Anda di halaman 1dari 37

Tenis

Tenis

MODUL INI DISEDIAKAN SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK


MEMBANTU GURU-GURU PENASIHAT DAN MURID-MURID KELAB SUKAN

SEKOLAH.
USAHA PENAMBAHBAIKAN MODUL INI AKAN DILAKUKAN
SECARA BERKALA DAN BERTERUSAN.
MODUL INI BOLEH DIGUNA PAKAI SEBAGAI PANDUAN DAN
RUJUKAN GURU DAN MURID DALAM USAHA MEMBANGUNKAN SUKAN
DI SEKOLAH.

Tenis
ISI KANDUNGAN
BAB 11.1
1.2
1.3
1.4

DASAR 1MURID 1SUKAN


Pengenalan

Rasional

Matlamat
Konsep

8
8
9
9

BAB 22.1
2.2
2.3
2.4

PENGURUSAN KELAB SUKAN


Pengenalan
Penubuhan Kelab sukan
Organisasi Kelab Sukan
Bidang Tugas Jawatankuasa Kelab Sukan

11
12
14
15

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

LATAR BELAKANG SUKAN TENIS


Sejarah dan Perkembangan
Undang-Undang Permainan
Gelanggang Tenis

Peralatan
Mini Tenis
Sistem Pertandingan

18
20
22
24
29
33

PERSEDIAAN DAN PERANCANGAN


4.1 Pertimbangan Untuk Latihan
4.2 Contoh 1 Sesi Latihan

42
43

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN
Menyesuai diri dengan bola

Pukulan Hadapan

Pukulan Kilas

Pukulan Voli Hadapan
Servis
Lob
Smesh

47
51
54
58
62
65
67

BAB 3


BAB 4BAB 5


5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Tenis

Tenis

KATA ALU-ALUAN

KATA ALU-ALUAN

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
dan Salam Sejahtera.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Salam 1Malaysia.
Sekolah sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang
akademik atau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang
kokurikulum. Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan
dan permainan. Hal ini dapat dikesan menerusi penghayatan kita terhadap apa-apa
yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak
kepada prinsip sistem pendidikan negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan


Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk
meningkatkan penyertaan dan menyuburkan semangat kesukanan dalam kalangan
murid. Sukan bukan sahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid tetapi
dapat menjurus kepada hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, aman dan
sejahtera di samping dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan ibu bapa dan
menceriakan sekolah ketika berlangsungnya sesuatu kejohanan.
Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak
sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangnya pencapaian
dan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan
pembinaan sahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap
bakat dalam sukan yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar
diakui melalui kegiatan sukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang
bermanfaat, baik untuk kesihatan fizikal terutamanya mengurang masalah obesiti,
menyemai nilai sahsiah yang terpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping
berasa seronok hadir ke sekolah akan dapat membendung gejala ponteng.
Saya berharap agar pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat
kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga
usaha murni ini akan berkekalan dan dapat mencapai objektif yang disasarkan.
BERTUGAS DENGAN IKHLAS
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
Timbalan Perdana Menteri
Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada


Bahagian Sukan atas kejayaan penerbitan modul ini.
Aktiviti sukan telah menjadi semakin penting dan wajib dilaksanakan di semua sekolah
di seluruh negara. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan seharusnya merancang,
mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap, berkesan dan
berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.
Dalam menghadapi alaf baharu yang serba mencabar ini, kita harus sentiasa memainkan
peranan dan tanggungjawab untuk melahirkan modal insan, iaitu murid yang seimbang
dan harmonis secara menyeluruh dan bersepadu. Pewaris generasi akan datang ini
mampu menyahut cabaran dan memastikan kesejahteraan negara berkekalan dan
seterusnya dapat meningkatkan kemajuan negara. Generasi ini merupakan penentu
kegemilangan negara kelak. Oleh itu, peranan dan penglibatan murid dalam aktiviti
sukan amat penting. Program sukan tersebut membolehkan murid memperoleh,
menyebar dan menggunakan ilmu pengetahuan.
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam menyumbangkan idea sehingga terbitnya Modul Latihan
Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah. Semoga modul ini dapat dijadikan
panduan untuk melahirkan generasi yang mantap dari segi fizikal dan mempunyai
disiplin yang tinggi, bersikap positif serta mempunyai jati diri. Selain itu, diharap modul
ini akan diguna pakai dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa
untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Tenis

Tenis

KATA ALU-ALUAN

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN


Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada
jawatankuasa program 1Murid 1Sukan kerana berjaya dalam menghasilkan Modul
Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah ini. Penghasilan modul ini
menepati usaha transformasi pendidikan negara yang berhasrat untuk meningkatkan
penyertaan murid dalam bidang sukan. Kemunculan modul ini adalah antara langkah
awal Bahagian ini demi merealisasikan cetusan idea Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato
Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri
Pendidikan Malaysia. Usaha mengoptimumkan kecergasan murid melalui pembudayaan
sukan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan murid yang berminda cerdas.
Penerbitan modul ini diharapkan dapat membantu banyak pihak dalam melaksanakan
program 1Murid 1Sukan. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh
pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana, serta perancangan
program dalam pelbagai peringkat. Justeru, modul ini dapat dijadikan rujukan untuk
menyelaraskan pelaksanaan program 1Murid 1Sukan. Penggemblengan pengurusan
semua pihak dalam organisasi masing-masing yang diilhamkan melalui modul ini
diharapkan dapat membantu untuk menjayakan misi dan visi program 1Murid 1Sukan
demi mengembalikan kegemilangan sukan negara seperti yang dihasratkan oleh semua
pihak.
Sekian.
EE HONG
Pengarah Bahagian Sukan

BAB 1

DASAR 1MURID 1SUKAN


(1M1S)

Tenis
BAB 1

DASAR 1MURID 1SUKAN

1.1 PENGENALAN
Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberikan tumpuan ke arah melahirkan
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberikan penekanan
kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Matlamat dasar
ini memberikan perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya
mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid
yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui program Sukan Prestasi
Tinggi Sekolah (SPTS).
Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid
selaras dengan ungkapan minda yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat.
Dalam konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan
insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada
kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti
sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid agar mengamalkan gaya hidup
sihat dan aktif.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar
setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk
generasi yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik.
1.2 RASIONAL
Dasar 1Murid 1Sukan mendokong Dasar Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk
Kecemerlangan. Dasar ini menitikberatkan penglibatan semua murid dalam
pelbagai aktiviti sukan. Dasar ini dibentuk atas rasional kegiatan sukan adalah
sebahagian daripada transformasi pendidikan yang diusahakan oleh KPM.
Sukan seharusnya mendapat pengiktirafan, sokongan dan galakan yang sama
sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asas yang lain seperti akademik
dan kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi
kesejahteraan minda dan jasmani.

Tenis
Dasar ini juga menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat,
semangat muhibah, kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai moral dan
fizikal yang memberikan satu landasan yang betul dalam mengintegrasikan
pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatu padu serta memupuk
semangat cinta akan negara.
Dasar 1Murid 1Sukan dapat memberikan peluang secara menyeluruh kepada
semua murid melibatkan diri dalam sukan secara lebih terurus dan terancang serta
mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan insan secara holistik.
1.3 MATLAMAT
Dalam jangka masa yang panjang, dasar ini berhasrat untuk melahirkan modal
insan yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan
murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun. Pelaksanaan dasar ini akan
membantu bagi mengatasi masalah disiplin dan mengurangkan masalah obesiti
dalam kalangan murid.
Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan
murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan
dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan
gaya hidup sihat dan cergas.
1.4 KONSEP
Dasar 1Murid 1Sukan ialah program pembangunan sukan di sekolah yang
mewajibkan setiap murid dari Tahap 2 di sekolah rendah hingga ke Tingkatan 6
di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang
dikendalikan secara terancang dan sistematik. Dasar 1Murid 1Sukan berteraskan
prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal murid. Justeru, Dasar 1Murid 1Sukan
diwujudkan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar;
i.

memberikan akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada


penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang aktif atau
tidak aktif;

ii. membangunkan program sukan sekolah ke arah meningkatkan penyertaanmurid sekurang-kurangnya dalam satu jenis sukan di sekolah;
iii. memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi

dalam sukan untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi;

Tenis

Tenis
BAB 2

PENGURUSAN KELAB SUKAN

2.1 PENGENALAN
Pengurusan Kelab Sukan melibatkan empat proses utama iaitu merancang,
mengelola, memimpin dan mengawal.

10

11

BAB 2

PENGURUSAN KELAB SUKAN

FUNGSI PENGURUSAN DALAM SUKAN


Merancang melibatkan proses menentukan objektif kelab sukan dan cara
untuk mencapai objektifnya.
Mengelola merujuk kepada proses mengagihkan serta mengkoordinasikan
tugas serta sumber untuk mencapai sesuatu objektif kelab

sukan.

