Anda di halaman 1dari 50

Im

PENGAJIAN
PERNIAGAAN

Saya yakin saya


boleh

10.0 KEUSAHAWANAN
10.1 SKOP KEUSAHAWANAN
a) Mentakrifkan usahawan dan keusahawanan
Takrif usahawan
Manusia yang mengenalpasti dan merebut peluang, berani mengambil
risiko seterusnyamengambil inisiatif bagi memulakan perniagaan
atauusaha teroka baharu, dengan mengurus sumber-sumber (factor
pengeluaran) dan menambah nilai kepada sumber-sumber tersebut bagi
mendapatkan keuntungan.
Takrif keusahawanan
Satu proses merebut peluang perniagaan di dalam situasi yang
berisiko.Melibatkan perubahan, revolusi, perpindahan dan pengenalan
pendekatan baharu.
b) Membezakan antara usahawan, peniaga
Dimensi
Usahawan
Definisi
Manusia yang
mengenalpasti dan
merebut peluang, berani
mengambil risiko
seterusnya mengambil
inisiatif bagi memulakan
perniagaan atau usaha
teroka baharu, dengan
mengurus sumbersumber (faktor
pengeluaran) dan
menambah nilai kepada
sumber-sumber tersebut
bagi mendapatkan
keuntungan.
Objektf
Memenuhi impian dan
pencapaian diri melalui
kebebasan mencari
peluang perniagaan atau
mencipta produk yang
dapat memanfaatkan
masyarakat di samping
mendaptkan
keuntungan.
Pengambilan
Mengambil risiko
risiko
sederhana dan terhitung

dan pengurus
Peniaga
Menjalankan
aktiviti
perniagaan untuk
mendapa
keuntungan bagi
saran diri sendiri
dan keluarga.

Pengurus
Seorang yang bekerja dan
menguruskan sumbersumber organisasi bagi
pihak lain sama ada
untuk organisasi awam
atau swasta.
Individu yang dilantik oleh
syarikat untuk
menjalankan fungsi
pengurusan dalam
syarikat tersebut.

Hanya
menjalankan
aktiviti jual beli
barangan untuk
mendapatkan
keuntungan
sahaja.

Menurut arahan pihak


atasan bagi
mengembangkan
organisasi dan
menginginkan kenaikan
pangkat , ganjaran dan
kuasa.

Mengambil risiko
yang rendah

Berhati-hati dengan risiko


kerana takut
dipersalahkan dan
dipecat.

Pengurusan
dan
kepimpinan

Kaedah pengurusan
yang cekap, sistematik
dan terkini serta
mempunyai gaya
kepimpinan yang tinggi.

Kaedah
pengurusan yang
statik dan
mempunyai tahap
kepimpinan yang
rendah.

Menggemble
ng sumber

Berupaya
menggemblengkan
sumber secara kreatif
dan inovatif bagi
perkembangan
perniagaan

Menggemblengka
n sumber untuk
penerusan
perniagaan.

Berupaya
menggemblengkan
sumber secara
berkhemah berdasarkan
perbelanjaan yang telah
ditetapkan oleh syarikat.

Orientasi
terhadap
peluang

Sentiasa mencari,
melihat dan merebut
peluang yang ada untuk
mengembangkan
perniagaannya.

Orientasi
terhadap
masa

Mempunyai orientasi
jangka masa terhadap
matlamat yang agak
panjang iaitu antara 5
hingga 10 tahun untuk
mengembangkan
perniagaaan

Kecenderung
an bertindak

Penglibatan sepenuhnya
terhadap aktiviti dan
operasi perniagaan yang
dijalankan
Mempunyai kelebihan
dari segi pengurusan dn
kemahiran perniagaan
khususnya kemahiran
teknikal.
Mempunyai ciri-ciri
keusahawanan.

Kemahiran
dan
kelulusan
Nilai kendiri
Focus utama

Focus utama terhadap


perancangan yang
dibuat sendiri di
samping memberi
tumpuan terhadap
permintaan pasaran
(masyarakat dan
perubahan teknologi)

Sukar
mengemblengkan
perniagaan
kerana tidak
berupaya untuk
mengenalpasti
peluang
perniagaan.
Respon terhadap
rancangan jangka
pendek yang
bermatlamat
untuk memenuhi
kuota dan bajet
berdasarkan
mingguan dan
bulanan.
Lebih bertindak
keatas usaha
pengambilan
untung sahaja
Tidak
memerlukan
kelulusan
akademik.

Sentiasa mencari, melihat


dan merebut peluang
yang ada untuk
mengembangkan kerjaya
seperti kenaikan pangkat.

Respon terhadap
rancangan jangka pendek
yang bermatlamat untuk
memenuhi rancangan
syarikat yang telah
ditetapkan oleh pihak
atasan
Lebih kepada penyeliaan
dan delegasi kerja.
Mempunyai kelulusan
akdemik yang profesional
terutama dalam bidang
pengurusan
Ciri-ciri pada diri adalah
berdasarkan matlamat
organisasi.

Focus utama
terhadap
perancangan
yang ditetapkan
oleh pihak atasan.

a) Menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro dan


makro
Sudut Mikro
Menyumbangkan idea dan pembaharuan
Merancang dan melaksanakan perancangan strategik
Menggembleng faktor-faktor pengeluaran
Mengurus, mengeluar dan mengedar barangan ke pasaran
Menangani kekaburan dan ketidakpastian atau sebarang risiko kegagalan
Sudut Makro
Mewujudkan peluang pekerjaan
Meningkat taraf hidup rakyat
Membangunkan industry sokongan
Mempelbagaikan barangan di pasaran
Menggunakan sumber tempatan dengan cekap
Menjadi role model dalam masyarakat
Menjalankan tanggungjjawab sosial
10.2 Teori Keusahawanan
a) Menerangkan teori-teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi, pendekatan
psikologi dan pendekatan sosiologi
Pendekatan Ekonomi
Bagi seorang usahawan kosnya (nilai atau perolehan) ialah keuntungan.

Keuntungan adalah harga yang dibayar kerana risiko yang diambil oleh
seseorang usahawann.
Pendekatan Psikologi
Sifat keusahawanan dikaiitkan dengan gelagat diri yang lebih cenderung
kepada fokus dalaman (kejayaan dicapai adalah hasil kekuatan dan
keupayaan diri bukannya kerana faktor nasib).
Ini termasuklah sifat-sifat peribadi seperti tekun, usaha, inovatif, kreatif dan
semangat yang berterusan.
Pendekatan Sosiologi

Usahawan bagi pengkaji sosial ialah seorang oportunis yang pandai


mengambil peluang dan kesempatan daripada persekitaran.
Seorang usahawan adalah orang yang pandai bergaul, mempengaruhi
masyarakat untuk meyakinkan mereka bahawa apa yang usahawan itu bawa
adalah mempunyai kepentingan ramai.

b) Mengaitkan teori tersebut dengan pelopornya


Pelopor Teori Sosiologi
Intipati Teori
Max Weber(1958)
Elemen agama sebagai asas kejayaan usahawan yang ketika itu
merujuk kejayaan golongan protestant di dalam ekonomi adalah
disebabkan olehetika agama protestant
Everett Hagen(1962)
Usahawan wujud di kalangan kumpulan yang tidak berpuasa hati
dalam masyarakat.
Rasa tidak puas hati timbul kerana layanan atau tekanan yang
mereka terima dan mendorong mereka untuk berusaha
mengatasi kepincangan ini.
Gibb dan Ritchie(1962) Peranan sosialisasi dalam memberi anjakan ke arah melahirkan
usahawan-usahawan baharu.
Terdapat interaksi atau tindak balas di antara individu-individu
yang belum berniaga dengan suasana di alam perniagaan.
Shapero & Sokol(1982) Shapero dan sokol mengaikan keadaan sosial dan dua faktor yang
mempengaruhi seseorang meembuat keputusan untuk menjadi
usahawan, iaitu faktor dorongan keusahawanan dan faktor
situasi.
Pelopor Teori Ekonomi
Intipati Teori
Richard Cantillon(1725) Usahawan sebagai individu yang untuk memikul risiko dan amat
berbeza daripada yang hanya menawar modal dengan
mengharapkan pulangan tetap.
Adam Smith (1776)
Usahawansebagai individu yang membentuk organisasi untuk
tujuan komersial.
Jean Babtiste Say(1830) Usahawan ialah pengusaha (organizer) bagi sesebuah firma
perniagaan dan usahawan memainkan peeranan yang sangat
penting dalam proses pengeluaran dan pengedaran.
John Struat Mill (1848)
Usahawan dianggap sebagai faktor pengeluaran yang keepat
dalam teori ekonomi.
Carl Menger (1871)
Usahawan dianggap sebagaiagen ekonomi yang mengubah
sumber menjadi barangan dan perkhidmatan yang berguna dan
membawa kepada perkembangan perusahaan
Joseph A.
Inovasi sebagai intipati keusahawanan
Schumpeter(1934)
Usahawan sebagai seorang pergubahsuai atau innovator tidak
akan membiarkan system ekonomi berada di dalam suasana
yang beku.
Usahawan juga memajukan teknologi yang belum pernah dicuba.
Carl Menger (1871)
Usahawan dianggap sebagaiagen ekonomi yang mengubah
sumber menjadi barangan dan perkhidmatan yang berguna dan

membawa kepada perkembangan perusahaan


Uasahawan berkembangan melalui proses evolusi iaitu hayat
sesebuah perniagaan dari peringkat awal hinggah terus luput
dari pasaran.
Isreal Kirzner (1973)
Usahawan berperanan sebagai orang tengah atau arbitrageur iaitu
segala peluang yang dilihatnya akan diambil kesempatan
sepenuhnya
Pelopor Teori Psikologi
Intipati Teori
Davin Mcclelland(1961) Individu-individu yang mempunyai kehendak pencapaian yang
Teori Kehendak Pada
tinggi merupakan golongan yang lebih ssuka mengambil
Pencapaian
tanggungjawab kee arah meencapai sesuatu matlamat dengan
(merupakan cadang
usaha sendiri.
daripada model baka)
Usahawan juga melakukan pengambil risiko sederhana bertepatan
dengan kemahiran yang ada padanya.
De Vries Dalam
Usahawan merupakan induvidu yang semasa kecilnya tidak
Dollinger(1995) Model
berpeluang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan
Psikodinamik
tertentu menyebabkan merakan memberontak dengan mencari
satu alternative baru bagi mengubah kehidupan mereka supaya
lebih terjamin.
Alfren Marshall(1946)

10.3 Ciri-Ciri Usahawan Berjaya


a) Menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan Berjaya
Sifat Peribadi
Inisiatif yang tinggi

Kreatif

Berani mengambil
risiko
Inovatif
Dorongan kearah
kejayaan
fokus kearah
kejayaan
Lokus kawalan
dalaman

Dapat melihat dan


mengambil peluang
Optimistic
Berorientasikan
matlamat dan
wawasan
Kebolehan membuat
keputusan

Huraian
Mempunyai semangat atau tabiat untuk melaksanakan
tanggunngjawab tanpa diarah atau dipaksa
Dinamis dalam membuat sebarang keputusan dengan
mengambilkira semua faktor dalaman dan luaran organisasi serta
pihak yang berkepentingan dengannya.
Membuat penilaian dan pertimbangan terhadap risiko, ini kerana
risiko yang terhitung akan menjamin pulangan yang selamat
Mempunyai banyak idea, panjang akal dan berupaya menghasilkan
produk baharu dan canggih serta unik.
Sentiasa ingin membuat pembaharuan
Mempunyai semangat dan keupayaan untuk maju
Kepercayaan seseorang individu terrhadap kebolehan dirinya tanpa
dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran.
Mempunyai lokus kawalan dalaman yang tinggi adalah orang yang
yakin keputusan yang dibuatnya itu merupakan keputusan yang
terbaik untuk kepentingan semua pihak.
Dapat meramal dan menganalisis peluang yang boleh membawa
keuntungan.
Sentiasa berfikiran positif terhhadap tindakan yang akan diambil.
Merancang dan menetapkan segala maklumat.
Dinamis dalam membuat sebarang keputusan dengan
mengambilkira semua faktor dalaman dan luaran organisasi serta
pihak yang berkepentingan dengannya.

c) Mengaitkan sifat-sifat usahawan dengan tokoh-tokoh usahawan semasa

Sifat Peribadi
Inisiatif yang
tinggi

Berani
mengambil
risiko

Kreatif

Inovatif

Dorongan ke
arah kejayaan

Lokus kawalan
dalaman

Dapat melihat
dan mengambil
peluang
Optimistic

Berorientasikan
matlamat dan
wawasan

Kebolehan
membuat
keputusan

Tokoh-tokoh Usahawan Semasa


Tan Sri Dato Sri (Dr) The Hong Piow.
Walaupun hidup miskin ketika zaman kanak-kanak, beliau akhirnya
Berjaya membuka bank sendiri yang kini diiktiraf sebagai antara bank
dan syarikat terbaik di rantau Asia iaitu public bank.
Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari.
Membeli Johor Port melalui tender pada RM330 juta
Melalui Johor Port Sdn.Bhd. beliau menjayakan projek Pelabuhan Tanjung
Pelepas.
Beliau Berjaya mempopularkan pelabuhan tersebut sehingga dapat
meyakinkan dua buah syarikat perkapalan antarabangsa, iaitu Maersk
Sealand dari Denmark dan Evergreen Marine dari Taiwan supaya
berpindah dari Pelabuhan Singapura ke Pelabuhan Tanjung Pelepas.
Michael Dell
Usahawan pertama mmemperkenalkan pembelian komputer secara
talian terus dengan menggunakan talian internet kepada pengguna.
Muhammad Yunus
Seorang usahawan dan ahli perniagaan sosial di Bangladesh telah
mewujud dan melaksanakan sebuah perkongsianladang yang
dinamakan New Era Three Share Farm yang mendorong petani
mendapatkan keuntungan melalui kerjasama dengan penduduk
kampung dan pinjaman dari Bank Negara Bangladesh.
Berteraskan pendapat bahawa pinjaman untuk bekerja sendiri adalah
hak kemanusian yang asas, beliau menubuhkan Bank Grameen untuk
membantu lebih ramai orang miskin untuk bekerja menjana pendapatan
sendiri.
Tan Sri Lim Goh Tong
Dapat menyiapkan projek Genting Highlandsdengan jayanya walaupun
pada peringkat awal projek ini amat mencabar kerana menghadapi
pelbagai kekangan seperti modal dan sebagainya.
Tun Daim Zainuddin
Menegaskan bahawa sesiapa pun akan berjaya sekiranya sentiasa
memberikan yang terbaik dalam apa jua usaha dan berpegang kepada
integrity peribadi yang tinggi.
T Ananda Krishnan
Dapat merebut peluang dalam industry telekomunikasi Maxis dan
penyiaran Astro.
Beliau memiliki system satelit Malaysia yang pertama.
Harsukhlal Maganlal Kamdar
Membuka sebuah kedai Kamdar di Jalan Chow Kit dan sebuah lagi di
Globe Silk Store pada tahun 1980an walaupun sebelum itu mereka telah
menutup perniagaan di jalan TAR ekoran kegawatan ekonomi pada
tahun 1977.
Dato Tan Chin Nam
Beliau selalu mengatakan saya berdagang dan membina. Itulah yang
dapat saya lakukan dengan terbaik.
Beliau telah membina Mid Valley City, projek mega yang terdiri daripada
8.78 juta kaki per segi ruangan untuk disewa dan boleh menempatkan
16,000 kenderaan.
Tan Sri Dr Jeffrey Cheah.
Berjaya mempertahan perniagaannya dengan mengharungi tiga tempoh
kemelesetan ekonomi
Membuat keputusan menukar bidang perniagaan syarikat bermula
daripada melommbong bijih timah kepada melombong kuari dan pasir.
Beliau sekali lagi beralih arah ke sektor pembbangunan hartanah,
pelaburan hartanah, pembuatan, perhotelan dan perniagaan berkaitan
hiburan.

Hasil kepelbagaian itu, beliau Berjaya menubuhkan Sunway City Berhad,


Sunway Construction Berhad dan Sunway Building Technology Berhad.

d) Menjelaskan ciri-ciri orang yang elektif berdasarkan Stephen Cover (Tujuh Tabii Orang
Berjaya)
1. Bersikap proaktif
Seseorang yang proaktif ialah individu yang mempunyai inisiatif dan
tanggungjawab untuk menyebabkan sesuatu itu berlaku.
2. Berorientasikan maklumat
Bermula dengan mengingat matlamat bermakna pemahaman jelas tentang
destinasi yang dituju.
3. Lakukan perkara utama dahulu
Mengutaakan perkara yang penting dahulu.
4. Berfikiran menang-menang
Rangka pemikiran dan perasaan yang sentiasa mencari faedah bersama dalam
semua interaksi manusia.
Persetujuan atau penyelesaian untuk kepentingan bersama dan kepuasan
bersama.
5. Cuba memahami dahulu, dan kemudian cuba untuk difahami
Menggunakan pendengaran empati iaitu mendengar dengan tujuan untuk
memahami
Mencuba untuk memahami memerlukan timbang rasa manakala mencuba
difahami memerlukan keberanian yang tinggi.
6. Bersinergi
Intipati sinergi adalah menghargai kelainnan dan perbezaan.
Pemikiran menang-menang menjadi prasyarat untuk proses komunikasi
sinergistik.
Manusia bekerjasama secara kreatif untuk menghasilkan penyelesaian atau
alternative baharu.
7. Tajamkan gergaji
Proses memperbaharui empat dimensikan sifat semula jadi seseorang individu
iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek.
kejayaan seimbang melibatkan kesimbangan dimensi sifat manusia merangkumi
intelek, rohani, emosi, dan jasmani
intelek harus ditingkatkan, emosi memerlukan kestabilan, rohani perlu
menghampiri diri dengan tuhan, dan fizikal memerlukan kecemerlangan
kesihatan.
e) Menerangkan faktor kejayaan seimbang
Intelek
Berhubung dengan minda atau mental manusia
Bagi meningkatkan kemahiran intelek, seseorang itu hendaklah menganalisis,
menulis, membentang, berbincang, dan berkomunikasi.
Emosi
Emosi merupakan perkara dalaman individu.
Melibatkan perubahan psikologi seperti gembira, sabar, syukur, tabah, tenang,
marah, meradang, kecewa, sedih, dan sebagainya.
Rohani
Aspek dalaman yang berkaitan dengan jiwa.

