Anda di halaman 1dari 11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri
4

More NextBlog

Monday,May31,2010

yongwei93@gmail.com Dashboard SignOut

AboutMe
FaizalRahmat

SumpahanMahsuri

Sudahterlalulama
sayaingin
mewujudkanblogini,
sebuahkompilasi
ceritarakyatdanlegendamelayu
yangtelahsayadengarsejak
kecilhinggakini.Minatsaya
terhadapnyamembawasaya
mencariakarceritasertakajian
secaratidaklangsungmembawa
sayamengenalijatidirisaya
sebagaianakmelayu
Viewmycompleteprofile

BlogArchive
2013(2)
MakamMahsuridanplatyangmenceritakankisahdansumpahannya

2012(1)
2010(9)
October(1)
September(1)

http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

1/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

July(1)
June(5)
May(1)
SumpahanMahsuri

Followers
Jointhissite
withGoogleFriendConnect

Members(96) More

Alreadyamember?Signin

PotretyangmenggambarkanwajahMahsuri

Dikatakan,kisahMahsuriyangsinonimdenganPulauLangkawi,berlakusekitar
pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah III (17781797) dan Sultan
Ziyauddin Mukarram Shah II ibni alMarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal
Azilin Muadzam Shah (17971803) di Kedah, yang mana pada waktu itu, ibu
bapa Mahsuri yang bernama Pandak Mayah dan Endak Alang baru saja
berhijrahkeLangkawidariSelatanThailand,demimencarimasadepanyang
lebihbaik.
Kelahiran Mahsuri itu sendiri disulami dengan keajaiban apabila dikatakan
sebenarnyaPandakMayahdanEndakAlangtidakmempunyaianakwalaupun
telahlamaberkahwin.Namunpadasuatuhari,PandakMayahmenemuikerak
nasiyangmengeluarkanbunyiseakanbayimenangissewaktuberehatsetelah
mengerjakan sawah. Kerak nasi tersebut dicampur sedikit dengan nasi yang
ditanak,danuntukberberapalama,akhirnyaEndakAlanghamil.Dansewaktu
Mahsuri dilahirkan dikatakan padi menguning seakan emas yang berkilauan.
KehadiranMahsuridalamkehidupanpasanganmiskinitumembukapinturezeki
yang luas apabila Pandak Mayah menemui lubuk kemenyan dan juga sarang
burung layanglayang, yang kemudiannya menjualnya kepada pedagang
pedagang Cina dari Pulau Pinang. Sejak dari itu kehidupan tiga beranak itu
berubahdanPandakMayahmuladigelarOrangKayaPandakMayah.
Mahsuri dididik dengan segala nilai seorang gadis melayu sejati, pelajaran
agama yang cukup serta dikatakan juga Mahsuri diajar bersilat demi
mempertahankan diri. Akhirnya Mahsuri membesar sebagai seorang dara
pingitan yang menjadi sebutan dan rebutan kerana sifatnya dan tentunya
kejelitaannya yang dikatakan cukup luar biasa. Kemahsyuran Mahsuri bukan
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

