Anda di halaman 1dari 138

BAHAGIAN G

MANUAL
PROSEDUR
KERJA (MPK)

192

Kandungan
Manual Prosedur Kerja
BI
L
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kandungan

Muka Surat

MPK Pembukaan Asrama Baru


MPK Pendaftaran dan Penempatan Murid
MPK Kemasukan Murid ke Asrama
MPK Pengurusan Makanan
MKP Pengurusan Kesihatan
MPK Semasa Gangguan Bekalan Air dan Elektrik
MPK Latihan Kebakaran
MPK Pengurusan Bilik-bilik Khas
MPK Pengurusan Aktiviti Kerohanian
MPK Pengurusan Riadah dan Rekreasi
MPK Etika Makan dan Jamuan Rasmi
MPK Aktiviti Patriotisme
MPK Pengurusan Jadual Harian
MPK Outing dan Pulang Bermalam
MPK Masuk Keluar Pelawat
MPK Penulisan Laporan Harian
MPK Menjalankan Tugas Lain Yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar
MPK Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan
MPK Pengurusan Pengangkutan Pulang Bermalam Hujung Minggu/Cuti Penggal
MPK Mengendali Mesyuarat Lembaga Disiplin
MPK Pengurusan Bilik Bacaan
MPK Menyelia Kelas Persediaan
MPK Penyediaan Prestasi Akademik
MPK Pengurusan Kerosakan Bangunan/Alatan Keperluan Murid
MPK Pengaduan Murid Berkenaan Keperluan dan Masalah Kerosakan
MPK Pengurusan Stok
MPK Pengurusan Perolehan
MPK Pengurusan Bayaran
MPK Pengurusan Stor
MPK Pengurusan Pelupusan dan Hapus Kira
MPK Pengurusan Penyediaan Buku Tunai
MPK Pengurusan Sistem Maklumat Asrama (SMA)
MPK Menggunakan Wang Lebihan Makan (WLM)

194
198
201
205
209
213
217
221
225
229
233
237
241
245
249
255
259
263
267
271
275
279
283
287
291
295
299
303
307
311
316
320
324

MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)


Bagi memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan asrama pada tahap
yang terbaik, suatu manual prosedur kerja yang terancang dan sistematik
perlu disediakan. Hal yang demikian, manual prosedur kerja ini diharap
dapat membantu mempertingkatkan keberkesanan pengurusan asrama
selaras dengan hasrat menuju ke arah suasana asrama yang kondusif.
1.

MPK PEMBUKAAN ASRAMA BARU


A. PROSES KERJA PEMBUKAAN ASRAMA BARU

Bi

Proses Kerja

Pegawai Yang

Seksyen
193

l
1

Bertanggungjawab

Mesyuarat bersama unit HEM, Kewangan,


Perhubungan dan Pendaftaran,
Perkhidmatan dan Pentadbiran,
Menengah/Rendah/Pelajaran Islam dan
Moral, PPD berkaitan, Pengetua/Guru
Besar, Pembangunan dan Bekalan
Taklimat kepada pihak pengurusan
asrama
Prasarana kemasukan elektrik, air,
pembentungan, telefon
Proses tender/sebut harga: makanan,
pembersihan dan keselamatan
Surat peruntukan dan penerimaan
perabot di asrama daripada JPN/KPM
Penerimaan dan penyusunan perabot
(murid/warden/dewan makan/pejabat)
Stok dan Inventori

Pemilihan Murid

Pelantikan Warden

1
0
1
1
1
2
1
3

Dokumen peraturan, panduan

2
3
4
5
6

1
4
1
5
1
6
1
7

JPN

Pengetua/Guru
Besar
JPN/ KPM
JPN
JPN/KPM
Pengetua/PK (HEM)

Launching grant

Pengetua /Guru
Besar
Pengetua /Guru
Besar
Pengetua /Guru
Besar
Pengetua /Guru
Besar
JPN

Membuka akaun bank

Pengetua /PK (HEM)

Memohon kebenaran memungut yuran


asrama dari Unit Pendaftaran dan
Perhubungan JPN
Bantuan makanan / kewangan
Kemasukan murid
Taklimat waris/ Murid/warden/penyelia
Penubuhan Badan Kebajikan Waris

Undangundang /
Peraturan

JPN
JPN
Pengetua /Guru
Besar
Pengetua /Guru
Besar
Pengetua /Guru
Besar

194

B. CARTA ALIRAN PEMBUKAAN ASRAMA BARU

Mesyuarat Pengurusan
Taklimat Pentadbiran/Pengurusan
Asrama
Menguruskan Prasarana
Proses Tender
Surat Peruntukan Perabot
Penerimaan/Penyusunan
Stok/Inventori
TOLAK

TERIMA

Pemilihan Murid
Pelantikan Warden
Dokumen/Peraturan
Lauching grant
Buka Akaun
Kebenaran Mengutip Wang
Bantuan/kewangan
Kemasukan murid
Taklimat
Penubuhan Badan Kebajikan
Waris
195

C. SENARAI SEMAK PEMBUKAAN ASRAMA BARU


Tindakan

Tandakan
( )

1. Mesyuarat Pengurusan
2. Taklimat Pentadbiran/Pengurusan Asrama
3. Prasarana

Catatan
________
________
________

4. Proses Tender

________

5. Surat Peruntukan Perabot

________

6. Penerimaan/Penyusunan

________

7. Stok/Inventori

________

8. Pemilihan Murid

________

9. Pelantikan Warden

________

10. Dokumen/Peraturan

________

11. Launching Grant


12. Buka Akaun
13. Kebenaran Mengutip Wang

________
________
________

14. Bantuan/Kewangan

________

15. Kemasukan Murid

________

16. Taklimat

________

17. Penubuhan Badan Kebajikan Waris

________

D. NORMA KERJA PENGURUSAN PEMBUKAAN ASRAMA BARU


196

Bi
l

Jenis Kerja

Masa yang
Diambil

Mesyuarat Pengurusan

Taklimat Pentadbiran/Pengurusan
Asrama

30 minit

Prasarana

30 minit

Proses Tender

Surat Peruntukan Perabot

10 minit

Penerimaan/Penyusunan

3 jam

Stok/Inventori

2 jam

Pemilihan Murid

3 jam

Pelantikan Warden

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

Dokumen/Peraturan

3 jam

Launching Grant

1 jam

1 jam

3 jam

30 minit

Buka Akaun

30 minit

Kebenaran Mengutip Wang

15 minit

Bantuan/Kewangan

30 minit

Kemasukan Murid

3 jam

Taklimat

1 jam

Penubuhan Badan Kebajikan Waris

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam
Seminggu

30 minit

197

2.

MPK PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID


A.

PROSES KERJA PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjaw
ab

Menerima senarai murid daripada


Pengetua/Guru Besar
Mengenalpasti bilik-bilik yang akan
didiami

Ketua Warden

2
3
4
5

Memastikan bilik/peralatan
lengkap
Menentukan agihan murid
mengikut bilik
Murid melapor diri di
asrama/taklimat

Menyemak senarai peralatan

Menyemak keperluan diri


murid/murid menerima peralatan
dan menandatangani borang
inventori
Murid dibawa ke bilik yang telah
ditentukan

Seksyen
Undangundang/Peratur
an

Ketua
Warden/Penyeli
a Asrama
Penyelia
Asrama
Warden
Pengetua/Guru
Besar, PK HEM,
Ketua Warden
Penyelia
Asrama
Penyelia
Asrama
Warden

198

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN


Menerima senarai nama daripada
Pengetua/Guru Besar
Mengenalpasti bilik perabot/alatan
Diurus oleh
Penyelia Asrama

Tidak

Lengkap?
Ya
Menentukan agihan mengikut bilik
Murid melapor diri/taklimat
Menyemak peralatan diri/
keperluan tinggal di asrama

Beli di
Koperasi

Tidak
Lengkap?
Ya
Murid menerima peralatan dan
menandatangani borang inventori
Murid dibawa ke bilik pengawas
asrama/Warden/Penyelia asrama

di

Murid mengemas katil dan peralatan


almari yang disediakan

199

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN


MURID
Tindakan

Tandakan
( )

Catatan

1. Terima senarai nama murid

2. Kenalpasti alatan/bilik lengkap


3. Agihan penempatan
4.

Menerima murid yang melapor diri

5. Menyemak peralatan diri/keperluan


tinggal di asrama
6. Murid menerima peralatan dan
menandatangani borang inventori
7. Murid dibawa ke bilik yang ditentukan
8. Pastikan murid mengemas katil dan
mengemas peralatan di almari

200

D. NORMA KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN


MURID
Bil
1
2

Jenis Kerja
Menerima senarai nama
Jawatankuasa Penempatan

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

2 minit
1 jam

mengenalpasti bilik-bilik yang akan


3

didiami oleh murid


Jawatankuasa Penempatan membuat

1 hari

agihan penempatan murid


Murid melapor diri / taklimat

1 jam

Menyemak peralatan diri/keperluan


tinggal di asrama menyerahkan alatan
5

kepada murid/mengutip yuran


Murid dibawa oleh petugas ke bilik

5 minit

yang ditentukan
Petugas / Penyelia Asrama menyemak

1 minit

borang akuan penerimaan


Murid mendapat tempat di asrama

5 minit

201

3.

MPK KEMASUKAN MURID KE ASRAMA


A. PROSES KERJA KEMASUKAN MURID KE ASRAMA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Mesyuarat Pengurusan Asrama

Pengetua / Guru

Mengedarkan Borang Permohonan

Besar
Penyelia/ Warden

Kemasukan Asrama
Pemilihan murid-murid

Seksyen
Undangundang/Peratur
an

Lembaga
Pengurusan
Asrama
Penyelia

Mengedarkan Surat Tawaran Kemasukan

Asrama
Pendaftaran Masuk dan Pengumpulan

Penyelia /

Dokumen Peribadi Murid

Pembantu
Pengurusan Murid

Menentukan Agihan murid-murid

mengikut bilik / dorm


Taklimat Asrama

dan Warden
Ketua Warden /
Warden
Pengetua / PK HEM

Menyemak Senarai Peralatan di bilik /

/ Ketua Warden
Penyelia Asrama

9.

dorm
Menyemak keperluan diri murid-murid

Penyelia Asrama /

10.

menerima peralatan dan

Warden

menandatangani borang inventori


Murid dibawa ke bilik / dorm yang telah

Warden

ditentukan

202

B.

CARTA ALIRAN KEMASUKAN MURID KE ASRAMA


Mesyuarat Pengurusan Asrama

Menyediakan borang
permohonan kemasukan ke
asrama
Menyemak borang dan
pemilihan murid

Tolak

Lengkap?

