Anda di halaman 1dari 107
GARIS P ANDUAN GARIS PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA) PROJEK TAHU N AKHIR (PTA) KOLEJ

GARIS P ANDUAN

GARIS PANDUAN

PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

PROJEK TAHU N AKHIR (PTA)

KOLEJ VO KASIONAL

KOLEJ VOKASIONAL

EDISI JU N 2016

EDISI JUN 2016

DISEDIAK AN OLEH :

DISEDIAKAN OLEH :

UNIT VO KASIONAL,

UNIT VOKASIONAL,

SEKTOR PENGUR USAN AKADEMIK,

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN

AKADEMIK, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TEKNIK DAN VOKASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN
AKADEMIK, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TEKNIK DAN VOKASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN
AKADEMIK, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TEKNIK DAN VOKASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN
AKADEMIK, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL TEKNIK DAN VOKASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

Edisi Jun 2016 Unit Vokasional Sektor Pengurusan Akademik

i

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Cetakan Pertama 2016 Edited Version June 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 5-6, Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATANKUASA
Penasihat En. Zainuren bin Mohd Nor SMP. , AAP.
Penasihat
En. Zainuren bin Mohd Nor SMP. , AAP.
Pengerusi En. Fauzi bin Abdulah Timbalan Pengerusi Pn. Hafidzah binti Omar Pengurus Projek En. Rosman
Pengerusi
En. Fauzi bin Abdulah
Timbalan Pengerusi
Pn. Hafidzah binti Omar
Pengurus Projek
En. Rosman bin Bahri
Setiausaha Pn. Anita binti Hashim
Setiausaha
Pn. Anita binti Hashim
Ahli-Ahli Ketua Panel Azali bin Ithnin Ahli Panel Janain bin Burut Idora binti M. Nor
Ahli-Ahli
Ketua Panel
Azali bin Ithnin
Ahli Panel
Janain bin Burut
Idora binti M. Nor
Yusri bin Abd Rahman
Mejar Jalil bin Mohamed
Azhar bin Abdul Rahman
Dr. Hj. Azaman bin Ishar

iii

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KATA ALUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KATA ALUAN T erlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat

T erlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w di atas kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) bagi membantu membangunkan modal insan negara yang mampu bersaing dengan negara maju di dunia, serta berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global.

Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit, tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Dengan adanya pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) ini akan menggalakkan pelajar menjadi kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan di mana pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka disepanjang pembelajaran mereka di Kolej Vokasional seperti yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia di mana pelajar perlu menguasai hasil pembelajaran sebelum mereka bergraduat.

Sehubungan itu Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran terdahulu.

Justeru itu diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga Kolej Vokasional dalam persediaan Projek Tahun Akhir (PTA) serta mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis panduan ini.

Saya berharap Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) ini dapat melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang kreativiti mereka.

ENCIK ZAINUREN BIN MOHD NOR SMP. , AAP. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

 

Muka Depan

i

Hak Cipta

ii

Jawatan Kuasa Panel Penulis

iii

Penghargaan BPTV

iv

Kata Aluan Pengarah BPTV

v

Kandungan Muka Surat

vi

NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA

1

TUJUAN

1

 

RINGKASAN

1

1.0

PENGENALAN

2

2.0

TEMPOH PELAKSANAAN

2

3.0

PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK AKHIR

3

4.0

PENYEDIAAN PROJEK TAHUN AKHIR

4

5.0

PANDUAN PENYEDIAAN PROJEK

5

6.0

PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN

6

6.1 Kandungan Kertas Cadangan

6

6.2 Format Kertas Cadangan

8

6.3 Pembentangan Kertas Cadangan

8

6.4 Buku Log

9

7.0

PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK

9

7.1

Susunan dan Kandungan

9

 

7.1.1 Abstrak

10

7.1.2 Isi Kandungan

11

7.1.3 Senarai Jadual

11

7.1.4 Senarai Rajah

11

7.1.5 Daftar Lampiran

11

v

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.1.6 Bab 1 : Pengenalan

7.1.7 Bab 2 : Kajian Literatur

7.1.8 Bab 3 : Metodologi Kajian

7.1.9 Bab 4 : Dapatan Kajian / Penemuan Dan Analisis

7.1.10 Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan

7.1.11 Rujukan

7.1.12 Lampiran

7.2 Saiz dan Format Penulisan Laporan

7.2.1 Penjilidan Penulisan Laporan

7.2.2 Format Kulit Depan Laporan

7.2.3 Muka Halaman Judul

7.2.4 Kertas

7.2.5 Ruang Tepi Muka Surat

7.2.6 Teks Laporan

7.2.7 Bahan Ilustrasi

7.3 Format Rujukan

8.0

PEMBENTANGAN PROJEK

 

8.1 Kandungan Persembahan

8.2 Masa Persembahan

9.0

PENILAIAN PROJEK

10.0

PENUTUP

11.0

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Contoh Format Buku Log

LAMPIRAN 2

Contoh Format

Kertas Cadangan

LAMPIRAN 3

Contoh Format

APA

LAMPIRAN 4

Contoh Penulisan Muka Depan, Tulang Belakang dan Muka Depan dalam Laporan PTA

vi

11

15

16

17

18

19

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

24

26

27

29

31

36

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

LAMPIRAN 5

Contoh Pengakuan Pelajar, Perakuan Penyelia Projek, Perakuan Pegawai Pengesah Luaran dan Penghargaan

LAMPIRAN 6

Contoh Abstrak

LAMPIRAN 7

Contoh Carta Alir Kaedah Pelaksanaan Kajian

LAMPIRAN 8

Lampiran 8.a Skema PTA 1

Lampiran 8.b Rubrik PTA 1

LAMPIRAN 9

Lampiran 9.a Skema PTA 2

Lampiran 9.b Rubrik PTA 2

LAMPIRAN 10

Panduan Penetapan Dokumen Menggunakan MS Word

LAMPIRAN 11

Lampiran 11.a Contoh Table 3 MQA PTA 1

Lampiran 11.b Contoh Table 3 MQA PTA 2

LAMPIRAN 12

Lampiran 12.a Template Laporan PTA a

Lampiran 12.b Template Laporan PTA b

vii

39

42

44

45

50

55

61

67

73

77

81

83

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

     

   

     

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL