Anda di halaman 1dari 21

Bacaan Doa Penutup untuk Acara Formal (Resmi)

Assalamualaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan.....
marilah kita sejenak, menundukkan kepala...

Astagfirullahalazim (3x)
Auzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim...........
Alhamdulillahirrobbilalamin, wasshalatuwasshalamuala asrhofil anbiyai
walmursalin waala aalihi wa shohbihi rosulillahi ajemain........
Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.....
Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naanam taalaihim ghoiril
maghdu bialaihim waladhollin,amin....... [home]
Ya Allah,
Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah
kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Ya Allah,
Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang
kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
Ya Allah,
Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara () guna menambah wawasan
keislaman kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat
kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan
kebenaran Mu.
Ya Robb,
Ridhoi dan berkahilah acara kami ini.
Ya Allah, Ya Rahman.

Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah kami
dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada Mu, dan bimbinglah setiap
langkah hidup kami. Sungguh, hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna
minalghosirin............
Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina
azabannar...............
Subbhanakarabbika rabbilizati amma yasifun wassalamualarmursalin....
Walhamdulillahirrobilalamin.........
Wassalamualaikum wr.wb.

DO'A 1
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
Bismillah hirrohmanirrohim..................
Allah humma solli ala Muhammad.......
Wa ala ali Muhammad........................
Walhamdulillahirobbil alamin...............
Ya Allah ya Rohmana ya Rohim
Dengan segala kebesaran dan keagungan-mu, dengan tak henti-hentinya kami
mengucapkan puji serta syukur kehadirat-mu, Serta dengan menadahkan tangan
untuk memohon kehadiratmu, Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan
acara Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS Smpn 1 magetan, Tiada harapan dan
dambaan kami, melainkan mengharap borokah dan redho-mu selalu menyertai
kami.
Ya Allah Ya Tuhan Kami
Jadikanlah kami menjadi insan yang berkualitas dan bermutu
Membekali diri dengan segudang ilmu dan berpikir maju
Mengasah ketrampilan dan belajar giat
Menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan
Ya Allah
Kokohkan keimanan kami dengan kecerdasan spiritual kami
Senantiasa menyandarkan hidup dengan ikhtiar dan tawakal Kepada-Mu
Kuatkanlah nurani kami dengan kecerdasan adversity

Sehingga menjadi manusia tangguh dan mampu mengatasi seluruh tantangan


yang kami hadapi
Ya Allah Ya Tuhan Kami
Di awal pertemuan ini berikan kelancaran kegiatan LDK sampai nanti di
penghujung kegiatan ini, dengan mengharap kemanfaatan, ridho dan barokah
dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta
kepribadian peserta didik sebagai calon pemimpin.
Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Terimalah taubat kami
Dengarkanlah harapan dan permohonan kami.
Robbana atina fiddunnya khasanah..................
Wafil akhiroti hasanah, wakina adzabannar
Walhamdulillahirobbil alamin...............................

Bacaan Doa Penutup untuk Acara Formal (Resmi)


Assalamualaikum,wr,wb.
Sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala.
Astagfirullahalazim (3x)
Auzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrobbilalamin, wasshalatuwasshalamuala asrhofil anbiyai walmursalin
waala aalihi wa shohbihi rosulillahi ajemain.
Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira.
Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naanam taalaihim ghoiril maghdu
bialaihim waladhollin,amin..
Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah
kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Ya Allah, Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang
kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini.
Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan
acara..guna menambah wawasan keislaman kami,
meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta
memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu. Ya Robb, Ridhoi dan
berkahilah acara kami ini.
Ya Allah, Ya Rahman. Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu.
Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada Mu dan bimbinglah setiap
langkah hidup kami. Sungguh, hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.
Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin.

Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina azabannar.


Subbhanakarabbika rabbilizati amma yasifun wassalamualarmursalin.
Walhamdulillahirrobilalamin.
Wassalamualaikum wr.wb.
A. Do'a Pembuka Acara
Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Tabaraka Wataala untuk memohon keridhoanNYA atas apa
yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal hamdu, walakasy syukru
kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi
wa shahbihi ajmain.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami ini.
Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...
Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan kesalahan kami yang pernah
kami lakukan.
Ya Allah Ya Rabbana...
Acara 3 tahun Bloggerbekasi yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk memperoleh ridho-MU
semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga
kami dapat senantiasa memetik hikmah kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami.
Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Blogger yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya
Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah
kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin
B. Do'a Penutup Acara
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU
limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU
memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang telah selesai kami laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut...
Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan selaturrahim antara kami, untuk itu
ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap
tindakan.

Rabbij'al haadzal 'amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan


Wala taj'al lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...


Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Bloggerbekasi ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat menambahkan ilmu
pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang
kokoh di antara agar senantiasa terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah
doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban naar
Subhanallah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal mursaliin Walhamdulillahrabbil alamin...

Doa
(dibaca setelah sholat atau penutup acara)

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN. HAMDAY YU-WAAFII
NI'AMAHUU WA YUKAAFI'U MAZIIDAH. YAA RABBANAA
LAKALHAMDU WA LAKASY SYUKRU KA-MAA
YAMBAGHIILIJALAALIWAJHIKA WA 'AZHIIMISUL-THAANIK.
Artinya:
"Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding
dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai
Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segala syukur,
sebagaimana

layak

bagi

kekuasaan-Mu."

Dilanjutkan dengan:

keluhuran

Zat-Mu

dan

keagungan

ALLAAHUMMA SHALLIWASALLIM 'ALAA SAYYIDINAA


MUHAMMADIW WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. SHALA
ATAN TUN AJIHNAA BHAA MINJAMII'IL AHWAALI WAL AAFAAT.
WA TAQDHII LANAA BIHAA JAMII'AL HAAJAAT. WA
TUTHAHHIRUNAA BIHAA MIN JAMII'IS SAYYI'AAT. W ATARFA '
UN A A BIHAA 'INDAKA ' A'LADDARAJAAT. WA TUBALLIGHUNAA
BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MIN JAMII'IL KHAIRAATIFIL
HAYAATIWA BA'DAL MAMAAT. INNAHU SAMII'UN QARIIBUM
MUJIIBUD DA'AWAAT WAYAA QAADHIYAL HAAJAAT.
Artinya:
"Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada
penghulu kami, Nabi Muhammad, dan keluarganya. Yaitu rahmat
yang dapat menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit,
yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan, yang dapat mengangkat
kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan yang dapat menyampaikan
kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa
hidup maupun sesudah mati. Sesungguhnya Dia (Allah) Maha
Mendengar, Mahadekat, lagi Maha Memperkenankan segala doa dan
pemohonan, wahai Zat Yang MahaMemenuhi segala kebutuhan
(hamba-Nya)"

Dilanjutkan dengan:
ALLAAHUMMA INNAA NAS'ALUKA SALAAMATAN FTDDIINI
WADDUN-YAA WAL AAKHIRAH. WA 'AAFIYA-TAN FIL JASADI WA
SHIHHATAN FIL BADANI WA ZIYAADATAN FIL 'ILMI WA

BARAKATAN FIRRIZQI WA TAUB ATAN QABLAL MAUT WA RAHM


ATAN 'INDALMAUT WA MAGHFIRATAN BA'D AL MAUT.
ALLAAHUMMA HAWWIN 'ALAINAA FII SAKARAATIL MAUT WAN
NAJAATA MINAN NAARI WAL 'AFWA 'INDAL HISAAB.
Artinya:
"Wahai

Allah!

Sesungguhnya

kami

memohon

kepada-Mu

kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad,


kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum
datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah
datang maut. Wahai Allah! Permudahlah kami dalam menghadapi
sakratul maut, (berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan
ampunan pada saat dilaksanakan hisab."

Dilanjutkan dengan:
ALLAAHUMMA INNAA NA'UUDZU BIKA MIN AL' AJZI WAL KASALI
WAL BUKHLI WAL HARAMI WA 'ADZAABIL QABRI.
Artinya:
"Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari sifat
lemah, malas, kikir, pikun dan dari azab kubur."

Dilanjutkan dengan:
ALLAAHUMMAINNAA NA'UUDZU BIKA MIN 'ILMIN LAA YANFA' W
AMIN QALBIN LAA YAKHSYA' W AMIN NAFSIN LAA TASYBA'
WAMIN DA'WATIN LAA YUSTAJAABU LAHAA.

Artinya:
"Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari ilmu
yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang
tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul.

Dilanjutkan dengan:
RABBANAGH FIRLANAA DZUNUUBANAA WA LIWAA-LIDIINAA
WALIMASYAAYIKHINAA WA LIMU'ALLI-MIENAA WA LIMAN
LAHUU H AQQUN' ALAIN AA WA LIM AN AHABBA WA AHSANA
ILAINAA WA LiKAAFFATIL MUS LIMUN A AJMA'IIN.
Artinya:
"Wahai Tuhan kami! Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua
kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang
mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik
kepada kami, dan seluruh umat Islam."