Tidak
Ya

Mengedarkan surat tawaran


asrama
Pendaftaran masuk dan
pengumpulan
dokumen peribadi
Semakan

Dilengkapkan semula

Lengkap
Tidak

Ya
Menentukan agihan murid
mengikut bilik
Taklimat

Menyemak senarai peralatan


Menyemak keperluan diri murid
dan menerima peralatan serta
menandatangani borang inventori
Murid dibawa ke bilik / dorm yang
ditetapkan

C. SENARAI SEMAK KEMASUKAN MURID ASRAMA


203

BiL

Tindakan

Tanda

( / )

1. Menghadiri mesyuarat pengurusan asrama


2. Mengedarkan borang permohonan kemasukan
Asrama

Catatan
______
______

3. Pemilihan murid-murid

______

4. Mengedarkan surat tawaran kemasukan asrama

______

5. Pendaftaran masuk dan pengumpulan dokumen


peribadi murid

______

6. Menentukan agihan murid-murid mengikut bilik/dorm


7. Taklimat asrama

______
______

8. Menyemak senarai peralatan di bilik/dorm

______

9. Menyemak keperluan diri murid-murid, menerima


peralatan dan menandatangani borang inventori

______

10. Murid dibawa ke bilik/dorm yang ditentukan

______

D.NORMA KERJA KEMASUKAN MURID KE ASRAMA


Bil

Proses Kerja

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
204

Seminggu
1
2

Mesyuarat Pengurusan Asrama


Mengedarkan Borang Permohonan

2 Jam
15 Minit

3
4

Kemasukan Asrama
Pemilihan murid-murid
Mengedarkan Surat Tawaran Kemasukan

30 minit
1 jam

Asrama
Pendaftaran Masuk dan Pengumpulan

1 jam

Dokumen Peribadi Murid


Menentukan Agihan murid-murid

7
8

mengikut bilik / dorm


Taklimat Asrama
Menyemak Senarai Peralatan di bilik /

9.

dorm
Menyemak keperluan diri murid-murid

10.

10 minit
30 minit
30 Minit

menerima peralatan dan

30 minit

menandatangani borang inventori


Murid dibawa ke bilik / dorm yang telah

10 minit

ditentukan

4. MPK PENGURUSAN MAKANAN


A. PROSES KERJA PENGURUSAN MAKANAN
Bil
1

Proses Kerja
Membuat pesanan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Penyelia Asrama /

Seksyen UndangUndang / Peraturan

205

Menerima bahan mentah

Warden
Penyelia Asrama /

Memeriksa kualiti dan kuantiti

Warden
Warden / Penyelia

bahan mengikut spesifikasi


yang ditetapkan
4

(mingguan/harian)
Proses memasak

Memeriksa kualiti dan kuantiti

masakan
Makanan disajikan

Murid makan

Asrama
(Makanan)
Pekerja Dewan Makan
(Dapur)
Penyelia Asrama/Warden
Pekerja Dewan Makan

206

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN MAKANAN


Membuat pesanan

Menerima bahan mentah

Memeriksa kualiti dan kuantiti

Tolak/Ganti

Tidak

Puashati?
Ya
Bahan mentah dimasak

Memeriksa kuantiti dan kualiti


masakan

Tidak
Tindakan
Susulan/
Ganti

Puashati?
Ya
Makanan disajikan

Murid makan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKANAN


207

Tindakan

Tandakan
(
/
)

Catatan

1. Membuat pesanan
2.Terima bahan mentah

3. Periksa kualiti dan kuantiti


4. Ambil tindakan susulan (Jika tidak
puashati)
5. Pastikan bahan dimasak
6. Periksa kuantiti dan kualiti masakan

7. Ambil tindakan susulan(Jika tidak


menepati kuantiti dan kualiti
7. Pastikan semua murid asrama
mendapat makanan.

D.NORMA KERJA PENGURUSAN MAKANAN


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang

Jumlah Unit Yang Boleh


208

Diambil
1
2

Membuat pesanan
Menerima bahan mentah daripada

pembekal
Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan

Dijalankan Dalam
Seminggu

10 minit
10 minit
1 jam

makanan yang dibekalkan mengikut


4
5

spesifikasi yang ditetapkan.


Menentukan bahan dimasak
Menentukan murid asrama mendapat

5 minit
10 minit

makanan mengikut kuantiti yang


ditetapkan dan berkualiti.

5. MPK PENGURUSAN KESIHATAN

A. PROSES KERJA PENGURUSAN KESIHATAN


Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
209

Peraturan
1

Membuat laporan

Ketua Asrama/AJK

2
3

Menerima laporan
Pemeriksaan awal dan rawatan

Bertugas
Warden / Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama

awal
Mengisi borang rawatan dan

Penyelia Asrama/ Warden

menghantar murid (jika perlu


5

rujuk)
Mendapatkan rawatan di hospital/

Klinik
Memaklumkan kepada

Pegawai Perubatan
Ketua Warden / Warden

penjaga/pentadbir sekiranya
7

dimasukkan ke wad
Menandatangani surat izin

Ibubapa / Penjaga

pembedahan sekiranya berlaku


8

kecemasan.
Menguruskan penghantaran

Warden / Penyelia Asrama

peralatan pakaian dan lain-lain


9

sekiranya dimasukkan ke wad.


Menguruskan kemasukkan ke bilik

Penyelia Asrama

sakit sekiranya mendapat cuti


10

sakit.
Mengaturkan lawatan untuk

11
12

menziarahi murid di wad.


Membawa murid pulang ke asrama
Menyediakan laporan khas

13

rawatan dalam buku log


Menyediakan laporan kejadian

Warden/Guru
Tingkatan/Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama
Ketua Warden / Warden

wabak kepada pentadbir

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KESIHATAN


Membuat laporan
Terima laporan

210

Pemeriksaan awal
Rawatan
Ringan

Serius?

Tidak

Ya
Isi borang rawatan
Sediakan pengangkutan ke

hospital

Rawatan Hospital

Cuti Sakit?
Masuk bilik
sakit/
balik
ke
rumah

Ya

Tidak

Tidak

Masuk Wad?

Ya

Hadir Sekolah

Maklumkan kepada ibu


bapa/penjaga / pentadbir
Pembedahan

Tidak

Ya
Tandatangan kebenaran

pembedahan

Hantar peralatan/pakaian murid


Terima lawatan/ziarah
Keluar Wad
Balik ke asrama

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESIHATAN


Tindakan

Tandakan
(
/
)

Catatan

1. Membuat laporan
211

2. Terima laporan

3. Buat pemeriksaan awal


4. Pastikan penyakit serius/
tidak
5. Pastikan borang rawatan/surat
pengesahan sekolah diisi (sekiranya
perlukan rawatan lanjut)
6. Hantar pesakit ke hospital

7. Maklumkan kepada ibu bapa /penjaga/


pentadbir
8. Dapatkan tandatangan kebenaran
pembedahan (Jika perlu)
9. Hantar peralatan/pakaian pesakit
10. Maklumkan kepada pengawas bilik sakit
11. Aturkan lawatan/ziarah
12. Jemput pesakit/murid asrama
apabila keluar wad.
13.Uruskan kemasukan ke bilik sakit

D. NORMA KERJA PENGURUSAN KESIHATAN


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2

Membuat laporan
Warden terima laporan daripada

2 minit
3 minit

pengawas
Penyelia Asrama/Warden melakukan

5 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

pemeriksaan awal.
212

Penyelia asrama/warden mengisi

borang rawatan dan surat jaminan


Murid dihantar untuk mendapatkan

10 minit
1 jam

rawatan segera di hospital bagi kes


6

yang serius
Murid sakit biasa/tidak serius diberikan

rawatan mengikut keperluan.


Warden bertugas memaklumkan kes

5 minit
10 minit

kepada ibu bapa/penjaga/pentadbir jika


8

dimasukkan ke wad.
Ibubapa /penjaga menandatangani

1 Jam

surat izin pembedahan (dalam kes


9

kecemasan)
Warden bertugas/Penyelia Asrama

1 Jam

menguruskan penghantaran keperluan


alatan/pakaian pesakit yang
10

dimasukkan ke wad.
Warden bertugas menguruskan

11

program menziarahi pesakit di hospital.


Warden bertugas/Penyelia Asrama

5 minit
1 hari

menjemput/membawa pesakit pulang


12

dari hospital ke asrama.


Warden bertugas/Penyelia Asrama

1 Jam

menempatkan murid yang mendapat


cuti sakit ke bilik sakit/menguruskan
murid balik (jika sakit berjangkit)

6. MPK SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


A. PROSES KERJA SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK
Bil

Proses Kerja

Membuat aduan

2
3
4

Menerima aduan
Menyiasat punca gangguan
Membuat laporan kepada

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

Ketua Asrama/AJK
Bertugas
Warden
Warden / Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama
213

Pengetua/Guru Besar untuk


5

menghubungi JBA/TNB/JKR/Elektrik
Mengambil tindakan susulan untuk

Warden / Penyelia Asrama

mengatasi gangguan tersebut.


Menyediakan laporan dalam buku

Warden / Penyelia Asrama

log

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN


ELEKTRIK
Membuat aduan

Terima aduan

Menyiasat punca kejadian

214

Membuat laporan kepada


Pengetua/Guru Besar

Hubungi pihak berkenaan


(JBA/TNB/JKR)

Tindakan susulan segera

215

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR


DAN
ELEKTRIK
Tindakan

Tandakan
(
/
)

Catatan

1. Membuat aduan
2. Terima aduan
3.Siasat punca kejadian
4.Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar
5. Hubungi pihak berkenaan
(JBA /TNB/JKR- Elektrik)
6.Laksanakan tindakan susulan

216

D. NORMA KERJA PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN


ELEKTRIK
Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2
3
4

Membuat aduan
Menerima aduan
Menyiasat punca kejadian
Memaklumkan kepada Pengetua / Guru

2 minit
3 minit
30 minit
5 minit

Besar
Menghubungi pihak berkenaan

30 minit

JBA/TNB/JKR
Melaksanakan tindakan susulan

1 Jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

217

7. MPK LATIHAN KEBAKARAN


A. PROSES KERJA LATIHAN KEBAKARAN
Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Merancang dan menetapkan tarikh

Ketua Warden

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

Guru Penasihat Kadet


Bomba
Warden / Kadet Bomba

Menyediakan pelan laluan

3
4

kebakaran
Menghubungi pihak bomba
Mengadakan taklimat latihan

Warden
Pegawai Bomba / Warden

5
6
7

kebakaran
Latihan kebakaran dilaksanakan
Penilaian
Laporan

Warden
Pegawai Bomba / Warden
Warden

218

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN

Merancang dan menetapkan tarikh latihan


kebakaran
Menyediakan pelan laluan kebakaran

Menghubungi pihak bomba

Taklimat latihan kebakaran

Latihan kebakaran dilaksanakan

Arahan
buat
semula
pada masa lain

Tidak

Puashati?
Ya
Laporan

C. SENARAI SEMAK LATIHAN KEBAKARAN


219

Tindakan

Tandakan
(

Catatan

/ )

1.Rancangan dan tetapkan tarikh


latihan
2.Sediakan pelan laluan kebakaran
3.Hubungi pihak bomba
4. Beri taklimat latihan kebakaran

5.Jalankan/laksanakan latihan kebakaran


6.Buat penilaian/sediakan laporan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
220

Seminggu
1

Merancang dan menetapkan tarikh

1 jam

2
3
4
5

latihan
Menyediakan pelan laluan kebakaran
Menghubungi pihak bomba
Taklimat latihan kebakaran
Menjalankan /melaksanakan latihan

1 jam
15 minit
1 jam
15 minit

kebakaran
Membuat laporan/penilaian

30 minit

221

8. MPK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


A.
Bil

PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Proses Kerja

1
2

Menubuhkan jawatankuasa
Merancang aktiviti penggunaan

bilik khas
Menyusun jadual tugas

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

PK HEM
Ketua Warden
Warden

Undang-undang
dan Peraturan
Asrama

Menyelia kebersihan dan keceriaan

5
6

bilik-bilik khas.
Penilaian
Tindakan susulan

Warden / Penyelia Asrama


Warden
Warden

222

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Menubuhkan ahli jawatankuasa
Merancang aktiviti penggunaan bilik khas
Menyusun jadual tugas
Menyelia kebersihan, keceriaan dan
peralatan serta perabot bilik khas

susunan
Membersihkan
menyusun dan
menceriakan
semula

Tidak
Puas hati?

