Anda di halaman 1dari 10

Pola Perubahan + alasan bersama

Berdasarkan jadual di bawah, nyatakan perubahan kekosongan jawatan mengikut sektor di Malaysia pada tahun 2002
hingga 2004, jelaskan mengapa wujud keadaan sedemikian.
Malaysia: Kekosongan Jawatan Mengikut Sektor Tahun 2002 hingga 2004
Sektor

2002
Jumlah

Pertanian, perhutanan
dan perikanan

2003

Peratusan

Jumlah

2004

Peratusan

Jumlah

Peratusan

43805

27.77

29048

31.69

1373

2.28

321

0.20

121

0.13

47

0.08

Perkilangan

75655

47.96

34977

38.16

17769

29.47

Pembinaan

19001

12.05

3505

3.82

13818

22.92

Perkhidmatan

18954

12.02

24005

26.19

27287

45.26

Perlombongan

Jumlah kekosongan

157736

100.00

91656

100.00

60294

100.00

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada LaporanJabatan Tenaga Rakyat, 2004)

CONTOH JAWAPAN: Pola Perubahan + Alasan bersama


Pendahuluan :
Jadual menunjukkan tentang perubahan kekosongan jawatan mengikut sektor di Malaysia pada tahun 2002
hingga 2004.
Isi 1:
Jumlah keseluruhan kekosongan jawatan adalah menunjukkan penurunan secara berterusan antara
tahun 2002 hingga 2004. (Ayat isi) Pada tahun 2002 sebanyak157736 kekosongan jawatan dan terus menurun
pada tahun 2004 menjadi 60294 kekosongan jawatan. Penurunan iniadalah sebanyak 97442 kekosongan atau
61.78%.Penurunan dalam kekosongan jawatan ini disebabkan perkembangan ekonomi dunia yang perlahan dan
kekosongan jawatan ini telah disis oleh graduan yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi. (alasan bersama)
Isi 2:
Pola yang meningkat berterusan yang ditunjukkan dalam jadual ini adalah sektor perkhidmatan. (Ayat
isi) Sektor perkhidmatan mempunyai kekosongan jawatan sebanyak 18954 kekosongan pada tahun 2002 dan
meningkat menjadi 27287 kekosongan pada tahun 2004. Peningkatan ini adalah sebanyak 8333 kekosongan
atau dari segi peratusannya telah meningkat sebanyak 43.96%.Peningkatan kekosongan dalam sektor
perkhidmatan adalah disebabkan oleh kerajaan menambah bilangan pekerja untuk memberi perkhidmatan yang
lebih baik kepada rakyat. (Alasan bersama)
Isi 3:
Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan, perlombongan dan perkilangan menunjukkan penurunan
yang berterusan. (ayat isi) Kekosongan jawatan bagi sektor perkilangan pada tahun 2002 iaitu sebanyak 75655
jawatan dan telah menurun kepada 17769 jawatan pada tahun 2004. Penurunan ini adalah sebanyak 57886
jawatan atau 76.51%.Sebab penurunan dalam sektor perkilangan ialah banyak kilang menutup operasinya dan
dipindahkan ke negara lain seperti Vietnam dan Laos yang mempunyai kos tenaga buruh yang rendah. (alasan
bersama)

Isi 4:
Sektor yang menunjukkan pola tidak konsisten ialah sektor pembinaan. (ayat isi) Sektor pembinaan
mempunyai 19001 kekosongan jawatan pada tahun 2002 dan menurun kepada 3505 kekosongan jawatan
pada tahun 2003. Penurunansebanyak 15496 jawatan atau 81.55%. Pada tahun 2004, kekosongan jawatan bagi
sektor ini meningkat semula kepada 13818 jawatan. Peningkatan sebanyak 10313 jawatan atau 294.24%
berbanding pada tahun 2003. Perubahan yang besar ini disebabkan oleh pada tahun 2003, kekosongan jawatan
telah diisi oleh warga asing yang datang kembali ke negara ini selepas program pemutinan. Pada tahun 2004
pula, peningkatan yang besar berlaku kerana banyak projek perumahan telah dibina dan memerlukan banyak
tenaga kerja dalam sektor pembinaan.(alasan bersama)
Penutup:
(Membuat kesimpulan atau rumusan yang berkaitan dengan soalan yang dikemukan)