Bagi mendapatkan keseimbangan rohani, seseorang individu itu hendaklah


mendekatkan diri kepada tuhan dan melakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh
agama.
Menyemai nilai-nilai murni dan sifat-sifat terouji dalam diri seseorang.
Jasmani
Aspek fizikal yang merujuk kepada jasad atau tubuh badan.
Melibatkan penjagaan kesihatan, pengalaman pemakanan seimbang, senaman,
istirahat dan lain-lain.
10.4 MENCARI MENGEMBANG DAN MEREALISASIKAN IDEA PERNIAGAAN
Menjelaskan Sumber Yang Boleh Member Idea
1. Pelanggan

Merupakan pengguna kepada kelauran yang dihasiolkan oleh pengeluar.


Idea dan pendapat mereka tentang sesuatu produk atau perkhidmatan contohnya
tentang produk yang tiada dalam pasaran.
Usahawan boleh menjalankan soal selidik, temu ramah dan pemerhatian
terhadap pelanggan bagi mengetahui cita rasa mereka.
Usahawan juga perlu sentiasa peka kepada perubahan citarasa, keperluan dan
kehendak pelanggan.

2. Produk sedia ada


Usahawan akan menganalisa produk sedia ada di pasaran dengan menukarkan
corak pembungkusan, reka bentuk, kualiti yang lebih baik dan sebagainya.
Pembaharuan terhadap produk sedia ada akan menambahkan fungsi produk.
Contohnya, syarikat-syarikat pembuat kereta dan telefon bimbit sering muncul
dengan model-model baru.
3. Syarikat sedia ada
Perniagaan yang dimiliki oleh orang lain yang mendapat pasaran secara meluas
Usahawan boleh mendapat idea untuk memulakan perniagaannya dengan
mengaplikasikan atau meniru selepas mengkaji kekuatan dan kelemahan syarikat
tersebut.
Usahawan juga boleh mendapati idea dari teknologi baharu yang digunakan oleh
syarikat sedia ada atau mengubahsuai teknologi tersebut mengikut kesesuaian
syarikatnya nanti.
4. Saluran pengedaran
Terdiri daripada pemborong, agen dan peruncit.
Mereka mmembantu sesuatu keluaran diedarkan daripada pengeluar pengguna
akhir.
Mereka mengedar pelbagai barang dan jenama, mendapatkan idea terbaharu
untuk perniagaan dan membuat perbandingan terhadap pelbagai produk dan
maklumbalas dariapada pengguna.
5. Paten
Merupakan hakcipta yang dilindungi oleh undang-undang daripada ditiru atau
dicetak. Paten ini boleh dijual kepada pengusaha yang ingin
Mengeluarkan keluaran tersebut secara sah.
Hak mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang diterima oleh syarikat yang
membolehkan syarikat memiliki kelebihan persaingan.
6. Dasar kerajaan
Merangkumi aspek peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan oleh
kerajaan dan juga sebarang bentuk perancangan kerajaan mengikut sector
seperti pertanian, pelancongan, perindustrian, pendidikan dan sebagainya.
Beberapa contoh dasar kerajaan seperti galakan pelancongan, galakan industri
desa, homestay, kursus persediaan sebelum bersara, proses pengeraman

(incubator), konsep paying, skim bantuan dan pinjaman, tabung-tabung kerajaan,


dan juga kempen-kempen seperti belilah barangan Malaysia, satu rumah satu
komputer dan lain-lain.
7. Penyelidikan dan pembangunan
Dijalankan oleh tenaga pakar atau badan tertentu yang dipertangggugjawab oleh
kerajaan atau badan yang ditubuhkan oleh syarikat itu sendiri.
Hasil penemuan R&D boleh menghasilkan produk yang dapat memenuhi
keperluan semasa pengguna.
8. Profesianal dan jururunding
Golongan pakar dalam satu-satu bidang seperti kewangan, pemasaran,
perundangan dan lain-lain.
Usahawan mendapat idea perniagaan sama ada untuk mengatasi masalah atau
membangunkan perniagaan mellalui cadangan, nasihat dan bimbingan pakar.
MENJELASKAN KAEDAH MENJANA DAN MENGEMBANGKAN IDEA
1. Soal selidik
Satu instrument yang digunakan apabila usahawan membuat tinjauan.
Soal selidik ialah kaedah penyelidikan pasaran yang dijalan oleh usahawan
dengan mengemukakan soalan-soalan dalam borang kaji selidik untuk
dilengkapkan oleh pelanggan.
Responden akan ditanya beberapa soalan dan jawapan mereka akan dirumuskan
oleh pengkaji.
2. Sumbangan saran (Brainstorming)
Satu teknik perbincangan ynag kreatif untuk menjana seberapa banyak idea
daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal.
Seorang ketua kumpulan akan mengendalikan sesi sumbang saran.
Peserta berperanan secara aktif dan bebas menyumbangkan idea.
Idea-idea yang dijana semasa sesi sumbang saran perlu disaring dan dianalisis
selepas sesi tersebut tamat.
Antara panduan mengendalikan sumbang saran:
Suasana yang kondusif.
Sebarang bentuk kritikan tidak dibenarkan.
Bebas menyumbang seberapa banyak idea.
Semua idea diterima
Semua idea dicatat
Penilaian dibuat selepas selesai sesi sumbang saran.
3. Pemerhatian
Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku, cara
melaksanakan sesuatu, keadaan persekitaran dan sebagainya.
Idea untuk menubuhkan urus niaga yang baharu mungkin terhasil daripada
pemerhatian terhadap keperluan diri sendiri atau orangorang di sekeliling kita.
4. Kumpulan fokus
Melibatkan sekumpulan orang yang dipilih untuk berkongsi pendapat dan
perasaan, sikap dan idea tentang perkara tertentu.
Hasil daripada perbincangan kumpulan itu akan dijadikan input untuk menjana
idea atau menyelesaikan masalah.
Moderator akan memfokuskan perbincangan dengan menggunakan kaedah
langsung dan tidak langsung.
Seorang moderator akan mengemukakan soalan-soalan mudah kepada peserta
untuk mendapatkan tinndak balas.

Ahli kumpulan boleh memberi komen terhadap cadangan atau pun pendapat
yang dikemukakan

MEMBINCANGAKAN PROSES MEREALISASIKAN IDEA


Proses merealisasikan idea:
1. Idea
Idea dijana, dikumpul dan disenaraikan.
Sumber utama idea termasuk sumber dalaman (r&d) dan sumber luuaran seperti
pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan lain-lain.
2. Menapis idea
Idea-idea yang menjanjikan kejayaan dikenalpasti dan idea-idea yang kurang
praktikal digugurkan.
Kaedah penilaian yang digunakan pada peringkat ini ialah senarai semakan
penilaian sistematik pasaran yang mana setiap idea produk baru dinyatakan
dalam bentuk nilai utamanya, merit dan faedah-faedah.
3. Membina konsep
Penerangan idea secara terperinci daripada perspektif pelanggan.
Bertujuan memberikan kefahaman kepada bakal pelanggan tentang kualiti
terbaik dan ciri-ciri produk tersebut.
Untuk mengukur penerimaan pengguna, temuduga dengan responden terpilih
dijalankan yang mana mereka didedahkan dengan kenyataan yang
menggambarkan ciri-ciri dan sifat fizikal idea produk.
Konsep idea yang terbaik dan mendapat perhatian ramai akan dipilih.
4. Menguji konsep
Menguji konsep produk baru dengan kumpulan sasaran pengguna untuk
mengetahui konsep produk yang mana paling menarik kepada bakal pengguna.
Konsep yang dibina itu perlu diuji sama ada melalui perbincangan dengan pihakpihak berkuasa atau perunding.
5. Membuat rancangan perniagaan
Sekiranya idea tersebut mempunyai asas yang baik, satu rancangan perniagaan
perlu ditulis sebagai memperincikan idea yang hendak direalisasikan.
6. Membina fizikal (prototaip)
Selepas idea melepasi semua peringkat itu barulah dibina fizikal atau
prototaipnya.
7. Mengkomersialkan
Peringkat terakhir dalam proses perancangan dan pembangunan produk.
Melibatkan penghasilan produk untuk dijual di pasaran

10.5 MEMULAKAN DAN MENJALANKAN PERNIAGAAN


10.5.1 Kaedah memulakan perniagaan
a) Membincangkan kaedah memulakan sesebuah perniagaan, iaitu memulakan sendiri,
mengambil ahli perniagaan sedia ada. Francais, dan pakatan strategic (pelesenan,
kontrak pengeluaran, dan usahasama)

1. Memulakan sendiri
Menubuhkan sendiri satu perniagaan baharu dengan usaha mendaftarkan, mencari
lokasi dan membuka perniagaan bermula pada peringkat awal lagi.
Kelebihan:
Peluang merealisasikan idea sendiri kepada realiti.
Kebebasan membuat keputusan dan perubahan kepada perniagaan.
Peluang memanfaatkan kepakaran, pengalaman dan minat.
Berpeluang untuk memilih lokasi dan kemudahan fizikal.
Berpeluang membina imej dan reputasi.
Kelemahan:
Perlu lebih tumpuan dan pengorbanan dari aspek kewangan, masa dan tenaga..
Sukar mendapat pinjaman kerana tiada rekod perniagaan lepas, tiada bukti prestasi,
dan mungkin tiada harta sebagai cagaran.
Tiada keuntungan di awal perniagaan, memulakan beberapa tahun untuk
memperoleh keuntungan.
Risiko perniagaan tinggi dari segi mendapatkan pelenggan dan gagal bersaing
dengan perniagaan yang sudah lama beroperasi.
2. Mengambil alih perniagaan sedia ada
Membeli perniagaan orang lain, menjadi rakan kongsi atau mewarisi perniagaan
keluarga.
Kelebihan :
Pekerja mahir sedia ada
Perniagaan yang telah teguh dan mantap nama telah dikenali, system pemasaran
dan pengurusan yang telah teruji, telah ada hubungan yang baik dengan pembekal
dan pihak bank.
Pasaran sedia ada telah ada pelenggan.
Lokasi yang straegik.
Kelemahan:
Menanggung beban kewangan kerana perniagaan yang diambilahli mungkin sedang
mengalami keruggian.
Reputasi dan rekod yang buruk kerana kemungkinan pemilik asal menjual perniagaan
tersebut berpunca dari masalah urusniaga tidak jujur yang menimbulkan kemarahan
pembekal, pelenggan dan sebagainya.
Pekerja lama mungkin berpindah ke organisasi lain apabila berlaku pertukaran pihak
pengurusan.
Pekerja sedia ada mungkin tidak sesuai dengan perubahan yang hendak dilakukan
dan memberi masalah kepada pemilik baharu.
Peralatan dan kelengkapan usang.
Penilaian terlebih nilai penilaian perniagaan yang hendak di beli tidak dengan teliti
menyebabkan pemilik yang baharu membayar dengan harga yang tinggi.
3. Francais
Satu bentuk perniagaan di mana francaisor memberi kebenaran, hak atau
keistimewaan seperti nama perniagaan dan cop dagangan kepada individu atau
syarikat tertentu (francaisi) untuk menjalankan perniagaan mengikut peraturan dan
tatacara yang telah ditetapkan oleh francaisor. Sebagai balasan francaisi dikehendaki
membayar sejumlah royalty dan yuran-yuran lain.

Jenis-jenis francais :

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Francais
Francais
Francais
Francais
Francais

berformat
pengilangan (product Manufacturing Licensing)
jenama / bertanda dagangan (trademark / Brand Name Licence)
pengedaran (Dealership / Distributorship Franchaise
Penganjur (Promoter)

Kebaikan :
Kaedah yang telah terbukti berkesan dan Berjaya
Mempunyai kaedah dan system latihan yang khusus
Reputasi yang telah sedia diketahui / perniagaan telah popular
Sokongan kewangan
Risiko yang rendah
Faedah ekonomi bidangan dari segi pengiklanan, promosi, pembelian peralatan dan
bahan mentah secara pukal.
Kelemahan :
Mengurangkan kebebasan francaisi kerana tertakluk kepada pelbagai peraturan dan
kaedah operasi yang telah ditetapkan.
Perlu menjadi usahawan sepenuh masa dan memberikan tumpuan sepenuhnya
kepada perniagaan.
Tiada identity tersendiri.
Risiko kejatuhan seluruh rangkaian.
Kesukaran bila berlaku krisis.
Menanggung kos royalty dan yuran yang tinggi
Produk dan saiz pasaran yang terhad
4 Pakatan strategic (strategic alliance)
Satu kerjasama antara dua atau lebih syarikat atau unit-unit perniagaan bagi
mencapai objektif masing-masing secara bersama. Dalam pasaran baharu, pakatan
strategic membenarkan sesorang usahawan untuk mendapatkan kelebihan
kompetetif menerusi akses kepada sumber-sumber rakan pakatan, termasuk juga
pasaran, teknologi, modal dan manusia.
Jenis-jenis pakatan starategik:
Pelesenan:
Pelesenan adalah persetujuhan iaitu sesebuah syarikat utama atau pemegang lessen
(licensor) memberi hak-hak tertentu kepada sesebuah syarikat atau penerima lessen
(licensee) di Negara lain atau pasaran berbeza dengan syarikat utama untuk
menghasilkan dan / atau menjual produk syarikat berlesen tersebut.
Syarikat licensor akan mendapat ganjaran dalam bentuk yuran dan royalty hasil
jualan produk untuk kepakaran teknikal yang diberikan kepada syarikat licensee.
Kebaikan:
Syarikat tersebut menggunakan modal yang rendah dan dan mudah memasuki
pasaran antarabangsa terutamanya dalam Negara yang tidak mengamalkan ekonomi
bebas.
royalti dari pembaberian lesen ini adalah dijamin dan berjangka. Syarikat tempatan
akan mendapat manfaat daripada pembangunan produk tanpa melibatkan
perlanjaan penyelidikan.
kadar riiko perniagaan yang memberi lesen adalah rendah kerana kilang dan pihak
pengurus tidak perlu mengawal selia syarikat berkenaan.
Keburukan:
Syarikat penerima lesen mungkin hilang minat untuk memperbaharui kantrak jika
syarikat pemberi lesen tiada inovasi dan teknologi baharu.
Untuk menarik minat syarikat asing menjadi penerima lesen, syarikat pemberi lesen
perlu mempunyai teknologi yang unit, hak cipta tersendiri dan jenama yang mampu
menarik perhatian pengguna antarabangsa.

Pemberi lesen juga tidak mempunyai kawalan terhadap syarikat penerima lesen dari
segi pengeluaran dan pemasaran.

Kontrak pengeluaran:
Sesuatu syarikat pengeluaran akan membenarkan sesebuah syarikat tempatan untuk
mengeluarkan produk itu berdasarkan kontrak atau perjanjian yang ditandatangani
oleh kedua-dua pihak.
Syarikat pengeluar akan mengenakan bayaran yang berlandaskan bilangan atau saiz
peneluaran yang dikeluaran yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan yang dilantik
itu.
Syarikat pengeluar asal akan membekalkan komponen,bahan, acuan atau arahan
pengeluaran terperinci kepada syarikat pengeluar tempatan di Negara asing.
Aktiviti pemasaran dan jualan adalah tanggujawab syarikat tempatan yang dilantik
itu.
Kebaikan:
Syarikat yang memberi kontrak dapat mengeluar dan memasarkan produk di pasaran
asing tanpa dikenakan cukai eksport dan import.
Penerima kontrak lebih mengetahui tentang pasaran tempatan dan dapat membuat
keputusan yang lebih tepat dan cepat.
Syarikat pengeluar perpeluang membeli pengeluar tempatan atau membentuk
perkonsian pada masa akan datang
Keburukan:
Jika penerima kontrak sangat Berjaya, pemberi kontrak tidak dapat menikmati
keuntungan sepenuhnya, sebaliknya ai hanya menerima royalty sahaja.
Pemberi kontrak hilang kawalan ke atas proses pengeluaran kerana jarak yang jauh.
Apabila kontrak tamat, penerima kontrak mungkin boleh menjadi pesaing kepada
pemberi kontrak kerana penerima kontrak telah mempunyai kepakaran dan
teknologi.
Penerima kontrak terpaksa membayar royalty yang tinggi sepanjang tempoh kontrak,
dan ini mengerangkan keutungan.
Usahasama;
Usaha perkongsian atau gabungan antara dua firma atau lebih dalam urusan
peniagaan.
Gabungan ini melibatkan firma antarabangsa dengan firma tempatan atau dua buah
firma antarabangsa.
Kesemua pihak yang terlibat akan menyumbang modal.
Kawalan dan kepunyai entity perniagaan itun akan dikongsi bersama.
Kebaikan:
Syarikat ini dapat memahami keadaan pasaran tempatan, keperluan dan peraturan
kerajaan tempatan.
Berpeluang mendapat keupayaan pengeluaran pengeluran dan kepakaran baharu.
Kesemua pihak yang terlibat dapat menggunakan sumber-sumber dari pihak terlibat
dalam usahasama tersebut.
Keburukan:
Pemindahan teknologi terpaksa dilakukan kepada syarikat yang
bekerjasama.mewujudkan persaingan kepada syarikat yang membekelkan teknologi
apabila kerjasama tamat kelak.
Perbezaan dalam budaya korporat, matlamat dan lain-lain menyebabkan
percanggahan pendapat dan konflik semasa membuat keputusan.
Kedua-dua syarikat tidak dapat membuat keputusan sendiri kerana mereka berkongsi
tanggungjawab, risiko dan keuntungan.

