Anda di halaman 1dari 7

A.

Pertanyaan
1. Jelaskan secara singkat tentang kaidah/pengertian :
a. Ibadah Haji dan Ibadah Umrah
b. Istithaah
c. Miqat Zamani dan Miqat Makani
d. Ihram Haji dan Umrah
e. Thawaf dab Sai
f. Wukuf, Mabit dan Melontarkan Jamrah
g. Tahalul dan Nafar
2. Jelaskan ada beberapa miqat makani yang ditentukan oleh Nabi ?
3. Dimanakah Miqat Makani Jemaah Haji Indonesia gelombang II?
Jelaskan !
4. Bolehkah berihram haji/umrah sebelum di Miqat ?
5. Apa yang harus dilakukan sebelum berhiram? Beikan contoh lafadz niat
irham haji tamattu, haji Qiran dan Haji ifrad?
6. Sebutkan larangan ihram bagi wanita dan pria?
7. Sebutkan dan jelaskan macam macam tawaf?
8. Kapan thawaf ifadah, thawaf umrah dan thawaf wada dilakukan ?
9. Jelaskan syarat sah thawaf ?
10. Apakah yang dimaksud dengan shalat sunnah thawaf ?
11. Kapan sai dapat dilaksanakan ?
12. Bagaimana jika jemaah haji ragu ragu dalam hitunganthawaf atau sai?
13. Bagaimana thawafnya wanita yang sedang haid ?
14. Kapankah waktu wukuf dan berapa dilakukannya ?
15. Apa yang harus dilakukan jamaah haji pada waktu wukuf ?
16. Apakah sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri ?
17. Jelaskan hukum mabit di muzdalifah ?
18. Kapan jamaah haji dapat melontar jamrah Aqabah ?
19. Amalan apa yang dilakukan jemaah pada hari tasyriq ?
20. Apa hukum menggunting atau mencukur rambut ketika tahallul ?
21. Kapan jamaah haji dapat bernafar ?
22. Dam itu terdiri dari beberapa macam ?
23. Siapa yang dikenalkan Dam dan kapan waktu membayarnya ?
24. Apa perbedaan qurban dengan Dam ?
25. Jelaskan tentang tayamum dan shalat dalam pesawat ?
26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan badal haji, bagai mana pendapat para
madzhab ?
27. Bagaimana pelaksanaan shalat ketika berada di arafah, Muzdalifah, dan
mina ?
28. Apa yang anda ketahui tentang shalat jenazah ? Jelaskan !
29. Apa yang dimaksud sujud tilawah dan sujud syukur ?
30. Apa yang dimaksud dengan ziarah ke Madinah sebutkan tempat
bersejarah si Madinah ?

JAWABAN
1. Jelaskan secara singkat tentang kaidah/pengertian :
a. Ibadah Haji dan Ibadah Umrah
Ibadah Haji adalah berkunjung ke baitullah di Makkah untuk
melakukan Thawaf, Sai dan Wukuf di arafah serta amalan lainya dengan
niat haji pada masa tertentu demi mencapai ridha allah. Hukum ibadah haji
adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakannya dan bagi
yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunah. Ibadah haji
dimulai sejak 1 Syawal hingga menjelang terbit fajar malam kesepuluh
Zulhijjah.
Ibadah Umroh ialah berkunjung ke baitullah di Mekah untuk
melakukan Thawaf, Sai dan memotong/mencukur rambut dan dapat
dilakukan kapan saja.
b. Istitaah
Istitaah adalah mampu melaksanakan ibudah haji ditinjau dari
Jasmani, Rohani, Ekonomi dan Keamanan.
c. Miqat Zamani dan Miqat Makani
Miqat Zamani ialah ketentuan batas waktu untuk mengerjakan haji,
yaitu tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah sedangkan
Miqat Zamani ialah ketentuan batas tempat untuk memulai ihram haji
umrah.
d. Ihram Haji dan Umrah
Ilham ialah niat mulai mengetjakan haji/ umroh. Pakaian Ihram
ialah pakaian yang dipakaian yang dipakai oleh orang yang melakukan
ibadah haji dan umroh dengan ketentuan :
1) Bagi pria memakai dua helai kain yang tidak berjahit satu
diselendangkan di bahu dan satu disarungkan menutup pusat sampai
dengan lutut pada waktu melaksanakan tawaf, disunatkan kain irham
berwarna putih dikenakan dengan cara idtiba. Tidak boleh memakai
baju celana atau kain biasa.
2) Bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali
muka dan kedua telapak tangan.
e. Thawaf dan Sai
Tawaf ialah mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali. Dimulai dari
arah sejajar Hajar Aswad. Macam macam tawaf sebagai berikut :
1) Tawaf Qudum ialah tawaf sunat sebagai penghormatan pada baitullah.
2) Tawaf ifadah ialah tawaf rukun haji apabila ditinggalkan tidak sah
hajinya.

