Anda di halaman 1dari 7

w

M N - T R IK E S E H A i A N
REPUAL'KINOONESIA

PERA:III?AN MNIERI

KESE]?qAI\ REPUATTK ]ND3NESIA

S/EERfnfir/I989

Nft]NbR: 56o^e.r

Tn\rl?\l'lG
JN.IIS PEiNKII

IER:IIJfIU ]trNG DAPAI !]N'{II.BL]I,I{A}JI4AB4II,

D{N 811\ C..,llA


TATA L-ARAPEI\l#rlfrArA\ Iaq?ORAIIIJ1?
\tA!'lGGiLr,iiG4N@PJ'JN-le.

XEITMI

lieDurbang

a. ba-4{a;seiragai

KESEI'\TAN MPUBLIX
_trelaksanaan

Wabah Penyakit

tenlang

]NDCX{ESTT1,
Ncrnor 4 Tah.f,! 1984

t}rdang-lnda,ig

}bnu]ar,

perlu

ditetdpkan

Jenis

Pe-

,,an i,11,\rLkai \,,B.ba]], Tara Cejl.a .Dedan TeLa C-r 3 Pe-,r,99u1

nyanqraiar Lapor.:rya

b. bahka s-hubungan i-i1gdn hurui


taDkan

Peraturan

lnteri

a ie:seiu:

: 1d

tertang

r!-:r^--\,.lri

\!--

i':L.r

lq

D^L^I,

Pa'rEr::rtah

lio-ia:

-D^L^].

l',ara.1iina
jnr

ionr:n^

;{:::.1-

:5nlind

D...li^l:-F.k^l-

-rni^^d

D:?oriF!::rn

N.:Dr 4:ahr.i.-l 1984 r,5 ra:rg h:5dh

6. iini:.nlthlxi.;
7. terai-dran

ai,as/

Fe:.[u diLe-

Kesehatan.
ia,ri

<

dj

n55n sepcrltmya.

7 ?a-h.r!I 1987 i=ntang

ita%h:l->n.

Laut;
lli:rr.
Doe-i

n-

T;_-r.

Pe'1!.alail !'E']::l.e-r;
Penl,efaia-;

Seba-

J!a' :J:ugEr P1'ner-1'i]ran Dala.] B'.la1g Keseha-an ]<+paja D:eI?h;


8. i(s-3r',,-rsa,-lp::sideil i;o.lor 14 Ta}lrrn 1974 t:rtanE Pokok-Fckci( Organisasi
f.

D3perte-,'-,r'r;

iieputus3.'l PresiCen Nonor 15 Tahrnr 1984 sebaqainEna telah

. terakhir
errc,nrn

diDbah

dengan xeputugan Presiden Nonbr 36 Tahun 1987 tantang


n/^:ni

<i.:i

FFnrr+alF^

I'iE11 UT U S i(AN:

PDRA1URIN I'E\TERI K'SLIICT}N REPUI]I,IK ]}]MNESIA TE,}']IANG JEAIIS P]]N!E_


I^PJAII, TIT}. CAP.A PAI'A]'PAIA}J LA_
XIT. TLc1BITU._' "IANG D!?AT IEI,I}@II'J,N
'l/:,TA c.A.q.\ DL l:l.iGcLia(\C^ri SJ-PFltLUtl'*i.
FJRAnlLa. D+:

MENTEFI KESEHAIAN
B E P U B L I KI N O O N E S I A

- 2A4B I
KRIETNIIJAN
IJI4IM
pasal 1
DElan Peraluba-n ini

yang din]aksud dergan :

a. wabah adalah kejadian bertalgkiLnya


nas!'arakat yang jlxlllnh penderii:arla

suatu peryakit
ineninqkat

secara nltai:a rnel$ild

keadaan yang Lazim pada waktu dan daerah tertenLu


L.'h

fiEnu.lar da-larn
ser-ta dalEt

lrrjJnbuJ--

h:I.rc+:t:

penderita

a-Lau irersarqka

b. Penderita

pgnderita'penyakit

ter-tentu

Lua-r Biasa

c. I{ejadian
^c>4r(dy^e,E!dr

adal-ah lErderit-a
atau tersangka
yang dapat n-iintru]kan
utsbah.

