Anda di halaman 1dari 13

PROGRAM PERMATA SAINS TINGKATAN 4

BAB 3 KETURUNAN DAN VARIASI


Soalan Objektif
1 Struktur berbentuk bebenang halus yang membawa maklumat genetik dinamakan sebagai
A. Gen

B. Kromosom

C. DNA

D. Nukleus

2.

Rajah 1
Rajah 1 di atas menunjukkan pertukaran bahan genetik pada kromosom. Apakah nama proses
tersebut?
A Replikasi
B pindah silang
C Mitosis
D Meisosis
3.
sperma
(22 + Y )

zigot

ovum
(22 + X)
Rajah 2

Rajah 2 di atas menunjukkan persenyawaan antara satu ovum yang normal dengan satu sperma.
Antara berikut, yang manakah benar tentang kombinasi kromosom zigot ?
A
B
C
D

44
44
22
22

+ XX
+ XY
+ XY
+ XX

Seekor seladang dikacuk dengan seekor lembu. Diketahui bahawa bilangan kromosom dalam sel
soma bagi seladang dan lembu masing-masing ialah 56 dan 60. Berapakah bilangan kromosom pada
sel gamet anak hasil daripada kacukan tersebut ?
A 29
B 30
C 58
D 116

W
X
Y
Z

Kromosom tersusun di pusat sel


Kromatid-kromatid terpisah
Kromosom melakukan proses penduaan
Kromosom menebal

W, X, Y, dan Z di atas menunjukkan peringkat-peringkat mitosis. Antara berikut, yang manakah


menunjukkan turutan yang betul ?
A X, W, Z, Y
B Y, Z, X, W
C W, Z, Y, X
D Z, Y, W, X
6
Ibu

Ovum
X

Bapa

Zigot

Bayi

Sperma
Rajah 3

Rajah 3 di atas menunjukkan peringkat-peringkat pembentukan bayi. Antara berikut, yang manakah
mewakili proses X dan Y ?

A
B
C
D
7

X
Mitosis
Meiosis
Persenyawaan
Pindah silang

Y
Meiosis
Mitosis
Mitosis
Persenyawaan

Antara penyakit baka berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi gen ?
A Sindrom Turner
B Sindrom Klinefelter
C Sindrom Down
D Hemofilia

Kandungan kromosom bagi seorang perempuan Sindrom Down ialah


A 44 + XX
B 44 + XY
C 45 + XX
D 45 + XY

9 100 ekor bari-bari betina bersayap panjang ( BB ) dikacukkan dengan 100 ekor bari-bari jantan
bersayap pendek ( bb) . Anak generasi pertama didapati semua bersayap panjang ( Bb). Apabila anak
bari-bari ini dikacukkan antara satu sama lain, 100 ekor bari-bari dihasilkan dalam generasi kedua.
Generasi kedua ini terdiri daripada
A
B
C
D
10

11

100% ekor bersayap panjang


100% ekor bersayap pendek
75% ekor bersayap panjang
75% ekor bersayap pendek

Anak lelaki mewarisi kromosom Y daripada


A bapanya
B datuknya
C ibunya
D ibu dan bapa
bilangan

sifat

Rajah 4
Rajah 4 menunjukkan graf taburan normal bagi satu sifat manusia. Sifat yang paling mungkin
digambarkan oleh graf tersebut ialah
A berat badan
B warna iris
C jenis cap jari
D kumpulan darah

12

Rajah 5
Rajah 5 di atas menunjukkan pergerakan kromosom ke kutub-kutub yang bertentangan dalam sel.
Langkah di atas berlaku semasa proses
A mitosis
B meiosis
C persenyawaan
D pindah silang
13

Penyakit hemofilia dan buta warna adalah disebabkan oleh


A mutasi gen
B mutasi kromosom
C pindah silang
D replikasi

14
sel induk

2n

sel
anak

sel
anak

n
sel
anak

n
sel
anak

Rajah 6

Rajah 6 di atas menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat di dalam proses


