Anda di halaman 1dari 103

BAB 1

PENGENALAN

1.1

PENDAHULUAN
Latihan industri merupakan salah satu komponen yang perlu dilalui oleh
setiap pelajar Politeknik seluruh Malaysia sebelum diperakukan untuk
penganugerahan Diploma Politeknik KPTM. Tempoh latihan industri Politeknik
adalah selama satu semester (22 minggu). Sepanjang tempoh tersebut para pelajar
dapat menimba ilmu pengetahuan serta pengalamandan kemahiran daripada
pelbagai bentuk kerja yang dilakukan. Para pelajar juga dapat mengaplikasikan
segala teori yang telah dipelajari kepada bentuk praktikal.

Di samping itu, ia bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk


mengaitkan teori-teori yang dipelajari semasa berada di Politeknik dengan cara kerja
yang sebenar. Ia juga
dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi di samping
menyemai semangat kerja dengan produktif dan perhubungan yang baik
sesama pekerja.
1.2

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI


Objektif latihan ini untuk :
a) Latihan industri ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang alam pekerjaan
sebelum
menempuhinya
sendiri
setelah
tamat
pengajian
nanti.
b) Latihan industri ini membantu pelajar membina personaliti untuk bekerja secara
berpasukan,
amanah,
berkeyakinan
dan
bertanggungjawab.

c) Latihan ini membolehkan pelajar dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi


dengan
lebih
berkesan.
d) Latihan ini membolehkan pelajar mengamalkan etika peraturan kerja dengan
baik dalam melaksanakan prosedur kerja dengan penih tanggungjawab.
e) Latihan ini membolehkan pelajar menguasai kemahiran bidang kursus dengan
mengaitkan teori yang telah pelajari di Politeknik. Ianya juga membolehkan
pelajar menguasai bidang yang belum pernah diajar ketika di dalam kelas.
f) Pelajar juga belajar membuat laporan latihan industri dan juga laporan harian
iaitu
catatan
kerja
yang
perlu
dibuat
setiap
hari
bekerja.

1.3

KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI


Latihan industri ini sangat penting kepada pelajar adalah untuk :
a) Pelajar dapat mempelajari sesuatu yang baru apabila sudah tamat pembelajaran
di Politeknik nanti dan ini adalah satu pengalaman yang tidak dapat dijual beli.
b) Dapat meluaskan dan menambahkan pengetahuan teknikal dan kemahiran sama
ada yang berkaitan dengan bidang kursus atau sebaliknya serta ruang-ruang
pelajar menmbah dan mengaktifkan kemahiran serta pemikiran.
c) Pelajar juga akan menjadi seorang berdisplin dan menjaga tatatertib apabila
sudah
bekerja
kelak.
d) Pelajar dapat belajar menjadi modal insan yang amanah kerana menjadi
tanggungjawab seseorang pelajar menyimpan rahsia syarikat. Dari situlah pelajar
dapat
belajar
menjadi
insan
yang
amanah.
e) Dapat melahirkan graduan yang berkualiti sama ada aspek teori dan juga
praktikal hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh pelajar itu sendiri.
f) Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang situasi dunia pekerjaan yang
2

sebenar.

1.4

OBJEKTIF LAPORAN LATIHAN INDUSTRI


Laporan latihan industri adalah merupakan satu daripada elemen penting
bagi penganugerahan sijil diploma bagi seseorang pelajar atau penuntut Politeknik
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
Laporan rasmi ini merupakan salah satu tugasan yang perlu dilakukan oleh
setiap pelajar yang sedang menjalani latihan industri. Setiap pelajar telah ditugaskan
untuk menyiapkan laporan rasmi latihan industri berdasarkan buku laporan harian,
pengalaman kerja yang sebenar, bahan rujukan dan sumber-sumber yang tertentu
seperti internet dan akhbar.
Tujuan tugasan tersebut diberikan adalah bertujuan untuk mendisiplinkan
diri seseorang pelajar dan dapat mewujudkan sikap tanggungjawab pelajar untuk
menyiapkan laporan tersebut dengan sempurna dalam tempoh tang telah ditetapkan.
Laporan yang dibuat oleh pelajar boleh dikaitkan dengan teori-teori yang telah
dipelajari di dalam kelas dan kerja-kerja praktikal semasa menjalani latihan industri.
Dalam tempoh menyiapkan laporan, para pelajar dapat mewujudkan semangat kerja
berpasukan dan secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan baik antara para
pekerja dengan pelajar yang sedang menjalani latihan industri.

Selain itu, objektif juga adalah untuk menerangkan kepada pensyarah


tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan semasa tempoh latihan industri. Ini
untuk memudahkan kepada pensyarah membuat penilaian terhadap aktiviti yang
telah dilakukan oleh pelajar.
Laporan yang lengkap dapat dijadikan panduan dan rujukan semasa
melangkah ke alam pekerjaan sebenar selepas tamat pengajian kelak. Segala
maklumat yang telah dimuatkan adalah sangat penting kerana ia boleh dijadikan
sebagai kayu pengukur terhadap ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah
dilalui.
3

Justeru itu, objektif laporan ini adalah untuk melahirkan seorang pelajar
politeknik berkualiti yang mampu untuk menyediakan laporan mengikut
spesifikasikan dan format yang telah ditetapkan.
Di samping itu, laporan ini juga dapat dijadikan contoh kepada pelajarpelajar lain yang bakal menjalani latihan industri pada masa akan datang. Mereka
juga dapat menjadikan laporan ini sebagai panduan dan mengetahui aktiviti-aktiviti
yang telah dijalankan oleh pekerja-pekerja yang terdahulu.

1.5

SKOP LATIHAN INDUSTRI


Skop tugasan yang diberikan kepada saya terbahagi kepada tiga bahagian.
Ianya adalah PENTADBIRAN, OPERASI UNIT AMANAH dan PEMASARAN.

1.5.1

PENTADBIRAN
a) Merekod penerimaan dan penghantaran surat
Surat-surat yang diterima akan direkodkan di dalam buku log Penerimaan
Surat. Penerimaan surat hendaklah direkodkan untuk kemudahan pejabat
seandainya terdapat sebarang masalah.
Surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu dihantar pula akan
direkodkan di dalam buku log Surat Keluar.
Untuk proses penghantaran surat ini terbahagi kepada tiga jenis
penghantaran, iaitu penghantarn secara pos biasa, pos berdaftar dan pos laju. Pos
biasa ialah di mana surat-surat yang akan menggunakan setem.
Pos berdaftar pula ialah di mana surat tersebut akan dilekatkan dengan
setem berdaftar. Kebiasaanya setem berdaftar ini digunakan untuk menghantar
buku pelaburan baru kepada pelabur baru.
Pos laju pula ialah penghantaran surat-surat atau dokumen-dokumen
penting yang perlu dihantar dengan segera. Doket hendaklah diisi terlebih
dahulu, didalam doket itu hendaklah ditulis alamat penerima dengan betul.
Setelah itu, nombor siri yang terdapat pada doket itu perlu diisi di dalam doket
pink untuk kegunaan pejabat pos dan kegunaan pejabat.
Kesimpulannya, setiap surat yang diterima mahupun surat yang akan
dihantar perlu direkodkan. Ini kerana ia dapat memudahkan pekerjaan
seandainya terdapat kesalahan semasa menghantar surat ataupun semasa
4

menerima surat. Walaupun kelihatan seperti pekerjaan yang remeh ia sebenarnya


untuk melatih diri kita agar merekod segala aktiviti yang dilakukan untuk
kesenangan akan datang.

b) Mencatat dan mengarang minit mesyuarat


Setiap bulan akan diadakan mesyuarat bulanan. Mesyuarat ini akan
berlangsung selepas habis bekerja. Setiap kali mesyuarat diadakan, minit serta
kehadiran akan dicatat. Segala butir bicara yang dibincangkan akan dicatit dan
dimasukkan ke dalam minit mesyuarat.
Setelah mesyuarat selesai, minit perlu di karang secepat yang mungkin
untuk dihantar ke ibu pejabat. Untuk mengarang minit mesyuarat segala perkara
yang penting perlu diutamakan. Mengarang minit mesyuarat perlu mengikut
format yang telah disediakan.
Selepas minit siap di karang, minit tersebut perlu dirujuk kepada ketua
pejabat untuk diperbetulkan seandainay terdapat kesalahan dari segi isi. Setelah
ketua pejabat berpuas hati dan telah menandatangani minit tersebut, minit
tersebut hendaklah difailkan di dalam fail minit mesyuarat.
Kesimpulannya, minit mesyuarat perlu dikarang dengan perperinci. Minit
mesyuarat ini sangat penting untuk mengetahui apa yang berlaku setiap bulan di
ASNB.
c) Mengendali panggilan telefon
Salah satu skop tugasan yang di arahkan ialah mengendali panggilan
telefon. Saya perlu mengendali panggilan telefon dan cuba untuk menjawab
sebarang masalah yang dihadapi oleh pelabur sebaik mungkin. Dengan tugasan
ini, saya dapat mempelajari etika yang betul ketika menjawab panggilan telefon
dari pelabur.
Segala pertanyaan pelabur hendaklah dijawab dengan semesra mungkin dan
secepat yang mungkin agar pelabur tidak tertunggu-tunggu. Selain itu, jawapan
yang kita berikan itu hendaklah dapat menyakinkan pelabur. Semasa
mengendalikan panggilan telefon ini, perlu mengelakkan diri dari bersikap
dingin dengan pelabur.
Kesimpulannya, saya dapat mempelajari bagaimana untuk mengendali
panggilan telefon dengan lebih professional. Saya dapat meningkatkan
keyakinan diri saya dalam berkomunikasi dengan pelabur di dalam telefon
dengan lebih berkesan.

1.5.2

OPERASI UNIT AMANAH

a) Bank-in cek
Bank in cek merupakan cek yang di mana pelabur yang ingin membuat
penambahan di dalam unit mereka melalui scek atau overdraft. Cek yang diterima
akan disimpan selama tiga hari. Setelah itu, pegawai akan menyemak cek
berkenaan sebelum dimasukkan ke dalam bank slip. Dua orang pegawai akan
menurukan tandatangan di belakang cek tersebut supaya tidak disalahgunakan.
Bank slip akan diisi, antara yang perlu diisi ialah nama bank yang terdapat pada
cek tersebut, nombor cek, jumlah yang terdapat di dalam cek tersebut, nombor
akaun dan nombor telefon.

Setelah itu, slip kuning yang terdapat di belakang bank slipakan ditarik
keluar, cek akan dimasukkann ke dalam bank slip tersebut dan akan di bank-in di
Maybank.
Selepas itu, cek yang di bank-in resit daripada mesin tersebut akan diambil
dan akan dikepilkan bersama-sama dengan slip kuning tersebut. Resit dan slip
kuning itu akan diberi kepada Puan Roshasni untuk tindakan selanjutnya.
Kesimpulannya, pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk menambah unit
di dalam saham mereka. Salah satu caranya ialah melalui cek. Dengan
melaksankan tugasan ini, saya dapat mengetahui dengan lebih lanjut bagaiman
cek diisi, bank slip diisi dan membank-in cek tersebut.
b) Menyusun

Borang

Tuntutan

Pusaka

Tuntutan harta pusaka adalah tuntutan yang dibuat oleh waris simati, di
mana simati tersebut mempunyai akaun di ASNB.
Penyusunan Dokumen Tuntutan Pusaka
Langkah pertama adalah dokumen berserta borang Tuntutan Pusaka
(T1) akan disusun mengikut urutan. Susunnya adalah seperti berikut :
I. Borang T1
II. ALIS
III. Sijil Mati
IV. Surat Kuasa daripada Amanah Raya atau mahkamah
V. Kad Pengenalan Waris
VI. Sijil Lahir Waris / Sijil Nikah / Sijil Faraid
VII. BS 5
Selepas selesai disusun, borang T1 akan dicop terima
Setelah itu, ke semua dokumen tersebut akan disemak. Antara yang perlu
disemak ialah, pastikan nombor ahli si mati ada diisi pada borang T1, pastikan
6

nama waris dan nombor kad pengenalan waris sama seperti di dalam kad
pengenalan dan di dalam surat kuasa (jika ada). Selain itu, cap ibu jari kiri dan
tandatangan perlu ada pada borang tersebut di bahagian C6 dan D9, serta
terdapat setem hasil yang telah dimatikan oleh Pusat Setem ataupun Pesuruhjaya
Sumpah. Setelah itu, pastikan di bahagian C8 ada cop rasmi pesuruhjaya sumpah
berserta nama dan tandatangan. Akhir sekali hendaklah memastikan borang
tersebut lengkap diisi. Seandainya tidak lengkap, maka borang tersebut akan
dipulangkan semula kepada waris untuk diperbetulkan.
Setelah disemak, dokumen tersebut akan disahkan oleh Encik Shafawi.
Setelah disahkan dokumen tersebut, laporan untuk tuntutan pusaka akan
direkodkan. Setelah siap merekod laporan, laporan tersebut akan di print. Selepas
selesai laporan itu akan disahkan oleh pegawai berkenaan. Borang serta
dokumen-dokumen yang lain akan dihantar bersama-sama dengan laporan
tersebut ke Unit Pusaka di Ibu Pejabat Kuala Lumpur untuk proses seterusnya.
Kesimpulannya, walaupun tuntutan pusaka ini mudah namun proses
menyusun dan menyemaknya agak rumit. Hal ini kerana dokumen tuntutan
pusaka perlu disemak berulang kali agar tiada kesilapan yang berlaku. Namun
saya telah mempelajari dan memahami apa yang dimaksudkan dengan tugasan
yang diberikan kepada saya dengan lancar.
c) Menyemak Batch Potongan Gaji
Skim Potongan Gaji juga terdiri daripada perkhidmatan di ASNB. Skim ini
merupakan satu kemudahan kepada pemegang unit ASB. Untuk menambah
pelaburan setiap bulan secara berterusan tanpa perlu berurusan di kaunter. Ianya
tertakluk kepada had maksima pegangan unit bagi setiap individu. Kemudahan
ini terbuka kepada semua pegawai perkhidmatan awam persekutuan, swasta atau
lain-lain yang telah menjadi pemegang unit ASB. Potongan gaji minimum ialah
RM10.00
Setiap majikan akan menghantar satu dokumen potongan gaji berserta
senarai nama dan disket untuk potongan gaji bulan berkenaan berserta dengan
cek. Setelah dokumen tersebut telah diterima, dokumen tersebut akan disemak
dan akan direkodkan di dalam fail kod majikan. Setiap majikan ada kod masingmasing.

Selepas selesai merekodkan dokumen tersebut ke dalam fail kod majikan,


cek yang disertakan bersama-sama dengan dokumen tersebut akan di bank-in.
Antara langkah-langkahnya ialah :
Slip bank akan diisi dengan nama bank yang terdapat di dalam cek
tersebut. Nombor cek turut diisi, setelah itu jumlah cek akan diisi di
tempat yang disediakan. Nama syarikat akan ditulis di bawah nama,
nombor akaun untuk potongan gaji akan diisi di tempat yang
disediakan, dan nombor rujukan akan diisi bermula dengan nombor 1
7

diikuti nombor kod majikan, bulan potongan dan diikuti dengan


nombor cek yang terdapat di dalam cek tersebut.
Di belakang cek juga perlu ditulis nombor akaun dan nombor rujukan
sama seperti yang tertulis di dalam bank slip.
Salinan kuning di belakang bank slipakan dikeluarkan dan cek akan
dimasukkan ke dalam bank slip dan akan di depositkan cek di
Maybank.
Resit deposit cek akan diambil dan akan dikepilkan bersama-sama
dengan salinan kuning tadi dan dokumen-dokumen lain.
Setelah itu, transmit akan dilakukan iaitu penerimaan. Selepas selesai
membuat penerimaan, borang SPG akan dicopkan dengan cop PROSES untuk
menandakan bahawa dokumen tersebut telah ditransmitkan atau telah diterima
oleh Skim Potongan Gaji di Kuala Lumpur.
Kesimpulannya, potongan gaji ini memudahkan para pelabur untuk
menambah pelaburan tanpa perlu berurusan di kaunter. Ia menjimatkan masa
bagi pihak pelabur kerana tidak perlu beratut menunggu nombor giliran di
kaunter. Potongan gaji juga boleh dilakukan untuk keluarga yang lain. Ia
sememangnya kemudahan yang sangat memudahkan pelabur.

1.5.3

PEMASARAN
a) Membantu dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kerja-kerja
luar.
Dalam bahagian pemasaran ini, akan sering membuat aktiviti-aktiviti luar
seperti ceramah, seminar, kaunter perkhidmatan, Touch Point dan lain-lain.
Peralatan dan borang-borang diperlukan hendaklah di sediakan selengkapnya.
Antara peralatan dan borang yang diperlukan ialah :
Modul-modul yang sesuai perlu disediakan. Terdapat lima jenis modul.
Modul A, D, E, F, dan G.
Borang kaji selidik, borang kehadiran dan juga borang tuntutan, ini
disediakan sekiranya hendak pergi memberi ceramah atau seminar.
Borang-borang urus niaga seperti borang pendaftaranakaun dewasa dan
remaja, borang biro angkasa, borang potongan gaji, borang buku hilang,
penukaran butir-butir peribadi, borang jualan balik dan lain-lain.
Peralatan yang perlu disediakan ialah peralatan tulis seperti pen, resit
ASNB, thumbprint, cop ASNB serta kad nama pegawai yang bertugas.
Hadiah juga perlu disediakan. Antaranya beg ASNB dan pen ASNB
8

untuk potongan gaji.


Tujuan penyediaan barang-barang ini adalah untuk memudahakan para
pekerja dalam menjalankan tugasan mereka. Serta dapat meringankan beban
mereka dalam menyediakan peralatan untuk ke program tersebut.
Kesimpulannya, saya mempelajari bagaimana untuk menyediakan barangbarang serta borang-borang yang perlu di bawa untuk aktiviti luar seperti
Seminar 360, kaunter perkhidmatan, ceramah dan lain-lain aktiviti yang akan
dilaksanakan. Dari situ, saya dapat mengetahui setiap fungsi borang-borang yang
terdapat di ASNB.

b) Membantu Kaunter Perkhidmatan di Luar


Kaunter perkhidmatan ini disediakan untuk membantu para pelabur yang
mempunyai masalah mengenai ASNB tetapi tidak sempat untuk pergi ke pejabat
ASNB. Kebiasaannya kaunter perkhidmatan akan diadakan di kawasan
pedalaman. Hal ini kerana, ia bertujuan untuk memudahkan pelabur dari kawasan
pedalaman untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai ASNB.

Kebiasaannya semasa kaunter perkhidmatan ini, ramai pelabur yang ingin


membuka akaun baru. Dalam hal ini, saya turut membantu dalam
mempercepatkan proses pendaftarn. Antara yang perlu saya lakukan ialah
membantu dalam fotostat kad pengenalan pelabur dan sijil lahir pelabur remaja.
Selain itu, saya juga turut membantu dalam mengira borang yang telah siap diisi
oleh pelabur dan memastikan borang disemak agar tiada kesilapan dan memberi
hadiah kepada pelabur yang membuka akaun ASB.

Kesimpulannya, dengan adanya aktiviti luar seperti ini, orang ramai akan
dapat mengenali ASNB dengan lebih dekat. Ini akan membuatkan ramai pelabur
yang akan melabur di ASNB. Selain itu, kaunter perkhidmatan ini memberikan
peluang kepada penduduk di kawasan pendalaman untuk mengetahui dengan
lebih terperinci mengenai produk-produk ASNB.

c) Membantu merekod kehadiran peserta dalam seminar 360 hari dan merekod dan
mengedar borang soal selidik kepad peserta.
Semasa mengikuti pegawai ASNB memberi seminar atau ceramah, saya
akan membantu dalam menyediakan peralatan yang diperlukan. Setelah para
peserta seminar hadir, saya akan membantu mereka dalam merekod kehadiran
peserta.

Selain itu, para peserta juga akan diberikan modul yang berkaitan dengan
ceramah yang bakal diberikan oleh Ketua Pejabat ASNB En. Muakal Abdul
Karim. Setelah selesai memberi ceramah, para peserta akan diberikan borang kaji
selidik untuk diisi oleh para peserta.

Borang kaji selidik ini adalah bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan
keberkesanan yang terdapat di dalam seminar yang seng berlangsung itu. Selain i
tu, para peserta juga boleh memberi idea mereka untuk membuatkan seminar ini
lebih menarik.

Kesimpulannya, dengan adanya borang kaji selidik ini, dapat kita


mengetahui apa yang pelabur mahukan dan fahami daripada seminar yang telah
diberikan oleh Ketua Pejabat ASNB.

1.6

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

1.6.1

PENGENALAN

10

Sepanjang tempoh Latihan Industri di Amanah Saham Nasional Berhad


(ASNB) banyak perkara yang telah dapat dipelajari sama ada berkaitan dengan
bahagian perakaunan, pemasaran dan pentadbiran secara langsung dengan tugas
yang diberikan. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat mempelajari tentang
selok-belok pengurusan sesebuah syarikat seperti Amanah Saham Nasional
Berhad (ASNB).

Segala aktiviti dan tugasan yang diberikan telah direkodkan dalam buku
laporan harian latihan industri dan refleksi mingguan yang telah dibekalkan oleh
pihak Politeknik. Setelah merekodkan segala aktiviti atau tugas harian yang
diberikan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), pelajar dikehendaki
menyerahkan buku laporan ini dua minggu sekali dan refleksi mingguan setiap
minggu untuk ditandatangani oleh ketua pejabat untuk menilai. Bagi Amanah
Saham Nasional Berhad ia diserahkan kepada Encik Muakal Abdul Karim.

Berikut merupakan ringkasan daripada laporan harian dan refleksi


mingguan latihan industri sepanjang tempoh bermula 9 Julai 2012 sehingga 7
Disember 2012.

2.2 RINGKASAN LAPORAN HARIAN (MINGGUAN)


Minggu Ke-1
7 Julai 2012 13 Julai 2012
i. Melapor diri di organisasi latihan
Melaporkan diri di Amanah Saham Nasional Berhad pada hari pertama.
Memperkenalkan diri dengan semua kakitangan syarikat dan diberitahu tentang
peraturan-peraturan syarikat. Mengemukakan Surat Pengesahan Lapor Diri dan Buku
Laporan Harian kepada Amanah Saham Nasional Berhad.
ii. Melengkapkan Borang Lapor Diri
Mengisi borang lapor diri dan butir-butir yang diperlukan. Borang lapor diri akan
dihantar ke politeknik untuk pengesahan lapor diri di organisasi latihan.

11

iii. Melakukan kerja-kerja pentadbiran dan pemasaran


Mencetak dokumen yang diminta oleh kakitangan ASNB untuk pendaftaran buku
baru. Letakkan sehelai demi sehelai untuk dicetak ke dalam mesin pencetak. Bukakan
pin pengepil untuk mengelakkan kerosakan pada mesin pencetak.

iv. Mengfaks dokumen


Tekan atau dail nombor faks penerima. Kemudian masukkan dokumen, tunggu
sehingga dokumen keluar semula dari mesin faks dan berbunyi. Jikalau tidak berjaya,
pelatih diminta untuk mengfaks dokumen tersebut sekali lagi

Minggu ke-2
16 Julai 2012 20 Julai 2012
i. Mengadakan seminar di Kem Syed Putra
Mengedarkan modul D kepada semua penjawat awam berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kem Syed Putra.
ii. Menyertai seminar di Politeknik Sultan Azlan Shah
Mengedarkan modul D kepada semua pelajar politeknik berkenaan sebelum
En.Muakal memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Politeknik Sultan Azlan Shah.
iii. Mengadakan seminar di Pos Brooke, Gua Musang
Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
12

Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas


tamat seminar di Pos Brooke Gua Musang.

Minggu ke-3
23 Julai 2012 27 Julai 2012
i. Menyediakan minit mesyuarat
Mencatat segala yang dibincangkan oleh ketua pejabat atau kakitangan ASNB untuk
dimasukkan ke dalam minit mesyuarat bulanan.
ii. Mengikuti staf membuka kaunter diluar kawasan pejabat.
Mengedar broushers kepada setiap pelabur yang melintasi kaunter ASNB
Membantu menerangkan persoalan persolan yang ditanya oleh pelabur
iii. Memproses borang-borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
seterusnya.

13

Minggu ke-4
30 Julai 2012 3 0gos 2012
i. Membuat surat penyerahan buku akaun
Setelah buku siap dicetak dengan no ahli masing-masing,pelatih diminta untuk
menghantar buku itu kepada setiap pelabur. Setelah siap mengarang surat pemulangan
buku,pelatih diminta untuk hantar surat tersebut kepada En. Muakal untuk
ditandatangani dan mencetak 2 salinan lagi untuk dihantar kepada pelabur dan satu
salinan disimpan di dalam fail pemulangan buku.
ii. Menyertai seminar di Kolej Komuniti Taiping
Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kolej Komuniti Taiping.
ii Mengira stok hadiah di dalam stor dan dikaunter
Setiap hujung bulan pelatih diminta untuk mengira stok hadiah yang tinggal dan akan
diimbangkan dengan stok hadiah yang dikeluarkan.
Pelatih akan mengira stok yang berda di stor atas dan di bawah, di dalam bilik ketua
pejabat dan di tempat En. Syafawi. Kemudian stok hadiah yang ada pada Pegawai
Pemasaran itu sendiri.
Setelah siap dikira stok hadiah berkenaan, data-data tersbut akan diserahkan kepada
Pn.Fan Siew Mey.
iv. Membuat senarai semak pelabur yang potong gaji.
Pelatih diminta untuk menyemak senarai potongan gaji yang dihantar oleh majikan
dengan senarai potongan yang disediakan oleh Pn.Azizah sendiri untuk mengenalpasti
dimana ada kesilapan yang keluar dalam system Skim Potongan Gaji.
Minggu ke 5
6 Ogos 2012 10 Ogos 2012
i. Melengkapkan borang pelabur baru.
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
14

seterusnya.
ii. Membuat senarai pelabur baru.
Setelah borang telah lengkap diisi pelatih diminta untuk senarai pelabur baru untuk
disimpan dalam fail pemulangan buku baru dan satu salinan kepada pihak pelabur itu
sendiri.
iii. Membuka kaunter di Tanah Rata Cameron Highlands
Pada setiap bulan pada minggu kedua setiap hari khamis, akan adakan touch point di
Cameron Highlands. Tujuan touch point ini diadakan adalah untu membantu orang
awam yang berda jauh dari pejabat ASNB dan amat sukar untuk pergi ke ASNB Ipoh.
Touch point juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran akaun baru,kerosakan atau
kehilangn buku,kematian,tuntutan pusaka dan Skim Potongan gajii.

Minggu ke 6
13 Ogos 2012 - 17 Ogos 2012
i. Mengadakan seminar di Kampung Chang Bidor
Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kampung Chang Bidor.
ii. Menghias organisasi sempena Hari Raya Aidilfitri
Membantu staff ASNB membeli barang keperluan Hari Raya Aidilfitri dan membantu
menghias ruang menunggu dan di bahagian atas
iii. Membuat senarai pelabur.
Setelah borang telah lengkap diisi pelatih diminta untuk senarai pelabur baru untuk
disimpan dalam fail pemulangan buku baru dan satu salinan kepada pihak pelabur itu
sendiri.

15

iv. Membuat surat pemulangan buku.


Setelah buku siap dicetak dengan no ahli masing-masing,pelatih diminta untuk
menghantar buku itu kepada setiap pelabur. Setelah siap mengarang surat pemulangan
buku,pelatih diminta untuk hantar surat tersebut kepada En. Muakal untuk
ditandatangani dan mencetak 2 salinan lagi untuk dihantar kepada pelabur dan satu
salinan disimpan di dalam fail pemulangan buku.
v. Mendepositkan cek (bank-in cheque)
Bank in cek di Maybank Greentown Bussiness Centre iaitu bersebelahan dengan
ASNB Ipoh. Setelah bank in cek tersebut, kepilkan resit dan salinan deposit cek.
Kemudian letakkan diatas meja Pn Hazlina untuk proses seterusnya.

Minggu ke 7
22 Ogos 2012 24 Ogos 2012
i. Melengkapkan borang dewasa dan remaja
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
seterusnya.
ii. Menyemak senarai ahli potongan gaji
Pelatih diminta untuk menyemak senarai potongan gaji yang dihantar oleh majikan
dengan senarai potongan yang disediakan oleh Pn.Azizah sendiri untuk mengenalpasti
dimana ada kesilapan yang keluar dalam system Skim Potongan Gaji.
iii. Memproses borang tuntutan pusaka
Menyemak nama,nombor kad pengenalan,tarikh lahir,tarikh matidan nombor ahli bagi
waris dan simati. Jika sama tandakan (/) di bahagian tersebut
Setelah selesai semak dokumen tersebut serahkan kepada En. Syafawi untuk proses
seterusnya.
iv. Merekod surat keluar dan masuk
Membuka surat yang diterima oleh syarikat. Kemudian pelatih diminta mengecop
tarikh dan waktu diterima pada surat tersebut dan merekodnya di dalam buku surat
masuk

16

Minggu ke 8
27 Ogos 2012 30 Ogos 2012

i. Mengadakan seminar di Ayer Dernak


Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kampung Ayer Dernak.

ii. Mengadakan seminar di Tabika Kemas


Mengedarkan modul D kepada semua ibubapa kepada kanak-kanak tersebut
berkenaan sebelum En.Muakal memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Tabika Kemas.

iii. Membuat surat pulang buku


Setelah buku siap dicetak dengan no ahli masing-masing,pelatih diminta untuk
menghantar buku itu kepada setiap pelabur. Setelah siap mengarang surat pemulangan
buku,pelatih diminta untuk hantar surat tersebut kepada En. Muakal untuk
ditandatangani dan mencetak 2 salinan lagi untuk dihantar kepada pelabur dan satu
salinan disimpan di dalam fail pemulangan buku.

iv. Membuat no ahli pelabur baru


Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
seterusnya.

17

Minggu ke 9
3 September 2012 - 7 September 2012
i. Melengkapkan borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
seterusnya.
ii. Mengadakan seminar di FRU Unit 5
Mengedarkan modul D kepada semua anggota polis tersebut berkenaan sebelum
En.Muakal memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
18

Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas


tamat seminar di FRU Unit 5.

iii. Memproses borang tuntutan pusaka.


Menyemak nama,nombor kad pengenalan,tarikh lahir,tarikh matidan nombor ahli bagi
waris dan simati. Jika sama tandakan (/) di bahagian tersebut
Setelah selesai semak dokumen tersebut serahkan kepada En. Syafawi untuk proses
seterusnya.