3) Tawaf Wada ialah tawaf pamitan


4) Tawaf sunat ialah tawaf yang dilakukan setiap masuk masjidil haram.
Sai ialah berjalan yang dimulai dari bukit safa kebukit marwah
atau sebaliknya sebanyak tujuh kali perjalanan yang berakhir dibukit
marwah.
f. Wukuf, Mabit dan Melontarkan Jamrah
Wakuf ialah berdiam diri sejenak da Arafah pada waktu
tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Mabit ialah bermalam atau
berhenti sejenak di Muzdalifah dengan berdoa atau berzikir sampai
melewati tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Lontar jamrah ialah
melontar dengan batu kerikil pada jamrah ula, wusta dan aqabah.
g. Tahalul dan Nafar
Tahallul
ialah
keadaan
seseorang
yang
telah
dihalalkan(diperbolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya
dilarang selama berihram.
Nafar menurut bahasa artinya rombongan. Sedangkan menurut
istilah ialah keberangkatan jamaah haji mininggalkan mina pada hari hari
Tasyrik.
2. Jelaskan ada beberapa miqat makani yang ditentukan oleh Nabi ?
a. Miqat Zamzani
Miqat Zamzani adalah ketentuan batas waktu untuk mengerjakan haji,
yaitudari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
b. Miqat Makani
Miqat Makani ialah batas untuk memulai haji atau umroh.
3. Dimanakah Miqat Makani Jemaah Haji Indonesia gelombang II?
a. Bandar Udara King Abdul Jedah
b. Di atas pesawat saat melintas diatas garis sejajar Qornul Manazil
c. Di tanah air saat akan bertolak menuju Arab Saudidengan dasar bolehnya
mengambil miqat sebelum sampai ke miqat,
4. Bolehkah berihram haji/umrah sebelum di Miqat ?
Boleh, karena ihram ialah niat mulai mengerjakan haji/umroh.
5. Apa yang harus dilakukan sebelum berhiram? Beikan contoh lafadz niat
irham haji tamattu, haji Qiran dan Haji ifrad?
a. Sunah sebelum berihram
1) Mandi
2) Memakai minyak wangi
3) Menyisir rambut
4) Memotong kuku

b. Lafad Niat
1) Bagi yang irhram umrah
Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Taala
2) Bagi yang irhram haji
Aku niat haji dengan berihram karena Allah Taala
3) Bagi yang berihram haji dan umroh
Aku niat haji dan umroh dengan berihram karena Allah Taala
6. Sebutkan larangan ihram bagi wanita dan pria?
a. Bagi pria
1) Memakai pakaian berjahit
2) Memakai sepatu yang menutupi mata kaki
3) Menutupi kepala dengan barang yang melekat
b. Bagi wanita
1) Berkaos tangan
2) Menutup muka (cadar)
7. Sebutkan dan jelaskan macam macam tawaf ?
a. Tawaf Qudum ialah tawaf sunat sebagai penghormatan pada baitullah.
b. Tawaf ifadah ialah tawaf rukun haji apabila ditinggalkan tidak sah hajinya.
c. Tawaf Wada ialah tawaf pamitan
d. Tawaf sunat ialah tawaf yang dilakukan setiap masuk masjidil haram.
8. Kapan thawaf ifadah, thawaf umrah dan thawaf wada dilakukan ?
a. Tawaf ifadah setelah selesai wukuf
b. Tawaf umrah bagi haji tammutu qudum bagi haji Ifrad dan qiran pada
saat tiba di kota Makkah.
c. Tawaf wada dilakukan sebelum kembali ke tanah air
9. Jelaskan syarat sah tawaf ?
Syarat sah tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar kecil dan najis.
10. Apakah yang dimaksud dengan shalat sunnah thawaf ?
11. Kapan sai dapat dilaksanakan ?
Sai hanya dilaksanakan setelah tawaf rukun untuk umrah atau haji.
12. Bagaimana jika jemaah haji ragu ragu dalam hitungan thawaf atau sai?
Hitungan sai sebanyak 7 kali perjalanan dari dari bukit sofa kebukit
marwah atau sebaliknya.
13. Bagaimana thawafnya wanita yang sedang haid ?
Menurut Syekh Ibnu Taimiyah Ibnu qayum Al Jauzy yang tertulis
dalam kitb Ilaanul Muwa qqinin Jus 3, halaman 31 bahwa wanita haid/nifas

