Anda di halaman 1dari 42

Pengajian dan Doa

Pernikahan

&

Jumat, 29 Juli 2016


Jl. Hercules, D/1
Perum. Bumi Antariksa, Madiun

DAFTAR ISI
Halaman Depan ................................................................ 1
Daftar Isi ........................................................................ 2
Sekapur Sirih ................................................................... 3
Asmaul Husna ................................................................. 4
Kalam Ilahi.................................................................... 13
Ar Ruum 30 : 21 ...................................................13
An Nisa 4 : 1 .......................................................14
Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran .........................................15
Al Faatihah (1-7)...................................................15
Al Baqarah (1-5, 255-257, 284-286) ..........................17
Ar Rahman 55 ......................................................22
Doa Khusus Calon Mempelai ..............................................34

SEKAPUR SIRIH
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim dan
mengharap Ridho Allah SWT, marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat-Nya atas segala nikmat dan karunia yang
telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya kepada
keluarga kami, yang bermaksud mengadakan Doa bersama
dan Tasyakuran
acara pernikahan putra-putri kami :
Afida Luthfi Yuvana
dengan
Ferry Aziz Arifiyanto
Yang Insya Allah akan kami selenggarakan akad nikahnya
pada hari Sabtu, 30 Juli 2016
Semoga Doa bersama ini diterima Allah SWT dan
dilimpahkan kepada kita semua, khususnya untuk kedua
calon mempelai, semoga diberi keberkahan dan kebahagiaan
dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah
warohmah. Amin Yaa Rabbal Alamin
Atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran, dan Doa restu Ibu-Ibu sekalian. Semoga
acara ini membawa berkah bagi kita semua dan menjadi
amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT.
Amin Yaa Robbalalamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Madiun, 29 Juli 2016


Keluarga Bapak Zenij Suprijono dan Ibu Danik
Karyawati

ASMAUL HUSNA

10

11

12

Sesungguhnya dibalik setiap nama


Dalam Asmaul Husna terdapat misteri
Yang sangat dalam dan luas
Yang berada diluar jangkauan akal manusia
Allah SWT akan mengabulkan
keinginan seorang hamba yang berdoa
sambil menyebut namaNya
sesuai dengan misteri yang terkandung
di dalam nama tersebut

13

KALAM ILAHI
QS. AR RUUM 30 : 21

Wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum


azwaajan litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum
mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin
liqawmin yatafakkaruuna
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

14

QS. AN NISAA 4 : 1

Yaa ayyuhaannaasu ittaquu rabbakumu alladzii


khalaqakum min nafsin waahidatin wakhalaqa minhaa
zawjahaa wabatstsa minhumaa rijaalan katsiiran
wanisaa-an waittaquu allaaha alladzii tasaa-aluuna bihi
waal-arhaama inna allaaha kaana 'alaykum raqiiban
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.

15

BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN


AL FAATIHAH

(Surah 1, 7 Ayat)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahi Rabbil aalamiin


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam

Ar Rahmaanir Rahiim
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Maaliki yaumiddiin
Yang menguasai hari pembalasan

Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin


Hanya kepada Engaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan

16

Ihdinash shiraathal mustaqim


Tunjukkanlah kami jalan yang lurus

Shiraathal ladziina anamta alaihim ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh


dhaaliin
(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) orang
yang dimurkai dan bukan, pula (jalan)

mereka yang sesat

SHOLAWAT NABI

Allahuma shalli wa sallim alaa Muhammad


wa alaa aali Muhammad
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan serta keselamatan atas
junjungan kami Nabi Muhammad SAW
Beserta keluarganya

17

AL-BAQARAH
Ayat 1-5
Alif Laam Miim.
Kitab (Al Qur'an) ini
tidak ada keraguan
padanya; petunjuk
bagi mereka yang
bertakwa,
(yaitu) mereka yang
beriman kepada
yang gaib, yang
mendirikan shalat
dan menafkahkan
sebahagian rezki
yang Kami
anugerahkan kepada
mereka,
dan mereka yang
beriman kepada
Kitab (Al Qur'an)
yang telah
diturunkan
kepadamu dan
Kitab-kitab yang
telah diturunkan
sebelummu, serta
mereka yakin akan
adanya (kehidupan)
akhirat.
Mereka itulah yang
tetap mendapat
petunjuk dari Tuhan
mereka, dan
merekalah orangorang yang

18

19

beruntung.

