Anda di halaman 1dari 3

7/17/2016

SejarahSPM:SoalJawabBab7Tingkatan5(1)

Sejarah SPM

Sejarahtingkatan4dantingkatan5

Home

PostsRSS

CommentsRSS

Edit

Entries(RSS)

Comments(RSS)

SoalJawabBab7Tingkatan5(1)
Mukaddimah
PostedbyIrazan

19May2009

Nyatakanduacorakpemerintahandemokrasi?
Jawapan:
a)SistemRajaBerperlembagaan
b)SistemRepublik(ms:161)
ApakahmaksudSistemRajaBerperlembagaan?
Jawapan:
SistemRajaBerperlembaganadalahsistempemerintahanyangmengekalkanrajasebagai
pemerintahtertingginegaradannegerisertapemerintahdibantuolehPerdanaMenteri.(ms:161)
ApakahmaksudSistemRepublik?
Jawapan:
Sisteminimenolakinstitusiberajadimanakerajaandiketuaiolehpresidenyangdipiliholehrakyat
melaluipilihanrayadanpresidenmemegangjawatansebagaiketuakerajaandanketua
negara.(ms:161)
Malaysiamengamalkansistemdemokrasiberparlimendanrajaberperlembagaan.Apakah
maksudsistemdemokrasiberparlimen?
Jawapan:
RakyatmelibatkandiridalamsistempemerintahannegaramanakalaRajaRajaMelayumenjadi
lambangtaatsetiarakyat.(ms:161)
http://semarak09.blogspot.my/2009/05/soaljawabbab7tingkatan51.html

Bloginiadalahmedium
alternatifkepadapelajar
pelajarSPMsubjeksejarah
mengulangkajipelajaran.
Semogausahainidapat
memberikanmanfaatkepada
pelajarpelajarsekalian.

Labels
401(1)
502dan504(1)
BAB5T4(4)
BAB5T5(2)
BAB6T4(6)
BAB6T5(3)
BAB7T4(5)
BAB7T5(4)
BAB8T4(1)
RamalanSPM2010(3)
1/3

7/17/2016

SejarahSPM:SoalJawabBab7Tingkatan5(1)

NyatakanciriciridemokrasiberparlimennegarakitaMalaysia.
Jawapan:
a)Perlembagaan
b)RajaBerperlembagaan
c)Parlimen
d)PilihanRaya
e)KuasaPemerintahan(ms:161)

SoalanPercubaanSejarah2010(11)

BlogArchive
2010(16)
2009(25)

Berikantafsirantentangperlembagaan?
Jawapan:
a)Merupakanundangundangtertinggiyangmenjadiasaskepadapembentukansesebuah
kerajaan.(ms:162)
Senaraikanperuntukanyangyangterdapatdalamperlembagaan?
Jawapan:
a)SenaraiKerajaanPersekutuan
b)SenaraiKerajaanNegeri
c)InstitusiYangdiPertuanAgong
d)Parlimen
e)JemaahMenteri
f)BadanKehakiman(ms:163)

June(1)
May(24)
SoalJawabBab7Tingkatan4(5)
SoalJawabBab7Tingkatan4(4)
SoalJawabBab7Tingkatan4(3)
SoalJawabBab7Tingkatan4(2)
SoalJawabBab7Tingkatan4(1)
SoalJawabBab7Tingkatan5(4)
SoalJawabBab7Tingkatan5(3)
SoalJawabBab7Tingkatan5(2)
SoalJawabBab7Tingkatan5(1)
SoalJawabBab6Tingkatan5(3)

ApakahmaksudKeluhuranPerlembagaansepertiyangterkandungdalamprinsipRukun
Negara?
Jawapan:
Keagungandanketertinggianundangundangatauperlembagaanitusendiri.(m.s.163)

SoalJawabBab6Tingkatan5(2)
SoalJawabBab6Tingkatan5(1)
SoalJawabBab5Tingkatan5(2)
SoalJawabBab5Tingkatan5(1)

MengapakahkeluhuranperlembagaanmengikutprinsipRukunNegaradianggapluhur?
Jawapan:
PerlembagaandianggapluhurkeranaiamengatasiYangdiPertuanAgong,Parlimen,Jemaah
MenteridanMahkamah.
Semuajenisundangundangyangbercanggahdenganperlembagaanadalahtidaksah.
UndangundangmestiselarasdenganperlembagaanPersekutuan.
Perkara75menyatakanundangundangnegeriyangbertentangandenganPerlembagaan
Persekutuanadalahterbataldengansendirinya.(m.s.163)
Perlembagaanmemainkanperananpentingbagisesebuahnegara.Mengapa?
Jawapan:
a)Menjaminkestabilansesebuahnegaradenganmenentukanrangkadanbentukpentadbirannya
b)Membantudalammenjaminkecekapan,kejujuran,keadilan,ketelusansertakelicinan
pentadbirandanpemerintahansebuahkerajaan
http://semarak09.blogspot.my/2009/05/soaljawabbab7tingkatan51.html

SoalJawabBab6Tingkatan4(6)
SoalJawabBab6Tingkatan4(5)
SoalJawabBab6Tingkatan4(4)
SoalJawabBab6Tingkatan4(3)
SoalJawabBab6Tingkatan4(2)
SoalJawabBab6Tingkatan4(1)
SoalJawabBab5Tingkatan4(4)
SoalJawabBab5Tingkatan4(3)
SoalJawabBab5Tingkatan4(2)
SoalJawabBab5Tingkatan4(1)

2/3

7/17/2016

SejarahSPM:SoalJawabBab7Tingkatan5(1)

c)Menjamintaatsetiarakyat
d)Menjaminhakasasidankebebasanrakyat
e)MemeliharahakistimewasertakedudukanorangMelayu
f)Menjaminkerjasama,kesepakatan,keadilandankepentinganbersama.(m.s.163164)

Labels:BAB7T5

OlderPost

NewerPost

GetYourPrayerTimesWidget!

Copyright2009SejarahSPM
Themedesignedby:Raycreations.net,RayHosting

http://semarak09.blogspot.my/2009/05/soaljawabbab7tingkatan51.html

3/3