang teratur, ayat-ayatnya lebih lengkap, pembahasanya lebih tinggi dan
halus serta banyak menggunakan perkataan dan rangkai kata yang janggal dalam bahasa cakap
mulut.
Namun begitu, hakikat yang perlu difahami dengan jelas adalah bahasa formal
mempunyai perbezaan yang tertentu dengan bahasa rasmi. Bahasa rasmi merupakan rujukan
kepada status bahasa yang mantap dalam sesebuah negara, contohnya bahasa Melayu ialah
bahasa rasmi di Malaysia. Perbezaan yang wujud antara bahasa rasmi dengan bahasa formal
adalah bahasa rasmi menyatakan taraf sesuatu bahasa manakala bahasa formal pula merujuk
kepada keadaan atau situasi penggunaan bahasa itu digunakan. Oleh sebab itu, bahasa formal
lebih mementingkan penggunaan perkataan yang sesuai mengikut konteks, ganti nama yang
sesuai dan sistem panggilan yang tersusun.
Manakala bahasa formal pula memerlukan penggunaan tatabahasa yang lengkap
disamping intonasi yang sesuai mengikut situasi dan konteks. Contoh kegunaan bahasa rasmi
adalah untuk kegunaan dalam sebaran am (media massa), surat-surat rasmi kerajaan seperti
borang permohonan dan lain-lain lagi.
Dalam menjelaskan lebih lanjut tentang bahasa formal ini, ia boleh dibahaskan dalam
ragam bahasa terkawal dan ragam bahasa formal. Ragam bahasa terkawal adalah variasi bahasa
yang mementingkan aspek-aspek peraturan bahasa tersebut iaitu ayat dan imbuhannya yang
gramatis, aspek sebutan dan intonasi yang jelas dan dan pemilihan kosa kata yang tepat. Hal ini
berlaku kerana ia mempunyai ciri-ciri khusus didalamnya seperti:
a) Tidak menggunakan nama sendiri, nama timangan atau nama ringkas.
b) Tidak mengandungi percampuran kod.
c) Tidak menggunakan unsur kependekan.
8

d) Menyebut gelaran dengan sepenuhnya.


e) Memperlihatkan pola intonasi yang jelas untuk pelbagai jenis ayat.
Oleh sebab itu, dalam penggunaan bahasa formal wujud sekatan sosial antara penutur.
Sekatan sosial bermaksud penutur berasa tidak selesa apabila menggunakan bahasa formal
tersebut. Hal yang sedemikian boleh terjadi disebabkan status seseorang penutur itu lebih tinggi
daripada penutur yang lain ataupun hubungan sosial yang tidak rapat.

Contoh :
Bahasa formal
Saya pergi ke sekolah tetapi

Bahasa Baku
Bahasa Terkawal
a) Penggunaan perkataan Saya mencari awak semalam

sudah ketingalan bas.

yang

berbeza

untuk tetapi awak tidak berada di

makna yang serupa.


Contoh:
-

Mengapa

Bagaimana

rumah. Adik perempuan awak


beritahu

saya bahawa awak

berada di kebun.

- Sedang
b) Tiada kependekkan.
Contoh :
-

Hendak

Tidak

- Sudah
c) Tiada perubahan
bunyi.
Contoh:
-

Amboi

Kecil
9

2.1.2

Pula

Sihat.

Bahasa Tak Formal.


Bahasa tak formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak rasmi.

Kelazimannya bahasa tak formal mempunyai ragam bahasa bebas yang bermaksud bahasa ini
boleh digunakan dengan cara yang bebas. Istilah bahasa bebas ialah bahasa yang digunakan tidak
mengambil kira sebutan, intonasi, pilihan kata, tatabahasa, penggunaan peribahasa dan budaya
sepenuhnya. Selain itu, ragam bahasa bebas ini mempunyai peraturan-peraturan bahasa seperti
berikut iaitu ayat dan imbuhannya tidak gramatis, aspek sebutan dan intonasinya salah malahan
pilihan kosa kata juga tidak tepat.
Secara ringkasnya, bahasa tak formal tidak perlu terlalu tersusun atau teratur bahasanya
kerana apa yang paling ditekankan adalah keakraban dan kemesraan. Oleh kerana itu, bentuk
perkataannya disingkatkan. Dari segi kosa katanya pula sangat berbeza seperti penggunaan
kok dan dek digunakan sebagai menggantikan perkataan kalau atau oleh dalam bahasa
baku. Manakala dari segi hubungan antara anggota keluarga, sanak saudara dan sahabat handai,
panggilan yang digunakan lebih bersifat kekeluargaan.
Dalam bahasa tak formal, wujud beberapa bahasa lain yang mendominasi bahagian ini
seperti bahasa mesra, bahasa slanga,bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa kasar, bahasa halus
dan dialek. Sebagaimana contoh, dalam bahasa mesra tiada wujud sekatan sosial dalam kalangan
penuturnya. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa mesra mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
a) Gelaran yang tidak lengkap.
Contohnya : Jom kita makan, Kak Leha!
10

b) Nama sendiri menjadi kata ganti diri pertama.