Ayat 255-257
Allah, tidak ada
Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan
Dia Yang Hidup kekal
lagi terus menerus
mengurus (makhlukNya); tidak
mengantuk dan tidak
tidur. Kepunyaan-Nya
apa yang di langit
dan di bumi. Tiada
yang dapat memberi
syafaat di sisi Allah
tanpa izin-Nya. Allah
mengetahui apa-apa
yang di hadapan
mereka dan di
belakang mereka,
dan mereka tidak
mengetahui apa-apa
dari ilmu Allah
melainkan apa yang
dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi
langit dan bumi. Dan
Allah tidak merasa
berat memelihara
keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi
Maha Besar.

25520

Tidak ada paksaan


256

untuk (memasuki)


agama (Islam);
sesungguhnya telah

jelas jalan yang benar

daripada jalan yang


sesat. Karena itubarang siapa yang
ingkar kepada
Thaghut dan beriman
kepada Allah, makasesungguhnya ia

telah berpegang

kepada buhul tali

yang amat kuat yang


tidak akan putus. Dan
Allah Maha
Mendengar lagi Maha


Mengetahui.257

Allah Pelindung


orang-orang yang

beriman; Dia
mengeluarkan

mereka dari
kegelapan (kekafiran)

kepada cahaya


(iman). Dan orangorang yang kafir,pelindungpelindungnya ialahsetan, yang

mengeluarkan


mereka dari cahaya

kepada kegelapan
(kekafiran). Mereka


21

22

itu adalah penghuni


neraka; mereka kekal
di dalamnya.

Ayat 284-286
Kepunyaan Allah-lah
segala apa yang ada
di langit dan apa yang
ada di bumi. Dan jika
kamu melahirkan apa
yang ada di dalam
hatimu atau kamu
menyembunyikannya,
niscaya Allah akan
membuat perhitungan
dengan kamu tentang
perbuatanmu itu.
Maka Allah
mengampuni siapa
yang dikehendaki-Nya
dan menyiksa siapa
yang dikehendaki-Nya;
dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.

Rasul telah beriman


kepada Al Qur'an yang
diturunkan kepadanya
dari Tuhannya,
demikian pula orangorang yang beriman.
Semuanya beriman
kepada Allah,
malaikat-malaikatNya, kitab-kitab-Nya
dan rasul-rasul-Nya.
(Mereka mengatakan):
"Kami tidak membedabedakan antara
seseorang pun

28428523

(dengan yang lain)


dari rasul rasul-Nya",
dan mereka
mengatakan: "Kami
dengar dan kami taat".
(Mereka berdoa):
"Ampunilah kami ya
Tuhan kami dan
kepada Engkaulah
tempat kembali".
Allah tidak membebani
seseorang melainkan
sesuai dengan
kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari
kebajikan) yang
diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari
kejahatan) yang
dikerjakannya.
(Mereka berdo`a): "Ya
Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami
jika kami lupa atau
kami tersalah. Ya
Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan
kepada kami beban
yang berat
sebagaimana Engkau
bebankan kepada
orang-orang yang
sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan
kepada kami apa yang
tak sanggup kami
memikulnya. Beri
maaflah kami;
ampunilah kami; dan
rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong
kami, maka tolonglah286
24

25

kami terhadap kaum


yang kafir".