Minggu ke -10
10 September 2012 14 September 2012
i. Membuka kaunter di Majlis Daerah Gerik
Mengemas, menyusun borang-borang, hadiah dan brochure di tempat yang diberikan
oleh pihak Majlis Daerah Gerik untuk membuka kaunter.
Kemudian, fotostat kad pengenalan pelabur untuk proses pendaftaran pelabur baru.
Selepas mendaftar, resit rasmi akan diberikan kepada pelabur bersama-sama hadiah
seperti tabung along, atau thumbler dan beg Minggu Amanah Saham Malaysia
Mengemaskan barang-barang untuk dibawa pulang ke Pejabat ASNB Ipoh.

ii. Mengadakan seminar di SMK Tun Perak


Mengedarkan modul D kepada semua guru-guru tersebut berkenaan sebelum
En.Muakal memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di SMK Tun Perak.
iii. Melengkapkan borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
19

buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.

Minggu ke 11
18 September 2012 21 September 2012
i. Melengkapkan borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.
ii. Menyimpan semula segala perhiasan Sempena Hari Raya.
Mencabut semula perhiasan yang digantung dan ditampal di Organisasi kerana musim
perayaan telah tamat.
Barang-barang perhiasan tersebut akan disimpan didalam stor supaya pada tahun akan
datang ianya boleh digunakan lagi.
iii. Membuat senarai semak seminar.
Sebelum pergi keluar untuk mengadakan seminar,senarai semak keperluan barangbarang seperti borang pendaftaran,modul,peralatan untuk seminar perlu dilakukan dan
direkod di dalam fail senarai semak seminar. Ini adalah untuk mengelakkan tertinggal
barang keperluan yang penting.

Minggu ke 12
24 September 2012 28 September 2012

20

i. Membuka kaunter di Majlis Bandaraya Ipoh.


Mengemas, menyusun borang-borang, hadiah dan brochure di tempat yang diberikan
oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh untuk membuka kaunter.
Kemudian, fotostat kad pengenalan pelabur untuk proses pendaftaran pelabur baru.
Selepas mendaftar, resit rasmi akan diberikan kepada pelabur bersama-sama hadiah
seperti tabung along, atau thumbler dan beg Minggu Amanah Saham Malaysia
Mengemaskan barang-barang untuk dibawa pulang ke Pejabat ASNB Ipoh.
ii. Membuat persiapan untuk seminar di Kg. Chang Lama,Bidor
Menyediakan segala peralatan lengkapan seperti PA system, banting,skrin
putih,borang-borang pendaftaran dan peralatan tulis.
iii. Memproses borang pendaftaran.
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.

iv. Membuat senarai hadiah untuk bulan September.


Membuat senarai hadiah yang dikeluarkan semasa seminar dan kaunter pada bulan
tersebut.
Setelah siap membuat senarai hadiah yang diberikan, pelatih diminta untuk
menyerahkan senarai hadiah tersebut ke Pn Fan Siew Mei.

Minggu ke -13
1 Oktober 2012 5 Oktober 2012
i. Melengkapkan borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.

21

ii. Menghantar senarai hadiah ke JPOC


Selepas membuat senarai hadiah dan mengira stok hadiah,semua dokumen yang
berkaitan dengan pemasaran akan dihantar ke HQ JPOC iaitu Cik Fauziah Ismail.
iii. Membantu dalam proses tuntutan pusaka.
Menyemak nama,nombor kad pengenalan,tarikh lahir,tarikh matidan nombor ahli bagi
waris dan simati. Jika sama tandakan (/) di bahagian tersebut
Setelah selesai semak dokumen tersebut serahkan kepada En. Syafawi untuk proses
seterusnya.

Minggu ke - 14
8 Oktober 2012-12 Oktober 2012
i. Menyiapkan barang-barang untuk ke seminar.
Menyediakan segala peralatan lengkapan seperti PA system, banting,skrin
putih,borang-borang pendaftaran dan peralatan tulis.
ii. Merekod surat keluar dan masuk.
Membuka surat yang diterima oleh syarikat. Kemudian pelatih diminta mengecop
tarikh dan waktu diterima pada surat tersebut dan merekodnya di dalam buku surat
masuk
iii. Mengikuti staff ASNB membuka kaunter di Cameron Highlands.
Pada setiap bulan pada minggu kedua setiap hari khamis, akan adakan touch point di
Cameron Highlands. Tujuan touch point ini diadakan adalah untu membantu orang
awam yang berda jauh dari pejabat ASNB dan amat sukar untuk pergi ke ASNB Ipoh.
Touch point juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran akaun baru,kerosakan atau
kehilangn buku,kematian,tuntutan pusaka dan Skim Potongan Gaji.
iv. Membayar bil telefon.TNB dan Pos Surat
Membantu Pegawai pentadbiran dalam membayar bil-bil yang berkaitan dengan
syarikat.
22

Minggu ke 15
22 Oktober 2012 26 Oktober 2012
i. Melengkapkan borang pendaftaran pelabur baru.
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.
ii. Membuat papan kenyataan yang baru.
Membantu dalam menyediakan kelengkapan untuk membuat papan kenyataan yang
baru bagi menggantikan papan kenyataan yang lama.
iii. Membuat Daily Recon
Mengambil dokumen dari Pn Azmar untuk membuat daily recon
Memasukkan data-data ke dalam folder akaun yang telah diajar oleh kerani Akaun
dan Pentadbiran.
Apabila sudah imbang,pelatih diminta untuk mencetak segala dokumen yang telah di
masukkan data itu.

23

Minggu ke 16
15 Oktober 2012 19 Oktober 2012
i. Membantu dalam proses tuntutan pusaka.
Menyemak nama,nombor kad pengenalan,tarikh lahir,tarikh matidan nombor ahli bagi
waris dan simati. Jika sama tandakan (/) di bahagian tersebut
Setelah selesai semak dokumen tersebut serahkan kepada En. Syafawi untuk proses
seterusnya.
ii. Melengkapkan borang pendaftaran
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.
iii. Memberikan no ahli kepada pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam sistem dan proses
seterusnya.
iv. Mengadakan seminar di Kg. Batu Berangkai
Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kampung Ayer Dernak.

Minggu ke -17
29 Oktober 2012 2 November 2012
i. Melengkapkan minit mesyuarat
Mencatat segala yang dibincangkan oleh ketua pejabat atau kakitangan ASNB untuk
dimasukkan ke dalam minit mesyuarat bulanan.
ii. Membantu dalam tuntutan pusaka
24

Menyemak nama,nombor kad pengenalan,tarikh lahir,tarikh matidan nombor ahli bagi


waris dan simati. Jika sama tandakan (/) di bahagian tersebut
Setelah selesai semak dokumen tersebut serahkan kepada En. Syafawi untuk proses
seterusnya.

iii. Menyemak stok hadiah


Setiap hujung bulan pelatih diminta untuk mengira stok hadiah yang tinggal dan akan
diimbangkan dengan stok hadiah yang dikeluarkan.
Pelatih akan mengira stok yang berda di stor atas dan di bawah, di dalam bilik ketua
pejabat dan di tempat En. Syafawi. Kemudian stok hadiah yang ada pada Pegawai
Pemasaran itu sendiri.
Setelah siap dikira stok hadiah berkenaan, data-data tersbut akan diserahkan kepada
Pn.Fan Siew Mey.

Minggu ke 18
5 November 2012 9 November 2012
i. Membuat senarai semak pelabur yang potong gaji.
Pelatih diminta untuk menyemak senarai potongan gaji yang dihantar oleh majikan
dengan senarai potongan yang disediakan oleh Pn.Azizah sendiri untuk mengenalpasti
dimana ada kesilapan yang keluar dalam system Skim Potongan Gaji.
ii. Membuat Daily Recon
Mengambil dokumen dari Pn Azmar untuk membuat daily recon
Memasukkan data-data ke dalam folder akaun yang telah diajar oleh kerani Akaun
dan Pentadbiran.
Apabila sudah imbang,pelatih diminta untuk mencetak segala dokumen yang telah di
masukkan data itu.
iii. Mengadakan seminar di Kg.Ulu Groh
Mengedarkan modul D kepada semua orang asli berkenaan sebelum En.Muakal
memulakan seminar pelaburan 360 hari.
25

Membantu dalam mencetak kad pengenalan pelabur baru dan membantu mengisi
borang pendaftaran.
Mengemaskan barang-barang seminar untuk dibawa pulang ke ASNB Ipoh selepas
tamat seminar di Kampung Ulu Groh.

iv. Merekod surat keluar dan masuk


Membuka surat yang diterima oleh syarikat. Kemudian pelatih diminta mengecop
tarikh dan waktu diterima pada surat tersebut dan merekodnya di dalam buku surat
masuk

Minggu ke 19
12 November 2012 16 November 2012
i. Membuat senarai pelabur baru
Mengisi ruangan kosong pada borang pendaftaran, menyemak status pelabur baru dan
membuat listing hadiah pelabur baru.
Kemudian serahkan listing yang telah siap tadi untuk dapatkan buku dan no ahli untuk
pelabur baru.
Setelah mengisi no ahli dan no siri buku masing-masing,pelatih diminta menyerahkan
buku-buku tersebut kepada staff ASNB untuk key-in data dalam system dan proses
seterusnya.
ii. Membuat daily recon
Mengambil dokumen dari Pn Azmar untuk membuat daily recon
Memasukkan data-data ke dalam folder akaun yang telah diajar oleh kerani Akaun
dan Pentadbiran.
Apabila sudah imbang,pelatih diminta untuk mencetak segala dokumen yang telah di
masukkan data itu.
iii. Merekod surat keluar dan masuk
Membuka surat yang diterima oleh syarikat. Kemudian pelatih diminta mengecop
tarikh dan waktu diterima pada surat tersebut dan merekodnya di dalam buku surat
masuk

26

Minggu ke 20
19 November 2012 23 November 2012
i. Membuat surat pemulangan buku
Setelah buku siap dicetak dengan no ahli masing-masing,pelatih diminta untuk
menghantar buku itu kepada setiap pelabur. Setelah siap mengarang surat pemulangan
buku,pelatih diminta untuk hantar surat tersebut kepada En. Muakal untuk
ditandatangani dan mencetak 2 salinan lagi untuk dihantar kepada pelabur dan satu
salinan disimpan di dalam fail pemulangan buku.
ii. Merekod surat keluar dan masuk
Membuka surat yang diterima oleh syarikat. Kemudian pelatih diminta mengecop
tarikh dan waktu diterima pada surat tersebut dan merekodnya di dalam buku surat
masuk
iii. Bank- in cheque
Bank in cek di Maybank Greentown Bussiness Centre iaitu bersebelahan dengan
ASNB Ipoh. Setelah bank in cek tersebut, kepilkan resit dan salinan deposit cek.
Kemudian letakkan diatas meja Pn Hazlina untuk proses seterusnya.

Minggu ke 21
25 November 2012 30 November 2012
i. Menyimpan buku pelabur bijak didalam stor
27

Menyimpan buku pelabur bijak ke dalam stor setelah diterima oleh JPOC untuk
diberikan kepada pelabur yang melabur lebih daripada RM10,000

ii. Membuat surat pemulangan buku


Setelah buku siap dicetak dengan no ahli masing-masing,pelatih diminta untuk
menghantar buku itu kepada setiap pelabur. Setelah siap mengarang surat pemulangan
buku,pelatih diminta untuk hantar surat tersebut kepada En. Muakal untuk
ditandatangani dan mencetak 2 salinan lagi untuk dihantar kepada pelabur dan satu
salinan disimpan di dalam fail pemulangan buku.
iii. Membuat senarai semak seminar.
Sebelum pergi keluar untuk mengadakan seminar,senarai semak keperluan barangbarang seperti borang pendaftaran,modul,peralatan untuk seminar perlu dilakukan dan
direkod di dalam fail senarai semak seminar. Ini adalah untuk mengelakkan tertinggal
barang keperluan yang penting.

Minggu ke -22
3 Disember 2012 7 Disember 2012
i. Membuat survey di Pejabat Pos Ipoh Garden
Pergi ke Pejabat Pos dan berjumpa dengan Ketua Pejabat Pos untuk memberitahu
kehadiran untuk membuat kaji selidik.
Meminta jasa baik pelabur yang membuat pengeluaran atau penambahan dalam ASB
dan meminta mereka untuk menjawab borang kaji selidik dan pelabur akan diberikan
pen seminar sebagai hadiah.
ii. Membuka kaunter di Tanah Rata Cameron Highlands
Pada setiap bulan pada minggu kedua setiap hari khamis, akan adakan touch point di
Cameron Highlands. Tujuan touch point ini diadakan adalah untu membantu orang
awam yang berda jauh dari pejabat ASNB dan amat sukar untuk pergi ke ASNB Ipoh.
28

Touch point juga menyediakan perkhidmatan pendaftaran akaun baru,kerosakan atau


kehilangn buku,kematian,tuntutan pusaka dan Skim Potongan gajii.

29

BAB 2
LATAR BELAKANG ORGANISASI

2.1

PENGENALAN ORGANISASI

Pada tahun 1981 Amanah Saham Nasional Berhad telah membuka cawangan di Ipoh
yang berhampiran dengan Medan Gopeng. Firma ini beroperasi selama hampir 22
tahun di sana sebelum dipindahkan ke alamat yang baru iaitu No 8 & 8A Persiaran
Greentown 1, Greentown Business Centre 30450 Ipoh
Syarikat ini telah diuruskan oleh Ketua Pejabat dan beberapa kakitangan iaitu terdiri
daripada Ketua Pejabat Muakal Abdul Karim, Eksekutif Akaun & Pentadbiran Noor
Hazlina Mohamed Supian, Eksekutif Jualan Cheng Jap Xen dan Fan Siew Mey,
Eksekutif Kaunter Mohamed Shafawi Abdul Rahman , Ketua Juruwang Nor Azmar
Zainuddin, Kerani Akaun & Pentadbiran Roshasni Muhamad Ali, Kerani Skim
Potongan Gaji & KWSP Noor Azizah Ariffin dan Juruwang yang terdiri daripada
Mohamad Taufik Othman, Zarina Abdullah dan Nur Zafirah Mohd Mahadi. Syarikat
ini menjalankan perkhidmatan pelaburan yang halal dan diharuskan oleh FATWA.
Semua produk dan skim di ASNB adalah halal dan tidak diragui oleh FATWA.
Dalam tempoh hampir tiga puluh tahun syarikat ini beroperasi, ia mampu
mendapatkan berpuluh ribu pelabur dalam masa setahun. Syarikat ini juga
mempunyai empat ejen iaitu Maybank, CIMB, RHB dan Pejabat Pos di seluruh
Malaysia untuk melaksanakan transaksi jual beli, pendaftaran baru dan sebagainya

2.1.1

PROFIL ORGANISASI
PEMODALAN NASIONAL BERHAD

Pemodalan Nasional Berhad (PNB) ditubuhkan pada 17 Mac 1978 di bawah Akta
Syarikat 1965 sebagai subsidiri milik penuh YPB. PNB mempunyai modal
dibenarkan dan berbayar sebanyak RM 200 milion dan RM 100 milion yang terdiri
daripada syer RM1.00 setiap satu masing-masing.