Memimpin proses mempengaruhi murid atau orang bawahan untuk
bekerja dalam mencapai matlamat kelab sukan.

Mengawal proses membentuk dan mengimplimentasikan mekanisme
penilaian kerja bagi memastikan objektif kelab sukan yang
dirancang akan tercapai.

Tenis
2.2 PENUBUHAN KELAB SUKAN

Dalam menubuhkan sesebuah persatuan di sekolah, pihak sekolah perlulah
mengenal pasti beberapa kriteria yang perlu diambil perhatian terlebih dahulu.
Antara kriteria tersebut adalah seperti yang berikut :
i. Mengenal pasti kepakaran yang ada (guru yang bakal dilantik)
Dalam memilih dan melantik guru penasihat kelab sukan sekolah, pihak
pengurusan perlulah mengambil kira aspek-aspek kepakaran sedia ada
daripada guru-guru itu sendiri. Kepakaran ini merujuk kepada penglibatan
guru tersebut dari bangku sekolah lagi, di Institut Pendidikan Guru (IPG)

atau di Universiti. Sememangnya bukan semua guru memunyai

pengalaman yang luas dalam bidang sukan, namun sekurang-kurangnya
pengalaman sejak dari bangku sekolah juga boleh dijadikan asas kepada

pertimbangan bagi pelantikan seorang guru itu sebagai guru penasihat
sesebuah kelab sukan sekolah.

12

ii. Kemudahan prasarana sukan yang ada di sekolahPrasarana merupakan satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan

program sukan di sekolah. Sekolah yang mempunyai padang akan
mempunyai kelebihan yang banyak dalam menyusun atur program sukan
khususnya sukan-sukan yang sering menjadi amalan di sekolah tersebut.
Bagi sekolah yang mempunyai gelanggang, perlu bijak menyusun program
program sukan yang berasaskan gelanggang manakala sekolah yang
mempunyai dewan tertutup pula mempunyai kelebihan tersendiri dalam
merancang program sukan di sekolah.
iii. Peralatan sukan yang sedia ada di sekolah
Peralatan sukan juga mempengaruhi pelaksanaan program sukan di sekolah.
Pelbagai aspek perlu dilihat secara menyeluruh dalam menyediakan peralatan

sukan di sekolah. Pihak sekolah mungkin boleh mempertimbangkan
aspek bilangan jenis sukan yang akan diwujudkan dalam sekolah, bilangan
murid yang akan menyertai sesuatu jenis sukan dan bilangan guru penasihat
yang boleh menyelenggarakan sesuatu peralatan sukan itu. Sesuatu jenis
peralatan sukan ini juga mungkin akan dipengaruhi oleh harga dan jangka
hayat alatan tersebut.

Tenis
iv. Budaya sukan kegemaran yang menjadi pilihan murid di sekolah
Pemilihan jenis-jenis sukan untuk kelab sukan di sekolah sangat dipengaruhi
oleh budaya sukan di sekolah berkenaan atau mungkin dipengaruhi oleh
persekitaran masyarakat dalam komuniti tersebut. Pemilihan sukan-sukan
itu perlulah bersesuaian dengan budaya sedia ada bagi memudahkan
penglibatan murid secara menyeluruh.
v. Bilangan guru dan bilangan murid
Bilangan guru dipengaruhi oleh pengalaman guru tesebut sama ada sebagai
seorang ahli sukan mahu pun guru penasihat atau jurulatih. Bilangan guru
dalam satu-satu jenis sukan dipengaruhi oleh bilangan murid yang menyertai
kelab sukan tersebut. Penyertaan murid dalam satu-satu kelab sukan juga
perlu dikawal agar ahli kelab tidak terlalu ramai. Contohnya, kelab sukan
bola sepak dan badminton pasti menjadi pilihan utama murid di Malaysia.
Oleh itu, guru penasihat perlu bijak mengagih-agihkan murid sekolah itu

secara menyeluruh.

13

Tenis
2.3 ORGANISASI KELAB SUKAN
Organisasi kelab sukan sekolah perlu distruktur agar sistem pengoperasiannya
berjalan dengan cara yang berkesan. Langkah ini merupakan latihan awal murid
dalam mengurus sesebuah kelab sukan yang mungkin sedikit sebanyak menyamai
organisasi sukan di luar.

Tenis
2.4 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB SUKAN
i. Pengerusi
mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas
kesempurnaan semua mesyuarat;
meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang
diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.
ii. Naib Pengerusi
membantu Pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
yang diberi;
mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan Pengerusi; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.

14

iii. Setiausaha
mengurus hal-hal surat menyurat;
mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan;
mencatat kehadiran ahli;
menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.
iv. Penolong Setiausaha
membantu Setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan
tanggungjawabnya; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.

Contoh carta organisasi Kelab Sukan Sekolah

v. Bendahari
bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab;
melakukan dan menyimpan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab
atas kesahihannya;
menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta
menandatanganinya;
melaporkan kedudukan kewangan kelab di dalam mesyuarat ahli
Jawatankuasa;

15

TenisTenis

menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam


Mesyuarat Agung; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.

vi. Penolong Bendahari


membantu Bendahari dalam menjalankan segala tugas dan
tanggungjawabnya; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.

16

vii. Ahli Jawatankuasa


membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang
dilaksanakan;
mempengerusikan biro sekiranya dilantik; dan
menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari
semasa ke semasa.

17

viii. P
emeriksa Kira-Kira
memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan Tahunan
bertanggungjawab ke atasnya; dan
memastikan pengurusan kewangan diurus dengan betul.

Dalam mengendalikan kelab sukan, Guru Penasihat perlulah menyelaras dan
memantau perkembangan jawatankuasa semasa merancang dan menjalankan
aktiviti yang telah ditetapkan. Guru Penasihat perlulah memberi maklumat dan
dorongan kepada jawatankuasa kelab agar aktiviti yang dirancang dapat berjalan
dengan baik bagi memberikan keseronokan kepada ahli-ahli kelab. Bidang kerja
yang diberikan merupakan cadangan pecahan bidang tugas jawatankuasa kelab
sukan yang bakal dibentuk nanti.

BAB 3

LATAR BELAKANG SUKAN TENIS

Tenis
BAB 3

LATAR BELAKANG SUKAN TENIS

3.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN


Tenis adalah sukan yang dimainkan oleh jutaan orang sebagai satu sukan rekreasi
selain sebagai sukan pertandingan . Sukan ini dimainkan di semua peringkat dan
semua golongan. Ia juga boleh dimainkan oleh semua orang termasuk golongan
orang kurang upaya (OKU) yang berkerusi roda. Populariti sukan tenis telah
merentasi seluruh pelusuk dunia melalui daya tarikan dan nilai komersilnya.

18

Permainan tenis telah bermula sejak dahulu lagi iaitu sekitar 1500 tahun sebelum
masihi di Mesir dimana ada lukisan di dinding kuil menunjukkan sejenis permainan
dimainkan di dalam upacara keagamaan . Walaubagaimanapun sejarah permainan
ini dicatatkan bermula di Utara Perancis pada kurun ke-12 yang dikenali dengan
nama permainan jeu de paume oleh Louis X. Dalam permainan ini bola dipukul
dengan menggunakan tapak tangan sahaja. Selain daripada beliau, seorang
lagi yang bergiat aktif dalam permainan ini ialah King Charles V. Permainan ini
seterusnya berkembang di kalangan golongan bangsawan di serata eropah.
Sehingga kurun ke-16 barulah penggunaan raket bermula, begitu juga dengan
nama Tenis yang diambil dari bahasa Perancis lama Tenez. Permainan ini popular
di Perancis dan England. Sehingga awal abad ke 19 permainan ini telah berevolusi
ke arah permainan tenis yang moden. Permainan ini mendapat sambutan yang
menggalakkan oleh masyarakat setempat dan berkembang dalam masa yang
cukup singkat.
Pada awal tahun 1860-an, dua orang sahabat iaitu Mejar Harry Gem dan J.B. Pereira
telah mencipta satu permainan yang menggunakan raket dan bola pelota. Ini
membawa kepada penubuhan kelab tenis yang pertama iaitu Kelab Leamington
Spa di Wales yang telah yang diasaskan oleh J.B. Pereira , Mejar Harry Gem, Dr.
Frederick Haynes dan Dr. Arthur Tompkins pada tahun 1872.
Pada tahun 1873, Mejar Walter Clopton Wingfield telah mereka dan mempatenkan
permainan yang hampir sama yang dinamakan sphairistike yang kemudian
dikenali dengan sticky di Llaneliden, Wales. Menurut ahli sejarah sukan,
beliaulah yang bertanggungjawab mempopularkan tenis melalui tindakannya
mengeluarkan peralatan permainan ini dalam satu set lengkap jaring, raket, bola
dan peraturan permainannya serta memasarkannya keseluruh dunia ketika itu.
Selari dengan perkembangannya, pertandingan tenis yang tertua di dunia iaitu
Kejohanan Wimbledon telah pertama kali dianjurkan iaitu di London dalam tahun
1877.