(KLB) adal-dh Urrbulnya


BrtlNE

Jd'g

sMd

kejadian

atau [eningkar-nya

cPrlE'uurliJrs

IE\e

>@LU

(&eror

da-Iam kurun waktu terLeitu.


d. Tindakan penarqqular.gdn

seperlunl'a

adalah Lindakln

yatg 1aaji-b segera

ail-aksanal<an oleh Kepala vlilaya.h,/Daerah dojlgan bantuan U[it


se'sa:
jadien

bila

f.

pa-lderi'ra

a"-au LersanEka lE!!d-ji-.a


Luar Biasd agar Lidak berkebarrg nenjadi Wabah,
ad!-lirh psdsa)1EJ} penderita

e. Isolasi
rentall

CjilFlke-.r

terh,aaap panyakit

penyakit

ke folGsi

nrenular dengan orarg

ai=u s6 ra perdudul< ddri

Jer'ldera1 yalEj bertargg't!]g

1a.n bi.dang psib^-r.antasan penyal<it neiu.Iar:.


BAB II
PNTiCRI!

DF}AT }M{

(1) Pe_lyakit

telte4iu

TERId.I]U TA].C
BIIII'AN I,BBAH

yang daDat nEn]nbul-r..ait

\iabeh

adalalt

a. I(holera

b. Pes.

c. Dqram krndng

d, D6arn tD1ak-balik.

e. Tifus

bercak wabah

g', calr-Pak

yatg

lo:<asi

yang adEn.

g- Dj-rsktLrr .J-erd=ra] adal-ah DrrektrE

MNIS

a*..a! Ie-

te.rsebut.

Evakuasi r ddaleh p?lriJlda-han s$ag.inn


texjaiglcit

kes-iatarl

f.

Dsn;n Bedarah

h, Polio.

Dengue.

jarEb ia-

M N T E R IK E s H A T A N
REPUBLIK
INOONESIA

- 3-

.i

Da?-+,rci

k. Rabies.

f.

l.4alaria.

rn. Influenza.

n. Iiepatitis.

o" Tifus

lErut.
q. FYcbphd-riris.

fapkari. oletl
(3) Ferryakit

r.

Dj:rd(tllli.

l"air

p. L,enirgitis.

(2) Tanda-tanda.penyakit

Antrax.

sebaga-inana dj$aksud. lrada ajaaL (l) :diteJehdeiaf'.. : .

yang dapqt neninbufkan

daldn Perabrxan ini

akan ditet2pkan

Ireb.ih yarq bdlun ditetapkan


kfludiaJ! oleh l4enteri IGse

Pasal. 3
. (L) Perrentuan suatr,l penyakit

yang dapat nerrinbuikan

ya:g djnaksud EEda Pasal 2 ayat


neri&saan klinik.Iaboiatori.ult.

(1) dilaj(lrkan

wabah sebagiarrnana
atag-dasai.

haail

pe-..

(2) Iata

ca-!a p<reriJ<saan ki.jnik d6n faboratu5i'.xn sebagainrana dinaksud a)'at (1) ' ditelapkan
Jerderal.
oleh D{ektur
BA.B III
rlllA

CARAPA'IBMPAIAN IAFCRAII ADANE

IBIDRIIA

AGU IMSA}iSKA PEI{DBIIA


P:c:l

( 1 ) feporarr adarrya ,oenderita

atau tersangka

penderita

kq,vaspadaan.

( 2 ) Isi

lapoian

kelraslEdaan alttara

a. llarn4^arEFnarna perdefita

lain

atau yang neninggal;

b. colc,ngan uiur;
c. Tqpat/alariat

kejadiaii

d. Waktu kejadian;
'e.
Jrm1ah yar sakit

atau neninggal"

di.sebut

tapolan

,MEIYTEBI.KESEHAAAN
A E P U B L TIKN D O N E S I A

.:

, .i'.

Pasal 5
Penyanpaian faporan kev/aspadaan har.Js
rcn:J-.

(I)

rl:ru+

7lil_r^al,:

Yang djn&ruska1

r
q
---n99ur

ft:nla.ipajkan

a. Oadnq tua pgnde-ita


.,r^^ ';-^-i
^ . *'\
deri--a,,.I(eDala
I '.rr.:,1.1i ir.':.ii{?l'ga^t&uir,

F.orl
^

.teh

kewaspadaan

lapcra.'r

atau te-rsEngka pa,deri

,Kan!)..n.lg:atall

t,an>
d.

lc^^]^

.r rr.i

l\lakhcda

-c.:mi

lbLangga', Xetua
Dlkilh;_ ' 'i' ' r

Kepala

Lanr]2

r,-c-hrr-.

kandar:aar

oJr:l

udara.