30

Ybhg. Tun Ismail Bin Mohamed Ali menjadi Pengerusi pertama PNB dan kekal 17
Oktober 1996, selepas nama beliau dilantik sebagai Penasihat merangkap Pengarah,
jawatan yang dipegangnya sehingga beliau meninggal dunia pada 6 Julai 1998. Di
bawah pimpinannya, PNB terus meningkat maju hingga menjadi institusi pelaburan
Bumipurta yang terbesar dan paling dihormati di Malaysia. Ybhg. Tan Sri Dato Seri
(Dr.) Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid bukanlah muka baru bagi PNB kerana beliau
telah berkhidmat dalam Lembaga Pengarah PNB apabila dilantik pada Oktober
1984. Pada ketika itu beliau adalah Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri. Dengan pengalaman yang begitu meluas dalam
pentadbiran dan pengurusan sektor awam yang dikumpulnya dari pelbagai jawatan
kanan di dalam kerajaan dengan kemuncaknya dalam jawatan Ketua Setaiusaha
Negara kepada kerajaan sehingga persaraanny. PNB dijangka akan meneruskan
tradisi kecemerlangannya dan mempelopori melinium baru dengan dinamisme,
kekuatan dan pandangan jauh yang baru.
Lembaga Pengarah PNB terdiri daripada orang awam dan pelantikan mereka yang
tertakluk kepada kelulusan Perdana Menteri, Lembaga Pengarah PNB dan
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia kerana PNB memegang lesen Pengurus Dana yang
dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Dengan kepentingan ketara dalam beberapa koperasi Malaysia yang terbesar dalam
sektor-sektor strategik ekonomi, PNB sudah pasti merupakan institusi Bumiputra
yang dikagumi dan dihormati di negara. Tradisi dan nilai yang telah menjadi asas
kejayaannya masih dinyatakan dan dipatuhi dengan jelas hingga ke hari ini di dalam
Penyataan Falsafah Korporat yang dirumuskan pada 1984. Penyataan Falsafah
Korporat ini melafazkan sifat dan ciri PNB, kepercayaannya, tanggungjawab
pengurusan dan ciri-ciri orang yang menguruskannya. Penyataan Falsafah Korporat
ini juga merupakan manifestasi falsafah kerajaan sendiri iaitu pentadbiran bersih,
cekap dan beramanah, yang kerajaan percaya patut diterap oleh PNB dan dijadikan
tanda mercu kejayaannya di masa hadapan. Sebagai salah satu alat Dasar Ekonomi
Baru peranan utama PNB ialah untuk menilai, memilih dan membeli syer cip baru
syarikat Malaysia yang mempunyai potensi petumbuhan yang bagus dan
menawarkan pulangan bersaingan bagi saham amanah yang diuruskannya. Pelaburan
ini bersumber terutamanya dari pertumbuhan portfolio perlaburan sedia ada seperti
langganan hak, terbitan baru syer dan stok pinjaman; syer yang diperoleh daripada
agensi kerajaan dan Kementerian Kewangan Perbadanan, melalui skim Pemindahan
Syer Kerajaan kepada Bumiputera dari 1981 ke 1990; peruntukan syer Bumiputera
dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri; dan juga syer yang dibeli
dari sumber-sumber lain. Banyak daripada syarikat-syarikat yang diperoleh melalui
peruntukan khas daripada kerajaan bukan sahaja terus kekal dalam portfolio
pelaburan PNB dan skim amanah di bawah pengurusannya, bahkan telah mengalami
pertumbuhan dan perkembangan yang nyata dalam usaha perniagaan mereka.
Di samping peranan asas menilai, memilih dan membeli syer koperasi Malaysia
untuk memenuhi salah satu objektif Dasar Ekonomi Baru (DEB), PNB juga
diamanahkan dengan tanggungjawab untuk memperoleh syer syarikat terpilih yang
dianggap berkedudukan strategik kepada kesuluruhan cita-cita negara. Antara
31

inisiatif utama yang diambil oleh PNB pada permulaannyan untuk memenuhi
objektif ini ialah Serangan Subuh yang terkenal terhadap Guthrie Corporation Ltd.
Pada 7 September 1981 di Bursa Saham London yang membawa kepada pengambilalihan Guthrie Corporation Ltd; pencapaian persetujuan menstruktur semula
Harrisons & Crossfield PLC (H&C) London yang strategik untuk memperoleh aset
ladang Malaysia dalam H&C yang menghasilkan pembelian kepentingan mengawal
58.46% dalam Harrisons Malaysian Plantations Berhad pada 1 Jun 1982, dan
penyatuan Sime Darby Berhad oleh PNB melalui skim Pemindahan Syer Kerajaan
kepada Bumiputera dalam 1981, kepada skim pertukaran syer kepentingan PNB
dalam Harrisons & Crossfield PLC of London, untuk syer Sime Darby Berhad pada
1988, permerolehan tambahan 25.6 milion syer dalam Sime Darby Berhad dari
MMC dalam 1990 dan pembelian 120 milion syer Sime Darby Berhad dari Menteri
Kewangan, Perbadanan pada 1996. Segala pemerolehan ini menghasilkan penyatuan
kegiatan ekonomi berasaskan sumber strategik dalam negara dan pemilihan aset
negara utama.
Dalam sektor perlombongan, PNB mengatur pemerolehan strategik dan penyatuan
Malysian Mining Corporation Berhad (MMC) dengan pembelian 71.35%
kepentingan dalam MMC dari Tradewinds (M) Sendirian Berhad pada 3 April 1981
melalui Skim Pemindahan Syer Kerajaan kepada Bumiputera. Sebagai pemilik waris
34.9% modal diterbit dan berbayar Malayan Tin Dredging Berhad (MTD), PNB
terus maju untuk menstruktur semula dua syarikat pelombongan timah utama dalam
portfolionya. Pada 18 Oktober 1981 dengan kelulusan pemegang syer MTD, PNb
melaksanakan percantuman perniagaan eksplorasi berlian MMC di Australia. Hasil
daripada skim penstrukturan semula ini, PNB muncul sebagai pemegang syer MMC
yang terbesar dengan kepentingan 56.15% dan memiliki korporasi perlombongan
timah yang terbesar di dunia. Pada ketika itu kumpulan MMC menyumbangkan 22%
daripada jumlah hasil timah tahunan di Malaysia.
Pemerolehan strategik dalam sektor kewangan dimulakan dengan pemerolehan syer
melalui Skim Pemindahan Syer Kerajaan kepada Bumiputera pada 1981 dalam Bank
Bumiputera Malaysia Berhad, Malayan Banking Berhad, Malaysia Building Society
Berhad dan Kompleks Kewangan Malaysia Berhad. Pada 1982 PNB memperoleh
Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Seterusnya, dalam 1984 PNb
bertukaran dengan Petrolium Nasional (Petronas) seluruh 65.85% ekuitinya dalam
Bank Bumiputera Malaysia Berhad untuk kepentingan ekuiti 30% dalam Malayan
Banking Berhad. Bersama-sama dengan kepentingan 20% dalam Malayan Banking
Berhad yang sedia ada melalui Skim ASN, kumpulan PNB mempunyai kawalan
majoriti dalam bank dagangan Malaysia terbesar. Kompleks Kewangan Malaysia
Berhad distrukturkan semula pada 1988 dengan cara yang serupa, yang membawa
kepada perubahan
dalam komposisi Lembaga
Pengarahnya, organisasi semula korporat dan perniagaan untuk mengukuhkan dan
memfokus semula teras perniagaan strategik syarikat.
Seawal 1981 lagi sektor hartanah telah menjadi minat strategik PNb dari segi
mendapatkan kepentingan langsung Bumiputera dalam pemilikan hartanah dan
penyertaan dalam sektor hartanah. PNb mengambil langkah pertama dalam sektor
32

hartanah dengan pelaburan pertamanya dalam Island & Peninsular Development


Berhad pada 1981 melalui Skim Pemindahan Syer Kerajaan kepada Bumiputera.
Dalam tahun-tahun berikutnya syariakt berasaskan hartanah yang lain ditambah
kepada portfolionya termasuklah UDA Sea Park Sdn. Bhd, Pelangi Bhd., Sime UEP
Bhd, Petaling Garden Bhd. Dan Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan Sdn. Bhd.
Untuk memperkukuhkan dalam sektor hartanah, PNB melancarkan pada 23 Mac
1989 Amanah Harta Tanah PNB (AHP), dana saham amanah hartanah pertama di
Malaysia. Amanah Harta Tanah PNB diuruskan oleh Pelaburan Hartanah Nasional
Berhad, syarikat pengurusan amanah hartanah yang dimiliki penuh oleh PNB. Satu
lagi syariakt subsidiari milik penuh, PNB Property Management Sdn. Bhd.,
ditubuhkan dengan cara serupa untuk mengurus dan menyenggara hartanah yang
dimiliki oleh Kumpulan PNB, termasuklah hartanah dalam portfolio Amanah Harta
Tanah PNB. Pelancaran AHP oleh yang demikian, memberi satu lagi laluan dan
peluang bagi pelabur runcit melabur secara langsung dalam sektor hartanah.
Dalam sektor perkhidmatan, penyatuan kepentingan kerajaan dalam Kontena
Nasional Sendirian Berhad pada masa itu yang dipegang oleh pelbagai agensi
kerajaan, berperanan penting dalam membuka jalan bagi integrasi dan kedudukan
strategik masa depan syarikat dalam perniagaan pengurusan pelabuhan negara.
Melalui Skim Pemindahan Syer Kerajaan kepada Bumiputera, kepentingan kerajaan
dalam Kontena Nasional Sendirian Berhad yang dimiliki oleh Perbadanan Nasional
Berhad, Majlis Amanah Rakyat dan Malaysia International Shipping Corporation
Berhad dipindahkan kepada PNB.

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) adalah sebuah syarikat milik penuh
Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang bertanggungjawab untuk mengurus tabung
unit amanah ASN, ASN 2, ASN 3, ASG-Pendidikan, ASG- Kesihatan, ASGPersaraan, ASB, ASW 2020, ASM dan ASD.

33

ASNB ditubuhkan pada 22 Mei 1979 untuk mengurus tabung unit amanah yang
dilancarkan oleh PNB. ASNB ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan setakat
31 Disember 2000 ia mempunyai modal dibenarkan dan berbayar RM 50 milion dan
RM 10 milion yang terdiri daripada RM 1.00 setiap syer masing-masingnya. Peranan
utam ASNB ialah untuk bertindak sebagai cabang pemasaran saham amanah yang
diuruskan oleh kumpulan PNB. Di samping peranan ini, ASNB juga
bertanggungjawab mendidik pelabur yentang pelbagai aspek simpanan melalui
saham amanah. Selama lebih 25 tahun bertapak dalam industri ini, ASNB terus
mengekalkan kedudukannya sebagai syarikat pengurusan unit amanah utama di
negara ini dengan memegang lebih 40% daripada jumlah keseluruhan unit dalam
edaran.
ASNB adalah organisasi pelaburan ulung yang komited untuk meningkatkan
kekayaan ekonomi masyarakat Bumiputera khususnya dan menyumbang ke arah
pertumbuhan dan kemakmuran negara bagi faedah rakyat Malaysia.

2.2

2.3

OBJEKTIF AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD

Objektif utama ASNB adalah untuk menggembleng simpanan individu bumiputera


melalui pemasaran dan penjualan saham amanah nasional kepada individu
bumiputera. Di samping itu, Amanah Saham Nasional Berhad juga
bertanggungjawab mendidik Bumiputera tentang faedah melabur dalam saham
amanah yang dicadangkan bakal dilancar oleh kerajaan.
POLISI AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD
Kami akan berusaha bersungguh-sungguh demi menjamin perkhidmatan yang cekap
dan berkesan kepada pelanggan. Pengetahuan, kemahiran dan sikap positif rakan
sekerja adalah merupakan aset utama kami. Adalah menjadi polisi kami untuk terus
meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam usaha memberi kepuasan kepada
pelanggan serta bertanggungjawab melaksanakan sistem pengurusan kualiti kami.

2.4

AHLI LEMBAGA PENGARAH

Pengerusi Tun Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid

34

Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan


Tan Sri Dato Sri Hamad Kama Piah Bin Che Othman

Tan Sri Dato Mohd Desa Bin Pachi

Tan Sri Dato Dr. Wan Mohd Zahid Bin Mohd Noordin

Tan Sri Dato Seri Ainum Binti Mohamed Saaid

Dato Idris Bin Kechot

35

Rajah 2.4.1

2.5

Ahli Lembaga Pengarah

HALA TUJU ORGANISASI

Sebagai institusi pelaburan yang ulung dan warga korporat yang bertanggungjawab
yang menyentuh kehidupan sebahagian besar penduduk negara, PNB terus komited
memainkan peranan menyumbang kepada proses pembangunan negara. Untuk
memenuhi tanggungjawab sosial ini PNB akan sentiasa melaksanakan pelbagai
rancangan berorientasi komuniti, yang terutamanya ditujukan ke arah memperbaiki
kesejahteraan sosio-ekonomi rakyat Malaysia dari segala lapisan masyarakat dan
melengkapi diri mereka untuk menghadapi cabaran dalam milenium baru.

Semenjak penubuhannya, pendidikan sememangnya menjadi teras kepada falsafah


perniagaan PNB. Penubuhan Amanah Saham Nasional Berhad yang mempunyai dua
peranan iaitu memasr dan mendidik pelabur saham amanahnya itu sendiri adalah
bukti komitmen yang bersungguh-sungguh untuk menggunkan pendidikan sebagai
alat perniagaan asas. Pada hari ini tradisi ini diteruskan dan diperkukuhkan dalam
pelbagai gaya.

Untuk menekankan lagi komitmennya yang membara untuk menggalakkan


perkembangan industri saham amanah domestik dan untuk meningkatkan kesedaran
orang ramai terhadap melabur dalam saham amanah, PNB memulakan rancangan
pendidikan besar-besaran untuk orang ramai dengan melancarkan Minggu Amanah
Saham Malaysia. Minggu Amanah Saham Malaysia yang pertama dilancarkan oleh
Perdana Menteri Dato Seri Mahathir Mohamad pada 20 April 1999. Minggu Saham
Amanah Malaysia akan menjadi peristiwa tahunan pada 20 April setiap tahun.
Minggu tersebut akan dipenuhi dengan acara-acara yang berkaitan dengan saham
amanah yang bertujuan mendidik dan menambahkan kesedaran orang ramai
terhadap pelaburan saham amanah.

Projek kemasyarakatan jangka panjang yang bertujuan menyebarluaskan kemahiran


pelaburan yang kukuh juga ditujukan kepada generasi muda. Rancangan pendidikan
dan hiburan televisyen ALONG, diciptauntuk mengubah cara pemikiran ke arah
36

matematik di kalangan Bumiputera. Konsep Kelab Pelaburan Bijak, usaha bersama


antara PNB dengan Kementerian Pendidikan , yang dilancarkan semasa Minggu
Saham Amanah Malaysia pada tahun 2000 diperkenalkan sebagai satu lagi lalauan
untuk membina kemahiran melabur di kalangan rakyat Malaysia.

Pada 1996, PNB mempelopori rancangan biasiswa untuk pelajar yang telah
menamatkan pelajaran di sekolah menengah dan berjaya dengan cemerlang dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Rancangan biasiswa ini memberi peluang
kepada bakal penerima untuk meneruskan pengajian tinggi mereka di universiti
antarabangsa yang mantap. Peluang juga diadakan untuk membantu pelajar
Bumiputera yang kurang bernasib baik tetapi berpotensi menyelesaikan pendidikan
menengah mereka. Inisiatif ini tercapai dengan penubuhan Kolej Ilmu PNB
yangmenyediakan penginapan dormitori dan pelbagai kemudahan untuk pelajarpelajar ini

PNB juga telah memulakan Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan, yang
bertujuan membantu pelajar-pelajar dari sekolah luar bandar yang lemah dalam
matematik. Di bawah rancangan ini maktab latihan perguruan yang menyertai untuk
membantu pelajar-pelajar ini yang akan menjadikan anak angkat pelajar-pelajar dari
sekolah terpilih dalam setiap negeri.