Tenis
Sejarah permainan tenis di Amerika bermula dalam tahun 1874 apabila Mary Ewing
Outerbridge memperkenalkan sphairistike dan membina sebuah gelanggang di
Kelab Kriket Staten Island, New York. Sejak itu, permainan ini telah berkembang
dan Kejohanan Kebangsaan Amerika yang pertama telah dianjurkan dalam tahun
1880. The United States National Lawn Tennis Assosiation telah ditubuhkan yang
bertujuan untuk menyeragamkan peraturan dan undang-undang permainan
tenis dalam tahun 1881. Kejohanan Terbuka Amerika Syarikat ( US Open ) telah
dianjurkan buat pertama kalinya dalam tahun itu juga di Newport, Rhode Island.
Pada 1 Mac 1913, International Lawn Tennis Federation (ILTF) telah ditubuhkan di
Paris, Perancis. Ia bertujuan untuk membincangkan undang-undang dan peraturan
permainan ini. Hanya pada tahun 1924, ILTF secara rasminya menjadi badan yang
bertanggungjawab serta mengawal sukan tenis di seluruh dunia. Perkataan Lawn
daripada nama badan itu digugurkan dalam tahun 1977, setelah mendapati
bahawa kebanyakan permainan tenis tidak lagi dimainkan di atas gelanggang
rumput. Sejak itu ia dikenali sebagai International Tennis Federation (ITF).
Di Malaysia, permainan tenis telah mula diperkenalkan pada abad ke 20. Persatuan
Tenis Malaysia (LTAM) telah ditubuhkan pada tahun 1921, dan pertandingan
pertama yang dijalankan ialah pertandingan merebut Piala Chua dan diikuti
pertandingan merebut Piala Guillemard untuk kategori lelaki dan Piala McCabe
Peay untuk kategori wanita. Hari ini, tenis semakin popular di Malaysia. Permainan
ini bukan lagi asing kepada rakyat Malaysia. Malaysia hari ini telah menjadi tuan
rumah kejohanan tenis bertaraf dunia seperti Davis Cup, jelajah ATP (Malaysia
Open 250), WTA dan kejohanan-kejohanan lain. Malaysia juga telah melahirkan
jaguh tenis yang pernah bertanding diperingkat antarabangsa seperti Adam Malik,
V. Selvam dan S.Selvarajoo.
Selari dengan perkembangan sukan tenis hari ini banyak kejohanan besar yang
dianjurkan di seluruh dunia seperti Kejohanan Terbuka Australia, Terbuka Perancis,
Terbuka Wimbledon, dan Terbuka Amerika Syarikat yang dikenali dengan kejohanan
Grand Slam menawarkan hadiah wang tunai dalam jumlah yang besar. Kejohanan
utama dunia atau Grand Slam ini dimainkan dalam tiga jenis gelanggang iaitu Hard
Court, Grass Court dan Clay Court. Di samping itu, terdapat juga siri jelajah ATP dan
WTA yang disertai oleh pemain-pemain dari seluruh dunia. Piala Davis pula ialah
kejohanan berpasukan antara negara-negara yang setaraf Piala Dunia dalam sukan
bola sepak. Kesemua kejohanan ini telah menarik berjuta peminat dan penonton
serta penaja yang membuktikan bahawa sukan ini adalah antara sukan yang paling
menarik di dunia.

19

Tenis
Kejohanan utama dunia atau Grand Slam ini dimainkan dalam tiga jenis gelanggang
iaitu Hard Court, Grass Court dan Clay Court. Di samping itu, terdapat juga siri jelajah
ATP dan WTA yang disertai oleh pemain-pemain dari seluruh dunia. Piala Davis
pula ialah kejohanan berpasukan antara negara-negara yang setaraf Piala Dunia
dalam sukan bola sepak.
3.2

20

UNDANG-UNDANG PERMAINAN
Permainan tenis boleh dimainkan secara perseorangan atau beregu. Acara beregu
pula dijalankan samada beregu lelaki, beregu wanita atau beregu campuran.
Untuk memulakan permainan, pemain melakukan servis dari garisan belakang dan
memukul bola arah menyilang ke gelanggang servis pihak lawan. Pemain yang
membuat servis mempunyai dua percubaan, sekiranya servis pertama tersangkut
dijaring atau keluar, pemain boleh membuat servis sekali lagi. Sekiranya bola
terkena jaring dan masuk ke dalam gelanggang servis pihak lawan, servis tersebut
perlu diulang semula. Mata/point dikira sekiranya pihak lawan gagal untuk
mengembalikan bola atau bola mati digelanggang lawan. Keadaan sebaliknya
berlaku jika bola mati digelanggang pemain yang membuat servis, pihak lawan
akan mendapat point.
Undang-undang di bawah merupakan asas kepada permainan tenis.
1 Servis adalah batal sekiranya;
- Memijak garisan belakang semasa melakukan servis.
- Apabila gagal memukul bola semasa percubaan melakukan servis.
- Apabila bola terkena objek kekal di dalam gelanggang kecuali jaring atau
centre strap sebelum masuk ke gelanggang servis.
2 Apabila let dilaungkan, servis mesti dilakukan semula. Jenis-jenis let;
- Apabila bola mengenai jaring atau centre strap dan memasuki kawasan
servis.
- Penerima servis belum bersedia.
- Terdapat gangguan semasa permainan sedang berlangsung.
3 Pertukaran gelanggang/ Ends dilakukan pada setiap game kiraan ganjil seperti
game pertama, ketiga, kelima dan seterusnya.

Tenis
4 Pembuat servis akan mendapat mata sekiranya;
- Bola yang diservis terkena pemain lawan atau apa-apa yang dipegang atau
dipakai sebelum menyentuh gelanggang.
- Penerima servis gagal membalas hantaran servis.
5 Pemain kehilangan mata apabila;
- Bola melantun lebih daripada sekali di bahagian gelanggangnya.
- Bola yang dipukul terkena objek kekal diluar kawasan permainan (kecuali
jaring, tiang jaring, single stick, kabel jaring).
- Raket atau pemain menyentuh jaring semasa permainan berlangsung.
- Bola terkena pemain.
6 Kiraan mata bagi satu game;
Pertama 15, kedua 30, ketiga 40, keempat game. Jika kedua-dua pemain
terikat pada kedudukan 40 40 (sama) dipanggil deuce, mata berikut dipanggil
advantage. Jika pemain tersebut terus mendapat mata, maka ia dikira game.
7 Kiraan set
- Seseorang pemain itu mestilah mendapat enam game.
- Pada kedudukan 5 5 (sama) pemain mestilah mendapatkan perbezaan dua
game iaitu menjadi 7 5.
- Jika kedudukan 6 6 (sama) pemain terpaksa bermain tie-break.
8 Kiraan tiebreak.
- Pemain mestilah mendapat 7 mata.
- Pada kedudukan 5 5 (sama) pemain mestilah mendapatkan perbezaan dua
mata agar kedudukan menjadi 7 5
9 Jumlah set
- Jumlah set maksimum bagi lelaki ialah 5 set.
- Jumlah set maksimum bagi perempuan ialah 3 set

21

Tenis

Tenis

3.3 GELANGGANG TENIS


Permainan tenis biasanya dimainkan di atas gelanggang rumput, permukaan keras,
sintetik atau tanah liat, samada di luar atau di dalam dewan. Walaupun terdapat
pelbagai jenis permukaan gelanggang ukuran dimensinya adalah standard. Selain
dari ukurannya, kita juga perlu mengatahui bahagian-bahagian gelanggang tenis
ini supaya kita lebih mudah untuk menguasai teknik-teknik permainannya nanti.

22

23
Tinggi Jaring; di tengah = 3 kaki, di tepi = 3 kaki 6 inci

Rajah menunjukkan bahagian-bahagian gelanggang tenis

Rajah menunjukkan ukuran gelanggang tenis

Tenis
3.4 PERALATAN
Raket

Tenis
Pemain tenis yang ingin memiliki raket tenis akan memberi perhatian kepada
beberapa ciri yang terdapat pada raket. Aspek pemilihan yang biasa diberi
keutamaan ialah jenama, reka bentuk, saiz, berat, bahan dan harga. Tahap
permainan pemain juga akan mempengaruhi pemilikan raket. Biasanya pemain
baru tidak beri perhatian utama mengenai perkara pemilihan raket.
Terdapat dua saiz utama raket yang digunakan oleh pemain iaitu saiz junior dan
saiz standard. Saiz junior biasanya digunakan oleh kanak-kanak berminat bermula
bermain tenis. Saiz standard pula digunakan oleh pemain dewasa atau pemain
yang sudah mahir dan dapat bermain dengan baik.
Aspek penjagaan raket tenis juga perlu diberi perhatian. Berikut adalah beberapa
cadangan boleh diamalkan :-

24

Jangan simpan raket di tempat yang panas, sejuk atau lembap.


