Anda di halaman 1dari 42

AG31303

KERJA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA

KAJIAN IMPAK SOSIOEKONOMI PELANCONGAN TERHADAP PERLAKUAN JENAYAH


DAN ALAM SEKITAR DI BANDARAYA KOTA KINABALU

PENSYARAH
DR. NOR-INA KANYO

NAMA

NO. MATRIKS

ABDILLA BIN KHAIROL

BA10110002

AHMAD IL YASSIN BIN AZMAN

BA10110010

HILSYABUR BIN HALIM

BA10110127

JEQHLIN MANNORIS BINTI HERMAN

BA10110140

NOORDIN BIN ABU HASSAN

BA10110264

NOOR SALIHA BINTI ABU BAKAR

BA10110260

NORAMSIAH BINTI TANJONG

BA10160506

NORITA ANAK JUBIT

BA10110288

SITI AN-NUR ARSYI BINTI LAJIMIN

BA10160533

SITI NORAIN BINTI KAMARULZAMAN

BA10110397

WELLFIRED THOMAS

BA10110435

ISI KANDUNGAN
ITEM
1.0
PENDAHULUAN
1.1
SOROTAN LITERATUR

MUKA SURAT
1
5

2.0

METODOLOGI
2.1
PERINGKAT KAJIAN AWAL
2.1.1 KAJIAN LITERATUR
2.2
PERINGKAT PENGUMPULAN MAKLUMAT
2.2.1 PENGUMPULAN DATA SEKUNDER
2.2.2 PENGUMPULAN DATA PRIMER
2.3
PERINGKAT ANALISIS KAJIAN
2.4
PERINGKAT CADANGAN
2.5
PERMASALAHAN KAJIAN
2.6
KEPENTINGAN KAJIAN

7
8
8
9
9
9
10
10
11
11

3.0

ANALISIS DAPATAN KAJIAN


12
3.1
LATAR BELAKANG RESPONDEN
12
3.2
DAPATAN OBJEKTIF PERTAMA
13
3.2.1 FAKTOR PEMILIHAN UNTUK BERNIAGA
13
3.2.2 JUMLAH PELANCONG
14
3.2.3 JENIS PERNIAGAAN
15
3.2.4 JENIS PELANCONG
16
3.2.5 MASA KEDATANGAN PELANCONG
16
3.3
DAPATAN OBJEKTIF KEDUA
17
3.3.1 JENAYAH
17
3.3.1.1 PERLAKUAN JENAYAH
17
3.3.1.2 TAHAP KESELAMATAN
18
3.3.1.3 AKTIVITI PELANCONGAN (KESAN KEPADA JENAYAH)
18
3.3.1.4 KEKERAPAN PERLAKUAN JENAYAH
19
3.3.1.5 KEKERAPAN RONDAAN POLIS
20
3.3.2 ALAM SEKITAR
21
3.3.2.1 TAHAP KEBERSIHAN
21
3.3.2.2 AKTIVITI PELANCONGAN (KESAN KEPADA ALAM SEKITAR) 22
3.3.2.3 JENIS PENCEMARAN
23
3.3.2.4 PUNCA PENCEMARAN
23
3.3.2.5 PENYEDIAAN TONG SAMPAH
24
3.3.2.6 PEMANTAUAN KEBERSIHAN
25
3.3.2.7 KEKERAPAN PEMANTAUAN
26
3.4
DAPATAN OBJEKTIF KETIGA
26
3.4.1 JENAYAH
26

3.4.2
4.0

5.0

ALAM SEKITAR

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN


4.1
ANALISIS RESPONDEN
4.2
ANALISIS OBJEKTIF PERTAMA
4.3
ANALISIS OBJEKTIF KEDUA
4.3.1 JENAYAH
4.3.2 ALAM SEKITAR
4.4
ANALISIS OBJEKTIF KETIGA
4.4.1 JENAYAH
4.4.2 ALAM SEKITAR
KESIMPULAN

27
28
28
29
30
30
32
34
34
35
36

RUJUKAN

36

LAMPIRAN

38

1.0

PENDAHULUAN

Alam sekitar menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling Malaysia (1974) adalah ditakrifkan sebagai
faktor- faktor fizikal iaitu tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor biologi dan faktor
sosial yang saling bergantungan antara satu sama lain yang mengelilingi kehidupan manusia.
Kemusnahan alam sekitar adalah dipengaruhi oleh kegiatan industri perlancongan, pernyataan
tersebut luas diperkatakan suatu ketika dahulu. Sebaliknya kini industri perlancongan telah
dilihat sebagai antara aplikasi yang digunapakai untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. Industri perlancongan di
Malaysia dipandang serius bermula sekitar 1970an. Langkah pertama oleh Malaysia adalah
melalui penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia (TDC) pada Ogos 1972. TDC berperanan
dalam kemajuan sektor pelancongan dan rekreasi negara.
Penyediaan

sumber

alam

sekitar

adalah

dominan

sebagai

keterusan

industri

perlancongan. Selain daripada produk perlancongan yang berasaskan barang nyata, barang
tidak nyata seperti budaya dan warisan juga menjadi antara produk yang terangkum (Jurry,
2011). Komuniti yang kreatif dan inovatif dengan kerjasama agensi berkaitan dan sokongan
kerajaan memungkinkan sesuatu sumber sedia ada mampu dibangunkan sebagai produk
perlancongan. Kesedaran komuniti ini menjadi antara pencetus kepada kelestarian penggunaan
sumber alam sekitar disamping pengekalan budaya dan warisan setempat.
Menurut Jamaluddin (2009), kini sektor pelancongan negara giat mempertingkatkan
keupayaan tenaga kerja dalam sektor ini melalui latihan; pembangunan produk pelancongan
seperti mempromosikan Malaysia sebagai destinasi peranginan bukit dan pulau, upacaraupacara bertema dan destinasi membeli-belah. Promosi juga galak dilaksanakan untuk
pelancongan sukan dan rekreasi, pelancongan ekologi, pelancongan pertanian dan program
tinggal di rumah angkat, pelancongan budaya dan warisan, dan pelancongan pendidikan serta
kesihatan (Jamaluddin, 2009). Impak pelancongan data dibahagikan kepada impak positif dan
impak negatif. Pelancongan dapat membentu melindungi alam sekitar, menjaga dan
memulihara aspek warisan budaya dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Bagaimanapun,
pelancongan juga menyumbang kepada impak-impak negative jika dibangunkan tanpa
perancangan yang berkesan dan menyeluruh (Mohamad Zaki,2010).

Pembangunan pelancongan sudah semestinya akan memberikan kesan terhadap alam


sekitar dan juga penduduk tempatan. Pembangunan pelancongan bukan sahaja mengundang
kepada impak negatif malah memberi impak positif. Salah satu impak yang boleh bermafaat
kepada komuniti tempatan adalah perubahan taraf sosioekonomi. Sebelum kemujudan
pembangunan

pelancongan

misalnya

pelancongan

scuba,

penduduk

tempatan

hanya

menjalankan aktiviti menangkap ikan dan bercucuk tanam sahaja. Setelah kewujudan sektor
pelancongan ramai komuniti tempatan bertukar pekerjaan dengan mencuburi sektor ekonomi
yang lebih baik khususnya dalam sektor pelancongan sebagai pekerja di resort, pemandu
pelancong, boatman dan dive master (Jabil et.al 2012). Sektor pekerjaan di hotel tidak
memerlukan kemahiran dan kelulusan yang tinggi kerana tersedianya latihan sambil bekerja
(B.Pirjevic,1989; Lee Kuok Tiung & Siti Suriani Othman, 2010). Menurut Lee Kuok Tiung & Siti
Suriani Othman (2010), industri pelancongan turut menyumpang kepada impak positi kerana
industri ini adntara industri yang sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan
kapada kerajaan negeri dan seterusnya kepada sumber pendapatan negara.
Kaitan antara perlancongan dan alam sekitar adalah signifikan, adalah tidak mustahil
pengaruh jenayah juga antara aktor yang terlibat. Sekiranya dilihat kesan pelancongan dari
aspek sosial, sampah yang dibuang secara merata- rata yang hanyut ke pantai atau di kawasan
lain akan turut mendatangkan impak negatif kepada sektor perlancongan.Jenayah yang
dimaksudkan adalah jenayah dalam komuniti yang berkitaran antara dua aktor lain iaitu
perlancongan dan alam sekitar iaitu setiap aktor akan mempengaruhi dan dipengaruhi antara
satu sama lain. Penakrifan jenayah adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atas niat
ingin melakukan kesalahan itu yang mengakibatkan kesan kepada manusia, objek dan wilayah
dan si pelaku jenayah akan dikenakan tindakan undang- undang atas kesalahan yang
dilakukan.