2/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

setakat terbendung di Kampung Mawat dan Mukim Ulu Melakatempat


tinggalnya, malah seluruh Pulau Langkawi. Namun selain dari kemahsyuran
yangdisebutorang,sedikitsebanyakmembuahkanrasairihatiterutamanyadi
kalangan kaum wanita, yang tidak senang melihat kebanyakan lelaki memuji
mujiMahsuri.
Ini termasuklah Datuk Pekerma Jaya Wan Yahya, Penghulu Langkawi iaitu
wakil Sultan Kedah di Langkawi. Dan pastinya mengundang rasa resah yang
meluapluapdariisterinya,WanMahora.RasaamarahmembaraapabilaWan
Mahora mendapat tahu yang suaminya menyimpan hasrat untuk
memperisterikanMahsurisebagaiisterikedua.Namun,WanDarus,adiklelaki
tunggal Wan Yahya juga menyimpan hasrat untuk memperisterikan Mahsuri.
Demi mengelakkan rumah tangganya goyah, memandangkan Wan Yahya
adalah pembesar di pulau itu, Wan Yahya merestui akan niat Wan Darus,
walaupun dalam diam Wan Yahya masih menyimpan keinginan terhadap
Mahsuri.
Majlis perkahwinan berlangsung dengan secara besarbesaran dan penuh
meriah. Wan Mahora menerima Mahsuri sebagai iparnya walau pun jauh
disuduthati,cemburumasihada.Maka,bermulalahkehidupanMahsurisebagi
isteri kepada Wan Darus dan dalam pada masa yang sama menyebabkan
kekecewaandihatikebanyakanlelakiyanggagalmemilikinya,danjugawanita,
tentunyakeranakejelitaanyangdimilikiMahsuridanbersuamikanWanDarus,
yang dikatakan juga seorang pahlawan yang gagah perkasa serta tak kurang
tampannya.
Namun dalam pada masa yang sama hubungan Kedah dan Siam bertambah
keruh. Siam mula menakluki utara Kedah, menyebabkan perang berlaku.
BagindaSultanmemerintahkantenteradikerahdarisetiapcerukrantaunegeri
Kedah demi mempertahankan negeri. Dan dalam pada masa yang sama
Mahsuri sedang hamil anak yang sulung. Datuk Pekerma Jaya
memeperintahkanorangorangLangkawidikumpulkanuntukmembantutentera
KedahyangsedangberperangdaninitermasuklahWanDarus.
DenganhatiyangberatMahsuriterpaksamelepaskansuaminyayangtercinta
pergi, tambahan pula Mahsuri seperti dapat merasakan yang beliau seperti
tidak akan dpat berjumpa suaminya lagi. Untuk menghilangkan rasa rindu
terhadap suami, Mahsuri berpindah ke rumah ibu bapanya, tambahan pula
beliausedangsaratmengandung.Setelahcukupsembilanbulansepuluhhari,
maka lahirlah tanda cinta antara Mahsuri dan Wan Darus, seorang bayi lelaki
yangdinamakanWanHakim.
Namun,langittidakselalunyacerah.KedamaianhidupMahsuribakalberubah
apabila seorang pendatang tiba berlabuh di pantai Langkawi, seorang lelaki
muda bernama Deramang. Deramang dikatakan berasal dari sebuah tempat
bernama Batu Bara di Acheh. Beliau mendapat perhatian oleh ayah Mahsuri,
Pandak Mayah dan beliau ditawarkan bekerja untuknya membantu bercucuk
tanamdanbertani.Namunselaindarirajindangigih,Deramangmemilikibakat
semulajadi yang luar biasa iaitu kebolehan berdendang dan bersyair.
Kebolehannya itu menarik perhatian penduduk setempat berkumpul dirumah
PandakMayahhampirsetiapmalam,dandenganinimenaikkannamaMahsuri
sekeluarga.
Kemahsyuran melimpah ruah yang diperolehi oleh Mahsuri itu ternyata tidak
disenangisesetengahorang,yangtentunyaiparnyasendiri,WanMahorayang
telah sekian lama menyimpan rasa dendam dihati. Tambahan pula
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

3/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

kedudukannya sebagai isteri pembesar mula dilupakan orang, berbanding


iparnya sendiri, Mahsuri. Iri hati yang telah lama tersimpan bertukar menjadi
luka yang bernanah dan Wan Mahora mengambil keputusan, sampai masa
Mahsuri harus menerima balasan! Sesuatu rancangan sedang bercambah
dalampemikirannya...
Wan Mahora memerhatikan keakraban Mahsuri dan Deramang dan disitu,
beliau melihatnya sebagai peluang yang tak patut dilepaskan. Isteri pembesar
itu membisikkan katakata racun kepada suaminya Datuk Pekerma Jaya Wan
Yahya. Pada mulanya Wan Yahya tidak mengendahkan tapi apabila sudah
tidak mampu menahan asakan, Wan Yahya bertindak untuk memerhatikan
tindaktanduk Mahsuri. Rancangan Wan Mahora berhasil apabila kebetulan
suatu hari Deramang dilihat naik ke rumah Mahsuri yang tanpa disedari
DeramanghanyadimintauntukmenjagaanakMahsuri,WanHakim,sementara
Mahsuri berada di bendang. Lantas, Datuk Pekerma Jaya memerintahkan
orangorangnya, diketuai oleh Panglima Hitam, menangkap Mahsuri. Mahsuri
diseretkeBalaiAdatdisebuahtempatbernamaPadangMatSiratuntukdiadili
bersamasama Deramang. Dan tanpa diberi peluang untuk membela diri,
MahsuridanDeramangdijatuhkanhukumanbunuh!WanMahoradalamdiam
tersenyumpuas...
Pandak Mayah dan Endak Alang terperanjat dengan apa yang dikhabarkan
orang mengenai anaknya lantas bergegas menuju ke Padang Mat Sirat demi
membela Mahsuri. Pandak Mayah menawarkan segala emas, kerbau dan
segalahartakekayaannyademinyawaputeritunggalnyanamunditolakmentah
oleh Datuk Pekerma Jaya, dengan alasan, dosa yang dilakukan Mahsuri
bermukah dan melakukan hubungan sulit dengan lelaki lain tidak dapat
diampunkan.Mahsuridibawaketempathukumandandiikatdisebatangpokok.
Deramang cuba menentang namun berjaya dia dibunuh oleh orangorang
DatukPekerma.DankinitibamasagiliranMahsuri.
Tempat hukuman tersebut dipenuhi oleh orang kampung yang ingin
menyaksikan hukuman yang bakal diterima oleh Mahsuri. Pandak Mayah dan
Endak Alang masih belum putus asa masih terus cuba merayu dari Datuk
Pekerma dan Wan Mahora demi nyawa Mahsuri dan anaknya yang baru
berusia dua bulan dan masih menyusu. Namun langsung tidak mendapat
simpati dari pembesar itu. Padanya, aib yang dilakukan Mahsuri terlalu besar
danmemalukannyasebagaiiparkepadaMahsuri.Sebatangtombakditikamke
badan Mahsuri tapi dengan kuasa Allah, amat mengejutkan semua mereka
yang berada ditempat hukuman, tombak tersebut langsung tidak dapat
menembusi malah melukakan tubuhnya! Keadaan ini memaksa pertanda
menikam Mahsuri bertubitubi. Ini menjadikan keadaan bertambah kalut, dan
pastinyamencemaskanWanMahora,seandainyaperistiwaanehiniakandapat
membuktikan yang Mahsuri tidak bersalah pastinya akan mengundang aib
kepadanya. Lantas Wan Mahora menyeksa Mahsuri demi memberitahunya
akanrahsiabagaimanahendakmembunuhMahsuri.
Mahsuri yang terlalu lemah dan tidak bermaya sudah tidak mampu menahan
seksaandariDatukPekermadanWanMahora,lantasdenganberathatiyang
teramatsangatterpaksamemberitahuakansebuahrahsiakeluargayangtelah
lama terpendam. Seorang utusan dititahkan bergegas ke Kampung Mawat,
untuk mendapatkan sebilah keris pusaka keluarga Pandak Mayah yang
didakwa Mahsuri, satusatunya senjata yang dapat memutuskan nyawanya.
Tanpa membuang masa apabila keris itu berjaya diperolehi, Datuk Pekerma
sendiri mengambilnya dan menikam Mahsuri! Tikamannya menembusi rusuk
kiri dan buah dada Mahsuri. Dalam keadaan lemah dan tidak bermaya,
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

4/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

menantikan nyawa melepasi kerongkongnya...Mahsuri melafazkan katakata


yangbakaldiingatisepanjangzaman...
"YaAllah,YaTuhanYangMahaMelihatSegalanya,akuredhaakanmatikujika
benarakubersalahtapijikabenarakudianiaya...ssesungguhnyaakuharamkan
darahku mengalir ke bumi ini, dan aku sumpah, bumi Langkawi tidak akan
aman, berpuakalah menjadi padang jarak padang tekukur selama tujuh
keturunan!"
Danlebihmemeranjatkan,darahyangmengalirdarilukatikamanituberwarna
putih, membuktikan penganiayaan yang berlaku keatasnya...namun segalanya
sudah terlambat. Mahsuri terkulai dan menghembuskan nafas yang terakhir.
Kuasa Allah Yang Maha Besar, kilat sabung menyabung dan ribut melanda
Padang Mat Sirat. Kejadian yang menyusul kematian Mahsuri membuktikan
yang dia tidak bersalah dan orang ramai mula mengutuk tindakan membabi
buta yang dilakukan oleh Datuk Pekerma Jaya. Tapi, segalanya sudah
terlambat...
Wan Darus pulang ke Langkawi setelah kekalahan tentera Kedah di Kuala
Muda namun kekecewaan yang sedang ditanggungnya bertimpatimpa lagi
apabila menerima berita kematian isteri tercinta. Harapan untuk kembali
bersama keluarga yang sekian lama dirindui punah dan hancur. Dengan itu,
bersama langkah yang berat, Wan Darus mengambil keputusan untuk
meninggalkan Langkawi yang sudah tidak lagi menjanjikan kebahagiaan
padanya, bersama anaknya Wan Hakim serta kedua ibu bapa mertuanya,
Pandak Mayah dan Endak Alang. Tetapi, keadaan masih belum berakhir di
Langkawi...
Tentera Siam mara keseluruh pelusuk Kedah, termasuklah Pulau Langkawi,
genap tujuh hari selepas kematian Mahsuri. Segalanya punah, hancur dan
kematianberlakudimanamana.DatukPekermaJayadibunuhdandilapaholeh
tentera Siam dan mayatnya dicampakkan di Sungai Langkanah. Manakala
isterinyaWanMahora,bersamawanitawanitaLangkawiyanglain,dirogoldan
dijadikan hamba abdi oleh tentera Siam. Angkara hasad dengki dan fitnah,
Langkawimenerimapadahyangterlaluhebat.Penyesalansudahtidakberguna
lagi sebaliknya Langkawi hanya mampu menerima bahana, dan sumpahan
MahsurikekalmenghukumLangkawiuntuktujuhketurunankemudiannya...
PostedbyFaizalRahmatat3:38AM

45comments:
Faz June14,2010at4:36PM
Tahniah dan terima kasih kepada Faizal Rahmat kerana menulis blog
tentang cerita rakyat. Saya berharap Faizal dapat menulis dengan
banyak lagi cerita mengikut pelbagai versi cerita yang boleh dijadikan
rujukankepadapelajarpelajar.
Reply

HengAik June15,2010at9:03PM
a wonderfully written piece of work. Kudos to you. I hope you will
continue to write more on such topics. How about writing about the era
when hang li po was in melaka? And what happened to her entourage
andtheirdecendants?
Reply
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

5/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

nurainnesaif March10,2013at1:30AM
thank kepada penulis blog ini..saya amat happy setelah mengetahui
legenda tersebut..dan dapat menjadi panduan sebagai seorang pelajar
form5(2013).
Reply

Rajjkumar March10,2013at11:20PM
Kepadapenulisblogini....
Syabas....syabas,,syabas.!Satuusahayangcemerlangbagimembantu
orangramaimengetahuitentangceritaMahsuri.
Ada skrip drama tentang cerita ini tak ? kalau ada..dimana saya boleh
,memperolehinya?
Terimakasih
Reply
Replies
FaizalRahmat

April22,2013at7:54AM

skriptuxdetapikalobetuladausahanakfilemataudramakan
ceritaMahsurisysudimembantu

sayangialam June8,2013at9:17PM
Mungkin En.Rajj Kumar boleh menonton Pentorama di
panggung mek si mulong di perkampungan makam
mahsuri...saya sempat menonton pentorama tersebut...skrip
danjalanceritanyamemangmenyentuhhati...
Reply

candyRaRe March27,2013at3:29AM
kepada faizal.. terima kasih sy ucapkan kerana mlahirkan blog lagenda
melayuini,bagisayaianyabaikutkpengetahuanpelajardanjugaorang
ramai yang kurang tahu tentang sejarah.@ bahasa kasarnya sejarah
dahulusemakinterpinggir:(diharapkanfaizaldapatlagiberkongsikisah
yanglain.
Reply

UmiKalsomBtMohamed July7,2013at6:49AM
Usaha yang sangat murni dan menarik. Boleh diperkukuhkan cerita
dengan mengesan keturunan Mahsuri sebagai bukti cerita ini bukan
sahaja legenda tetapi impak besar kepada Sejarah Melayu pada
zamannya.
Reply

