Anda di halaman 1dari 30

1.

KONSEP KAUNSELING

Pelbagai definisi kaunseling wujud. Bagaimanapun, kesemua definisi adalah


bermatlamatkan ingin membantu individu menjalani kehidupan yang lebih baik dan
berkesan untuknya. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997:159), bimbingan
merupakan perbuatan membimbing, memberi petunjuk atau memimpin seseorang dan
orang yang terlibat dalam perbuatan membimbing dikenali sebagai pembimbing. Ahliahli psikologi mengemukakan pelbagai takrifan terhadap bimbingan dan kaunseling
mengikut falsafah dan aliran pemahaman masing-masing.
Patterson (1995) mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses interaktif
melalui satu perhubungan yang unik antara kaunselor dengan klien yang mengarah
kepada perubahan klien dalam aspek tingkah laku, kepercayaan dan kemahiran
membuat keputusan. Mereka juga menjelaskan perubahan dalam kaunseling juga
melibatkan kebolehan berdaya tindak ke atas situasi semasa untuk memaksimakan
peluang dan meminimakan keadaan yang merosakkan. Krumboltz (George &
Kristianni, 1990), pula mengatakan kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang
beretika yang dilakukan oleh kaunseling dalam usaha membantu klien melibatkan diri
dengan jenis-jenis tingkahlaku yang akan menghasilkan penyelesian kepada masalah
klien.
Sementara itu, Hansen, Rosenberg & Cramer (1994) mendefinisikan kaunseling
sebagai satu proses membantu individu untuk mengenali diri dan persekitarannya, dan
cara untuk menggerakkan peranan dan hubungan mereka. George & Christiani (1990)
menjelaskan kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh
kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku
yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. American Counseling
Association (ACA, 1995) pula mendefinisikan kaunseling sebagai satu aplikasi
kesihatan mental berdasarkan prinsip-prinisp psikologikal atau perkembangan manusia
melalui kognitif, afektif, tingkah laku dalam bentuk intervensi atau strategi secara
sistematik yang berkaitan dengan kesejahteraan, perkembangan peribadi atau
perkembangan kerjaya dan juga patologi.
1

Penulis tempatan seperti Mizan Adilliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah
Mokhtar (1995) merumuskan, kaunseling itu sebagai proses pertolongan yang
profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam
sekelilingnya. Tan Chee Yee (1987) pula menyatakan kaunseling merupakan satu
proses bersemuka face to face contact di antara kaunselor dan klien. Tujuan pertemuan
itu ialah untuk mencari alternatif yang paling sesuai untuk klien membuat keputusan
menyelesaikan masalah dirinya di samping mengetahui buruk baik dan halangan yang
akan dihadapi oleh klien atas keputusannya itu.
Zainal Abidin Ahmad (2002) menjelaskan kaunseling sebagai satu perbincangan
antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil
yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan, bersama-sama memikirkan dan
meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya
melaksanakan alternatif yang dipilih.
Persepsi orang ramai mengaitkan kaunseling dan bimbingan dengan penyelesaian
masalah. Kebiasaannya orang akan bertemu kaunselor jika ada masalah, atau pun
berpenyakit mental. Tetapi andaian ini adalah salah. Ini kerana tidak semestinya orang
yang bertemu dengan seseorang kaunselor itu mempunyai masalah. Orang yang tidak
ada masalah pun boleh berjumpa dengan kaunselor untuk membincangkan apa-apa
perkara seperti khidmat kerjaya, mendapatkan nasihat mencari jodoh, hubungan dalam
keluarga atau sebagainya. Kaunseling dilihat sebagai mempunyai satu hubungan
kemanusiaan yang sangat ramah, saling memahami dan akrab. Kaunseling juga
menumpukan kepada faktor keindividualan. Keindividualan yang bersifat saling
berhubungan. (personalit and the surrounding culture). Bukan autonomi individual.
Bordin (1968) menyatakan kaunseling psikologikal ditawarkan kepada person who are
at some critical point in their development. Keadaan kritikal yang dihadapi manusia
ketika tempoh transisi menghadapi perubahan.
Sebagai rumusan, kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang
bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.

1.1 MATLAMAT KAUNSELING

Membantu klien bertanggungjawab ke atas dirinya


Memperbaiki imej diri yang negatif

Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan

Mempermudah atau menggerakkan perubahan tingkahlaku

Membantu klien menjadi lebih produktif

Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman


Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan

Membantu klien mengurus masalah yang belum selesai dalam hidupnya


1.2 KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PERKHIDMATAN KAUNSELING
Menerusi bimbingan dan kaunseling ia akan membantu pelajar melihat siapa
sebenar dirinya, apa yang dimilikinya dan menolong individu-individu memahami
dirinya, apa yang dimilikinya dan menolong individu-individu memahami diri agar
menyedari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan diri. Melalui cara ini, individu
dpat mengembangkan kebolehannya ke satu tahap yang maksimum serta memperoleh
kesejahteraan hidup. Perkhidmatan Kaunseling di Jabatan Perhubungan Awam
menyatakan empat implikasi kaunseling, iaitu :

1)Menggalakkan
Celik Akal

Membantu klien mengenali dirinya


adalah kunci kepada masalah yang
dihadapi
Membantu klien memahami lebih lanjut
mengenai diri (menyelami diri dan
persekitaran)

2)Memberi
Sokongan

Klien memerlukan sokongan emosi yang


tidak berbelah bagi, kemesraan dan
pameran perasaan yang diharapkan
dapat mengurangkan bebanan masalah

3)Penyelesaian
Konflik

Mengurangkan ketegangan dan


permusuhan antara dua individu (pihak)

Membantu mereka menerima perbezaan


dan mencari jalan bagi mencapai
penyelesaian yang menguntungkan

4)Membuat
Keputusan
Kemahiran
Kemahiran

Mendengar
Mendengar

Kemahiran
Kemahiran
Menyoal
Menyoal

Membantu klien membuat


keputusan
Kemahiran
Kemahiran
Membalas
Membalas masalah
keran kerap kali menghadapi
membuat keputusan

Kaunselor dapat mengemukakan


cadangan dan berbincang dengan klien
2.0 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING YANG BOLEH DIAMALKAN
sebelum sesuatu keputusan diambil

OLEH
Kemahiran
Kemahiran
Berkomunikasi

GURU BIASA DAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM Kemahiran

Menghadapi
Menghadapi
Kesenyapan

KEMAHIRA
MEMBENTUK KEMENJADIAN MURID
N ASAS
KAUNSELI
NG

Bagi mencapai matlamat-matlamat kaunseling, seseorang kaunselor hendaklah


mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Antaranya ialah tingkah laku memberi
Kemahiran
perhatian, kemahiran mendengar, kemahian memandu klien, penjelasan,
memberi
Kemahiran
Kemahiran
Melakukan
Melakukan
Membuat
Dorongan
Dorongan
nasihat,
refleksi idea, refleksi perasaan, penjelasan idea atau interpretasi, Interpretasi
kekonkritan,
Interpretasi
Minima
Minima

Kemahiran
Membina
Perhubungan

Kemahiran
Membuat
Refleksi

ketika ini (immediacy), pendedahan diri, pemparafrasaan, konfrontasi, kesenyapan,


penjelasan masalah, rumusan dan teknik bertenang.