Ya
Diteruskan/Pengiktirafan

223

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2.Rancangan aktiviti penggunaan bilik
khas.
3. Susunan jadual tugas
4.Menyelia:
-

kebersihan

Keceriaan

susunan peralatan/perabot

5.Sediakan laporan/penilaian
6.Tindakan susulan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


224

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti penggunaan bilik

15 minit
1 jam

3
4

khas
Menyusun jadual tugas
Menyelia kebersihan,keceriaan dan

30 minit
2 jam

5
6

susunan perabot/peralatan.
Menyediakan laporan
Tindakan susulan

30 minit
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

9. MPK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


A. PROSES KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN
225

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

1
2

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti dan anggaran

Pengetua/Guru Besar
Ketua warden

3
4
5
6

kos
Mendapatkan persetujuan
Melaksanakan aktiviti
Penyeliaan
Penilaian

Pengetua/Guru Besar
Warden /AJK
Warden
Warden

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

226

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Menubuhkan ahli jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar
Ubahsuai
Tidak

Setuju?
Ya
Laksanakan aktiviti
Penyeliaan dan penilaian

Tidak
Berkesan?
Ya
Aktiviti diteruskan
Menyediakan laporan

227

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Tindakan

Tandakan
(
/ )

Catatan

1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran
kos
3. Dapatkan persetujuan Pengetua /
Guru Besar
4. Laksanakan aktiviti
5. Buat Penyeliaan / penilaian
6. Sediakan laporan

228

D. NORMA KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Bil

Jenis Kerja

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti dan anggaran kos
Meminta persetujuan Pengetua/Guru

4
5
6

Besar
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan / penilaian
Menyediakan laporan

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

15 minit
2 jam
10 minit
2 jam
1 jam
1 jam

229

10. MPK PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


A . PROSES KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI
Bil

Proses Kerja

1
2

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti dan anggaran

3
4
5
6

kos
Mendapatkan persetujuan
Melaksanakan aktiviti
Penyeliaan
Penilaian

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

Pengetua
PK HEM
Pengetua
Ketua warden
Warden
Ketua warden

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


230

Menubuhkan ahli jawatankuasa


Merancang aktiviti dan anggaran kos
Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar
Ubahsuai
Tidak

Dipersetuju?
Ya
Laksanakan aktiviti
Sediakan laporan dan penilaian

Tidak
Berkesan?
Ubahsuai
Ya
Aktiviti diteruskan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN RIADAH DAN REKERASI


Tindakan

Tandakan

Catatan
231

1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2.Rancangan aktiviti dan buat anggaran
kos
3.Dapatkan kebenaran Pengetua /
Guru Besar
4.Laksanakan aktiviti
5. Buat Penyeliaan / penilaian
6.Sediakan laporan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


Bil
1
2

Jenis Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

15 minit
2 jam
232

Meminta persetujuan Pengetua/Guru

4
5
6

Besar
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan / penilaian
Menyediakan laporan

10 minit
2 jam/hari
2 jam/hari
1 jam

11. MPK ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


A.
Bil
1
2

PROSES KERJA ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


Proses Kerja

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

Pengetua/Guru Besar
PK HEM
233

Taklimat,bimbingan dan panduan

Ketua Warden

kepada murid asrama


Pelaksanaan aktiviti

Ketua Warden

5
6
7

Menyelia aktiviti
Penilaian
Menyediakan laporan

Warden
Ketua Warden
Ketua Warden

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


Menubuhkan ahli jawatankuasa
Merancang aktiviti
Taklimat, panduan dan bimbingan kepada
murid asrama.
Melaksanakan aktiviti
234

Penyeliaan
Penilaian

Perjumpaan
Khas

Tidak

Berkesan?
Ya
Pengiktirafan / Teruskan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Merancang aktiviti
3. Beri taklimat dan panduan kepada
murid asrama.
235

4. Laksanakan aktiviti

5. Penyeliaan dan Penilaian

6. Ambil tindakan susulan

D. NORMA KERJA ETIKA MAKAN/JAMUAN RASMI


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Membuat perancangan aktiviti
Beri taklimat dan panduan kepada

15 minit
1 jam
1 jam

4
5
6

murid asrama
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan dan penilaian
Tindakan susuan

1 jam
1 jam
2 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

236

237

12. MPK AKTIVITI PATRIOTISME


A. PROSES KERJA AKTIVITI PATRIOTISME
Bil

Proses Kerja

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti
Taklimat,bimbingan dan panduan

4
5
6
7

kepada murid
Melaksanakan aktiviti
Menyelia aktiviti
Penilaian/pengiktirafan
Laporan/Tindakan susulan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen UndangUndang /
Peraturan

Pengetua/Guru Besar
Ketua Warden
Ketua Warden
Warden
Warden
Warden
Warden

B. CARTA ALIRAN AKTIVITI PATRIOTISME


Menubuhkan ahli jawatankuasa
238

Merancang aktiviti
Taklimat,panduan dan bimbingan kepada
murid
Melaksanakan aktiviti

Penyeliaan
Penilaian

Perjumpaan
Khas

Tidak
Berkesan?
Ya
Pengiktirafan / Teruskan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME


Tindakan

Tandakan
(
/ )

Catatan

1.Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


239

2.Rancangan aktiviti
3.Beri taklimat dan panduan kepada
murid
4.Laksanakan aktiviti

5.Penyeliaan
6.Penilaian
7.Sediakan laporan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME


Bil
1
2

Jenis Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Membuat perancangan aktiviti

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

15 minit
1 jam
240

3
4
5
6

Taklimat dan panduan kepada murid


Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan dan penilaian
Menyediakan laporan

1 jam
1 hari
1 jam
1 jam

13.MPK PENGURUSAN JADUAL HARIAN


A. PROSES KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN
Bil
1

Proses Kerja
Mengedar dan memberi taklimat

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua / Guru Besar

jadual waktu harian

Seksyen UndangUndang /
Peraturan
Undang-undang
dan Peraturan
Asrama

Menguatkuasakan jadual harian

Ketua Warden
241

Mengambil tindakan susulan

Warden

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL HARIAN


Mengedar jadual harian
Memberi taklimat
Mempamerkan jadual harian di dorm dan
Papan kenyataan.
Penguatkuasaan
242

Tindakan
disiplin

Tidak

Dipatuhi?
Ya
Pengiktirafan / pengukuhan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL HARIAN


Tindakan

Tandakan
(
/ )

Catatan

1. Edar jadual harian


2. Taklimat
3. Pamer jadual harian di tempat
strategik
243

4. Penguatkuasaan

5. Pengiktirafan
6. Tindakan susulan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN ASRAMA


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2
3

Mengedarkan jadual harian


Memberi taklimat
Pamerkan jadual harian di tempat

10 minit
1 jam
15 minit

4
5
6

strategik
Melaksanakan penguatkuasaan
Memberi pengiktirafan
Mengambil tindakan susulan

1 hari
15 minit
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

244

14. MPK OUTING DAN PULANG BERMALAM


A. PROSES KERJA OUTING DAN PULANG BERMALAM
Bil
1
2

Proses Kerja
Menerima permohonan
Memproses permohonan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Ketua Warden
Warden

Seksyen UndangUndang /
Peraturan
Undang-undang
dan Peraturan
Asrama

3
4
5

Memberi kelulusan/menolak
Menyerahkan kad kebenaran
Murid asrama keluar dengan

mematuhi peraturan berpakaian


Murid balik dan melaporkan diri ke

pondok Pengawal Keselamatan


Mengambil tindakan susulan

Ketua Warden/warden
Pengawal Keselamatan
Warden / Pengawal
Keselamatan
Warden / Pengawal
Keselamatan
Warden
245

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM


Menerima permohonan
Memproses permohonan
Tolak
permohonan

Tidak

Lengkap?
Ya
Tandatangan kad kebenaran

Murid menyerahkan kad


kebenaran di pondok pengawal
keselamatan
246

Murid keluar (patuhi pakaian)


Murid balik semula ke asrama
Melapor diri di pondok pengawal
keselamatan
Tidak
Kad
ditahan

Tepati masa?
Ya

Tindakan
disiplin

Ambil semula kad

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM


Tindakan

Tandakan
(
/ )

Catatan

1. Terima permohonan
2. Proses permohonan
3. Pastikan maklumat lengkap

4. Tandatangan Kad Kebenaran

5. Pastikan murid menyerahkan


kad di pondok pengawal
keselamatan
247

6. Pastikan murid keluar


mengikut jadual dan mematuhi
peraturan berpakaian
7. Pastikan murid balik semula
ke asrama menepati masa(ikut jadual)
8. Ambil tindakan susulan kepada
murid asrama yang tidak

mematuhi peraturan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN OUTING DAN PULANG


BERMALAM
Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2
3

Menerima permohonan
Memproses permohonan
Memastikan maklumat pemohon

10 minit
30 minit
10 minit

4
5

lengkap
Menandatangani kad kebenaran
Memastikan murid menyerahkan kad

30 minit
15 minit

kebenaran.
Memastikan murid keluar mengikut

15 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

jadual dan mematuhi peraturan


7

berpakaian
Memastikan murid balik semula ke

asrama
Mengambil tindakan susulan kepada

1 jam
30 minit

murid yang tidak mematuhi peraturan.


