Anda di halaman 1dari 10

GRADE

Subjec
t
/Learni
ng
Area

Monday
Date: _________________

Lesson/s:

Tuesday
Date: _________________

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: _________________

Lesson/s:

Lesson/s:

References:
CODE:
TG p.
LM p.
Learners Materials Used:

References:
CODE:

References:
CODE:

Learners Materials Used:

Learners Materials Used:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:_____________
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:_____________
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

TG p.
LM p.

TG p.
LM p.

Thursday
Date: _________________

Lesson/s:

References:
TG p.
LM p.
Learners Materials Used:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Friday
Date: _________________

Lesson/s:

References:
CODE:
TG p.
LM p.

Learners Materials Used:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

GRADE
4
Subjec
t
/Learni
ng
Area

DAILY LESSON LOG


Monday
Date: July 18, 2016

Tuesday
Date: July 19, 2016

Lesson/s
Lesson/s
Speak
clearly
Note details in a
appropriate
selection listened to
pronunciation
Realize that the world
intonation
is made up of people
of different races and
colors
Englis
h

References:
CODE: EN4LC-IVa-2.10
TG p. _9-12_
LM p. _2__
Learners Materials Used:
Picture/illustration of
Kabunian, pictures of
people from different

Wednesday
Date: July 20, 2016

Thursday
Date: July 21, 2016

Lesson/s
using

and

Lesson/s
Use
context
clues Use plural forms
(synonyms) to determine
regular nouns

Friday
Date: July 22, 2016

the
meaning
unfamiliar words

References:
CODE: EN4OL-Iva-1.24

References:
CODE: EN4OL-Iva-1.24

TG p. 12-15
LM p. 3-6

TG p. _15-17
LM p. _7-8_

Learners Materials Used:


Picture words of long a

with final silent e,


CROSSWORD Puzzle

Lesson/s
of

of

Pictures, chart of short


story

Learners Materials Used:

References:
CODE: EN4G-Iva-1.8.5
TG p. _17-19
LM p. _9-10
Learners Materials Used:
Real objects inside the
classroom, pictures of
nouns, chart of
activities

Locate information using


print
and
nonprint
sources

References:
CODE: EN4RC-Iva-5.1
TG p. _19-20
LM p. _11-12

Learners Materials Used:

Sample poster

races
Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:_____________
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:_____________
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza

GRADE 4
Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016

Tuesday
Date: July 19, 2016

Lesson/s
Lesson/s
Natatalakay
ang Nakapagbubuo
kahulugan ng bansa
konsepto ng bansa

Araling
Panlipun
an

References:
CODE: K-12 AP4AAB-Ia-I
TG p. 1-4
LM p. 2-5

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: July 20, 2016

References:
CODE: K-12 AP4AAB-Ib-2
TG p. _9-12_
LM p. _2__

Lesson/s
ng

Naipapaliwanag na ang
Pilipinas ay isang bansa

References:
CODE: K-12 AP4AAB-Ia-1
TG p. 1-4
LM p. 2-7

Thursday
Date: July 21, 2016

Friday
Date: July 22, 2016

Lesson/s
Natutukoy ang
relatibong lokasyon ng
Pilipinas batay sa mga
nakapaligid dito gamit
ang pangunahin at
pangalawang
direksyon

Lesson/s
Natutukoy sa mapa
ang kinalalagyan ng
bansa
sa
rehiyong
Asya at mundo

References:

References:
CODE: K-12 AP4AAB-Ia-1
TG p. 4-9

Learners Materials Used:


Larawan ng sombrero,
story book
Pambihirang Sombrero

Learners Materials Used:


Mapa ng Asya at mundo,

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:___________
__
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:____________
_
Other activities:

Learners Materials Used:

mapa ng Pilipinas

CODE: K-12 AP4AAB-Ic-4


LM p. 8-14
Mapa ng Asya at mundo, TG p. 8-10
Learners Materials Used:
mapa ng Pilipinas, tsart LM p. 9
Mapa ng Asya at
ng mga gawain
Learners Materials Used:
mundo, globo, tsart ng
Globo, mapa ng asya
mga gawain
at mundo, tsart ng
mga gawain

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza

GRADE 4
Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016
(Music)
Lesson/s
Nakikilala
ang
ibat
ibang uri ng note at

Tuesday
Date: July 19, 2016
(Art)