PETA MINDA KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING


Langkah pertama yang boleh guru bimbingan dan kaunseling lakukan ialah
kemahiran tingkah laku memberi perhatian. Memberi perhatian merupakan alat yang
kuat dalam sesi kanseling. Ia akan menimbulkan perasaan hormat diri dan perasaan
selamat bagi klien.
Langkah kedua pula ialah Kemahiran Mendengar, dalam kaunseling, mendengar
bukan merupakan aktiviti yang pasif. Carl Roger telah mewujudkan istilah mendengar
dengan aktif. Ini bermakna kaunselor perlu membuat sesuatu yang positif. Ia
5

melibatkan sikap dan tubuh badan yang menghantar mesej tanpa lisankepada klien,
iaitu, Pada ketika ini, anda merupakan orang yang paling penting dalam dunia. Katakata anda menarik minat saya. Kebajikan anda adlah penting bagi saya. Dengan kata
lain, tentangan mata dikekalkan. Tidak terdapat apa-apa gangguan sehingga klien itu
habis bercakap. Kaunselor memberikan perhatian yang penuh dan menunjukkan minat
yang tulen terhadap kata-kata klien.
Mendengar secara aktif memerlukan kaunselor, bukan sahaja mendengar tetapi
memahami perasaan klien dengan mendalam. Kaunselor tidak mengetepikan apa yang
diceritakan dengan hanya berkata Saya faham akan perasaan anda tetapi kaunselor
merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Ini bermakna kaunselor
berkemahiran mendengar dengan empati.Ini juga bererti kaunselor dapat menyatakan
semula dengan tepat idea-idea klien dan menyebut dengan tepat perasaan klien.
Perasaan terpendam klien juga dapat ditafsir dengan tepat oleh kaunselor. Dengan kata
lain, kaunselor dapat membuktikan kepada klien ang kaunselor telah mendengar,
memahami serta menerima apa yang disamaikan kepadanaya.
Mendengar secara aktif membawa dua kebaikan yang utama. Yang pertama, ia
membekalkan lebih banyak maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut. Yang
kedua, ia mempunyai kesan terapeutik. Bercakap kepada seorang pendengar yang aktif
membolehkan individu itu meluahkan masalah-masalah dan ini boleh membawa
kepada pelepasan emosi. Tambahan lagi, pendengar yang aktif itu akan memberikan
satu lagi kesan, iaitu perasaan penting sebagai seorang individu kepada orang yang
meluahkan masalah-masalahnya.
Langkah ketiga pula ialah Kemahiran Memandu Klien . Sebahagian besar klien
mempunyai fahaman diri yang terhad, iaitu tentang keperluan-keperluan mereka,
struktur-struktur bela diri dan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah diri. Ada
setengah-setengahnya menentang (dengan cara menggunakan mekanisme bela diri)
fahaman tersebut. Pada peringkat ini kaunselor boleh membantu dengan cara
memandu klien. Di bawah adalah cara bagaimana seseorang kaunselor boleh
memandu klien ke tahap kesedaran diri yang lebih baik tentang keperluankeperluannya.
6

Kaunselor : Anda menyatakan yang pensyarah itu menengking anda di hadapan kelas?
Klien : Ya.
Kaunselor : Adakah anda terasa terhina?
Klien : Ya.
Kaunselor : Ini menyebabkan anda berasa kecil dan kurang penting?
Klien : Ya, itulah kesannya.
Kaunselor : Anda juga rasa yang anda telah gagal dalam sesuatu?
Klien : Ya.
Kaunselor : Sanggupkah anda menceritakan bagaimana perasaan anda pada masa
itu?
Klien : Saya rasa terhina; seolah-olah sayalah yang paling bodoh, paling malas.
Pensyarah itu suka menengking pelajar-pelajar. Saya benci pensyarah seperti itu. Saya
tak suka memainkan peranan dalam drama itu. Pensyarah itu memang sedar tetapi
mengapa dia masih mahu saya menyertai drama tersebut?
Kaunselor : Anda lebih suka menjadi penonton saja. Adakah anda berasa segan?
Klien : Ya, itulah masalah saya, saya rasa saya amat segan. Saya fikir.

Langkah keempat ialah penjelasan. Seolah-olah terbuka menggalakkan


seseorang klien terus bercakap dan seterusnya memberikan lebih maklumat kepada
seseorang kaunselor.
Contoh:
Bagaimanakah perasaan anda selepas peristiwa itu?
Bagaimanakah pula dengan pendapat anda?
Kenyataan-kenyataan atau soalan terbuka memberikan seseorang kaunselor
maklumat untuk meneruskan perbualan. Dengan itu, soalan-soalan terbuka adalah
amat penting pada peringkat awal sesi kaunseling. Semakin banyak maklumat

diperolehi semakin cepat maslah dapat dikenal pasti. Sebaliknya soalan tertutup hanya
memerlukan jawapan ya atau tidak.
Langkah kelima ialah dengan memberi nasihat . Nasihat merupakan cadangan
dan seharusnya digunaka dengan waspada. Menurut Hadley cadangan dan nasihat
adalah teknik-teknik yang sama dengan pujukan dan dengan itu, perlu digunakan
dngan waspada. Arbuckle merasa yang tujuan utama perhubungannya dengan klien
ialah membekalkan pengayaan persekitaran supaya klien dapat berkembang
berdasarkan keupayaannya sendiri tanpa bergantung pada kaunselor. Seseorang
individu yang membekalkan maklumat tidak lagi berfungsi sebagai kaunselor tetapi
adalah berperanan sebagai pembimbing.
Langkah keenam pula ialah refleksi idea. Refleksi idea merupakan kemahiran
yang digunakan oleh kaunselor sebagai satu cubaan memahami klien. Ia membolehkan
kaunselor menyemak dengan klien sama ada dia telah memahami apa yang dinyatakan
oleh klien. Lagipun, ia membolehkan klien mencapai kesedaran diri dan kefahaman diri.
Contoh:
Klien : Saya tidak mencuri
Kaunselor : Saudara tidak mencuri
Seterusnya ialah refleksi perasaan. Dengan kemahiran ini, kaunselor akan
balikkan aspek tentang emosi kepada klien. Ini dilakukan untuk meniggikan tahap
kesedaran klien tentang perasaan sebenar yang dialaminya.
Contoh:
Klien : Saya benci sikap ibu bapa saya. Walaupun umur saya sudah 17 tahun, mereka
suka menyekat pergerakan saya.
Kaunselor : Saudara berasa kecewa kerana kebebasan saudara tersekat?
Langkah kelapan ialah penjelasan idea atau interpretasi . Dalam situasi ini,
seseorang kaunselor akan mengintrepretasikan apa yang dikatakan oleh kliennya. Dia
menekankan pada aspek intelek kata-kata klien.
8

