Anda di halaman 1dari 9

Soalan set A ( 30 ) markah

( 30 minit )

1 (a) Tandakan ( ) untuk tiga nombor perdana


Jawapan:
25 (
) 57(
)
31(
)
28(

[3 markah]
)

40(

39(

13 (

37(

2. (a) (i) Nyatakan pecahan yang diwakili oleh bahagian berlorek dalam rajah di bawah.
(ii) Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

Jawapan:

[3 markah]

(i)

Tentukan nilai R dan S. (i) R= ___________ (ii)S=


___________________

3 (a) Namakan poligon-poligon berikut:


Jawapan
Poligon

[3 markah]
Nama Poligon

4. (a) Permudahkan [3markah]

8q 4 q
1
3 3

(x 4 ) 3
(i)

1
2 2

(ii)
(i)

Jawapan:

(ii)

5 (a) Nyatakan sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pembolehubah.
Bulatkan jawapan anda. [3 markah]
Jawapan:
(i) 4x = x + 2
(ii) 2y + 1 = 40xy

Ya / Tidak
Ya / Tidak

1
7

(iii)

Ya / Tidak

x = -40x + 1

(a) Faktorkan setiap ungkapan algebra yang berikut: [3 markah]

(i) 20 m 5
Jawapan:
(ii)

(ii) 7p + pq

(iii) 8x 8y
(iii)

7 (a) Padankan jenis-jenis segitiga dengan rajah yang betul.


Jawapan:

[3 markah]

Segi tiga sama kaki

Segi tiga sama sisi

Segi tiga bersudut


tegak

8(a) Tandakan ( ) pada sudut cakah dan (x) pada sudut yang bukan sudut cakah.

[3 markah]

95Jawapan:
(i)

(ii)

(iii)

120

300

)
9(a)
Jawapan:

8 , 10 , 3 , 6 , 3 ,
5,7

Tentukan mod,min dan median bagi data ini.

(i) Mod = .........................................


= ....................................

(ii) Min = ............................................

[3 markah]

(iii) Median

10 (a) Nyatakan sama ada setiap nombor yang diberikan ialah satu gandaan 6. Tandakan ( ) pada
jawapan yang betul.
[3 markah]
Jawapan:
618
(
)

804
(
)

950
(
)

1206
(
)

3200
(
)

Bahagian set B ( 40 markah )

( 40 minit )

1(b)(i) Bulatkan jawapan bagi langkah pengiraan yang betul

3
5

(8 4) x 5 + 1
Jawapan:
A

4x6

3
5

10
4

8
5

4x5+

0.4

20 + 1.6 0.7

8 20 + 1.6 0.4

10
4

(ii) Sebuah kedai buku menjual 2240 buah buku pada suatu bulan. Bilangan buku novel yang dijual
dua kali jualan buku fiksyen dan buku komik dijual dua kali jualan buku novel. Hitungkan bilangan
buku yang dijual bagi setiap jenis buku itu.
[4 markah]
Jawapan:
Buku novel :________________ Buku komik :______________ Buku fiksyen :________________
2(b) Selesaikan operasi berikut dan isikan petak kosong dengan jawapan yang betul. [4 markah]
Jawapan:

3
8

14
25

64
25

=
3 (b)(i) Dalam rajah 3(b)(i), PRST ialah segiempat selari dan QRS ialah segitiga kaki sama.

x
65

T
Rajah
3(b)(i)

Cari nilai x dan y.

[2 markah]

Jawapan:
(ii) Dalam rajah 3(b)(ii), PQR ialah segitiga sama sisi. RSTUV ialah pentagon sekata dan PRS ialah garis
lurus
S

Cari nilai x dan y . [2 markah]

x
T

R y

Rajah 3(b)(ii)

Jawapan ;

4(b) Rajah 6(b) di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. QST ialah sukuan bulatan berpusat Q
dan berjejari 7 cm.
Rajah 6(b)

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek. [4 markah]

20 cm

9 cm

5(b) (i) Rajah 4(b)(i) menunjukkan sebuah sisi empat DEFG.

Jawapan:
(i)

D
F
Rajah 4(b)(i)
Dengan menggunakan pembaris
dan jangka lukis sahaja, bina Rajah 4(b)(i)
mengikut ukuran yang diberikan.
Mula dengan garis lurus DE dan EF
yang disediakan di ruang jawapan.
(ii) Berdasarkan rajah yang dibina di (b)(i),
ukur panjang FG _______________ cm

[4 markah]

6(b) Rajah 5(b) di ruang jawapan menunjukkan segi empat tepat ABCD berpusat O. E,F,G dan H masingmasing adalah titik tengah bagi AB,BC, DC dan AD. X dan Y adalah titik-titik yang bergerak dalam
rajah itu. Pada rajah di bawah,
(i) Lukis lokus bagi X dengan keadaan OX = OE
(ii) Lukis lokus Y dengan keadaan AY = DY
(iii)
Seterusnya, tandakan simbol kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan Y itu.
[4 markah]
Jawapan:
(b) (i) (ii) (iii)

F
Rajah 5(b)

D jawapan menunjukkan salah satu sisi sebuah segi tiga sama kaki ABC dengan
7 (b) Rajah 7(b) di ruang
G
AC= BC.
(i) Dengan menggunakan protaktor dan pembaris sahaja, lengkapkan segi tiga ABC dengan keadaan ABC =
50.
(ii) Ukur panjang sisi AC.
[4 markah]
Jawapan:

(i)

(ii)AC = _______ cm
A
B
8.(b)(i) Dalam Rajah 8(b) pada ruang jawapan, PQRS ialah imej bagi trapezium PQRS di bawah suatu
pantulan. Lukis paksi pantulan itu.
(ii) PQRSialah imej bagi trapezium PQRS di bawah translasi

1
(10
)

Lukis dan label trapezium PQRS.