2.6

CARTA ORGANISASI AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD IPOH

37

Rajah 2.6.1
2.7

Carta Organisasi Pejabat ASNB Ipoh

LOKASI AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD IPOH

38

Rajah 2.7.1 Lokasi ASNB Ipoh

2.8

UNIT AMANAH

2.8.1

TABUNG UNIT AMANAH

39

Tabung unit amanah merupakan satu skim pelaburan yang mengumpulkan wang
daripada orang ramai ke dalam tabung khas yang diuruskan oleh pengurus pelaburan
profesional

Unit amanah ditubuhkan melalui satu surat ikatan yang telah dimeterai. Ia adalah
satu perjanjian di antara pemegang amanah, pengurus dan pemegang unit. Surat
Ikatan yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti menerangkan hak-hak,
tanggungjawab dan liabiliti pemegang amanah dan pengurus.

Tabung unit amanah akan melabur dalam ekuiti, sekuriti berpendapatan tetap dan
aset-aset lain yang dibenarkan di bawah garis panduan Tabung Unit Amanah.

Pengurus tabung perlu mematuhi keperluan Surat Ikatan, Akta Pasaran Modal dan
Perkhidmatan 2007 yang diperbaharui dari semasa ke semasa, Garis Panduan
Tabung Unit Amanah dan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan.
Juruaudit bebas dilantik untuk menyediakan laporan akaun unit amanah setiap tahun.

2.8.2

FAEDAH MELABUR DALAM UNIT AMANAH


1.

Kepelbagaian

Mempelbagaikan pelaburan dalam pelbagai kelas aset dan sektor-sektor


yang berbeza akan mengurangkan risiko pelaburan. Tetapi untuk mempelbagaikan
pelaburan, ia memerlukan jumlah wang yang besar dan banyak. Pelaburan melalui
tabung unit amanah membantu mengurangkan risiko pelaburan individu kerana ia
memberi peluang kepada pelabur-pelabur yang ingin melabur dengan modal yang
kecil. Pelaburan ini dikumpulkan dan kemudiannya dilaburkan oleh pengurus dana
dalam saham atau sekuriti yang dibenarkan bagi pihak pelabur. Dengan kepelbagaian
pelabur, risiko pelaburan dapat disebarkan.

40

2.

Pengurus yang profesional

Berpeluang mendapat khidmat pengurus profesional yang selalunya tidak


dapat dinikmati oleh pelabur individu yang melabur dengan modal yang kecil atau
sekiranya pelabur melabur dalam simpanan deposit tetap atau dalam pasaran saham
secara langsung.

3.

Pentadbiran yang mudah

Pentadbiran jual, beli dan pegangan pelaburan dalam unit amanah adalah
lebih mudah jika dibandingkan dengan pegangan portfolio pelaburan dalam pasaran
modal yang dibuat secara langsung oleh pelabur.

4.

Kecairan

Pelabur boleh menjual balik sebahagian atau semua unit amanah mereka
pada bila-bila masa dalam waktu perniagaan.

5.

Berkemampuan untuk melabur

Pelabur hanya memerlukan modal yang kecil untuk menyertai portfolio


pelaburan yang diuruskan oleh pengurus profesional dan menikmati faedah yang
sama dengan mereka yang melabur dalam sekuriti berharga tinggi. Pada masa yang
sama, pelabur unit amanah dapat menikmati pulangan daripada portfolio pelaburan
berbanding dengan jumlah sekuriti yang sedikit sekiranya mereka melabur terus
dalam pasaran saham.

2.8.3

RISIKO YANG BERKAITAN UNIT AMANAH

A.

RISIKO AM

1.1

Risiko Pengurusan Tabung

41

Pemilihan saham-saham yang akan membentuk aset bagi tabung unit


amanah merupakan satu proses yang subjektif. Jenis saham yang dipilih oleh seorang
pengurus portfolio mempunyai risiko turun naik yang berbeza berbanding portfolio
yang dipilih oleh pengurus portfolio lain.

2.

Risiko Pematuhan

Ketidakpatuhan ke atas peraturan yang ditetapkan di bawah Akta


Suruhanjaya Sekuriti 1993 dan lain-lain peraturan yang ditetapkan di bawah Garis
Panduan Unit Amanah dan Surat Ikatan mungkin akan memberi kesan ke atas wang
pelabur.

3.

Risiko Kecairan

Pelaburan yang mudah dikeluarkan mempunyai kecairan yang tinggi.


Tabung unit amanah yang melabur dalam bon adalah terdedah kepada risiko kecairan
yang rendah disebabkan oleh pasaran bon di Malaysia tidak secair pasaran saham.
Oleh itu, tidak mudah untuk menjual dan membeli bon pada harga pasaran. Keadaan
ini mungkin akan memberi kesan kepada kemampuan tabung untuk membayar balik
pelabur apabila tabung unit amanah itu dibubarkan.

4.

Risiko Inflasi atau Risiko Penurunan Kuasa Membeli

Inflasi merupakan antara risiko utama kepada pelabur dalam jangka masa
panjang di mana ia boleh mengakibatkan ketidakpastian terhadap nilai hadapan
sesuatu pelaburan. Dalam keadaan inflasi, sekiranya pulangan pelaburan lebih
rendah daripada kadar inflasi, ianya akan menurunkan nilai sebenar pelaburan/kuasa
membeli.

5.

Risiko Pembiayaan Pinjaman

Melabur di dalam unit amanah melalui pinjaman lebih berisiko berbanding


apabila menggunakan wang sendiri. Tabung unit amanah membuat pelaburan di
dalam pasaran saham dan instrumen pasaran modal yang lain dan ini menyebakan
nilai unit-unit akan turun naik mengikut portfolionya. Apabila pasaran saham
mencatat penurunan, pelabur terpaksa mengeluarkan lebih wang untuk menampung
margin pinjaman mereka. Begitu juga apabila kadar faedah meningkat, pelabur akan

42

menanggung kos pinjaman yang tinggi seterusnya berkemungkinan mengalami


kerugian modal pelaburan mereka.

6.

RISIKO PELABURAN

1.

Risiko Pasaran Modal

Pelabur perlu memahami bahawa tabung unit amanah adalah terdedah


kepada turun-naik pasaran modal yang terdiri daripada pesaran saham dan lain-lain
pasarn sekuriti. Pasaran modal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kadar
petumbuhan ekonomi, pergerakan kadar faedah, prestasi pasaran modal antarabangsa
dan polisifiskal sesebuah negara. Bagu tabung unit amanah yang mempunyai
majoriti pelaburan dalam pasaran ekuiti, prestasinya akan dipengaruhi oleh prestasi
petumbuhan ekonom, prestasi pasaran saham antarabangsa dan polisifiskal negara
tersebut. Bagi tabung unit amanah yanh mempunyai majoriti pelaburan dalam
sekuriti pendapatan tetap, prestasinya akan dipengaruhi oleh pergerakan kadar
faedah dan polisifiskal.

2.

Risiko Khusus atau Risiko Saham

Risiko khusus atau risiko saham merupakan risiko yang berkaitan dengan
syarikat yang menerbitkan saham tersebut. Risiko ini berkait rapat dengan risiko
pengurusan syarikat yang tidak cekap, perubahan kehendak penggunan, persaingan
kempen pengiklanan, tindakan perundangan dan sausana industri yang kompetif.
2.9

AKTIVITI ORGANISASI
Setiap syarikat mempunyai pelbagai aktiviti yang dijalankan. Antara aktiviti
yang dijalankan oleh syarikat ini adalah seperti berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pendaftaran Akaun Baru


Khairat Kematian
Tuntutan Pusaka
Beli atau Jual unit
Pembaharuan Buku Pelaburan
Gantian Buku Pelaburan-Kehilangan / Kemusnahan
Potongan gaji
Pelaburan melalui KWSP
43

Rajah 2.8.1 Pendaftaran Akaun Baru Dewasa dan Remaja

44

Rajah 2.8.2 Borang penerimaan akaun dan penukaran bentuk buku ke sijil

45

Borang jualan balik

Borang penambahan Pelaburan


Rajah 2.8.3 Borang Penambahan Pelaburan dan Jual balik

46

Rajah 2.8.4 Borang kehilangan atau kemusnahan buku pelaburan

47

Rajah 2.8.5 Borang Tuntutan Baki Unit Pelaburan.

BAB 3

48

PERKHIDMATAN
3.1 PENGENALAN
Amanah Saham Nasional Berhad telah menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk membantu
setiap pelabur yang berdaftar.Perkhidmatan yang telah diberikan oleh ASNB iaitu:*pendaftaran buku baru
*tuntutan harta pusaka
*penggantian buku baru
*khidmat nasihat tentang pelaburan
*pembelian sijil amanah
*penggantian cek
ASNB juga menyediakan pelbagai pekhidmatan lain lagi. Perkhidmatan ini juga boleh
didapati di ejen-ejen ASNB seperti Maybank.CIMB,RHB

3.2 PENDAFTARAN ASNB


3.2.1 PENDAFTARAN ASB (AKAUN DEWASA)
PEMOHON
Pemohon hendaklah warganegara Malaysia-tertakluk pada terma dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan
BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Bagi akaun dewasa borang yang diperlukan adalah borang
(ASNB P1) (AKAUN DEWASA)
Salinan kad pengenalan
49

Salinan lesen memandu atau sijil lahir (jika tiada salinan kad pengenalan)
Wang tunai (bersamaan/lebih dari nilai pelaburan permulaan mengikut skim
yang ingin didaftarkan)

TEMPAT MEMOHON
Pendaftaran boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur,Pejabat ASNB yang beroperasi
penuh dan ejen-ejen yang berdaftar.

3.2.2 PENDAFTARAN AKAUN REMAJA ATAU AKAUN BIJAK


PEMOHON
Penjaga dan pemohon yang ingin didaftarkan

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Bagi akaun remaja borang yang diperlukan adalah borang (ASNB P2) (Akaun
Remaja)Kad pengenalan/sijil lahir remaja
Kad pengenalan penjaga berdaftar

TEMPAT PENDAFTARAN
Pendaftaran boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur,Pejabat ASNB yang beroperasi
penuh dan Ejen-ejen yang berdaftar.

50

3.3 TUNTUTAN HARTA PUSAKA


3.3.1 JUMLAH KESELURUHAN BAKI AKAUN SIMATI RM10,000 DAN KURANG.

WARIS SIMATI YANG LAYAK MEMOHON HARAT PUSAKA:


Anak
Suami
Isteri
Adik beradik
Datuk
Nenek

BORANG DAMN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:


Borang tuntutan Baki Unit Pelaburan
Kad pengenalan waris asal dan salinan
Sijil kematian atau permit penguburan asal dan salinan
Buku dan sijil pelaburan simati (jika ada)
Dokumen pengesahan hubungan waris dengan simati-asal dan salinan
*contoh
1) Sijil nikah atau sijil lahir anak (jika suami atau isteri) atau
2)Sijil lahir jika (anak,adik beradik.datuk atau nenek)atau
3)Kad pesara kerajaan (jika suami atau isteri)atau
4)Dokumen rasmi dari JPN bagi yang kehilangan sijil lahir(semua agama) dan sijil
nikah bagi
bukan beragama islam
5)Dokumen rasmi dari jabatan agama islam bagi kehilangan sijil nikah
6)Dokumen rasmi dari Jabatan Hal Ewal Orang Asli bagi pengesahan pertalian atau

Sekiranya tiada waris dan dokumen seperti diatas sila sertakan dokumen yang berikut:
51

o Sijil Pembahagian Faraid atau Surat Kuasa Mentadbir dari Mahkamah Syariah
atau
o Surat Kuasa Mentadbir dari Mahkamah Sivil
o Perintah Pembahagian harta pusaka Kecil dari Pejabat Tanah
o Surat Akuan dan Arahan dari Amanah Raya Berhad
o Surat Kuasa Mentadbir dari Mahkamah Anak Negeri Sabah
o Surat Kuasa Mentadbir dari Mahkamah Anak Negeri Sarawak.

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB

3.3.2 JUMLAH KESELURUHAN SIMATI MELEBIHI RM10,000

PEMOHON
Waris simati atau Pentadbir yang dilantik melalui Surat Kuasa Mentadbir
52

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:

Borang tuntutan baki unit pelaburan (T1)


Sijil kematian atau permit Penguburan asal dan salinan
Kad pengenalan waris/waris-waris asal dan salinan
Buku atau sijil pelaburan simati (jika ada)
Surat Kuasa Mentadbir asal dan salinan:
1)MahkamahTinggi Sivil/Mahkamah Tinggi Sabah, Mahkamah Anak
..Negeri Sabah/Mahkamah Anak Negeri Sarawak
2)Surat Akuan dan Arahan Amanah Raya Berhad atau
3)Perintah Pembahagian Harta Pusaka Kecil Pejabat Tanah & Daerah

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat ASNB.

3.3.3 REMAJA MENINGGAL DUNIA


PEMOHON
Penjaga berdaftar

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:


Borang Tuntutan Baki Unit Pelaburan (T1)-Bahagian C dikecualikan
Sijil Kematian atau Permit Penguburan asal dan salinan
Kad Pengenalan Penjaga Berdaftar asal dan salinan
Buku Pelaburan asal simati (jika ada)

53

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB.

3.3.4 PENUKARAN PENJAGA BERDAFTAR


(Penjaga berdaftar lama ke penjaga berdaftar baru)
PEMOHON
o Penjaga berdaftar lama dan baru

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:


o Borang penukaran penjaga berdaftar(BS10)
o Kad Pengenalan dan atau Sijil Lahir Kanak-kanak atau remaja-asal dan salinan
o Kad Pengenalan Penjaga Berdaftar lama dan baru - asal dan salinan
o Buku Pelaburan asal Remaja/Bijak (jika ada)
o Dokumen Pengesahan Hubungan penjaga berdaftar dengan remaja

TEMPAT MEMOHON
o Permohonan boleh dibuat di Ibu pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB.