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: July 20, 2016

Lesson/s

(Health)
Lesson/s

Nakikilala ang kahalagahan


ng
mga
kultural
na
komunidad sa Luzon at ang

Thursday
Date: July 21, 2016

(P.E.)
Lesson/s
Naipapaliwanag na ang Nasusunod ang
Pilipinas ay isang bansa
kahalagahan ng

Friday
Date: July 22, 2016
(P.E.)
Lesson/s
Nasusunod ang
kahalagahan ng

rest

kanilang pagkakaiba
pananamit, palamuti
katawan at paraan
pamumuhay

MAPEH
References:
CODE: MU4RH-Ia-1
TG p. 2-5
LM p. 5-7
Learners Materials Used:
Cutouts ng mga note at
rest

References:
CODE: A4EL-Ia

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:___________
__
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:____________
_
Other activities:

TG p. 194-197
LM p. 145-149

Learners Materials Used:

paggawa ng mga
gawaing nakabubuti
sa kalusugan

sa
sa
ng

Mga lumang karton, tuyong


dahon, krayola

paggawa ng mga
gawaing nakabubuti
sa kalusugan

References:
CODE: K-12 AP4AAB-Ia-1
TG p. 1-4
LM p. 2-7

References:
CODE: PE4PF-Ia-16
Learners Materials Used: TG p. 6-8
Mapa ng Asya at mundo, LM p. 3-10
mapa ng Pilipinas, tsart Learners Materials Used:
ng mga gawain
Tsart ng Physical
Activity Pyramid Guide
Remarks:
Remarks:
No. of learners within
No. of learners within
mastery
mastery
level_____________
level_____________
No. of learners needing
No. of learners needing
remediation_____________
remediation_____________
Reinforcements:__________ Reinforcements:__________
___
___
Other activities:
Other activities:

References:
CODE: PE4PF-Ia-16
TG p. 6-8
LM p. 3-10
Learners Materials Used:
Tsart ng Physical
Activity Pyramid Guide
Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza

GRADE 4
Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016
Lesson/s

Tuesday
Date: July 19, 2016
Lesson/s

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: July 20, 2016
Lesson/s

Thursday
Date: July 21, 2016
Lesson/s

Friday
Date: July 22, 2016
Lesson/s

Mathema
tics

Visualize numbers up
to
100 000 with
emphasis on numbers
10 001 50 000

References:
CODE: M4NS-Ia-1.4
TG p. 2-5
LM p. 2-4
Learners Materials Used:
Cutouts of number
discs, flats, longs, and
units
Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Visualize numbers up to
100 000 with emphasis on
numbers 50 001 100 000

References:
CODE: M4NS-Ia-1.4
TG p. 7-10
LMp.4-5

Learners Materials Used:


Cutouts of number discs

Visualize numbers up to
100 000 with emphasis
on numbers 50 001
100 000

References:
CODE: M4NS-Ia-1.4
TG p. 10-14
LM p. 6-8

Learners Materials Used:


Place value chart,
number cards

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:____________
_
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Read and writing


numbers up to 100
000 in symbols and in
words

Read and writing


numbers up to 100
000 in symbols and in
words

References:
CODE: M4NS-Ia-9.4
TG p. 14-17
LM p. 9-11
Learners Materials Used:
Place value chart,
number cards, show
me board

References:
CODE: M4NS-Ia-9.4
TG p. 14-17
LM p. 9-11
Learners Materials Used:
Place value chart,
number cards, show
me board

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza

GRADE 4

DAILY LESSON LOG

Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016

Tuesday
Date: July 19, 2016

Wednesday
Date: July 20, 2016

Lesson/s
Lesson/s
Lesson/s
Describe
materials Describe
materials Identify the materials
that float and sink
based on the ability to
based on the ability to
absorb water
absorb water

Science

References:
CODE: S4MT-IaTG p. 4-7_
LM p. _2-3_
Learners Materials Used:
Activity
sheets,
materials for group
activity

References:
CODE: S4MT-Ia-

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:____________
_
Other activities:

TG p. 2-5_
LMp.2-4_

Learners Materials Used:


Activity sheets, materials
for group activity

Thursday
Date: July 21, 2016

Friday
Date: July 22, 2016

Lesson/s

Lesson/s

Identify the materials


that float and sink

Identify the materials


that undergo decay

References:
CODE: S4MT-Ia-1

References:
CODE: S4MT-Ia-1

References:
CODE: S4MT-Ib-2

TG p. 5-8
LM p. _5-6

TG p. 5-8
LM p. _5-6

TG p. 8-11_
LMp.7-10

Learners Materials Used:


