Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

Sains

Tarikh/ Hari

20 Julai 2016

Kelas

5 Jaya

Masa

8.35 pagi 9.35 pagi

Bilangan Murid

45 orang

Tema

Sains Fizikal

Tajuk

Bab 7 ( Elektrik)

Standard Kandungan

7.2. Litar Elektrik Lengkap

Standard Pembelajaran

7.2.1 Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan


sel kering, mentol, suis dan wayar penyambung
7.2.3 Mengenalpasti simbol-simbol komponen dalam litar
elektrik lengkap
7.2.8 Membanding kecerahan mentol dalam litar siri dan litar
selari.

Hasil pembelajaran/ Kriteria Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
kejayaan

1. Menyatakan sekurang-kurangnya satu pemerhatian


perbezaan kesan nyalaan mentol bagi litar siri dan
litar selari semasa membuat penyiasatan secara
berkumpulan.
2. Mengenalpasti dan menamakan sekurang-kurangnya
dua komponen elektrik dan simbolnya semasa
menyelesaikan

Pengetahuan sedia ada

permainan

puzzle

secara

berkumpulan.
Murid telah belajar/ tahu:
1. Murid telah mempelajari konsep dan perbezaan litar
siri dan litar selari.
2. Murid telah mengenal sekurang-kurangnya satu

komponen di dalam litar elektrik melalui pengetahuan


Kemahiran

Proses

Sains

(KPS)

sedia ada murid.


1. Memerhati
- Murid membuat pemerhatian kesan nyalaan mentol
pada litar siri dan litar selari dan mempersembahkan
pemerhatian mereka di dalam lembaran kerja.
2. Berkomunikasi
- Murid menyampaikan maklumat tentang simbol
-

komponen melalui lisan, tulisan dan gambar rajah.


Murid mempersembahkan idea pemerhatian dan
kesimpulan yang dibuat tentang kecerahan mentol di

Kemahiran Berfikir (KB)

dalam lembaran kerja.


1. Membandingbeza
- Murid menggunakan kemahiran

berfikir

dengan

membanding beza kesan nyalaan mentol pada litar


siri dan litar selari dengan menulis pemerhatian di
dalam lembaran kerja.
2. Membuat kesimpulan
- Murid membuat kesimpulan apakah yang berlaku
pada kecerahan mentol sekiranya mentol disusun
secara siri dan selari dengan menulis di dalam
lembaran kerja
3. Menjana idea
- Murid berfikir menjana idea untuk mendapatkan hasil
dan maklumat tentang gambar yang ditunjuk oleh
SSNM

guru pada fasa orientasi.


Murid menjana idea berfikir untuk menyelesaikan

masalah situasi yang diberikan.


1. Kerjasama

Murid berkerjasama menyelesaikan kad situasi


yang diberi di dalam kumpulan

Murid berkerjasama menyelesaikan puzzle.

Murid berkerjasama membina litar elektrik lengkap

secara siri dan selari.


2. Berfikir secara rasional

Murid

berfikir

secara

rasional

ketika

menyelesaikan masalah di dalam situasi yang


diberikan.
BBB

1. Gambar bateri (fasa orientasi)


2. Kad puzzle gambar simbol dan komponen elektrik.
3. Kertas A4
4. Bahan

penyiasatan

penyambung, suis)
5. Lembaran Kerja
6. Poison Box
7. Kad situasi

(mentol,

bateri,

wayar

FASA

ISI KANDUNGAN

Orientasi

1. Simbol bateri adalah

(5 minit)

2. Litar elektrik tidak akan


lengkap tanpa bateri.

AKTIVITI PDP

CATATAN

1. Guru menampal gambar yang ditutup BBB:


dengan kertas dipapan putih.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Guru : Cuba kamu teka, gambar apakah
di papan putih ini. Kamu boleh meminta
petunjuk dengan menanyakan soalan
berkenaan dengan gambar dan cikgu
Cuma boleh menjawab ya atau tidak
sahaja.
Murid : Adakah itu komponen elektrik?
Guru : Ya
Murid : Adakah itu bateri?
Guru : Ya, betul. Adakah mentol akan

Gambar Bateri

KPS :
-

Berkomunikasi

KB :
-

Menjana idea

menyala sekiranya tiada bateri?


Murid : Tidak.
Guru : Sekarang kamu lukis simbol
bateri di papan putih. Hari ini kita akan
belajar

mengenal

simbol

komponen

elektrik dan bagaimana membina litar


lengkap secara siri dan selari.
Pencetusan

Gambar komponen, simbol

1. Guru

mengedarkan

idea

komponen dan nama

mengandungi puzzle gambar mentol,

komponen di letakkan di tempat

simbol mentol, sel kering, simbol sel

yang betul.

kering,

wayar

sampul

penyambung,

yang BBB:

simbol

Sampul

(15 minit)

wayar penyambung, bateri dan simbol

Gambar

Simbol

Nama

Komponen

komponen

komponen

bateri.
2. Guru meminta

murid

menyelesaikan

puzzle tersebut dan menampalkannya di


atas kertas A4 yang diedarkan.
3. Setelah
siap,
murid

putih.
4. Guru menyuruh wakil kumpulan menulis
nama setiap gambar tersebut.
5. Guru menyemak kerja murid dihadapan
kelas.