PELANCONGAN

JENAYAH

ALAM SEKITAR

Rajah 1: Kitaran tiga faktor


Jenayah mengganggu kuantiti ketibaan pelancong ke dalam negara selain memberikan
imej yang kurang baik terhadap ketenteraman sesuatu destinasi manakala pelancongan
membuka peluang kepada pelaku jenayah atas faktor kurang pengetahuan oleh pelancong
kepada suasana dan situasi tempat dituju. Alam sekitar pula dipengaruhi oleh jenayah
terutamanya aspek sosial dan kualiti alam sekitar. Hal ini melibatkan penghubungan diantara
manusia- manusia dan manusia- alam sekitar. Sebagai contoh, pendekatan seperti

Determinisme digunakan bagi menjelaskan hubungan antara manusia- alam sekitar iaitu
manusia dilihat sebagai superior terhadap alam sekitar.
Manakala hubungan antara alam sekitar dan pelancongan lebih terarah kepada aspek
perancangan, pengurusan dan pemantauan. Dalam menggalakkan pembangunan yang lestari
dua aspek yang diutamakan adalah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar sejajar
dengan kemajuan yang hendak dicapai. Penyusunan institusi yang baik memainkan peranan
penting kepada ketiga- tiga aspek diatas. Penyusunan institusi merujuk kepada delegasi,
pengedaran atau perkongsian kuasa yang berkaitan dengan pertumbuhan pengurusan pembuat
keputusan dan pihak berkuasa pelaksana. Dalam kajian kami ini, ianya melibatkan 4 buah zon.
Zon 1 melibatkan kawasan Wawasan Plaza dan Api-api Centre, Zon 2 meliputi kawasan Centre
Point dan Sinsuran, Zon 3 pula melibatkan kawasan KK Plaza dan Segama. Manakala zon yang
terakhir iaitu Zon 4 pula adalah kawasan Pasar besar Kota Kinabalu, Pasar buah-buahan, Pasar

ikan, dan Kraf tangan. Oleh itu, adakah setiap zon tersebut memiliki jenis sosioekonomi
pelancongan yang berlainan atau sama? Selain itu, timbul juga persoalan iaitu adakah kawasan
tersebut mempunyai tumpuan pelancong yang ramai ataupun kurang?
Tidak dinafikan bahawa, peningkatan terhadap aktiviti sosioekonomi pelancongan
banyak menimbulkan perlakuan jenayah dan memberi kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, di
dalam kawasan kajian kami yang melibatkan empat zon, adakah aktiviti sosioekonomi
pelancongan yang dijalankan di keempat-empat zon tersebut menyebabkan berlakunya jenayah
sama ada banyak atau sedikit? ataupun tiada langsung? Selain itu, di setiap kawasan mengikut
zon tersebut adakah aktiviti sosioekonomi pelancongan yang dijalankan juga memberi impak
atau kesan terhadap alam sekitar ataupun sebaliknya?
Oleh yang demikian, jika di keempat-empat zon tersebut berlakunya jenayah akibat
daripada aktiviti sosioekonomi pelancongan yang dijalankan, maka apakah langkah-langkah
atau cadangan bagi mengurangkan atau meminimakan kadar perlakuan jenayah dikawasan
tersebut berdasarkan perspektif masyarakat? Selain itu, jika di kawasan kajian kami yang telah
dibahagikan mengikut 4 zon tersebut mempunyai impak atau kesan ke atas alam sekitar akibat
daripada aktiviti sosioekonomi pelancongan yang dijalankan, maka apakah cadangan dan
langkah yang boleh diambil menurut pandangan masyarakat. Oleh itu, objektif kajian adalah
seperti berikut;
1. Mengenalpasti aktiviti sosioekonomi pelancongan di kawasan kajian.
2. Meneliti impak aktiviti sosioekonomi pelancongan terhadap perlakuan jenayah dan alam
sekitar di kawasan kajian.
3. Mengenalpasti cadangan dan langkah-langkah dalam mengurangkan perlakuan jenayah
dan alam sekitar kesan daripada aktiviti sosioekonomi pelancongan di kawasan kajian.

1.1

SOROTAN LITERATUR

Menurut Badaruddin et.al (2007), pelancongan melibatkan kegiatan yang dilakukan selama
individu berada atau tinggal di destinasi tersebut seperti membeli-belah dan berinteraksi
dengan masyarakat tempatan serta menggunakan kemudahan yang telah disediakan di
kawasan pelancongan bagi mencapai keperluan mereka (Mazdiah, 2012). Manakala menurut
Macintosh dan Goeldner (2003), telah mentafsirkan pelancongan ialah gabungan fenomena
dan hubungan-hubungan yang wujud daripada interaksi antara pelancong dengan pelancong
lain, menarik dan menerima kedatangan para pelancong ini dan pelawat dengan pelawat yang
lain (Mohamad Zaki, 2010).
Pembangunan pelancongan sudah semestinya akan memberikan kesan terhadap alam
sekitar dan juga penduduk tempatan. Pembangunan pelancongan bukan sahaja mengundang
kepada impak negatif malah memberi impak positif. Salah satu impak yang boleh bermafaat
kepada komuniti tempatan adalah perubahan taraf sosioekonomi. Sebelum kemujudan
pembangunan

pelancongan

misalnya

pelancongan

scuba,

penduduk

tempatan

hanya

menjalankan aktiviti menangkap ikan dan bercucuk tanam sahaja. Setelah kewujudan sektor
pelancongan ramai komuniti tempatan bertukar pekerjaan dengan mencuburi sektor ekonomi
yang lebih baik khususnya dalam sektor pelancongan sebagai pekerja di resort, pemandu
pelancong, boatman dan dive master (Jabil et.al, 2012). Sektor pekerjaan di hotel tidak
memerlukan kemahiran dan kelulusan yang tinggi kerana tersedianya latihan sambil bekerja.
Industri pelancongan turut menyumpang kepada impak positfi kerana industri ini antara industri
yang sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan kapada kerajaan negeri dan
seterusnya kepada sumber pendapatan negara (Lee Kuok Tiung dan Siti Suriani Othman, 2010).
Menurut Gan Kong Meng (2007), jenayah secara umumnya adalah bergantung kepada
dua set norma yang berkaitan dengan perundangan dan juga kod norma yang wujud dalam
sesuatu budaya. Jenayah juga adalah satu masalah moral yang dipandang berat oleh Islam
kerana ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan ketenangan dan kerukunan hidup
masyarakat sejagat (Haron Din, 2003). Manakala menurut Salleh Abas (1998) dalam Gan Kong
Meng (2007) pula, jenayah adalah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh
seseorang dengan niat ingin melakukan sesuatu kesalahan, dan oleh kerana kesalahan yang

dilakukannya tersebut seseorang itu boleh dihukum dengan balasan yang setimpal kerana
melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang.
Menurut Nor-Ina dan Norizan (2007) dalam Jenayah dan Perbandaran: Satu Kajian di

Daerah Timur Laut Pulau Pinang, menyatakan bahawa pelakuan jenayah adalah imapk yang
ketara meningkat bersama-sama dengan perkembangan bandar. Seperti mana yang dinyatakan
oleh Walmsley (1988), yang mana beliau menyatakan bahawa peningkatan masalah jenayah
memiliki hubung kait dengan kepesatan perbandaran. Menurut Mays (1968), masalah jenayah
adalah kategori kehidupan bandar pada masa kini, manakala Mcllwaine (1999), menyatakan
bahawa kadar jenayah meningkat bersama-sama dengan perkembangan pembangunan
disebabkan proses perbandaran dan perindustrian (Nor-Ina dan Norizan, 2007).
Bianca et.al, (2012) dalam The Effect of Tourism on Crime in Italy: A Dynamic Panel

Approach yang mana objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti kecenderungan kawasan
pelancongan mempunyai kadar jenayah yang lebih tinggi berbanding kawasan yang bukan
menjadi tumpuan pelancongan dalam jangka masa yang panjang. Kaedah kajian yang
digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan Sistem GMM pada tahun 195 sehingga 2003.
Selain itu, kajian ini juga turut menggunakan kaedah pemerhatian empirikal sama ada jenayah
di Itali dipengaruhi oleh ketibaan pelancong dii kawasan itu. Hasil kajian telah mendapati
bahawa berlakunya hubungan positif antara pelancongan dan jenayah di kawasan pelancongan.
Penemuan juga mendapati bahawa pelancongan dan jenayah juga berkait dengan perbandaran
yang pesat di pusat bandar. suasana bandar yang sesak akan memberi peluang yang tinggi
terhadap penjenayah untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Klaus de Albuqerque dan Jerome McElroy (1999), dalam Tourism and Crime in The