Semasa menjelaskan idea, perkara-perkara berikut perlu diingati oleh kaunselor:


a) Gunakan perkataan-perkataan mudah yang boleh difahami klien.
b) Jangan berikan terlalu banyak interpretasi pada satu-satu sesi.
c) Toleransi dan penghormatan klien perlu ada supaya klien tidak dipaksa
menerima sesuatu interpretasi.
Contoh:
Klien : Saya tidak dapat buat kerja rumah jika ayah saya berada dirumah. Saya berasa
tertekan. Dia akan hilang akal walaupn satu kesilapan kecil berlaku.
Kaunselor : Daripada apa yang saudara katakana tentang ayah saudara, saudara amat
takut padanya. Adakah itu benar?
Langkah kesembilan pula ialah melakukan

konfrotasi . Ini merupakan

kemahiran untuk menunjukkan kepada klien yang huraian tentang dirinya atau satusatu situasi adalah berbeza dengan pandangan kaunselor. Konfrotasi digunakan
apabila klien tidak mahu mengaku sesuatu, tidak mahu bertindak atau tidak melihat dari
suatu sudut yang berlainan.

Contoh:
Klien : Bilakah rombongan ke Melaka itu akan bertolak?
Kaunselor :Saudara telah menyatakan beberapa kali saudara tidak

meminati

rombongan tersebut, tetapi saudara kerap bertanya..


Langkah kesepuluh pula ialah ketika Ini (Immediacy). Ketika ini adalah
kemahiran yang digunakan oleh kaunselor untuk bertutur dalam suasana di sini dan
ketika ini di antara kaunselor dank lien. Ia sebenarnya merupakan suatu pengakuan
tentang apa yang berlaku di sini dan pada ketika ini. Biasanya, ia menyentuh perasaan
dan perlu digunakan dengan berwaspada.
Contoh:

Tindakbalas kaunselor: Nampaknya saudara tidak gemar akan tempat ini.


Pendedahan Kendiri Kaunselor menggunakan kemahiran ini apabila dia berhajat untuk
mendapat klien berkongsi sesuatu maklumat dengannya. Matlamat yang didedahkan
hendaklah bersesuaian dan berfungsi. Maklumat yang boleh menyebabkan klien berasa
rendah diri atau kurang cekap hendaklah dielakkan.
Langkah yang terakhir ialah dengan membuat rumusan. Rumusan adalah
proses menggulungkan segala yang dibincangkan dalam sesi kaunseling. Ia akan
mengutamakan bahan-bahan penting yang telah dibincangkan serta perkara-perkara
yang akan dibentangkan. Membuat rumusan merupakan suatu cara untuk menamatkan
satu-satu sesi kaunseling. Ini membolehkan kaunselor mendapatkan kefahaman yang
lebih mendalam tentang klien serta membantunya melihat kemajuan yang telah
tercapai. Semasa membuat rumusan, seseorang kaunselor seharusnya menggunakan
bahasa yang mudah dan jelas. Di samping itu, maklumat balik hendaklah didapati
daripada klien tentang rumusan yang dibuat.
Contoh: Mari kita cuba merumuskan apa yang telah kita bincangkan .Anda merasa
sunyi dan terpencil, terutamanya dengan sekumpulan orang, Sebaliknya, saudari
mengatakan adalah sukar bagi saudari untuk bergaul dengan orang-orang lain. Jadi
walaupun saudari ingin bergaul namun itu teta menjadi sukar buat saudari.
3.0 PERANAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING DAN GURU BIASA DALAM
BIMBINGAN & KAUNSELING DI SEKOLAH DALAM USAHA UNTUK
MEMBANGUN SAHSIAH DAN MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN MURID
Guru bimbingan dan kaunseling memberikan perkhidmatan bagi memulihkan
atau mengorientasikan pelajar yang menghadapi masalah peribadi, pelajaran, kerjaya
dan sosial agar mampu menghadapi atau mengatasi masalah-masalahnya. Memberi
perkhidmatan kaunseling kepada pelajar yang memerlukan, penyuburan dan
penghayatan yang meliputi semua aspek perkembangan pelajar dengan menyediakan
peluang, kemudahan serta pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi
pelajar. Tambahan pula guru dapat memberi perkhidmatan pencegahan iaitu

10

mengelakkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salah laku, tidak berdisiplin dan
lain-lain.
Kaunseling merupakan suatu proses pertolongan yang sistematik berasaskan
prinsip kaunseling yang dilakukan oleh kaunselor terlatih bagi menghasilkan perubahan
perasaan, pemikiran dan tingkahlaku yang positif untuk perkembangan dan
penyesuaian peribadi klien, berlandaskan moral etika kaunseling. Kemahiran
kaunseling ini bukan perlu dikuasai oleh guru kaunseling sahaja ianya

juga perlu

dimiliki oleh seorang guru biasa bagi melaksanakan aktiviti bimbingan semasa di
sekolah. Kaunseling bukanlah perkara baru malah manusia selalu melakukan aktiviti
berbincang bersama. Kaunseling merupakan kebolehan seseorang guru menolong
murid untuk mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia.
Melalui sesi kaunseling yang dijalankan oleh guru, diharapkan murid dapat
belajar mengendalikan hidupnya sendiri daripada pengalaman dalam proses dan
perhubungan kaunseling. Dalam proses kaunseling, murid atau klien belajar tetapi guru
atau kaunselor tidak mengajar. Fungsi guru pada masa itu adalah sebagai pemandu
yang pada mulanya diperlukan untuk menunjuk jalan dan menemani murid dalam
perjalanannya, memahami diri dan situasinya serta mengenal pasti keperluannya.

Setelah tujuan ini tercapai, barulah fungsi dan peranan kaunselor/guru tercapai
dengan sempurnanya. Semakin berkurangan sehingga sampai klien/murid tidak lagi
memerlukannya kerana dia sudah dapat meneruskan perjalanannya sendiri tanpa
bantuan daripada kaunselor/guru lagi. Kesimpulannya, kaunseling merupakan proses
pertolongan. Melalui proses ini, murid dibimbing membuat keputusan sendiri. Asas bagi
proses ini ialah perhubungan antara kaunselor/guru dengan klien/murid atas dasar
bahawa kesan perhubungan itu akan menyebabkan klien/murid berubah.
Maka dengan itu para guru biasa perlu mempersiapkan diri dengan kesemua
kemahiran asas kaunseling. Kemahiran asas kaunseling ini diperlukan sebagai strategi
untuk menambat hati klien/murid supaya kaunselor/guru dapat terus membantunya.