Jawapan:
Rajah 8(b)

[3 markah]

S
P

Q
R

9 (b)(i) Hitung nilai bagi :

8+3

( 4.5 57 )

(ii) Min tinggi bagi 30 orang pelajar dalam sebuah kelas ialah 140 cm. Seorang pelajar baru pada
ketinggian 150 cm mendaftar masuk ke dalam kelas itu. Hitung min tinggi, dalam cm, bagi seorang
pelajar, di dalam kelas itu.
[4 markah]
Jawapan:
(i)
(ii)

Kuning
(9) menunjukkan bilangan pelajar bagi empat rumah sukan yang mengambil bahagian dalam
6(c) Carta pai
acara merentas desa. Biru
(15)
Merah
(2x)

Jumlah bilangan pelajar ialah 60.

Hijau
(x)

(i)
(ii)

Cari nilai x.
Hitung sudut bagi sektor yang mewakili Rumah Merah.
Jawapan:
[3 markah]

(i)

(ii)

10 (b) Guna kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.
Jadual 10 menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah, x dan y bagi suatu fungsi.
x
y

-3
5

-2
-1
0
1
2
16
21
20
13
0
Jadual 10(b)
Paksi-x dan paksi-y telah disediakan pada kertas graf diruang jawapan.
(i) Menggunakan skala 2cm kepada 5 unit, lengkap dan labelkan paksi-y.
(ii) Berdasarkan jadual 10(b), plotkan semua titik pada kertas graf itu.
(iii)
Seterusnya lukis graf fungsi itu.
(4 markah)
Graf untuk soalan 10 (b)( I, ii, iii )

3
-19

Bahagian set C ( 30 markah ) ( 30 minit )


1. (c) Sebuah kilang menghasilkan 9 582 komponen elektronik setiap hari. Dalam suatu minggu tertentu,
197 komponen elektronik itu didapati rosak. Jika kilang itu beroperasi setiap hari, berapakah bilangan
komponen elektronik yang dihasilkan dalam minggu itu adalah tidak rosak. [3 markah]
Jawapan:

2. (c) Rajah 2(c) menunjukkan peraturan pemarkahan suatu ujian IQ.


Peraturan pemarkahan Ujian IQ
Setiap soalan yang dijawab dengan betul
Diberi 3 markah
Setiap soalan yang dijawab dengan salah
Ditolak 2 markah

Rajah 2 (c)
Ayu telah mengambil satu ujian IQ yang mengandungi 50 soalan. Markah Ayu telah ditolak sebanyak
16.
(i) Berapakah jumlah markah Ayu perolehi dalam ujian tersebut?
(ii) Berapakah peratusan soalan ujian itu dijawab dengan betul?
Jawapan:
[3 markah]
(i)
(ii)

3. (c) Dalam Rajah 3(c) , PQRSTU


ialah sebahagian kawasan padang sekolah yang dipecahkan kepada tiga
Gelanggang
bahagian. STUV
ialah sebuah
segiempat sama dan PQRS ialah sebuah segiempat tepat. RST ialah
bola jaring
Tapak
garis luruslontar
dan TS
=
SR.
peluru

100 m

Rajah 3 (c)
Trek 100 m

Diberi bahawa perimeter bagi kawasan gelanggang bola jaring


ialah 240 m, hitung perimeter bagi kawasan trek 100 m.
Jawapan:
[3 markah]

4. (c) Falin ada 30 m reben. Dia menggunakan 40% daripada reben itu untuk mengikat hadiah. Kemudian
dia menggunakan 1.5 m reben untuk menggubah sekuntum bunga. Berapakah peratusan baki reben
itu?
Jawapan:
[3 markah]

5. (c) Jam tangan Ning adalah 5 minit lebih awal daripada waktu sebenar. Jam tangan Nana adalah 8
minit lebih lewat daripada masa pada jam tangan Ning. Jika jam tangan Nana menunjukkan pukul
10.30 am, apakah waktu sebenar sekarang?
[3 markah]
Jawapan:

7(c) Rajah 7(c) menunjukkan satu garis lurus PQRS dengan PR : RS = 8 : 1.

5 cm
P

Rajah 36
7(c)cm
Hitung panjang QR, dalam cm.
Jawapan:

S
[3 markah]

8(c) Encik Pravin , seorang pekedai, membeli dua guni kacang hijau. Setiap guni mengandungi 10 kg
kacang hijau. Encik Pravin hendak membungkus semula kacang hijau itu kepada peket 250 g. Dia
menyediakan 50 beg plastic untuk tujuan itu. Adakah beg plastik yang disediakan oleh Encik Pravin
mencukupi? Beri alasan anda.
[3 markah]
Jawapan:

9(c) Liza mempunyai 10 m reben untuk mengikat 12 kotak biskut dan 20 keping coklat. Sekotak biskut
memerlukan 32 cm reben dan sekeping coklat memerlukan 22 cm reben. Adakah reben Liza
mencukupi? beri alasan anda.
[3 markah]
Jawapan:

10. (c) Rajah 10 (c) menunjukkan sebuah segi empat tepat EFGH dan sebuah segi tiga bersudut tegak
PQH.

2 cm

Hitung panjang FQ, dalam cm.


5 cm

Jawapan:

Q
F

15 cm

Anda mungkin juga menyukai