Caribbean, Annals of Tourism Research pelancongan dan jenayah yang sering berlaku di
Caribbean khususnya jenayah keganasan dan juga jenayah harta benda. Berdasarkan analisis
data yang diambil pada tahun 1989 hingga 1993 mendapati bahawa corak jenayah yang
berlaku adalah tinggi dalam kalangan pelancong. Analisis kajian mendapati bahawa kebanyakan
penduduk dan pelancong tempatan telah menjadi mangsa jenayah keganasan, manakala
pelancong luar negara pula telah menjadi mangsa jenayah harta benda. Masalah jenayah ini
cenderung berlaku di kawasan tumpuan pelancong di Caribbean. Kesimpulannya, kajian ini
telah mencadangakan beberapa langkah untuk mengatasi jenayah yang berlaku di kawasan

tersebut. antara langkah yang dicadangkan untuk mencegah jenayah ialah pengawasan melalui
kamera litar tertutup, mengunci pejabat, memberi peringatan orang awam tentang keselamatan
melalui iklan, kempen, media dan juga pendidikan di sekolah.
Joseph E. Mbaiwa (2003), dalam The Socioeconomic and Environmental Impacts of

Tourism Development on The Okavango Delta, North-Western Bostwana menyatakan Delta


Okavango merupakan salah satu daripada kawasan yang terkemuka sebagai kawasan
pelancongan di Bostwana khususnya kaya dengan sumber hidupan lair serta mempunyai
kawasan pelancongan yang cantik dan indah. Aktiviti pelancongan yang berlaku di Delta
Okavango akhirnya telah berkembang maju setelah sekian lama menjadi destinasi pelancongan.
Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, kajian mendapati bahawa pelbagai kemudahan telah
dibangunkan di kawasan tersebut, antaranya ialah hotel, pusat hiburan, lapangan terbang,
kedai runcit, aktiviti perniagaan yang besar serta menjual pelbagai barangan. Di samping itu
juga, jalan raya juga telah ditar untuk memudahkan para pengunjung sampai ke destinasi
pelancongan tersebut. Aktivti pelancongan juga telah mewujudkan peluang pekerjaan kepada
penduduk di sekitar Bostwana. Hasil ananlisis mendapati walaupun sosio-ekonomi pelancongan
memberikan positif, namun aktiviti pelancongan turut menimbulkan kesan negatif terhadap
alam sekitar. Contohnya berlaku kemusnahan ekologi, pencemaran bunyi dan pengurusan sisa
pepejal yang kurang dipertimbangkan di kawasan Delta. Hal ini terbukti apabila terdapat
timbunan sampah sarap seperti beg plastic, kertas dan botol di sepanjang jalan dan di tapak
perkhemahan Delta Okavango. Kesimpulannya, kajian telah mengemukakan beberapa
cadangan untuk mengatasi masalah alam sekitar yang berlaku iaitu mewujudkan dasar,
pelaksanaan dan pemantauan seterusnya melibatkan penyertaan orang awam untuk
memastikan kemampanan pelancongan di Delta Okavango.
2.0

METODOLOGI

Kajian terhadap Impak Sosioekonomi Pelancongan Terhadap Perlakuan Jenayah dan Alam
Sekitar di Bandar raya Kota Kinabalu, Sabah telah menggariskan beberapa metodologi kajian
yang digunakan bagi memenuhi matlamat kajian. Secara keseluruhan, kajian ini melalui lima
peringkat utama iaitu kajian awalan, kajian literatur, peringkat pengumpulan maklumat,
peringkat analisis dan peringkat cadangan.

Golongan sasaran dalam kajian ini adalah terdiri daripada penduduk Kota Kinabalu yang
menjalankan aktiviti perniagaan berkaitan pelancongan di empat buah zon lokasi yang telah
dikenalpasti iaitu Zon 1 (Wawasan Plaza dan Api-api Centre), Zon 2 (Centre Point dan
Sinsuran), Zon 3 (KK Plaza dan Segama) dan Zon 4 (Pasar besar Kota Kinabalu, Pasar buahbuahan, Pasar ikan, dan Pasar Kraf tangan). Sampel dipilih secara rawak mudah. Sebanyak 40
orang responden diperlukan bagi kajian ini, setiap zon diperuntukkan seramai 10 orang
responden.

Gambar 1
2.1

kawasan kajian

Peringkat Kajian Awalan

Peringkat ini melibatkan pemahaman asas untuk tajuk kajian, mengenalpasti isu-isu dan
masalah berkaitan bidang yang dikajo, memilih kawasan kes kajian, membentuk tujuan dan
objektif kajian, merangka dan merumuskan skop dan menentukan metodologi kajian.
2.1.1 Kajian Literatur
Kajian literature dijalankan adalah untuk member gambaran dan pemahaman asas, bidang dan
skop penyelidikan dari sudut teori, emperikal dan praktis bagi memandu peringkat analisis
penyelidikan. Perbincangan di peringkat ini dipecahkan kepada tiga komponen utama iaitu:1. Literatur berkaitan aktiviti sosioekonomi pelancongan yang terhasil.
2. Berasaskan kajian literatur, mengenalpasti impak aktiviti sosioekonomi pelancongan
terhadap pelakuan jenayah dan alam sekitar

3. Literatur

berkaitan

cadangan

dan

langkah-langkah

yang

dicadangkan

untuk

mengurangkan pelakuan jenayah dan impak kepada alam sekitar hasil daripada aktiviti
sosioekonomi pelancongan.
Kajian literatur yang dijalankan hasil daripada pengkajian penyelidik-penyelidik terdahulu,
jurnal, kertas-kertas kerja, dokumen dan sebagainya.
2.2

Peringkat Pengumpulan Maklumat

2.2.1 Pengumpulan Data Sekunder


Pengumpulan data sekunder daripada kajian ke perpustakaan. Kajian ke perpustakaan yang
dilakukan adalah untuk mencari maklumat ilmiah berkaitan pelancongan dan perkaitannya
terhadap pelakuan jenayah dan alam sekitar melalui buku-buku ilmiah dan jurnal. Kajian
pemerhatian turut dilakukan. Pemerhatian terhadap aktiviti sosioekonomi pelancongan di
Bandaraya Kota Kinabalu.
Kaedah pengumpulan data diperoleh melalui kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan
turut dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data diperoleh daripada rujukan ilmiah
seperti jurnal dan internet yang berkaitan dengan isu kajian kami. Selain itu juga, rujukan
terhadap kajian lepas turut dijalankan sebagai sokongan terhadap kajian yang kami jalankan.
Kajian

pemerhatian

pula

dilakukan

dengan

memerhati

apakah

aktiviti

sosioekonomi

pelancongan di Bandaraya Kota Kinabalu. Pemerhatian ini berfungsi agar pengkaji mengetahui
bagaimanakah keadaan sebenar kawasan kajian sebelum melakukan kajian yang sebenar.
2.2.2 Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer menggunakan borang soal selidik yang melibatkan responden
tertentu

khususnya berkaitan

dengan

maklumat responden

seperti

jenis

perniagaan

pelancongan, tempoh perniagaan, persepsi terhadap kesan pelakuan jenayah, impak kepada
alam sekitar dan cadangan dalam mengurangkan kesan ini daripada aktiviti sosioekonomi
pelancongan.
Borang soal selidik diedarkan kepada peniaga sebagai responden kajian mengikut zon
lokasi. Bilangan responden yang terlibat sebanyak 40 orang berdasarkan pembahagian lokasi

yang telah ditentukan. Borang ini terbahagi kepada lima bahagian yang perlu dilengkapkan.
Bahagian A merupakan latar belakang responden yang merangkumi lokasi, jantina, umur,
bangsa, tahap pendidikan, dan jumlah pendapatan responden. Bahagian B adalah mengenai
sosioekonomi pelancongan. Bahagian C merujuk kepada impak aktiviti sosioekonomi
pelancongan terhadap perlakuan jenayah. Sementara bahagian D adalah impak aktiviti
sosioekonomi pelancongan terhadap alam sekitar. Bahagian E pula merupakan cadangan
langkah mengurangkan perlakuan jenayah dan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian.
Kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan rawak mudah. Dalam kajian ini,
sample dipilih berdasarkan beberapa lokasi terpilih mengikut zon.
2.3