11

Kemahiran yang baik dan sesuai perlu diikuti oleh tingkahlaku dan personaliti guru yang
juga sempurna bagi memantapkan kejayaan sesuatu proses.

Kaunseling merupakan suatu proses pertolongan


yang sistematik berasaskan prinsip kaunseling
yang dilakukan oleh kaunselor terlatih bagi
menghasilkan perubahan perasaan, pemikiran
dan tingkahlaku yang positif untuk perkembangan
dan penyesuaian peribadi klien, berlandaskan
moral etika kaunseling.

4.0 STRATEGI KAUNSELING KHUSUSNYA PENGGUNAAN TEORI-TEORI


KAUNSELING DALAM SESI MEMBANTU MENANGANI MASALAH DISIPLIN
DALAM KALANGAN MURID-MURID
Dalam pemberian bimbingan kaunseling diperlukan dasar-dasar yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam proses pemberian bimbingan. Prinsip-prinsip yang
digunakan untuk mengambil langkah dengan memperhatikan masalah dari pelbagai
perspektif atau sudut pandang tertentu yang biasa disebut dengan teori-teori bimbingan
konseling. Pada makalah berikut ini akan disebutkan beberapa teori bimbingan
kaunseling disertai dengan strategi kaunseling dalam sesi membantu menangani
masalah disiplin dalam kalangan murid-murid.
12

Berdasarkan atas fokus intervensi terhadap klien, Thomson, dkk (2004) telah
mengklasifikasikan teori kaunseling dalam tiga kelompok, iaitu teori yang berfokus
kepada kehidupan perasaan, fikiran, dan perilaku klien. Sekalipun masing-masing teori
memiliki fokus intervensi yang berbeza, namun dalam kaunseling harus difahami
bahawa perasaan, fikiran, dan perilaku merupakan satu kesatuan yang terintegrasi
dalam sebuah sistem, sehingga perubahan dalam satu dari tiga bidang tersebut akan
menghasilkan perubahan dalam dua bidang yang lainnya.
Teori Client-Centered ini muncul sebagai serangan terhadap konsep yang
dikembangkan oleh pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud dan teori Behavioral yang
memandang manusia lebih bersifat patalisme dan mekanisme. Tokoh utama teori
Client-Centered ini adalah Carl Rogers. Pendekatan client-centered bukan suatu
pendekatan yang tetap dan tuntas. Ia mengharapkan orang lain akan memandang
teorinya sebagai sekumpulan prinsip percubaan yang berkaitan dengan proses terapi.
Pendekatan client-centered sangat menekankan pada dunia fenomenal klien. Dengan
teknik empati yang cermat dan dengan usaha untuk memahami klien dari perspektif
dunia klien. Secara umumnya teori client-centered membina hubungan yang akrab
antara kaunselor dan klien. Kaunselor perlu mencipta suasana yang penuh dengan
kebebasan, kenyamanan, dan terlepas dari penilaian hubungan tertentu.
Teori Kaunseling Behavioral lebih memusatkan diri kepada pengubahan
perilaku yang nyata. Perilaku manusia yang tidak tepat dapat dilatih dan dikawal serta
dimanipulasi. Tokoh utama teori ini adalah D. Krumboltz, Hosford, Bandura dan Wolpe.
Dalam aplikasinya, teori ini dapat diterapkan dalam pelbagai situasi antaranya ialah
terapi individu dan kelompok, institusi pendidikan, dan situasi-situasi belajar yang lain.
Terapi ini berpendekatan pragmatis dan berlandaskan kesahihan eksperimental atas
hasil-hasil. Salah satu prinsip behavioral iaitu menekankan proses tingkah laku individu
yang dimanipulasi melalui pembelajaran. Menurut Morgan (dalam Purwanto 2006:84)
menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam
tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Untuk itu,

13

seorang kaunselor haruslah menempatkan dirinya ke dalam posisi perilaku yang dapat
diubah melalui penciptaan kondisi seseorang yang kondusif.
Teori Terapi Rasional Emotif secara konseptual menitikberatkan proses
berfikir, menilai, memutuskan, menganalisis dan bertindak. Teori ini dikembangkan oleh
Albert Ellis. Teknik-teknik kaunseling dirancang untuk melibatkan klien ke dalam
evaluasi kritis atas filsafat hidupnya. Diagnosis yang spesifik dibuat. Pendekatan ini
menggunakan prosedur yang pelbagai seperti mengajar, membaca, pekerjaan rumah
dan penerapan metode ilmiah secara logis dengan memperhatikan proses dan bentuk
pemecahan masalahnya. Menurut Albert Ellis, teknik yang di gunakan dalam RET ini
lebih bersifat elektf sesuai dengan karakter permasalahan yang cukup bervariasi,
sebagaimana memiliki pengalaman hidup yang cukup bererti, belajar tentang
pengalaman-pengalaman orang lain, dan memasuki hubungan degan terapis.

Berdasarkan huraian di atas, dapat ditafsirkan bahawa kaunseling adalah suatu


ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu, kerana di dalamnya sudah berisi berbagai
pengetahuan tentang teori-teori bantuan yang disusun secara logis dan sistematis
dalam rangka menjelaskan, meramalkan, mengawal serta menangani gejala-gejala
tingkah laku memperbaiki kualita hidup manusia. Seperti ditunjukkan dengan berbagai
paparan hasil penelitian, buku teks, maupun karya-karya ilmiah yang sudah tersebar
luas di masyarakat.
5.0 STRATEGI KAUNSELING YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH GURU
BIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM MENANGANI MASALAH KES
DISIPLIN MURID

Guru bimbingan dan kaunseling atau guru pembimbing merupakan guru yang
sangat memiliki peranan penting dalam sesebuah sekolah. Guru ini merupakan seorang
yang ahli serta professional dalam hal pendidikan, kerana guru tersebut akan mendidik,
mengajar, serta melatih anak didik. Guru pembimbing ini harus memiliki kemampuan
untuk membantu, dan membimbing murid-muridnya dalam memahami dirinya sendiri,
14