Contoh: Ayah duduk di situ, biar Yah ambilkan minuman!
c) Wujud unsur kependekan perkataan.
Hendak menjadi nak, sudah menjadi dah dan tidak menjadi tak.
Contohnya : Dah lama saya tak rasa masakan mak.
d) Menggunakan partikel lah.
Contoh: Apa sajalah yang awak buat ni, Cik Yam?
e) Bahasa bercampur dialek.
Contoh : Budak itu badan sajo beso, tapi hati kecik.
f) Berlaku percampuran kod.
Contoh : Insya Allah, esok ana akan jemput anta dari airport.
g) Pola intonasi yang samar.
Contoh : Dahlah tu, pergi cepat.

Sayugia itu, diperjelaskan secara ringkas maksud percampuran kod itu. Istilah kod dalam
bahasa bermaksud unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam perhubungan, umumnya perkataan
atau sebarang unsur bahasa nahu yang lain. Penjelasan mengenai percampuran kod adalah ia
perlu dibezakan dengan pertukaran kod iaitu penggunaan bahas yang rapi dan terkawal. Istilah
pertukaran kod pula merujuk kepada perubahan dari satu kod kepada kod yang lain tampa
melibatkan percampuran kod. Sebagai contoh kod bahasa daerah dipindahkan kepada kod bahasa
formal.

11

2.2

Perbandingan Antara Bahasa Istana dan Bahasa Biasa.


Bahasa istana merupakan bahasa yang mempunyai peraturan nahu

dan bunyi bahasa Melayu. Variasi bahasa yang dipamerkan khusus untuk
golongan diraja sahaja dan ia juga boleh dikenali sebagai bahasa dalam.
Bahasa ini bertujuan untuk menunjukkan perbezaan antara golongan diraja
dengan orang biasa.

Menurut Asmah Haji Omar,(1988:5), menyatakan

bahawa ungkapan-ungkapan dalam bahasa istana boleh dibahagikan kepada


dua kategori iaitu ungkapan yang sudah menjadi rutin bahasa dan
ungkapan-ungkapan leksis.
Perbezaan yang terdapat dalam bahasa golongan diraja dengan
bahasa biasa boleh ditinjau melalui ciri-ciri berikut iaitu:
a) Penggunaan kata dan ungkapan khusus.
b) Penggunaan kata ganti nama diri.
c) Pengulangan
d) Penggunaaan unsur pemulukan yang indah dan pendinaan.

2.2.1 Penggunaan kata dan ungkapan yang khusus dalam bahasa


istana dan bahasa biasa.
Daripada segi penggunaan ungkapan atau rutin bahasa bahasa istana
ini ialah ungkapan yang

memiliki segi bentuk dan pewujudannya sudah


12

jumud iaitu tidak berubah dan hanya digunakan dalam konteks situasi yang
tertentu sahaja. Contohnya dalam situasi untuk memberi penghormatan,
memulakan sembah, menyatakan besar hati atau terima kasih atau
sebagainya.
Contoh:
o Daulat Tuanku
o Ampun Tuanku
o Ampun

Tuanku

beribu-ribu

ampun,

sembah

patik

mohon

diampun.
o Menjunjung Duli Tuanku
o Patik mohon limpah perkenanDuli Tuanku untuk berucap kepada
para hadirin sekelian.

Manakala dalam perbezaan kosa kata leksis pula ialah kosa kata yang
mempunyai makna denotasi dan makna konotasi. Lazimnya kosa kata leksis
ini sangat terhad dan hanya boleh terdiri daripada satu kosa kata atau
rangkai kata. Kebanyakan kosa kata telah diwarisi daripada keturunan diraja
tersebut sejak dahulu hingga kini.
Contoh :
Bahasa Biasa
Mandi
Makan
Anak Perempuan
Sakit
Meninggal dunia
Allahyarham
Berkata

Bahasa Istana
Bersiram
Santap
Puteri
Gering
Mangkat
Almarhum
Bertitah
13

Perlambangan bahasa Melayu yang pesat tidak memberi sumbangan


kepada perkembangan atau perluasan kosa kata bahasa diraja. Oleh sebab
itu, memang terdapat sesuatu kata yang mempunyai pelbagai makna.

