Anda di halaman 1dari 13

SULIT

018/2

For
Examiner's
Use

NO.KADPENGENALAN/
NO.SIJILKELAHIRAN
ANGKAGILIRAN

PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN62016

018/2

SAINS

Kertas2
MEI
1jam

Satujam

JANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHU
UntukKegunaanPemeriksa

1. Tulis nomborkadpengenalan atau nombor


sijilkelahiran dan angkagiliran kamupada
petakpetakyangdisediakan.

KodPemeriksa:

Markah
Penuh

Soalan

2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang


yangdisediakandalamkertassoalanini.
3. Kertasinimengandungi8soalan.
4. Kamudikehendakimenjawabsemuasoalan.
5. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudiantulisjawapanyangbaru.

Markah
Diperoleh

Jumlah

Kertassoalaninimengandungi11halamanbercetakdan1halamantidakbercetak.
018/2

[Lihathalamansebelah
SULIT

Tumbuhan mempunyai ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan
musim. Rajah 1.1 menunjukkan satu tumbuhan yang hidup di tepi pantai.

Rajah 1.1
(a) (i)

Apakahciri khas bagi bahagian yang berlabel P tumbuhan tersebut?

[1 markah]

(ii) Nyatakan fungsi ciri khas yang dinyatakan di 1(a) (i).


.
[1 markah]
(b) Sekiranya bahagian yang berlabel P tumbuhan tersebut adalahseperti Rajah 1.2,

(i)

Rajah 1.2
Ramalkan apa yang akan terjadi pada tumbuhan tersebut.

[1 markah]

(ii) Berikan alasan bagi jawapan kamu di 1 (b) (i).

[1 markah]

Rajah 2.1di bawah menunjukkan perubahan biji benih yang ditanam oleh Hana.

Rajah 2.1
(a) Apakah nama proses yang dijalani oleh biji benih itu?
.
[1 markah]
(b) Rajah 2.2 adalah proses pertumbuhan anak benih yang tidak tersusun.
(i) Susun proses pertumbuhan anak-anak benih di bawah dengan nombor 1,2,3 dan 4.

Rajah 2.2
[1 markah]
(ii) Berdasarkan jawapan kamu di b (i), apakah yang dimaksudkan pertumbuhan anak
benih?

[1 markah]
(c) Sabiq mengukur ketinggian anak pokok selepas dua minggu seperti Rajah 2.3.
Berapakah ketinggian anak pokok yang diukur oleh Sabiq?
8
7
6
5
4
3
2
1

Rajah 2.3
0

Jawapan :..
[1 markah]

Munir telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan bahan menyerap air.
Tiga jenis bahan yang berbeza, P, Q dan R direndam selama satu minit masing-masing dalam
bikar A, B dan C yang mengandungi air. Ketiga-tiga bahan kemudiannya dikeluarkan dari
bikar. Isi padu awal air dalam semua bikar adalah sama. Rajah 3.1 menunjukkan hasil
penyiasatannya
Bahan P Bahan Q

Bahan R

Sebelum
penyiasatan

Bikar A
Selepas
penyiasatan

Bikar B

Bikar C

Bikar A

Bikar B

Bikar C

Rajah 3.1
(a) Bahanmanakah yang menyerap paling banyak air?
.
[1 markah]
(b) Bahanmanakah yang sesuai untuk membuat tuala?
.
[1 markah]
(c) Sebatang pembaris plastik direndam dalam bikar D. Lukiskan ramalan hasil penyiasatan
tersebut dalam Rajah 3.2.
Bikar D

Sebelum penyiasatan Hasil penyiasatan


Rajah 3.2
[1 markah]
(d) Susun jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air secara urutan menaik..
.
[1 markah]
(e) Apakah kesimpulan penyiasatan ini?
.
.
[1 markah]

Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengenai gerhana matahari. Rajah 4


menunjukkan peringkat-peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di
suatu tempat.

8.20 pagi

8.50 pagi 9.05 pagi

9.09 pagi 9.20 pagi

Rajah 4.1
(a) Berdasarkan Rajah 4, bandingkan peringkat gerhana pada jam 9.05 pagi dengan
peringkat gerhana pada masa yang lain.
.
.
[1 markah]
(b) Apakah corak perubahan bagi peringkat-peringkat gerhana dari jam 8.20 pagi hingga
9.20 pagi?
.
[1 markah]
(c) Nyatakan :
i)
ii)

Pemboleh ubah dimanipulasi: ....


Pemboleh ubah bergerak balas:...

[1 markah]
(d) Bagaimana cara murid-murid ini dapat memerhatikan fenomena gerhana matahari ini
dengan selamat?

[1 markah]

(e)
Purata suhu sesuatu kawasan dipengaruhi oleh peringkat gerhana Matahari
Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hipotesis antara pemboleh ubah
dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas.
.
.
[1 markah]

Sekumpulan pelajar telah menjalankan penyiasatan tentang bilangan putaran gear B yang
terhasil apabila gear A diputarkan seperti Rajah 5.

Gear A

Gear B

Rajah 5.1
Berikut ialah hasil dapatan oleh murid-murid itu.
Jika putaran gear A adalah 1 maka putaran gear B adalah 2.
Jika putaran gear A adalah 2 maka putaran gear B adalah 4.
Jika putaran gear A adalah 3 maka putaran gear B adalah 6.
(a) Bina graf palang berdasarkan maklumat-maklumat yang dikumpul.

[2markah]
(b) Apakah pemerhatian kamu tentang kelajuan gear A dan gear B?
.
[1 markah]
(c) Tandakan( ) bagi penyataan benar tentang gear.
Gear boleh menukar kelajuan pergerakan.
Gear mempunyai gerigi pada setiap rodanya
[1 markah]
(d) Sekiranya gear A mengambil masa 4 saat untuk membuat satu putaran lengkap,

berapakah masa yang diambiloleh gear B untuk melengkapkan satu putaran?

[1 markah]

6 Rajah 6.1 menunjukkan empat jenis bahan buangan.

Ikan

Botol kaca

Tin

Surat khabar

Rajah 6.1
(a) Berdasarkan rajah 6.1, lengkapkan rajah di bawah bagi menunjukkan pengelasan objekobjek tersebut.
Objek

Bahan

Bahan tidak

terbiodegradasikan

terbiodegradasikan

Objek
i) .

Objek
i) .....

ii)

ii)
Rajah 6.2

[2markah]

(b

Apakah maksud bahan tidak terbiodegradasikan?

..
..

[1 markah]
(c) Cadangkan satu cara untuk mengelakkan longgokan bahan tidak terbiodegradasikan di
persekitaran kita.
..
(d

[1 markah]
Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya persekitaran kita dipenuhi dengan bahan

tidak terbiodegradasikan.
.

[1 markah]
7 Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan tentang perbezaan nyalaan mentol di dalamdua
litar yang berbeza seperti Rajah 7.

Litar P

Litar Q
Rajah 7

(a) Namakan

(b

Litar P:..Litar Q:..


[1 markah]
Jika suis di Litar P dan Q tertutup, apakah perbezaan yang dapat kamu perhatikan?

..
..
[1 markah]

(c) Apakah yang berlaku pada mentol 1, jika satu mentol 2 terbakar di kedua-dua litar?
Mentol 1 di Litar P:..

(d

Mentol 1 di Litar Q:..


[1 markah]
Anda baru membina sebuah rumah. Oleh itu anda ingin memasang pendawaian elektrik

di rumah anda. Konsep pendawaian manakah yang menjadi pilihan anda? Tandakan( )
pada salah satu pendawaian pilihan anda di dalam kotak.
Pendawaian Litar P
Pendawaian Litar Q
Mengapa?
.
.

[2markah]
(e) Dalam satu penyiasatan lain, murid-murid tidak dibekalkan dengan suis dalam
pembinaan litar. Alatan manakah yang boleh menggantikan suis?
pensel

pembaris plastik

klip kertas

paku

getah pemadam

duit syiling

Pilih dan tuliskan jawapan anda di bawah.


.
.
[1 markah]

8 Dalam satu penyiasatan didapati orang yang berumur 20 tahun dapat mengingati 35 nombo
rtelefon, orang yang berumur 30 tahun dapa tmengingati 31 nombor telefon. Orang yang
berumur 40 tahun dan 50 tahun masing-masing dapat mengingat 27dan 21 nombor telefon.
Manakala orang yang berumur 60 tahun dapat mengingati 16 nombor telefon.
(a)

Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan pembolehubah:


i) dimanipulasi:
.
ii) bergerak balas:

(b)

..
[2markah]
Ramalkan bilangan nombor telefon yang dapat diingat oleh seseorang yang berumur 70
tahun.

(c)

..
[1 markah]
Nyatakan inferens bagi jawapan kamu di 8 (b).
..

(d)

..
[1 markah]
Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.

[2 markah]
SOALAN TAMAT

Beri Nilai