Anda di halaman 1dari 2

CaramenghapustanggalfotodenganPhotoshop

23Juni2014|Photoshop
CaramenghapustanggalfotodenganPhotoshop.Menjawabpertanyaanrekan
diFacebookbagaimanacaramenghapustanggalmaupunjamyangterterapadasebuahfoto,disini
sayacobamemberikantekniknya.DisinisayamenggunakanAdobePhotoshopCS3,
untukCS/CSteknikinijugabisadipakai.
Intidariteknikiniadalahmenumpukgambardenganmengambiltiruangambardarigambarlain,
jelasnyamengcloninggambar.
Langsungsajaikutilangkahlangkahberikut:
1.PastikanandasudahmembukaAdobePhotoshop.
2.Bukafilefotoanda.SayaambilcontohfotosayawaktudiCandiBorobudur,difotoitutertera
tanggal22/11/2008jam13:12(sayaberikotakwarnamerah)

3.KlikkananCloneStampTool,danpilihCloneStampToolatautekanhurufSpadakeyboard
anda.

4.PilihjenisBrushdanaturbesarBrushyangakanandagunakan.

5.Jikasudah,tekanAltdankliksekalilalulepaspadasekitartulisan,lihatlingkaranbrushanda
jangansampaimengenaitulisan,jikaBrushandaterlalubesarkecilkanukurannya.Lalukitamulai
gosokkanpadatulisandengancarakliktahandangesermengikutitulisan.

6.Jikacontoh/cloninggambarandasudahtidaksesuaikarenapencahayaanataupunwarna
gambar,ulangilangkahke5,danteruskanhinggasemuatulisanhilang.

7.KlikSavedimanaandamenyimpannya,selesai.
Selamatmencoba