248

15. MPK MASUK KELUAR PELAWAT


A.
Bil
1

PROSES KERJA MASUK KELUAR PELAWAT


Proses Kerja

Pelawat melapor diri di pondok

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengawal Keselamatan

pengawal keselamatan

Seksyen UndangUndang /
Peraturan
Peraturan dan
Undang-undang
Sekolah dan
Asrama

Menyemak dan merekod butiran

Pengawal Keselamatan

3
4
5
6

pengenalan pelawat
Mengambil kad pelawat
Membenarkan pelawat masuk
Pelawat berjumpa petugas siaraya
Membuat hebahan kehadiran

Pengawal Keselamatan
Pengawal Keselamatan
AJK Murid
AJK Murid

7
8

pelawat
Perjumpaan berlangsung
Menghebahkan waktu lawatan

AJK Murid
AJK Murid

sudah tamat
Pelawat menyerahkan kad dan

Pengawal

meninggalkan kawasan
asrama/sekolah dan memulangkan
pas pelawat

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


249

Pelawat melapor diri di pondok pengawal


keselamatan
Menyemak dan merekodkan butiran
pengenalan pelawat.
Dapatkan
kebenaran
Pengetua/Guru Besar

Tidak

Puashati?
Ya
Membenarkan pelawat masuk dengan kad
pelawat

Pelawat berjumpa petugas siaraya

Membuat hebahan
Perjumpaan berlangsung
Membuat hebahan masa lawatan sudah
tamat.
Tidak
Ambil
tindakan

Dipatuhi?
Ya
Pelawat menyerahkan kembali pas

pelawat
kepada pengawal dan keluar

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


250

Tindakan

1.

Tandakan
(
/
)

Catatan

Pastikan pelawat melapor diri

2. Semak dan rekod butiran pengenalan


pelawat.

3. Beri kebenaran pelawat masuk jika

berpuas hati.

4. Berikan Pas Pelawat

5. Pastikan pelawat berjumpa petugas


siaraya.
6. Pastikan hebahan dibuat
7. Pastikan perjumpaan pelawat-murid
berlangsung
8. Buat hebahan jika masa lawatan
sudah tamat

9. Ambil tindakan jika pelawat tidak


mematuhi.
10. Pastikan pelawat keluar

D. NORMA KERJA PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

251

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2

Memastikan pelawat melaporkan diri


Menyemak dan merekod butiran

3 minit
1 minit

pengenalan pelawat.
Memberi kebenaran pelawat masuk

1 minit

dengan pas pelawat


Memastikan pelawat berjumpa petugas

1 minit

siaraya
Membuat hebahan kehadiran pelawat

1 minit

kepada murid.
Memaklumkan kepada pelawat waktu

1 minit

lawatan tamat.
Memastikan pelawat keluar dan

5 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

menyerahkan pas pelawat

252

16. MPK PENULISAN LAPORAN HARIAN


A.
Bil

PROSES KERJA PENULISAN LAPORAN HARIAN


Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Warden

Membuat rondaan sambil


mendapatkan maklumat dari
penyelia, pengawas dan murid

Mengambil tindakan yang


sewajarnya

Warden

Menyediakan Laporan

Warden

Menyerahkan laporan

Ketua Warden

Berbincang dengan Ketua


Warden

6
Tindakan selanjutnya.

Seksyen UndangUndang / Peraturan


Undang-undang dan
Peraturan Sekolah
dan Asrama

Warden Bertugas
Pengetua / Guru
Besar

253

B. CARTA ALIRAN MEMBUAT LAPORAN HARIAN

Membuat rondaan sambil mengumpul data


Mengambil tindakan yang sewajarnya
Menulis laporan
Menyerahkan laporan kepada Ketua
Warden/
Warden bertugas
Berbincang/
siasatan
lanjut

Puas hati ?
Ya
Tindakan selanjutnya

C. SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN


254

TINDAKAN

TANDAKAN
( / )

CATATAN

1. Buat rondaan
2. Dapatkan maklumat
3.

Ambil tindakan sewajarnya

4.

Sediakan laporan

5. Serahkan laporan kepada Ketua Warden


6. Bincang dengan Ketua Warden
7. Tindakan susulan

D. NORMA KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN


255

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Membuat rondaan

Mendapatkan maklumat

30 minit

Ambil tindakan yang sewajarnya

10 minit

Menyediakan laporan

30 minit

Menyerahkan laporan kepada Ketua


Warden

3 minit

Berbincang dengan Ketua Warden

30 minit

Tindakan susulan

30 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

1 Jam

LAMPIRAN
FORMAT LAPORAN HARIAN WARDEN
ASPURA / ASPURI
Nama Warden Bertugas : _________________________________________________
256

Hari : _____________________________ Tarikh : ____________________________


Bil. Murid : ________________

Waktu
1.

Butiran
Kebersihan / Keceriaan

Tindakan

Asrama keseluruhan : ______________________


Bilik Khas
Kamar

: ______________________
: ______________________

Bilik Air/Tandas
: ______________________
2.
Kelas Persediaan : _____________________________
_____________________________________________
2.

_____________________________________________
Kerosakan
: ______________________________
_____________________________________________

3.

_____________________________________________
Kesihatan:
4.1. Rawatan : _______________________________
4.2. Bilik Sakit: _______________________________
4.3. Wad/Rawatan Lanjut:______________________

4.

4.4. Bilangan Murid Sakit : ___________________


Makan :
5.1. Bekalan : ________________________________

5.

5.2. Masakan: ________________________________


Riadah : _____________________________________
_____________________________________________

6.

_____________________________________________
Kehadiran Solat Berjemaah:
_____________________
____________________________________________

7.

____________________________________________
Kes Disiplin : _________________________________
____________________________________________

8.

____________________________________________
Lawatan :
9.1. Lawatan Masuk : __________________________

9.

9.2. Lawatan Keluar : __________________________


Hal-Hal Lain : _________________________________
257

_____________________________________________
_____________________________________________

Tandatangan Warden

Tandatangan PK HEM/Ketua Warden

.
.

258

17.

MPK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN


OLEH
PENGETUA/GURU BESAR

A. PROSES KERJA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN


OLEH PENGETUA / GURU BESAR
Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Menerima arahan

Berbincang dengan Pengetua


(jika perlu)

Melaksanakan arahan

Warden

Melaporkan hasil kerja

Ketua Warden

Tindakan susulan yang


sewajarnya.

Ketua Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Warden
Ketua Warden

259

B. CARTA ALIRAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN


OLEH PENGETUA / GURU BESAR
Menerima arahan
Dapatkan penjelasan
selanjutnya

Tidak
Berbincang dengan Pengetua/Guru
Besar
Ya
Laksanakan arahan

Membuat laporan
Tidak

Puas hati?
Ya
Tindakan susulan

260

C. SENARAI SEMAK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN


OLEH PENGETUA / GURU BESAR
TINDAKAN

TANDAKAN
( / )

CATATAN

1. Terima arahan
2. Berbincang dengan Pengetua/Guru Besar
3. Dapatkan penjelasan lanjut
4. Laksanakan arahan
5. Sediakan laporan
6. Tindakan susulan

D. NORMA KERJA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN


OLEH PENGETUA / GURU BESAR
261

Bil

Jenis Kerja

Menerima arahan

Berbincang dengan Pengetua/Guru


besar

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

2 minit
15 minit
15 minit

Mendapatkan penjelasan lanjut


4
Melaksanakan arahan
5

mengikut
keperluan
30 minit

Menyediakan laporan (minit curai)


6
Mengambil tindakan susulan

mengikut
keperluan

18. MPK PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

262

A.
Bi
l
1.

PROSES KERJA PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Membentuk
jawatankuasa

Pengetua/Guru
Besar

Merancang aktiviti

PK HEM

Memberi taklimat kepada


murid asrama

Ketua Warden

Pemeriksaan harian dan


mingguan

Warden

Penilaian

Ketua Warden

Tindakan susulan

Warden

Seksyen UndangUndang/ Peraturan


Undang-undang dan
peraturan asrama

2.
3.
4.
5.
6.

263

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Membentuk jawatankuasa

Merancang aktiviti

Memberi taklimat kepada murid

Pemeriksaan harian dan mingguan

Tidak

Mencapai tahap?

Tindakan
susulan
Ya
Pengiktirafan
Diteruskan

264

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN


KECERIAAN
TINDAKAN

TANDAKAN

CATATAN

( / )
1. Bentuk Jawatankuasa
2. Rancang aktiviti

3. Taklimat kepada murid


4. Pemeriksaan harian/mingguan

5. Denda (jika perlu) / Tindakan susulan

6. Penilaian

7. Pengiktirafan / Hadiah

D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


265

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Membentuk Ahli Jawatankuasa

Merancang aktiviti

1 jam

Taklimat kepada murid

1 jam

Pemeriksaan harian/ mingguan

1 jam

Melaksanakan denda (jika perlu) /


tindakan susulan

Penilaian

Pengiktirafan/ hadiah

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Dalam
Seminggu

15 minit

30 minit
1 jam
10 minit

19. MPK
PENGURUSAN
PENGANGKUTAN
BERMALAM
HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

PULANG

266

A. PROSES
KERJA
PULANG
BERMALAM

PENGURUSAN PENGANGKUTAN
HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

Bil

Proses Kerja

Mendapatkan maklumat murid


yang memerlukan
perkhidmatan pengangkutan
dengan mengisi borang
permohonan

2
3
4

Pegawai Yang
Seksyen UndangBertanggungjawa
Undang/
b
Peraturan
Warden
Ketua Warden

Warden
Menguruskan tempahan dan
agihan tiket/ waran
Warden
Mengambil tindakan susulan
Warden
Menguruskan penghantaran
murid ke perhentian bas/
kereta api/lapangan terbang
Warden
Memastikan murid asrama
menaiki kenderaan mengikut
jadual

B.
CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN
BERMALAM HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

PULANG
267

Mengedar borang untuk mendapatkan


maklumat murid yang memerlukan
perkhidmatan

Menguruskan tempahan tiket/ waran

Tindakan
susulan
Tidak

Tiket mencukupi?
Ya
Mengagihkan tiket/ waran
Menguruskan pengangkutan murid ke
perhentian
bas/ kereta api/lapangan terbang
Memastikan murid menaiki
kenderaan
Tiba

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN


PULANG
BERMALAM HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL
268

TINDAKAN
CATATAN

TANDAKAN

( / )
1. Mengedarkan borang untuk maklumat murid asrama
yang memerlukan perkhidmatan pengangkutan

2. Uruskan tempahan tiket/ waran


3. Agihan tiket/ waran
4. Uruskan pengangkutan menghantar murid
ke perhentian bas/ kereta api lapangan
terbang
5. Pastikan murid menaiki kenderaan

D.
NORMA KERJA PENGURUSAN PENGANGKUTAN
BERMALAM HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL
Masa

PULANG

Jumlah Unit Yang


269

Bil
1

Jenis Kerja
Mengedar borang untuk
mendapatkan maklumat murid
yang memerlukan
perkhidmatan