Contoh :
Bahasa Istana
Bersemayam

Kosa
kata
maksud

Duduk

bersemayam

Bahasa biasa
Duduk
di

atas tahta.
-

Tinggal

bersemayam

Duduk

di

suatu

tempat.
di

Tempat tinggal.

istana hinggap.
Selain daripada itu, dalam bahasa istana dan bahasa biasa terdapat
juga ciri eufimisme iaitu makna kosa kata yang baik daripada makna yang
kurang baik.
Contoh:
Kosa kata

Makna dalam bahasa

Makna dalam bahasa biasa

Buang
Sudah hilang
Perlindungan

istana
Bunuh
Mangkat
Tandas

Sisihkan atau campakkan.


Sudah lesap
Tempat berteduh atau tempat
berlindung daripada musuh.

14

2.2.2 Penggunaan sebutan diri dalam bahasa

diraja dan bahasa

biasa.
Sebutan diri bermaksud perkataan yang digunakan untuk merujuk diri
sama ada diri orang pertama, kedua atau diri orang ketiga. Merujuk maksud
diri yang dinyatakan adalah orang yang dipercakapkan. Penggunaan sebutan
diri melihat atau bergantung kepada dua aspek iaitu konteks atau gerak
rujukan dan pembahagian sebutan diri.
Aspek konteks atau gerak rujukan memang mempunyai sekatan dan
penutur perlu memahami konteks yang dihadapinya. Dalam aspek ini,
bahasa diraja yang ada adalah gerak rujukan melalui percakapan orang. Ia
dinilaikan melalui gerak percakapn orang yang pangkatnya rendah dari segi
taraf sosial, hubungan kekeluargaan atau taraf pekerjaan penutur yang
mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam satu situasi
yang terdapat dua orang raja dan gerak rujukan yang setara tidak akan
berlaku kerana salah seorang raja itu pasti meletakkn dirinya lebih rendah
daripada raja yang seorang lagi berdasarkan aspek yang dinyatakan tadi.
Kebiasaannya, salah seorang raja akan membahasakan diri mereka sebagai
adinda dan kekanda.
Manakala aspek pembahagian sebutan diri pula melibatkan dua aspek
juga iaitu kata ganti nama diri dan kata kekeluargaan. Dalam menjelaskan
aspek ini, sukar kita hendak mengenal pasti penggunaan seperti anakanda,
ayahanda, bonda dan lain-lain kerana ia tidak dapat dibezakan bagi merujuk
siapa diri pertama, kedua dan ketiga. Hal sedemikian hanya boleh dibezakan
15

melalui kaedah konteks dab diluar konteks. Perbezaan sebutan ini telah
diperincikan seperti di bawah:
Kata

ganti
Penggunaan

nama diri

Pertama
Kedua

Bahasa istana

Bahasa biasa

( Raja/Sultan)
Beta
Tuanku

(Rakyat/Orang biasa)
Hamba, patik, pacal
Memanda, Tuan

Baginda

hamba
Patik

Ketiga
Walau

bagaimanapun,

pemilihan

kata

bahasa

istana

ini

boleh

digunakan oleh raja atau sultan untuk merujuk dirinya atau permaisuri
baginda.

Contoh: Beta dan Raja Permaisuri Agong.


Sultan dan Sultanah.
Beta dan Tengku Ampuan.

2.2.3 Pengulangan kata.


Pengulangan kata bermaksud

penggunaan bentuk kata yang sama

atau rangkai kata yang dituturkan penutur dalam sesebuah konteks. Dalam
bahasa istana, budaya ini tidak dianggap satu kesalahan bahasa dalam
percakapan atau sebutan. Manakala hal pengulangan ini dibolehkan dalam
bahasa istana kerana kod khusus ini sangat terhad jumlahnya. Selain itu, ia
16

dibenarkan dengan tujuan sebagai satu cara yang beradab untuk mengatasi
masalah menggunakan bahasa yang khusus ini.
Selain itu juga, pengulangan kod yang sama boleh berlaku dalam
konteks yang berbeza. Penggunaan yang berlebih-lebihan bagi sistem kod
yang tertentu seperti kod junjung. Hal ini berlaku kerana ia boleh berlaku
dalam pelbagai konteks.
Contohnya :

menjunjung duli, menjunjung kasih, menjunjung kurnia dan


menjunjung perintah.