Kekalkan pembalut raket pada raket semasa tidak digunakan.
Jangan pusingkan raket semasa di atas gelanggang untuk menentukan
pukulan mula atau memilih gelanggang; letakkan di dalam tangan anda untuk
memutarkannya atau biarkan pemain lain yang memutarkan raketnya.
Jangan letakkan benda yang berat di atas raket.
Jangan gunakan raket untuk memungut bola. Anda boleh mencalarkan
bingkainya.
Raket Tenis adalah instrumen utama yang digunakan untuk bermain permainan
ini, ianya telah berkembang sejak permainan ini diperkenalkan. Raket tanis telah
mengalami perubahan dari segi reka bentuk, saiz, panjang dan bahan, tetapi ciriciri utama seperti tali dan cara menguruskan raket kekal sama.
Raket Tenis juga telah melakar sejarahnya yang tersendiri mengikut geografi seluruh
dunia. Kini telah banyak syarikat pengeluar barangan sukan yang menghasilkan
raket tenis dengan jenama yang tersendiri dan terkenal.

Lapkan tali selepas bermain di atas gelanggang yang lembab.


Cuci pemegang raket dengan sabun dan air, kemudian letakkan sedikit minyak
mineral untuk mengelakkan pemegang daripada kering.
Jangan baling atau lantun raket daripada permukaan gelanggang atau
memukul benda-benda lain selain daripada bola tenis.
Sekiranya tali raket putus, tukar semula tali untuk melegakan ketegangan pada
bingkai.

25

Tenis
Bola

Tenis
Anda boleh memanjangkan hayat bola dengan meletakkan bola dalam bekas asal
dan menyimpan bola ke dalam tempat yang sejuk.

Kasut

26

27

Seperti raket terdapat beberapa jenis bola tenis yang dibuat untuk kegunaan
permukaan gelanggang tertentu. Adalah penting untuk sentiasa bermain dengan
menggunakan bola yang baik. Walau apa jenis bola, pastikan anda membaca
maklumat yang terdapat pada bekas penyimpan bola dan yang terbaik bola itu
mendapat pengiktirafan oleh Persatuan Tenis Amerika Syarikat atau Persatuan
Tenis Antarabangsa. Kebanyakan bola tenis diisi dalam tin yang mempunyai
tekanan untuk memastikan kualitinya terjamin apabila ia digunakan.
Anda tidak boleh bermain dengan satu tin bola untuk selama-lamanya. Tiga biji
bola hanya boleh bertahan selam dua atau tida kali permainan jikalau anda pemain
baru atau pertengahan. Selepas itu bola akan hilang tekanan, daya lantunan dan
menjadi botak. Apabila ini berlaku gunakan bola tersebut untuk latihan sahaja.

Kasut tenis yang menepati spesifikasi adalah satu keutamaan berbanding pakaian
tenis yang lain. Ini adalah perkara yang akan dapat mengelakkan pemain mudah
mendapat kecederaan kaki selain dapat meningkatkan keyakinan anda untuk
melakukan pergerakan semasa bermain.
Lima faktor yang perlu diambil kira semasa membeli kasut tenis ialah kos,
ketahanan, keselesaan, berat dan rupa. Kasut berbeza dengan ketara dari segi
harga. Berapa kerap anda bermain, gaya anda bermain dan jenis permukaan
gelanggang menentukan hayat dan kecepatan kehausan tapak kasut anda.
Mereka yang kerap bermain di gelanggang yang keras boleh melusuhkan kasut
mereka dalam beberapa minggu sahaja. Mereka yang bermain di atas gelanggang
yang lebih lembut boleh bertahan dengan kasut mereka beberapa bulan.

Tenis
Beli kasut yang ringan sekiranya anda berpuas hati dengan harga, keselesaan
dan ketahanan kasut. Kebanyakan orang jenama dan gaya kasut lebih penting
daripada faktor-faktor lain. Jika anda tergolong dalam kumpulan ini ingatlah
bahawa anda mungkin membayar lebih untuk logo dan rupa kasut dan bukannya
untuk ketahanan dan keselesaan kasut.
Pakaian

Tenis
3.5 APA ITU MINI TENIS?
Mini Tenis adalah salah satu cara penting memperkenalkan tenis kepada
pemain-pemain baru khususnya kanak-kanak. Melalui permainan ini, tenis dapat
diperkenalkan kepada kanak-kanak dengan cara yang seronok dan aktif. Mini
Tenis menggunakan peralatan yang kurang dari ukuran standard dan lebih mudah
seperti jaring yang rendah, bola span, raket kecil dan gelanggang biasa serta cara
permainan yang mudah dipelajari oleh kanak-kanak.
3.5.1 Kelebihan Mini Tenis

28

Mini Tenis adalah salah satu cara penting memperkenalkan tenis kepada
pemain-pemain baru khususnya kanak-kanak. Melalui permainan ini, tenis
dapat diperkenalkan kepada kanak-kanak dengan cara yang seronok dan
aktif. Mini Tenis menggunakan peralatan yang kurang dari ukuran standard
dan lebih mudah seperti jaring yang rendah, bola span, raket kecil dan
gelanggang biasa serta cara permainan yang mudah dipelajari oleh kanakkanak.
3.5.2 Objektif Mini Tenis
i.

Kasut tenis mencerminkan trend dan pengiklanan jenama lebih daripada mutu
barangan begitu juga dengan pakaian tenis. Pakaian seperti seluar pendek, skirt,
baju panas dan sebagainya dikeluarkan oleh berbagai pengeluar dan mempunyai
harga yang berbeza-beza. Walaupun terdapat ketetapan dari segi peraturan
berpakaian tetapi tidak terdapat peraturan daripada satu fesyen. Gunakan
kebijaksanaan anda untuk memakai pakaian yang sesuai. Kebanyakan pemain
yang serius akan berlatih dengan menggunakan pakaian yang paling selesa.
Jangan abaikan prinsip pendidikan semasa bersukan kerana murid-murid masa
kini sangat terdedah dengan fesyen-fesyen sukan yang dipakai oleh atlet ternama
tanpa memikirkan kesesuaian dengan cara seorang pelajar.

Untuk memberi peluang kepada para pelajar supaya dapat menyertai


aktiviti fizikal yang seronok dan menghiburkan.
ii. Untuk membimbing pelajar mengenai asas permainan tenis, cara
kiraan mata dan etika permainan.
iii. Untuk memupuk minat pelajar supaya terus bergiat dalam sukan tenis
pada peringkat yang lebih tinggi (sekiranya mampu).

29

Tenis

Tenis
Jaring

3.5.3 Peralatan Mini Tenis


Pengalaman dari serata dunia membuktikan bahawa permainan tenis
mempunyai kekangan untuk dimainkan terutamanya untuk mencari
gelanggang, begitu juga peralatan yang lain, namun dengan mini tenis
masalah tersebut tidak menjadi penghalang untuk memperkenalkan
permainan ini kepada golongan muda di serata dunia berbanding dengan
masa lepas.
Gelanggang

30

Gelanggang tenis, lantai gimnasium, lantai atau permukaan bersimen


atau bertar, sebarang kawasan rata bertanah padat adalah sesuai untuk
menjalankan permainan ini. Saiz gelanggang perlulah berukuran seperti
gelanggang badminton atau 15 x 17 m (44 x 20).
Garisan sementara boleh dibuat dengan menggunakan pita pelekat, kapur
atau apa-apa sahaja yang boleh digunakan. Kawasan servis boleh ditanda
dengan cara membahagikan gelanggang kepada dua. Adalah lebih baik
mempunyai sekurang kurangnya 2m (6) di belakang setiap gelanggang
dan 1-2 m (3-6) antara setiap gelanggang. Gelanggang tenis bersaiz penuh
boleh memuatkan 4-6 gelanggang mini tenis.

Contoh gelanggang mini tenis di atas gelanggang tenis standard

Contoh jaring mini tenis yang ada dijual di pasaran

Sebarang jaring yang sesuai boleh digunakan. Contohnya seperti jaring


badminton bersama tiang jaring badminton, bola tampar atau sebagainya
yang dapat menyokong jaring boleh digunakan. Jaring dipasang dengan
ketinggian 80 cm (27) di tengah dan 85 cm (29) dibahagian tepi. Terdapat
juga jaring mini tenis yang dijual dipasaran sebagai pilihan.
Raket

Raket bersaiz kecil dengan tali yang agak longgar adalah sesuai dan
selamat digunakan. Kebanyakan pengeluar raket berjenama terkenal telah
mengeluarkan jenis dan saiz raket yang berbeza khusus untuk kanak kanak
dan pemain baru. Bagi pemain amatur atau tidak berpengalaman, raket
yang diperbuat dari kayu atau plastik adalah dicadangkan.