HanyaAku July11,2013at9:54PM
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

6/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

nasib jumpa cerita nie.....saya mw kaji pasal mahsuri..biarpun sya org


sabah....:)...
followmabelog..
http://misscintakamu.blogspot.com/
Reply

sitinurfatihahselamat July24,2013at5:14AM
terimakasih!!!!!!!kalautakjumpanihabisPBSsaya
Reply

BlingBlingNadhrah July28,2013at5:30AM
terimakasihkeranamenceritakansemulakisahmahsuridenganbaik
.cerita macam ni memang patut diturunkan..dapat budak budak acam
sayahayati
Reply

noorillia September29,2013at2:28AM
ilovethestory..thankyou:)
Reply

SitiSajada January19,2014at5:10AM
Sebenarnyasyorgplangkawidnsylhrjgkdulumelaka...kgayahbtul2
d mkam mahsuri..masa sy kecik dulu mmg segala hsil pertanian d
langkawi x mjadi..tnah2 kering kontang..sgt ssah utk tgk rumput....yg
mhijau....smpskrgklumlm2laludrumaharwahkitaaknbauwangishj.....
Reply

SebaikbaikMasa February8,2014at11:39AM
Saya puji usaha yang ditonjolkan admin melalui kewujudan blog ini.
Diharapkan usaha ini tidak hanya terhad kepada dalam bentuk blog
sahaja.Mungkinbolehdikembangkanlagi.Tahniahdiucapkan.:)
Reply

devilscake February20,2014at11:02PM
sebabtulahfitnahitulebihbesardosanyadrmembunuh...
tahniah admin masukkan cerita begini di blog...semoga di teruskan
usahadgncerita3sejarahmcmnidimasaakndtg..:)
Reply

intannurshaedah June5,2014at4:40AM
alhamdulilah satu blog yg dapat mengkongsi lagenda mahsuri kepda
smua
Reply

PuteriMuzik June11,2014at5:18PM

http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

7/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

Thebeststory.Bolehxpostpasalkisahputerigunungledang?
Reply

tanggo July16,2014at12:07AM
kamu boleh dapatkan cerita yg asalatau ori dalam cari.com.my dlm
benang Mahsuri D Langkawi oleh tanggo. Pasti anda dapat bezakan
mana yg tepat atau palsu.........................atau taip saja sejarah mahsuri
dariwarisdanenter....tudia.....,barutau
Reply
Replies
ArifinRipin November22,2015at5:45AM
Sayasngtterujadgnapaygdipaparkandlmbloginisemogaia
menjadipemgajaranbuatkitasemua

ArifinRipin November22,2015at5:52AM
Sayasngtterujadgnapaygdipaparkandlmbloginisemogaia
menjadipemgajaranbuatkitasemua
Reply

lailyameera July23,2014at7:19AM
ilovethisstory
Reply

NurAzharina November22,2014at5:36AM
tq pd pnulis blog..sy bru je blk bcti d langkawi..keadaan d muzium
mahsurisndritelahmencetusknminatsytukmncarimisterimahsuri..
Reply

HASLIZAMUSTAPA February8,2015at7:57PM
terimakasihsudimencoretkannyadisini..
Reply

HASLIZAMUSTAPA February8,2015at7:57PM
terimakasihsudimencoretkannyadisini..
Reply

syafiqizuddin February26,2015at7:22AM
saya pernah lakonkan drama ni.. dan alhamdulillah menang no 1.. klau
siapa2 nak saya bagi contoh skrip drama ni boleh email kan ke
arefiqdin@gmail.com .. sama2 kita martabatkan kisah melayu yg kian
lunturditelanzamanni
Reply

http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

8/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

AhmadShazli March31,2015at1:04AM
ilovethisstory
Reply

AhmadShazli March31,2015at1:11AM
ilovethisstory
Reply

AhmadShazli March31,2015at1:11AM
ilovethisstory
Reply

UsmanAffan April5,2015at4:37AM
terimakasih
Reply

UsmanAffan April5,2015at4:37AM
terimakasih
Reply

YarshinniGlediss April19,2015at5:35AM
terimakasih.....jadisenanglahkerjarumahsaya....:)
Reply