Activity sheets, materials

Learners Materials Used:


Activity sheets, materials

Learners Materials Used:


Activity sheets, materials

for group activity

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

for group activity

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

for group activity

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza

GRADE 4
Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016

Tuesday
Date: July 19, 2016

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: July 20, 2016

Thursday
Date: July 21, 2016

Lesson/s
Lesson/s
Lesson/s
Lesson/s
Nakikinig nang mabuti Natutukoy ang damdamin Nagagamit nang wasto Nakabubuo ng kwento
ng tagapagsalita ayon sa
ang mga pangngalan sa
sa nagsasalita upang
gamit ang balangkas
tono,
diin,
bilis
at
mga
tao,
lugar,
bagay
at
maulit at mabigyang
intonasyon
pangyayari sa paligid
kahulugan ang mga
pahayag
Filipino
References:
CODE: F4PN-Ia-15
TG p. _1-4_
LM p. _2-7_
Learners Materials Used:
Mapa ng
Asya at
mundo,
mapa
ng
Pilipinas

References:
CODE: F4PN-Ib-16

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________

Remarks:
No. of learners within
mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________

TG p. _5-6
LMp._6-7

Learners Materials Used:

Graphic organizer , cutout


ng sombrero

References:
CODE: F4WG-Ia-e-2
TG p. 6-8_
LM p. _8_

Learners Materials Used:


Mga bagay sa loob ng
silid-aralan, tsart ng mga
Gawain

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing

References:
CODE: F4PS-Ib-h-6.1
TG p. _1-4_
LM p. _2-7
Learners Materials Used:
Tsart ng Balangkas ng
Kwento

Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing

Friday
Date: July 22, 2016
Lesson/s
Nagagamit
pangngalan sa
ibang sitwasyon

ang
ibat

References:
CODE: F4WG-Ia-e-2
TG p. _11-12_
LMp._10_
Learners Materials Used:
Tsart ng pangngalan at
mga gawain
Remarks:
No. of learners within
mastery
level_____________
No. of learners needing

Reinforcements:__________
___
Other activities:

Reinforcements:____________
_
Other activities:

remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

GRADE 4
Subject /
Learning
Area

Monday
Date: July 18, 2016
Lesson/s
Naisasagawa ang
tungkulin sa sarili

E.P.P.

References:
CODE: EPP4HE-0a-1
TG p. 68-69
LM p. 209-210
Learners Materials Used:
Mga gamit sa paglilinis
ng sarili

Remarks:
No. of learners within

remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

DAILY LESSON LOG


Wednesday
Date: July 20, 2016

Tuesday
Date: July 19, 2016

Thursday
Date: July 21, 2016

Friday
Date: July 22, 2016

Lesson/s

Lesson/s

Lesson/s

Lesson/s

Nasasabi
ang
mga
kagamitansa paglilinis at
pag-aayos ng sarili

References:
CODE: EPP4HE-0a-2
TG p. 70-71
LMp.210-215

Learners Materials Used:


Mga gamit sa paglilinis ng
sarili, larawan ng malinis at
malusog na bata, tsart ng
mga Gawain

Remarks:
No. of learners within

Naipapakita
ang
wastong
paraan
ng
paggamit
ng
mga
kagamitan sa paglilinis
at pag-aayos ng sarili

References:
CODE: EPP4HE-0a-2
TG p. 70-71
LM p. 210-215

Learners Materials Used:


Mga gamit sa paglilinis
ng sarili, larawan ng
malinis at malusog na
bata, tsart ng mga
Gawain

Remarks:
No. of learners within

Naipapakita
ang
wastong
pamamaraan
ng paglilinis at pagaayos

Naipapakita
ang
wastong
pamamaraan
ng paglilinis at pagaayos

References:
CODE: EPP4HE-0a-2
TG p. 72-73
LM p. 216-220
Learners Materials Used:
Tsart ng mga gawain

References:
CODE: EPP4HE-0a-2
TG p. 72-73
LM p. 216-220
Learners Materials Used:
Tsart ng mga gawain

Remarks:
No. of learners within

Remarks:
No. of learners within

mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

mastery level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:____________
_
Other activities:

mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

mastery
level_____________
No. of learners needing
remediation_____________
Reinforcements:__________
___
Other activities:

Name of Teacher: Mhel F. Mendoza