A mitosis
B meiosis
C persenyawaan
D mutasi

15 Antara berikut, yang manakah benar tentang meiosis ?


A Sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk
B Ia berlaku di dalam haiwan sahaja
C Ia berlaku semasa pertumbuhan zigot
D Satu sel induk menghasilkan empat sel anak
16 Antara penyakit berikut, yang manakah diakibatkan oleh mutasi kromosom ?
A Sindrom Down
B Albino
C Anemia sel sabit
D Kanser
17 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang mitosis?
A Mitosis menghasilkan dua sel anak
B Mitosis menghasilkan sel untuk pembiakan
C Gabungan kromosom sel anak berbeza dengan sel induk
D Nukleus membahagi dua kali
18 Antara sifat berikut, yang manakah dipengaruhi oleh faktor persekitaran
A Berat badan
B Kumpulan darah
C Jenis cap ibu jari
D Kebolehan menggulung lidah
19

Rajah 7
Rajah 7 di atas menunjukkan histogram bagi suatu ciri-ciri pelajar dalam satu kelas. Antara berikut,
yang manakah mungkin ciri-ciri itu ?
I Ketinggian badan
II Kepintaran otak
III berat badan
A I sahaja
B I dan II sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
20 Antara berikut, yang manakah merupakan sifat-sifat resesif yang wujud pada manusia ?
I Mempunyai lesung pipit
II Rambut lurus
III Boleh menggulung lidah

A
B
C
D

I sahaja
III sahaja
I dan II sahaja
I, II, dan III

21 Satu pokok kacang pea putih tulen (aa) dikacuk dengan satu pokok kacang pea merah hibrid (Aa) .
Diketahui
bahawa gen merah adalah gen dominan. Didapati pokok kacang pea yang dihasilkan
I 50% adalah baka tulen resesif
II 25% berbunga merah
III semua pokok dengan bunga merah adalah hibrid
A III sahaja
B I dan II sahaja
C I dan III sahaja
D I, II, dan III
22 Pokok kacang jenis tinggi dikacukkan dengan pokok kacang jenis rendah. Anak-anak generasi
pertama kesemuanya bersifat tinggi. Ini bermakna
I gen untuk sifat tinggi adalah dominan
II pokok kacang jenis tinggi mempunyai dua gen dominan dalam sel somanya
III pokok kacang jenis rendah mempunyai satu gen dominan dalam sel somanya
A I sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
D I, II, dan III
23 Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan meiosis dalam suatu spesies ?
I Menghasilkan variasi genetik
II Menghasilkan gamet
III Menggantikan sel-sel yang mati
A I sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
D I, II, dan III
24 Antara berikut, yang manakah hasil penyelidikan genetik dalam pertanian di Malaysia ?
I Pokok getah Pohon Tunggal Teras
II Selembu
III Kelapa sawit Tenera
A I sahaja
B I dan II sahaja
C I dan III sahaja
D I, II, dan III
25 Antara berikut, yang manakah variasi selanjar yang terdapat pada manusia ?
I Ketinggian
II Berat badan
III Kumpulan darah
A I sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
6

D I, II, dan III


26 Antara berikut, yang manakah menunjukkan kandungan kromosom ovum manusia ?
I 22 + X
II 22 + Y
III 22 + XY
A I sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
D II dan III sahaja
27 Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan pengklonan ?
I Merupakan hasil kacukan daripada dua induk
II Pokok yang mempunyai ciri-ciri yang baik dapat dipilih sebagai klon
III Melibatkan pembiakan vegetatif
A I sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
D II dan III sahaja
28 Antara berikut, yang manakah akan menentukan jantina seseorang ?
I Kromosom seks ovum
II Kromosom seks sperma
III Bilangan kromosom seks yang diterima
A I sahaja
B II sahaja
C I dan II sahaja
D II dan III sahaja
29. Rajah menunjukkan pembentukan anak pada manusia.

Male/Lelaki

Female/Perempuan

46

46

Parent
Induk

23

23

Gamete
Gamet
Q
46

Offspring (anak)

Apakah proses P dan Q?

P
A
B
C
D

Q
Meiosis
Mitosis
Persenyawaan
Mitosis

persenyawaan
persenyawaan
meiosis
persenyawaan

30. Rajah menunjukkan pembentukan anak kembar


P

Baby girl
(Bayi perempuan)
Q

Baby boy
(Bayi lelaki)
Apakah bilangan kromosom yang terdapat dalam sperma P dan Q?
A
B
C
D

P
22 + Y
22 + X
44 + X
44 + XX

Q
22 + X
22 + Y
44 + Y
44 + XY

31. Rajah menunjukkan sebahagian peringkat meiosis

Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul?