(2) Lts ^l_drr kc"raspel;a1 disa?J--\ar.<epada-Lau'Ll.Lat ?i"seiaten

te.lrie-lra.!

ga-J -jdir sejc< irt.lcelahur

'Jckrer

pemsahaan,

pijrpinEn

<ak^:h

:F ]erj-rliJl

a-lr: aiau

RukrJI!

Rjkui

Ketua

La, oia,ng dewasa

b. Dokter_. LE!]'gas \esenatd'r ydno fie'Rrrj,ksd ppnderj ta,


heh-n ya|q ner.n-r -l,,sa '.ern-a:. ccrsan]ka . penderiL.;

rml-^r

lai.Il

a Lau Lcrsdnqka pa.1 -

Cengd,1 pe-rdoritn

Ke-Ilr.r:ga?

antata

L-:reh -r .u Kcolla

sela,Trbat-la

adanyc pe'ld rrit-

babva

24 idua rul'lh

u.-ou -. .-C,"

: : . : ,j -

Des. l:n

:l

--n.'

p._-

ii)

(1) Kepata Puske$nas Pa'nba4tu yang nlenerin]a laporan l"ewaspadaan halxs fielapor keFadi fepel- Duskesr ts ata..r afa-ia.'r,ryi,
r21 l,aonFri p'.ckFm-<

m,

-'

I !6r-.

k.vi-cs.

-_3s Pa$bantu atau dari

m,l-Forkan ,<-paddCeia: dan:inas

re?n

dal'

Lurah, hd-rus

Kesel.-rldnDati Ll -eterT)-1.

MENTEFI KSEHAIAN
A E P U B L I KI N O O N E S T A

(3) Dinas Kesehatin


largsl!:rg

dari

Datj

II

dan I atau Fejabat

yang rlErrerijna laporan

keiEspadaan

firaslardkat

sbagai.hana djJnaj<sud pada pasal, 6 a!'at (I)


cara segera rErberitah*an
kejadian keF|ada puskesnas yang

berbagai

dengan
bejsang_

kutan.
pasal I
(1) Penyatpaian

laporan kevraspaCaat dapat

di l akukan dengan cara lisan

dan atau

terbrLis.

(2) perryangrai& seca.ra Esan dilalcukar dengrar!traF,.rrfi](a,


radio. daa a-lat-3lat kumnikasi lainnya.
(3) Penyary)aian secara tertulis

nelalui

tej+cn,

nelalui

dapat dilakul<an dengan su.rat.i telex dan sebagainya.

BAB IV
F.TA CARAPBANGqN,ENGAN, SEPERI,UNYA
9
{1)

pusi.,esmas yang menerima

KepaIa

dimaksud
tehpat,

laporan

nanval

(3)

(4)

d.iperlukan

l{epala

Biasa.

disesuaikan

dengai

Puskesmas daLajn melaksanakan

dapat

nilrta

bantuan

Biasa

ditetapkan

epideniologis
oleh

kepada

Dinas

penanggulangan

seperl-unya

dan penanggulangan

Direktur

Pasal
(1)

lanjut

Luar

hasil

penyeResehatan

fI.

Pedoman penyelidikan
Lua!

Kejadian

se-

a- -^_i r_l _a _m_i .a. l_r - _ J g . l S .

epideniologis

lidika!
Dati

pe'langgulangan tebih

i di L:n

Bilanana

sebagaimana

dalam F,asal 7 delam langka menbantu kepala wiLayah


wajib
segera mef aksanakan penyeJ-idikan epidemiologis

bersamaan dengan pena]:ggulallgat


(2) findakan

kewaspadaan

Jenderal.

l-0

antara

l-ain

a. Peneriksaan;
b,

Pengobatad

c.

Perawatan t

d.

Isolasi

Kejadian

MENTAI KESEIIATAN
REPUBLII<
TINDOIJESiA

-5d. Isolasii
e. Psrbentxj<an TiI.l Gerak Cepat den Peiggeral<arDl'a;
f.

PenghaFs ha$aan fjrqkln]g'an.

m-isal:iya perberian

kaporlt

pada strnur;

9. vakshasi;
h- Evakuasi;
i.

Pen'ltt+en

ciaeravlokEsi

j.