Peringkat Analisis Kajian

Bersesuaian dengan skop dan maklumat yang dikumpulkan, analisis kajian menghasilkan data
kuantitatif dalam bentuk statistic diskriptif (frekuensi dan peratusan) dengan menggunakan
perisian SPSS (Statistic Program For Social Science) bagi menganalisis kajian soal-selidik.
Analisis data secara kualitatif adalah menggunakan kaedah deskriptif di mana maklumat yang
diperoleh tidak dapat dijelaskan secara numeric. Penerangan akan dilakukan terhadap
cadangan langkah mengurangkan perlakuan jenayah dan juga pencemaran alam sekitar di
kawasan kajian. Sementara analisis data secara kuantitatif pula menggunakan perisian SPSS
untuk membuat analisis terhadap data menerusi borang soal selidik. Analisis SPSS digunakan
untuk melihat keseluruhan impak sosioekonomi di kawasan tarikan pelancong serta
pembahagian mengikut zon terpilih kajian.
Malah, penggunaan Microsoft Office Excell 2007 turut digunakan bagi mendapatkan
rajah jadual statistik data hasil daripada penganalisisan SPSS. Pemaparan rajah graf bar dan
carta pie melalui Microsoft Excell dapat membantu dalam menerangkan hasil data yang telah
dianalisis secara lebih praktikal dan berkesan. Ini bermakna, pengimbangan penggunaan
kedua-dua perisian ini berfungsi dalam menerangkan hasil kajian yang dilakukan.
2.4

Peringkat Cadangan

Cadangan-cadangan dibentuk bagi tujuan meningkatkan lagi sektor pelancongan di bandaraya


Kota Kinabalu, Sabah dalam mengurangkan impak kepada pelakuan jenayah dan alam sekitar.
Selaras dengan tujuan kajian, beberapa cadangan penyelesaian diperlukan bagi mengambil kira

kaedah perancangan pembangunan sosioekonomi pelancongan yang lebih terancang dan


mampan.
2.5

Permasalahan Kajian

Dalam menjalankan kajian ini, terdapat beberapa kekangan yang dihadapi. Antaranya adalah
masalah komunikasi. Hal ini kerana, walaupun kebanyakan responden yang terlibat tahu akan
berbahasa melayu, namun tahap penggunaan tatabahasa serta cara berkomunikasi dalam
bahasa melayu adalah pada tahap yang memuaskan. Ada di antara responden yang kurang
fasih akan penggunaan istilah-istilah mudah yang menyukarkan mereka untuk menjawab
borang soal selidik. Selain itu, ada juga di antara responden yang tidak ingin bekerjasama
kerana mereka boleh dikatakan mempunyai polisis yang berkenaan dengan tidak bergaul atau
bercakap perkara yang melibatkan hal ehwal kedai seperti jumlah pendapatan yang diperolehi,
dan hanya peniaga atau bos sahaja yang dapat memberikan jawapan tersebut.
Selain itu, masalah dalam kajian ini juga dapat diperlihatkan melalui pengambilan
sampel, yang mana ianya hanya menekankan kepada 10 orang responden dalam satu-satu zon.
Hal ini kurang efektif dalam pembuktian kerana ianya sekurang-kurangnya 10% dalam sesuatu
kawasan untuk diambil sebagai responden. Tambahan pula, masa kajian ini dijalankan adalah
pada hari ahad, hari yang ramai pengunjung datang ke gerai mereka menyebabkan mereka
sukar untuk memberikan kerjasama.
2.6

Kepentingan Kajian

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk memberikan kepentingan dari sudut informasi yang mana
ianya akan berguna dalam melihat sama ada pembangunan sektor pelancong memberikan
impak yang secara langsung kepada sektor jenayah dan juga isu pencemaran alam sekitar di
kawasan kajian. Maklumat yang diperolehi juga boleh menjadi sumber rujukan bagi penyelidik
di masa hadapan yang ingin memperluaskan skop kajian ini sendiri.

3.0

ANALISIS DAPATAN KAJIAN

3.1

Latar Belakang Responden.


Bahagian A

Item
Lokasi

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n
5

Peratus
an (%)
50

Bilang
an
0

Peratus
an (%)
0

Bilang
an
0

Peratus
an (%)
0

Bilang
an
0

Peratusa
n (%)
0

Bilang
an
5

Peratus
an (%)
12.5

50

12.5

50

12.5

50

12.5

KK Plaza

50

12.5

Segama

50

12.5

Pasar
Buahbuahan
Pasar
Kraftang
an
Pasar
Besar
Kota
Kinabalu
Pasar
Ikan
(SAFMA)
Jumlah

30

7.5

30

7.5

20

20

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

Lelaki

30

20

30

60

14

35

Perempu
an
Jumlah

70

80

70

40

26

65

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

11.111111
11
0

15.8

18.4

11.111111
11
0

10.5

10.5

22.222222
22
22.222222
22
22.222222
22
0

10.5

18.4

7.9

2.6

11.111111
11
100

5.3

38

100

Api - Api
Centre
Wawasan
Plaza
Centre
Point
Sinsuran

Jantina

Umur
14 - 19

20

22.2

10

20 - 24

30

22.2

20

25 - 29

10

11.1

10

30 - 34

20

11.1

10

35 - 39

20

40 - 44

20

11.1

20

45 - 49

10

50 - 54

11.1

55 dan
ke atas
Jumlah

11.1

10

100

100

10

100

Bangsa

Melayu

10

30

10

Cina

10

2.5

India

Bumipute
ra Sabah
Bumipute
ra
Sarawak
Lain-lain

90

30

10

100

10

100

32

80

30

7.5

Jumlah

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

Tahap Pendidikan
Tidak
bersekol
ah
Sekolah
Rendah
Sekolah
Menenga
h
Diploma

20

20

10

20

20

10

80

70

90

40

28

70

10

10

Ijazah

Lain-lain

10

10

Jumlah

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

Pekerjaan
Peniaga

30

70

40

80

22

55

Pekerja

70

30

30

10

14

35

Penjaja

30

10

10

Jumlah

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

Pendapatan
0 - 1000

33.3

60

40

60

19

48.7

1001 1500
1501 2000
2001 dan
ke atas
Jumlah

33.3

10

20

15.4

33.3

10

10

12.8

30

30

30

23.1

100

10

100

10

100

10

100

39

100

3.2

Dapatan Objektif Pertama

3.2.1 Faktor Pemilihan Untuk Berniaga


Item
Faktor
Pemilihan
Faktor
Kewangan

Zon 1
Bilanga
n
5

Peratusa
n (%)
38.5

Zon 2
Bilanga
n
6

Peratusa
n (%)
50

Zon 3
Bilanga
n
1

Peratusa
n (%)
10

Zon 4
Bilanga
n
4

Peratusa
n (%)
25

Keseluruhan
Bilanga
n
16

Peratusa
n (%)
31.4

Faktor
Kekeluargaa
n
Faktor
Ekonomi
Faktor
Perhubungan
Lain-lain

15.4

16.7

6.25

9.8

38.5

25

60

43.75

21

41.2

8.3

10

25

11.8

7.6

20

5.8

Jumlah

13

100

12

100

10

100

16

100

51

100

70
60
50
40
Faktor Kewangan

30

Faktor Kekeluargaan

20

Faktor Ekonomi

10

Faktor Perhubungan

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Lain-lain

Zon 4

3.2.2 Jumlah Pelancong.


Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Jumlah
Pelancon
g
(sebulan)
0 - 10

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

40

20

20

20

10

25

11 - 20

20

40

40

10

11

27.5

21 - 30

10

10

30

10

15

31 dan ke
atas
Jumlah

30

30

10

60

13

32.5

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

70
60
50
40

0 - 10

30

11 - 20

20

21 - 30

10

31 dan ke atas

0
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

3.2.3 Jenis Perniagaan


Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Jenis
Perniagaan
Barangan

Bilanga
n
6

Peratus
an (%)
60

Bilanga
n
7

Peratusa
n (%)
77.8

Bilanga
n
9

Peratus
an (%)
90

Bilanga
n
4

Peratus
an (%)
40

Makanan

30

11.1

Perkhidmat
an
Jumlah

10

11.1

10

10

100

100

10

100

Keseluruh
an
Bilangan
26

Peratusa
n (%)
66.7

50

23.1

10

10.2

10

100

39

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Barangan
Makanan
Perkhidmatan

Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan


(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

3.2.4 Jenis Pelancong


Item

Zon 1

Jenis
Pelancon
g
Tempata
n
Luar
Negara
Keduaduanya
Jumlah

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

20

30

10

15.4

10

2.5

80

60

90

100

32

82.1

10

100

10

100

10

100

100

39

100

120
100
80
60
40

Tempatan

20

Luar Negara

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Kedua-duanya

Zon 4

3.2.5 Masa Kedatangan Pelancong


Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Masa
Kedatanga
n
Cuti
Sekolah
Perayaan