Dilanjutkan dengan:
ALLAHUMMA INNAA NAS-ALUKA KHILAFATAN RAASYIDATAN
ALAA MINHAAJIN NUBUWWAH TUIZZU BIHAL ISLAAMA WA
AHLAHU WA TUDZILLU BIHAL KUFRA WA AHLAHU. INNAKA
ALAA KULLI SYAY-IN QADIIR. INNAKA NIMAL MAWLAA WA
NIMAN NASHIIR. ALLAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHAA WA
LAA TAHRIMNAL AISYA FII ZHILLIHAA WA AKRIMNAA BIRAFIL
LIWAA-IHAA YAA RABBALALAAMIIN.
Artinya:
Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu Khilafah Rasyidah
yang sesuai dengan kenabian yang dengannya Engkau muliakan
Islam dan umatnya serta Engkau hinakan kekufuran dan

penganutnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa terhadap segala


sesuatu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemimpin dan
penolong. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk
mendapatkan pahala (dari ditegakkannya khilafah) dan janganlah
pula Engkau haramkan kami untuk hidup di bawah naungannya dan
muliakanlah kami dengan ikut mengibarkan liwa khilafah

Dilanjutkan dengan:
RABBANAA TAQABBAL MINNAA INNAKA ANTAS SAMII'UL 'ALIIM,
WA TUB 'ALAINAA INNAKA ANTAT TA WWA ABUR RAHIIM.
Artinya:
"Wahai Tuhan kami! Perkenankanlah (permohonan) dari kami,
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan
terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat
lagi Maha Penyayang."

Dilanjutkan dengan:
RABBANAA AATTNAA FIDDUN-YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI
HASANAH, WA QINAA 'ADZAABAN NAAR.
Artinya:
"Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan
kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka."''

Dilanjutkan dengan:

WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMA-DIN WA'ALAA


AALIHIWA SHAHBIHIIWA SALLAM, WAL HAMDU
LILLAAHIRABBIL 'AALAMIIN.
Artinya:
"Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada
penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."
A. Doa Pembuka Acara
Pembuka :
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh..
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan
kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah
bersama-sama.

Membaca ummul kitab : Al-Fatihah

Allahumma sholli ala saydina muhammad. Waala ali saydina muhammad.

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana


walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim waadziima
sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.

Ya Allah Ya Wahid.
engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara
kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan
itu agar lebih bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan
negara kami ini.
.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun


Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan
kesalahan kami yang pernah kami lakukan.

Ya Allah Ya Rabbana
Acara syukuran 5 tahun Blog yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk
memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami
dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah
kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami.

Allahumma Ya Allah Ya Karim,


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Blogger yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam
hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya
kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan,
lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.
.
Ya Allah Ya Ghafur
Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa
para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami
dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya Allah ya Mujib.
Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna adza bannar, subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal
Alamiin.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin
.

B. Doa Penutup Acara


Pembuka
Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas
kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini.

Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul kitab. Al-Fatihah

Audzubillahiminasy syaithannirrajim, Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka


syukru , Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin.

Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Blog ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara agar senantiasa terjalin dengan
baik dan utuh.
.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah
ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami
hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami
laksanakan ini.
.
Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut
Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami
sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan.


Rabbijal haadzal amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan
Wala tajal lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang
tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar, subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal
Alamiin.

DOA PEMBUKA DAN PENUTUP


Do'a Pembuka Acara
Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah
SWT. untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana
walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima
sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.
Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah
SWT. untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana
walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima
sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU
yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada
masyarakat dan negara kami ini.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil
bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah
petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi
kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang.
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu
yang sholeh.
Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...
Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa
dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Ya Allah Ya Rabbana...
Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk memperoleh
ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami
dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah dalam

semnar ini
Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah dan jujur
dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian
dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad,
kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka
antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin

DOA PENUTUP SEMINAR


Assalamu'alaikum wr.wb.
Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat
kepada Allah semoga kita selalu diridhoi olehNya dan semua yang kita lakukan tercatat
sebagai pahala sisiNya. Amiiin.
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin.
Hamdan yuwafi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii li
jalali wajhika waazimi sultanik. Allahumma Sali ala saidina muhammadin waala ali
sayidana Muhammad.
Allahumma Ya Allah .
Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan seminar internasional, Seminar ini sangat besar
sekali manfaatnya bagi kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU
kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ENGKAU dapat melimpahkan kekuatan dan
pengetahuan luas kepada kami serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan
kami lihat
Ya Allah Ya tuhan kami..
Jadikanlah semua yang kami lakukakan sebagai amal ibadah disisimu
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu
yang sholeh.
Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanahtau wakina azabannar
Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun alamursalin walhamdulillahi rabbil
alamin.
Wasalam

B. Do'a Penutup Acara


Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka
syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karuniaMU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban
dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU
dalam acara yang telah selesai kami laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut...
Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada
kami sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan.