10.5.2 Pembiayaan dan sumber modal


b) (I) Menjelaskan bentuk modal kewangan seperti modal teroka, ekuili,dan
hutang
1. Modal teroka:
dana yang disediakan oleh syarikat, badan profesional atau individu kaya bertujuan
untuk melabur bersama-sama pemilik dalam projek atau perniagaan baharu,dan
yang sedang berkembangan pesat dan berpotensi menghasilkan pulangan tinggi.
pemodal teroka tidak memberi pinjaman, tetapi mereka membeli ekuili dalam
perniagaan yang akan memberikan hak pemilikkan.
Menjurus kepada perkongsian jangka pertengahan iaitu antara tiga keenam tahun
dengan syarikat yang menerima pembiayaannya.
dua perkara asas apabila menimbangkan sama ada untuk melabur atau tidak
didalam sesuatau perniagaan itu:
- pulangan tinggi
- mudah keluar
tiga kriteria yang digunakan oleh pelabur modal teroka apabila memilih perniagaan
untuk membuat pelaburan iaitu:
- pasukan pengurusan yang kuat, memounyai kepakar,berpengalaman dan
mantap serta kominet terhadap perniagaan
- produk dan peluang pasaran yang unit, mempunyai kelebihan persaingan dalam
pasaran.
- nilai perniagaan mempinyai potensi untuk meningkat.
2. Modal ekuiti:
modal yang diperolehi daripada pemilik perniagaan.
pemilik perniagaan boleh memilih untuk menjual ekuiti syarikat dalam bentuk saham
kepada para pelabur
dilakukan dengan tawaran saham kepada umum atau penaja jamin seperti pihak
bank.
pelabur akan berkongsi keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan.
sumber modal ekuiti termasuklah modal pemilik, keluarga dan kenalan, pelaburan
tidak formal dan modal teroka.
Kebaikan modal ekuiti:
Modal Tidak Perlu Dibayar Balik Sebagaimana Pinjaman.
Pelabur Diberi Hak Untuk Bersuara Dalam Operasi Perniagaan.
Pelaburan Berhak Mendapat Peratusan Pendapatan Dalam Operasi Perniagaan.
Tidak Memerlukan sandaran
Keburukan modal ekuiti:
usahawan perlu menyerahkan sebagai pemilik perniagaan kepada orang
luar(pelabur)
Hak kawalan usahawan ke atas perniagaan akan berkurangan.
3. Modal hutang:
Modal yang diperolehi melalui pembiayaan berbentuk hutang yang melibatkan
instrument berasaskan faedah.
Dikenali sebagai pinjaman.
Usahawan perlu menbayar balik pinjaman berserta faedah tidak kira sama ada
perniagaanya memberikan keuntungan atau kerugian.
Dua jenis pinjaman iaitu pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek perlu dibayar balik dalam tempoh dua belas bulan atau
kurang mentah,pembayaran gaji dan upah pekerjah.
Contoh overdraf bank,pusiangan kredit perdagangan dan pembelian melalui kad
kredit.
Pinjaman jangka panjang biasanya diperoleh daripada pihak bank
Tempoh pembayaraan balik pinjamana ialah 5 tahun ataua lebih.
Biasanya diberi dalam jumlah yang besar
Memerlukan cagaran kerana risikonya yang tinggi.
Pinjaman boleh diperoleh dengan mengemukakan kertas kepada pihak bank,

Kelebihan:
Dapat mengekalkan pemilikan dan kawalan ke atas perniagaa.
Pemilik perniagaan masih mempunyai mempuyai kuasa penuh dalam membuat
sebarang keputusa dan berhak ke atas segala keuntungan yang diperoleh
perniagaannya.
Usahawan juga mempunyai kebebasan penuh dalam membuat sebarang keputusa
kewangan.
Hubungan dengan pemiutang sebagai pembiayan perniagaannya terhad kepada
pembayaran balik pinjaman sehaja.
Sekiranya kesemua pinjaman telah dibayar balik, pemiutang tidak akan mempunyai
apa-apa tuntutan hak ke atas perniagaanya.
kelemahan:
Peminjam terpaksa membayar balik pinjaman apabilah apabila sampai tempoh
Peminjam berhadapan dengan risiko tindakan seperti dikenakan kadar faedah yang
tinggi dan penarafan kredit yang rendah sekiranya gagal membayar balik pinjaman
pada masa yang telah ditetapkan.
Pembiayaan berbentuk hutang juga sukar diperoleh oleh perniagaan yang baharu
dimulakan.
Perniagaan baharu belum mempunyai rekod perniagaan yang diyakini dan mungkin
dikenakan caj kadar faedah yang lebih tinggi atau permohonan pinjaman ditolak
sama sekali.
b) (ii) Menjelaskan bentuk modal bukan kewangan seperti aset-aset tetap
Bentuk Modal Kewangan:
Modal dalam bentuk bukan kewangan adalah termasuk kemahiran,
peralatan dan idea.
1. Kemahiran :
Pengetahuan khusus tentang suatu bidang.
Contoh kemahiran pengurusan, kemahiran dan pengtahuan dalam menyimpan
akaun, kemahiran komunikasi,kemahiran menggunakan computer.
2. Aset tetap:
Aset yang digunakan untuk tempoh masa yang panjang, seperti hartanah peralatan
dan perabot
Modal formal;
Pinjaman daripada institusi formal.
Mempunyai penjanjian bertulis yang lengkap.
Perlu bayar balik modal yang dipinjam mengikut syarikat yang ditetapkan.
jika gagal membayar balik modal yang dipinjam usahawan boleh di bawa ke
mahkamah.
Sumber modal formal:
1. Pinjaman bank:

Pinjaman jangka pendek atau jangka panjan.


Pinjaman jangka pendek melibatkan pembayaran balik pinjaman oleh usahawan
kurang daripada setahun.
Digunakan oleh usahawan untuk membeli inventori, membiayai jualan kredit kepada
pelanggan, dan belanja tunai yang lain.
Jumlah pinjaman tidak besar.
Pinjaman jangka panjang melibatkan jangka masa yang agak lama (biasanya tiga
tahun ke atas)
Digunakan seperti untuk membeli bangunan.mesin , peralatan dan aset tetap yang
lain.
2. Bentuk kerajaan:
Kerajaan menyediakan pinjaman dana daripada pelbagai agensi kerajaan.
Antara agensi tersebut ialah MARA,PKEN,Agensi pembangunan wilayah.(rujuk nota
agensi kerajaan dan beban berkanun)
3. Pelabur:
orang perseorangan secara persendirian yang menggunakan sejumlah wang untuk
dilaburkan dalam perniagaan dengan jangkaan mendapatkan pulangan kewangan.
tumpuan utama pelabur adalah untuk meminimakan risiko.
Modal tiada formal :
Pembiayaan modal melalui cara ekuiti
Merupakan pelaburan peribadi pemilik (atau pemilik-pemilik) dalam urusniaga.
Sumber modal tidak formal :
1. Simpanan sendiri:
diperoleh daripada simpanan peribadi pemilik itu sendiri atau daripada jualan asset
peribadi beliau.
Tidak perlu membuat permohonan untuk mendapatkan dana.
Tidak perlu menghubungi bank atau insitusi kewangan,
Tidak perlu membuat kertas kerja.
Tidak perlu membuat sebarang bayaran faedah.
Seseorang usahawan bole mengekalkan kuasa dan kawalan penuh ke atas perjalanan
perniagaannya itu
2. Pinjaman daripada saudara mara/ rakan
Sumber ini umumnya digunakan untuk membiayai perniagaan yang baru bermula.
Mudah diperoleh oleh pengusaha-pengusaha kecil kerana mereka ini mengenali
pemilik perniagaan.
Syarat-syarat pembayaran balik modal yang dilaburkan mungkin lebih longgar
berbanding dengan institusi yang lebih formal.
10.5.3 kemudahan dan bantuan
d) menerangkan pihak-pihak yang mmberi kmudahan dan bantuhan, seperti
agensi kerajaan,badan-badan berkanun,dan pihak swasta
Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan:
Agensi Kerajaan dan
Badan Berkaum

Pihak swasta

1. Majlis Amanah Rakyat(MARA)


(www.mara.gov.my)
2. Tabung Ekonomi usahawan Niaga(TEKUN)
(www.tekun.gov.my)
3. Bank Pembangunan Malaysia berhad(BPMB)
(www.bpm.com.my)
4. SME Bank(www.smebank.com .my)

Bank Perdagangan Institusi


Kewangan

5. Perbadanan Jaminan Kredit (CGC)


(www.iguarantee.com.my)
6. Agrobank (www.agrobank.com.my)
7. Kementrian Sains, Teknologi dan Inovasi
(MOSTI)(www.mosti.gov.com)
8. Kementerian Belia dan Sukan(KBS)
(kbs.gov.com)
9. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan
Sederhana(SMIDEC)(www.mdec.com.my)
10. Multimedia Development Corporation Sdn
Bhd.(mdec)(www.mdec.com )
11. MIMOS bhd (www.mimos.com.my)
12. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
(www.aim.gov.com)
13. Perbadanan Usahawan Nasional
Berhad(PUNB)(www.punb.com.my)
14. Bank Negara Malaysia (BNM)
(www.bnm.gov.com)
Menerangkan jenis kemudahan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut seperti bantuhan
kewangan tapak kilang,khidmatan nasihat dan pembangunan usahawan.
1. Bantuan kewangan :

Skim bantuan kewangan dan pinjaman untuk usahawan bumiputera


Dikendalikan oleh agensi-agensi seperti:
Bank Negara Malaysia,
Pebadaan industry kecil dan sederhana (SMIDEC),
Bank pertanian Malaysia,
MARA
Dab beberapa buah kementerian
Antara skim yang disediakan ialah:
Pinjaman mudah untuk industry kecil dan sederhana (IKS)
Pinjaman penempatan semula kilang
(www.smidec.gov.mydanwww.midf.com.my)
Skim pinjaman industry ecil dan sederhana (www.mppb.com.my),
Tabung usahawan baru(TUB 2)(www.bnm.gov.my)dan sebagainya.
Tawaran geram-geram tertntu untuk tujuan pembiayaan atau pembiayaan atau
pembangunan perniagaan seperti :
Geram bagi pembangunan PKS seperti geram E-dagang untuk industri
kecil dan sederhana,

Geram untuk peningkatan produk dan proses,


Geram untuk peningkatan produtiviti dan kualiti dan pensijilan oleh SME
Corp Malaysia.
Kemudahan pinjaman dari pihak bank dan institusi kewangan contohnya:
Kemudahan kredit biasa dengan kadar feadah ditentuhan oleh intstitusi
kewangan
Skim pembiayaan khas yang ditetapkan oleh bank Negara Malaysia untuk
perniagaan francais.

2. Tapak kilang:

Membantu usahawan mendapatan premis atau okasi perniagaan.


Agensi utama yang menyediakan kemudahan ini termasuklah;
Malaysia industryi estate limited (MIEL)
Perbadanan pembangunan Bandar(UDA),
MARA
MIEL membina unit-unit kilang,ruang-ruang pejabat dan kilang dapat diperoleh
melalui beberapa skim termasuklah sewa, skim pinjaman pajak dan skim sewa
beli
UDA membantu usahawan mendapat ruang perniagaan yang sesuai termasuklah
ruang pejabat dan kedai runcit di kawasan-kawasan Bandar
MARA menyediakan tapak kilang, kompleks jualan dan pejabat, rumah-rumah
kedai,bazaar serta gerai untuk usahawan bumiputera.
Pusat bimbingan usahawan Negara (PBUM)menyediakan kemudaan pusat
intkubator siswazah yang menjadi ruang pejabat sementara bagi membantu
siswazah memulakan perniagaan.
Kerajaan menyediakan tiga jenis lokasi industry iaitu:
Zon perdagangan bebas (FTZs)
Kawasan keutamaan kastam (PCAs)
Licensed manufacturing warehouses(LMWs)untuk firma-firma
berorientasikan ekspot beroperasi.

3. Khidmat nasihat dan perundingan:


Tiga bentuk program khidmatan nasihat utama disediakan iaitu:
I.

II.

III.

Perkhidmatan pengurusan pengundingan


Dari aspek merancang perniagaan, keadah mengurus perakaunan,keadah
menganalisis penyata kewangan dan keputusan pelaburan menyediakan
penyata pendapatan,pelaburan tunai,sumber-sumber menggunakan serta
keadah menganalisis kos pengeluaran.
Agensi kerajaan utama yang terlibat antaranya NPC,MARA, dan MEDEC.
Program peningkatan kualiti dan produktiviti
Perkhidmatan berkaitan pendaftaran kawalan mutu,membuat pnyelidikan
dan pembangunam serta bantuan bagi meningkatkan penggunaan
teknologi tinggi,memodenkan system pengeluaran serta meningkatkan
mutu barangan dan produktivi.
Agensi utama yang terlibat adalah institute piawaian dan penyelidik
perindustrian Malaysia(SIRIM).

Khidmatan nasihat membangunan dan mereka bentuk keluaran


Mempertingkatkan pembangunan dan reka bentuk barangan yang sedia
ada, mempertingkatkan teknologi tempatan dengan mnggalakan syarikat
tempata mencipta keluaran baharu dan memperbaiki aktiviti perkilang
yang berkaitan dengan pengeluaran keluaran
Agensi yang terlibat dalam khidmatan nasihat ini ialah SIRIM
4. Pembanguna Usahawan:

i.

Program Pembangunan Vendor


Sebuah program khusus untuk membangunkan syarikat/usahawan
bumiputera dalam sector pembuatan dan perkhidmatan dalam industri
berteknologi tinggi.
Syarikat vendor ialah syarikat bumiputera yang terlibat dalam sector
pembuatan dan perkhidmatan berteknologi tinggi dan berdaftar dengan
MITI di bawa PPV
Syarikat anchor ialah syarikat GLC/GLIC/MNC/syarikat besar tempatan
yang berdaftar dengan MITI di bawah PPV, telah menandatangani mou
dengan MITI dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
Contoh program pembangunan vendor yang dilaksanakan ialah program
vendor perabot Guthrie,
Program vendor petronas, telekom Malaysia dan TNB
Pihak yang terlibat dalam pelaksaan Program Pembangunan Vendor
adalah seperti berikut:

ii.

Kerajaan diwakili oleh kementerian perdagangan antarabangsa dan industry


(MITI)
Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan(GLC),Syarikat pelaburan berkaitan
kerajaan (GLIC),syarikat multinasional (MNC) dan syarikat-syarikat tempatan
sebagai syarikat anchor:
Bank/institusi kewangan yang menyediaka pakej penbiayaan:
Usahawan PKS bumiputera sebagai vendor: dan
Agensi-agensi teknikal dan sokongan yang menyediakan dan memberi
khidmat kepakaran teknikal dan R&D, pembangunan keusahawanan, latihan,
promosi dan pemasaran serta pembangunan produk
Program Pembangunan Franchais

Satu program pemasaran berteraskan konsep persyarikat Malaysia.


Bertujuan untuk membangunkan usahawan-usahawan kecil dan sederhana
dalam sector perdagangan, perkhidmatan dan perindustrian
Objektif program:
1. Untuk menambahkan bilangan francais induk, francaisorbumiputera.
2. Menggerakkan penglibatan golongan bumiputera

iii. Program Mentor


Syarikat besar iaitu syarikat mentor memberi latihan, bimbingan, dan
pendedahan kepada bakal-bakal usahawan serta usahawan kecil dan
sederhana bumiputera(mentee) supaya mereka boleh berdikari dan
bersaing dalam pasaran terbuka
Setia syarikat mentor diminta untuk membimbing sekurang-kurangnya
lima buah syarikat mentee
Tempoh bimbingan diantara tiga hinggan lima tahun.
Bentuk bimbingan termasuklah menyediakan latihan teknikal dan bukan
teknikal, khidmatan nasihat, meluaskan rangka perniagaan,usahawan dan
bantuan kewangan.
Contoh syarikat mentor ialah eon berhad.indah water consortium.
5. Pemasaran Dan Penyelidik Pasaran
I.
Menyediakan bantuan pemasaran khususnya di peringkat pengurusan petmasaran.
II.
Sediakan kursus jangkah pendek termasuklah:
Bidang-bidang pemasaran,
Promosi jualan,
Pengeksportan,

Rekebentuk produk,
Pembungkusan dan sebagainya.
Iii agensi seperti MEDEC,NPC bank pembangunanSMIDEC, MARA, FAMA dan lain-lain
iv. contoh FAMA- membantu petani atau usahawantani memasarkan hasil keluaran
pertanian seperti buah-buahan,sayur-sayuran, koko,kopi dan sebagainya.