semula

idea
(25 minit)

Litar

elektrik

memperkenalkan

setiap

bahan penyiasatan yang diperlukan dan

mentol,

wayar

guru menulis dipapan putih (sel kering,

penyambung dan suis di


antara

sama lain.
Mentol akan
sekiranya
dipasang

litar

satu

menyala
elektrik
dengan

lengkap.
Pemerhatian :
- Mentol menyala dengan
-

1. Guru

terang pada litar sesiri


Mentol menyala dengan

Kertas A4

Gam

Berkomunikasi

KB:
-

Menjana idea

SSNM :
- Berkerjasama
satu BBB:

memerlukan sel kering,

sambung
-

lengkap

Puzzle

diminta KPS:

menampalkan puzzle tersebut dipapan

Penstruktura

Mentol

mentol, wayar penyambung, suis)


2. Guru menunjukkan cara-cara memasang

Sel kering

litar elektrik dengan menyusun mentol

Wayar

secara siri dan selari di hadapan kelas.


3. Guru
menyuruh
wakil
kumpulan
mengambil bahan-bahan penyiasatan di
hadapan dan lembaran kerja.
4. Secara berkumpulan, murid dikehendaki

penyambung
-

Suis

Lembaran kerja

membina litar elektrik lengkap secara SSNM:


siri.
5. Murid diminta memerhatikan kecerahan

Bekerjasama

sangat terang pada litar


selari.
Kesimpulan :
- Kecerahan mentol bagi
litar selari adalah lebih
tinggi

berbanding

kecerahan mentol bagi

mentol dan menulis pemerhatian di KPS


dalam lembaran kerja yang diberikan
6. Murid diminta menukar pula kedudukan

Berkomunikasi

mentol secara selari.


7. Murid diminta merekod pemerhatian ke

Memerhati

dalam lembaran kerja yang diberikan.


KB :
8. Setelah selesai, guru berbincang dengan
murid lembaran kerja dan penyiasatan

litar sesiri.

tersebut.
9. Guru
meminta

murid

menampal

Membandingbeza

Membuat
kesimpulan

lembaran kerja ke dalam buku latihan.


Aplikasi idea
(10 minit)

Soalan 1
Diantara litar sesiri dan litar
selari, yang manakah menjadi
pilihan anda untuk dipasang
pada lampu di dalam rumah
anda. Mengapa?
Soalan 2
Anda
ingin
menggunakan
lampu picit semasa berkemah.
Tiba-tiba lampu tidak menyala.

memberikan

arahan

bermain

poison box. Permainan ini dijalankan


secara berkumpulan.
2. Guru memasang music

dan

mula

murid yang memegang kotak tersebut


diminta menjawab soalan di dalam kotak

Apakah

soalan situasi tersebut dalam masa satu

patut

anda

1. Murid
mengamalkan

dan diminta

minit sahaja.
5. Permainan diteruskan lagi.
harus
nilai

Kad situasi

Kotak beracun

Menjana idea

tersebut.
SSNM:
4. Murid harus berbincang soalan secara
berkumpulan

yang

BBM:

mengedarkan kotak beracun.


3. Apabila musik diberhentikan, kumpulan KB:

Apakah yang mungkin berlaku?


lakukan?
oalan 3
Refleksi

1. Guru

menjawab

Bekerjasama

Berfikir

1. Guru meminta murid menutup mata BBM


masing-masing.

rasional

secara

(5 minit)

kerjasama

semasa

menjalankan

kerja

berkumpulan.
2. Murid harus bersungguhsungguh di dalam aktiviti
pembelajaran.
3. Refleksi
kendiri

dari

murid dan guru.


Soalan yang ditanyakan guru :
- Siapa
rasa
seronok
membuat

aktiviti

pembelajaran
-

hari

dan
ini

angkat tangan.
Siapa rasa bosan dan
tidak

suka

membuat

aktiviti dan pembelajaran


-

hari ini angkat tangan.


Siapa
faham
kesan

soalan cikgu hanya dengan mengangkat


tangan sahaja tanpa bercakap dan tanpa
membuka mata
3. Guru bertanyakan
refleksi

beberapa

kendiri

murid

soalan
tentang

pembelajaran hari ini.


4. Guru menyuruh murid membuka mata.
5. Guru membuat refleksi pengajaran hari
ini

dengan

kelakuan

memberitahu
dan

kemajuan

sepanjang PdP.
6. Guru mengumumkan

pelajar

tentang
murid
contoh

pada hari ini dan menambah token


kumpulan pelajar tersebut.
7. Guru memberikan lembaran

kerja

baharu dan meminta murid menjawab


dan menghantar lembaran kerja tersebut

sesiri dan litar selari sila

pada keesokkan hari pada waktu rehat.

angkat tangan.
Siapa
sudah

tahu

membina

litar elektrik sila angkat


tangan.
Siapa faham

tentang

komponen elektrik dan

Lembaran kerja

menjawab

nyalaan mentol bagi litar

bagaimana

2. Guru memberi arahan:


Cikgu mahu kamu semua

SSNM
-

Berfikir
rasional

dengan

simbolnya
tangan.

sila

angkat