CONTOH 2: Pola perubahan + alasan berasingan


Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan keadaan kebakaran yang berlaku pada tahun 2002 hingga 2004. Pada
pandangan anda, mengapakah kes kebakaran meningkat setiap tahun?
Punca Kebakaran Di Malaysia antara Tahun 2002 hingga 2004
Punca Kebakaran

2002

2003

2004

Kes

Peratusa
n

Kes

Peratusa
n

Kes

Peratusa
n

Elektrik

1926

18.5

1051

8.2

619

3.9

Puntung Rokok

2274

21.8

2875

22.5

3037

19.0

Percikan Api

431

4.1

959

7.5

545

3.4

Ubat Nyamuk dan lilin

250

2.4

359

2.8

395

2.5

Dapur gas dan minyak

794

7.6

731

5.7

687

4.3

Sengaja dibakar

3201

30.7

4871

38.2

7965

49.8

Tidak diketahui

1556

14.9

1905

14.9

2751

17.2

Jumlah

10432

100.00

12751

100.00

15999

100.00

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Bomba, 2004)


CONTOH JAWAPAN: Pola perubahan + alasan berasingan
Pendahuluan :
Jadual tersebut menunjukkan punca kebakaran di Malaysia antara tahun 2002 hingga 2004
Isi 1:
Jumlah keseluruhan bagi kes kebakaran menunjukkan pola peningkatan yang berterusan antara tahun
2002 hingga 2004. Pada tahun 2002, kes kebakaran adalah sebanyak 10432 kes dan meningkat kepada 15999
kes pada tahun 2004. Peningkatan kes kebakaran adalah sebanyak 5567 kes atau 53.36% .
Isi 2:
Pola yang meningkat berterusan yang ditunjukkan dalam jadual ini adalah bilangan kes kebakaran yang
berpunca daripada puntung rokok, ubat nyamuk dan lilin, sengaja dibakar dan tidak diketahui. (Ayat

isi) Pada tahun 2002, bilangan kes kebakaran berpunca daripada puntung rokok ialah sebanyak 2274 kes dan
meningkat kepada 3037 kes pada tahun 2004. Peningkatan ini adalah sebanyak 763 kes atau 33.55%.
Isi 3:
Bilangan kes kebakaran berpunca daripada elektrik dan dapur gas dan minyak menunjukkan pola
penurunan yang berterusan. Pada tahun 2002, bilangan kes kebakaran berpunca daripada elektrik ialah 1926 kes
menurun menjadi 619 kes pada tahun 2004. Penurunan ini adalahsebanyak 1307 kes atau 67.86%.
Isi 4:
Bilangan kes kebakaran berpunca daripada percikan api menunjukkan pola yang tidak konsisten. Pada
tahun 2002,bilangan kes kebakaran berpunca daripada percikan api ialah 431 kes meningkat kepada 959 kes
pada tahun 2003, iaitu meningkat sebanyak 528 kes atau 122.51%. Manakala pada tahun seterusnya, ia
mengalami penurunan sebanyak 414 kes atau 43.17% pada tahun 2004 berbanding dengan tahun 2003.
Isi 5: (alasan berasingan) _ Punca kes kebakaran meningkat setiap tahun
Kes kebakaran meningkat setiap tahun disebabkan oleh sikap kecuaian pengguna. Pengguna yang tidak
bertanggungjawab dan membuang puntung rokok di merata tempat dan telah menyebabkan kebakaran berlaku.
Isi 6: (alasan berasingan) _ Punca kes kebakaran meningkat setiap tahun
Selain itu, selalu berlakunya penipuan atau penyelewengan untuk menuntut insuran oleh sesetengah syarikat
yang menghadapi masalah kewangan. Ini telah menyebabkan kes kebakaran yang disengajakan semata-mata ingin
menuntut pampasan daripada syarikat insuran.
Penutup:
(Membuat kesimpulan atau rumusan yang berkaitan dengan soalan yang dikemukan)
CONTOH 3: Pola perbandingan + alasan berasingan
Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan keadaan kebakaran yang berlaku pada tahun 2002 hingga 2004. Pada
pandangan anda, mengapakah kes kebakaran meningkat setiap tahun?
Punca Kebakaran Di Malaysia antara Tahun 2002 hingga 2004
Punca Kebakaran