THIVAAGARSARAVANAN August19,2015at8:34PM
hebat
Reply

Ameera October22,2015at8:22PM
terimakasihkeranaberkongsicerita:)
Reply

aziz November1,2015at11:25PM
sayesukaceritamahsurini
Reply

aziz November1,2015at11:25PM
sayesukaceritamahsurini
Reply

ElioraEkyn December17,2015at5:32AM
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

9/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

sayasukalagendamahsuri..tapiadakahceritainibenarataupunhanya
mitos ? masih mencari kepastian ... apapun cerita awak menarik saya
suka..
Reply

ahmadfaizalfaizal December19,2015at9:34AM
AskmterimakasihsayakpdfaizalygmenuliskisahMahsuriini,sayapun
baru balik dr Pulau Langkawi ini dn terus mecari maklumat mengenai
Mahsuri ini...mmg hebat dn bgus ceritanya cuma sedih ttng sifat org yg
dengki sehinggakan rosak poranda kehidupan org lain..semoga roh
Mahsuridiletakkanbersamaorang2ygsalihAmin....
Reply

ahmadfaizalfaizal December19,2015at9:35AM
AskmterimakasihsayakpdfaizalygmenuliskisahMahsuriini,sayapun
baru balik dr Pulau Langkawi ini dn terus mecari maklumat mengenai
Mahsuri ini...mmg hebat dn bgus ceritanya cuma sedih ttng sifat org yg
dengki sehinggakan rosak poranda kehidupan org lain..semoga roh
Mahsuridiletakkanbersamaorang2ygsalihAmin....
Reply

ahmadfaizalfaizal December19,2015at9:37AM
AskmterimakasihsayakpdfaizalygmenuliskisahMahsuriini,sayapun
baru balik dr Pulau Langkawi ini dn terus mecari maklumat mengenai
Mahsuri ini...mmg hebat dn bgus ceritanya cuma sedih ttng sifat org yg
dengki sehinggakan rosak poranda kehidupan org lain..semoga roh
Mahsuridiletakkanbersamaorang2ygsalihAmin....
Reply

ahmadfaizalfaizal December19,2015at9:38AM
AskmterimakasihsayakpdfaizalygmenuliskisahMahsuriini,sayapun
baru balik dr Pulau Langkawi ini dn terus mecari maklumat mengenai
Mahsuri ini...mmg hebat dn bgus ceritanya cuma sedih ttng sifat org yg
dengki sehinggakan rosak poranda kehidupan org lain..semoga roh
Mahsuridiletakkanbersamaorang2ygsalihAmin....
Reply

Menon December27,2015at8:15PM
A wonderfully written piece of work. Kudos to you. I hope you will
continue to write more on such topics. How about writing about the era
when Hang Lipo was in Melaka? And what happened to her entourage
andtheirdescendants?
Reply

HambaAllah December29,2015at11:17PM
Blehjugajalan2disini.BlogGaleriMahsuri
sedangdiusahakanbgipihakEnTanggo
http://catatanwarismahsuri.blogspot.my/
http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

10/11

6/19/2016

LagendaMelayu:SumpahanMahsuri

Reply

NoorZita February12,2016at6:33PM
syabas...satu
usaha
yang
sungguh
memperbanyakkan lagi blogblog yang
melayu........''...................

mengagumkan..diharap
mengisahkan legenda

Reply

NoorZita February12,2016at6:33PM
syabas...satu
usaha
yang
sungguh
memperbanyakkan lagi blogblog yang
melayu........''...................

mengagumkan..diharap
mengisahkan legenda

Reply

AriffIsSwagging''' February27,2016at5:21AM
Thiscommenthasbeenremovedbytheauthor.
Reply

Enteryourcomment...

Commentas:

Publish

YapYongWei(Google)

Signout

Notifyme

Preview

NewerPost

Home

Subscribeto:PostComments(Atom)

PictureWindowtemplate.Templateimagesbyenjoynz.PoweredbyBlogger.

http://infinatuslagendamelayu.blogspot.my/2010/05/sumpahanmahsuri.html

11/11