11. 0 RANCANGAN PERNIAGAAN


a) Mentakrif rancangan perniagaan dan kepentingan
Takrif Rancangan Perniagaan (RP):
Dokumen bertulis yang menggambarkan keseluruhan operasi perniagaan atau
usaha teroka yang merangkumi penetapan visi, misi, objektif, rancangan
pengeluaran, strategic pemasaran, rancangan kewangan kewangan, dll,
b) Menjelaskan kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak
berkepentingan
Kepentingan Rancangan Perniagaan
1. Rp merupakan hala tuju perniagaan . RP memberikan gambaran menyeluruh
berkenaan operasi perniagaan secara komprehensif yang menjadi garispanduan
dalam melaksanakan sesuatu usaha teroka. RP akan dapat meningkatkan keyakinan
dan keupayaan usahawan untuk menjalankan operasi perniagaan.
2. Rp yang merupakan pendokumentasian idea-idea perniagaan di samping
mengenalpasti masalah-masalah yang berpotensi serta mencari penyelesaian
terhadap masalah tersebut. Oleh itu usahawan dapat mengurangkan risiko kegagalan
apabila melakukan perancangan di peringkat awal.
3. Rp dapat digunakan untuk menilai potensi, keunikan perniagaan, nilai komersial
teknologi, pasaran dan persaingan.
4. Rp berperanan dalam mengagihkan sumber-sumber seperti kewangan, tenaga kerja,
mesin, bahan dan lain lain dalam menjalankan operasi perniagaan.
c) Menjelaskan kegunaan rp kepada usahawan dan pihak berkepentingan
Kegunaan RP Kepada Usahawan
1. Garis panduan untuk menguruskan perniagaan
Sebagai garis panduan kepada usahawan/pengurusan syarikat untuk
melaksanakan aktiviti perniagaan yang dirancang dan mencapai matlamat
yang ditetapkan.
Ia merupakan perancangan yang jeals tentang misi, matlamat, objektif,
belanjawan, ramalan kewangan, target pasaran dan sebagainya.
2. Mengurangkan kesilapan
RP menjadi garispanduan kepada setiap pekerja yang terdiri daripada pegawai
atasan hinggalah pekerja bawahan mengenai sasaran yang dikongsi bersama
serta perlu dicapai dalam usaha untuk mencapai matlamat yang sama.
RP turut memberi gambaran yang jelas tentang tugas

mereka dalam melaksanakan misi organisasi.


Ini akan dapat mengurangkan kesilapan semasa menjalankan tugas.

3. Menggunakan sumber-sumber organisasi dan meningkatkan produktiviti


Sumber-sumber pengeluaran dapat digunkan dengan optimum melalui
perancangan yang terkandungan dalam RP.
Penggunaan sumber yang optimum akan dapat mengelakkan pembaziran.

4. Memudahkan kawalan
Kawalan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berdasarkan perancangan
di dalam RP
Usahawan akan dapat mengukur serta menilai sejauh mana perancangan itu
mencapai matlamatnya.
Sekiranya matlamat tidak dicapai, penambahbaikan perlu dilakukan.
5. Meyakinkan pihak-pihak berkepentingan
Pihak-pihak berkepentingan terdiri daripada pelabur, pembekal pihak bank
dan lain-lain.
Meraka menyumbangkan modal serta memberi kredit kepada organisasi
perniagaan. RP dapat menyediakan maklumat yang diperlukan oleh pihak
tersebut.
Pihak-pihak ini juga akan turut menilai perancangan yang dibuat serta
menjangkakan prestasi dan pertumbuhan syarikat.
Pemberian kredit dan modal untuk meluaskan operasi perniagaan akan
diberikan sekiranya pelabur yakin tentang masa depan syarikat.
6. Menilai prestasi dan kemajuan syarikat
RP memberi peluang kepada usahawan untuk menilai prestasi pengurusan
operasi kemajuan syarikat.
Penilaian dapat dilakukan dengan memastikan apa yang dirancang adalah
sama dengan apa yang dilaksanakan.
7. Menggunakan sumber-sumber organisasi dengan cekap
Sumber-sumber pengeluaran dapat digunakan dengan optimum melalui
perancangan yang teliti bermula dari awal lagi.
Penggunaan sumber yang optimum akan dapat menbgelakakan pembaziran
dan membantu mencapai kapasiti penuh.
Kegunaan RP Kepada Pihak-pihak Berkepentingan.
Pihak-pihak berkepentingan adalah seperti berikut:
1. Pembekal
Pembekal menyediakan sumber modal yang cepat dan murah kepada
perniagaan melalui jualan kredit.
Pembekal perlu meneliti rp sebelum bersetuju untuk menandatangani
perjanjian untuk membekalkan barang mentah, separuh siap atau bahan siap
perniagaan terbabit.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan usahawan membuat
bayaran terhadap barangan yang dibekalkan.
Pembekal akan hanya memberikan jualan kredit jika kedudukan kewangan
dan perniagaan
Usahawan mempunyai potensi untuk berjaya.
2. Pelanggan
Pelanggan merujuk kepada syarikat atau organisasi yang akan menggunakan
produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.
Oleh itu mereka perlu meneliti terlebih dahulu keupayaan dan kemampuan
syarikat yang menawarkan perkhidmatan yang diperlukan supaya tidak
menghadapi masalah bekalan pada masa hadapan.
3. Pembiaya/Pemberi Pinjaman
Pihak bank atau institusi kewanfgan perlu memastikan perniagaan yang bakal
dijalankan itu berdaya maju. Penelitian dan penganalisisan dilakukan untuk
mengenalpasti kemampuan bayar balik pinjaman sebelum permohonan
pinjaman diluluskan atau sebaliknya.

4. Pelabur
Bagi pelabur khususnya pemodal perniagaan (venture capitalist) mereka juga
perlu menilai dan memperhalusi rp
Penilaian yang terperinci dibuat bertujuan untuk memastikan keputusan dapat
dilakuakan dengan tepat dan menguntungkan pelabur.
d. Meyediakan Rancangan Perniagaan berdasarkan format berikut:
Format RP adalah seperti berikut:
1. Rumusan Eksekutif
Mengandungi maklumat, di antaranya:
Tujuan RP di sediakan
Kos projek dan cara pembiayaan. Jika ingin memohon pembiayaan nyatakan
jumlah dan tempoh pembiayaan .
Butiran ringkas tentang usahawan dan kakitangan utama dalam perniagaan.
Ringkasan pemasaran yang member fokus kepada sasaran pasaran, pesaingpesaing utama dan strategi pemasaran
Rekod-rekod kewangan yang lalu jika ada atau ramalan kewangan bagi sesuatu
perniagaan baru.

2. Pengenalan
Mengandungi maklumat diantaranya:
Menyatakan jenis perniagaan yang diceburi dan maklumat penting berkenaan
perniagaan
Tempat ataupun liputan perniagaan dijalankan
Tarikh perniagaan ini dimulakan atau hendak dimulakan
Cara-cara perniagaan ini diuruskan atau dilaksanakan
Menyatakan sama ada re ini kali pertama atau yang ditambahbaikan dariapada
yang lepas
Strategi-strategi utama yang mapan dan berkesan sebagaio penyokong
pelaksanaan perniagaan ataupun projek.
3. Objektif
Mengandungi maklumat diantarnya:
Visi, misi syarikat atau perniagaan
Matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek.
Kekuatan syarikat yang boleh menjadi strategi perniagaan bagi mencapai
matlamat tersebut, jika terdapat kelemahan atau masalah, tunjukkan strategi
mengatasi masalah tersebut.
4. Latar Belakang Syarikat
Mengandungi maklumat-maklumat di antara:
Mmenyetakan matlumat-matlumat di antara:
Menjelaskan sebab asalnya produk disediakan dan rasional keperluhan atau
kesesuaian dengan pasaran atau keadaan
Menyatakan bentuk/entity perniagaan
Latarbelakang atau biodata syarikat pemilik syarikat
Tarikh syarikat dan lokasi syarikat
Modal asal syarikat
Menjelaskan tahap kejayaan yang dicapai
Masalah-masalah tertentu yang di hadapi oleh syarikat serta penyelesaiannya
dan kesan terhadap perniagaan
5. Latarbelakang Pemilik/Ahli Kongsi
Perlu mengandungi matlumat diantaranya:
Nama pemilik/rakan kongsi,alamat,nombor telefon,faks
Umur,kelulusan,pengalaman pemilik dan rakan kongsi

Kemahiran pemilik dan rakan kongsi


Syer pemilikan modal/saham

6. Latar Belakang Projek


Perlu mengandungi elemen-elemen berikut:
Menjalaskan lokasi tapak projek hendak dijalankan. Sertakan pelan lokasi
Kelebihan lokasi
Menjelaskan jenis dan struktur bangunan. Pelan bangunan perlu diserta.
Menjelaskan kemudahan asas yang ada (contoh,talian tel, elektrik,air,jalanraya)
7. Rancangan Organisasi
Mengandungi elemen-elemen di anataranya adalah seperti berikut;
Senarai jawatan dan bilangan pekerja
Carta organisasi
Tanggungjawab dan tugas pekerja
Imbuhan gaji pekerja
Keperluan pejabat
8. Rancangan Pemasaran
Perlu mengandungi maklumat diantaranya:
Pelanggan
Trend pasaran
Saiz pasaran
Ciri-ciri pasaran
Sasaran pasaran
Pesaing-pesaing
Strategi pemasaran
Ramalan jualan
Kos pemasaran
Kaedah promsi
9. Rancangan Pengeluaran/Operasi
Dalam bahagian ini, perlu mengandungi pelbagai elemen. Di antaranya adalah
seperti berikut;
Huraikan tapak projek,kesesuaian ,dan pelan lokasi kilang
Susun atur ruang opersai
Mesin dan peralatan yang digunakan
Proses pengeluaran (langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran
produk dan perkhidmatan
Carta aliran operasi
Penggunaan bulanan atau tahunan
Jadual pelaksaa projek
Premis perniagaan dibeli,disewa atau dipajak
10.Rancangan Kewangan
mengandungi elemen-elemen berikut;
kos pelasanan projek
peruntuka modal pusingan
perbelanjaan-perbelanjaan lain seperti perbelanjaan praoperasi dan
peruntukan luar jangka
sumber pembiayaan
penyata-penyata kewangan
analisis titik pulangan modal
11.Kesimpulan
bahagian ini menekankan keunikan dan kelebihan perniagaan.

12.Lampiran
bahagian ini menyertakan maklumat tambahan seperti pelbagai
ilustrasi,senarai,data,boring,carta,laporan dan lain-lain maklumat yang
menyokong dan berkaitan dengan perniagaan dan syarikat.
Contoh-contoh lampiran ialah sijil pendaftaran perniagaan,perjanjian
perkongsian,gambar atau contoh brosur produk yang dikeluarkan,statistic
atau maklumat kajian paaran,pelan lokasi tapak kilang atau perniagaan,sebut
harga daripada kontraktor pembelian aset dan lain-lain

12.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA


12.1
Skop perniagaan antarabangsa
21.1.1 Peranan dan kepentingan
a) Mentakrif maksud perniagaan antarabangsa R.W. Griffin dan M. W. Pustay (2013).
takrif perniagaan antarabangsa
Perniagaan yang melibatkan dua pihak atau pelbagai pihak antara sesebuah Negara
dengan Negara lain.
Dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah Negara mencapai
objektif individual atau organisasi
b) Menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi
tukaran asing, pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi
Kepentingan PAB Dalam Ekonomi:
1. Tukaran asing
Aktiviti eksport akan membawa masuk tukaran wang asing dalam
Negara
Menambahkan pendapatan Negara
2. Pasaran luas
Lebihan keluaran yang terdapat dalam sesebuah Negara boleh
dipasarkan ke Negara luar
Memberi peluang kepada sesebuah syarikat untuk terus berkembang.
3. Guna tenaga
PAB seperti eksport, import, pelesenan dan lain-lain memerlukan
pekerja
Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk Negara.
4. Pemindahan teknologi
Teknologi dan kepakaran Negara lar dipndahkan ke dalam sesebuah Negara
Tenaga kerja tempatan perlu dilatih untuk mengendalikan peralatan.
Proses ini memindahkan teknologi ke Negara yang menggunakan peralatan
tersebut
Contoh: kepakaran teknologi jepun (robot) di bawa masuk ke Malaysia.

12.1.2 Tahap perniagaan antarabangsa


Menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestic, antarabangsa,
multinasional, dan global
Tahap perniagaan antarabangsa
1. Domestik

Perniagaan yang beroperasi di dalam sesebuah negara.


Pengeluaran dan pemasaran adalah untuk pasaran tempatan di negara tersebut
sahaja.
Melibatkan mata wang tempatan.

2. Antarabangsa

Perniagaan yang melibatkan dua pihak atau pebagai pihak antara sesebuah Negara
dengan negera lain.
Menggunakan keupayaan semasa untuk berkembang di pasaran luar.
Di peringkat ini eksport meningkat dan persaiangan dikendalikan sendiri bagi setiap
Negara .
Melibatkan pertukaran mata wang asing.

3. Multinasional

Beberapa subsidiari beroperasi sebagai entiti tersendiri di pelbagai Negara


Syarikat mempunyai pemasaran dan pengeluaran di beberapa Negara
Lebih daripada 25% hasil jualan syarikat adalah daripada negara luar.
Contaoh Maybank,Samsung dan Air Asia

4. Global

Melihat dunia sebagai pasaran tunggal


Operasi dikawal,kawasan oleh ibu pejabat korporat
Pemilik,kawalan dan pengurusan peringkat atasan tersendiri melibatkan kakitangan
beberapa Negara.

12.1.3 Strategi memasukki perniagaan antarabangsa


d) Menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk
import,eksport,kontrak pengeluaran , pelesenan, subsidiari, dan operasi serah kunci.
Strategi memasukki perniagaan antarabangsa
1. Import
Sebarang aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian produk atau
perkihmatan dari negara luar
Negara yang mengalami kekurangan sesuatu jenis produk untuk perkihmatan
memberi daripada Negara luar.
Mercedez Benz diimport dari Negara jerman dsb.
2. Eksport
Penghasilan produk di sebuah Negara untuk dijual ke negara luar
3. Kontrak pengeluaran
Pengimport dan pengeluar bersetuju untuk menandatagani kontrak mengeluaran.

Pengeluaran produk oleh sesebuah syarikat dengan menggunakan label atau


jenama syarikat lain.
Contoh : Syarikat Nike lebih memfokuskan segala usaha syarikat dalam pemsaran
produk dan telah meingkat kontrak denga bebearapa kilang sekitar Asia Tenggara
untuk mengeluarkan kasut dan pakaian sukan syarikat

4. Pelesenan
satu perjajian antara pemegang lesen dengan penerima lesen bagi membolehkan
penerima lesen berhak terhadap proses pengeluaran,cap dagang,paten
kepunyaan pemegang lesen.
Penerima lesen akan memberi royalti atau yuran kepada pemegang lesen.
tumpuan adalah organisasi perkilangan.
Penerima lesen mencari sumber modal untuk menjalankan pengeluaran di
negaranya tanpa bantuan daripada pemegang lesen.
5. Francais
Satu bentuk perniagaan di mana francaisor membri kebenaran,hak atau
keistemewaan seperti nama perniagaan dan cop dagang an kepada seseorang
individu atau syarikat tertentu (francaisi) untuk menjalan kan perniagaan
mengikut peraturan dan tatacara yang telah ditetapkan oleh francaisi.
Francaisi membayar royalti atau yuran tertentu kepada syarikat induk.
Francaisi menawarkan berbagai bantuan kepada francaisi
6. usaha sama
Dua atau lebih perniagaan bersetuju untuk bergabung bagi sama-sama
menembusi pasaran antarabangsa atau membentuk entity perniagaan baharu
Gabungan bebeberapa syarikat antarabangsa dengan syarikat luar yang
bertujuan untuk memperoleh pengetauan rakan kongsi tentang
persaingan,budaya dan sisitem politik.
Syarikat yang bergabung akan berkongsi bersama modal ,risiko,kepakaran dan
untuk diagihkan berdasarkan jumlah modal yang dilaburkan
7. Subsidiari
Operasi tempatan yang dimiliki penuh dan dikawal oleh syarikat asing.
Melalui pelaburan langsung (greenfield ventures) bagi syarikat baru (start up
operations) atau melalui pembelian ekuiti bagi syarikat sedia ada.
8. Operasi serah kunci
Sebuah syarikat mereka bentuk,membina dan menyiapkan seseuatu
kemudahandi negara asing di samping melatih pekerja Negara itu untuk
mengambil alih operasi kemudahan yang dibina.
Projek yang telah siap untuk beroperasi diserahkan kepada pembli.
Contoh :kilang janakuasa nuklear , lapangan terbang dan pelantar minyak.
12.2 Konsep-konsep Penting
a) Mentakrifkan konsep konsep
konsep-konsep perniagaan antarabangsa
1. Dunia tanpa sempadan.
Pergerakan dan perkembangan sesebuah perniagaan merentasi sempadan
Negara
Blok perdagangan bebas ditubuhkan bagi membebaskan negara terbabit
daripada belenggu yang diwujudkan oleh sempadan politik terhadap
perdagangan antarabangsa.
Tanpa sebarang tariff atau sekatan lain
Contoh : Kesatuan Eropah (EU) dan Kesatuan Perdagangan Bebas Amerika Utara
(NAFTA).