2002

2003

2004

Kes

Peratusa
n

Kes

Peratusa
n

Kes

Peratusa
n

Elektrik

1926

18.5

1051

8.2

619

3.9

Puntung Rokok

2274

21.8

2875

22.5

3037

19.0

Percikan Api

431

4.1

959

7.5

545

3.4

Ubat Nyamuk dan lilin

250

2.4

359

2.8

395

2.5

Dapur gas dan minyak

794

7.6

731

5.7

687

4.3

Sengaja dibakar

3201

30.7

4871

38.2

7965

49.8

Tidak diketahui

1556

14.9

1905

14.9

2751

17.2

Jumlah

10432

100.00

12751

100.00

15999

100.00

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Bomba, 2004)

CONTOH JAWAPAN: Pola perbandingan + alasan berasingan


Pendahuluan :
Jadual tersebut menunjukkan punca kebakaran yang berlaku di Malaysia pada tahun 2002 hingga 2004.
Isi 1:
Jumlah keseluruhan bagi kes kebakaran menunjukkan peningkatan antara tahun 2002 hingga 2004. Pada
tahun 2002, kes kebakaran adalah sebanyak 10432 kes dan meningkat sebanyak 5567 kes atau 53.36% pada tahun
2004 menjadi 15999 kes.
Isi 2:
Pada tahun 2002, jumlah kes kebakaran adalah sebanyak 10432 kes. (Ayat Isi) Daripada jumlah itu,
bilangan kes kebakaran yang tertinggi ialah kes yang berpunca daripada sengaja dibakar iaitu 3201 kes atau
30.7%. Manakalabilangan kes kebakaran yang berpunca daripada ubat nyamuk dan lilin menunjukkan
bilangan kes yang paling rendah iaitu 250 kes atau 2.4% daripada jumlah keseluruhan. Bilangan kes kebakaran
yang berpunca daripada puntung rokok menunjukkan bilangan kes sederhana iaitu 2274 kes atau
21.8% daripada jumlah keseluruhan.
Isi 3:
Pada tahun 2003, jumlah kes kebakaran adalah sebanyak 12751 kes. (Ayat Isi) Daripada jumlah itu,
bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada sengaja dibakar menunjukkan bilangan kes yang paling tinggi
iaitu 4871 kes atau 38.2%. Manakala bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada ubat nyamuk dan lilin
menunjukkan bilangan kes yang paling rendah iaitu 359 kes atau 2.8%daripada jumlah keseluruhan.
Bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada puntung rokok menunjukkan bilangan kes sederhana iaitu
2875 kes atau 22.5% daripada jumlah keseluruhan.
Isi 4:
Pada tahun 2004, jumlah kes kebakaran adalah sebanyak 15999 kes. (Ayat Isi) Daripada jumlah itu,
bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada sengaja dibakar menunjukkan bilangan kes yang paling tinggi
iaitu 7965 kes atau 49.8%. Manakala bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada ubat nyamuk dan lilin
menunjukkan bilangan kes yang paling rendah iaitu 395 kes atau 2.5%daripada jumlah keseluruhan.
Bilangan kes kebakaran yang berpunca daripada puntung rokok menunjukkan bilangan kes sederhana iaitu
3037 kes atau 19.0% daripada jumlah keseluruhan.
Isi 5: (alasan berasingan) _ Punca kes kebakaran meningkat setiap tahun
Pada pandangan saya, kes kebakaran meningkat setiap tahun disebabkan oleh sikap kecuaian pengguna.
Pengguna yang tidak bertanggungjawab dan membuang puntung rokok di merata tempat dan telah menyebabkan
kebakaran berlaku.
Isi 6: (alasan berasingan) _ Punca kes kebakaran meningkat setiap tahun
Akhir sekali, selalu berlakunya penipuan atau penyelewengan untuk menuntut insuran oleh sesetengah
syarikat yang menghadapi masalah kewangan. Ini telah menyebabkan kes kebakaran yang disengajakan semata-mata
ingin menuntut pampasan daripada syarikat insuran.
Penutup:
(Membuat kesimpulan atau rumusan yang berkaitan dengan soalan yang dikemukan)

