Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL


21030 KUALA TERENGGANU
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (SIMULASI)
Mata Pelajaran

: Olahraga

Tajuk

: Lontar peluru

Kemahiran

: Teknik berdiri

Tarikh

: 18 Julai 2016

Masa

: 20 minit

Bilangan murid

: 10 orang

Pengalaman murid sedia ada

: Latihan lontar peluru dengan bola hoki

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid


akan dapat:

Psikomotor

: melakukan lontar peluru dengan cara yang betul 3


daripada 5 percubaan.

Kognitif

: menerangkan kemahiran teknik berdiri dengan cara


yang betul dan jelas.

Afektif
Masa

: kerjasama antara satu sama lain, dan disiplin diri.


Aktiviti

Butiran Mengajar/
Fokus Pembelajaran

Perkembangan/
G. kerja kelas
(Kemahiran)
(12 minit)
1. Guru
menunjukkan

Organisasi

Strategi/
Peralatan

Langkah 1

Teknik berdiri

teknik berdiri yang

(2 minit)
-

Cara:

betul:
Posisi badan

Fasa
persediaan

ketika keadaan
bersedia
(kedudukan kaki
dan tangan yang
memegang
-

peluru).
Melontar bola
dengan cara

yang betul.
Memastikan

1. Berdiri dengan
mengangkang
kedua-dua belah
kaki seluas lebih

pulihan

kurang 30 cm,

dilakukan

tangan

setelah lontaran.

memegang peluru
di bawah dagu
sehingga
bersentuhan

1. Guru meminta
pelajar melakukan
teknik berdiri tanpa
Langkah 2
(5 minit)

Praktis teknik
berdiri dengan
bola tenis

bantuan alat
bantuan mengajar

dengan tengkuk.
Siku tangan yang
memegang peluru
haruslah keluar
dan mendatar.

(bola tenis) terlebih

Fasa

dahulu.
2. Guru memastikan

gelungsuran

pelajar melakukan
-

lontaran dengan

tenis

betul (posisi
badan, kedudukan
kaki dan pegangan
peluru).
3. Kemudian, guru

Bola

2. Pusingkan
sedikit arah ke

meminta pelajar

kanan dan

melakukan teknik

bawakan tangan

berdiri dengan

kiri menyilang ke

menggunakan bola

kanan.

tenis.
Fasa
lontaran
1. Guru
membahagikan
pelajar kepada 2
Langkah 3

Latihan teknik

(5 minit)

berdiri dengan
menggunakan
peluru

kumpulan.
2. Guru meminta
setiap kumpulan
melakukan teknik
berdiri secara
bergilir dengan
menggunakan
bola tenis.
3. Guru memastikan

3. Bawakan
kembali tangan
kiri dengan cepat

- Peluru

ke arah kiri,
manakala kaki
diluruskan dan
peluru ditolak
keluar.

pelajar
melakukan teknik
Fasa

berdiri dengan

pemulihan

posisi badan,
kedudukan kaki
dan pegangan
bola yang betul.
4.Tangan
diluruskan
mengikut arah
lontaran peluru,
manakala tangan
kiri membantu
mengimbang
tangan.

3. Kemuncak
(5 minit)

Permainan

Pelajar dikehendaki

kecil/

melakukan teknik

Pertandingan

berdiri sebanyak 2
percubaan seorang
dengan
menggunakan peluru
untuk lontar peluru.
Kemudian, jarak
akan diukur untuk
menentukan siapa
yang melontar paling

4. Penutup/
Perbincangan
(3 minit)

jauh.
1. Guru
menyimpulkan
pembelajaran
dengan
menyatakan
kesalahan yang
ketara dilakukan
oleh pelajar
melalui
pemerhatian
guru.
2. Guru
menunjukkan
kembali teknik
berdiri yang
betul.

-Peluru