Yang
Diambil

Boleh Dijalankan
Dalam Seminggu

30 minit

90 minit

Menguruskan tempahan tiket/


waran

30 minit

Mengagihkan tiket/ waran

30 minit

Menguruskan pengangkutan
murid ke perhentian bas/ kereta
api/lapangan terbang

15 minit

Memastikan murid asrama


menaiki kenderaan

20. MPK MENGENDALI MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN


A. PROSES KERJA MENGENDALI MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN

270

Bi
l

1
2

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Menerima aduan dan


menyiasat kes yang
berlaku

Sesksyen
UndangUndang/
Peraturan

Warden
Ketua Warden

Membuat laporan kes


3
4

Setiausaha
Lembaga
Disiplin

Menerima panggilan
mesyuarat

AJK Disiplin

Hadir mesyuarat

Membentang laporan kes

Membuat keputusan dan


melaksana tindakan

Warden
Lembaga Disiplin
Guru Bimbingan
Rujukan kes
(jika perlu)

B. CARTA ALIRAN PENGENDALIAN KES DISIPLIN


Menerima aduan dan menyiasat kes yang
berlaku
271

Buang kes
Tidak

Puas hati/ ada kes


Ya
Membuat laporan kes kepada Ketua Warden
Menerima panggilan mesyuarat
Hadir mesyuarat
Membentang laporan kes
Perbicaraan

Buang Kes
Tidak

Bersalah?
Ya
Hukuman / Tindakan susulan
Guru Bimbingan

C. SENARAI SEMAK PENGENDALIAN KES DISIPLIN


TINDAKAN
CATATAN

TANDAKAN

( / )
1. Terima aduan
272

2. Siasat kes yang berlaku


3. Buat laporan kes kepada Ketua Warden
4. Memanggil mesyuarat
5. Hadiri mesyuarat
6. Bentang laporan kes
7. Buat keputusan
8. Murid dirujuk kepada
Guru Bimbingan
(jika perlu)

D. NORMA KERJA MENGENDALIKAN KES DISIPLIN

Bil

Jenis Kerja

Menerima aduan

Masa
Yang
Diambil

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam
Seminggu

3 minit
273

Menyiasat kes yang berlaku

1 jam

Membuat laporan kepada Ketua


Warden

Memanggil mesyuarat

1 minit

Menghadiri mesyuarat

1 jam

Membentang laporan kes

Membuat keputusan

5 minit

Mencadangkan kes dirujuk


kepada Guru Bimbingan

5 minit

10 minit

10 minit

21. MPK PENGURUSAN BILIK BACAAN


A. PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK BACAAN
Bi
l

Proses Kerja

Menubuhkan Jawatankuasa

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Sesi UndangUndang/
Peraturan

Pengetua / Guru
Besar
274

Merancang aktiviti
penggunaan bilik bacaan

PK HEM

Menyusun jadual tugas/


pengurusan bilik bacaan

Ketua Warden

Menyelia kebersihan,
keceriaan dan susunan
peralatan serta perabot di
bilik bacaan

Ketua Warden /
Penyelia

Penilaian

Ketua Warden/
Warden bertugas

Tindakan susulan

Ketua Warden/
Warden bertugas

Undang-undang
dan Peraturan
Sekolah serta
Asrama

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK BACAAN


Membentuk jawatankuasa

Merancang aktiviti penggunaan bilik


bacaan

275

Menyusun jadual tugas/ pengurusan


bilik bacaan
Menyelia kebersihan, keceriaan dan
susunan peralatan serta perabot bilik
bacaan

Buat
Teguran
Tindakan
Susulan

Tidak

Puas hati?
Ya
Laporan / Pengiktirafan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK BACAAN


TINDAKAN

TANDAKAN
( / )

CATATAN

1. Membentuk jawatankuasa
2. Merancangan aktiviti penggunaan bilik bacaan

276

3. Menyusun jadual tugas/pengurusan bilik


bacaan
4. Menyelia kebersihan, keceriaan,
Susunan alatan dan perabot bilik bacaan
5. Sediakan laporan

D. NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK BACAAN


Bi
l

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Menubuhkan Jawatankuasa

15 minit

Merancang aktiviti
penggunaan bilik bacaan

15 minit

Menyusun jadual tugas/

10 minit

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam
Seminggu

277

pengurusan bilik bacaan


4

Menyelia kebersihan,
keceriaan dan susunan
peralatan serta perabot di
bilik bacaan

5 minit

5 minit
Penilaian

5 minit
Tindakan susulan

22. MPK MENYELIA KELAS PERSEDIAAN


A. PROSES KERJA MENYELIA KELAS PERSEDIAAN

Bi
l
1

Proses Kerja

Membuat pemantuan

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b
Warden

Seksyen
UndangUndang/
Peraturan
Undang-undang
278

secara berkala

Sekolah dan
Asrama

Menyelia kelas persediaan

Warden

Penilaian

Ketua Warden

Laporan

Warden

Tindakan susulan

Warden

B. CARTA ALIRAN PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN

Membuat pemantauan

Menyelia kelas persediaan


Tidak

Puas hati ?

Buat teguran
279

tindakan
disiplin

Ya

Sediakan laporan harian

Tindakan susulan

C.SENARAI SEMAK PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN


TINDAKAN

TANDAKAN
( / )

CATATAN

1.Membuat pemantauan
2. Seliaan
3. Penilaian

280

4. Laporan
5. Tindakan susulan

D. NORMA KERJA PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN

Bil

Jenis Kerja

Masa
Yang
Diambil

Membuat pemantauan

2 jam

Menyelia kelas persediaan

2 jam

Membuat penilaian

30 minit

Membuat laporan

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam
Seminggu

Mengikut
keperluan
281

Tindakan susulan

30 minit

23. MPK PENYEDIAAN PRESTASI AKADEMIK


A. PROSES KERJA PENYEDIAAN PRESTASI AKADEMIK
Bil

Proses Kerja

Mengumpul dan menyemak


keputusan peperiksaan / ujian

Menyaring keputusan murid yang


tidak mencapai tahap minimum

Pegawai Yang
Seksyen
Bertanggungjawa Undang-Undang/
b
Peraturan
Guru Tingkatan
/Guru Mata
Pelajaran/
Mentor
Penolong Kanan/
HEM, Guru Kanan
Mata Pelajaran/
Warden

Peraturan
Peperiksaan
UPSR/PMR/SPM/
STPM
Matlamat Sekolah
Blue Print
Pelunjuran

282

Mengumpulkan murid

Warden

Memberi Khidmat Nasihat


(pemulihan/ pengayaan/
pengukuhan)

Guru Mata
Pelajaran
Guru Bimbingan

Rujuk kepada Guru Bimbingan


dan Panitia Mata Pelajaran

Guru Mata
Pelajaran
Guru Bimbingan

6.
Pengiktirafan
Pengetua / Guru
Besar

7.
Maklum kepada ibubapa /
penjaga

Ketua Panitia Mata


Pelajaran

B. CARTA ALIRAN PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK MURID ASRAMA

Mengumpul dan menyemak keputusan


peperiksaan ujian
Menyaring keputusan murid yang tidak
mencapai tahap minimum
Tidak
Perjumpaan
Ibu bapa/
Penjaga
Rujuk kepada
Kaunselor dan

Mencapai Tahap ?
Ya

Pengiktirafan
283

Ketua Panatia
Makluman kepada ibu bapa / penjaga

C. SENARAI SEMAK PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK


TINDAKAN

TANDAKAN
( / )

CATATAN

1. Kumpul dan semak keputusan peperiksaan


2. Saring keputusan
3. Pastikan murid mencapai tahap
4. Jika tidak adakan perjumpaan khas murid
dan ibu bapa atau penjaga
5. Rujuk kepada Guru Bimbingan/Ketua panitia
Mata Pelajaran
284

6. Beri pengiktirafan

D. NORMA KERJA PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK

Bil

Jenis Kerja

Masa
Yang
Diambil

Mengumpul keputusan
peperiksaan /ujian

30 minit

Menyemak keputusan
peperiksaan / ujian

1 jam

Menyaring keputusan
peperiksaan /ujian

30 minit

Mengadakan perjumpaan khas


murid dan ibu bapa/ penjaga

1 jam

Merujuk kepada Guru


Bimbingan/ Ketua Panitia Mata
Pelajaran

5 minit

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam
Seminggu

285

30 minit
Memberi pengiktirafan

24. MPK PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN / ALATAN


KEPERLUAN
MURID
A.
PROSES KERJA BAGI
BANGUNAN/
ALATAN KEPERLUAN MURID
Bi
l

PENGURUSAN

Proses Kerja

Pegawai yang
Bertanggungjawa
b

Membuat pemeriksaan kerosakan


di
bangunan asrama oleh warden/
penyelia

Pengetua / Guru
Besar

KEROSAKAN

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

1
.

2.
Jika terdapat kerosakan, catatkan
kerosakan ke dalam buku daftar
3 kerosakan.
.
Laporan kepada JPN / PPD
4.

Ketua Warden/
Warden
Pengetua/Guru
Besar
Pengarah / PPD
286

Membuat kerja-kerja membaik


5 pulih
.
kerosakan.
6.
.

Sahkan kerja-kerja telah siap dan


memuaskan.

7 Membuat pemeriksaan/semakan
barang-barang asrama.

8.

Membuat laporan keperluan ke


dalam buku laporan keperluan
alatan.

Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Ketua Warden
Pengetua / Guru
Besar

Jika perlu buat pesanan


pembelian.

B. CARTA ALIRAN BAGI MELAYANI PENGADUAN MURID BERKENAAN


DENGAN BORANG KEPERLUAN / MASALAH KEROSAKAN
Membuat pemeriksaan kerosakan di bangunan asrama/
Menerima aduan keroasakn dari murid

Dalam buku laporan catat laporan barang-barang


keperluan /
kerosakan dalam buku laporan kerosakan / keperluan

Minta kebenaran membeli / baik pulih

287

Tidak
Lulus

Lulus

Melaksanakan kerja-kerja.membaik pulih /


menyediakan barang-barang keperluan

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEROSAKAN


BANGUNAN/KEPERLUAN
MURID
Tindakan
Catatan

T andakan
(

/ )

1. Membuat pemeriksaan kerosakan di


bangunan asrama.
2. Catatkan kerosakan ke dalam buku daftar
kerosakan.
3. Laporan kerosakan
4. Kerja-kerja membaikpulih kerosakan.
5. Sahkan kerja-kerja membaikpulih.
288

6. Membuat pemeriksaan barang-barang


keperluan asrama.
7. Laporan ke dalam buku laporan
keperluan.
8. Jika perlu, buat pesanan pembelian.

D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN/KEPERLUAN

MURID
Bi
l

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Membuat pemeriksaan kerosakan di


bangunan.

30 minit

Mencatat kerosakan ke dalam buku


daftar.

10 minit

3
4

Laporan kerosakan
Membuat kerja-kerja membaik pulih.

Mengesahkan
pulih.

membaik

30 minit

Membuat pemeriksaan barang-barang

10 minit

kerja-kerja

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Seminggu

30 minit
1 minggu

289

Mencatat laporan keperluan di dalam


buku
laporan keperluan.

Membuat pesanan belian jika perlu.

5 minit

10 minit

25. MPK PENGADUAN MURID BERKENAAN KEPERLUAN DAN


MASALAH
KEROSAKAN
A. PROSES KERJA PENGADUAN MURID BERKENAAN KEPERLUAN DAN
MASALAH KEROSAKAN

Bi
l
1.
2.