31

Tenis
Bola

Tenis
3.6 SISTEM PERTANDINGAN
Sistem pertandingan dijalankan secara liga dan / atau cara kalah mati seperti
berikut.
Liga Empat Kumpulan (A,B,C dan D)
Pusingan Pertama

32

a. Sekiranya dua belas atau lebih pasukan mengambil bahagian,


mereka hendaklah dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu
A,B,C dan D. Pertandingan akan dijalankan secara liga dalam
kumpulan.
Bola dari jenis span adalah pilihan terbaik kerana boleh digunakan didalam
dewan atau diluar dewan yang tidak berangin. Untuk pilihan ideal, pemain
perlu menggunakan bola bertekanan rendah yang lembut dan ringan
berbanding bola tenis biasa. Bola tenis kempis juga boleh dijadikan sebagai
pengganti sekiranya jenis bola di atas tiada.

3.5.4 Kesimpulan
Mini tenis adalah sukan yang mudah dan menyeronokkan. Sesuai untuk
golongan tua dan muda. Dengan kos peralatan mini tenis yang rendah dan
cara serta teknik permainan yang mudah, mini tenis adalah sukan yang
boleh dimainkan di mana sahaja.
Semua kemahiran di dalam mini tenis boleh dipraktikkan di dalam tenis
biasa. Kemahiran yang dibina di dalam mini tenis adalah mudah untuk di
asimilisasikan kepada permainan tenis sebenar. Mini tenis adalah pilihan
ideal sebagai medium untuk melahirkan pemain yang mempunyai pelbagai
keupayaan. Semua ini akan membantu melahirkan ramai pemain yang
berpotensi dan kompotetif dalam jangka masa panjang.

b. Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan Keempat dalam


pertandingan tahun
lalu (seeded) ditempatkan dalam
kumpulan seperti berikut.
Johan
Naib Johan
Ketiga
Keempat

-
-
-
-

Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan
Kumpulan

A
B
C
D

Pasukan lain akan ditempatkan dalam empat kumpulan tersebut


melalui cabutan undi mengikut undang-undang permainan
tenis.
c. Sekiranya pasukan pilihan(seeded) tidak mengambil bahagian
maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan
kedudukannya.

33

Tenis

Tenis

Pusingan Kedua (Suku Akhir)


a. Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan masuk ke
pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara
kalah mati.
b. Susunan perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut:i.
ii.

34
iii.

Undian bagi Pasukan Johan dalam KUMPULAN akan


ditempatkan di Kedudukan 1,4,5 dan 8.
Undian bagi Pasukan Naib Johan dalam KUMPULAN
akan ditempatkan di Kedudukan 2, 3, 6 dan 7. Pengisian
di kedudukan 2, 3, 6 dan 7 akan mengambilkira
dengan tidak menemukan dengan pasukan johan
yang sama diperingkat kumpulan.
Pasukan-pasukan yang menang di Separuh Akhir
akan bertemu diperingkat Akhir bagi menentukan
JOHAN dan NAIB JOHAN, sementara Pasukan-Pasukan
yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat
KETIGA dan KEEMPAT (Jika perlu).

Liga Tiga Kumpulan

c. Sekiranya pasukan yang di utamakan(seeded) tidak mengambil


bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah
dipertimbangkan kedudukannya.

Pusingan Kedua
a. Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan ditempatkan
di dalam kumpulan X dan kumpulan Y dengan cara undian.
b. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama.
c.

Johan A akan diletakkan di X1. Naib Johan B dan Naib Johan C


akan diletakkan di X2 dan X3 manakala Johan B dan Johan C
serta Naib Johan A diletakkan di Y1, Y2 dan Y3.

d. Johan dan Naib Johan setiap kumpulan X dan Y layak ke


pusingan Akhir.

Pusingan Pertama
a. Sekiranya sembilan hingga sebelas pasukan mengambil
bahagian, mereka hendaklah dibahagikan kepada tiga
kumpulan iaitu A,B dan C. Pertandingan akan dijalankan secara
liga.
b. Johan , Naib Johan dan tempat ketiga dalam pertandingan
tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut:Johan
Naib Johan
Ketiga

Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam tiga kumpulan


tersebut dengan cabut undi.

-
-
-

Kumpulan A
Kumpulan B
Kumpulan C

Pusingan Akhir
a. Johan KUMPULAN X akan melawan Johan KUMPULAN Y
untuk menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN.
b. Naib Johan KUMPULAN X akan melawan Naib Johan KUMPULAN
Y untuk menentukan tempat KETIGA dan KEEMPAT (sekiranya
perlu)

35

Tenis

Tenis
Pusingan Akhir:

Contoh; Jadual Perlawanan.

Johan dan Naib Johan

JOHAN X

Lwn.

JOHAN Y

Tempat Ketiga dan Keempat

N/JOHAN X

Lwn.

N/JOHAN Y

Liga Dua Kumpulan


Pusingan Pertama

36

a. Sekiranya enam hingga lapan pasukan mengambil bahagian


mereka hendaklah dibahagikan kepada dua kumpulan A dan B.
b. Johan dan tempat keempat dalam pertandingan tahun lalu
ditempatkan dalam KUMPULAN A. Naib Johan dan tempat
ketiga ditempatkan dalam KUMPULAN B.

Pusingan Pertama:

A1 Lwn. A2

B1 Lwn. B2

C1 Lwn. C2

A2 Lwn. A3

B2 Lwn. B3

C2 Lwn. C3

A3 Lwn. A1

B3 Lwn. B1

C3 Lwn. C1

Pusingan Kedua:

c.

Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam dua kumpulan


dengan cabutan undi.

d. Sekiranya pasukan diutamakan (seeded) tidak mengambil


bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah
dipertimbangkan kedudukannya.
Pusingan Kedua (Suku Akhir)

Kumpulan X Kumpulan Y
Johan A

Lwn. N/Johan B

Johan B

Lwn. N/Johan A

N/Johan C

Lwn. Johan A

Johan C

Lwn. N/Johan A

N/Johan B

Lwn. N/Johan C

Johan B

Lwn. Johan C

a. Johan kumpulan A akan melawan Naib Johan kumpulan B.


Johan kumpulan B akan melawan Naib Johan kumpulan A.
b. Pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.

37

Tenis

Tenis

Pusingan Akhir
a. Pasukan menang di antara kedua-dua perlawanan akan
bertemu di Perlawanan akhir untuk menentukan JOHAN dan
NAIB JOHAN.
b. Pasukan kalah didalam
kedua-dua perlawanan di atas
diisytiharkan sebagai tempat ketiga

38

Liga Satu Kumpulan


a. Sekiranya lima atau kurang daripada lima pasukan mengambil
bahagian pertandingan secara liga satu pusingan akan
dijalankan. Pasukan yang mendapat mata tertinggi akan
diistiharkan sebagai JOHAN.
b. Mata bagi setiap perlawanan dalam cara liga:i.

Menang

2 mata.

ii.

Kalah

0 mata.

b. Sekiranya keputusan untuk menentukan Johan/Pemenang


seperti 5.4 (a) tidak dapat diputuskan maka kiraan games
terbanyak diistiharkan sebagai Johan/Pemenang.
c.

Sekiranya 5.4 (a) dan 5.4 (b) tidak dapat diputuskan, maka
pasukan yang pernah mengalahkan pasukan tersebut
diistiharkan sebagai Johan/Pemenang Liga Kumpulan atau Liga
Satu Kumpulan.

Kiraan games/set yang digunakan dalam setiap peringkat pertandingan


bergantung kepada bilangan penyertaan , kemudahan gelanggang, masa dan
kemampuan Jawatankuasa Pengelola.
Seseorang pemain dibenarkan mengambil bahagian dalam satu acara sahaja dalam
pasukannya, iaitu sekiranya pemain itu telah bermain dalam acara perseorangan
tidak dibenarkan bermain dalam acara beregu bagi perlawanan tersebut sahaja.
Sebaliknya pemain tersebut boleh bermain sama ada acara perseorangan atau
bagi beregu bagi perlawanan berikutnya.
Penentuan Johan keseluruhannya bagi acara berpasukan ditentukan dengan
kiraan mata yang diperolehi oleh kedudukan lelaki dan perempuan berikut:Johan - 10 mata.

Cara menentukan Johan pasukan yang bertanding dalam cara liga kumpulan atau
liga satu kumpulan sekiranya tidak dapat diputuskan seperti dalam 5.3.4 (a) maka
diambil kira seperti berikut:a. Jumlah set dalam setiap perlawanan dikira, pasukan yang
mendapat jumlah menang terbanyak maka pasukan tersebut
diistiharkan Johan /pemenang.