serta mengenal potensi, bakat, dan minat mereka. Menurut Thantawy R (dalam Mutia,
2012) menyatakan bahwa Guru bimbingan dan kaunseling adalah tenaga yang telah
terdidik secara formal dalam bidang kaunseling dan mempunyai kemampuan untuk
membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya melalui proses kaunseling.
Bidang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling menghendaki kaunselor
mengadakan sesi dengan pelajar. Antara corak perkhidmatan yang diberikan ialah Sesi
Kaunseling Individu iaitu sesi yang melibatkan hanya kaunselor dan klien sahaja.
Tujuannya adalah untuk membincangkan permasalahan individu serta membantu klien
mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Kaunseling
individu lebih kepada perkara yang bersifat peribadi dan kerahsiaan. Oleh itu sebagai
kaunselor adalah menjadi tanggungjawab baginya untuk menjaga rahsia berkaitan
cerita atau permasalahan klien yang diperbincangkan.
Bagi Sesi Kaunseling Kelompok pula ia melibatkan kaunseling yang melibatkan
sejumlah pelajar yang mempunyai masalah yang sama atau hampir sama. Semasa sesi
berlangsung kaunselor boleh memilih sama ada bertindak sebagai fasilitator iaitu
membimbing kumpulan terbabit untuk mencapai matlamat yang hendak dicapai di
penghujung sesi tersebut atau sebagai ahli dalam kumpulan tersebut. Semasa
permulaan sesi kaunselor perlu menerangkan tentang kerahsiaan yang perlu dijaga
oleh setiap ahli kelompok.
6.0 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH MULA
DIPERTIKAIKAN.
Kelemahan dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ini adalah adanya
sebilangan kaunselor yang tidak mahir dalam bidang ini. Ini berkemungkinan kerana
mereka bukanlah dari bidang ini dan tidak mempelajari bidang ini secara menyeluruh
menguruskan atau melakukan sesi kaunseling individu atau pun kaunseling kelompok
kerana kurang keyakinan. Dengan ini, kaunselor hilang fungsinya sebagai seorang
kaunselor di sekolah. Di samping itu juga, kaunselor-kaunselor sekolah diarahkan oleh
15

guru besar untuk mengajar kerana kekurangan guru dan amat jarang sesuatu
permasalahan pelajar itu dirujuk kepada kaunselor. Jadi, kaunselor dibebani dengan
tugas-tugas yang tiada kaitan lansung dengan pengetahuan dan kemahiran yang telah
di pelajari. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah yang terlalu menekankan pencapaian
akademik. Oleh itu, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling
sekolah

banyak

tertumpu

kepada

aktiviti-aktiviti

bimbingan

akademik

seperti

mengadakan bengkel pembelajaran, teknik menjawab soalan dan teknik belajar kepada
pelajarpelajar yang akan menghadapi peperiksaan. Sasaran pelajar banyak tertumpu
kepada pelajar cemerlang. Ini tidak patut menjadi keutamaan semata-mata. Pelajarpelajar lemah atau kurang bijak juga patut mendapat keistimewaan yang sama seperti
pelajar pandai. Terpulang kepada peranan kaunselor tersebut merubah konsep kendiri
dan tingkahlaku pelajarnya.
Perkhidmatan ini juga kurang diketahui umum. Hanya warga pelajar dan pendidik
mengetahui tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini ada ditawarkan di
sekolah atau pusat pengajian tinggi. Walaubagaimanapun, sedihnya perkhidmatan ini
kurang didedahkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, perkhidmatan Unit Bimbingan
Kaunseling di sekolah sepatutnya turut menyediakan perkhidmatan kepada staf sekolah
tersebut tetapi ini tidak berlaku. Penglibatan ibu bapa dalam proses kaunseling pelajar
juga amat penting dalam memastikan perubahan kepada tingkahlaku pelajar namun
kebanyakan ibu bapa pelajar bermasalah ini juga bermasalah yang mana mereka juga
memerlukan sesi kaunseling bagi pembentukan diri yang lebih baik.
TUGASAN PROJEK:
7.0 CADANGAN-CADANGAN PERUBAHAN BAGI MEREKAYASA PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah semakin dipertikaikan. Oleh
itu, KPM menuntut perubahan bukan sahaja dari segi konsep pelaksanaan
perkhidmatan ini tetapi juga dari segi fokus operasinya agar dapat direkayasa semula
dalam membendung permasalahan yang disebutkan tadi. Dalam hal ini, Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) telah meminta Bahagian Pengurusan Sekolah
16

Harian (BPSH), KPM untuk mengambil langkah berkesan dalam usaha merekayasa
Perkhidmatan B & K di sekolah. KPPM telah meminta agar perkhidmatan ini memberi
fokus sepenuhnya

kepada usaha pembangunan sahsiah serta membendung

permasalahan disiplin dalam kalangan murid di sekolah. Hal ini disebabkan guru B & K
merupakan guru yang telah dilepaskan daripada tanggungjawab dalam P&P dan
mereka diharap boleh memberi tumpuan sepenuhnya bagi menangani permasalahan
tersebut.
Melalui pengkajian dan penganalisaan yang telah saya lakukan, terdapat
beberapa cadangan perubahan bagi merekayasa semula perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah agar perkhidmatan itu berjaya melahirkan murid-murid yang
menurut aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dan sekaligus dapat membendung
permasalahan isu disiplin. Antaranya mengadakan kursus-kursus seperti Kursus
kaunseling bagi pelajar asrama, kursus Trainers, kursus Fajar bagi pelajar berisiko
tinggi, kursus motivasi pada semua pelajar, program minggu silaturrahim, kursus
fasilitator adalah antara kursus yang amat penting bagi pelajar mengikutinya. Bagi
kaunselor pelajar sekiranya boleh mereka sendiri yang menjalankan kursus tersebut di
sekolah. Ini amat penting kerana selepas itu merekalah yang akan memantau selepas
setiap program dijalankan. Sekiranya kursus dijalankan oleh pihak luar, ia akan menjadi
kurang berkesan kerana masalah pemantauan. Pelajar pula merasakan diri mereka
tidak komited dengan program yang telah mereka lalui dengan orang luar itu.
Selain itu, pendekatan yang dapat digunakan ialah kasih sayang. Walaupun guru
disiplin dapat mengubah tingkahlaku dalam masa sesaat namun dari pemerhatian saya
tidak timbul sesuatu yang positif dalam banyak perkara kerana kecenderungan pelajar
ke arah bersikap dendam terhadap guru amat jelas. Dengan ini akan timbul tingkahlaku
alternatif yang membayangkan ke arah rasa tidak puas hati seperti ponteng, tidak
menghormat guru, sanggup kena rotan walaupun berkali-kali, bereifat semakin degil,
melengah-lengah masuk ke kelas, tidur di dalam kelas, melawan guru dan sebagainya.
Namun dalam pendekatan kasih sayang walaupun mengambil masa setengah tahun,
namun penantian yang sebegitu lama amat berfaedah sekali dan mewujudkan insan
17