Proses Kerja

Tetapkan masa yang sesuai


untuk
berurusan dengan murid.

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

Ketua Warden
Ketua Warden
290

Pastikan jenis pengaduan yang


diberitahu oleh murid seperti
3 barang keperluan atau masalah
.
kerosakan.
Catatkan laporan barang-barang
keperluan atau kerosakan di
4 dalam buku laporan kerosakan
.
atau keperluan.
5.

Minta kebenaran membeli atau


membaik pulih.

Ketua Warden

Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar

Melaksanakan kerja-kerja
membaik pulih atau
menyediakan barang-barang
keperluan dengan segera.

B. CARTA ALIRAN BAGI MELAYANI PENGADUAN MURID BERKENAAN


DENGAN BARANG KEPERLUAN / MASALAH KEROSAKAN

Tetapkan masa yang sesuai untuk berurusan dengan


murid

291

Pastikan jenis pengaduan oleh murid

Dalam buku laporan, catat laporan barang-barang


keperluan /
kerosakan dalam buku laporan kerosakan / keperluan

Minta kebenaran membeli / baik pulih

Ya

Tidak
Melaksanakan kerja-kerja membaik pulih /
menyediakan barang-barang keperluan

C. SENARAI SEMAK PENGADUAN MURID


Tindakan
Catatan

Tandakan
(

1. Menetapkan masa untuk berbincang


dengan murid.
2. Memastikan jenis pengaduan murid.
3. Mencatat laporan barang keperluan/
292

kerosakan di dalam buku laporan.


4. Meminta kebenaran membeli barang
keperluan/membaiki kerosakan.
5. Membaiki kerosakan/menyediakan keperluan
dengan segera.

D. NORMA KERJA PENGURUSAN PENGADUAN MURID

Bil

Jenis Kerja

Menetapkan
masa
berbincang
dengan murid.

Memastikan
murid.

Mencatat
keperluan/

jenis
laporan

Masa Yang
Diambil
untuk

3 minit

pengaduan

3 minit

barang

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Seminggu

10 minit
293

kerosakan di dalam buku laporan


4

Meminta
kebenaran
membeli
barang
keperluan/membaiki kerosakan.

10 minit

Membaiki kerosakan/menyediakan
keperluan dengan segera.

1 minggu

26. MPK PENGURUSAN STOK


A. PROSES KERJA PENGURUSAN STOK
Bi
l

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Memastikan penerimaan barangbarang mesti cukup dan baik


kualitinya.

Penyelia Asrama

Mengecop akuan terima di invois


dan

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

Penyelia Asrama

294

5
6

merekod di dalam buku stok.


(i)
Kew 312 (> RM500)
(ii)
Kew312A
(Penyelenggaraan Alat)
(iii)
Kew 313 (< RM500)
(iv)
Kew
314
(Bekalan
Pejabat)
Memastikan rekod dikemaskini
tiga bulan sekali dan dihantar ke
pejabat untuk tindakan.
Memastikan inventori perabot,
perkakas,
peralatan
sentiasa
dikemaskini dari semasa ke
semasa.
Melabel
semua
peralatan,
perabot,
perkakas di semua dorm dan
bilik.

Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Penyelia Asrama

Penyelia Asrama

7
Mempamer
senarai
jumlah
peralatan,
perabot, perkakas di setiap dorm
dan bangunan.

Penyelia Asrama

Mengemaskini kad inventori pada


setiap tiga bulan sekali untuk
tindakan
Pengetua / Guru Besar.

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN STOK


Pastikan penerimaan barang-barang mesti cukup
dan baik
295

kualitinya
Mengecop akaun terima di invois dan merekod di
dalam
Buku stok Kew 312 & 312 A, 313 & 314
Memastikan rekod dikemaskini tiga bulan sekali dan di
hantar ke pejabat untuk tindakan.
Pastikan
dikemas
kini

sentiasa
Pastikan
dikemaskini

Ya
Memastikan inventori perabot, perkakas, peralatan
dikemaskini dari semasa ke semasa.

Ya
Melabelkan semua peralatan, perabot, perkakas di

semua
dorm dan bilik.
Mempamerkan senarai jumlah peralatan, perabot,
perkakas di setiap dorm bangunan
Mengemaskini kad inventori pada setiap tiga bulan sekali
untuk tindakan / pengesahan pengetua.

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN STOK

Tindakan
Catatan

Tandakan
296

/ )

1. Barang-barang yang diterima cukup dan


baik kualitinya.
2. Mengecop akuan terima di invois dan
merekod di dalam buku stok Kew. 313.
3. Rekod dikemaskini tiga bulan
sekali dan dihantar ke pejabat untuk
tindakan.
4. Mengemaskini inventori perabot, perkakas,
peralatan dari semasa ke semasa.
5. Melabel semua peralatan, perabot,
perkakas di semua dorm dan bilik.
6. Mempamer senarai jumlah peralatan,
perabot, perkakas di setiap dorm dan
bangunan.
7. Mengemaskini kad inventori pada setiap
tiga bulan sekali untuk tindakan/pengesahan
Pengetua.

D. NORMA KERJA PENGURUSAN STOK


Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Seminggu
297

Menyemak
barang-barang
yang
terima cukup dan baik kualitinya.

10 minit

Mengecop akuan terima di invois dan


merekod di dalam buku stok Kew.
312/313.

5 minit

Mengemaskini rekod tiga bulan sekali


dan
hantar ke pejabat untuk tindakan.

20 minit

Mengemaskini
inventori
perabot,
perkakas,
peralatan dari semasa ke semasa.

20 minit

Melabel semua peralatan, perabot,


perkakas di semua dorm dan bilik.

Mempamer senarai jumlah peralatan,


perabot, perkakas di setiap dorm dan
bangunan.

30 minit

Mengemaskini kad inventori pada


setiap
tiga bulan sekali untuk tindakan
Pengetua.

20 minit

1 jam

27. MPK PENGURUSAN PEROLEHAN

298

A. PROSES KERJA PENGURUSAN PEROLEHAN


Bi
l

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Pastikan tahap stok berkurangan


atau berlebihan.

Penyelia Asrama

Semak peruntukan sebelum


membuat pembelian.

Penyelia Asrama

Pengetua /Guru
Besar

Pastikan jenis/kaedah perolehan:


- Pembelian sebutharga 3
pembekal
- Pembelian melebihi
RM10,000.00 bagi satu unit
perlu minta kebenaran dari
Jabatan Pelajaran Negeri.

Senaraikan jenis perolehan

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

Penyelia Asrama
Pengetua /Guru
Besar

Dapatkan kelulusan.
6

Ketua Warden

Sediakan borang pesanan


( Nota Minta)
- Lampiran
- 3 salinan.

Semak borang pesanan dan


dapatkan pengesahan

Pengetua /Guru
Besar
Penyelia Asrama

1
0
1
1

B.

Hantar borang pesanan kepada


pembekal.
Terima dan semak barang yang
dihantar oleh pembekal dan
pastikan:
-Tandatangan
pada
Delivery
Order(DO) atau invois.
- Kuantiti barang dan DO akur
Catatkan barang
dalam Buku Stok.

yang

dibeli

Catatkan barang
dalam Daftar Bil.

yang

dibeli

Pengetua /Guru
Besar

PK HEM
PK HEM

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PEROLEHAN


299

Pastikan stok berlebihan atau berkurangan


Semak peruntukan sebelum membuat pembelian
Pastikan jenis / kaedah pembelian
Senaraikan jenis pembelian

Dapatkan kelulusan pengetua/ Guru Besar

Tidak
Lulus

Ya
sediakan borang pesanan(Am 75) .3 salinan dan

dapatkan
tandatangan pengetua/ Guru Besar
Hantar borang pesanan kpd pembekal

Terima dan semak barang yg dihantar oleh


pembekal.
Catatkan dalam buku
Catatkan dalam daftar bil

300

C. SENARAI SEMAK BAGI PENGURUSAN PEROLEHAN


Tindakan
Catatan

Tandakan
(

1. Menentukan status stok.


2. Memastikan peruntukan mencukupi.
3. Memastikan jenis perolehan
4. Menyenaraikan jenis perolehan
5. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua/
Guru Besar
6. Menyediakan borang pesanan.
7. Mendapatkan tandatangan dalam borang
pesanan.
8. Memastikan pesanan dihantar kepada
pembekal.
9. Menentukan kuantiti barang akur seperti
borang pesanan.
10. Menentukan barang dalam keadaan baik.
11. Memastikan borang pesanan asal
diserahkan bersama invois/DO
12. Merekodkan dalam stok
13. Merekodkan daftar bil

301

D.
Bi
l

NORMA KERJA BAGI PENGURUSAN PEROLEHAN


Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Menentukan tahap stok.

Memastikan peruntukan mencukupi.

15 minit

Memastikan jenis perolehan

20 minit

Menyenaraikan jenis perolehan.

10 minit

Mendapatkan kelulusan daripada


Pengetua/ Guru Besar.

Menyediakan borang pesanan.

Mendapatkan
borang
pesanan.

Memastikan pesanan dihantar kepada


pembekal.

Menentukan kuantiti barang


seperti borang pesanan.

akur

15 minit

1
0

Menentukan barang dalam keadaan


baik.

10 minit

1
1

Memastikan borang pesanan asal


diserahkan bersama bil.

1
2
1
3

Rekodkan dalam stok

15 minit

Rekodkan dalam daftar bil.

15 minit

tandatangan

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Seminggu

15 minit

3 hari
20 minit

dalam

3 hari

3 hari

3 hari

302

28.

A.

MPK PENGURUSAN BAYARAN

PROSES PENGURUSAN BAYARAN

Bi
l

Proses Kerja

Dapatkan Nota Minta (Borang


Pesanan dan LO) untuk membuat
pesanan. Hantar dua
salinan
kepada pembekal setelah di
tandatangani oleh Pengetua /
Guru Besar.

Terima bil dari pembekal dan


pastikan Borang Pesanan asal
disertakan bersama Bil. Semak
jumlah bayaran di bil dan
pastikan sama dengan jumlah
bayaran di Borang Pesanan.
Semak barang dan pastikan
dalam
keadaan
baik
dan
mencukupi.

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

Penyelia Asrama

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

Daftar bil dalam Buku Daftar Bil.

303

B.

CARTA ALIRAN BAGI PENGURUSAN PEMBAYARAN

Dapatkan Nota Minta dan LO untuk buat pesanan.


Hantar 2 salinan kepada pembekal setelah
ditandatangani oleh pengetua
Terima bil dari pembekal dan pastikan borang
pesanan
asal disertakan bersama bil dan semak jumlah
bayaran di bil.hendaklah sama dengan pesanan.
Semak borang dan pastikan dalam keadaan baik.

