Anda di halaman 1dari 10

www.vtutor.cikguromie.

net

UJIAN BERTULIS

2 jam

Arahan
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang
disediakan.
3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah
Markah
Soalan
Penuh
Diperoleh
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
10
10
10
Jumlah
100

NAMA:
ANGKA
GILIRAN:

Jawab semua soalan.


Answer all the questions.
1

(a) Pada ruang jawapan, tandakan () pada nisbah yang setara dengan 8 : 2 : 12 dan () pada nisbah
yang tidak setara dengan 8 : 2 : 12.
In the answer space, mark () for the ratio that is equivalent to 8 : 2 : 12 and () for the ratio
that is not equivalent to 8 : 2 : 12.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan/Answer:
(i) 2 : 1 : 3
(ii) 16 : 8 : 20
(iii) 4 : 1 : 6

(a) Diberi bahawa r : s : t = 7 : 3 : 1 dan r s = 52.


Cari nilai bagi r + s + t.
It is given that r : s : t = 7 : 3 : 1 and r s = 52.
Find the value of r + s + t.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(a) RM80 dibahagikan antara Alicia, Banu dan Iza mengikut nisbah 2 : 5 : 3.
Tandakan () pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang tidak betul.
RM80 is divided among Alicia, Banu and Iza in the ratio of 2 : 5 : 3.
Mark () on the correct statement and put () on the incorrect statement.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
(i) Banu menerima RM20 lebih daripada Iza.
Banu receives RM20 more than Iza.
(ii) Iza menerima

3
8

daripada jumlah wang itu.

Iza receives

3
8

of the total amount of money.

(iii) Jumlah wang yang diterima oleh Alicia dan Banu ialah RM56.
The total amount of money received by Alicia and Banu is RM56.

(a) Lengkapkan nisbah setara di ruang jawapan.


Complete the equivalent ratios in the answer space.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:
(i) 2 : 3 =
(ii) 16 :
(iii)

: 12
=8:5
: 39 = 4 : 13

(b) (i) Diberi p : q = 3 : 4 dan p : r = 5 : 6, cari q : r.


Given that p : q = 3 : 4 and p : r = 5 : 6, find q : r.
Jawapan / Answer:

(b) (ii) Rama, Sunil dan Indra membeli beberapa biji gula-gula mengikut nisbah 2 : 7 : 5. Rama
membeli 8 biji gula-gula. Hitung jumlah bilangan gula-gula yang dibeli oleh Sunil dan Indra.
Rama, Sunil and Indra bought some sweets in the ratio 2 : 7 : 5. Rama bought 8 sweets.

Calculate the total number of sweets bought by Sunil and Indra.


[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(b) (i) Permudahkan nisbah 3


Simplify the ratio 3

1
3

1
3

: 0.2 : 1 kepada sebutan terendah.

: 0.2 : 1 to the lowest terms.

Jawapan / Answer:

(ii) Ainul melukis sebuah segi tiga PQR dengan P : Q : R = 2 : 1 : 6. Hitung beza antara Q
dengan R.
Ainul draws a triangle PQR with P : Q : R = 2 : 1 : 6. Calculate the difference between
Q and R.
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(b) (i) Cari nisbah p : q : r jika p : q = 2 : 3 dan q : r = 4 : 5.


Find the ratio p : q : r if p : q = 2 : 3 and q : r = 4 : 5.
Jawapan / Answer:

(ii) Dalam Rajah, EFGH ialah garis lurus.


In Diagram, EFGH is a straight line.
56 cm
14 cm
E

Rajah
Diagram
Diberi EG : GH = 5 : 3, cari panjang, dalam cm, EF.
Given that EG : GH = 5 : 3, find the length, in cm, of EF.
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(b) (i) Diberi bahawa e : f : g = 5 : 3 : 8, cari nilai e + f + g jika e f = 6.


Given that e : f : g = 5 : 3 : 8, find the value of e + f + g if e f = 6.
Jawapan / Answer:

x
y
(ii)Dalam
Rajah, RST ialah garis
36
In Diagram,
RST is a straight
S
T

lurus.
line.