yang berbudi bahasa, pandai berinteraksi, suka menolong, bersemangat untuk belajar
dan amat memahami.
Antara cadangan seterusnya ialah , guru bimbingan dan kaunseling harus
membuat engagement bersama murid, guru dan ibu bapa bagi memastikan agar
perkhidmatan ini menjadi istimewa. Maka guru Bimbingan dan kaunseling hendaklah
mengadakan jalinan perhubungan mesra dengan khususnya ibu bapa dan keluarga
dalam menangani sesuatu isu berhubung murid terutamanya isu displin murid.
Tambahan guru bimbingan dan kaunseling perlu mengamalkan sikap penyayang dalam
hubungannya dengan murid, rakan guru, ibu bapa, komuniti setempat dan masyarakat
serta mewujudkan jaringan (networking) dengan pihak-pihak lain termasuk murid, rakan
guru, ibu bapa dan masyarakat bagi mendapatkan maklum balas terhadap
perkhidmatan yang diberi.
Pendekatan ini juga berbeza dari segi layanan mengikut gender. Sebagaimana
diketahui di sekolah pelajar-pelajar lelaki dikaitkan dengan amalan-amalan negatif
seperti merokok, berjudi, mengambil arak, membuli, ponteng, samseng, gangsterisme,
dan vadalisme manakala pelajar-pelajar perempuan pula dikaitkan dengan bentukbentuk kesalahan yang melibatkan cara berpakaian, cara bersolek, vandalisme dan
berpasangan (Amir Hasan Dawi, 2006) maka sudah tentu faktor gender perlu
diambilkira. Pelajar lelaki berkecenderungan membuat kesalahan realiti berat oleh itu
layanannya dengan menjadikan dia sebagai rakan dan perlu diajak keluar mengikuti
aktiviti tertentu di luar persekolahan seperti memancing, menghadiri majlis-majlis ilmu
dan bermain bola sepak bersama-samanya. Manakala perempuan mempunyai
kecenderungan melakukan kesalahan ringan maka intervensi suara dan layanan
melalui sms dengan memberi motivasi ke arah pembelajaran adalah amat berkesan.
Di samping itu, terkini terdapat banyak saluran yang mungkin dapat diwujudkan
melalui internet antaranya portal dan blog. Ia merupakan platform yang membolehkan
pelajar berinteraksi secara terus dan berbalas-balas informasi bersama kaunselor.
Portal yang merupakan julung-julung kalinya diadakan di sekolah adalah beralamat
18

www.techboard.cjb.net yang mengandungi pelbagai topik. Setiap topik akan dikunjungi


oleh semua lapisan pelajar untuk memberi maklumat dan respon mereka tentang
budaya sekolah mahupun pendidikan dalam negara kita. Manakala melalui blog, pelajar
dapat mengunjungi alamat http://lamankaunseling.blogspot.com. Seperkara lagi agak
teristimewa melalui portal ini ialah dalam techboard di bawahnya terdapat ic bagi
setiap pengunjung. Ini bermakna terdapat dua orang memasukinya, maka akan
diketahui melalui portal tersebut dan kita boleh berinteraksi dengan orang itu tanpa
mengetahui siapakah orang yang tidak mahu mengenali namanya tersebut (Abdul Aziz
bin Yatim, 2006).
Bangunan sekolah baru yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) perlu diambilkira supaya menyediakan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
yang kondusif. Pusat perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling perlu mempunyai
bilik/tempat kaunseling individu dan juga kelompok yang muatannya 10-12 orang
pelajar. Selaras dengan itu, pusat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling perlu
mempunyai kemudahan asas yang sesuai seperti kerusi, meja, rak buku dan kabinet
simpan fail. Guru besar juga patut berusaha agar pusat/bilik bimbingan dan kaunseling
telap suara. Dengan perkhidmatan bilik bimbingan dan kaunseling yang selamat dan
kondusif sudah pasti murid akan yakin untuk ke bilik tersebut bagi berbincang dengan
kaunselor.

Sejajar dengan itu, adalah dicadangkan kaunselor berhubung dengan agensi


kerajaan dan swasta untuk mendapat maklumat tentang peluang pendidikan dan
kerjaya yang terdapat di pasaran. Ini dapat membantu pelajar membuat perancangan
kerjaya dan akademik mereka. Guru yang membantu kaunselor harus diberi kursus
bimbingan kaunseling supaya guru tersebut dapat membantu kaunselor menyenggara
aktiviti bimbingan dan kaunseling yang dijalankan di sekolah dengan lebih berkesan
lagi. Untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling,
kaunselor harus mengajar murid dalam kelas. Langkah ini dapat membantu kaunselor

19

memahami suasana pembelajaran dan masalah murid. Dengan itu, kaunselor dapat
berdamping dengan murid serta mewujudkan hubungan yang rapat dengan murid.
Di samping itu, beberapa program boleh dijalankan

bagi meningkatkan

perkhidmatan ini seperti Program Latihan Dalaman dan program Rundingan


Consulation. Kedua- dua program ini dapat mendedahkan guru kepada teknik- teknik
kaunseling dan cara mengaplikasikanya dalam mempertingkatkan pengurusan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Secara tidak langsung , pihak lain akan
berkeyakinan terhapad perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dapat menangani
masalah pelajar dengan cekap dengan pendedahan teori, falsafah dan teknik yang
terbaru.
Tambahan pula, pertemuan dan interaksi dengan kaunselor dari sekolah lain
juga

boleh

diadakan

bagi

bertukar--tukar

pendapat

dan

bagi

meningkatkan

keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Hubungan yang baik antara


guru-guru lain dan kaunselor akan memudahkan perbincangan di antara kaunselor dan
guru untuk mengetahui sama ada murid yang menghadiri sesi kaunseling berubah dari
segi tingkahlaku atau tidak. Justeru, kaunselor juga boleh mengadakan peti cadangan
di luar bilik kaunseling supaya pelajar dapat memberi cadangan tentang keberkesanan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah yang dikaji.

Pihak kaunselor sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik dengan semua
pihak seperti Polis,Jabatan-jabatan kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat
LPPKN, Pejabat Agama Islam, Yayasan Pembangunan Keluarga dan lainlain.Hubungan yang baik dengan agensi luar sebenarnya memudahkan lagi kaunselor
untuk mendapatkan maklumat berkenaan bukan sahaja peluang-peluang yang bakal
diperolehi pelajar tetapi juga dapat menjaminkan para pelajar mendapatkan maklumat
terkini berkenaan sesuatu agensi.

20

Seterusnya, Kaunselor perlu mengadakan pelbagai program untuk memenuhi


masa ruang para pelajar terutama pada waktu cuti penggal dan setelah tamat
peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Ssekolah Rendah,Penilaian Menengah
Rendah ,Sijil Peperiksaan Malaysia dan Sijil Tinggi Perekolahan Malaysia . Perkara ini
amat penting kerana pada kebiasannya para pelajar yang agak lemah tidak mempunyai
apa-apa program.Mereka lebih suka merayau dan melepak bersama rakan-rakan.Dan
sudah tentulah akan timbul gejala-gejala negatif di kalangan mereka.Justeru
itu,kaunselor harus memainkan peranan dalam mengisi ruang masa yang wujud di
kalangan pelajar dengan mengadakan pelbagai program seperti perkhemahan ,kem
motivasi ,bengkel-bengkel dan lain-lain yang difikirkan perlu.Ini penting agar masa yang
terluang di kalangan pelajar tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya mengikut nilainilai yang diterima oleh agama dan masyarakatnya.