54

3.3.5 PENUKARAN PENJAGA BERDAFTAR


(Penjaga berdaftar lama meninggal dunia)
Baki pelaburan RM10,000 atau kurang pegangan terkumpul didalam semua unit Amanah ASNB
PEMOHON
Penjaga berdaftar baru

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Borang tuntutan Baki Unit Pelaburan (T1) dengan melekatkan setem hasil RM10.00
dan mengangkat sumpah di hadapan Hakim Mahkamah
Seksyen/Majistret/Pesuruhjaya Sumpah
Borang penukaran penjaga berdaftar (BS1)
Sijil Kematian atau Permit Penguburan Penjaga Berdaftar Lama asal dan salinan
Kad Pengenalan Penjaga Berdaftar Baru asal dan salinan
Kad Pengenalan dan/sijil lahir remaja/kanak-kanak asal dan salinan
Dokumen pengesahan hubungan penjaga berdaftar baru dengan remaja/kanak-kanakasal dan salinan
Buku Pelaburan Akaun remaja/bijak (jika ada)

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB

55

3.4 PEMBAHARUAN BUKU BARU


JENIS URUSNIAGA
Buku Pelaburan Penuh (Ruang Urusniaga & Maklumat peribadi Pemegang Unit)
Buku ASN lama (Baki manual)

PEMOHON
Pemegang unit atau Penjaga Berdaftar

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Borang pembaharuan Buku Pelaburan(BS3)
Kad Pengenalan
Buku Pelaburan Lama
Yuran Pemprosesan(jika buku penuh ruang maklumat peribadi Pemegang unit)

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB atau Ejen ASNB

3.5 GANTIAN BUKU PELABURAN


PEMOHON
o Pemegang Unit (bagi Akaun Dewasa) atau Penjaga Berdaftar (bagi akaun
remaja/bijak)

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


56

o Borang Laporan Kehilangan/Kemusnahan Buku Pelaburan/Sijil(BS1A)


o Borang Surat Akuan & Jaminan Gantirugi (BS1B) dengan melekatkan setem
hasil RM10.00
o Kad Pengenalan Asal Pemegang Unit atau Penjaga Berdaftar
o Yuran Pemprosesan
o Laporan polis(bagi sabah dan Sarawak)

TEMPAT PERMOHONAN
o Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB

3.6 GANTIAN ATAU PEMBAHARUAN CEK


PEMOHON
Pemegang Unit atau Penjaga Berdaftar atau Waris

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Borang Tuntutan Cek Gantian
Kad Pengenalan pemohon- asal dan salinan
Cek-asal dan salinan (bagi kes cek tamat tempoh/maklumat di cek adalah salah
Yuran Perprosesan

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB
57

3.7 SKIM PELABURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP)


PEMOHON
Pemegang Unit Berdaftar yang berumur 18 tahun ke atas (Akaun Dewasa) dan
belum mencapai umur 55tahun serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
oleh KWSP

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Borang Pelaburan Tambahan (ASNB 21)
Borang Permohonan Pengeluaran Pelaburan Ahli KWSP 9N (AHLI)
Penyata Akaun KWSP yang terkini
Kad Pengenalan asal dan salinan( muka depan dan belakang dibelakang di
helaian kertas yang sama bersaiz A4 erserta cap ibu jari kiri dan kanan
dibahagian bawah salinan kad pengenalan)

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB

58

3.8 JUALAN BALIK UNIT PELABURAN AHLI KWSP


PEMOHON
Pemegang Unit yang mempunyai pegangan unit pelaburan menerusi KWSP

BORANG DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN


Borang Jualan Balik (ASNB 31)
Sila isi borang yang berasingan bagi setiap pelaburan menerusi KWSP yang hendak
dijual balik
Kad Pengenalan asal dan salinan kad pengenalan
Muka depan dan belakang di helaian kertas yang sama saiz A4

TEMPAT MEMOHON
Permohonan boleh dibuat di Ibu Pejabat ASNB Kuala Lumpur atau Pejabat
ASNB

3.9 SENARAI CAJ PERKHIDMATAN ASNB


59

BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

PERKHIDMATAN
Tukar bentuk buku ke sijil
Gantian
kehilangan/kerosakan
buku
pelaburan
Gantian kehilangan/kerosakan segala jenis
sijil
Gantian buku-ruang butir peribadi penuh
Penutupan akaun disebabkan tidak layak
(kelayakan diragui)
Penutupan akaun yang dibawah pelaburan
minimum

Pengaktifan semula akaun


Tuntutan baki pelaburan disebabkan
kematian/tidak siuman/gila:
Baki pelaburan kurang 100
unit
Baki pelaburan 100 unit dan
keatas
Pindahan cek tuntutan pihak berkuasa
Permintaan bayaran agihan pendapatan
melalui cek
Permohonan imej cek bayaran
Bagi permohonan yang
melibatkan tempoh kurang
setahun dari tarikh cek yang
dikeluarkan
Bagi permohonan yang
melibatkan tempoh lebih
setahun dari tarikh cek
dikeluarkan
Pentadbiran wang tidak dituntut oleh
pemegang unit

14.

Cetakan semula penyata pengagihan


pendapatan
Cetakan data urus niaga terperinci

15.

Pengesahan baki pelaburan


60

KADAR CAJ
RM10.00
RM10.00
RM10.00
RM10.00
RM10.00
RM10.00
(Sekiranya baki pelaburan kurang
RM10.00,jumlah yang ada akan diserap
sebagai yuran)
RM5.00

RM1.00

RM5.00

RM10.00
RM10.00

RM10.00 bagi setiap imej cek

RM20.00 bagi setiap imej cek

RM10.00
(sekiranya baki pelaburan kurang RM10.00
jumlah yang ada akan diserap sebagai
yuran)
RM5.00 setiap tahun
RM5.00 bagi setiap
permohonan bawah setahun
campur RM2.00 setiap muka
RM20.00 bagi setiap
permohonan lebih setahun
campur RM2.00 setiap muka
RM10.00

16.

Pengesahan status sijil


RM10.00 bagi setiap sijil
Jadual 3.9.1 Senarai Caj Perkhidmatan ASNB

BAB4

PRODUK HARGA BERUBAH

4.1 PENGENALAN
Produk harga berubah ini bermaksud proses jual beli mengikut harga Nilai Aset bersih (NAB)
yang ditetapkan oleh harga pasaran. Produk ini mempunyai risiko yang tinggi berbanding
produk harga tetap. Antara produk yang ditawarkan ialah Amanah Saham Nasional (ASN),
Amanah Saham Nasional 2 (ASN2),Amanah Saham Nasional 3 (ASN3),Amanah Saham
Gemilang-Pendidikan, Amanah Saham Gemilang-persaraan dan Amanah Saham GemilangKesihatan.

61

4.2 PRODUK-PRODUK HARGA BERUBAH


o
o
o
o
o
o

Amanah Saham Nasional (ASN)


Amanah Saham Nasional 2 (ASN2)
Amanah Saham Nasional 3 (ASN3)
Amanah Saham Gemilang Pendidikan
Amanah Saham Gemilang Kesihatan
Amanah Saham Gemilang Persaraan

4.3 AMANAH SAHAM NASIONAL


4.3.1 PENGENALAN
Sekim amanah Saham Nasional (ASN) dilancarkan pada 20 April 1981.
Objektif : Menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan
pendapatan dan pulangan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui
pelaburan dalam portfolio yang pelbagai.
4.3.2 LOGO AMANAH SAHAM NASIONAL

Rajah 4.3.1 Logo Amanah Saham Nasional

62

4.3.3 PANDUAN RINGKAS AMANAH SAHAM NASIONAL


CIRI-CIRI

PENERANGAN

Jenis Tabung

Pertumbuhan

Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan
pelaburan dan mencari peningkatan modal bagi
jangka masa sederhana ke panjang
Bumiputera Malaysia

Kelayakan Melabur

Akaun Dewasa (18 tahun keatas)


Akaun Remaja (ibubapa atau
penjaga sah berumur tidak kurang
18 tahun yang melabur bagi kanakkanak berumur 6 bulan hingga 18
tahun ke bawah)
Harga seunit
berdasarkan
Nilai Aset
Bersih(NAB) seunit dikira pad hari sebelumnya
(harga silam)
5% dari nilai asset bersih seunit
Buku Pelaburan
Sijil
Jumlah Pelaburan 10-unit
Buku Pelaburan -1-unit
Sijil-Gandaan 1000 unit
Tiada had,tertakluk kepada baki unit tabung.
2.5 Bilion

Harga Seunit
Caj Jualan
Bentuk Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum
Pelaburan Tambahan Minimum
Pelaburan Maksimum
Saiz tabung
Caj Jualan
Caj Jualan Balik
Pembayaran Jualan Balik
Tempoh Bertenang
Tahun Kewangan Berakhir
Penutupan Akaun dan
Pengagihan Pendapatan

Kelayakan

5% daripada NAB seunit


Tiada
Serta merta
Tiada
31 Disember
bagi Berdasarkan Syrat Ikatan tabung-tabung unit
amanah ASNB berhak menutup akaun
sekiranya baki akaun berada di bawah had
pelaburan minima yang terkandung di dalam
PROSPEKTUS Induk.
Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan
supaya mengekalkan had pelaburan minima
sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah
bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang
63

juga boleh menjejaskan kelayakan pemegang


unit untuk pengagihan pendapatan jika ada.
4.3.1 Panduan Ringkasan ASN

4.3.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM NASIONAL


TAHUN BERAKHIR
31N DISEMBER
Kadar
Pengagihan
Pendapatan
Seunit(sen)
Jumlah Pulangan (%)
NAB Seunit Tertinggi
(RM)
NAB Seunit Terendah
(RM)

2008

2009

2010

5.50

5.20

6.00

(34.04)
0.9857

43.41
0.7715

18.73
0.8977

0.5619

0.5389

0.7409

Jadual 4.3.2 Prestasi Tabung ASN


Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Nasional yang telah diaudit oleh
juru audit luaran yang bertauliah.

64

4.4 AMANAH SAHAM NASIONAL 2


4.4.1 PENGENALAN
Amanah Saham Nasional 2 (ASN2) dilancarkan pada 9Jun 1999.
Objektif: Memberi pemegang-pemegang unit hasil pulangan dalam bentuk
pengagihan pendapatan dan kenaikan modal yang berpatutan pada tahap risiko yang
berpatutan menerusi pelaburan dalam portfolio sekuriti yang
dipelbagaikan,terutamanya dalam ekuiti di Malaysia ,selaras dengan Surat Ikatan,
Garis Panduan dan undang-undang sekuriti

4.4.2 LOGO AMANAH SAHAM NASIONAL 2

Rajah 4.4.1 Logo Amanah Saham Nasional 2

65

4.4.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM NASIONAL 2


Ciri-ciri
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

Penerangan
Pertumbuhan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan
mencari peningkatan modal bagi jangka masa sederhana
panjang.
Warganegara Malaysia Bumiputera 18 tahun ke atas
Harga Jualan dan belian adalah pada NAB seunit. Pemegang

Kelayakan
Harga Seunit

Pelaburan

unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit


Buku Pelaburan
Sekim Pelaburan Ahli KWSP
Permulaan Buku Pelaburan 100unit

Minimum
Pelaburan

Tambahan

Bentuk Pelaburan

Minimum
Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan

Caj Jualan Balik


Pembayaran Jualan Balik

Buku Pelaburan -100unit


KWSP-RM1,000

Tiada had,tertakluk kepada saiz tabung


2.5 bilion unit
5% dari NAB Seunit (bukan KWSP)
3% dari NAB Seunit (KWSP)
Tiada
Serta merta,kecuali mereka yang melabur melalui Sekim
Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan

dimasukkan semula ke KWSP


Tempoh Bertenang
Tiada
Tempoh Kewangan Berakhir
30Jun
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah.ASNB
Kelayakan
Pendapatan

bagi

Pengagihan menutup akaun sekiranya baki akaun anda berada dibawah


had pelaburan minima yang terkandung didalam Prospektus
Induk.
Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya
mengekalkan had pelaburan minima
66

sepanjang tahun

kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan


akaun tersebut, yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.
Jadual 4.4.1 Panduan Ringkasan ASN2

4.4.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM NASIONAL 2


Tahun

Berakhir 2009

2010

2011

Pengagihan 5.20

5.20

5.50

(sen)
Jumlah Pulangan (%) (2.53)
NAB Seunit Tertinggi 0.9876

18.25
1.0950

20.27
1.2350

(RMM)
NAB Seunit Terendah o.7753

0.9073

1.0192

30JUN
Kadar

Pendapatan

Seunit

(RM)
Jadual 4.4.2 Prestasi Tabung ASN2
Sumber: Petikan dari laporan tahun SekimAmanah Saham Nasional 2 yang telah diaudit oleh
juru audit luaran yang bertauliah.

67

4.5 AMANAH SAHAM NASIONAL 3


4.5.1 PENGENALAN
Amanah Saham Nasional 3 Imbang (ASN3) dilancarkan pada 16 Oktober 2001
Objektif: Menjana pertumbuhan mkodal dalam jangka masa sederhana sehingga
jangka masa panjang menerusi pelaburan dalam portfolio yang seimbang dan
melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan jika ada.

4.5.2 LOGO AMANAH SAHAM NASIONAL 3 (IMBANG)

Rajah 4.5.1 Amanah Saham Nasional 3 Imbang

4.5.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM NASIONAL 3


CIRI-CIRI
PENERANGAN
Jenis Tabungan
Imbangan
Kategori Tabung
Ekuiti dan lain-lain instrument pasaran modal
Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan
serta mengharapkan pertumbuhan modal bagi tempoh
Kelayakan Melabur
Harga Seunit
Bentuk Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum

jangka masa sederhana panjang


Warganegara Malaysia 18 tahun ke atas
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.Pemegang
unit akan dikenakan caj jualan pada kadar 5% seunit
Buku Pelaburan
Sekim Pelaburan Ahli KWSP
Buku pelaburan -100 unit
68

Pelaburan Tambahan Minimum


Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan

Buku pelaburan-1 unit


KWSP-RM1000
Tiada had tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
1.0 bilion unit
5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
3% dari NAB Seunit (KWSP)-Berkuatkuasa 1
Januari 2008

Caj Jualan Balik


Pembayaran Jualan Balik

Tiada
Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim
Pelaburan Ahli KWSP,jumlah wang jualan balik akan

dimasukkan semula ke KWSP.


Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
30 November
Penutupan Akaun dan Kelayakan Berdasarkan
Surat
Ikatan
bagi Pengagihan Pendapatan

tabung-tabung

unit

amanah,ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki


akaun berada dibawah had pelaburan minima yang
terkandung di dalam Prosektus Induk
Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya
mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan
akaun tersebut,yang juga boleh menjejaskan kelayakan

Jadual 4.4.1

pemegang unit untuk pengagihan pendapatan,jika ada.


Panduan Ringkas ASN3

69

4.5.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM NASIONAL 3


Tahun Berakhir 30
November
Kadar
Pengagihan
Pendapatan
Seunit
(sen)
Jumlah Pulangan
(%)
NAB Seunit Tertinggi
(RM)
NAB Seunit Terendah
(RM)

2008

2009

2010

7.00

5.50

6.00

(17.96)

21.96

12.60

1.2314

1.0729

1.1426

0.8742

0.8598

1.0062

Jadual 4.4.2 Prestasi Tabung ASN3


Sumber:Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Nasional 3 yang telah diaudit
oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

4.6 AMANAH SAHAM GEMILANG

70

4.6.1 PENGENALAN
Amanah Saham Gemilang dilancarkan ada 17 Mac 2003.ASG menggunakan
`konsep payung ianya terbahagi kepada tiga jenis produk iaitu ASGPendidikan,ASG-Kesihatan dan ASG-Persaraan.