Tidak terima
(maklum kpd
pembekal
untuk ganti)

Diteruskan

Ya
Daftar bil dalam
buku daftar bil

304

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN PEMBAYARAN


Tindakan

Tandakan
( / )

Catatan

1. Pastikan Nota Minta & LO ada


2. Menghantar dua salinan kepada pembekal
setelah ditandatangani oleh Pengetua/Guru
Besar.
3. Menerima bil dari pembekal dan pastikan
Borang Pesanan asal disertakan bersama
bil. menyemak jumlah bayaran di bil.
4. Menyemak barang dan memastikan dalam
keadaan baik.
5. Mendaftar bil dalam Buku Daftar Bil.

D. NORMA KERJA BAGI PENGURUSAN BAYARAN


305

Bi
l
1

Jenis Kerja

Pastikan Nota Minta dan LO


ada. Isi dan dapatkan tandatangan
Pengetua / Guru Besar.

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Seminggu

30 minit

Menghantar dua salinan kepada


pembekal.

15 minit

Menerima bil dari pembekal dan


pastikan
Borang Pesanan asal disertakan
bersama
bil. Menyemak jumlah bayaran di bil.

10 minit

Menyemak barang dan memastikan


dalam
keadaan baik.

10 minit

Mendaftar bil dalam Buku Daftar Bil.

10 minit

306

29.

MPK PENGURUSAN STOR

A. PROSES KERJA PENGURUSAN STOR


Bi
l

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawa
b

Mengadakan bilik yang sesuai.

Pengetua / Guru
Besar

Penyelia Asrama

Menerima barang-barang yang


dibeli,
menyemak jenis dan mutu serta
memastikan jumlahnya akur
seperti
pesanan.

Menandatangani bil atau nota


hantaran setelah semuanya
menepati sepertimana pesanan.

Seksyen
UndangUndang/Peratur
an

Pengetua / Guru
Besar
Penyelia Asrama/
Ketua Warden

Memastikan jumlah bungkusan,


peti atau kotak adalah akur.
5

Penyelia Asrama/
Ketua Warden
Rekodkan dalam stok.

Penyelia Asrama/
Ketua Warden
Susun di tempat yang sesuai.

7
8

Penyelia Asrama/
Ketua Warden
Menyediakan borang bagi
pengeluaran barang.
Memastikan borang pengeluaran
diluluskan dan menyediakan
buku
pengeluaran barang dan
ditandatangani
oleh penerima.

Pengetua / Guru
Besar

Penyelia Asrama/
Ketua Warden

1
0

Menyemak barang-barang dari


masa ke semasa.

Pengetua / Guru
Besar

1
1

Melantik pegawai pemeriksa stor


(jika
perlu).

Pengetua / Guru
Besar

Menguruskan pelupusan jika


didapati:
307

- barang tidak diperlukan lagi.


- barang yang tidak boleh
digunakan lagi.

B.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN STOR

Sediakan bilik yang sesuai


Menerima dan menyemak barang
Menandatangani bil
Pastikan jumlah bungkusan, peti atau
kotak akur
Ya
Tidak
Rekod dalam stok
Susun di tempat yang sesuai
Sediakan borang pengeluaran
Dapatkan tandatangan pegawai
yang
mengeluarkan barang-barang
Semak stok dari masa kesemasa
Lantik pegawai pemeriksa stor (jika
perlu)
Menguruskan perlupusan jika didapati
a. barang tidak diperlukan lagi
b. barang yang tidak boleh digunakan
lagi

308

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN STOR


Tindakan
Catatan

Tandakan
(

1. Menyediakan bilik yang sesuai.


2. Menerima dan menyemak barang-barang
yang dibeli.
3. Menandatangani bil/nota hantaran.
4. Memastikan jumlah bungkusan, peti atau
kotak akur.
5. Rekodkan dalam stok
6. Susun di tempat yang sesuai
7. Menyediakan borang pengeluaran
8. Memastikan borang pengeluaran
diluluskan dan menyediakan buku
pengeluaran barang dan ditandatangani
oleh penerima.
9.Menyemak baki barang-barang dalam stor dari
masa ke semasa.
10. Melantik pegawai pemeriksa (jika
perlu).
11. Menguruskan pelupusan jika didapati:
- Barang tidak diperlukan lagi.
- Barang yang tidak boleh digunakan lagi.

309

D.
Bi
l

NORMA KERJA PENGURUSAN STOR


Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Menyediakan bilik yang sesuai.

1 minggu

Menerima dan menyemak barang-barang


yang
dibeli.

15 minit

Memastikan jumlah bungkusan, peti atau


kotak
akur.

20 minit

Menandatangani bil /nota hantaran.

5 minit

Rekodkan dalam stok

5 minit

Susun di tempat yang sesuai.

Menyediakan borang pengeluaran.

Memastikan
borang
pengeluaran
diluluskan dan
Menyediakan buku pengeluaran barang
dan
ditandatangani oleh penerima.

15 minit

Menyemak barang-barang dalam stor dari


masa ke semasa.

15 minit

10

Melantik pegawai pemeriksa (jika perlu).

15 minit

11

Menguruskan pelupusan jika didapati:


- barang tidak diperlukan lagi.
- barang yang tidak boleh digunakan lagi.

30 minit

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Seminggu

20 minit
5 minit

310

30.

MPK PENGURUSAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA

A. PROSES KERJA PENGURUSAN PELUPUSAN /HAPUSKIRA


Bil

1
2

4
5

Proses Kerja

Memastikan barang-barang
yang hendak
dilupuskan/hapuskira.
Memastikan jenis pelupusan/
hapuskira
(a) Pelupusan:
- Kategori
barang
yang
tidak diperlukan lagi.
- Kategori
barang
yang
tidak boleh digunakan
lagi.
(b) Hapuskira:
- kehilangan
- hasil/kutipan yang tidak
boleh didapatkan lagi.
Lantik Lembaga Pemeriksa
(sekolah),
dua
orang
pegawai kanan yang bebas
dari urusan stok
Pemeriksaan barang-barang
oleh Lembaga Pemeriksa
Sediakan borang
pelupusan / Hapuskira
(a) Borang Pelupusan 300 V
dalam 6 salinan
(b) Hapuskira
- Lampiran J
- Lampiran K
- Lampiran L dan
Laporan Pengawal
Keselamatan
- Laporan awal Polis
- Laporan terkini Polis

Mendapatkan kelulusan

Mengeluarkannya dari stok

Pegawai Yang

Seksyen Undang-

Bertanggungjawa

Undang Peraturan

b
Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar

Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar

Pengarah JPN
Pengetua / Guru
311

Besar
8

B.

Tindakan pelupusan diambil


dalam masa 3 bulan dari
tarikh sijil kelulusan (300 X)
dikeluarkan.

Pengetua / Guru
Besar

CARTA ALIRAN URUSAN PROSES PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA


Memastikan barang-barang yang
hendak dilupuskan.
Memastikan jenis pelupusan/
hapuskira
- barang tidak diperlukan lagi
- barang tidak boleh digunakan
lagi
kehilangan.
- hasil yang tidak boleh
didapatkan
Lantikan Lembaga Pemeriksa
(sekolah)
- 2 orang pegawai kanan yang
bebas dari urusan stok
Pemeriksaan barang-barang oleh
Lembaga Peperiksaan
- sediakan skor

Catatan barang
rosak dalam
stok betul.

Lulus

Tidak Lulus
Ya

Sediakan borang
pelupusan/hapuskira
- Pelupusan 300 V
- hapuskira Lampiran J, K dan L
- Laporan Jaga dan Polis
Negeri
Minta Lengkapkan
borang pelupusan/
hapuskira.

Hantar ke Jabatan Pelajaran


Tidak Lulus
Lulus
Pemeriksaan oleh Lembaga
Pemeriksa
- barang yang kurang RM10,000.00
oleh Lembaga Tanpa Pemeriksa.
- barang melebihi RM10,000.00
oleh Lembaga Pemeriksa.

312

Terima surat kelulusan pelupusan/


hapuskira sijil 300 X
Mengeluarkan dari stok

313

C.

SENARAI SEMAK PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA


Bil

Tindakan

Pastikan barang yang hendak


dilupuskan

Pastikan jenis pelupusan

Lantikan Lembaga Pemeriksa

Tindakan Lembaga Pemeriksa


(sekolah)

Menyediakan borang pelupusan/


hapuskira.

Hantar ke JPN

Pengesahan

Kelulusan JPN

Pengeluaran dari stok

Tanda
( / )

Catatan

314

D. NORMA KERJA PENGURUSAN PELUPUSAN /HAPUSKIRA


Bil

Proses Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2

4
5

Memastikan barang-barang
yang hendak dilupuskan/
hapuskira.
Memastikan jenis pelupusan/
hapuskira
(a) Pelupusan:
- Kategori
barang
yang
tidak diperlukan lagi.
- Kategori
barang
yang
tidak boleh digunakan
lagi.
(b) Hapuskira:
- kehilangan
- hasil/kutipan yang tidak
boleh didapatkan lagi.
Lantik Lembaga Pemeriksa
(sekolah),
dua
orang
pegawai kanan yang bebas
dari urusan stok
Pemeriksaan barang-barang
oleh Lembaga Pemeriksa
Sediakan borang
pelupusan / Hapuskira
(a) Borang Pelupusan 300 V
dalam
6 salinan
(b) Hapuskira
- Lampiran J
- Lampiran K
- Lampiran L dan
Laporan Pengawal
Keselamatan
- Laporan awal Polis
- Laporan terkini Polis

Mendapatkan kelulusan

Mengeluarkannya dari stok

Tindakan pelupusan diambil


dalam masa 3 bulan dari
tarikh sijil kelulusan (300 X)
dikeluarkan.

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Seminggu

1 Jam
15 minit
1 jam

30 minit

15 minit
1 jam
10 minit

15 minit

1 hingga 2
minggu
1 jam
2 Jam

315

31. MPK BAGI URUSAN PENYEDIAAN BUKU TUNAI


A. PROSES KERJA BAGI URUSAN PENYEDIAAN BUKU TUNAI
Bil
Proses Kerja
1

Mendapatkan Buku Tunai


Wang Kerajaan /

Pegawai Yang

Seksyen Undang-

Bertanggungjawa

Undang Peraturan

b
Pengetua / Guru
Besar

Suwa/Asrama.

AP 44,146

Penyelenggaraan secara
2

berasingan.
Mencatatkan baki awal
tahun diruangan

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

penerimaan bagi setiap


3

peruntukan sekiranya ada.


Mencatatkan urusniaga
setiap kali berlaku

penerimaan atau bayaran.