Oleh itu, pihak sekolah dan kaunselor khususnya perlu memberikan lebih banyak
pendedahan kepada pelajar tentang peranan dan kepentingan Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling. Antara usaha yang boleh dijalankan ialah:
1. Melaksanakan Minggu Kaunseling di mana setiap murid berpeluang untuk
mengetahui peranan kaunseling.
2. Untuk mengatasi masalah kesuntukan masa pelajar berjumpa kaunselor, adalah
dicadangkan supaya diadakan pengubahsuaian waktu perkhidmatan kaunselor
iaitu bilik kaunseling perlu dibuka hingga petang supaya pelajar sesi pagi dapat
berjumpa kaunselor dan dapat menunjukkan kepada pelajar bahawa bilik
21

kaunseling sentiasa terbuka untuk mereka di sepanjang masa ataupun sesi


kaunseling dimasukkan dalam jadual waktu supaya pelajar boleh berjumpa
kaunselor jika perlu.

3. Pendekatan kaunseling yang seharusnya dipertingkatkan dari semasa ke


semasa kerana generasi sekarang sangat berbeza dengan generasi lampau
(.Rohani Ibrahim 2003, Siti Hairaney Bachok, 2004 ) Mereka bersikap lebih
terbuka dan perasaan ingin tahu yang tinggi diikuti dengan pendedahan media
tanpa sempadan dan konflik keluarga yang kompleks menyebabkan pelajar
sekarang sangat memerlukan bimbingan kaunseling yang selari dengan
perkembangan masa. Oleh itu peningkatan ilmu adalah sangat penting melalui
pembacaan, menghadiri seminar dan melibatkan diri dalam penyelidikan. dan
kaunselor perlu mendahului pelajar mereka di bidang kerjaya dan peluang
pekerjaan. Antaranya ialah melalui penyelidikan tindakan untuk membaiki
prestasi diri, meningkatkan kemahiran dan profesionalisme seseorang kaunselor.

RUMUSAN
Kesimpulannya, bagi mewujudkan suasana yang harmoni di asrama dan di
sekolah serta untuk menjaminkan pelajar berasa seronok belajar di sekolah berkenaan,
pihak kaunselor pelajar dan guru disiplin haruslah bekerjasama dan sama-sama
memikirkan kaedah yang paling sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. Sebenarnya
terlalu banyak perkara yang mesti dilakukan oleh kedua-dua personel yang penting di
sesebuah sekolah itu. Ini memberi implikasi bahawa mereka perlu didedahkan dengan
pelbagai kemahiran terutamanya kemahiran dalam mengendalikan program supaya
ianya sesuai dan dapat memikat hati pelajar bagi mengikuti program tersebut.
22

pelajar.
Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan.
Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan
klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik juga untuk klien .
Keistimewaan khidmat kaunseling ialah ia membimbing klien mencari sumber dirinya
yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Penerimaan dan perakuan sumber diri
adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri.
Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk
dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan
serta interaksi yang baik, manakala klien memperihalkan masalah mereka dan cuba
memahami dan mengambil tindakan menguruskan masalah tadi. Proses aksi dan
reaksi di antara klien dan kaunselor turut membantu klien mengenali diri dan persoalan
yang dihadapinya.
Kaunseling menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang
menghasilkan masalah dalam hidup

dan bagaimana

klien

terdedah kepada

permasalahannya. Oleh itu fokus mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri
melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna, dan melalui penyelesaian masalah yang
berbentuk emosional atau antara individu.
Krumboltz (George & Kristianni, 1990), pula mengatakan kaunseling merangkumi
aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh kaunseling dalam usaha membantu
klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang akan menghasilkan
penyelesaian kepada masalah klien.
Tambahan pula, untuk pemahaman dengan lebih jelas lagi tentang definisi
kaunseling, dipetik tiga definisi yang telah dibuat oleh tiga tokoh iaitu Blocher (1974);
Corey (1977) dan James (1982). Blocher (1974) berpendapat kaunseling sebagai suatu
proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan
bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya. Sebagai rumusan,

23

kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang bertujuan membantu


individu memahami diri dan alam sekelilingnya.
Sebagai guru kaunselor, guru bimbingan dan guru-guru perlu memiliki tahap
profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh itu, peningkatan
ilmu pengetahuan dalam profesionalisme keguruan dalam kalangan guru-guru amat
penting. Peningkatan profesionalisme keguruan dapat dilakukan dalam tiga kaedah,
yakni peningkatan Kendiri, penyertaan Kursus peningkatan Profesionalisme keguruan
dan kerjasama profesional. Sebagai guru yang berprofesionalisme, kita sentiasa harus
mengetahui kemahiran-kemahiran asas seperti kaunseling dan bimbingan. Ini adalah
kerana melalui kaunseling ialah bantuan yang diberi kepada murid-murid biasa yang
sedang dalam perkembangan dan pertumbuhan mental, sosial, intelek , fizikal, emosi,
kejiwaan dan kerohanian.
Kaunselor dan guru perlu berganding bahu dan bekerjasama dalam membantu
menangani masalah displin pelajar di sekolah. Diharapkan cadangan dan kajian dapat
dilaksanakan

untuk menilai pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

supaya keberkesanan perkhidmatan dapat ditingkatkan.

REFLEKSI

Pada semester ketujuh ini, saya telah ditugaskan untuk menyiapkan tugasan
Kerja Kursus Pendek yang melibatkan mata pelajaran Bimbingan dan Kaunseling
Kanak-Kanak (EDU 3107). Tugasan ini mengenai konsep, matlamat, keperluan dan
perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Seterusnya, perbincangan
mengenai cadangan dalam merekayasa perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di

24

sekolah bagi membantu dalam pembentukan murid- murid. Tugasan ini telah
dilaksanakan sepanjang menjalani praktikum fasa III.
Tugasan ini memerlukan saya untuk memainkan satu peranan yang boleh
disumbangkan oleh guru biasa dalam membantu perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah serta mempraktikkan amalan terapi yang dipelajari semasa dalam
proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah oleh seseorang guru biasa. Hasil
daripada tugasan ini, saya telah mendapat banyak input dan informasi yang sangat
berguna sebagai persediaan bagi menghadapi cabaran sebagai seorang guru kelak.
Dalam proses menyempurnakan tugasan ini, saya sedar bahawa tugas seorang guru
bukanlah hanya sekadar mengajar di dalam kelas semata-mata, tetapi seseorang guru
itu juga berperanan dalam memberi bimbingan dan kaunseling kepada para muridnya
dalam cara dan kaedah yang tersendiri tanpa disedari.

Selain itu, kemahiran asas yang terdapat dalam bidang kaunseling juga
mempunyai banyak faedahnya kepada guru khususnya saya sendiri yang akan bergelar
guru kelak. Teori yang digunakan dalam tugasan ini ialah Teori REBT. Melalui teori ini
kita dapat mengenal pasti sesuatu gangguan emosi itu disebabkan oleh pemikiran yang
tidak rasional. Teori ini juga berpendapat manusia mempunyai keupayaan untuk
mengubah proses-proses kognitif, emotif dan tngkah laku. Apabila manusia sudah biasa
atau terlazim untuk bertindak dengan sesuatu cara yang tertentu, maka ia akan terus
bertindak sedemikian sepanjang hayatnya.