N/Johan

7 mata

Separuh Akhir

5 mata

Suku Akhir

1 mata

39

Tenis

Tenis

SISTEM KALAH MATI


Pertandingan ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Pemenang akan terus
bertanding manakala yang kalah akan tersingkir. Sistem ini amat sesuai dalam
mengelolakan pertandingan yang melibatkan penyertaan yang ramai, tetapi
mempunyai kekangan dari segi masa, perbelanjaan, kemudahan, dan pegawai.
Ianyanya juga digunakan dalam kejohanan-kejohanan terbesar diperingkat
antarabangsa.

40

Jika ada seeded pemenang tahun lalu, mereka hendaklah ditempatkan di nombor
1, 3, 6 dan 8. Sebagai contoh; kedudukan Johan di nombor - 1, Naib Johan - 8, ketiga
- 6 dan keempat - 3. Sila rujuk kedudukan nombor rangka jadual pertandingan
Kalah mati di bawah ini.

41

BAB 4

PERSEDIAAN & PERANCANGAN

Tenis
BAB 4

PERSEDIAAN DAN PERANCANGAN

4.1 PERTIMBANGAN UNTUK LATIHAN


1.

Tahap Murid
Aktiviti sukan yang dijalankan perlu bersesuaian dengan tahap umur dan
keupayaan murid.

2.

42

Bilangan Murid
Guru harus mengetahui bilangan murid yang akan menyertai aktiviti ini
supaya dapat menyediakan peralatan yang mencukupi dan ruang
latihan yang bersesuaian.

3.

Langkah- Langkah Keselamatan

Tenis
4.2 CONTOH 1 SESI LATIHAN
Permainan
Tarikh
Masa
Kemahiran
Alatan
KOMPONEN/
MASA

AKTIVITI / KETERANGAN

Memanaskan
badan

a. Umum
i. Larian bervariasi
Ke hadapan
Ke belakang
gerak sisi kanan dan kiri
silang kaki
gerakerja kaki / foot work
b. Regangan individu dan
berpasangan

(+10 minit)

Antara langkah- langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian oleh guru
ialah:
Tahap kesihatan murid.
Memanaskan badan dan regangan sebelum aktiviti serta melakukan gerak
kendur cooling down selepas aktiviti;
Pakaian dan kasut yang sesuai dengan aktiviti dan
Peralatan dan kemudahan yang digunakan dalam keadaan baik dan
selamat.
4.

Tempat Latihan
Ruang latihan yang sesuai dan selamat.

5.

Kemudahan Peralatan
Merancang jumlah dan jenis-jenis peralatan yang perlu digunakan semasa
aktiviti;
Contoh : kon, raket tenis / bat tenis, bola dan net / tali.

6.

Masa latihan
Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti sukan adalah seperti berikut:

Sekolah Rendah

90 minit/minggu

Sekolah Menengah
90 minit/minggu

: Tenis
: 3 September 2013
: 90 minit
: Pukulan Forehand
: Raket / bat, bola tenis, masking tape dan kon.

Aktiviti
Kemahiran
Kordinasi
(15 minit)

1. Individu
a. Melantun bola dengan raket
/ bat
b. Menimbang bola
c. Menimbang bola dengan
backhand grip separas
bahu.
2. Berpasangan
a. Menimbang 3 x dan
melambung ke arah kawan
dalam jarak 3 meter.

PENGELOLAAN /
GAMBARAJAH

43

Tenis

Tenis
iii. Lepaskan bola, hayun
raket dan pukul bola di
kedudukan yang betul.
iv. Ikut lajak.
v. Balik kekedudukan
bersedia.

b. Menimbang 2 x dan
melambung ke arah kawan
dalam jarak 4 meter.
c. Menimbang 1 x dan
melambung ke arah kawan
dalam jarak 5 meter.
d. Melambung tanpa menimbang
ke arah kawan.

44

Aktiviti
Kemahiran
Pukulan
Forehand
(+50 minit)

1. Ansur maju
a. Perlakuan bayangan
pukulan forehand (tanpa
bola)
i. Posisi sedia
ii. Cekak Eastern
forehand dan
sediakan raket ke
belakang.
iii. Kedudukan tangan kiri
dan kaki yang betul.
iv. Hayunan raket dan
pukulan bola di
kedudukan yang betul.

v. Ikut lajak.

vi. Balik kekedudukan

bersedia.
b. Perlakuan pukulan forehand
(dengan bola) secara
individu.
i. Cekak Eastern
forehanddan sediakan
raket ke belakang.
ii. Kedudukan tangan kiri
dan kaki yang betul.

c. Perlakuan pukulan forehand


(dengan pengumpan)
i. Pengumpan berada di
kedudukan yang sesuai.
ii. Posisi sedia
iii. Cekak Eastern forehand
dan sediakan raket ke
belakang.
iv. Kedudukan tangan kiri
dan kaki yang betul.
v. Hayunan raket dan
pukulan bola di
kedudukan yang betul.
vi. Ikut lajak.
vii. Balik kekedudukan
bersedia.

(Tanpa bola) (Dengan bola)

Permainan
Kecil
(15 minit)

Penutup
(10 minit)

Secara berpasangan.
Bermain mini tenis
menggunakan kemahiran
forehand sahaja dalam jarak 4
meter

Regangan semula dan


perbincangan/rumusan.

45

Tenis

Tenis
BAB 5

KEMAHIRAN ASAS TENIS

5.1 MENYESUAI DIRI DENGAN BOLA -BALL SENSE


Adalah wajar diberikan penekanan kepada koordinasi antara mata, tangan dan
bola sebelum menyampaikan kemahiran-kemahiran asas dalam permainan tenis.
Contoh aktiviti untuk meningkatkan ball sense :

1.

46

BAB 5

KEMAHIRAN ASAS TENIS

2.

Aktiviti tanpa raket (bersendirian)


- Melantunkan bola dengan tapak
tangan ( setempat ) tinggi /
rendah.
- Melantunkan bola ( setempat
atau bergerak ), perlahan-lahan /
pantas.
- Lantunkan bola pada sasaran /
dinding dan tangkap dengan
kedua belah tangan.
- Lambung bola ke udara dan
sambut dengan dua belah tangan
pada ketinggian yang terhad.
- Lambung bola ke udara dan
sambut dengan sebelah tangan
(ketinggian terhad)
Aktiviti tanpa raket (berpasangan)
- Baling bola dan sambut dengan
menggunakan dua tangan / satu
tangan
- Baling bola dan sambut ( dua biji
bola ) dengan dua tangan / satu
tangan
- Baling bola dan sambut selepas
satu lantunan dengan dua tangan
/ satu tangan
- Baling bola dan sambut selepas
satu lantunan ( dua biji bola )
dengan dua tangan / satu tangan
- Baling bola, pusing badan dan
sambut ( satu ) lantunan sahaja.

47

Tenis
3.

48

4.

Menggunakan raket (bersendirian)


- Pukul bola ke udara dan biarkan
bola itu jatuh ke gelanggang,
selepas melantun pukul semula
bola ke udara ( ulang beberapa
kali )
- Pukul bola ke udara tanpa
membenarkan bola jatuh ke lantai
berulang kali.
- Pukul bola ke udara, pusing badan
dan sambut semula bola dengan
raket.
- Lantun bola dengan raket (
setempat atau bergerak, perlahanlahan atau pantas )
- Menimang bola dengan spin
tanpa membenarkan bola jatuh ke
lantai.
- Timang bola dengan permukaan
depan dan belakang raket
berselang-seli.
Menggunakan raket (berpasangan)
- Lantunkan bola dan sambut
dengan raket
- Timang bola berselang-seli
dengan kawan.
- Menggelecek bola dengan
melantunkannya di lantai
menggunakan raket
- Melantunkan bola kepada
pasangan dengan satu lantunan
dan pasangan menahan bola
dengan raket.
- Melantunkan bola kepada
pasangan dan pasangan
melambung bola dengan raket.

Tenis
CEKAK / GRIP
Dalam permainan tenis, cara memegang raket adalah penting kerana ianya berbeza
antara satu pukulan dengan pukulan yang lain. Sebagai contoh cara memegang
raket semasa membuat pukulan hadapan/forehand dengan pukulan kilas/
backhand adalah berbeza. Terdapat beberapa cara untuk membantu pemain
yang baru untuk memastikan genggaman atau cekak raket yang betul. Di sini kita
akan menggunakan kaedah pangkal jari telunjuk/base knuckle dengan panelpanel pemegang raket bagi memudahkan kita menggunakan raket dengan betul.

49

bentuk pemegang raket dari bawah

JENIS-JENIS CEKAK / GRIP


Eastern Forehand

X berada di panel 3

Eastern Backhand

X berada di panel 1

Continental

X berada di bahagian atas panel 2

Western Forehand

X berada di panel 4

Semi - western Foerhand

X berada diantara panel 3 dan panel 4

Tenis

50

Tenis
Eastern Forehand

Semi - western Forehand

- Dikenali juga dengan nama cekak


jabat/shake hands grip.
- Dapat menggunakan kekuatan
yang maksimum.
- Mudah untuk memukul bola pada
pelbagai ketinggian.

