Anda di halaman 1dari 2

Contoh Borang Soal Selidik

MPU 3123 Tamadun Islam Tamadun Asia (TITAS), Semester Mei 2016
Universiti Teknologi PETRONAS
Selamat Sejahtera. Kami merupakan pelajar-pelajar dari Universiti Teknologi PETRONAS yang sedang
mengambil matapelajaran TITAS bagi semester ini. Kami sedang menjalankan kajian bertajuk Agama dan
Falsafah dalam Perkembangan Tamdun Cina; Analisa Terhadap Pelajar UTP. Justeru, kami memohon jasa
baik pihak Tuan untuk menjawab soalan di bawah dengan sejujurnya. Segala maklumat yang diberi adalah
sulit.
Bahagian A: Maklumat Responden
Tahun Pengajian: (Foundation/1/2/3/4)

BIL

Jantina: (L/P)

SOALAN

Seseorang yang berpegangan teguh dengan agama dan


falsafah dapat memperkembangkan diri, keluarga seterusnya
negara mereka.
2.
Kepelbagaian agama menyumbang kepada keunggulan
tamadun Cina.
3.
Keunggulan sebuah tamadun hanya bergantung kepada
agama dan falsafah sahaja.
4.
Konsep Jalan Pertengahan (Middle Way) yang diamalkan
oleh Buddhisme Cina boleh diaplikasikan dalam kehidupan
seharian kini.
5.
Konsep falsafah Moisme yang mengatakan bahawa
golongan cerdik pandai harus diutamakan sesuai
dipraktikkan pada zaman sekarang.
6.
Kasih sayang sejagat yang dipentingkan oleh Moisme wajar
dipraktikkan pada zaman sekarang.
7.
Moisme yang bersifat utilitarian lebih praktikal berbanding
Legalisme, Konfusianisme dan Buddhisme Cina.
8.
Pegangan Confucianisme semakin terhakis akibat
pendidikan sekularisme Barat.
9.
Pemerintahan berteraskan undang-undang (Legalisme) lebih
baik daripada pemerintahan teladan.
10. Falsafah legalisme sesuai diamalkan pada zaman sekarang.
CGPA: ______
Bangsa: ____________

Tarikh: ______________

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak
Pasti

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

1.

Agama: ______________

Bagi memudahkan responden untuk menjawab boring soal selidiik ini, kami menyediakan definisi beberapa
istilah.

Definisi Istilah
- Jalan Pertengahan: Mengambil jalan kesederhanaan dalam sesuatu situasi.
- Moisme : Falsafah Cina kuno yang mengutamakan logik, pemikiran rasional dan sains yang dibangunkan
oleh ahli akademik yang belajar di bawah ahli falsafah Cina kuno Mozi
- Legalisme : Prinsip dan amalan yang menyokong kawalan ketat undang-undang ke atas semua aktiviti untuk
semua kelas, dan pemerintahan beraja mutlak.
- Konfusianisme : Falsafah yang diajar oleh Confucius yang menekankan cintakan kemanusiaan,
penyembahan nenek moyang, menghormati ibu bapa, dan keharmonian dalam pemikiran dan kelakuan.