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

30

61.5

61.5

57.1

27

54

20

38.5

38.5

28.6

16

32

lain-lain

50

14.3

14

Jumlah

10

100

13

100

13

100

14

100

50

100

70
60
50
40
Cuti Sekolah

30

Perayaan

20

lain-lain

10
0
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

3.3

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Dapatan Objektif Kedua

3.3.1 Jenayah
3.3.1.1

Pelakuan Jenayah

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Perlakuan
Jenayah
Ya

Bilanga
n
8

Peratusa
n (%)
80

Bilanga
n
7

Peratusa
n (%)
70

Bilanga
n
8

Peratusa
n (%)
80

Bilanga
n
5

Peratusan
(%)
50

Bilanga
n
28

Peratusa
n (%)
70

Tidak

20

30

20

50

12

30

Jumlah

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

90
80
70
60
50
40

Ya

30

Tidak

20
10
0

Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan


(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

3.3.1.2

Tahap Keselamatan

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Tahap
Keselamata
n
Sangat
Selamat
Selamat

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

10

10

60

20

60

60

50

30

20

50

Kurang
Selamat
Tidak
Selamat
Jumlah

40

30

20

10

10

25

20

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

70
60
50
40

Sangat Selamat

30

Selamat

20

Kurang Selamat

10

Tidak Selamat

0
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

3.3.1.3

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Aktiviti Pelancongan (Kesan kepada Jenayah)

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Aktiviti
Pelanconga
n (Kesan)
kepada
Jenayah
Ya

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

11.1

10

37.5

Tidak

88.9

90

62.5

25

20

75

28

80

Jumlah

100

10

100

100

100

35

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ya
Tidak

Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan


(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

3.3.1.4

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Kekerapan Berlaku Jenayah

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

kekerapa
n Berlaku
Jenayah
Kerap

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusan
(%)

28.6

25

15.4

Kadangkadang
Sangat
Jarang
Tidak
Pernah
Jumlah

14.3

3.8

75

100

100

17

65.4

57.1

15.4

100

100

100

100

26

100

120
100
80
60
Kerap

40

Kadang-kadang

20

Sangat Jarang

Zon 1

3.3.1.5

Zon 2

Zon 3

Tidak Pernah

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Zon 4

Kekerapan Rondaan Polis

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Kekerapa
n
Rondaan
Polis
Kerap

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

50

20

50

40

16

40

Kadangkadang
Sangat
Jarang
Tidak
Pernah
Jumlah

50

60

30

40

18

45

10

20

20

12.5

10

2.5

10

100

10

100

10

100

10

100

40

100

60
50
40
30
Kekerapan pemantauan

20

Kerap

10

Kadang-kadang

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Sangat jarang

Zon 4

3.3.2 Alam Sekitar


3.3.2.1

Tahap kebersihan

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Tahap
Kebersiha
n
Sangat
Puas Hati
Puas Hati

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusan
(%)

11.1

10

20

10.2

66.7

70

20

30

18

46.4

Kurang
Puas Hati
Jumlah

22.2

30

70

50

17

43.5

100

10

100

10

100

10

100

39

100

80
70
60
50
40

Sangat Puas Hati

30

Puas Hati

20

Kurang Puas Hati

10
0
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

3.3.2.2

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Sosioekonomi Pelancongan Memberi Kesan Kepada Alam Sekitar

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Kesan
Kepada
Alam
Sekitar
Ya

Bilanga
n

Peratusan
(%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusan
(%)

22.2

30

30

50

12

32.4

Tidak

77.8

70

70

50

25

67.6

Jumlah

100

10

100

10

100

100

37

100

90

80
70
60
50
40

Ya

30

Tidak

20
10
0
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

3.3.2.3

Jenis Pencemaran

Item
Jenis
Pencemara
n
Pencemara
n Udara
Pencemara
n Air
SampahSarap
Jumlah

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusan
(%)

54.5

70

13

31.7

9.1

20

40

17.1

36.4

30

80

60

21

51.2

11

100

10

100

10

100

10

100

41

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Pencemaran Udara
Pencemaran Air

Zon 1

3.3.2.4

Zon 3

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Zon 2

Zon 4

Punca Pencemaran

Item
Punca
Pencemaran
Pembuangan
sampah/sisa
makanan
Kesedaran
masyarakat
Lemah
penguatkuasa
an DBKK
Kurang
Pemantauan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Sampah-Sarap

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n
3

Peratusa
n (%)
21.4

Bilanga
n
5

Peratusa
n (%)
29.4

Bilanga
n
2

Peratusa
n (%)
10.5

Bilanga
n
5

Peratusa
n (%)
21.8

Bilangan
15

Peratusa
n (%)
20.5

42.9

29.4

42.1

30.4

26

35.6

21.4

11.8

36.9

26.1

18

24.7

14.3

29.4

10.5

21.7

14

19.2

DBKK
Jumlah

14

100

17

100

19

100

23

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

100

73

100

Pembuangan sampah/sisa
makanan
Kesedaran masyarakat

Zon 1

3.3.2.5

Zon 2

Zon 3

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Lemah penguatkuasaan DBKK


Kurang Pemantauan DBKK

Zon 4

Penyediaan Tong Sampah

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Jumlah
Tong
Sampa
h
1-5

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusa
n (%)

50

50

83.3

50

14

58.3

6 - 10

33.3

16.7

50

25

11 dan
ke atas
Jumlah

50

16.7

16.7

100

100

100

100

24

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1-5
6 - 10

Zon 1

3.3.2.6

Zon 2

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)
Zon 3

Zon 4

Pemantauan Kebersihan

Item

Zon 1

Pemantaua
n
Kebersihan
Ya

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

11 dan ke atas

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilanga
n

Peratusa
n (%)

Bilangan

Peratusan
(%)

80

70

25

80

25

65.8

Tidak

20

30

75

20

13

34.2

Jumlah

10

100

10

100

100

10

100

38

100

90
80
70
60
50

40

Ya

30

Tidak

20
10
0

Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan


(%)
(%)
(%)
(%)
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

3.3.2.7

Kekerapan Pemantauan

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Kekerapa
n
pemantau
an
Kerap

Bilang
an

Peratus
an (%)

Bilang
an

Peratus
an (%)

Bilang
an

Peratus
an (%)

Bilang
an

Peratus
an (%)

Bilangan

Peratus
an (%)

20

30

25

50

12

31.6

Kadangkadang
Sangat
jarang
Tidak
Pernah
Jumlah

50

50

25

30

15

39.4

20

20

37.5

20

23.7

10

12.5

5.3

10

100

10

100

100

10

100

38

100

60
50
40

30
Kerap
20

Kadang-kadang

3.4

Zon 2

Zon 3

Peratusan (%)

Peratusan (%)

Peratusan (%)

Peratusan (%)
Zon 1

Bilangan

Tidak Pernah

Bilangan

0
Bilangan

Sangat jarang
Bilangan

10

Zon 4

Dapatan Objektif Ketiga

3.4.1

Jenayah

Item
Cadangan
(Jenayah)
Pemantauan/Rond
aan
Penyediaan
Kemudahan
Kesedaran

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Bilanga
n
6

Peratus
an (%)
75

Bilanga
n
6

Peratus
an (%)
60

Bilanga
n
7

Peratus
an (%)
46.7

Bilanga
n
9

Peratus
an (%)
64.3

Bilanga
n
28

Peratus
an (%)
59.6

25

13.3

28.6

17.0

13.3

4.3

Masyarakat
Pengurusan

40

26.7

7.1

19.1

Jumlah

100

10

100

15

100

14

100

47

100

60
50
40
30
Pemantauan/Rondaan

20

Penyediaan kemudahan

10

Kesedaran Masyarakat

Zon 1

3.4.2

Zon 2

Zon 3

Pengurusan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Zon 4

Alam Sekitar

Item

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Keseluruhan

Cadangan (Alam
Sekitar)
Pemantauan/Rond
aan
Penyediaan
kemudahan
Kesedaran
Masyarakat
Pengurusan

Bilanga
n
4

Peratus
an (%)
44.5

Bilanga
n
2

Peratus
an (%)
28.6

Bilanga
n
0

Peratus
an (%)
0

Bilanga
n
2

Peratus
an (%)
12.5

Bilanga
n
8

Peratus
an (%)
18.6

22.2

42.8

54.5

31.25

16

37.2

14.3

18.2

56.25

12

27.9

33.3

14.3

27.3

16.3

Jumlah

100

100

11

100

16

100

43

100

60
50
40
30
Pemantauan/Rondaan

20

Penyediaan kemudahan

10

Kesedaran Masyarakat

Zon 1

Zon 2

Zon 3

4.0

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN

4.1

Analisis Responden

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Peratusan (%)