BAHAGIAN E
1.Huraikan perkembangan-alasan berasinagn
Skop jawapan = 2 +2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan
-Peningkatan
-Penurunan
-Tidak konsisten
B.Alasan berasingan
2. Huraikan perkembangan alasan bersama
Skop jawapan = 4 +0
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
3.Huraikan perubahan-alasan bersama
Skop jawapan = 4 +0
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
4. Huraikan perubahan- alasan berasingan
Skop soalan = 2 + 2
A.Peruubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan
-Peningkatan
-Penurunan
-Tidak konsisten
B.Alasan berasingan

5. Huraikan pola perubahan alasan berasingan


Skop jawapan = 2 +1+2/1+2+1/1+1+2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan
-Pola peningkatan
-Pola penurunan
-Tidak konsisten
B. Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah
B.Alasan berasingan

6. Huraikan pola perubahan alasan bersama


Skop jawapan = 2 +2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah + alasan
7. Ulaskan (Bergantung kepada jadual)
Skop jawapan = 4 +0
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Paling tinggi/banyak + alasan
-Paling rendah + alasan
-Kedua tinggi/banyak + alasan
-Ketiga tinggi/banyak + alasan
8. Tafsirkan (Bergantung kepada jadual)
Skop jawapan = 4 +0
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
9. Taksirkan pola
Skop jawapan = 2+2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah + alasan
10.Huraikan pola alasan berasingan
Skop soalan = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan
-Peningkatan
-Penurunan
-Tidak konsisten
B.Perbandingan dalam tahun

Tahun 1 paling tinggi + paling rendah


Tahun 2 paling tinggi + paling rendah
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah
C.Alasan berasingan
11. Huraikan pola alasan bersama
Skop jawapan : 2 + 2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah + alasan
12.Huraikan keadaan alasan berasingan
Skop soalan = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan
-Peningkatan
-Penurunan
-Tidak konsisten
B. Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah
C. Alasan berasingan
13. Huraikan keadaan alasan bersama
Skop jawapan : 2 + 2
A.Perubahan antara tahun
-Pola perubahan keseluruhan + alasan
-Peningkatan + alasan
-Penurunan + alasan
-Tidak konsisten + alasan
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah + alasan
14. Huraikan mengapa keadaan
Skop Jawapan 1 + 3
A. Jumlah keseluruhan
B. Sebab-sebab
15.Bandingkan pola /bandingkan alasan bersama
Skop soalan = 2+2

A.Perbandingan antara tahun


-Perbandingan jumlah keseluruhan + alasan
-Sektor paling tinggi antara tahun tahun yang dinyatakan = alsan
-Sektor paling rendah dalam tahun tahun yang dinyatakan + alasan
-Sektor yang menunjukan prestasi paling tinggi + alasan
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah + alasan
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah + alasan