Rabbij'al haadzal 'amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan
Wala taj'al lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Bloggerbekasi ini kiranya Ya Allah, ENGKAU
dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua dan
ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara agar senantiasa
terjalin dengan baik dan utuh.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban naar
Subhanallah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal mursaliin
Walhamdulillahrabbil alamin...

Doa Pembuka dan Penutup : Acara Seminar


Awal bulan April ini saya terlibat sebagai panitia dalam suatu seminar kefarmasian yang diselenggarakan oleh
pengurus daerah HISFARSI Jawa Barat selama dua hari. Saat hari-H saya terlibat sebagai pembaca doa pembuka
dan penutup acara, operator laptop, dan salah satu fasilitator kelompok untuk kegiatan konseling sekaligus.

Mantaaaaap! Dan sekedar share,berikut adalah redaksi doa pembuka dan penutup seminar tersebut. Semoga
membantu dan bermanfaat..

PS : nuhun buat Ima Abwa Putri yang kemarin sudah bantu2 nyusun redaksinya.hehehe
Doa Pembuka
Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Robb, Sang
Malik, dan Ilah untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini.
***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan ouji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang telah ENGKAU
limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar HISFARSI ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil
bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk emmperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah petunjuk dan
bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan
masyarakat kami di masa yang akan datang.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, apoteker yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin
jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami rakyat biasa jadikanlahrakyat yang amanah, karena kami yakin
dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.
Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan.
ANugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan
amanah sebagai apoteker yang bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-MU semata.
Iyyaka na budu waiyyaka nastain

Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.


Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin

Doa Penutup
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU
limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya
ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan kami..
Seminar dan workshop ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturahim antar keluarga IAI-HISFARSI sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ini, untuk itu ya
Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam
pembangunan kesehatan.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan
kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami
terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban naar
Alhamdulillahrabbil alamin.

Pembuka :
Assalamualaikum

Warahmatullah

Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala,


bermunajat kepada tuhan agar kegiatan kita hari ini
diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang
beragama Islam, akan saya pimpin, bagi yang non Muslim
silahkan
menyesuaikan.
Al-Fatihah: (Membaca ummul kitab)
Bismillahirrahmaanirrahim.
Allahumma
solli
ala
SayyidinaMuhammad, Waala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, di gedung (...) ini kami
hendak menyelenggarakan acara (...) dengan memohon ridha
dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami
dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang
bermanfaat kepada kami.
Ya allah Ya Wahid, engkau yang Maha satu dan Maha
mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan diantara
kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara
kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih
bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas
segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa
para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para
pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini
dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.
Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa.
Perkenankanlah
doa
dan
permohonan
kami.
Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah.
waqinna adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil
alaamiin. Amin ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Penutup :
Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita
berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita
laksanakan
hari
ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan
membaca
Ummul
kitab.
Al-Fatihah: (Membaca ummul kitab)
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa
persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan
baik
dan
utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami
serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma
yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil
alaamiin. Amin ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
DOA PENUTUP
Assalamualaikum Wr. Wb.

Mari sejenak kita tundukan dan renungkan waktu kita untuk berdoa
dan meminta kepada Allah SWt agar apa yang kita lakukan dalam
kegiatan hari ini, di ridhoi Allah SWT
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi ni amahu wa yukafi u
mazidah ,
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi
waadzimi sulthanika
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada
henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada
kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami
hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU
dalam acara yang kami laksanakan ini.
.

Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..


Seminar dan Talkshow kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya
bagi kami, terutama menjalin hubungan selaturahim antar sesama
manusia, makhluk terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua
makhluk ciptaanMu Ya Rabb.. Engkau Hadirkan kami disini tidak lain
hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang
ekonomi syariah, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan
rahim-MU kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang
bermanfaat pada hari ini..
Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa
depan.
masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami
sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang
tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat
membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami
cita-citakan. tiada harapan dan dambaan kami
melainkan
mengharap borokah dan rIdho-mu selalu menyertai kami
Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU
dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua
dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh
di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta
dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan
pinta kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon
pertolongan, kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya
kepada-mu kami mohon pertolongan.
Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub`alaina
innaka antattauwaburrahim
Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina.
Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa
ahsin bishsholihati a'malana
Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka
rahmatan Innaka Antal Wahhabu
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzaban naar
Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi
wabaraka wasallam
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal
mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin
Wassalamualaikum Wr. Wb.