2. Pemasaran menimbul(emerging market)


Pasaran baharu yang muncul ekoran peningkatan kuasa beli pengguna dalam
pasaran tersebut.
Usaha dan tindakan yang diambil oleh sesebuah negara membangun yang lain
melalui pembukaan pasarannya kepada pelabur antarabangsa
3. Selatan-selatan
Merujuk kepada kerjasama antara negara-negara yang sedang membangun.
Negara-negara ini bersepakat mengatasi masalah harga bahan mentah,
membaiki keadaan ekonomi dan memecahkan monopoli peluang perniagaan
negara maju.
4. Globalisasi
Globalisasi merupakan sesuatu proses dimana ekonomi dunia bergerak kea rah
menjadi satu ekonomi yang saling bergantung iaitu tidak terasing lagi.
Oleh itu, produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesuatu negara itu
dapat dipasarkan secara menyeluruh melampaui sempadan geografi dan budaya
di seluruh dunia.
5. Lokalisasi
Proses mengubahsusai fungsi tertentu seperti bahasa, budaya, politik dan
undang-undang mengikut perubahan citarasa pasaran ia beroperasi.
6. Nasionalisasi
Merujuk kepada tindakan sesebuah kerajaan mengambil-alih pemilikan sesebuah
firma asing dan menjadikan firma tersebut sebagai milik negara.
Ia boleh dilakukan melalui dua (2) kaedah:i.
expropriation pengambilalihan firma asing dilakukan dengan pemberian
pampasan.
ii.
confiscation pengambilalihan firma asing dijalankan tanpa sebarang
pampasan.
7. Penswastaan
Satu proses permindahan daripada sector awam kepada sector swasta di mana
bukan lagi hak milik kerajaan.
12.3 Syarikat Multinasional
a) Menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat
multinasional
Maksud syarikat multinasional:
Syarikat besar yang beroperasi dengan cawangan-cawangannya terdapat di
beberapa buah negara.
Cawangan ini akan dikawal oleh syarikat induk di negara asalnya tetapi syarikat
induk memberi kuasa kepada subsidiary untuk bertindakbalas dengan perubahan
yang berlaku di pasaran tempatan.
Lebih daripada 25% hasil jualan syarikat adalah daripada di luar negara.
b) Menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari aspek:
i.
Struktur organisasi
ii.
Kawalan pengurusan
iii.
Politik dan perundangan
iv.
Ekonomi
v.
Sosiobudaya
Tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional
1. Mengembangkan kekuatan / keunikan syarikat
2. Meluaskan pasaran

3. Mendapatkan sumber yang murah (buruh dan bahan mentah)


4. Mempunyai daya saing untuk mengatasi pesaing
1. Struktur organisasi

Struktur organisasi syarikat berbeza


Bergantung kepada persekitaran perniagaan, pasaran sasaran, keupayaan dan
kemahirann pekerja dan kaedah operasi yang diamalkan oleh kedua-dua syarikat
Sukar memilih bentuk penjabatan
Sukar untuk menentukan pengagihan autonomi kepada subsidiary

2. Kawalan pengurusan

Kaedah kawalan berbeza


Lokasi yang jauh menyukarkan penetapan kepada satu bentuk struktur pentadbiran
sama ada pentadbiran berpusat atau tidak berpusat.
Tidak berpusat, bermakna anak syarikat membuat keputusan, walaupun keputusan
lebih tepat kerana anak syarikat lebih tahu selok-belok perniagaan di negara luar,
namun syarikat induk sukar mengawal aktiviti anak syarikat.
Pentadbiran berpusat, walaupun syarikat induk dapat mengawal aktiviti anak
syarikat, keputusan yang diperoleh mungkin kurang tepat kerana syarikat induk tidak
mahir selok-belok perniagaan di luar.
3. Politik dan perundangan
Politik
Kestabilan politik kekuatan sistem politik dalaman tetapi juga ancaman dari luar.
Dapat menjamin supaya pelaburan asing tidak terancam malah berterusan.
Ketidakstabilan politik sering mengganggu operasi syarikat multinasional.
Undang-undang
Sistem perundangan antara negara berbeza
Contoh: produk yang dikeluarkan oleh anak syarikat multinasional mestilah
berasaskan bahan mentah atau komponen-komponen tempatan.
Peraturan-peraturan perdagangan yang ketat.
Tariff kos mengimport barangan meningkat.
4. Ekonomi
Sistem ekonomi
Sistem ekonomi berbeza antara sesebuah negara dan ini mempengaruhi aktiviti PAB.
Contoh: sistem ekonomi, perancangan pusat kerajaan akan menentukan dan
mengawal kegiatan ekonomi negaranya seperti harga, cukai, jenis produk dan
sebagainya.
Kemelesetan ekonomi
Berlaku pengangguran, hilang pekerjaan, maka permintaan terhadap produk
multinasional kurang.
5. Sosiobudaya

Perbezaan sosial dan budaya diantara negara di mana ia beroperasi (host country)
dan negara asalnya (home country).
Mengubahsuai amalan dan gaya pengurusan bagi menangani persekitaran
kebudayaan di negara di mana mereka beroperasi.
Mengelakkan konflik masalah komunikasi antara syarikat multinasional dan pekerjapekerja tempatan.

12.3.2 Risiko syarikat multinasional


a) Penghantaran balik modal dan dividen, kadar pertukaran wang.
Risiko syarikat multinasional
1. Risiko ekonomi
Mengamalkan sistem ekonomi yang berbeza seperti perancangan pusat,
kapitalis, dan ekonomi campuran
Kuasa beli penduduk.
Kitaran ekonomi seperti kemelesetan dan inflasi.
2. Risiko Politik
Sistem pemerintahan sesebuah Negara adalah berbeza.
Risiko operasi- kedudukan operasi atau pekeja terancam disebabkan oleh
perubahan undang-undang, pesekitaran dan penetapan cukai.
3. Risiko kredit
Risiko untuk mendapatkan pembayaran dari luar Negara kerana mungkin
risiko untuk mendapatkan daripada Negara sedang mengalami kemelesetan
ekonomi, ketidakstabilan politik, bencana alam dan sebagainya.
4. Risiko pemilik negaraan
Risiko kemungkinan berlakunya pemerintah Negara tersebut.
Pengambilalihan asset melalui expropriation atau confiscation.
Contoh : pemerintah demokrasi kepada pemerintahan komunisme.
5. Risiko penghantaran balik modal dan dividen
Menyekat pengaliran keluar keuntungan dari operasi di Negara tersebut ke
Negara asal anak syarikat multinasional.
Kerajaan mencampuri urusan syarikat memindahkan dana keluar/masuk dari
Negara syarikat beroperasi.
6. Risiko kadar pertukaran wang
Perlu meramal pergerakan tukaran matang wang di masa hadapan yang akan
memberi kesan kepada perniagaan.

12.4 Pembayaran perdagangan dan pertukaran mata wang asing


12.4.1 Dokumen penghantaran
a) Menjelaskan kegunaan dokumen penghantaran : suarat pengesahan pengahantaran
laut (bill og landing), suart pengesahan penghantaran udara (airway Bill), sijil
pengesahan tempat asal (certificate og orgin),
Kegunaan dokumen penghantaran :
1. Surat pengesahan pengahantaran laut. (Bill of Landing)

Satu dokumen tentang barang yang di terima oleh syarikat perkapalan untuk
dihantar kepada penerimaan yang dinyatakan dalam dokumen itu.
Dokumen ini diperlukan apabila penghantaran barang di buat melalui kapal.
Bertindak sebagai pengakuan penerimaan barang-barang atas kapal yang
dikeluarkan oleh syarikat perkapalan / agennya.

2. Surat pengesahan pengahantaran udara (Airway Bill)

Satu dokumen tentang barang yang diterima oleh syarikat penerbangan untuk
dihantar kepada penama yang dinyatakan dalam dokumen itu.
Dokumen ini diperlukan apabila penghantaran barang dibuat melalui kapal
terbang.
Bertindak sebagi pengakuan penerimaan barang-barang atas kapal terbang
yang dikeluarakan oleh syarikat penerbangan.

3. Sijil pengesahan tempat asal (Certificate Of Origin)

Satu pengakuan yang ditandatangi oleh pengeksport dan disahkan oleh


pegawai jabatan perdagangan dari Negara pengeksport bahawa barang itu
dibuat di Negara pengeksport.
Ini diperlukan oleh pihak kastam Negara pengimport untuk memberi takrif
keistimewaan atau mengenakan kuota terhadap barangan import.

12.4.2 kaedah pembayaran dan penyelesaian perdagangan


b) Menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan iaitu Perdagangan barter dan
perbankan koresponden;
Kaedah Penyelesaian Perdagangan :
1. Perdagangan barter

Melibatkan pertukaran barang eksport antara dua buah Negara tanpa


melibatkan penggunaan mata wang.

2. Perbankan koresponden

Pengeskport melantik sebuah bank sebagai ejen untuk bertindak bagi


pihaknya.
Bank yang di lantik oleh pengeksoprt akan menerima bayaran daripada
pengimport bagi pihak pengeksoprt.

c) Menjelaskan kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut:


Surat Kredit (letter of credit), tntutan ikut perintah (sign/demand order), dan lain-lain.

Dokumen Pembayaran Perdagangan Antarabangsa:


1. Surat kredit (Latter of Credit)

Dokumen yang dikeluarkan oleh pengimport dengan bank pengimport sebagai


penjamin untuk membayar sejumlah wang kepada pengeksport di bawah syaratsayart.

2. Tuntutan ikut perintah (Sign/Demand Order)

Arahan bertulis yang dikeluarkan pengeksoprt kepada pengimport, meminta


pengimport membayar sejumlah wang kepadanya dalam tempoh yang telah
ditetapkan @ dengan segera.
Apabila pengimport mengesahkan persetujuannya bil ini akan dikembalikan
kepada pengeksport yang kemudianya akan menghantar barang kepadanya.

12.4.3 Peranan mata wang asing


a) Menjelaskan kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan
antarabangsa
Peranan mata wang asing

Kadar nilai matawang sesebuah Negara yang bertukar dengan nilai matawang
sesebuah Negara yang lain.
Dua cara iaitu kadar tukaran langsung dan kadar tukaran tidak langusng.
Apabila eksport membawa masuk tukaran asing.
Eksport meningkat, maka tukaran asing juga meningkat.
Menambahkan pendapatan Negara.
Sistem kadar pertukaran berubah atau terapung (floating fate)
Menetapkan nilai pertukaran asing berdasarkan permintaan dan penawaran mata
wang asing dalam pasaran pertukaran asing.

Kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa

Kenaikan kos faktor pengeluaran, keadaan ini akan menjejaskan persaingan keluaran
tempatan dalam pasaran antaranangsa
Mengalakan pergerakan modal dari dalam keluar Negara.
Para speculator mengambil kesempatan daripada keadaan turun naik mata wang
untuk mencari keuntungan.
Sistem kadar pertukaran tetap (fixed rate)
Melibatkan tindakan kerajaan melalui bank pusat, menentukan kadar pertukaran
mata wang Negara dengan mata wang asing pada satu kadar tertentu
Kesannya:
o Nilai perdagangan antarabangsa akan menjadi lebih stabil
o Menhapuskan kegiatan spekulasi mata wang yang cuba meraih keuntungan
o Kadar pertukaran asing yang lebih stabil akan meningkatkan pelabur asing
untuk melabur dalam Negara.
12.5 Galakan dan perlindungan perdagangan..
12.5.1 Galakan
a) Menjelaskan peranan MARATE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa
Perananan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa:
1. Untuk empromosi, embantu dan membangunkan perdagangan luar Malaysia dengan
memberi penekanan ke atas eksport produk perkilangan dan separa kilang serta
menjalankan import secara terpilih;
2. Untuk merangka dan melaksanakan satu strategi pemasaran eksport negara bagi
menggalakkan eksport produk terkilang dan separa kilang;
3. Untuk menjalankan perisikan komersial dan penyelidikan pasaran serta mewujudkan
satu pangkalan data maklumat yang komprehensif bagi peningkatan dan
pembangunan perdagangan;
4. Untuk mengelolakan rogram-program latihan bagi meningkatkan kemahiran
pengeksport Malaysia dalam pemasaran antarabangsa;

5. Untuk menigkatkan dan melindungi kepentingan-kepentingan perdagangan


antarbangsa Malaysia di luar negara;
6. Untuk mewakili Malaysia di mana-mana forum antarabangsa yang berkaitan dengan
perdagangan;
7. Untuk membangun, mempromosi, memudahkan dan membantu dalam perkhidmatan
yang berkaitan dengan perdagangan; dan
8. Untuk menasihati kerajaan tentang perkara-perkara yang mempengaruhi atau
sebarang cara yang berkaitan dengan perdagangan dan bertindak sebagai ejen
kepada kerajaan atau seseorang individu, badan atau organisasi mengenai perkara
tersebut.
b) Menjelaskan galakan perniagaan antarabangsa.
I.
Blok perdagangan
Blok perdagangan
1. Afta (ASEAN Free Trade Area)
Ditubuhkan
Oleh negara-negara ASEAN pada 1 anuari 193. Di anggotai oleh Malaysia, singapura,
brunei, Thailand, Filipina, Indonesia, laos Vietnam, kemboja dan Myanmar.
Objektif penubuhan adalah untuk meningkatkan perdagangan di rantau ASEAN
Peningkatan perdagangan akan meningkatkan kedudukan ASEAN sebagai kawasan
pengeluaran yang berdaya saang yang memboleh pengkhususan dan pencapaian
skala ekonomi serta usaha menarik pelabur menanam modal dengan memberi
pelbagai insentif.
Matlamat AFTA:
I.
Menghapuskan tariff, kuota, dan lain-lain sekatan perdagangandi kalangan
negara anggota
II.
Mengenakan tariff yang seragam kepada negara bukan anggota
III.
Mobility buruh, modal, syarikat yang bebas, mewujudkan polisi-polisi
pengangktan , pertanian, pendidikan persaingan dan perilaku perniagaan
bersama
2. NAFTA (NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT)
Perjanjian perdagangan bebas amerika utara ditubuhkan pada 1 januari 1994
Hasil pakatan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara amerika syarikat,
kanada dan maxico
Matlamat penubuhan adalah untuk memansuhkan tarif dan halangan bukan dalam
tariff dalam perdagangan di antara negara anggota.
Merupakan blok perdagangan yang paling berkuasa berdasarkan kepada jumlah
penduduk dan jumlah keluaran negara kasar.
3. EU (EROPEAN UNION)
Kesatuan eropah pada awalnya di kenali sebagai komuniti eropah (EEC) ditubuh pada
tahun 1957 yang dianggotai oleh 12 negara iaitu Belgium, perancis, itali, luxemborg,
belanda, jerman, Denmark,Ireland, united kingdom, Portugal, greek,
sepanyol,Austria, finland dan Sweden. Tujuan penubuhan kesatuan adalah untuk
mengimbangi kekuatan ekonomi amerika syarikat dan jepun yang suakr digugat oleh
mana-mananegara waktu itu.
Penubuhan kesatuan eropah membolehkan rakyat atau masyarakat negara-negara
anggota bebas bergerak, mencari pekerjaan, membuat pelaburan dan menjalankan
urusan perdagangan yang selama ini terhalang kerana setiap negara eropah
mempunyai kawalan sempadan yang ketat, system cukai dan subsidi masing-masing,
polisi dalam negara serta dasar untuk melindungi industry tempatan daripada
persaingan luar negara.
Secara khuss, objektif penubuhan EU ialah adalah sepert berikut:
I.
II.
III.

Menghapuskan duti kastam untuk semua negara anggota


Memastikan perdagangan dijalankan secara bebas
Menyelaraskan dasar kewangan dan fiscal semua negara anggota

IV.
V.
VI.
VII.

Memberi kebebasan dalam pengaliran modal di kalangan negara anggota


Menggariskan polisi umum terhadap perdagangan yang
melibatkan negara anggota
Menggalakkan perkembangan aktiviti ekomoni antara negara anggota.

Mata wang tunggal rasmi yang dinamakan Euro telah diperkenalkan untuk kegunaan
setiap negara anggota.

4. ASEAN
Persatuan negara-negara asia tenggara atau ASEAN ditubuhkan pada 167 yang
dianggotai oleh sepuluh buah negara yang terletak di rantau asia tenggara iaitu,
Malaysia, Thailand. Indonesia, singapura, brunei, Filipina, laos, Vietnam, kemboja dan
Myanmar.
Tiga ujuan utama penubuhan ASEAN ialah:
1. Menggalakkan pembangunan ekonomi, social dan kebudayaan menerusi
program-program kerjasama serantau.
2. Mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi serantau agar dapat
menghadapi kuasa-kuasa besar
3. Bertindak sebagai satu forum untuk menyelesaikan sebarang permsalahan
yang timbul
Bagi menggalakkan perdagangan, negara-negara ASEAN telah membentuk kawasan
perdagangan bebas ASEAN (AFTA)
Kerjasama ekonomi ASEAN akan meningkat kedudukan ASEAN sebagai kawasan
pengeluaran yang kompetitif serta membolehkan negara-negara rantau ini
memenuhi keprluan pasaran global.
ASEAN juga akan turut meningkatkan kecekapan industry serantau melalui
pengeksploitasian kelebihan lokasi, sumber, pasaran.
Bekerjasama untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang akan
menyumbang kearah persekitaran perniagaan yang lebih berkesan serta memastikan
sumber semulajadi ASEAN dimanfaatkan sepunuhnya dengan cekap.
II.