Bilangan

Pengurusan

Zon 4

Bagi responden yang telah diberikan boring soal selidik, dari jumlah 40 orang responden, 35%
adalah lelaki manakala 65% adalah responden wanita. Jumlah responden yang terlibat yang
paling ramai adalah dalam lingkungan 40 44 tahun serta 20 24 tahun, masing-masing
menunjukkan sebanyak 18.4% daripada keseluruhan 40 jumlah responden. Sebanyak 32
orang responden yang disoal selidik adalah bumiputera sabah iaitu sebanyak 80% daripada 40
orang responden. Kebanyakan yang disoal selidik adalah lepasan sekolah menengah iaitu
sebanyak 70% atau 28 orang responden. Kebanyakan yang disoal selidik adalah peniaga
kerana kebanyakan kedai yang dikunjung mempunyai polisis yang mana sebarang temu bual
atau boring yang diagihkan haruslah melalui bos atau peniaga itu sendiri. Hal ini dapat
dibuktikan iaitu sebanyak 55% daripada jumlah keseluruhan responden yang ditemu bual dan
hanya 35% pekerja, selebihnya adalah 4 orang penjaja kecil-kecilan. Bagi melihat impak
pelancongan berdasarkan lokasi, ianya menunjukkan bahawa 48.7% adalah berpendapatan
dalam lingkungan RM1000 ke bawah, dan hanya sebanyak 23.1% bagi yang berpendapatan
melebihi 2001 ke atas.

4.2

Analisis Objektif Pertama

Bagi melihat kepada jenis perniagaan, kesemua zon yang terlibat menunjukkan bahawa
perniagaan yang berasaskan barangan seperti kraf tangan, cenderahati dan alatan teknologi
mempunyai angka yang paling tinggi kecuali zon 4, secara keseluruhannya adalah sebanyak
66.7%. jika ianya mengikut zon, zon 1 (60%), zon 2 (77.8%), zon 3 (90%) dan zon 4 (40%).
Zon 4 hanya melibatkan barangan berasaskan makanan dan minuman yang mendominasi iaitu
sebanyak 50%. Hal ini kerana, zon 4 merangkumi empat lokasi yang mana ianya merupakan
kawasan bagi penjualan produk makanan kering dan basah seperti sayur-sayuran, buahbuahan dan produk perikanan serta produk tenusu.
Hasil dapatan kami juga menunjukkan bahawa, kebanyakan peniaga yang terlibat
memberikan faktor ekonomi sebagai faktor dalam pemilihan kawasan atau lokasi gerai atau
perniagaan iaitu sebanyak 41.2%. Faktor ekonomi ini berdasarkan sewa serta julah
kedatangan pelancong ke kawasan tersebut. Zon 4 merupakan zon yang mempunyai 43.75%
bagi faktor ekonomi. Hal ini kerana, kewujudan lokasi atau pasar dalam zon 4 itu merupakan
satu tarikan pelancong khususnya Pasar Kraf Tangan Kota Kinabalu serta Pasar Buah-buahan.
Hal ini kerana, kedua-dua lokasi ini memberikan satu identiti atau kenangan kepada para
pelancong yang melancong ke Sabah. Namun begitu, min yang tertinggi adalah pada zon 3
iaitu sebanyak 3.6, berbanding zon 4 iaitu hanya sebanyak 2.6. Hal ini kerana, zon 3
mempunyai banyak barisan gerai penjaja di sepanjang laluan. Dan ini memberikan satu
panorama yang seakan-akan Tamu Gaya Street. Faktor pemilihan tempat ini memberikan 0.02
sig dalam kajian ini yang mana menunjukkan bahawa pemboleh ubah ini memberikan padanan
yang sangat sesuai.
Dalam melihat jumlah pelancong yang datang ke setiap zon, zon 4 mempunyai min yang
tertinggi iaitu sebanyak 3.1 berbanding zon yang lain iaitu 2.3 (zon 1), 2.5 (zon 2) dan 2.1
(zon 3). Hal ini kerana, kawasan zon 4 khususnya Pasar kraf Tangan memberikan tarikan yang
tinggi kepada pelancong sehinggakan dalam sebulan sebanyak 60% jumlah pelancong yang
datang melebihi 30 orang pelancong. Walaupun min keseluruhan jumlah pelancong yang
datang adalah sebanyak 2.5 bagi jumlah 31 pelancong ke atas, ianya merupakan jumlah yang
tertinggi iaitu sebanyak 32.5% kedatangan dalam sebulan. Namun begitu kesignifikan bagi
pemboleh ubah ini hanyalah .30 sahaja.

Waktu kedatangan pelancong yang paling ramai adalah pada waktu cuti sekolah iaitu
pada bulan November/Disember iaitu sebanyak 54% secara keseluruhan (min 1.5, sig .20).
bagi memperlihatkan mengikut zon, kebanyakan zon memberikan jawapan yang sama iaitu
sebanyak 61.5% (zon 2 dan zon 3; min 1.3 dan 1.4) dan 57.1% (zon 4; min 1.4). Hal ini dapat
disokong apabila jenis pelancong yang datang ke setiap zon ialah pelancong luar negara dan
pelancong tempatan iaitu sebanyak 80% (zon 1; min 2.8), 60% (zon 2; min 2.5), 90% (zon 3;
min 2.8) dan 100% (zon 4; min 3); secara keseluruhannya adalah sebanyak 82% (min 2.8, sig
0.39). Disebabkan jumlah pelancong yang ramai adalah melibatkan kedua-dua (Pelancong luar
negara dan Pelancong tempatan), sudah semestinya ianya akan menyebabkan pelancongan
melonjak naik pada waktu cuti sekolah. Kesemua data yang diperolehi ini adalah berdasarkan
premis perniagaan yang baru dibuka iaitu antara 1-5 tahun (69.2%) dan ada jugak yang
diperolehi dari kedai yang telah lama beroperasi, yakni melebihi 20 tahun iaitu sebanyak
(15.4%).
Kesimpulannya, aktiviti sosioekonomi pelancongan di kawasan kajian adalah dipengauhi
dengan faktor kedatangan pelancong serta waktu kedatangan pelancong. Selain itu, faktor
kedudukan kawasan juga memberikan perbezaan dari segi kedatangan pelancong walaupun
pelancong yang datang melibatkan pelancong luar negara dan pelancong tempatan.
4.3
4.3.1

Analisis Objektif Kedua


Jenayah

Dalam melihat impak jenayah dalam pelancongan, ianya akan melibatkan beberapa faktor
seperti perlakuan jenayah, tahap keselamatan, kesan terhadap perlakuan pelancongan,
kekerapan perlakuan jenayah dan kekerapan rondaan polis.
Dalam melihat dari aspek perlakuan jenayah, ianya melibatkan respon dari responden
yang melihat sama ada lokasi tersebut pernah berlaku kes jenayah atau tidak. Kesemuanya
memberikan jawapan yang menunjukkan bahawa sememangnya perlakuan jenayah berlaku
mengikut zon melainkan zon 4 yang mana perlakuan jenayah adalah neutral kerana 50%
mengatakan sememangnya berlaku jenayah dan selebihnya mengatakan tidak. Berbanding zon
yang lain, ianya menunjukkan bahawa perlakuan jenayah memang berlaku iaitu sebanyak 80%
(zon 1; min 1.2), 70% (zon 2; min 1.3), dan 80% (zon 3; min 1.2). namun begitu, bagi

