Anda di halaman 1dari 5

PEMBAHASAN SOAL EKSPONEN DAN

LOGARITMA
A. PILIHAN GANDA
1.

Dengan merasionalkan penyebut, bentuk sederhana dari


A. 2

B. 3

C. 3

D. 4

E. 4
+2
PEMBAHASAN :
=

=
=2
3
JAWABAN : A

2.

=
A. 24 32
B. 27 32
C. 26 35
D. 28 32
E. 28 35
PEMBAHASAN :
= 23 3-2 2 34
= 23+1 3-2+4
= 24 32
JAWABAN : A

3.

Bentuk pangkat bulat positif dari


A.
B.
C.
D.

adalah

adalah

E.
PEMBAHASAN :
=
JAWABAN : B
4.

Dengan merasionalkan penyebut, bentuk sederhana dari


A. 7 4
B. 7
C. 7 4
D. 7 + 4
E. 7
PEMBAHASAN :
=
=
=74
JAWABAN : C

5.

Nilai x yang memenuhi persamaan 4x+1 = 8x-1 adalah


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
PEMBAHASAN :
4x+1 = 8x-1
22(x+1) = 23(x-1)
22x+2 = 23x-3
2x + 2 = 3x 3
5=x
JAWABAN : C

6.

Nilai dari 2log 3 2log 6 + 2log 8 =


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

adalah

PEMBAHASAN :
2log 3 2log 6 + 2log 8 = 2log [3 : 6 x 8]
= 2log 4
= 2log 22
= 2 2log 2
=2
JAWABAN : B
7.

Jika 2log 3 = x dan 3log 5 = y , maka 4log 15 =


A. xy + 1
B.
C.
D.
E.
PEMBAHASAN :
4log 15 =
=
=
=
=
=
=
JAWABAN : C

8.

Jika
A. -5
B. -3
C. -2

=a+b

dengan a dan b bilangan bulat, maka a + b =

D. 2
E. 3

PEMBAHASAN :
=
=
=
= -5 + 2
jadi a = -5 dan b = 2, sehingga
a + b = -5 + 2 = -3
JAWABAN : B
9.

Jika 2log a + 2log b = 12 dan 3.2log a 2log b = 4, maka a + b =


A. 144
B. 272
C. 528
D. 1.024
E. 1.040
PEMBAHASAN :
2log a + 2log b = 12
2log [a.b] = 12
a.b = 212 (i)
3.2log a 2log b = 4
2log a3 2log b = 4
2log [a3 : b] = 4
a3 : b = 24
a3 : 24 = b (ii)
substitusi (ii) ke (i), diperoleh
a.[ a3 : 24] = 212
a4 = 212.24
a4 = 216
a = 24 (iii)
substitusi (iii) ke (ii), sehingga diperoleh
(24)3 : 24 = b
28 = b
a + b = 24 + 28
= 16 + 256
= 272
JAWABAN : B

10.

Jika a = 8 dan b = 9, maka a-1/3.b1/2 =


A. 4/3
B. 4/3

C. 2/3
D. 3/4
E. 3/2
PEMBAHASAN :
a-1/3.b1/2 = 8-1/3.91/2
= (23)-1/3.(32)1/2
= 2-1.3
= 3/2
JAWABAN : E
11.

Jika 3log a + 3log b = 8 dan 3.3log a 3log b = 4, maka a + b = .


A. 9
B. 27
C. 81
D. 243
E. 729
PEMBAHASAN :
3log a + 3log b = 8
3log [a.b] = 8
a.b = 38 (i)
3.3log a 3log b = 4
3log a3 3log b = 4
3log [a3 : b] = 4
a3 : b = 34
a3 : 34 = b (ii)
substitusi (ii) ke (i), diperoleh
a.[ a3 : 34] = 38
a4 = 38.34
a4 = 212
a = 33 (iii)
substitusi (iii) ke (ii), sehingga diperoleh
(33)3 : 34 = b
35 = b
a + b = 33 + 35
= 27 + 243
= 270