25

REBT lebih menekankan kepada pemikiran (kognitif) dan tidak kepada perasaan
dan emosi. Memandangkan teori ini banyak menggunakan konfrantasi dan arahan,
klien akan menjadi pasif, hanya mendengar dan menunggu arahan daripada kaunselor
sahaja. Sekiranya seorang kaunselor kurang inisiatif dan tidak kreatif dalam usaha
untuk menyedarkan klien terutamanya dengan menggunakan hujah dan cabaran, ia
berkemungkinan menyinggung perasaan klien dan akan mengganggu proses
penerokaan. Sebagai hasil keseluruhan daripada tugasan ini, saya dapat menguasai
beberapa sikap sebagai seorang guru yang reflektif. Setelah berusaha menyiapkan
tugasan yang diberikan ini, dapat saya rumuskan bahawa seseorang guru yang
bertindak sebagai kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang
baik perlu menguasai serta mengaplikasikan beberapa kemahiran-kemahiran asas
kaunseling. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika
berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi.
Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya adalah tidak mudah
kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu.

Di

samping

itu,

saya

dapati

tugas

seorang

kaunselor

bukan

hanya

menyelesaikan masalah- masalah displin pelajar sekolah malahan mempunyai


tanggungjawab

dari

segi

pengurusan

pentadbiran.

Urusan

pentadbiran

yang

dimaksudkan adalah urusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidang Bimbingan
dan Kaunseling serta hubungannya dengan pihak pentadbir sekolah ataupun agensi
luar.Perkara yang termasuk dalam pengurusan antaranya ialah mengurus dan menyelia
sistem fail. Dalam urusan ini kaunselor bertanggungjawab terhadap pengurusan segala
jenis fail yang telah diwujudkan.

26

Antara implikasi terhadap diri saya ialah, saya sebagai bakal pendidik
mempunyai tanggungjawab dalam menangani isu yang semakin serius di sekolah.
Saya harus bertanggungjawab dengan menangani masalah displin murid dengan
pengukuhan interaksi guru dan pelajar di bilik darjah . Sebagai guru harus
menggabungjalinkan

permasalah

dan

gejala

disiplin

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran mereka di bilik darjah supaya pelajar dapat pendedahan masalah yang
berlaku.
Tambahan pula,saya sebagai bakal pendidik berpendapat bahawa semua guru
harus menguasai kemahiran menangani masalah salah laku, melibatkan diri dengan
aktif dalam mengubah dasar dan polisi yang berkaitan dengan masalah displin serta
mengendalikan program- program yang berkitan dengan displin dan bekerjasama
dengan pihak pentadbir. Antara kemahiran yang ditekankan ialah bimbingan individu
dan bimbingan kelompok yang memainkan peranan dalam perkembangan dan
pencapaian murid-murid dalam pembelajaran. Seseorang guru perlu mempunyai
kemahiran-kemahiran ini bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran
berjalan dengan lancar. Kemahiran-kemahiran ini penting bagi mengesan masalahmasalah yang dihadapi murid dapat dicegah dan ditangani di peringkat awal.

Cadangan- cadangan

perubahan yang dinyatakan harus dilaksanakan oleh

Kementerian Pendidikan Malaysia bagi merekayasa semula perkhidmatan Bimbingan


dan kaunseling di sekolah agar berjaya melahirkan murid- murid menurut aspirasi
falsafah pendidikan kebangsaan serta dapat membendung masalah displin. Saya dapat
menggunakan ilmu yang diperolehi dalam kerjaya saya pada masa depan. Saya dapat
merasakan keyakinan diri dalam bidang menuntut ilmu dan menganalisis maklumat
semakin meningkat. Saya dapat menggunakan maklumat-maklumat dan ilmu yang
saya dapati sepanjang melakukan kerja kursus ini serta mengaplikasikannya semasa
proses pembelajaran.
27

Sebagai kesimpulannya, kaunselor harus memahami segala kemahiran yang


dipelajari dan tahu mengaplikasikan ke atas klien pada tempat, masa dan keadaan
yang sesuai. Maka, dengan input-input ini saya akan mengaplikasikannya ke dalam
suasana pembelajaran yang saya wujudkan kelak. Melalui kerja kursus ini juga, saya
dapat meningkatkan tingkah laku dan nilai-nilai etika keguruan yang positif.

Sekian.

RUJUKAN
RUJUKAN BUKU
Sapora Sipon, Hapshah Md Yusof, Ab Aziz Mohd Yatim, (2006). Kaunseling Individu Edisi
Ketiga, Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan, Taquddin Abd Mukti, (2012). Bimbingan
Dan Kaunseling Kanak-Kanak, Oxford Fajar Sdn. Bhd.

28

Khadijah Rohani Binti Mohd Yunus, Nazariah Binti Ab. Samad, (2007). Bimbingan dan
Penasihatan Falsafah, Kemahiran, Proses dan Etika, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Tan Chee Yee (1987). Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Rendah dan Menengah. Kuala
Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Zainal Abdin Ahmad & Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2004). Modul Bimbingan dan Kaunseling.
University Terbuka Malaysia.

RUJUKAN JURNAL
Abdul Halim Othman (1999). Kaunseling untuk kesejahteraan Insan. Satu pengalaman di
Malaysia. Kota Kinabalu:Universiti Malaysia Sabah.
American Counselling Association (1995). Code of Ethics and standards for practice.
Alexandria,VA: Author.
Arbuckle, D.S (1975). Counseling and Psychotherapy . Boston: Allyn and Bacon. BPS Division
of Clinical Psychology (1979). Report of the writing Party on the psychological therapists.
Leicester. British Psychological Societies.
Corey.C. (1991). Theory and Practice of Counseling and psychotherapy (4th edn). Pacific
Grove:CA Brooks/Cole.

RUJUKAN INTERNET

Diakses pada 27 Januari 2015 di

http://skpsi-haryanti.zoom-a.com/faktamenarik.html
-

Diakses pada 15 Februari 2015 di

http://ddms.usim.edu.my/bitstream/handle/123456789/2727/Pengurusan

29

Diakses pada 15 Februari 2015 di

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah.pdf?sequence=1


-

Diakses pada 20 Februari 2015 di

http://anandaaristya.wordpress.com/2013/04/15/terapi-perilaku-emotif-rasional/
-

Diakses pada 21 Februari 2015 di

http://www.mpkk.org/index.php/artikel/kaunseling/39-amalan-serta-peranan-dan
tanggungjawab-kaunselor-di-sekolah-sekolah-dalam-menangani-masalah-kekeluargaan
-

Diakses pada 24 februari 2015 di

http://www.vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/fem3107_1299483089.pdf (6

30