keseluruhan

kawasan

kajian

ianya

menyatakan

bahawa

70%

mengatakan

bahawa

sememangnya perlakuan jenayah berlaku di lokasi tersebut iaitu sebanyak 70% (min 1.3).
Antara kegiatan jenayah yang dimaksudkan adalah kebanyakannya adalah melibatkan kes
kecurian, iaitu kes curi di gerai, dan juga kes penyeluk saku. Jika ianya melibatkan jenayah
berat seperti pembunuhan sememangnya tidak berlaku di kawasan kajian. Namun begitu, kes
ragut pernah berlaku di kawasan zon 3 (segama), menurut jawapan yang diberikan oleh
responden di segama. Namun begitu, secara keseluruhannya, kes kecurian merupakan kes
yang kerap kali berlaku di kawasan kajian.
Walaupun kes kecurian atau kes penyeluk saku sering berlaku, keseluruhan bagi tahap
keselamatan adalah pada tahap yang selamat iaitu 50% (min 2.2). Namun begitu, zon 4
memberikan respon iaitu sebanyak 60% mengatakan bahawa ianya pada tahap yang sangat
selamat. Hal ini kerana, kebanyakan kes yang melibatkan kecurian adalah dalam golongan
pendatang asing tanpa izin yang sering kali dikaitkan dengan penduduk yang berasal dari
Filipina. Secara kebetulan, bagi zon 4 hampir kesemua responden yang disoal selidik adalah
dari Filipina namun telah menjadi warganegara Malaysia. Ini juga mungkin menjadi faktor
kenapa kawasan zon 4 menjadi lokasi yang sangat selamat bagi para peniaga di kawasan
tersebut. Manakala zon yang lain memberikan respon bahawa tahap keselamatan adalah pada
tahap yang selamat iaitu sebanyak 60% (zon 1; min 2.4), 60% (zon 2; min 2.2) dan 50% (zon
3; min 2.5). Namun begitu, ada responden yang memberikan jawapan bahawa zon 3 adalah
tidak selamat walau dalam jumlah yang kecil iaitu sebanyak 20%, ianya dikaitkan dengan kes
ragut yang berlaku walau kekerapan perlakuan jenaya tersebut dalam anggaran 3 kali sebulan.
Bagi melihat kekerapan perlakuan jenayah, ianya memberikan jawapan dalam aspek
yang positif, yakni 57.1% mengatakan bahawa perlakuan jenayah tidak pernah berlaku di
kawasan zon 1. Hal ini mungkin disebabkan kawasan yang terkawal khususnya kawasan ApiApi Centre (khususnya kawasan perumahan) mempunyai pengawal yang sentiasa bertugas.
Namun begitu, sebanyak 75% mengatakan bahawa perlakuan jenayah adalah sangat jarang
berlaku di zon 2, zon 3 dan 4 masing-masing adalah 100%. Hal ini mungkin disebabkan ada di
sesetengah kawasan yang mana rondaan polis adalah kerap iaitu sebanyak 50% (zon 1 dan
zon 3) dan 40% (zon 4). Walaupun begitu, ianya melihat juga kepada aspek demografi yakni
kemasukan dan aliran perjalanan penduduk di lokasi kajian. Khususnya di kawasan zon 2 iaitu
Sinsuran, walaupun rondaan polis adalah kadang-kadang (60%) iaitu hanya 2-3 kali seminggu,

namun perlakuan jenayah adalah sangat jarang iaitu 75%. Hal ini mungkin disebabkan jumlah
penduduk tempatan yang ramai dikawasan tersebut menyukarkan aktivit jenayah untuk
berlaku.
Akan tetapi, 80% responden bersetuju bahawa pelancongan tidak memberikan impak
kepada perlakuan jenayah. Yang mana zon 1 (88.9%), zon 2 (90%), zon 3 (62.5%) dan zon 4
(75%) bersetuju bahawa aktiviti pelancongan tidak dipengaruhi dan mempengaruhi perlakuan
jenayah di kawasan kajian. Walupun begitu, ada responden yang bersetuju khususnya di
kawasan zon 4 (pasar Kraf Tangan) menyatakan bahawa kes kecurian berlaku apabila ada
pelancong khususnya dalam kumpulan yang ramai menyebabkan kes kecurian. Namun kes
tersebut tidak melibatkan pelancong tetapi indidvidu yang menyamar sebagai pelancong dalam
kumpulan pelancong tersebut untuk melakukan perlakuan jenayah.
Kesimpulannya, aktitivit pelancongan tidak memberikan kesan secara langsung kepada
perlakuan jenayah dan juga perlakuan jenayah tidak merosotkan aktiviti pelancongan di
kawasan kajian. Ianya juga melihat kepada demografi tempat serta jumlah penduduk dalam
kawasan kajian yang boleh mempengaruhi perlakuan jenayah serta kestrategikan kawasan
tersebut.
4.3.2

Alam Sekitar

Dalam melihat dalam aspek alam sekitar, sudah tentu ianya akan melibatkan pencemaran yang
mana dipengaruhi oleh pelancongan. Terdapat beberapa aspek yang dilihat dalam aspek alam
sekitar ini seperti tahap kebersihan, aktiviti pelancongan yang memberikan kesan kepada alam
sekitar, jenis pencemaran yang berlaku, punca berlakunya pencemaran, jumlah tong sampah
serta pemantauan kebersihan di lokasi kajian.
Pertama sekali adalah tahap kebersihan. Walaupun keseluruhan tahap kebersihan di
lokasi kajian menunjukkan bahawa 46.2% bersetuju bahawa kebersihan adalah pada tahap
yang memuaskan, namun begitu ianya hanya pada zon 1 dan 2 masing-masing sebanyak
66.7% dan 70%. Hal ini kerana, ianya melibatkan kompleks membeli belah yang mempunyai
sistem pembersihan yang tersendiri. Berbanding di zon 3 dan 4 ianya menunjukkan bahawa
tahap kebersihan adalah pada tahap yang mengecewakan iaitu sebanyak 70% dan 50%. Hal ini

kerana, lokasi kajian yang melibatkan komplak membeli-belah hanyalah KK Plaza, manakala
selebihnya adalah pasar, khususnya di kawasan zon 4.
Walaupun ianya sedemikian rupa, 67.6% bersetuju bahawa aktiviti pelancongan tidak
memberikan kesan yang signifikan dalam isu kebersihan di kawasan kajian, masing-masing
menunjukkan 77.8% (zon 1), 70% (zon 2 dan 3) dan 50% (zon 4). Ini kerana, kebanyakan
responden memberikan jawapan bahawa pencemaran yang berlaku adalah disebabkan oleh
penduduk tempatan khususnya masyarakat setempat yang menyebabkan kawasan tersebut
tercemar. Ini dapat dilihat dalam jenis pencemaran, 51.2% menunjukkan bahawa isu sampahsarap menjadi isu utama dalam pengenalpastian jenis pencemaran yang berlaku. Khususnya di
kawasan zon 3 dan 4 (80% dan 60%). Bagi zon 1 dan 2, pencemaran udara menjadi faktor
utama iaitu sebanyak 54.5% dan 70%. Hal ini mungkin disebabkan kerana kawasan Api-Api
serta kawasan Sinsuran yang terbuka dan dekat dengan jalan raya utama di Bandaraya Kota
Kinabalu yang menyebabkan pencemaran udara isu utama berbanding zon yang lain. Ini juga
disebabkan sistem pembersihan tersendiri yang menyebabkan isu pencemaran berkaitan
sampah adalah dalam jumlah yang minimum.
Hal ini disokong kuat apabila sebanyak 35.6% (min 1.8) yang melibatkan masyarakat
itu sendiri yang bertanggungjawab dalam pencemaran yang berlaku. Zon 1 menunjukkan
sebanyak 42.9%, zon 2 sebanyak 29.4%, zon 3 sebanyak 42.2% dan 30.4% di zon 4. Ini
menunjukkan bahawa masyarakat setempat yang seharusnya bertanggungjawab dalam
pencemaran yang berlaku khususnya yang melibatkan sampah sarap. Namun begitu, ianya juga
melibatkan faktor yang lain seperti penyediaan tong sampah. Walaupun secara keseluruhan
sebanyak 71.1% menyatakan bahawa tong sampah memang disediakan, namun jumlah yang
sedia ada hanyalah dalam jumlah yang mnimum iaitu 1 5 tong sampah iaitu sebanyak
58.3%. ada di antara responden yang menyatakan bahawa, tong sampah yang disediakan
dahulu telah dicabut oleh pihak berkuasa khususnya di kawasan zon 3 (Segama). Hal ini
menunjukkan bahawa penyediaan tong sampah kecil adalah sangat mengecewakan.
Kebanyakan tong sampah besar yang sedia ada tidak mencukupi, tambahan pula ianya hanya
untuk peniaga berhampiran namun bukan kepada pengunjung.
Yang menghairankan lagi, apabila isu pencemaran yang melibatkan sampah sarap ini
sering kali kedengaran, pemantauan juga ada dilakukan yang mana ianya menunjukkan

sebanyak 65.8% keseluruhan; zon 1 (80%), zon 2 (70%), zon 3 (25%) dan zon 4 (80%).
Namun begitu ianya seperti tiada tindakan yang diambil. Walaupun terdapat pekerja DBKK yang
membersihkan lokasi di kawasan kajian, namun bukan semuanya yang terlibat dan hanya
dilakukan pada waktu pagi sahaja menurut kenyataan responden yang disoal selidik. Mungkin
ianya disebabkan pemantauan kebersihan yang kadang-kadang sahaja dilakukan iaitu dalam 23 kali sebulan yang diwakili sebanyak 39.5%. mungkin juga ianya disebabkan kedudukan
tempat tersebut, sebagai contoh kawasan di zon 4, kekerapan pemantauan kebersihan adalah
kerap iaitu sebanyak 50% kerana kawasan tersebut adalah kawasan pasar dan harus ditinjau,
berbanding di zon 1 dan 2 (20% dan 30%) yang mana ianya mempunyai pekerja kebersihan
tersendiri. Namun begitu, di kawasan zon 3 menyatakan bahawa pemantauan kebersihan
adalah sangat jarang (37.5%) kerana ada responden yang menyatakan bahawa tong sampah
tidak dibersihkan pada hari ahad, dan juga ada responden yang menyatakan bahawa pekerja
kebersihan mempunyai sifat malas dalam perlaksanaan pekerjaannya.
Kesimpulannya, dalam melihat aspek alam sekitar, ianya menunjukkan bahawa aktiviti
pelancongan tidak memberikan kesan yang signifikan dalam isu pencemaran alam sekitar.
Namun ianya mempunyai faktor yang lain seperti kekerapan pemantauan serta kesedaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan itu sendiri.
4.4