16. BAndingkan pola /bandingkan Alasan berasingan


Skop jawapan = = 2+1+1@ 1+2+1@1+1+2
A.Perbandingan antara tahun
-Perbandingan jumlah keseluruhan
-Sektor paling tinggi antara tahun tahun yang dinyatakan
-Sektor paling rendah dalam tahun tahun yang dinyatakan
-Sektor yang menunjukan prestasi paling tinggi
B.Perbandingan dalam tahun
Tahun 1 paling tinggi + paling rendah
Tahun 2 paling tinggi + paling rendah
Tahun 3 paling tinggi + paling rendah
C.Alasan berasingan
17.Huraikan kadar pertumbuhan-alasan bersama
Skop jawapan : 2+2
A.Kadar pertumbuhan antara tahun
-Kadar pertumbuhan keseluruhan + alasan
-Kadar pertumbuhan yang sentiasa negatif/positif + alasan
-Kadar pertumbuhan yang pernah negatif/positif + alasan
18.Huraikan kadar pertumbuhan alas an berasingan
Skop jawapan : = 2+2
A.Kadar pertumbuhan antara tahun
-Kadar pertumbuhan keseluruhan
-Kadar pertumbuhan yang sentiasa negatif/positif
-Kadar pertumbuhan yang pernah negatif/positif
B. Alasan berasingan.
CONTOH SOALAN ALASAN BERSAMA
1.Berdasarkan jadual di bawah, nyatakan keadaan sector ekonomi di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2003 dan
huraikan mengapa wujudnya keadaan sedemikian
2.Berdasarkan jadual di bawah , jelaskan pola perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2003
hingga 2005. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku.

CONTOH SOALAN ALASAN BERASINGAN


1.Berdasarkan jadual dibawah, bandingkan pola jenayah siber yang berlaku pada tahun2 yang dinyatakan menikut
jenis di Malaysia. Jelaskan punca-punca berlakunya jenayah siber
2. Berdasarkan jadual dibawah jelaskan perubahan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut
punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga 20007. Kemukakan juga langkah langkah yang dilaksanakan oleh
kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara.

CONTOH SOALAN ALASAN BERASINGAN


1.Berdasarkan jadual dibawah, bandingkan pola jenayah siber yang berlaku pada tahun2 yang dinyatakan menikut
jenis di Malaysia. Jelaskan punca-punca berlakunya jenayah siber
2. Berdasarkan jadual dibawah jelaskan perubahan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut
punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga 20007. Kemukakan juga langkah langkah yang dilaksanakan oleh
kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara.

Malaysia : Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)


Mengikut Punca Kegiatan Terpilih dari Tahun 2005 hingga tahun 2007
2005 (RM Juta)

Kegiatan
Pertaniah, perhutanan dan perikanan
Perlombongan dan kuari
Pembuatan
Pembinaan
Perdagangan borong dan runcit
Pengangkutan dan peyimpanan
Kewangan dan insurans
Perkhidmatan kerajaan
Jumlah

35 822
42 076
138 014
14 637
51 220
16 336
45 065
30 507
373 677

2006 (RM juta)


37 672
41 914
147 756
14 559
54 832
17 190
48 555
33 498
395 976

2007 (RM juta)


38 826
43 302
152 390
15 314
61 182
18 502
53 748
35 042
418 306

Perangkaan Jenayah Siber di Malaysia Mengikut Jenis Kes


pada Tahun 2001 dan Tahun 2003
Jenis Kes
Pembanjiran
Mesej sampah
Pengacauan
Pemalsuan
Penggodaman
Virus
Nafi khidmat
Pencerobohan
Jumlah

2001
Jumlah
5
82
24
10
215
379
19
198
932

2003
%
0.5
8.8
2.6
1.1
23.1
40.7
2.0
21.2
100

Jumlah
1
2027
22
21
260
489
4
39
2863

%
0.03
70.8
0.8
0.7
9.1
17.1
0.1
1.4
100

Kadar Pertumbuhan Ekonomi Negara Membangun


dari Tahun 2004 hingga Tahun 2007
Negara
Singapura
Malaysia
Thailand
Filipina
Indonesia

2004
6.4
7.5
5.0
-0.7
4.0

Kadar Pertumbuhan Ekonomi (%)


2005
2006
7.7
7.7
5.2
5.8
4.5
5.1
5.1
5.4
5.6
-1.5

2007
8.2
6.3
4.8
7.3
6.3

Anda mungkin juga menyukai