Di Bahagian Terimaan
(sebelah kiri) butir-butir

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama
Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

berikut hendaklah
dimasukkan:i) Tarikh kutipan
ii) Butir-butir penerimaan
(dari siapa)
iii) Nombor resit dikeluarkan
iv) Amaun terimaan
mengikut tajuk-tajuknya
v) Jumlah terimaan
vi) Tarikh dan jumlah
5

dibankkan
Di bahagian
bayaran(sebelah kanan)

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

masukkan butir-butir
berikut:i) Tarikh bayaran
ii) Butir-butir bayaran

Bil

(kepada siapa)
iii)
No.Baucer
Proses Kerja

Seksyen Undang316

Undang Peraturan
iv)
No.Cek
v) Amaun bayaran mengikut

tajuk/peruntukan.
vi)
Jumlah bayaran
Menutup urusniaga setiap

Pembantu Tadbir /

akhir bulan
Sediakan Penyata

Penyelia Asrama
Pembantu Tadbir /

Penyesuaian Bank sebaik

Penyelia Asrama

sahaja menerima Penyata


Bank dengan catatan
berikut:(i) Baki wang seperti di Penyata
Bank pada...
(ii) CAMPUR : Kemasukan bank
yang belum dikreditkan.
(iii) Tarikh Masuk
Jumlah
Bank
(iv) TOLAK:

Cek-cek belum
ditunaikan

No.Cek
Tarikh Jumlah
(v) Baki wang seperti di Buku
7

Tunai pada...
Menyerahkan kepada Juru
audit dalaman untuk

Pembantu Tadbir /
Penyelia Asrama

disemak semula dan


8

ditandatangani.
Serahkan Buku Tunai kepada

Pengetua/

Pengetua/ Guru Besar untuk

Penolong

disah dan ditandatangani.


9

Hantar penyata penyesuaian

Kanan/Juru Audit
Dalaman
JPN

ke JPN

317

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BUKU TUNAI


Dapatkan Buku Tunai
Catatkan baki ruangan
penerimaan
Rekod/catatkan urusniaga
setiap kali berlaku
penerimaan / pembayaran
Terimaan

Bayaran

Rujuk Resit Penyata/


baucer/cek
Slip Bank

Rujuk

Lengkap
Tutup terimaan /bayaran
Terima Penyata Bank
Sediakan Penyata Penyesuaian
Bank
Semak dan
pembetulan

Tidak Lengkap
Lengkap
Ya
Juru Audit dalaman semak dan
tandatangan
Dapatkan perakuan
tandatangan
Pengetua/Guru Besar
Hantar Penyata Penyesuaian
Bank ke Jabatan Pelajaran
Negeri

318

C.

SENARAI SEMAK PENGURUSAN BUKU TUNAI

Bil

Tindakan

Tanda
( /
)

1.

Dapatkan Buku Tunai Kerajaan/Suwa/


Asrama

2.

Tulis/catatkan baki awal tahun pada setiap


peruntukan.

3.

Ada terimaan? Catat terimaan ke dalam


Buku Tunai.

4.

Ada bayaran? Catatkan bayaran ke dalam


Buku Tunai.

5.

Tutup urusniaga setiap bulan

6.

Terima Penyata Bank

7.

Sediakan Penyata Penyesuaian Bank

8.

Tandatangan di Buku Tunai oleh


penyedia

9.

Serah kepada Juruaudit Dalaman untuk


disemak semula.

10.

Serah pada Pengetua / Guru Besar


untuk pengesahan dan tandatangan

11.

Hantar penyata penyesuaian Bank ke


JPN

Catatan

319

D.

NORMA KERJA PENYEDIAAN BUKU TUNAI

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Dapatkan Buku Tunai


Kerajaan/Suwa/Asrama
Tulis/ catatkan baki awal tahun pada
setiap peruntukan
Adakan terimaan? Catatkan
terimaan ke dalam Buku Tunai
Ada bayaran ? Catatkan bayaran ke
dalam Buku Tunai
Tutup urusniaga setiap bulan
Terima Penyata Bank
Sediakan Penyata Penyesuaian
Bank
Tandatangan di Buku Tunai sebagai
penyedia
Serah pada Pengetua / Guru Besar
untuk pengesahan dan tandatangan
Serah kepada Juru Audit Dalaman
untuk disemak semula

5 minit

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jumlah Unit yang


Boleh Dijalankan
Seminggu

10 minit
10 minit
30 minit
1 jam
5 minit
30 minit
5 minit
5minit
5 minit

320

32.

MPK PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

A. PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjaw
ab
Penyelia Asrama

Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem


Maklumat Asrama (SMA)

Memastikan Komputer telah dilengkapi


dengan Sistem Maklumat Asrama (SMA)

Penyelia Asrama

Mendapatkan Maklumat Sekolah

Penyelia Asrama

Mendapatkan maklumat staf yang ada


kaitannya dengan pentadbiran asrama

Penyelia Asrama

Mendapatkan Maklumat Murid Asrama

Penyelia Asrama

Mendapatkan Maklumat Kontrak


Penswastaan Makanan, Kebersihan dan
Keselamatan
Mendapatkan senarai peralatan yang ada
di asrama dan dewan makan

Penyelia Asrama

Memasukkan semua maklumat/data


yang diperolehi kedalam Sistem
Maklumat Asrama
Melakukan proses eksport data Sistem
Maklumat Asrama ke dalam disket dan
cetak Lampiran Pengesahan Asrama

Penyelia Asrama

10

Mendapatkan tandatangan Guru


Besar/Pengetua di Lampiran Pengesahan

Penyelia Asrama

11

Hantar disket dan Lampiran


Pengesahan ke Unit HEM, Jabatan
Pelajaran Negeri pada atau sebelum 15
Feb, 15 Julai dan 15 November setiap
tahun.

Penyelia Asrama

7
8
9

Seksyen UndangUndang/Peratura
n

Penyelia Asrama

Penyelia Asrama

321

B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

Menghadiri Kursus Sistem Maklumat


Asrama

Komputer yang mempunyai Sistem


Maklumat Asrama

Tidak
Diurus Oleh
Penyelia Asrama

Lengkap?

Ya
Maklumat Sekolah

Maklumat Staf Asrama

Maklumat Murid Asrama


Maklumat Kontrak Penswastaan
Makanan, Kebersihan dan
Keselamatan

Senarai peralatan asrama


dan dewan makan
Memasukkan maklumat/data ke
dalam Sistem Maklumat Asrama
Proses eksport data dan cetakan
Lampiran Pengesahan
Mendapat tandatangan Guru
Besar/Pengetua di Lampiran
Hantar
Disket dan Lampiran
Pengesahan
Pengesahan ke Unit HEM, Jabatan
Pelajaran Negeri pada atau sebelum
15 Feb, 15 Julai dan 15 November
322
322

C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)


Tindakan

Tandakan

Catatan

(/)
1.

Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem


Maklumat Asrama (SMA)

2.

Memastikan Komputer telah dilengkapi


dengan Sistem Maklumat Asrama (SMA)

3.

Mendapatkan Maklumat Sekolah

4.

Mendapatkan maklumat staf yang ada


kaitannya dengan pentadbiran asrama

5.

Mendapatkan Maklumat Murid Asrama

6.

Mendapatkan Maklumat Kontrak


Penswastaan Makanan, Kebersihan dan
Keselamatan
Mendapatkan senarai peralatan yang ada di
asrama dan dewan makan

7.
8.

Memasukkan semua maklumat/data yang


diperolehi kedalam Sistem Maklumat Asrama

9.

Melakukan proses eksport data Sistem


Maklumat Asrama ke dalam disket dan cetak
Lampiran Pengesahan Asrama

10.

Mendapatkan tandatangan Guru


Besar/Pengetua di Lampiran Pengesahan

11.

Hantar disket dan Lampiran Pengesahan ke


Unit HEM, Jabatan Pelajaran Negeri pada
atau sebelum 15 Feb, 15 Julai dan 15
November setiap tahun.

323

D. NORMA PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)


Bil

Proses Kerja

Masa Yang Diambil

Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem Maklumat


Asrama (SMA)

3 Hari

Memastikan Komputer telah dilengkapi dengan


Sistem Maklumat Asrama (SMA)

30 Minit

Mendapatkan Maklumat Sekolah

10 Minit

Mendapatkan maklumat staf yang ada kaitannya


dengan pentadbiran asrama

10 Minit

Mendapatkan Maklumat Murid Asrama

Mendapatkan Maklumat Kontrak Penswastaan


Makanan, Kebersihan dan Keselamatan

Mendapatkan senarai peralatan yang ada di asrama


dan dewan makan

Memasukkan semua maklumat/data yang diperolehi


ke dalam Sistem Maklumat Asrama

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Dalam Seminggu

1 Hari
10 Minit
10 Minit

4 Hari

Melakukan proses eksport data Sistem Maklumat


Asrama ke dalam disket dan cetak Lampiran
Pengesahan Asrama

5 Minit

10

Mendapatkan tandatangan Guru Besar/Pengetua di


Lampiran Pengesahan

5 Minit

11

Hantar disket dan Lampiran Pengesahan ke Unit


HEM, Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum
15 Feb, 15 Julai dan 15 November setiap tahun.

1 Hari

324

MPK MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)

33.
A.
Bi
l
1

2
3
4
5
6

PROSES KERJA MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


Proses Kerja

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Peringkat


Sekolah (dipengerusikan oleh
Pengetua/Guru Besar dan dianggotai oleh
sekurang-kurangnya 5 orang termasuk
Penyelia Asrama)
Semak peruntukan (baki WLM)
Bentangkan justifikasi
program/projek/aktiviti/ harta modal
Keputusan Jawatankuasa Khas (lulus/tidak
lulus) diminitkan
Pastikan kaedah/jenis perbelanjaan
Segala perbelanjaan/pembelian mesti
mematuhi tatacara kewangan sedia ada
dan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun
2006, serta Pekeliling Perbendaharaan Bil.
2 Tahun 1991

Pegawai Yang
Bertanggungjaw
ab

Seksyen
Undangundang/Peratur
an

Pengetua / Guru
Besar

Penyelia
Asrama
Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Guru
Besar
Penyelia
Asrama

325

B.

CARTA ALIRAN PENGGUNAAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)

Mesyuarat

Semak Peruntukan

Bentang Justifikasi

Membuat Keputusan

Pastikan Jenis/Kaedah Perbelanjaan

Memastikan Tatacara Kewangan Dipatuhi

326

C. SENARAI SEMAK BAGI MENGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


Tindakan

Tandakan
( /
)

Catatan

1. Mesyuarat Jawatankuasa Khas

________

2. Mempastikan Baki peruntukan

________

3. Membentangkan justifikasi program/projek/


Aktiviti/ harta modal.

________

4. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Khas

________

327

D. NORMA KERJA MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


Bi
l

Proses Kerja

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Peringkat


Sekolah (dipengerusikan oleh Pengetua/Guru
Besar dan dianggotai oleh sekurangkurangnya 5 orang termasuk Penyelia
Asrama)
Semak peruntukan (baki WLM)
Bentangkan justifikasi
program/projek/aktiviti/ harta modal
Keputusan Jawatankuasa Khas (lulus/tidak
lulus) diminitkan
Pastikan kaedah/jenis perbelanjaan
Segala perbelanjaan/pembelian mesti
mematuhi tatacara kewangan sedia ada dan
Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2006,
serta Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun
1991

2
3
4
5
6

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Seminggu

2 jam
15 minit
1 jam
15 minit
30 minit
3 jam

328

329