Namun begitu bagi bahasa biasa, pengulangan yang terlalu kerap akan
menjadikan konteks sosial menjadi tidak mesra walaupun pengulangan itu
dibolehkan.

2.2.4 Penggunaan unsur pemulukan yang indah dan pendinaan.


Istilah pemulukan bermaksud satu perbuatan menyanjung dan dalam
situasi ini ia dilakukan khusus kepada golongan raja. Kata kata yang
berbentuk pujian akan diberikan kepada raja menggunakan kata-kata yang
muluk( pujian) dengan tujuan untuk meletakkan pada tahap yang benar.
Manakala maksud pendinaan pula adalah lawan kepada kata pemulukan iaitu
kerendahan diri orang yang bercakap dengan golongan diraja. Ciri-ciri
pendinaan yang dinyatakan boleh terdapat dalam kata ganti diri seperti
patik, hamba dan ungkapan-ungkapan lain.
Secara ironinya, kata pemulukan dan pendinaan tidak boleh dipisahkan
dalam bahasa diraja. Hal yang demikian disebabkan wujudnya ciri ciri
17

pemulukan pada golongan diraja. Maka itu, dengan sendirinya akan wujud
juga ciri pendinaan terhadap golongan biasa (rakyat).
Contoh : jika dikatakan Raja mencemar duli.
Maksud bagi kata tersebut adalah menzahirkan pemulukan kepada
kedudukan raja dan secara tidak langsung merendahkan atau mendinakan
rakyat di tempat raja itu mencemar duli.

3.0 Kesimpulan.
Secara rumusannya, memang diakui sejak dari awal kewujudan manusia terdapat
pelbagai bahasa yang dihasilkan kesan daripada perkembangan kehidupan sosial
manusia. Kewujudan bahasa-bahasa besar seperti bahasa insklusif, seperti bahasa rasmi
sehingga kepada bahasa yang terhad seperti dialek, diglosia, bahasa istana, bahasa biasa

18

dan lain-lain lagi menjadi sebahagian tamadun dan budaya yang unik untuk
diketengahkan dan dipertahankan.
Selain itu, ragam bahasa yang melingkungi kehidupan manusia dalam kegunaan
seharian samada untuk bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi berupaya menghasilkan
bahasa yang lain pula. Bahasa-bahasa seperti bahasa menyindir,mengejek,menggiat,
menemplak, bergurau senda dan lain-lain lagi banyak menghiasi situasi dan konteks
kumpulan bahasa formal serta bahasa tak formal. Cuma apa yang membezakannya
adalah bagaimana bahasa itu disesuaikan sahaja kerana ianya mempunyai ciri-ciri atau
ragam bahasanya yang tersendiri.
Secara terperincinya dirumuskan bahawa memang terdapat kewujudan ciri-ciri
tertentu dalam setiap bahasa yang mengalami proses diglosia. Hal ini telah
menunjukkan perbezaan jelas antara bahasa formal dan bahasa tak formal termasuklah
bahasa istana dan bahasa biasa.
Walau bagaimanapun, perbezaan yang wujud tidak menjadikan bahasa yang
terhasil menjadi semakin kecil malah pemeringkatan bahasa itu sentiasa berlaku
mengikut peredaran waktu dan berupaya menjadi bahasa yang dilambangkan kepada
peradaban masyarakat sehingga kini.

Bibliografi
a)

Buku
1) Hj Amat Juhari Moain, Sosiolinguistik, BBM 3204 UNIT 1-14/14,
Universiti Putra Malaysia, Serdang.
2) Asmah Haji Omar, (1993), Susur Galur Bahasa Melayu, Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kuala Lumpur: Percetakan T.I.

19

3) Arbak Othman & Ahmad Mahmood Musanif,(2007). Sosiolinguistik,


Penerbit Sarjana, Cetakan Pertama 2007: Syarikat Perniagaan Weng
Sing,Selangor.
4) Raja Masittah Raja Ariffin, Dialektologi Dan Laras Bahasa , Universiti
Putra Malaysia, Serdang,Selangor.
5) Hajah Noresah bt. Baharom (UM), MA(Birmingham),2013. Kamus
Dewan Edisi Keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur:
Utusan Printcorp Sdn. Bhd.
6) Asnah Haji Omar, (1991). Fonologi Dialek-Dialek Melayu, Dewan
Bahasa dan Pustaka,Kuala Lumpur, 1997: Edisi Kedua.
7) Farid M. Onn, (1980). Perubahan Bahasa dan Kajian Dialek: Suatu
Pendekatan Tatabahasa Generatif, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala
Lumpur.

20