diperbolehkan dan di pandang sah melakukan tawaf dan tidak membayar


dam.
14. Kapankah waktu wukuf dan berapa dilakukannya ?
Menurut mazhab Syafii dan Hanafi waktu wukuf mulai bada zawal 9
Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
15. Apa yang harus dilakukan jamaah haji pada waktu wukuf ?
a. Mendengarkan khutbah wukuf sebelum shalat Dzuhur dan Ashar Jama
qasar takdim.
b. Tafakur, zikir, baca Al-quran, dan doa.
16. Apakah sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri ?
Wakufnya dianggap sah apabila keadaan tersebut dialami setelah diarafah.
17. Jelaskan hukum mabit di muzdalifah dan Mina?
Menurut imam maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa
hukum mabit di Muzdalifah dan mina hukumnya wajib. Bagi yang tidak
mabid selama 1 malam wajib membayar 1 mud dan bagi yang tidak mabid 2
malam 2 mud. Bagi yang tidak mabid sama sekali di Mina dikenakan dam
seekor kambing.
18. Kapan jamaah haji dapat melontar jamrah Aqabah ?
Setelah lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah dan yang utama adalah
setelah terbit matahari pada dari nahar tanggal 10 Zulhijjah.
19. Amalan apa yang dilakukan jemaah pada hari tasyriq ?
20. Apa hukum menggunting atau mencukur rambut ketika tahallul ?
Menurut golongan terbanyak ulama hukum menggunting atau
mencukur rambut ketika tahallul hukumnya wajib dan jika ditinggalkan wajib
membayar Dam.
21. Kapan jamaah haji dapat bernafar ?
Nafar adalah keluar dari mina ke makkah setelah melomtar jamrah.
Nafar ada dua macam yaitu :
a. Nafar awal (meninggalkan mina tanggal 12 Zulhijah setelah melontar
jumrah ula, Wustha, Aqubah)
b. Nafar Tsani (Meninggalkan mina tanggal 13 Zulhijah setelah melontar
jumrah ula, Wustha, Aqubah)
22. Dam itu terdiri dari beberapa macam ?

Dam terdiri dari 2 macam yaitu :


a. Dam Nusuk (karena memang aturannya demikian)
b. Dam Isaah (Karena melanggar aturan)
23. Siapa yang dikenakan Dam dan kapan waktu membayarnya ?
a. Ketentuan mengenai dam
1) Apabila melanggar larangan berupa mencukur dan mencabut rambut,
memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi laki laki, menutup
muka bagi wanita.
2) Apabila melanggar larangan membunuh hewan buruan.
3) Apabila suami istri melanggar larangan ihram dengan bersetubuh
sebelum tahallul awal maka batal hajinya.
4) Apabila akad nikah diwaktu ihram.
b. Waktu membayar Dam
1) Mulai selesai umrah
2) Waktu yang dianjurkan untuk menyembelih ternak dam adalah hari ke
10 Zulhijah
3) Pembayaran dam dari jamaah dilakukan di mekah bukan madinah,
jedah atau tanah air.
24. Apa perbedaan qurban dengan Dam ?
25. Jelaskan tentang tayamum dan shalat dalam pesawat ?
Tayamum diperbolehkan bagi orang yang berhalangan menggunakan
air untuk berwudu atau mandi besar karena tidak ada air suci mensucikan, ada
air tapi terbatas, ada air tapi sulitmenggunakan (dalam kendaraan/pesawat).
Syarat sahnya tayamun adalah uzur, sudah masuk waktu shalat, menggunakan
debu/tanah suci.
Tatacara pelaksanaan shalat dalam perjalanan di pesawat yaitu suci
dari najis dan hadas, menghadap kiblat, jika berada di dalam pesawat, maka
kiblatnya adalah kemana pesawat itu menghadap.
26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan badal haji, bagai mana pendapat para
madzhab ?
Badal haji (menghajikan orang lain) di bolehkan. Menurut pendapat
abu hanifah, imam syafii menyatakan bahwa jika orang yang akan dihajikan
termasuk istithaah sebelum sakit/meninggal maka harus di badalkan.
27. Bagaimana pelaksanaan shalat ketika berada di arafah, Muzdalifah, dan
mina?
a. Sebagai jemaah tidak menjama dan mengqashar shalat di arafah
Muzdalifah, dan mina.

b. Sebagai menjama tidak menjama dan mengqashar shalat di arafah


Muzdalifah, dan mina.
28. Apa yang anda ketahui tentang shalat jenazah ? Jelaskan !
Rukun shalat jenazah yaitu niat shalat janazah, takbir 4 kali, berdiri bagi yang
mampu, membaca alfatehah, membaca shalawat, mendoakan kepada mayit,
membaca salam, tertib diantara rukun.
29. Apa yang dimaksud sujud tilawah dan sujud syukur ?
Sujud tilawah artinya sujud bacaan, disunahkan sujud bagi yang membaca
ayat- ayat sajadah begitu pula orang yang mendengarnya.
30. Apa yang dimaksud dengan ziarah ke Madinah sebutkan tempat bersejarah di
Madinah ?
Ziarah tidak termasuk rangkaian ibadah haji, tetapi untuk memenuhi anjuran
nabi muhamd SAW. Hukum asal berziarah adalah mubah, bila dilaksanakan
dengn baik dan keyakinan terhadap kebesaran ajaran islam hukumnya
menjadi sunah.