AR-RAHMAN (Surah 55, 78 Ayat)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alrrahmaanu
(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah,

'Allama alqur-aana
(2) Yang telah mengajarkan al Quraan

Khalaqa al-insaana
(3) Dia menciptakan manusia

'Allamahu albayaana
(4) Mengajarnya pandai berbicara.

Alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin


(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

26

Waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani


(6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.

Waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana


(7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Allaa tathghaw fii almiizaani


(8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana


(9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca
itu.

Waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami


(10) Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami


(11) Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang

Waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani


(12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

27

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(13) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari


(14) Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

Wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin


(15) dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(16) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni


(17) Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara
kedua tempat terbenamnya

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(18) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maraja albahrayni yaltaqiyaani


(19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu

28

Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani


(20) antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(21) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu


(22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(23) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami


(24) Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana
gunung-gunung

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(25) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kullu man 'alayhaa faanin


(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

29

Wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami


(27) Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(28) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa fii sya/nin
(29) Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia
dalam kesibukan

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(30) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani


(31) Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(32) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

30

Yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min aqthaari


alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaanin
(33) Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit
dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(34) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraani


(35) Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka
kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(36) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani


(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan)
minyak.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(38) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

31

Fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun


(39) Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(40) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii waal-aqdaami


(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubunubun dan kaki mereka

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(42) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna


(43) Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.

Yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin


(44) Mereka berkeliling di antaranya & di antara air mendidih yang memuncak panasnya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(45) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

32

Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani


(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(47) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dzawaataa afnaanin
(48) kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(49) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa 'aynaani tajriyaani


(50) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(51) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani


(52) Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.

33

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(53) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wajanaa aljannatayni


daanin
(54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buahbuahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(55) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun


(56) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya,
tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang
menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(57) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu


(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

34

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(59) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu


(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(61) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Wamin duunihimaa jannataani


(62) Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(63) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mudhaammataani
(64) Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(65) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

35

Fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani


(66) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(67) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun


(68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(69) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna khayraatun hisaanun


(70) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(71) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami


(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.

36

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(73) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun


(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni
syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(75) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin


(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang
indah.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(77) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami


(78) Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.

37

DOA KHUSUS
CALON MEMPELAI

38

Afida Luthfi
Yuvana
Ferry Aziz Arifiyanto

39

40

DOA UNTUK CALON MEMPELAI DALAM BAHASA


INDONESIA
Ya Allah
Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,.
Bukalah pintu hati ananda Yuvi dan Ferry
Agar ikhlas menerima segala ketentuanMu, Berupa
kebahagiaan ataupun ujian dariMu. Jadikanlah hari-hari yang
akan mereka lalui bersama adalah hari yang diliputi penuh
kebahagiaan, ketegaran Iman dan Taqwa
Ya Allah,
Engkau Maha Pengasih dari yang Mengasihi
Berkahilan mereka berdua agar menjadi pasangan yang
senantiasa berbagi kasih saya. Karuniakanlah Ya Allah,
kepada mereka berdua Kehidupan yang penuh kedamaian
Ya Allah
Tuntunlah ananda Yuvi dan Ferry
Agar menjadi sepasang insan yang rukun, sebagaimana
pasangan yang Engkau tumbuhkan Cinta dan kasih sayang
pada dirinya serta kerukunan,
Yakni padangan Adam a.s. dan Siti Hawa, Pasangan Yusuf dan
Zulaikha serta junjungan kami Nabi Muhammad SAW dengan
Siti Khadijah
Ya Allah,
Maslahatkanlah pernikahan mereka selagi hidup di dunia
maupun di akherat nanti. Curahkanlah RahmatMu Ya Allah
atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka buah hati
keturunan yang shaleh dan shalehah
Dan masukkanlah mereka ke dalam golongan orang-orang
yang berguna baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum
mukmin

41

Dengan segala curahan rahmat dan kasih sayangMu Yaa


Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah
doa kami..
Aamiin.. aamiin Ya Robbal Aalamiin

42