- Mudah untuk memukul bola di atas


paras pinggang.
- Amat sesuai untuk bola yang
melantun tinggi.
- Sesuai untuk pukulan hadapan
yang agresif.

Eastern Backhand

Two Handed Backhand

- Digunakan untuk pukulan kilas/


backhand.
- Mudah untuk memukul bola pada
pelbagai ketinggian.
- Lebih mudah untuk membuat
pukulan topspin, flat atau slice

- Menghasilkan kekuatan yang lebih


dari menggunakan sebelah tangan.
- Cekak yang mudah untuk pemainpemain baru.

Continental
- Digunakan sewaktu membuat
servis.
- Membantu menghasilkan kelajuan
raket.
- Dapat mempelbagaikan jenis
servis dengan cekak ini.
Western Forehand
- Mudah untuk membalas pukulan
topspin.
- Untuk pergerakan raket lebih laju.
- Mudah untuk mebuat pukulan
topspin.

5.2 PUKULAN HADAPAN/FOREHAND

1.

- Adalah di syorkan kepada pemain


baru untuk menggunakan cekak
Eastern Forehand.
- Cekak Semi-Western juga boleh
digunakan.

Eastern Forehand

51

Tenis
2.

3.

52

Langkah-langkah untuk memukul


bola.
Persediaan
1. Mulakan dengan kedudukan
persediaan. Tangan kiri
menyokong iaitu memegang
leher raket.
Raket sentiasa berada
dihadapan muka.
Kaki dibuka seluas bahu.
Lutut dibengkokkan sedikit.
Pinggang dibongkokkan
sedikit.
Mata sentiasa memandang
hadapan.
2. Gerakkan kaki kiri ke
hadapan, pusingkan bahu
dan bawa raket ke belakang.
Berat badan berada di kaki
belakang.
3. Mata memerhati bola,
hayunkan raket ke hadapan.
4. Apabila bola dipukul,
pastikan pemindahan berat
badan dari kaki belakang ke
kaki hadapan.
5/6. Selepas memukul hendaklah
ikut lajak.

Tenis
Nota Guru
Pertimbangan-pertimbangan.
- Tangan bebas di gunakan untuk
imbangan.
- Badan hampir selari dengan
pagar tepi.
- Bola dipukul di paras antara
lutut dengan pinggang.
- Pukul bola di hadapan badan.
- Pastikan jarak bola dengan
badan adalah sesuai.
- Lajak raket tinggi ke atas.
- Pergerakan raket dari bawah ke
atas.
- Kembali ke posisi persediaan
seberapa cepat selepas
memukul bola.

AKTIVITI / LATIH TUBI 1


Tanpa raket
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y
2. Kumpulan X berada di sebelah kiri
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kanan gelanggang.
3. Tanpa menggunakan raket X
melambungkan bola ke arah
kumpulan Y, Y akan menyambut
dan melambungkan semula bola
kepada kumpulan X, X menyambut
dan mengulang aktiviti sehingga di
arahkan berhenti.

53

Tenis

Tenis

AKTIVITI / LATIH TUBI 2

MENGGUNAKAN DUA BELAH


TANGAN
Double Handed Backhand
- Tangan kiri menjadi dominan.
- Kedua dua tangan
menggunakan cekak Eastern
forehand (tiada tukaran cekak).
- Biasanya pemain akan bermula
dengan Eastern forehand dan
akan bertukar kepada
Continental atau Eastern
backhand apabila sudah
berpengalaman.

Dengan raket

54

1. Murid dibahagikan kepada dua


kumpulan iaitu X dan Y.
2. Kumpulan X berada di sebelah kiri
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kanan gelanggang.
3. Y melambung bola ke arah X,
X memukul bola lambung ke
arah kumpulan Y, Y menangkap dan
melambung semula ke arah Y.
4. Setelah beberapa ulangan, aktiviti
ditukar dengan X melambung
manakala Y memukul.

2.

5.3 PUKULAN KILAS/ BACKHAND


1. MENGGUNAKAN SEBELAH
TANGAN
Single Handed Backhand
- Raket biasanya dipegang
dengan cekak Eastern forehand
dalam posisi bersedia.
- Genggaman bertukar kepada
cekak Eastern backhand
semasa raket dihayun belakang.

Eastern backhand

Double Handed Backhand

55

Tenis

Tenis
Nota Guru
Pertimbangan-pertimbangan.

56

3. Langkah-langkah untuk memukul


bola.
1. Mulakan dengan kedudukan
persediaan.
Kaki dibuka seluas bahu.
Lutut dibengkokkan sedikit.
Pinggang dibongkokkan
sedikit.
Mata sentiasa memandang
hadapan/bola.
2. Gerakkan kaki kanan ke
hadapan, pusingkan bahu
menghala ke jaring bawa raket
ke belakang, gunakan tangan
yang bebas sebagai
penyokong raket. Sambil
memusingkan bahu dan
badan, tukar genggaman
kepada cekak pukulan kilas.
Berat badan berada di kaki
belakang.
3. Hayun raket ke hadapan, mata
sentiasa memerhati
kedudukan bola.
4. Apabila bola dipukul, pastikan
berlaku pemindahan berat
badan dari kaki belakang
kepada kaki hadapan.
5. Selepas memukul hendaklah
ikut lajak.

- Tangan bebas digunakan untuk


membantu memusingkan raket
(cekak pukulan kilas).
- Bengkokkan lutut apabila kaki
hadapan melangkah ke
hadapan.
- Kunci pergelangan tangan dan
hayun tangan dari bahu.
- Pukul bola di hadapan kaki kiri.
- Lajakkan raket ke atas selepas
memukul bola.

57
AKTIVITI / LATIH TUBI 1
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y
2. Kumpulan X berada di sebelah kiri
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kanan gelanggang.
3. X memukul bola ke arah kumpulan
Y, selepas bola melantun Y akan
menangkap dan melambung
semula bola ke arah X. Dilakukan
secara berterusan.
4. Selepas beberapa ulangan, kumpulan
X pula akan melambung bola
manakala kumpulan Y memukul

Tenis

Tenis
2.

AKTIVITI / LATIH TUBI 2


1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y
2. Kumpulan X berada di sebelah kiri
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kanan gelanggang.
3. X memukul bola menyilang ke arah
kumpulan Y dengan menggunakan
pukulan kilas/backhand. Kedua-dua
pemain berbalas-balas pukulan
sehingga bola mati. Pemain lain akan
mengambil giliran pula.

58
5.4 PUKULAN VOLI HADAPAN/FOREHAND VOLI
1. Voli ialah apabila seseorang pemain
memukul bola sebelum ianya
melantun di gelanggang.
Pemain selalunya melakukan voli
semasa berada di bahagian hadapan
gelanggang.

Eastern
Forehand

Cekak Eastern Forehand untuk voli


hadapan/ forehand .
- Kedudukan X dipanel 3
Cekak Eastern Backhand pula
digunakan untuk backhand volley.
- Kedudukan X dipanel 1
Eastern
Backhand

3. Kedudukan bersedia.
Langkah-langkah untuk melakukan
voli hadapan.
1. Bermula dengan kedudukan
persediaan.
Lutut dibengkokkan.
Badan direndahkan.
Raket di hadapan dan bersudut
ke atas.
Tangan kiri memegang leher
raket.
2. Bergerak pantas untuk
menjangkau bola.
Pusingkan badan, bahu kiri
menghadap ke jaring.
Berat badan berada di kaki
kanan.
3. Bersedia dengan kedudukan
selepas pusingkan (kilaskan)
badan untuk menekan/
menampar bola.
4. Lajakkan yang pendek sahaja
dan di dalam kawalan.

59

Tenis
4. PUKULAN KILAS/ BACKHAND VOLI

60

5. Langkah-langkah untuk melakukan


voli kilas.
1. Bermula dengan kedudukan
persediaan.
Bergerak pantas untuk
menjangkau bola.
2. Pusingkan (kilaskan) badan,
bahu kanan menghadap ke
jaring.
Berat badan berada di kaki kiri.
3. Langkahkan kaki kanan
ke hadapan, serentak dengan
itu tamparkan raket kepada
bola.
4. Lajakkan yang pendek dan
dalam kawalan mengikut arah
bola.
Nota Guru
Pertimbangan-pertimbangan.
- Kurangkan hayunan raket ke
belakang.
- Kunci pergelangan tangan.
- Kepala raket sentiasa
menghadap ke atas.

Tenis
AKTIVITI / LATIH TUBI 1
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y
2. Kumpulan X berada di sebelah kanan
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kiri gelanggang.
3. Tanpa menggunakan raket Y1
melambungkan bola ke arah
kumpulan X1, X1 melakukan voli ke
Y2. Y2 akan menyambut dan meleret
bola kepada Y1, Y1 melambung
semula ke X2, X2 membuat voli ke Y2.
Y2 meleret semula ke Y1
4. Setelah beberapa ulangan, kumpulan
X melambung manakala kumpulan Y
membuat voli.