4.6.2 LOGO AMANAH SAHAM GEMILANG

Rajah 4.6.1 Amanah Saham Gemilang

4.6.3 CARTA AMANAH SAHAM GEMILANG


RA

ASG "KONSEP
PAYUNG"

ASG
PENDIDIKAN

ASG
KESIHATAN

ASG
PERSARAAN

JAH 4.6.2 Carta Amanah Saham Gemilang


4.6.4 PANDUAN RINGKASAN ASG PENDIDIKAN
CIRI-CIRI
Objektif

PENERANGAN
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana
pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan
bagi memenuhi sebahagian atau semua keperluan kecairan
berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan
mereka memenuhi keperluan perancangan kewngan untuk
71

pemdidikan mereka dan atau anak-anak dan atau individu


dibawah jagaan mereka.
Pertumbuhan dan pendapatan
Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrument pasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan

Jenis Tabungan
Kategori tabung
Pelabur Sasaran

dan mencari peningkatan modal bagi jangka masa anjang


Kelayakan Melabur

dan mementingkan keperluan kewangan untuk pendidikan


Warganegara Malaysia

Hagara seunit

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun bijak 18 tahun
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit
Pemegang unit akan dikenakan caj jualan pada kadar
5%seunit
Buku Pelaburan
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Buku Pelaburan -100 unit

Bentuk Pelaburan
Pelaburan Permulaan
Minimum

Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan

Tiada had,tertakluk kepada saiz tabung


1.0 bilion
5% dari NAB Seunit (Bukan KWSP)
3% dari NAB Seunit (KWSP) berkuaatkuasa
pada 1Jan 2008

Caj Jualan Balik


Pembayaran Jualan Balik

Tiada
Serte

Tempoh Bertenang
Tahun Kewangan Berakhir
Penutupan
Akaun
daan
Kelayakan bagi Pengagihan
Pendapatan

KWSP,jumlah jualan balik akan dimasukkan ke KWSP.


Tiada
31Mac
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB
berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada dibawah
had pelaburan minimum yang terkandung di dalam
Prospektus Induk.

merta,kecuali

mereka

yang

melabur

melalui

Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya


menghadkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan
akaun tersebut,yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 4.6.1 Panduan Ringkas ASG Pendidikan
72

4.6.5 PRESTASI TABUNG ASG PENDIDIKAN


TAHUN BERAKHIR

2009

2010

2011

31 Mac
Kadar

5.50

5.50

5.60

Pendapat Seunit (sen)


Jumlah Pulangan (%)
NAB Seunit Tertinggi

(15.45)
0.9825

33.98
1.0111

15.84
1.1015

(RM)
NAB Seunit Terendah

0.7552

0.7605

0.9271

Pengagihan

(RM)
Sumber:Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Gemilang Pendidikan yang telah
diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.
4.6.6. PANDUAN ASG KESIHATAN
CIRI-CIRI
Objektif

Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

Kelayakan Melabur

Harga Seunit
Bentuk Pelaburan

PENERANGAN
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan
dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi
sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala
pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka
memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk
pendidikan mereka dan atau anak-anak dan atau individu
dibawah jagaan mereka
Pertumbuhan dan pendapatan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan
mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan
mementingkan keperluan kewangan untuk perbelanjaan
kesihatan
Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa(18 tahun keatas)
Akaun Bijak ( 18 tahun keatas sebagai penjaga
untuk kanak-kanak ^bulan keatas dan 18 tahun
kebawah.
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.Pemegang
unit akan dicaj jualan pada kadar 5% seunit
Buku Pelaburan
73

Sekim Pelaburan Ahli KWSP

Pelaburan Permulaan Minimum


Pelaburan Tambahan Minimum

Buku Pelaburan 100 unit


Buku Pelaburan- 1unit
KWSP RM1,000
Pelaburan Maksimum
Tiada had,tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung
1.0 bilion unit
Caj Jualan
5% dari NAB Seunit (bukan KWSP)
3% sari NAB Seunit (KWSP)
Caj Jualan Balik
Tiada Caj
Pembayaran Jualan
Serta merta,kecuali mereka yang melabur melalui Skim Ahli
KWSP,jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke
KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31Mac
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
Kelayakan bagi pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah
pendapatan
had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk
Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya
mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan
akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 4.6.3 Panduan Ringkasan ASG Kesihatan

4.6.7 PRETASI TABUNG ASG KESIHATAN


TAHUN BERAKHIR

2009

31 Mac
Kadar

6.60

Pengagihan

2010
6.60

2011
6.10

Pendapat Seunit (sen)


Jumlah Pulangan (%)
NAB Seunit Tertinggi

(20.22)
1.0638

37.42
1.0524

16.33
1.1568

(RM)
NAB Seunit Terendah

0.7664

0.7229

0.9584

(RM)
Jadual 4.6.4 Prestasi Tabung ASG Kesihatan
Sumber:Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Gemilang Pendidikan yang telah
diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.

74

4.6.8 PANDUAN RINGKASAN ASG PERSARAAN


CIRI-CIRI
Objektif

Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran
Kelayakan Melabur

Harga Seunit
Bentuk Pelaburan

Pelaburan Permulaan Minimum


Pelaburan Tambahan Minimum
Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan

PENERANGAN
Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan
dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi
sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala
pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka
memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk
pendidikan mereka dan atau anak-anak dan atau individu
dibawah jagaan mereka
Pertumbuhan dan pendapatan
Sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain instrument pasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan dan
mencari peningkatan modal bagi jangka masa panjang dan
mementingkan keperluan persaraan.
Warganegara Malaysia
Akaun Dewasa(18 tahun keatas)
Akaun Bijak ( 18 tahun keatas sebagai penjaga
untuk kanak-kanak ^bulan keatas dan 18 tahun
kebawah.
Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit.Pemegang
unit akan dicaj jualan pada kadar 5% seunit
Buku Pelaburan
Sekim Pelaburan Ahli KWSP
Buku Pelaburan 100 unit
Buku Pelaburan- 1unit
KWSP RM1,000
Tiada had,tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
1.0 bilion unit
5% dari NAB Seunit (bukan KWSP)
3% sari NAB Seunit (KWSP)
75

Caj Jualan Balik


Pembayaran Jualan

Tiada Caj
Serta merta,kecuali mereka yang melabur melalui Skim Ahli
KWSP,jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke
KWSP.
Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31Mac
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
Kelayakan bagi pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah
pendapatan
had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk
Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya
mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan
akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 4.6.5 Panduan Ringkasan ASG Persaraan

4.6.9 PRESTASI TABUNG ASG PERSARAAN


TAHUN BERAKHIR

2009

31 Mac
Kadar

6.00

Pengagihan

2010
6.00

2011
6.10

Pendapat Seunit (sen)


Jumlah Pulangan (%)
NAB Seunit Tertinggi

(20.22)
1.0638

37.42
1.0524

16.33
1.1568

(RM)
NAB Seunit Terendah

0.7664

0.7229

0.9584

(RM)
Jadual 4.6.6 Prestasi Tabung ASG PERSARAAN
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Gemilang Persaraan yang telah
diaudit oleh juru audit luaran yang bertauliah.

BAB 5
PRODUK HARGA TETAP

5.1 PENGENALAN

76

Produk harga tetap bermaksud transaksi jual beli saham dalam unit RM1 bersamaan 1 unit.
Keistimewaan harga tetap mempunyai risiko yang rendah berbanding produk harga berubah.
Antara produk yang ditawarkan oleh ASNB ialah Amanah Saham Bumiputera, Amanah
Saham Wawasan, Amanah Saham Malaysia,Amanah Saham Didik,dan Amanah Saham 1
Malaysia.

5.2 PRODUK PRODUK HARGA TETAP


Amanah Saham Bumiputera
Amanah Saham Wawasan 2020
Amanah Saham Malaysia
Amanah Saham Didik
Amanah Saham 1 Malaysia

5.3 AMANAH SAHAM BUMIPUTERA


5.3.1 PENGENALAN
Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) dilancarkan pada 2 Januari 1990
Objektif: Menjana pulangan jangka pangjang yang kompetetif dan konsisten
kepada pemegang-pemegang unit disamping memastikan pengekalan modal
pada tahap toleransi risiko yang minimum

5.3.2 LOGO AMANAH SAHAM BUMIPUTERA

77

Rajah 5.3.1 Logo Amanah Saham Bumiputera

5.3.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA


CIRI-CIRI
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

PENERANGAN
Pendapatan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta
menjakakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung
hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya
ada)dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) keatas

Kelayakan Melabur

pelaburan mereka.
Warganegara Malaysia

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun Bijak ( 18 tahun keatas sebagai penjaga untuk

kanak-kanak ^bulan keatas dan 18 tahun kebawah.


Harga Seunit
RM1.00
Bentuk Pelaburan
Buku Pelaburan
Sekim Pelaburan Ahli KWSP
Pelaburan Permulaan Minimum
Buku Pelaburan 10-unit
Pelaburan Tambahan Minimum
Buku Pelaburan- 1unit
Sijil Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum
Akaun Dewasa: 200,000 unit
Saiz Tabung
Caj Jualan
Caj Jualan Balik
Pembayaran Jualan
Tempoh Bertenang
Tahun Kewangan Berakhir

Akaun Remaja: 10,000 unit


Tiada Had
Tiada
Tiada Caj
Tiada
Tiada
31 Disember
78

Penutupan
Kelayakan

Akaun
bagi

dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB

pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah

pendapatan

had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus


Induk
Oleh

itu,pemegang

mengekalkan

had

unit

adalah

pelaburan

dinasihatkan

minima

supaya

sepanjang tahun

kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan


akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 5.3.1 Panduan Ringkasan ASB

5.3.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM BUMIPUTERA


Tahun

Berakhir

31 2008

2009

2010

Disember
Kadar
Pengagihan 7.00

7.30

7.50

Pendapatan

Seunit

(sen)
Bonus Seunit (sen)

1.75
1.25
Jadual 5.3.2 Prestasi tabung ASB

1.25

Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Bumiputera yang telah diaudit
oleh juru audit luaran yang bertauliah.

79

5.4 AMANAH SAHAM WAWASAN 2020


5.4.1 PENGENALAN
Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) dilancarkan pada 28 Ogos 1996.
Objektif: Memberi kadar pulangan yang berpatutan dan berterusan kepada
pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio yang terpilih
terdiri dari pelaburan yang dibenarkan.

5.4.2 LOGO AMANAH SAHAM WAWASAN 2020

Rajah 5.4.1 Logo Amanah Saham Wawasan 2020

80

5.4.3 PANDUAN RINGKASAN ASW2020


CIRI-CIRI
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

PENERANGAN
Pendapatan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta
menjakakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung
hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya
ada)dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) keatas
pelaburan mereka.
Warganegara Malaysia

Kelayakan Melabur

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun Bijak ( Ibubapa atau penjaga yang sah sebagai
penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan keatas dan 18

tahun kebawah.
RM1.00
Buku Pelaburan
Sekim Pelaburan Ahli KWSP

Harga Seunit
Bentuk Pelaburan

Pelaburan Permulaan Minimum


Pelaburan Tambahan Minimum

Buku Pelaburan 100-unit


Buku Pelaburan- 1unit
Sijil Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum
Tiada had,tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung
15.515 bilion unit
Caj Jualan
Tiada
Caj Jualan Balik
Tiada Caj
Pembayaran Jualan
Tiada
Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31 Ogos
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
Kelayakan
pendapatan

bagi

pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah


had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk

81

Oleh

itu,pemegang

mengekalkan

had

unit

adalah

pelaburan

dinasihatkan

minima

supaya

sepanjang tahun

kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan


akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 5.4.1 Panduan ringkasan ASW2020

5.4.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM WAWASAN 2020


Tahun Berakhir 31 2009
2010
2011
Ogos
Kadar
Pengagihan 6.30
6.35
6.50
Pendapatan
Seunit
(sen)
Jadual 5.4.2 Prestasi Tabung Amanah Saham Wawasan 2020
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Wawasan 2020 yang telah
diaudit oleh juru audit luaran yang bertauliah.

82

5.5 AMANAH SAHAM MALAYSIA


5.5.1 PENGENALAN

Amanah Saham Malaysia(ASM) dilancarkan pada 20 April 2000.


Objektif: Memberi pemegang-pemegang unit peluang pelaburan jangka panjang
untuk menjana pulangan yang kompetetif dan berterusan menerusi pelaburan
dalam portfolio yang dipelbagaikan.

5.5.2 LOGO AMANAH SAHAM MALAYSIA

Rajah 5.5.1 Logo Amanah Saham Malaysia


5.5.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM MALAYSIA
CIRI-CIRI
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

PENERANGAN
Pendapatan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta
menjakakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung
hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya
ada)dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) keatas

Kelayakan Melabur

pelaburan mereka.
Warganegara Malaysia

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun Bijak ( Ibubapa atau penjaga yang sah sebagai
83

penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan keatas dan 18


tahun kebawah.
Harga Seunit
RM1.00
Bentuk Pelaburan
Buku Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum
Buku Pelaburan 100-unit
Pelaburan Tambahan Minimum
Buku Pelaburan- 1unit
Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan
Caj Jualan Balik
Pembayaran Jualan Balik
Tempoh Bertenang
Tahun Kewangan Berakhir
Penutupan
Akaun
dan
Kelayakan
bagi
pegagihan
pendapatan

Tiada had,tertakluk kepada peruntukan saiz tabung


13.91 bilion unit
Tiada
Tiada Caj
Serta-merta
Tiada
31 Mac
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah
had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk

Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya


mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan
akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 5.5.1 Panduan Ringkasan Amanah Saham Malaysia

5.5.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM MALAYSIA


TAHUN BERAKHIR 2009
2010
2011
31 OGOS
Kadar
Pengagihan 6.25
6.30
6.38
Pendapatan
Seunit
(sen)
Jadual 5.4.2 Prestasi Tabung Amanah Saham Malaysia
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Malaysia yang telah diaudit oleh
juru audit luaran yang bertauliah.

84

5.6 AMANAH SAHAM DIDIK


5.6.1 PENGENALAN
o Amanah Saham Didik (ASD) dilancarkan pada 20 April 2001
o Objektif: Memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan
pelaburan dalan jangka panjang.

5.6.2 LOGO AMANAH SAHAM DIDIK

Rajah 5.6.1 Logo Amanah Saham Didik

85

5.6.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM DIDIK


CIRI-CIRI
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

PENERANGAN
Pendapatan
Ekuiti
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta
menjakakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung
hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya
ada)dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) keatas
pelaburan mereka.
Warganegara Malaysia

Kelayakan Melabur

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun Bijak ( Ibubapa atau penjaga yang sah sebagai
penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan keatas dan 18

Harga Seunit
Bentuk Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum
Pelaburan Tambahan Minimum
Pelaburan Maksimum
Saiz Tabung
Caj Jualan
Caj Jualan Balik
Pembayaran Jualan

tahun kebawah.
RM1.00
Buku Pelaburan
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Buku Pelaburan 100-unit
Buku Pelaburan- 1unit
KWSP-RM1,000
Tiada had,tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
4.5 bilion unit
Tiada
Tiada
Serta merta,kecuali mereka yang melabur melalui Skim
Pelaburan Ahli KWSP,jumlah wang jualan balik akan

dimasukkan semula ke KWSP.


Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31 Jun
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
Kelayakan
pendapatan

bagi

pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah


had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk
Oleh

itu,pemegang
86

unit

adalah

dinasihatkan

supaya

mengekalkan

had

pelaburan

minima

sepanjang

tahun

kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan


akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 5.6.1 Panduan Ringkasan ASD

5.6.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM DIDIK


Tahun Berakhir 31
2009
2010
2011
Ogos
Kadar
Pengagihan
6.30
6.35
6.50
Pendapatan
Seunit
(sen)
Jadual 5.4.2 Prestasi Tabung Amanah Saham Didik
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Didik yang telah diaudit oleh
juru audit luaran yang bertauliah.

87

5.7 AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA


5.7.1 PENGENALAN
Amanah Saham 1 Malaysia (AS 1Malaysia) dilancarkan pada 5 Ogos 2009.
Objektif: Untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan
yang konsistan dan berterusan disamping mengekalkan modal pelaburan para
pemegang unit didalam temoh janka panjang melalui portfolio pelaburan yang
dipelbagaikan.
5.7.2 LOGO AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA

Rajah 5.7.1 Logo Amanah Saham 1 Malaysia

5.7.3 PANDUAN RINGKASAN AMANAH SAHAM 1MALAYSIA


CIRI-CIRI
Jenis Tabungan
Kategori Tabung
Pelabur Sasaran

PENERANGAN
Pendapatan
Ekuiti
Pelabur jangka masa sederhana dan jangka masa

Kelayakan Melabur

panjang
Pelabur yang memahami pulangan dan risiko
Pelabur yang ingin mendapatkan pulangn dari

pengagihan pendapatan,sekiranya ada.


Warganegara Malaysia

Akaun Dewasa(18 tahun keatas)


Akaun Bijak ( Ibubapa atau penjaga yang sah sebagai
penjaga untuk kanak-kanak 6 bulan keatas dan 18
88

Harga Seunit
Bentuk Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum
Pelaburan Tambahan Minimum
Pelaburan Maksimum

tahun kebawah.
RM1.00
Buku Pelaburan
Skim Pelaburan Ahli KWSP
Buku Pelaburan 100-unit
Buku Pelaburan- 1unit
KWSP-RM1,000
Tiada had pelaburan maksimum dikenakan kepada pelabur AS
1Malaysia. Walaubagaimanapun, di dalam tempoh tawaran
permulaan,had pelaburan maksimum sebanyak 50000 unit
akan dikenakan bagi setiap pelabur yang berumur 55tahun dan
kebawah manakala pelabur yang berumur melebihi 55tahun
akan dikenakan had pelaburan maksimum sebanyak 100,000
unit.Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengenakan
sebarang had pelaburan maksimum kepada sebarang tempoh

Saiz Tabung
Caj Jualan

yang lain.
10.0 bilion unit
Tiada. Walaubagaimanapun, pengurus mempunyai budi bicara
untuk mengenakan caj jualan sehingga 1% daripada nilai

pelaburan seleppas tempoh tersebut


Caj Jualan Balik
Tiada
Pembayaran Jualan
Serta merta
Tempoh Bertenang
Tiada
Tahun Kewangan Berakhir
31 September
Penutupan
Akaun
dan Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,ASNB
Kelayakan bagi pegagihan berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah
pendapatan
had pelaburan minima yang terkandung dalam Prospektus
Induk
Oleh itu,pemegang unit adalah dinasihatkan supaya
mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun
kewangan tabung unit amanah bagi mengelakan penutupan
akaun tersebut yang juga boleh menjejaskan kelayakan
pemegang unit untuk pengagihan pendapat,jika ada.
Jadual 5.7.1 Panduan Ringkasan Amanah Saham 1Malaysia

5.7.4 PRESTASI TABUNG AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA


Tahun Berakhir 30 September 2010
Kadar Pengagihan Pendapatan 6.38

2011
6.50
89

Seunit (sen)
Jadual 4.7.2 Prestasi Tabung Amanah Saham 1Malaysia
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham 1Malaysia yang telah diaudit
oleh juru audit luaran yang bertauliah.

5.8 MAKLUMAT PELABURAN


5.8.1

Pemgagihan pendaatan (jika ada) adalah dalam bentuk unit-unit tambahan yang akan
dilaburkan semula (tertakluk kepada baki unit tabung.

5.8.2

KELEBIHAN MELABUR
Unit amanah berharga tetap RM1.00 adalah bersesuaian untuk pelabur yang
mempunyai tahap toleransi risiko yang rendah dan sederhana serta
mengutamakan pengekalan modal
Portfolio pelaburan dipelbagaikan membantu mengurangkan risiko pelaburan
Pelaburan jangka masa panjang yang berpeluang menjana ulangan yang
kompetetif
Pelaburan permulaan yang minimum yang rendah (RM10 bagi ASB dan RM100
bagi ASD,ASM,ASW2020, dan AS 1Malaysia)
Tiada sebarang yuran permohonan dikenakan
Urusniaga boleh dilakukan pada bila-bila masa serta menyediakan kecairan atau
mudah tunai apabila diperlukan
Mudah berurusniaga dengan rangkaian ejen-ejen ASNB yang meluas diseluruh
Negara.
Pengurusan yang professional dan berpengalaman lebih 30 tahun dalam industry
unit amanah.
Tambahan pelaburan melalui kemudahan potongan gaji untuk pelabur dan ahli
keluarga bagi ASB,ASW 2020,ASD dan AS 1Malaysia(tertakluk kepada bagi
unit tabung)
Hak dan kepentingan pemegang unit diawasi oleh pemegang amanah iaitu
Amanah Raya Trutees Berhad.
Pengagihan pendapatan yang diperolehi tidak dikenakan cukai.

5.8.3

TRANSAKSI DI LAKUKAN:
90

o Ibu pejabat ASNB


o Pejabat-pejabat ASNB Negeri
o Ejen-ejen ASNB: a) Malayan Banking Berhad
b) CIMB Bank Berhad
c) RHB Bank Berhad
d) Pos Malaysia Berhad
o Perbankan Internet
5.8.4
o
o
o
o
o

KAEDAH PELABURAN
Tunai
Cek
Bank Deraf
Arahan Tetap Bank
Skim Pelaburan Ahli KWSP (untuk ASD dan ASW 2020 tertakluk kepada baki
unit tabung)
o Kemudahan Potongan Gaji (tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh ASNB dan kemudahan ini boleh ditamatkan pada bila-bila masa)

5.9 KEMUDAHAN PERBANKAN INTERNET


Pelaburan melalui e-transaksi merupakan satu kemudahan untuk menambahkan
pelaburan tanpa berurusan dikaunter dan secara dalam talian menerusi
www.maybank2u.com.my dan www.cimbclick.com.my seperti dirajah dibawah.

BAB 6
PEMASARAN
6.1 PENGENALAN
Pemasaran Membantu dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kerja-kerja
luar. Dalam bahagian pemasaran ini, akan sering membuat aktiviti-aktiviti luar seperti
ceramah, seminar, kaunter perkhidmatan, Touch Point dan lain-lain.

91

PEMASARAN

CERAMAH

SEMINAR

KAUNTER

TOUCHPOINT

Rajah 6.1.1 Carta Aktiviti Pemasaran


6.1 Ceramah & seminar
o Sebelum mengadakan ceramah,pegawai pemasaran akan mencari lokasi yang
strategik dan ramai orang untuk melibatkan diri.
o Setelah mendapat lokasi yang sesuai, pegawai pemasaran akan menghantar surat
bahawa pihak ASNB ingin mengadakan ceramah ditempat berkenaan.
o Pada kebiasaannya ceramah ini diadakan di kolej- kolej swasta dan kerajaan,institusi
perbadanan awam, perkampungan orang asli dan sekolah-sekolah.
o Keperluan yang peru dibawa bersama adalah:
Modul-modul yang sesuai perlu disediakan. Terdapat lima jenis modul.
Modul A, D, E, F, dan G.
Borang kaji selidik, borang kehadiran dan juga borang tuntutan, ini
disediakan sekiranya hendak pergi memberi ceramah atau seminar.
Borang-borang urus niaga seperti borang pendaftaranakaun dewasa dan
remaja, borang biro angkasa, borang potongan gaji, borang buku hilang,
penukaran butir-butir peribadi, borang jualan balik dan lain-lain.
Peralatan yang perlu disediakan ialah peralatan tulis seperti pen, resit
ASNB, thumbprint, cop ASNB serta kad nama pegawai yang bertugas.
Hadiah juga perlu disediakan. Antaranya beg ASNB dan pen ASNB
untuk potongan gaji.
o Tujuan penyediaan barang-barang ini adalah untuk memudahakan para pekerja dalam
menjalankan tugasan mereka. Serta dapat meringankan beban mereka dalam
menyediakan peralatan untuk ke program tersebut.
Kesimpulannya, saya mempelajari bagaimana untuk menyediakan barangbarang serta borang-borang yang perlu di bawa untuk aktiviti luar seperti
Seminar 360, kaunter perkhidmatan, ceramah dan lain-lain aktiviti yang akan
dilaksanakan. Dari situ, saya dapat mengetahui setiap fungsi borang-borang yang
terdapat di ASNB.

92

6.2 Kaunter & Touch Point


Kaunter perkhidmatan ini disediakan untuk membantu para pelabur yang
mempunyai masalah mengenai ASNB tetapi tidak sempat untuk pergi ke pejabat
ASNB. Kebiasaannya kaunter perkhidmatan akan diadakan di kawasan
pedalaman. Hal ini kerana, ia bertujuan untuk memudahkan pelabur dari kawasan
pedalaman untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai ASNB.
6.2.1 Barang-barang dan keperluan kaunter dan touch point.
o Borang pendaftaran remaja dan dewasa.
o Borang tuntutan baki unit pelaburan
o Borang kehilangan atau kemusnahan buku pelaburan
o Borang bantuan khairat
o Skim potongan gaji
o Peralatan tulis
o Hadiah seperti beg seminar atau pen seminar
o Harga produk pada hari tersebut
Kebiasaannya semasa kaunter perkhidmatan ini, ramai pelabur yang ingin
membuka
akaun baru. Dalam hal ini, saya turut membantu dalam
mempercepatkan proses
pendaftarn. Antara yang perlu saya lakukan ialah membantu dalam fotostat kad
pengenalan pelabur dan sijil lahir pelabur remaja. Selain itu, saya juga turut membantu dalam
mengira borang yang telah siap diisi oleh pelabur dan memastikan borang disemak agar tiada
kesilapan dan memberi hadiah kepada pelabur yang membuka akaun ASB.

Kesimpulannya, dengan adanya aktiviti luar seperti ini, orang ramai akan
dapat mengenali ASNB dengan lebih dekat. Ini akan membuatkan ramai pelabur
yang akan melabur di ASNB. Selain itu, kaunter perkhidmatan ini memberikan
peluang kepada penduduk di kawasan pendalaman untuk mengetahui dengan
lebih terperinci mengenai produk-produk ASNB.

93

BAB 7
KESIMPULAN DAN CADANGAN
7.1 KESIMPULAN
Sepanjang menjalani latihan industri di Amanah Saham nasional Berhad cawangan Ipoh
terdapat pelbagai pengalaman dan pengatahuan yang diperoleh amatlah berguna pada diri
seorang pelajar. Ianya memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan bekerja
didalam sebuah organisasi dan secara berkumpulan. Ini merupakan satu pebghargaan yang
amat besar pada diri saya untuk menjejak kaki ke alam yang pekerjaan yang sebenar.
Latihan industri bukan lah salah satu matlamat untuk penuntut lulus dalam program engajian
diploma semata-mata. Latihan industri merupakan satu peringkat dimana ia bertujuan untuk
mendedahkan para pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar. Melalui latihan ini juga
pelajar dapat menonjolkan bakat yang ada dan dapat menilai sejauh mana kemampuan serta
keupayaan dalam menjalankan sesuatu tugas yang dipertanggungjawabkan keatas diri
disamping mampu memahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran, berkeyakinan, peka
terhadap sesuatu bidang pekerjaan.
Dalam latihan industri ini juga, antara perkara penting yang saya pelajari adalah cara
pergaulan dan cara penyesuaian diri di alam pekerjaan kelak. Interaksi sesama kakitangan
perlu dijaga kerana kami bekerja bagaikan satu kumpulan yang besar. Saya juga perlu
mematuhi segala arahan yang diberikan oleh majikan. Mematuhi arahan adalah satu perkara
yang amat penting kerana setiap tugas yang diarahkan mestilah mematuhi segala
format,kualiti,produktiviti, peraturan dan garis panduan yang ditetapkan.

Semasa menjalani latihan industri ini juga,saya telah didedahkan dengan kerja yang sebenar
sebagai seorang kakitangan ASNB. Saya juga didedahkan dengan skop kerja yang berkualiti,
94

cara bekerja, penggunaan prosedur dan piawaian yang telah ditetapkan. Disini saya dilatih
bagaimana hendak menggunakan masa dengan sebaik-baiknya agar segala kerja yang telah
diberikan tidak bertangguhan dan tidak dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhannya pelajar Politeknik akan sentiasa berkualiti selagi ianya dibekalkan
Program Latihan Industri ini. Ianya juga dapat pertingkatkan inisiatif yang terbaik bagi setiap
kursus yang ditawarkan kerana selepas menjalankan latihan industri, pelajar bukan sahaja
mendapatkan kemahiran dan juga pengalaman, tetapi dapat juga menghasilkan laporan yang
bermutu.

7.2 CADANGAN
Sepanjang menjalani tempoh latihan industri ini dijalankan, pelbagai pengetahuan
dan pengalaman telah saya perolehi. Setelah saya selesai menjalani latihan industri ini
banyak kelemahan yang saya dapati pada diri saya sendiri dan mungkin juga pada
pelajar lain. Disini terdapat beberapa cadangan atau komen yang berguna pada diri
sendiri,pihak politeknik dan juga pihak Amanah Saham Nasional Berhad.
Pelajar
o Kebanyakkan pelajar malu untuk bertanyakan apa yang tidak difahami
daripada bertanya kepada kakitangan di sesebuah organisasi itu sendiri. Tetapi
sepatutnya mereka mestilah bertanyakan apa yang tidak diketahui kepada
pegawai mahupun kerani yang ada diorganisasi itu sendiri. Pelajar tidak

95

seharusnya mempunyai sikap bodoh sombong yang akan merugikan diri


sendiri dan boleh memalukan pihak politeknik.
o Kebiasaannya pelajar tidak suka untuk menyiapkan kerja yang diberikan
mengikut masa yang telah ditetapkan keran takut tidak mempunyai kerja
apabila sudah siap kerja yang dilakukan. Sikap ini mestilah dijauhkan kerana
ini akan melambangkan imej yang tidak baik pada diri sendiri dan politeknik.
Pelajar seharusnya menyiapkan kerja yang telah diberikan dengan betul dan
tepat pada masanya supaya kerja yang telah terhasil itu akan lebih berkualiti
dan berguna.

Amanah Saham Nasional Berhad


o Lokasi Amanah Saham Nasional Berhad terletak di kawasan strategik dan
mudah untuk dicari, tetapi tempat meletakkan kenderaan pelabur amatlah
sukar keran kawasan ASNB Ipoh ini terletak dikaawasan yang sangat sibuk
dan menyebabkan kepayahan untuk mencari tempat letak kereta adalah sukar.
Dicadangkan agar ASNB berpindah ke kawasan yang lebih strategik dan
mempunyai kawasan meletakkan kenderaan yang lebih banyak untuk pelabur
ASNB.
o Ruang pejabat Amanah Saham Nasional Berhad Ipoh adalah sangat sempit.
Jika ibupejabat menghantar stok hadiah dengan jumlah kuantiti yang banyak,
tiada temat untuk menyimpan barang-barang terebut. Dicadangkan agar pihak
ASNB Ipoh untuk memperluaskan lagi ruang pejabat atau berpindah di tempat
yang mempunyai keluasan yang selesa bukan hanya untuk pelabur malah
untuk kakitangan Amanah Saham Nasional Berhad itu sendiri.

96

BAB
BIBLIOGRAFI / RUJUKAN

Industri Saham Amanah Malaysia, Permodelan Nasional Berhad,2001


Ketua Pejabat (Encik Muakal Abdul Karim)
Laman web rasmi www.pnb.com.my
Laman web rasmi www.asnb.com.my
Kakitangan Amanah Saham Nasional Berhad
Rakan Seperjuangan

97

LAMPIRAN
LAMPIRAN
BROCHURE

98

99

100

101

102

103