A
W, X, Y, Z
B
X, Y, Z, W
C
Z, X, W, Y
D
Y, X, Z, W

32. Rajah menunjukkan pewarisan sifat tinggi pada pokok kacang.)

Tall plant
(pokok tinggi)

Tall plant
(pokok tinggi)

Parents
(Induk)

First generation
(Generasi pertama)
Antara berikut, yang manakah merupakan genotip pokok induk?
A
Tt x Tt
B
TT x tt
C
Tt x tt
D
TT x TT
33. Manakah pernyataan berikut, yang menunjukkan kebaikan penyelidikan genetik?)
A
Pengklonan manusia
B
Penggunaan senjata biologi
C
Menghasilkan haiwan merbahaya yang boleh mengancam organisma lain
D
Menambahbaik kualiti dan hasil pertanian dan penternakan
34. Rajah menunjukkan kejadian sejenis kembar.
Sperm
sperma
Ovum

Zygote
zigot

Zygote
zigot

Zygote
zigot

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang zigot yang terbentuk?
I
Mempunyai jantina yang sama
II
Berkongsi plasenta yang sama
III Mempunyai maklumat genetik yang sama
A
I dan II sahaja
B
I dan III sahaja
C
II dan III sahaja
D
I, II dan III
35. Antara tanaman berikut yang manakah dihasilkan melalui teknik pembiakbakaan?
I
Betik Eksotika
II
Jagung Masmadu
III Kelapa sawit Pesifera
A
I and II sahaja
B
I and III sahaja
C
II and III sahaja
D
I, II dan II
9

Soalan Struktur
1

proses P

Rajah 1
Kejadian dalam Rajah 1 di atas berlaku pada tempoh masa yang sama dalam sistem pembiakan
seorang wanita.
Embrio M dan N terbentuk.
(a) Apakah gelaran yang diberi kepada bayi-bayi yang berkembang daripada embrio M dan N ?
______________________________________________________________________________
(b) Namakan proses P.
______________________________________________________________________________
(c) Nyatakan kesemua pasangan jantina yang mungkin pada bayi-bayi yang dilahirkan.
______________________________________________________________________________
(d) (i) Jika kedua-dua ovum disenyawakan oleh kedua-dua sperma pembawa kromosom seks X,
apakah jantina kedua-dua bayi tersebut ?
_____________________________________
______________________________________
(ii) Berikan kandungan kromosom bagi kedua-dua bayi di (d)(i).
___________________________________________________________________________
[7 markah]

10

Suami

Isteri

44 + XY

44 + XX

Proses P

22 + X

22 + Y

a (iii)

a (iv)

a (i)

a (ii)

a (v)

a (vi)

Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan penentuan seks pada manusia.
(a) Lengkapkan Rajah 2.
(b) Namakan proses P yang berlaku.
______________________________________________________________________________
(c) Berapakah kebarangkalian bagi pasangan suami isteri mendapat anak lelaki ?
_____________________________________________________________________[5 markah]
2

3. Berat badan pelajar lelaki dalam kelas Tingkatan 5 Alfa dicatatkan di dalam jadual di bawah.

70
62
55
(a)

65
66
74

63
47
54

49
58
68

Berat badan pelajar / kg


74
53
43
60
67
77
53
57
78

75
50
72

56
51
60

66 - 70

71 - 75

63
61
56

Dengan menggunakan data di atas, lengkapkan Jadual 2.


Berat
badan
/ kg

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

76 - 80

Bilangan
pelajar
Jadual 1

11

[2 marks]

(b)

Dengan menggunakan keputusan yang diperolehi dalam Jadual 1, lukiskan satu graf bar
bilangan pelajar melawan berat badan.

Bilangan
pelajar
6
5
4
3
2
1
0
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Berat badan / kg
[2 marks]
(c)

Daripada graf yang diperolehi di ( b ), tentukan jenis variasi yang ditunjukkan


oleh berat badan pelajar.
......................................................................................................................................................
[1 mark]

12

13