AKTIVITI LATIH TUBI 2


1. Seorang pemain bertindak sebagai
pengumpan kepada rakan yang akan
membuat voli.
2. Pemain dikehendaki menyasarkan
bola ke dalam kotak servis sahaja.
3. Pemain yang telah melakukan
voli kembali ke barisan untuk giliran
seterusnya.
4. Tukar pengumpan setiap 2 pusingan \
atau mengikut kesesuaian.

61

Tenis

Tenis

5.5 SERVIS

62

1. Oleh kerana servis adalah pukulan


bagi memulakan permainan, ianya
dianggap sebagai pukulan yang
paling penting di dalam permainan
tenis.
- Untuk pemain baru boleh
menggunakan cekak
Eastern Forehand, manakala
cekak Continental pula untuk
pemain-pemain yang telah
mahir.
2.

3. Langkah-langkah untuk melakukan


servis.
1. Kaki dibuka seluas bahu.
Kaki hadapan berkedudukan
lebih kurang 45/60 dengan
garisan belakang.
Bola dipegang dengan
menggunakan hujung jari.
2. Bawa raket ke belakang,
naik ke atas kemudian bawa
raket tersebut ke belakang
badan, serentak dengan itu
toss bola ke udara.
3. Apabila raket dibawa ke atas,
melepasi paras kepala, pukul
bola pada paras ketinggian
yang boleh dicapai raket.

4. Selepas membuat pukulan,


ikut lajak.
(Lajak raket adalah ke bawah,
sebelah kiri)
Pemindahan berat badan turut
berlaku daripada kaki belakang
ke kaki hadapan.
Selepas servis, kembali
kedudukan bersedia.
Eastern

Continental

Nota Guru
Pertimbangan-pertimbangan.
- Tangan yang melakukan toss
hendaklah lurus.
- Bola dilambung ke hadapan
sedikit daripada badan.
- Kaki hadapan hendaklah berada
kira-kira 10cm dari garisan
belakang.
- Prinsip hayunan hayun ke
belakang (satu pusingan dari
bawah belakang kontek
bola).
- Bawa kaki belakang ke hadapan
untuk mendapatkan imbangan
badan.
- Semasa hayunan ke hadapan,
siku dibawa kedepan diikuti
pergelangan tangan dan keduadua kaki lurus.
- Gunakan pinggang, membantu
dalam memusingkan badan.

63

Tenis
AKTIVITI LATIH TUBI 1
1. Sebagai permulaan murid boleh
melakukan servis ke pagar.
2. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y dan bergilir
melakukan servis ke arah satu sama
lain.

AKTIVITI LATIH TUBI 2

64

1. Murid dibahagikan kepada dua


kumpulan. Kumpulan pertama akan
melakukan servis sementara
kumpulan kedua membantu.
2. Kumpulan yang membuat servis akan
melakukan servis bermula dari garisan
servis, sekiranya berjaya murid akan
berundur satu langkah ke belakang
dan membuat servis dari kedudukan
tersebut.
3. Murid akan melakukan beberapa
kali servis sehingga sampai ke garisan
belakang/baseline sebelum bertukar
tempat dengan kumpulan kedua.
AKTIVITI LATIH TUBI 3
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan.
2. Murid akan cuba melakukan servis ke
kotak servis dihadapannya.
3. Apabila servisnya masuk, barulah
beliau boleh bergerak ke gelanggang
sebelah.
4. Kumpulan yang semua ahli dapat
melakukan servis dahulu dikira
pemenang.

Tenis
5.6

LOB

1. Pukulan lambung/lob biasanya


digunakan
sebagai
pukulan
pertahanan bagi menjauhkan pihak
lawan dari jaring. Walaupun ia
adalah sama seperti pukulan bawah
yang biasa, pukulan lambung/lob
dilakukan dengan permukaan raket
yang terbuka, kurang hayunan
belakang, lebih kepada pergerakan
mengangkat dan menggunakan
kekuatan yang kurang.
Gunakan cekak Eastern Forehand.
- Kedudukan X di panel 3 untuk
forehand lob atau cekak
Eastern Backhand.
- Kedudukan X di panel 1 untuk
backhand lob.
2.

Eastern Forehand

Eastern Backhand

65

Tenis
3. Langkah-langkah untuk melakukan
lob
1. Pusing ke sisi sambil membawa
raket ke belakang.
2. Serentak dengan perlakuan di
atas bawa sebelah kaki ke
hadapan.
3. Kedudukan raket hendaklah
lebih rendah daripada
kedudukan bola.
4. Pukul bola dari bawah ke atas.

66

Nota Guru
Pertimbangan-pertimbangan.
- Bola dipukul pada
kedudukan di hadapan
badan.
- Pindahkan berat badan
daripada kaki belakang
kepada kaki hadapan.
- Gunakan tangan yang bebas
bagi mengimbangi badan.
- Permukaan raket hendaklah
dibuka semasa melakukan
lob.
AKTIVITI LATIH TUBI 1
1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y
2. Kumpulan X berada di sebelah kanan
gelanggang manakala kumpulan Y
berada di sebelah kiri gelanggang.
3. Tanpa menggunakan raket Y1
melambungkan bola ke arah
kumpulan X1, X1 akan membuat
lob bola ke Y2. Y2 akan menyambut
dan meleretkan bola kepada Y1. Y1
seterusnya akan melambungkan bola
ke kumpulan X2, dan seterusnya

Tenis
AKTIVITI LATIH TUBI 2
1. X1 akan bersedia di hadapan
gelanggang, Y1 akan melambung bola
ke bahagian belakang gelanggang, X
1 akan mengejar bola tersebut
sebelum membuat lob ke gelanggang Y.

67
5.7 SMESH

1. Pemain menggunakan smesh untuk


menghadapi pukulan tinggi/lob
pihak lawan sama ada sebelum
atau selepas bola itu melantun.
Pergerakan untuk smesh adalah
sama seperti pergerakan untuk
melakukan servis tetapi hayunan
raket ke belakang adalah pendek.
- Gunakan cekak Continental.
- Pemain-pemain baru boleh
menggunakan cekak Eastern
forehand
Eastern

Continental

Tenis
2.

68

3. Langkah-langkah untuk melakukan


smash.
1/2. Apabila melihat bola
dimelambung, bergerak
pantas ke hadapan atau ke
belakang supaya
kita berada di bawah bola.
Pusingkan badan ke sisi dan
berdiri dengan berat badan
di kaki kanan
Jarak di antara kaki kanan
dengan kaki kiri kira-kira
seluas bahu
Angkat raket ke kedudukan
belakang kepala, manakala
tangan kiri menunjuk ke arah
bola
3. Pukul bola pada ketinggian
maksimum yang boleh
dicapai ( seperti membuat
servis)
4. Selepas membuat pukulan,
ikut lajak.

Tenis
Nota guru
Pertimbangan-pertimbangan.
- Sebaik sahaja kita
menghayun untuk
memukul bola, biarkan
tangan kiri jatuh
- Lajakan terus pukulan
dengan membawa raket
melepasi sisi kiri badan.
- Pastikan berlakunya
pemindahan berat badan
daripada kaki belakang
kepada kaki hadapan.

AKTIVITI LATIH TUBI 1


1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan. Mengadap secara
berpasangan dalam jarak 4m.
2. Murid dari kumpulan X akan
melambungkan bola kepada Y. Y akan
melakukan smesh terus
3. Setelah beberapa ulangan, tukar
kumpulan Y melambung dan X
melakukan smash.

AKTIVITI LATIH TUBI 2


1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan iaitu X dan Y.
2. Pada awalnya murid X melambungkan
bola ke atas, Y tunggu bola melantun
dan melakukan smesh (bersendirian)
diikuti dengan peserta berikutnya.
3. Aktiviti bertukar dengan Y melambung
manakala X melakukan smash

69

Tenis
AKTIVITI LATIH TUBI 3

Tenis
ISTILAH-ISTILAH PENTING

1. Murid berada di dalam dua kumpulan X


dan Y.
2. Kumpulan Y akan melakukan lob dan
kumpulan X akan melakukan smesh.
Lakukan berulang kali secara rali.
3. Tukar kumpulan X melakukan lob dan
kumpulan Y melakukan smesh.

70

71

Tenis

Tenis

PENGHARGAAN
PANEL PENULIS
Azman bin Ahmad
Mohamad Khusaini bin Hassan
Sajali bin Mohd Subari
Md Yasin bin Mahoon

72

PENGETUA/GURU BESAR/ GURU DAN MURID


Sekolah Sukan Bukit Jalil
SMK Bukit Saujana Port Dickson Negeri Sembilan
BAHAGIAN SUKAN
V. Muraleedharan
Norhamimi binti Othman
Mohd Hamry bin Ismail
Lim Tou Jing
Tn. Hj. Ariffin bin Khairoman

73

Anda mungkin juga menyukai