Iain-lair

i:indakan ya,'rg diF-dri<a,1,

'
{l)

yang LersaJgke tjangkit.

wabah;

Pasa1 il

Isolasi

dilaksanEksr

oleh l)etugas Puske*ras Fsnbarttu.

Pusl<esrEs, arau

KUrEn !rix_ti.

(2) Isola.si

dapat dila)<ukan di RjEh

( 3 ) Kegiatan

fsolasr

Sekit,

(1,) dan al,at

pada ayat

ters-$ut

Puskeg|las atau ai Rrrlah.


(2) dil<oordinasj.lian

oleh Kepala Wilayah/D--rdh. eta't C;inai.


Pes.-l I ?
(1) Pemben:ukan dan IEngge.raKan Tiin cerak Cepat di Keca,-iatan, Iebupaten/
Kota.'nadya. dan Propjri ijilak'j(at
c1.fr Car,,:t at-au lGpala WllayavDaerah
yarg beisanglo,a:l

denEan n'glFer_Lj.ribaJlgkan keadaan dax k$ub]llan

EBsing-

nEsi:-rg rdl-ayah,
(2) Tfut Geral< Cq)3t i:ersebui

pada ayat

(1) telrji-ri

an, IearlElran, PenerEJgan dal-r r.ltstx. fain

u'rsu!-\qts(rt

iari

lGsehat-..

yang irerkait.

Pasal- 13
FJqhap:s
olei

heraai

perarqkat

lilqiq.:ngan
pane::htah

Cj-laki<an
setsrsEt

oleh petrr.as

Xesefratzn dergEn dibant!

laiJri]ya.

Pasal 14
(1) Irlnlli.sasi

Lberikan

penyaicit

tertentu

(2) Inu:.risasi

kepe-da penduduk yerq berada dalao ancarnan terjargkit


yang dapat lTenjnbirlkan

pad4 rBnusia

inunisasi

di1:kuL.an oleh pebgas

pada hewan dilal<*an

(l)

Evaklasi

liasal

dilaicncan

!rabal.!.

epabila

f,eseha+-an setsr{Et

petugas peternakan

dan

seterpat.

J_J

ne1'rlrut perangkai

Kesehaten terdapat

ijldjjsi

nledis atau @iddniolcEis"


(2) Pelak$raaa

ena-kui,si dilal.ukan

o1-l1 1t:paLa wilayah/Daerah

atau CanaC.

MENTRI KESEHATAN
REPUBttK*tNOOiIESIA

-1Pasa1.16
(1) ee-nutupan daerah,/1ol<asi yang tei:sangka terjangkit
wabah dilaksanakan
" apabila nEnurut perangkat kesehatan terdapat jndil<asi epideniolcgis.
(2) Penutupan. daerah dilal<r,r)<an oleh Kepata Wilayah/Daerah

al:au Camat.;

(3) Llras daerah dan lanranya lEnutq)an daerah di.perhitrngkan


secara epidem-rqlotit s.da'lgan ner-Ferhalij(an letdk batas d6n keadaan wllayah.
BAB V
DA:A. DAN DAJ\]:A
Pasal l7
(1) Daya dan da'ta yarlg diperlukan

Lbtuk IIE IeksdDakan

-LcAls dan penanggulangan seperluya


rr:h

/haaY>h

penyel-idik

adal6h. tangErng

an epidendo-

jawab Kepala

tiila-

<af6-i+

(2) Pengadaan daya dan dana tersebut

padr ayat (1) , selai]1 dari penErirbeh


Daerah scterqgat, Kepala l,0ifdyah/Oaerah yang bersangkutan dapa! nengiu sahakannya dali Pareflntah prisal aLaLrmasyarak3c.
RAB IT
]SIB]I"JA]'DERALITANi
Pasal f8

Hal*haL tela[s

!,ang befun dra+-Lrr.dafa,.n peraturEn


oleh Direj<Lur us'rd:ra1.

jari aka!] ditetap]<a,1

BA3 VTI
ICTSITIU}N PN.I'IIJP
ga-sar -Lv

Peiaturan

jlri

niutd-r berlaku

sejal< tan99a1 ditetapkan.

Aga-r sei:i.q) orang nengetahui:r1'a, nererirrtahkan


pengndangan peraluran
ye.nteri Kesehatan ini de-ngait peqaq)atailaya dalan Berita Negara Republ]-k
Ir'dones.ia -

D i t e t a p k a nd i : J A K A R T A .
D:d:

l-:n^d:l

,1

Atr,cl-lre

lqaq