Perdagangan timbal balik


Perdagangan Timbal Balik

Perdagangan timbal balik ialah urusniaga di mana pengeksport menerima


keseluruhan atau sebahagian bayaran dalam bentuk barangan yang dikeluarkan oleh
pengimport.
Contoh: negara china membayar hamper US$300 juta dalam bentuk keluaran dalam
negara china dan slebihnya dalam bentuk komponen kapal terbang kepada pembuat
kapal terbang McDonnel Douglas yang menjual pesawat MD-82 bernilai US$ 1 ribu
juta.

Kempen Kerajaan
Kerajaan telah mengadakan pelbagai program bagi meransang kegiatan PAB melalui
galakan cukai, pengecualian cukai, pembiayaan eksport, pemberian taraf pernis, subsidi,
empen belilah barangan buatan Malaysia
dan mewujudkan skim jaminan eksport serta pelbagai program lain.
1. Zon Perdagangan Bebas
Menjalankan aktiviti perdagangan
Boleh memperolehi arang dan perkhidmatan tanpa bayaran duti kastam, duti eksais,
cukai jualan atau cukai perkhidmatan.
Semua pergerakan barang-barang keluar masuk dari/ke zon bebas hendakalah
menggunakan boring atau dokumen yang ditetapkan.
2. Koridor Raya Multimedia (MSC)
Merupakan zon pelaburan khas yang dibentuk untuk membolehkan syarikat
berteknologi tinggi tempatan dan antarabangsa membina teknologi baru.

Usaha ini dibantu oleh persekitaran yang kondusif yang mampu menggalakkan
inovasi dan reka cipta.
Antara matlmat MSC ialah;
1. Menggalakkan enyeidikan dan pembangunan inovasi serta kreatif dalam produk
dan perkhidmatan multimedia.
2. Menggalakkan kerjasama antara syarikat tempatan dan antarabangsa dalam
memajukan industry teknologi multimedia untuk membantu syarikat tempata
menjadi syarikat berdaya maju dan berdaya saing
3. Hasil penyelidikan dan pembangunan boleh diniagakan demi mendapat manfaat
daripada penyelidikan dan cadangan yang dikemukakan oleh penyelidik.
Fungsi MSC pula adalah seperti berikut;
1. Menarik lebih banyak syarikat yang berasaskan teknologi canggih ke Malaysia
dan setrusnya membangunaka industry tempatan, khususnya yang berkaitan
dengan teknologi multimedia.
2. Menawarkan persekitaran berpusat yang baik supaya rangkaian multimedia
erbentuk barangan dan perkhidmatan boleh dikeluarkan di Malaysia serta
disalurkan ke serata dunia.
3. Membentuk kawasan yang menawarkan kebolehan srta emampuan khusus dalam
multimedia, teknologi, tenaga buruh mahir dan separuh mahir infrastruktur serta
pengangktan.
4. Menyediakan MSC sebagai satu makmal percubaan dengan teknologi-teknologi
moden masa kini diuji dan disebarkan.

Galakan cukai

Menyediakan elaun pelaburan sehingga 60% daripada perbelanjaan modal selama 5


tahun
Pengecualian cukai
Kelongaran untuk tidak membayar cukai seperti yang ditetapkan.
Contohnya pengecualian cukai terhadap pendapatan royalti.
Penbiayaan eksport

Pembiayaan yang ditawarkan oleh kerajaan bertujuan untuk mningkatkan eksport


dan membantu firma pesaing efektif di peringkat antarabangsa
potongan berganda tehadap berbelanjaan promosi bertujuan untuk menggalakkan
pelabur mempromosikan produk Malaysia I pasaran antarabangsa.
Potongan berganda untuk pemium yang menginsarkan barangan tempatan keluar
Negara

Taraf perinti

Galakan pelaburan yang berbentuk pelepasan cukai kepada syarikat yang


mengluarkan produk yang dianggap penting kepada pertumbuhan ekonomi negara.
Pengecualian termasuk cukai pendapatan.cukai pembangunan dan cukai untuk
berlebihan selama beberapa tahun bergantung kepada jumlah modal tetap syarikat.
(modal mlebihi RM1 juta dineri pelepasan 5 tahun)

7. Subsidi

Merupakan satu bentuk bantuhan kewangan kepada industri tempatan bertujuan


untuk melindungi industry tempatan daripada pesaing-pesaing luar negara.
Pemberian subsidi dapat mengurangkan harga barangan tempatan berbanding
dengan barang import dan memberi kelebihan kepada industri tempatan untuk
bersaing dengan industri luar

8. Kempen Melilah Barang Buatan Malayia

Diadakan bagi meningkatkan tarikan dan minat pembeli domestik dan antarabangsa
terhadap barangan yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia antarabangsa
iv) Promosi pelaburan
Promosi pelaburan

Malaysia sangat mengalu-alukan pelaburan di dalam negara sama ada daripada para
pelabur asing mahupun pelaburan tempatan.pelbagai usaha telah dijalankan oleh
kerajaan bagi mempromosi pelaburan di Malaysia.
Antara usaha yang giat dijalankan ialah:
i.
Menawarkan insentif pelaburan yang menarik melalui akta promosi pelaburan
ii.
Mempromosikan produk atau perkhidmatan Malaysia di peringkat nasional
dan antarabangsa melalui perbadanan pembangunan perdagangan luar
Malaysia (METRADE)
Insentif pelaburan mula-mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1958 di bawah
ordinan insentif pelaburan diikuti dengan akta insentif pelaburan 1968. Pada bulan
mei 1986, kerajaan telah menguatkuasakan akta promosi plaburan 1986 bagi
mempertingkatkan insentif pelaburan sedia ada

C ) Menjelaskan fungsi,peranan dan kesan pekatan perniagaan antarabangsa.


Fungsi,peranan, dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa
1. Afta (ASEAN free trede area)

2.

Ditubuhkan oleh negara-negara ASEAN pada 1 januari 1993. Di anggotai oleh


Malaysia,singapura,brunei,Thailand,Filipina,Indonesia,laos Vietnam,kemboja an
mynmar.
Objektif penubuhan adalah untuk meningkatkan perdagangan di rantau ASEAN
Peningkatan perdagangan akanmeningkatkan kedudukan ASEAN berdaya saing yang
membolehkan pengkhususan dan pencapaian skala ekonomi serta usaha menarik
pelabur menanam modal dengan memberi insentif.
Matlamat AFTA
I.
Menghapuskan tariff, kuota dan lain-lain sekatan perdagangan di kalangan
Negara anggota
II.
Mengenakan tariff yang seragam kepada Negara bukan anggota
III.
Mobility buruh, modal, syarikat yang bebas, mewujudkan polisi-polisi
pengangkutan, pertanian, pendidikan persaingan dan perilaku perniagaan
bersama.
NAFTA (North American Free Trade Agreement)

Perjanjian perdagangan bebas amerika utara ditubuhkan pada 1 Januari 1994


Hasil pakatan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Negara Amerika
Syarikat, Kanada dan Mexico
Matlamat penubuhan adalah untuk memansuhkan tariff dan halangan bukan
tariff dalam perdagangan di antara negara anggota.
Merupakan blok perdagangan yang p-aling berkuasa berdasarkan kepada
jumlah penduduk dan jumlah keluaran Negara kasar.

3. EU (European Community)

Kesatuan Eropah pada awalnya dikenali sebagi Komuniti Ekonomi Eropah


(EEC) ditubuhkan pada tahun 1957 yang dianggotai oleh 12 negara iaitu
belgium, Perancis, Itali, Luxemborg, Belanda, jerman, Denmark, Ireland,
United Kingdom, Portugal, Greek, sepanyol,Austria, Finland, Sweden. Tujuan
penubuhan kesatuan adalah untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Amerika
Syarikat dan Jepun yang sukar dugugat oleh mana-mana Negara waktu itu.

Penubuhan Kesatuan Eropah membolehkan rakyat atau masyarakat Negaranegara anggota bebas bergerak, mencari pekerjaan, membuat pelaburan, dan
menjalankan urusan perdagangan yang selama ini terhalang kerana setiap
Negara Eropah mempunyai kawalan sempadan yangketat, sistem cukai dan
subsidi masing-masing, polisi dalam Negara serta dasar untuk melindungi
industry tempatan daripada persaingan luar Negara.

Secara khusus, objektif penubuhan EU ialah adalah seperti berikut:


I.
Menghapuskan duti kastam untuk semua negara anggota
II.
Memastikan erdagangan dijalankan secara bebas
III.
Menyelaraskan dasar kewang dan fiskal semua negara anggota
IV.
Memberi kebebasan dalam pengaliran modal di kalangan negara anggota
V.
Menggariskan polisi umum terhadap perdagangan yang melibatkan negara anggota
VI.
Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi antara negara anggota.

Mata wang tunggal rasmi yang dinamakan Euro telah diperkenalkan untuk kegunaan
setiap negara anggota.

4. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ini ditubuhkan pada tahun 1989 yang dianggotai oleh
21 negara yang bersidang untuk membincangkan serta mempromosikan
perdagangan terbuka dan kerjasama ekonomi secara praktikal.
Tujuan utama APEC adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di rantau
Asia Pasifik dan memupuk semangat kerjasama di kalangan negara-negara anggota.
Selain itu untuk mengembangkan kegiatan ekonomi serta kerjasama dalam bidang
teknikal demi mengekal dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi serantau yang
lebih cepat dan seimang di kalangan negara anggota.
Deklarasi Seoul pada tahun 1991, negara-negara anggota APEC telah mencapai
perstujuan dan menetapkan objektif APEC sebagai berikut:
I.
Mengekalkan pertumbuhan dan pembangunan rantau asia pasifik untuk
kebaikan rakyatnya dan dengan itu member sumbangan kepada pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi dunia
II.
Meningkatkan perolehan positif untuk kedua-dua rantau dan ekonomi dunia hasil
daripada kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota, termasuklah
menggalakkan pengaliran barangan, perkhidmtan, modal dan teknologi
III.
Membangun dan mengukuhkan system erdagangan yang terbuka untuk
kebaikan rantau asia pasifik dan dunia amnya.
IV.
Mengurangkan halangan-halangan dalam perdagangan barangan dan
perkhidmatan antara negara anggota seiring dengan prinsip-prinsip GATT tanpa
mengganggu kepentingan ekonomi pihak lain.
5. ASEAN (Association of Southeast Asian Nation)

Persatuan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ditubuhkan pada 1967 yang
dianggotai oleh sepuluh buah negara yang terletak di rantau asia tnggara iaitu,
Malaysia, Thailand, Indonesia, singapura, brunei, Filipina, laos, vetnam, emboja dan
Myanmar.
Tiga tujuan utama penubuhan ASEAN ialah:
I.
Menggalakkan pembangunan ekonomi, social dan kebudayaan menerusi
program-program kerjasama serantau
II.
Mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi serantau agar dapat menghadapi
kuasa-kuasa besar
III.
Bertindak sebagai satu forum untuk menyelesaikan sebarang permasalahan yang
timbul
Bagi menggalakkan perdagangan, negara-negara ASEAN telah membentuk kawasan
perdagangan beba ASEAN (AFTA)
Kerjasama ekonomi ASEAN akan mningkatkan kedudukan ASEAN

sebagai kawasan pengeluaran yang kompetitif serta membolehkan negara-negara


rantau ini memenuhi keperluan pasaran global
ASEAN juga akan turut meningkatkan kecekapan industri serantau melalui
pengeksploitasian kelebihan lokasi, sumber, pasaran.
Bekerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang akan menyumang
earah persktaran perniagaan yang lebih berkesan serta memastikan sumber
semulajadi ASEAN dimanfaatkan sepenuhnya dengan cekap.
6. IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand growth triangle)

Satu bentuk kerjasama serantau dengan polisi yang inovatif dan bermanfaat
untuksemua pihak yang terlibat. Ia menekankan aspek-aspek kerjasama untuk
memajukan aktiviti perniagaan dan sosioekonomi serantau dalam bidang pelaburn,
pelancongan dan perdagangan.
Matlamat utama penubuhan segitiga ini adalah untuk menggalakkan sector swasta
mengambil bahagian dalam membangunkan kawasan serantau dengan kaedah
berikut:
I.
Mengeksploitasi kelebihan bersaing dalam sctor tertentu
II.
Mempertingkatkan persaingan dalam pelaburan dan eksport
III.
Mengurangkan kos logistic dan transaksi yang diakibatkan oleh kawasan
geografi
IV.
Mengurangkan kos pengeluaran dan pengedaran.
Kawasan pertumbuhan ini berkembang untuk membentuk dan mengukuhkan
hubungan yang sedia ada dalam usaha menggunakan kepakaran, kemahiran dan
tenaga penduduk yang ada dalam kawasan ini bagi membangunkan kuasa ekonomi
serantau.

7. IMST-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore growth triangle)

Ditubuhkan pada tahun 1995. Merupakan satu konsep kerjasama antara serantau
yang mengambil kesempatan ke atas zon-zon ekonomi yang berkembang pesat
membangun di dalam wilayah ASEAN.
Ia dibangunkan bagi membolehkan anggota-anggotanya menggabungkan
segalakekuatan dan kelebihan yang ada untuk digunakan scara optimum
Kos juga dapat dikurangkan dan kecekapan dipertingkatkan terutama yang
melibatkan pengaliran barangan, perkhidmatan dan sumber-sumber melangkaui
sempadan

8. BIMP-EAGA ( Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines-East Asean Growth


Area)

BIMP-EAGA ditubuhkan pada 1994 adalah merupakan satu usaha


untuk membangunkan kawasan-kawasan yang kurang membangun tetapi berpotensi
untuk dimajukan.
Objektif penubuhan adalah untuk mengintegrasi dan mempertingkat pembangunan
ekonomi empat negara berkenaan.
Ini termasuk;ah mempercepat pembangunan kegiatan industry perdagangan,
pelaburan, pelancongan, perladangan, perikanan, maritime serta pertanian.
Program-program dan startegi disusun untuk meningkatkan pelabran dan
perdagangan antara keempat negara.

d) menerangkan objektif perlindungan perdagangan


Objektif Perlindungan Perdagangan

Untuk melindungi industri tempatan yang masih belum mampu untuk bersaing
dengan firma asing terutama daripada segi modal
Mengurangkan kadar pengaliran keluar mata wang negara agar dapat mengelakkan
berlaku deficit dalam imbangan perdagangan.

Dapat memastikan wujudnya peuang-peluang pekerjaan kepada masyarakat


tempatan.

e) menerangkan kaedah melindungi pasaran domestic termasuk tariff dan bukan tariff
Kaedah Melindungi Pasaran Domestic
kaedah tariff

Tariff merupakan cukai langsung atau duti yang dikenakan ke atas produk atau
perkhidmatan yang diimport masuk ke sesebuah negara.
Tariff akan meningkatkan kos produk atau perkhidmatan yang diimport seterusnya
akan meningkatkan harga produk tersebut. Ini akan mengurangkan minat pembeli
untuk membeli produk tersebut
Tindakan ini bertujuan supaya usahawan di negara berkenaan dapat bersaing dengan
pesaing-pesaing mereka dari luar negara selain menjaga epentingan usahawan
negara tersebut.
Tariff terbahagi kepada dua iaitu:
I.
Tariff khusus dikenakan berdasarkan kepada berat atau bilangan barang
II.
Ad valorem tariff yang dikenakan berdasarkan nilai atau harga sesuatu
barang

Kaedah Buka Tariff


1. Kouta
Tindakan kerajaan menghadkan jumlah kemasukan produk atau perkhidmatan yang
diimport dalam bentuk kuantitatif berdasarkan bilangan, jumlah atau nilai.
Tujuan kouta melindungi industri yang sama dipasaran tempatan daripada
dimonopoli oleh produk atau perkhidmatan daripada syarikat luar negara
2. Embargo
Tindakan memberhentikan atau tidak membenarkan sebarang usaha perdagangan
atau perniagaan dijalankan dengan negara asing
Embargo merupakan satu tindakan yang diambil oleh negara tertentu akibat
daripada ketidakpuasan dasar, peraturan, prosedur, sama ada disebabkan perbezaan
politik atau ekonomi atau perdagangan dengan Israel disebabkan pencerobohan
negara Israel ke atas palestin.
3. Anti Lambakan
Suatu tindakan membawa masuk produk dalam kuantiti yang banyak ke dalam
sesebuah negara.
Tindakan lambakan ini menyebabkan harga bagi semua produk berkaitan akan
menjadi semakin rendah iaitu di bawah paras harga sebenar.
Ini merupakan satu strategi yang bertujuan untuk meluaskan atau menembusi syer
dengan cepat dipasaran negara asing.
Namun demikian tindakan ini akan melemahkan dan menjejaskan industri di negara
berkenaan.
Bagi menyekat masalah lambakan ini, kerajaan memperkenalkan akta duti timbal
balas dan anti lambakan (1993) bagi mengawal kemasukan produk dan
perkhidmatan dari negara asing yang menyebabkan produk tempatan tidak dapat
bersaing.
4. Subsidi
Merupakan satu bentuk bantuan kewangan kepada industri tempatan bertujuan
untuk melindungi industri tempatan daripada pesaing-pesaing luar negara.
Pemberian subsidi dapat mengurangkan harga barangan tempatan berbanding
dengan barang import dan memberi kelebihan kepada industri tempatan untuk
bersaing dengan industri luar.

13.0 ETIKAH PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL


13.0 Etika Perniagaan
13.1.1 Pendekatan tindakan keretika
a) Mentakrikan etika kerja
Maksud etika
Pengurusan individu terhadap nilai-nilai moral berkenaan dengan mana baik dan
tidak baik,satu piawai yang mengawal moral tingkah laku
Maksud etika perniagaan
Kajian ke atas perlakuan atau tingkah laku moral yang menghasilkan peraturan dan
prinsip dala situasi perniagaan.
Menentukan sesuatu kelakuan itu betul laku dan moral salah perniagaan
Maksud etika kerja
Tindakan etika pegawai-pegawaiorganisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi itu
sendiri yang telahditerapkan oleh pihak pengurus atasan.
a) Menjelaskan maksud dilema etika dan menguraikan pendekatan tindakan beretika
yang merangkumi utilitarian, individualisme,hak moral, dan keadilan
Dilemma etika timbulan dalam keadaan yang memaksa seseorang untuk mengenalpasti
tindakan mana yang betul atau salah apabila nilai-nilai moral bercanggah. Etika selalunya
melibatkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan terdapat dan terdapat
pelbagai isu yang sukarv diselesaikan .
Berikut adalah situasi apabila perlu membuat pilihan atau berada dalam etika
Syarikat anda berhasrat untuk membina sebuah kilang pembuatan baru di luar
Negara. Anda boleh menyimpan dalam $5 juta dengan tidak memasang peralatan
kawalan percemaran standard yang digunakan di amerika syarikat. Kilang itu akan
mengambil ramai pekerja tempatan di sebuah Negara miskin di mana peluang
pekerjaannya adalah terhad. Hasil penyelidikan anda mendapati bahawa isa buangan
dari kilang itu boleh menjejaskan industrri perikanan tempatan berkenaan. Akan
tetapi, memasang peralatan kawalan pencemaran besar kemungkinan akan
menaikkan kos pembinaan kilang tersebut.
Anda adalah pengurus perakaunan bahagian yang menghasilkan$15.000 pendapatan
di bawah sasaran keuntungan. Lebih kurang $20.000 perkakasan pejabat telah
dihantar pada 21 disember. Peraturan perakaunan menetapkan bahawa ia wajib
untuk membayar perbelanjaan apabila ditanggung.pengurus besar bahagian anda
menimta anda untuk tidak merekodkan invois sehingga bulan februari
PENDEKATAN UTILITARIAN

Model ini menilai kesan gelagat dan keputusan seseorang individu terhadap pihak
lain.
Tindakan yang dipilih mesti memberi kebaikan atau feadah kepada majorit individu
dalam masyarikat sesuatu keputusan yang dibuat bergantung kepada faedah yang
diperolehi untuk kepentingan mojoriti
Sesuatu keputusan yang dibuat bergantung kepada hasil yang diperoleh daripada
pelaksanaannya .
Contoh: suatu pembangunan projek empangan di suatu daerah boleh dilaksanakan
walaupun terpaksa memindahkan 100 penghuni kawasan berkenaan kerana menberi
faedah kepada 10 juta penduduk yang lain, kerana 100 orang mangsa pemindahan
tidak memberi makna besar kepada kebaikan yang diberi kepada 10 juta orang lain.

PENDEKATAN INDIVIDUALISME

Keputusan yang menberi kebaikan jangka panjang kepada seseorang individu itu
dianggap tindakan yang betul.

Kepentingan individu perlu diutamakan dan menjadi kayu pengukur dalam membuat
sesuatu keputusan
Apabila semua individu berlumba-lumba untuk menjaga kepentingan masing-masing,
kebaikan bersama akhirnya dapat dihasilkan kerana semua individu akan menjaga
untuk bertoleransi dengan yang lain untuk menjaga kepentingan jangka panjang
mereka
Kesen pendekatan individualisme boleh membawa kepada kejujuran dan integrity
untuk diaplikasikan dalam jangka masa panjang
Contoh jika seseorang usahawan membuat penipuan untuk kepentingan diri jangka
pendek boleh mempengaruhi rakan-rakan perniagaan meraka juga membuat
penipuan .jadi tindakan seseorang memberi impak kepada individu-individu lain.

PENDEKATAN HAK MORAL

Menggariskan bahawa setiap individu mempunyai hak-hak asasi dan kebebasan yang
tidak boleh dicabuli oleh keputusan yang dibuat seseorang individu.
Keputusan beretika adalah langkah yang terbaik diambil untuk mengekalkan hak-hak
setiap individu yang terlibat.
Enam hak-hak moral harus diteliki semasa membuat keputusan;
o Hak memberi persetujuan. Setiap individu berhak memberi persetujuannya
sebelum diambil apa-apa tindakan.
o Hak privasi. Kehidupan peribadi setiap individu berhak dihormati apabila di
luar bidang pekerjaannya dan dia berhak mengawal kehidupanperibadinya.
o Hakj kebebasan suara hati. Setiap individu berhak mencegah daripada
melakukan apa-apa yang boleh melanggari moral atau norma-norma
agamanya
o Hak kebebasan bersuara. Setiap individu berhak menyuarakan pendapat
berkanaan etika individu lain terhadapnya atau kesan-kesan dari tindakan
mereka mengikut tatatertib undang-undang.
o Hak untuk dibicarakan.setiap individu berhak untuk hidup tanpa gagguan atau
pencabulan kesihatan dan keselamatannya
Contonyan seseorang majikan perlu menghormati hak pekerja walaupun ini
bertentangan dengan keperluan majikan untuk melihat pekerja-pekerja lebih
cemerlang dan lebih produktif
PENDEKATAN KEADILAN

Keputusan moral yang hendak dibuat berdasarkan piawaian ekuiti keadilan dan
kesaksamaan.
Keputusan dan gelagat beretika dinilai dari segi keadilan semasa mengagihkan kos
dan feadah di kalangan individu dan kumpulan.
Tiga jenis keadilan yang dititikberatkan oleh setiap pengurus:
Pengagihan keadilan
o Setiap individu perlu dilayan sama rata tanpa diskriminasi.
o Individu tidak boleh dilayan dengan cara yang berbeza berdasarkan warna
kulit, bangsa, agama,dan sebagainya
o Contohnya pekerja lelaki dan wanita tidak harus menerima gaji yang berlainan
jika mereka melakukan kerja yang sama.

Keadilan berprosedur
o Semua peraturan ditadbir dengan saksama
o Peraturan-peraturan tersebut haruslah dinyatakan dengan jelas dan
dikuatkuasakan secara konsisten.

Keadilan pampasan

Setiap individu harus diberi pampasan sekiranya mendapat kecederaan oleh


pihak yang bertanggujawab.
o Individu tidak seharusnya dipertanggungjawabkan untuk perkara-perkara di
luar bidang kuasa meraka
13. 1.2 Faktor dalam pilihan pendekatan
o

a) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan tindakan beretika


oleh pengurus dan organisasi;
1. Pengurus
Pengurus akan dipengaruhi oleh kehendak dalam kehidupan, latar belakang
kehidupan,pegangan agama,pengaruh keluarga serta sikap pengurus itu sendiri.
Sikap pengurus yang sentiasa beretika ,mempunyai keyakinan yang tinggi akan
mempengaruhi pembuatan keputusan yang beretika
Kekuatan ego adalah satu ciri personality yang mengukur kekuatan keyakinan
seseorang.
Tahap pembangunan moral juga mempengaruhi individu yang mana tahap
kepatuhan bergantung kepada hukuman dan ganjaran yang akan diterima.
o Tahap prakonvensional
Pengurus lebih mementingkan imbuhan,mematuhi peraturan dan
mengelakkan daripada hukuman.
Pengurus lebih bersifat autokratik.
Matlamat utama ialah semua pekerjah mesti menyelesaikan semua
tugasan yang diberikan
o Tahap konvensional
Pengurus lebih mementingkan kerjasama kumpulan dan menggalakkan
semua pekerja mengambil bahagian.
Pengurus akan membuat keputusanberdasarkan kehendakdan
jangkaan pekerja, keluarga dan masyarakat
Pengurus cenderung menjalinkan hubungan yang bauk dengan
organisasi
o Tahap prinsip
Pengurus berpegang kepada tahap moral dan etika yang sangat tinggi.
Pengurus tidak akan melenggar peraturan kerana nilai moral
dalamnnya lebih penting daripada luaran
Pengurus akan melatih pekerja membuat keputusan tanpa ada
dilemma etika atau kepentingan peribadi
Pengurus akan menurunkan kuasa kepada pekerja membuat
keputusan dan walaupun tanpa pengawasn,pekerja akan melakukan
semua pekerjaan dengan bertika.
2. Organisasi
Budaya kerja organisasi yang beretika tinggi dapat mengambarkan bahawa
organisasi tersebut sentiasa menekankan nilai etika dan akan dipandang
tinggi oleh masyarakat.
Organisasi, kerja melaksanakan aktiviti dengan beretika akan menerima
pulangan yang positif dalam jangka masa panjang
Pengaruh etika akan sentiasa memberi kesan dalam perundangan dan polisi
organisasi, peranturan bertulis, kerja berpasukan, ganjaran, keprihatinan
organisasi kepada masyarakat, kepimpinan dan prosespemb
13.1.3 Jenayah Kolar Putih
b) Mentakrifkan maksud jenayah kolarputih(jenayah perdagangan)
Takrif Jenayah Kolar
perbuatan salah yang dilakukan oleh golongan pertengahan atau atasan bersangktan
dengan bidang tugas atau yang mempunya untuk membuat keputusan dalam organisasi

a) menjelaskan jenis-jenis jenaya kolar putih seperti rasuah,penyelewengan,pecah


amanah, kontlik kepentingan,dan penyalahgnaan kuasa (contoh : Akta Pencegahan
Rasuah1997)
Jenis-Jenis Jenayah Kolar Putih
Rasuah
Dengan niat salah menerima daripada sseorang atau memberi seseorang apa-apa
suapan sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang
berkaitan dengan urusan rasmi atau urusan principal berkenaan
Supaya ditakrifkan sebagai
o
o
o
o
o

Wang derma,alang pinjaman fi hadiah cagaran harta atau apa-apa jenis harta sama
ada alih atau tidak alih atau apa-apa manfaat seumpannya
Apa-apa jawatan ,kebesaran pekerjaan kontrak pekerjaan atau perkhidmatan.dan
apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberi perkhidmatan atas
apa-apa sifat
Apa-apa bayaran, pelepasan kontrak pekerjaan atau perkhidmatan ,obligasi, atau
liability lain sama ada keselurunnya atau sebahagian daripadanya
Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaum, repat,bonus potongan atau
peraturan
Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, seperti perlindungan daripada
apa-apa penalty atau ketakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau
daripada apa-apa tindakan atau proiding yang bersifat tatatertib,sivil, atau jenayah
sama ada sudah atau belum di mulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan
diri daripada mengguanakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasm.
Apa-apa tawaran atau akujanji, sama ada bersyarikat atau tidak bersyarikat untuk
memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana sebelum ini.

Penyelewengan

Tindakan seseorang atau sesuatu pihak menyelahgunakan harta dengan curang atau
menggunakan harta orang lain atau pihak lain yang telah diamanahkan hak
penjagaan demi kepentingan diri sendiri
Antara contoh penyelewengan:
o Menggelapkanharta dan wang syarikat
Menggunakan wang syarikat dalam amaun yang banyak untuk membuat
pelaburan sendiri dengan hasrat untuk mengaut keuntungan yang besar.
Memalsukan rekod-rekod kewangan syarikat agar tindakan mereka tidak
dikesan
o Memberikan harta yang bukan miliknya atau milik syarikat kepda orng lain
Harta syarikat disalahgunakan seperti mesin fotostat, telefon alat tulis dan
sebagainya
o Melakukan penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang
bertanggujawab
Menjual maklumat syarikat seperti seperti rasia perdangangan yang meliputi
formula,paten,program dan produk baru.tindakan ini mengambarkan ketidak
setiaan kepada syarikat

Pecah Amanah

Seseorang yang diberi kuasa untuk menjalankan tanggungjawab telah meletakkan


kepentingan peribadi atau kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang
diberikan
Antara contoh pecah amanah ialah;
o Pengurus menipu atau meniru tandatangan mana-mana pegawai
o Tidak menjaga sesuata senarai hasil,penyata,buku akaun,anggaran,daftar,recit
catatan menyeta ,buku akaum,anggaran,daftar,resit cacatan mensyuarat atau
senarai perdermaan atau mengeluarkan sesuatu surat atau sijil

o
o

Penyalahgunaan duit/harta/wang syarikat untuk diri sendiri


Menggunakan kepakaran atau maklumat yang dimiliki untuk membeli saham atau
aset untuk diri sendiri

Konflik Kepentingan

Berlaku apabila seseorang yang mempunyai kuasa dan autoriti tertentu dalam
organisasi dan tindakannya menunjukkan tanda-tanda percanggahan antara
kepentingan peribadi dengan kepentingan tugasanya
Antara contoh percanggahan yang mungkin wujud ialah:
o Pengarah yang dilantik oleh lembaga pembaga pengarah mewakili kepentingan
esuatu kumpulan tertentu
o Pengarah syarikat mungkin merupakan pengarah syarikat lain yang bersaing
antara satu sama lain.
o Mengambil atau menyimpan sebarang untuk rahsia iaitu ganjaran yang diterimah
bagi pihak syarikat

Penyalahgunaan kuasa

Berlaku apabila seseorang diberi kuasa untuk menjalankan tanggujawab berdasarkan


bidang tugas yang diamanahkan,mengambil tindakan atau membuat keputusan
melanggar peraturan,prosedur dan undang-undang yang ditetapkan
Antara contoh penyalahgunaan kuasa ialah:
o Mempunyai kuasa yang luas atau mengetahui matlumat dalaman sesebuah
syarikat dan disalahgunakan
o Menggunakan wang dan harta syarikat bukan untuk kepentingan syarikat
o Meluluskan tender untuk kepentingan syarikat sendiri

d) menjelaskan hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih


hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih
Rasuah

Penjara untuk tempoh tidak kurang 14 hari dan tidak lebih 20 tahun dan didenda
tidak kurang daripada lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana
yang tinggi.

Penyelewengan

Hukuman penjara tidak kurang daripada lima tahun dan tidak lebih enam tahun,
sebatan dan denda.

Pecah Amanah

Hukuman penjara tidak kurang daripada satu tahun dan tidak lebih sepuluh tahun,
serta sebatan.
Bagi penjawat awam, jurubank, saudagar dan ejen hukuman penjara tidak kurang
daripada dua tahun dan tidak lebih 20 tahun, sebatan dan denda

Konflik Kepentingan

Hukuman pembatalan kontrak sekirannya wujud kontrak yang mengikat kedua belah
pihak.
Penyalahgunaan Kuasa

Contoh kesalahan dan hukuman mengikut akta syarikat 1965


o Menjadi pengarah syarikat tanpa izin mahkamqah setelah hilang kelayakan :
hukuman penjara lima tahun atau denda RM100 000 atau keduanya

Gagal menzahirkan kepentingan dalam kontrak, harta jawatan dll : hukuman


penjara tujuh tahun atau denda RM150 000.
13.2 tanggungjawab social
13.2 pihak berkepentingan (pemilik tanah)
13.3
a) mentakrifkan maksud tanggungjawab social
o

Maksud Tanggungjawab Sosial

Satu kewajipan atau tanggungjawab pihak pengurusan organisasi dalam membuat


keputusan dan mengambil tindakan yang perlu demi menjaga kebajikan dan
kepentingan masyarakat serta organisasi.
Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus itu sebagai pembuat
keputusan mestilah berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi.

b) menjelaskan pihak berkepntingan dalam tanggungjawab social teramsuk


I.
Primer (pekerja, pemegang saham, pembiaya, pembekal, pelanggan, peruncit, dan
pemborong)
II.
Sekunder (kerajaan, media, masyarakat, dan kumpulan pendesak)
Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Tanggungjawab Sosial Primer
1. Pekerja
Menentukan bahawa dasar upah dan gaji adalah mengikut daya pengeluaran dan
kecekapan
Mengamalkan dasar pengambilan pekerja yang adil
Menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat dimana dapat menjamin kebajikan
pekerja
Memberi jaminan kerja dang anti rugi yang mencukupi apabila pekerja berhenti
2.

Pemegang saham
Menentukan kadar pulangan yang mencukupi dan memastikan pelaburan terjamin.
Menggunakan sumber kewangan dengan penuh tanggungjawab dan cekap
Memberi maklumat yang perlu dengan syarat tidak menjejaskan keselamatan dan
kecekapan perniagaan.
Memastikan objektif tercapai selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip dalam etika.
3. Pembiayaa
Membayar balik pinjaman tepat pada masa dan jumlah seperti dalam perjanjian.
Memberikan maklumat perniagaan yang lengkap dan jujur.
Menggunakan sumber kewangan dengan sewajarnya untuk menghasilakan
keuntungan.
4. Pembekal
Memastikan supaya semua kontrak dinyatakan dengan jelas dan tidak meragukan,
dan diterima sepenuhnya kecuali ditamatkan atau diubah ats persetujuan bersama.
Memasikan bahawa penyalahgunaan kuasa ekonomi dalam perhubungan urusniaga
dengan pembekal kecil dielakkan dan bagi setiap urusan syarat-syarat pembayaran
dipatuhi sepenuhnya seperti pembayaran dibuat dengan segera seperti dijanjikan.
Memastikan supaya pembekal tidak menggunakan sumbernya untuk menerima
pesanan jangka panjang kecuali terdapat jaminan yang munasabah bahawa
pesanan-pesanan yang diterima daripada perusahaan perniagaan tidak akan
dibatalkan sewenang-wenangnya.
5. Pelanggan
Menjaga mutu barang-barang dan perkhidmatan supaya terjamin penggunaannya
yang cekap.
Tidak menghasilakan atau menjual barang-barang palsu atau bermutu lebih rendah
daripada yang ditetapkan atau barang-barang seludup atau apa-apa barang yang
membahayakan kesihatan dan keselamatan pengguna.

Memastikan ejen atau wakil yang dilantik tidak mengenakan harga yang lebih tinggi
daripada harga yang disyorkan.
Menentukan dan memelihara ketetapan timbangan dan sukatan bagi barang-barang
yang dijual.

6. Peruncit
Membekalkan barang yang diperlukan tepat pada masa, kuantiti dan kualiti yang
ditetapkan
Memberikan maklumat yang lengkap dan tepat
Mendapatkan maklum bals dari peruncit
Memberi ganjaran kepada peruncit untuk menigkatkan motivasi
7. Pemborong
Membekalkan barang yang diperlukan oleh pemborong
Mengadakan perjanjian yang adil dan sesuai
Memberikan maklumat yang lengkap dan cukup
Sekunder
1. Kerajaan
Mengambil bahagian dalam perbincangan mengenai undang-undang yang
dicadangkan
Memberikan sumbangan yang positif kea rah penggunaan sumber tenaga manusia
dan bahan-bahan mentah negara yang lebih baik.
Menyokong program-program yang dianjurkan oelh pihak kerajaan.
2.

Media
Membekalkan maklumat yang benar kepada media untuk disebarkan
Mengunakan media dengan jujur dan bukan untuk kepentingan peribadi
Memberikan kerjasama dan hubungan yang baik dan dengan pihak media
Sentiasa membekalkan maklumat yang dikehendaki media tepat pada masanya.

3. Masyarakat
Memberikan sumbangan kepada masyarakat seperti biasiswa, pinjaman kepada
pelajar tempatan.
Mengenalpasi keperluan masyarakat dan dapat membekalkan mengikut permintaan
Membiayai projek-prijek sosial seperti taman permintaan, pondok bas dan tempat
rekreasi.
Memastikan aktiviti perniagaan tidak memudaratkan alam sekitar.
4. Kumpulan pendesak
Memberikan maklumat yang benar kepada kumpulan pendesak tentang satu-satu isu
yang tepat.
Memberikan kerjasama yang diperlukan oleh kumpulan pendesak
Menyediakan ruang dan kemudahan kepada kumpulan pendesak untuk menyuarakan
pendapat tentang produk atau perkhidmatan syarikat.
c)menjelaskan tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan tersebut
13.2.2 kebaikan dan kelemahan

d) membincangkan kebaikan dan kelemahan terhadap organisasi yang menjalankan


tanggungjawab sosial
Kebaikan Perlaksanaan Tanggungjawab Sosial Terhadap Organisasi

Meningkat imej atau jenama organisasi yang mana sebuah syarikat mempunyai imej
atau jenama yang baik dari perlaksanaan tanggungjawab sosial dan akan dipendang

tinggi berbanding pesaing. Firma akan dilabelkan sebagai organisasi baik dan bersih.
Ini sangat diperluakan untuk meningkat jualan dan sokongan orang ramai.
Menikmati keuntungan jangka masa panjang. Ini disebabkan oleh sokongan
masyarakat ke atas organisasi terbabit di atas imej baik yang ditunjukkan. Jadi tidak
menjadi masalah syarikat mengeluarkan kos untuk menjalankan tanggungjawab
sosial.
Memberi keyakinan kepada pelabur dalam negeri dan pelabur asing bahawa syarikat
bertanggungjawab, beretika dan telus dalam operasinya.
Syarikat berupaya membetulkan maslaah sosial dan persekitaran disebabkan
operasinya. Antaranya masalah pencemaran diatasi supaya dapat mencipta hidup
dan persekitaran yang lebih baik.
Pelaksanaan tanggungjawab sosial dengan baik akan menyebabkan harga saham
perniagaannya meningkat dalam jangkamasa panjang. Ini disebabkan organisasi
dilihat sebagai kurang berisiko dan menghasilkan pulangan yang tinggi kepada
pemegang-pemegang saham.
Mempunyai kaitan positif dengan harga saham syarikat di bursa saham. Harga
saham akan meningkat dalam jangka panjang kerana pada pandangan awam,
syarikat kurang terdedah kepada kritikan awam dan risiko imej terjejas.

Kelemahan Perlaksanaan Tanggungjawab Sosial Terhadap Organisasi

Organisasi merasakan kurang bertanggungjawab atau akauntabiliti terhadap


masyarakat awam kerana tiada saluran dan masa untuk berbuat demikian. Ini kerana
segala keputusan dilaksanakan dalam syarikat datangnya daripada para pengurus,
bukan oleh syarikat. Jadi segala kesilapan akan ditanggung oleh individu bukan firma.
Tanggungjawab sosial melibatkan kos yang tinggi ini akan menjejaskan keuntungan
syarikat. Kebiasaannya organisasi akan menyerap kos ini kepada pengguna dengan
cara meletakkan harga yang tinggi. Permintaan akan berkurang dan ini akan
menjejaskan keuntungan syarikat.
Pelanggaran matlamat mencapai keuntungan maksimum kerana tanggungjawab
sosial bukan antara matlamat syarikat kerana tidak termasuk dalam agenda aktivii
yang diutamakan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial melemahkan matlamat utama
perniagaan.
Setiap organisasi mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan atau ekonomi
sahaja tetapi kepakaran mengani isu-isu sosial. Jika mereka dipaksa melakukan
tangungjawab sosial ini akan meningkatkan kos sahaja.
Faedah daripada tanggungjawab sosial hanya dinikmati oleh masyarakat luar dan
tidak memberi faedah kepada perniagaan tersebut.
Syarikat telah pun membayar cukai korporat kepada kerajaan jadi kerajaan patut
gunakan cukai tersebut untuk menyediakan kemudahan untuk masyarakat.

13.2.3 warga korporat


e) menjelaskan maksud warga korporat
a) menaytakan peranan warga korporat
takrif warga korporat
Peringkat pengurusan atasan yang terlibat dalam aktiviti perniagaan korporat.
Golongan warga korporat ialah
o Pemegang saham iaitu pelabur yang menyumbangkan modal untuk membiayai
aktiviti-aktiviti perniagaan
o Lembaga pengarah iaitu mereka yang dilantik oleh pemegang saham dan
bertanggungjawab menentukan dasar dan hala tuju syarikat tersebut.
o Oihak pengurusan syarikat / pengurus syarikat iaitu golongan professional yang
bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengurusan dalam usaha untuk
mencapai matlamat perniagaan yang telah ditetapkan.
Peranan warga korporat

1. Gelagat beretika dalam perniagaan.


Melibatkan diri dalam perhubungan dengan pihak pelbagai kepentingan secara adil
dan jujur
Menetapkan piawaian gelagat yang tinggi antara semua pekerja
Melaksanakan pemantauan etika terhadap eksekutif atasan dan para pengarah
2. Komited terhadap pihak berkepntingan
Masyarakat
Mengukuhkan hubungan dua hala antara firma dengan masyarakat
Melabur untuk kepentingan masyarakat di mana firma beroperasi
Menggunakan sumber untuk memberikan faedah optimum kepada masyarakat tanpa
wujud percanggahan seperti pembaziran sumber dan pencemaran.
Pelanggan
Menawarkan keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti
Menyediakan maklumat yang berguna dan benar
Menghormati pelanggan sebagai pengguna yang sentiasa berhak menuntut haknya.
Pekerja
Menyediakan persekitaran kerja yang mesra keluarga
Melaksanakan pengurusan sumber manusia yang bertanggungjawab
Menyediakan ganjaran dan sistem upah yang adil
Menyediakan suasana komunikasi yang terbuka dan fleksibel
Melabur untuk pembangunan kerjaya para pekerja
Pelabur
Berusaha untuk mendapatkan pulangan ke atas pelaburan yang berdaya saing
Menggunakan sumber kewangan dengan cekap dabn penuh tanggungjawab
Memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada.
Pembekal
Melaksanakan amalan perniagaan yang adil dimana sentiasa mematuhi perjanjian
yang telah
Dipersetujui
Memastikan pembekal akan membekalkan keperluan tepat pada masanya
Memastikan bayaran yang dibuat kepada pembekal menepati masa.
3. Komited Terhadap Persekitaran Dalam Jangka Masa Panjang .
Menjamin kelestarian persekitaran dalam jangka panjang iaitu sentiasa kekal lama
dan tidak pupus.
Memastiikan persekitaran bebas dari sebarang masalah pencemaran
Menggunakan bahan mentah atau bahan semulajadi secara optimum bagi
mengelakkan pembaziran
Mengelakkan masalah terhadap persekitaran seperti banjir, tanah runtuh dan lainlain.
13.3 Kepenggunaan
a) menjelaskan hak-hak pengguna
takrif kepenggunaan
Kepenggunaan ialah satu pergerakan yang bersifat sosial, ekonomi dan politik
bertujuan melindungi keselamatan dan hak pengguna keseluruhannya.
Hak-hak pengguna:
1. Hak untuk mendapat keperluan asas

Pengguna berhak mendapatkan keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang


memuaskan.
Keperluan asas ini termasuk makanan yang mencukupi dan selamat, pakaian,
perumahan, kemudahan kesihatan dan pendidikan, dan sebagainya

2. Hak untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat


Pengguna berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan
perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan atau kehidupan.
3. Hak untuk mendapatkan maklumat
Pengguna berhak untuk diberitahu fakta-fakta yang diperlukan bagi membolehkan
mereka membuat pilihan tepat.
Pengguna dilindungi daripada pengiklanan serta pelabelan yang tidak jujur atau
mengelirukan.
4. Hak untuk membuat pilihan
Pengguna berhak untuk memilih daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan yang
ditawarkan pada harga yang kompetitif dan jaminan kualiti yang memuaskan.
5. Hak untuk menyuarakan pendapat
Pengguna berhak untuk bersuara bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat
pertimbangan yang sewajarnya dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar kerajaan,
serta dalam pembangunan barangan dan perkhidmatan oleh pengeluar.
6. Hak untuk mendapat ganti rugi.
Pengguna berhak mendapat penyelesaian yang adil termasuk pampasan bagi
pembelian barangan yang mempunyai perihal dagangan yang mengelirukan, kurang
bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan.
7. Hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna
Pengguna berhak mendapat pendidikan dan kemahiran yang diperlukan bagi
membolehkan mereka membuat pilihan yang bijak dalam pembelian barangan dan
perkhidmatan, serta mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka sebagai
pengguna.
8. Hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat
Pengguna berhak untuk hidup dan bekerja dalam alam sekitar yang bersih, sihat dan
tidak berbahaya kepada generasi masa kini dan akan datang.
b) menjelaskan peranan agensi berkaitan iaitu:
Empat Agensi Berkaitan Kepenggunaan
1. Persatuan pengguna
Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (Fomca)

Sebuah pertubuhan sukarela, tidak mementingkan keuntungan, bukan politik dan


pertubuhan sivik. Menjadi paying bagi persatuan pengguna gabungannya seperti
persatuan pengguna Selangor, persatuan pengguna pulau pinang, persatuan
pengguna negeri Sembilan dan lain-lain yang sentiasa berusaha memperjuangkan
hak pengguna di Malaysia.
FOMCA bekerja rapat dengan kerajaan dan badan kerajaan di peringkat kebangsaaan
dan antarabangsa dalam memberi maklumat, pendidikan dan perlindungan
pengguna.
Antara peranannya ialah:
I.
Memberi dan menyebarkan maklumat
II.
Memberi pendidikan kepada semua pengguna.
III.
Melindungi pengguna

IV.

Menyiasat, membuat kajian dan ujian untuk memperolehi maklumat yang


benar.

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM)


Sebuah pertubuhan yang bertujuan menjaga dan membela hak dan mengembalikan
maruah para pengguna islam melalui perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang proaktif dan
berstrategi.
Melalui penyebaran maklumat dan pendidikan yang terancang bagi mengembalikan
maruah yang kian tercemar.
Objektif penubuhan
I.
II.
III.
IV.
V.

Memberikan kesedaran kepada setiap pengguna isalam akan


bertanggungjawab diri sendiri bagi memperjuangkan hak kepenggunaan islam
Memberi kesedaran kepada pihak pembekal akan tanggungjawab mereka
tentang tuntutan islam dari segi kepenggunaan.
Menjadi pemangkin kepada permasalahan ekonomi umat islam, khasnya dan
ekonomi Malaysia amnya.
Mencari penyelesaian kepada permasalahan kepenggunaan islam melalui
aktiviti-aktiviti terancang dan proaktif.
Menjadi sebuah organisasi yang berpengaruh dan menyertai arus
pembanguanan negara secara positif

2. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan

Matlamat penubuhan untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri


yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna
Menggubal dasar, strategi dan mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan
pembangunan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan.
Peranan kemnetrian perdagangan dalam negeri:
1.
2.
3.
4.

Menentukan dan memantau harga barang-barang kawalan


Melesenkan penjualan dan pengedaran barang-barang kawalan
Melesenkan penjualan dan pengeluaran barangan petroleum dan petrokimia
Menyelaraskan dasar, peraturan dan aktiviti berkaitan keselamatan industry
petroleum, petrokimia dan gas
5. Melesenkan urusniaga jualan langsung
6. Melaksanakan peraturan timbang dan sukat
7. Menyelaraskan perkara mengenai perbadanan, syarikat dan perniagaan mengikut
akta berkaitan
8. Menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik
9. Mentadbir dan membangunkan sistem perlindungan harta intelek
10. Membangunkan kedudukan sosio ekonomi rakyat melalui koperasi
11. Mengembangkan peluang perniagaan baharu berasaskan konsep francais
12. Membangunkan penjaja dan peniaga kecil
13. Menggubal dasar-dasar sektor koperasi
14. Mengawal selia sektor koperasi (Akta Koperasi 1993)
15. Melaksanakan projek dan program pembangunan koperasi
16. Melaksanakan latihan sektor koperasi
17. Melaksanakan program pendidikan pengguna
18. Memperkukuhkan program kesedaran pengguna dan pelindungan pengguna
19. Menggalakan dan membantu gerakan kepenggunaan.

3. better business buresai


Persatuan/persatuha yang ditubuhkan oleh para perniaga bagi membentuk pengguna
mengelak atau mengambil tindakan ke atas firma yang menjalankan perniagaan
secara tidak beretika.
Peranan:
1. Membekalkan maklumat syarikat kepada pengguna
2. Membekalkan maklumat kepenggunaan kepada pengguna supaya pengguna
boleh membuat keputusan pembelian yang tepat
3. Membekal maklumat kepenggunaan kepada media massa
4. Memaklumkan kepada pengguna supaya berjaga-jaga tentang amalan
perniagaan dan pengiklanan yang tidak sihat.
5. Membantu menyelesaikan sesuatu aduan pengguna tanpa bayaran dan
khidrnat timbang tara
6. Menyiasat tempat perniagaan yang menjalankan aktiviti tidak beretika.
4. tribulan pengguna
Merupakan satu badan bebas untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan
yang difailkan oleh pengguna di bawah akta perlindungan pengguna1999.
Menyediakan satu saluran atau kemudahan alternative kepada seorang pengguna
untuk menuntut gantirugi dengan cara mudah, murah dan cepat.
Bidang kuasa:

Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar:


1. Apa-apa tuntutan mengenai apa-apa ia mempunyai bidang kuasa untuk
mendengar seperti diperuntukkan di bawah akta:
2. Di mana amaun yang ditutut tidak melebihi RM25.000.00
3. Apa-apa perkara lain yang ditetapkan oleh mahkamah oleh mahkamah
melalui perintah yang disiarkan dalam warta
4. Bidang kuasa tribunal hendaklah dilaksanakan leh pengerusi, pengerusi dan
mana-mana anggota yang
Jenis-jenis tuntutan
Mana-mana pengguna boleh menfailkan tuntutan di TTPM menuntut gantirugio bagi
kerugian yang ditanggung berhubung apa-apa perkara yang melibatkan kepentingan
pengguna iaitu
o Perlakuan mengelirugi dan memperdaya berkaitan dengan jenis, proses
pengilangan, kesesuaian,kualiti dan kuantiti
o Keselamatan barang dan perkhidmatan yang digunakan
o Hak terhadap pembekal berkenaan dengan gerenti tersirat dengan
pembekalan barang-barang seperti mematuhi perihal, mematuhi sampel dan
harga munasabah
o Hak terhadap pengilang berkenaan dengan gerenti nyata berkaitan dengan
pembekal perkhidmatan seperti keteliti dan kemahiran menasabah, masa
siap yang munasabah, harga ang munasabah.
o Hak terhadap pengilang terkenaan dengan geentikan nyata berkaitan dengan
bembekalan barang-barangseperti kualiti nprestasi atau ciri-ciri barang,
pemberian perkhidmatan yang diperlukan dan pemulangan wang atau
balasan sekiranya barang memenui apa-apa akujanji.