Anda di halaman 1dari 3

Perbandingan dan Perbezaan Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia

Falsafah Pendidikan Islam


Konsep Pendidikan

Pendidikan Islam adalah

adalah satu usaha yang

suatu usaha berterusan

berterusan ke arah

untuk menyampaikan ilmu,

memperkembangkan lagi

kemahiran dan penghayatan

potensi individu secara

Islam berdasarkan Al-Quran

menyeluruh dan bersepadu

dan As-Sunnah bagi

untuk mewujudkan insan

membentuk sikap,

yang seimbang dan harmonis

kemahiran, keperibadian dan

dari segi intelek, rohani,

pandangan hidup sebagai

emosi dan jasmani

hamba Allah yang

berdasarkan kepercayaan

mempunyai tanggungjawab

kepada tuhan. Usaha ini

untuk membangun diri,

adalah bagi melahirkan

masyarakat, alam sekitar

akhlak mulia,

dan negara ke arah

bertanggungjawab dan

mencapai kebaikan di dunia

berkeupayaan mencapai

dan kesejahteraan abadi di

kesejahteraan diri serta

akhirat

memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan
negara.
didik (pelihara, ajar

Istilah

tarbiah
ta'dib
ta'lim

Elemen

berdasarkan

dan jaga)
memelihara atau
mengasuh

Insan yang seimbang


dan harmonis (unsur

kepercayaan dan

intelek, rohani, emosi

kepatuhan kepada

dan jasmani)
Perkembangan

Tuhan.
Pendidikan

individu secara

mencakupi

menyeluruh dan

keseluruhan hidup

bersepadu

termasuk akal dan

hati, rohani, jasmani,


akhlak dan tingkah

laku
memperbaiki
kehidupan dan
mewujudkan
keseimbangan
peribadi seseorang
insan

Metafizik
Epistemologi
Aksiologi
Logik

Bidang falsafah

Al-imaniyah

(pendidikan iman)
Al-Khuluqiyah

(pendidikan akhlak)
Al-jismiyah
(pendidikan

jasmani)
Al-aqiliyah

(pendidikan mental)
Al-nafsiyah

(pendidikan jiwa)
Al-ijlimaiyah

(pendidikan sosial)
Al-jinisiyah
(pendidikan seks)

Mengawal

persekitarannya
menentukan objektif-

objektif tersendiri
Menyatakan sesuatu

dengan jelas
Bertanggungjawab

Matlamat

berfikir dan

beristiqamah
dengannya, tenang
dan mengambil

masyarakat
Memberi sumbangan
terhadap
pembentukan semula
masyarakat

mengambil iktibar
Pendidikan akhlak
supaya manusia

terhadap kebajikan

Mendidik akal supaya

petunjuk dengan

syariatnya.
Mendidik hati dan
perasaan supaya
tunduk hati dan halus

perasaannya

Tiada kategori ilmu

Kategori Ilmu

Ilmu wahyu
Ilmu akhirat

Bahan bacaan (Buku,

Sumber Ilmu

Sumber Wahyu ( Al-

majalah, surat khabar,

etc.)
Teori dan Pandangan
Ahli Pendidikan dan

Falsafah
Media Massa

quran dan As

Sunnah)
Sumber Aqli ( Ijma,
Qiyas dan Ijtihad)

Anda mungkin juga menyukai