Rajah
Diagram

Nilai x dan y adalah dalam nisbah 2 : 7. Cari nilai y.


The values of x and y are in the ratio 2 : 7. Find the value of y.
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Panjang, lebar dan tinggi bagi sebuah kuboid adalah dalam nisbah 4 : 2 : 3. Perimeter bagi tapak
kuboid itu ialah 54 cm. Berapakah tinggi, dalam cm, kuboid itu?
The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 4 : 2 : 3. The perimeter of the cuboids
base is 54 cm. What is the height, in cm, of the cuboid?
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan/Answer:

(c) Sebanyak 720 biji betik telah diedarkan kepada tiga buah gerai buah-buahan. Nisbah
bilangan
betik yang diterima oleh setiap gerai ditunjukkan dalam Rajah.
A total of 720 papayas is distributed to three fruit stalls. The ratio of the papayas
received by each
stall is shown in Diagram.

Gerai P
Stall P
3

:
:
:

Gerai Q
Stall Q
5

:
:
:

Gerai R
Stall R
n

Rajah
Diagram
Diberi jumlah bilangan betik yang diterima oleh gerai P dan gerai Q ialah 480 biji.
Hitung nilai n.
Given the total number of papayas received by stall P and stall Q is 480.
Calculate the value of n.
[3 markah]
[3 marks]

Jawapan / Answer:

(c) Sebanyak 840 biji telur diedarkan ke tiga buah kedai R, S dan T mengikut nisbah 5 : 1 : x.
Diberi beza bilangan telur yang diterima oleh kedai R dan kedai S ialah 240 biji.
Cari nilai x.
There are 840 eggs to be distributed to three shops R, S and T, in the ratio of 5 : 1 : x.
Given the difference in the number of eggs received by the shops R and S is 240.
Find the value of x.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Sejumlah pen diberikan kepada Gopal dan Wong dalam nisbah 5 : 7.
Jika Wong menerima 18 batang pen lebih daripada Gopal, cari jumlah bilangan pen yang diberikan
kepada mereka.
A number of pens are given to Gopal and Wong in the ratio of 5 : 7.
If the number of pens received by Wong is 18 more than Gopal, find the total number of pens given to
them.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Rajah menunjukkan nisbah umur bagi tiga orang pelancong.


Diagram shows the ratio of the age of three tourists.

Agnes : Betty
8 : 3

Betty : Cindy
1 : 2
Rajah
Diagram

Diberi beza umur antara Agnes dan Cindy ialah 6 tahun, hitung umur Betty.
Given the difference in age between Agnes and Cindy is 6 years, calculate the age of Betty.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Rajah menunjukkan sebuah segi tiga RST.


Diagram shows a triangle RST.

Rajah
Diagram
Sisi bagi segi tiga itu adalah dalam nisbah RS : ST : RT = 8 : 7 : 4. Cari beza panjang, dalam cm,
antara RT dengan ST.
The sides of the triangle are in the ratio RS : ST : RT = 8 : 7 : 4. Find the difference in length,
in cm, between RT and ST.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Dalam Rajah, RST ialah garis lurus.


In Diagram, RST is a straight line.
20 cm
R

Rajah
Diagram
Diberi RS : RT = 5 : 9, cari panjang, dalam cm, bagi RT.
Given RS : RT = 5 : 9, find the length, in cm, of RT.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Nisbah bilangan epal kepada bilangan oren ialah 9 : 7. Jumlah bilangan buah-buahan ialah
208 biji. Hitung beza antara bilangan epal dengan bilangan oren.
The ratio of the number of apples to the number of oranges is 9 : 7. The total number of fruits is
208. Calculate the difference in number between the apples and the oranges.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(c) Perimeter sebuah segi empat tepat ialah 52 cm. Nisbah panjang kepada lebar segi empat tepat itu
ialah 8 : 5. Cari panjang, dalam cm, segi empat tepat itu.
The perimeter of a rectangle is 52 cm. The ratio of the length of the rectangle to its width is 8 : 5.
Find the length, in cm, of the rectangle.

[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer: