Anda di halaman 1dari 1

FAKTOR

MEMPENGARUHI

MAKSUD
I
P
in
t
h
i
a
t
k
u
s
i

Di zaman teknologi informasi


dan komunikasi ini, remaja
mudah mengakses atau
terdedah dengan maklumatmaklumat atau perkaraperkara negatif

PENYALAH
GUNAAN
INTERNET

Cadangan

MP
ein
rmwn
andu
nsaje
ayuk
ny-da
bak
Pan
InA
Bk
Ga
d
e
m
i

e
i g

l
a

e
e n
an
at
na

a k

um

n
as

n
b

g
a

a
ai

g
k

k
k

a
a