Analisis Objektif Ketiga

Terdapat

empat

komponen

yang

menjadi

pengkategorian

dalam

melihat

cadanga

mengurangkan jenayah iaitu Pemantauan/Rondaan, Penyediaan Kemudahan, Kesedaran


Masyarakat dan Pengurusan. Keempat-empat komponen ini mempunyai pencirian yang
berbeza. Pemantauan/Rondaan ini melibatkan tindakan dari pihak berkuasa seperti Polis dan
DBKK dalam mengambil tindakan. Penyediaan kemudahan pula adalah melibatkan dari aspek
utiliti yang boleh digunakan dan menolong penduduk setempat, Kesedaran Masyarakat pula
adalah sifat kesedaran dan kepekaan terhadap sesuatu isu dan Pengurusan adalah sama seperti
Pemantauan/Rondaan namun ianya hanya akan melibatkan institusi yang lebih kecil seperti
pihak pengurusan kompleks tersebut khususnya.
4.4.1 Jenayah

Dalam melihat aspek jenayah, sebanyak 59.6% memberikan cadangan bahawa pemantauan
atau rondaan pihak polis adalah diperlukan. Bagi penyediaan kemudahan pula ianya adalah
sebanyak 17% sahaja yang mana ianya melibatkan penyediaan pondok polis serta Rakan COP
yang lebih menyeluruh. Selain itu, pemasangan CCTV juga ada dicadangkan. Kesedaran
masyarakat hanya sebanyak 4.3% dan dari aspek pengurusan adalah 19.1%. ini menunjukkan
bahawa kebanyakan masyarakat di lokasi kajian memerlukan tindakan yang drastik dalam
mengurangkan kadar perlakuan jenayah khususnya campurtangan pihak polis. Namun begitu
dari aspek pengurusan pula, ianya di tempat yang kedua tertinggi yang melibatkan
penambahan pengawal keselamatan serta rondaan pengawal keselamatan yang lebih kerap
bagi memastikan kawasan premis dalam keadaan yang lebih aman. Disebabkan keinginan
masyarakat setempat yang menginginkan tindakan yang drastik, maka dari aspek msyarakat
khususnya dalam mengetahui kawasan yang berisiko jenayah serta penggayaan dan
penampilan yang sederhana menjadi satu cadangan yang picisan.
Kesimpulannya, dalam menangani gejala jenayah di kawasan kajian, ianya tetap
memberikan cadangan yang hampir sama walaupun kwasan tersebut adalah berbeza. Ini
menunjukkan bahawa kegiatan jenayah yang berlaku adalah bukan berdasarkan kawasan
semata-mata.
4.4.2 Alam Sekitar
Berbanding dengan cadangan yang berdasarkan jenayah, dari aspek alam sekitar ianya
memberikan perspektif yang berlainan. Walaupun dalam pengkategorian yang sama, namun
pencirian bagi setiap kategori adalah berbeza. Dalam pemberian cadangan yang melibatkan isu
pencemaran alam sekitar, sebanyak 37.21% memberikan cadangan bahawa penyediaan
kemudahan adalah penting seperti penambahan tong sampah. Namun begitu, juka dilihat
mengikut zon, ianya memberikan pandangan yang berbeza. Contohnya di zon 1, sebanyak
44.4% cadangan yang diberikan adalah melibatkan pemantauan dari pihak DBKK. Ini
menunjukkan bahawa kawasan zon 1 mementingkan tindakan yang agak drastik. Berbanding
dari zon 2 dan 3, ianya mementingkan penyediaan kemudahan khususnya penyediaan tong
sampah. Hal ini kerana, mengikut pemerhatian penyediaan tong sampah yakni jumlah tong
sampah di zon 2 (Sinsuran) dan zon 3 (Segama) adalah pada tahap yang mengecewakan. Ini
menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut lebih menyukai sekiranya kemudahan tersebut

disediakan. Berbanding di kawasan zon 4, mereka lebih mengutamakan kesedaran masyarakat


kerana, di sepanjang proses mendapatkan maklumat, kebanyakan masyarakat di tempat itu
menyediakan tong sampah sendiri, membersihkan premis sendiri serta mengadakan gotongroyong dalam membersihkan kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa, setiap zon
mempunyai masalah yang berbeza dan pendekatan yang digunakan juga adalah berbeza.
Kesimpulannya, langkah dan cadangan yang diberikan adalah mengikut masalah yang
ada di kawasan kajian itu sendiri. Dalam bentuk fizikal keempat-empat kawasan kajian itu
sudah menunjukkan perbezaan dan ianya semestinya memberikan cadangan yang berbeza
dalam penyelesaian masalah tersebut.
5.0

KESIMPULAN

Dalam melihat aspek pelancongan, ianya sudah tentu akan melibatkan aktiviti sosioekonomi di
sesuatu kawasan kajian. Terutama sekali sekiranya ianya melibatkan elemen jenayah dan alam
sekitar. Hal ini kerana, pelancongan itu sendiri bukan sahaja mempunyai peranan penting
dalam mempengaruhi perlakuan jenayah dan impak kepada alam sekitar, ia jugak dipengaruhi
oleh kedua-dua elemen ini. Dalam kajian ini, ianya menunjukkan bahawa pelancongan tidak
memberikan kesan kepada perlakuan jenayah dan pencemaran yang berlaku di kawasan kajian.
Ianya melibatkan kesedaran masyarakat itu sendiri. Selain itu, semua pihak harus
bertanggungjawab dalam menjaga keamanan serta kebersihan kawasan tersebut bagi
memastikan kawasan tersebut menjadi sati lokasi yang bersih, aman, selamat dan kondusif bagi
perlaksanaan program yang berunsurkan pelancongan.

RUJUKAN
Bianca Biagi, Maria Giovanna Brandano dan Claudio Detotto, 2012, The Effect of Tourism on

Crime in Italy: A dynamic Panel Approach, Open-Assessment E-Journal, Volume: 4,,


muka surat: 1-27.

Jabil Mapjabil, Mohamad Pirdaus Yusoh, Rosmiza Zainal. 2012. Implikasi sosioekonomi

pembangunan pelancongan penyelaman scuba terhadap komuniti pulau di Malaysia:


satu tinjauan awal. GEOGRAFIA: Malaysian journal of society and space
Jamaluddin Md. Jahi. 2009. Pembangunan Pelancongan dan Impaknya terhadap Persekitaran

Fizikal Pinggir Pantai. Malaysian Journal of Environmental Management 10(2): 71-88


Joseph E. Mbaiwa, 2003, The Sosioeconomic and Environmental Impacts of Tourism

Development on The Okavango Delta, North-Western Bostwana, Journal of Arid


Environments, Volume: 54, Muka surat: 447-467.
Jurry Foo. 2011. Sistem Tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti . Geografia
Online Malaysia Journal of Society and Space
Klaus de Albuqerque dan Jerome McElroy, 1999, Tourism and Crime in The Caribbean, Annals

of Tourism Research, Volume: 26, Muka surat: 968-984.


Lee Kuok Tiong dan Siri Suriani binti Othman. 2010. Pertumbuhan dan pelestarian Industry eko-

pelancongan: Kajian Pulau-pulau peranginan sekitar pantai timur Sabah,

Malaysia.

Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Sains Sosial


Mazdiah binti Musidi. 2012. Kajian pelancongan di Kampung Luanti, Ranau, Sabah. Universiti
Malaysia Sabah:Sekolah Sains Sosial
Mohamad Zaki bin Ahmad, Johan Afendi bin Ibrahim dan Hood Mohd Salleh. 2010. Pelancongan

kesihatan sebagai sumber pendapatan negara: potensi, impak dan cabaran. Negeri
Sembilan; Port Dickson: persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke V (PERKEM V).

LAMPIRAN

PERBINCANGAN SEBELUM TURUN


KE LAPANGAN

TURUN KE LAPANGAN (KUMPULAN B KE


ZON 3 DAN 4)

KUMPULAN A (ZON 1 DAN 2)