Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KESEHATAN

UPT. PUSKESMAS PENANAE


Jl. Gajah Mada No.

Phone (0374) 646814 Kota Bima

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT.PUSKESMAS PENANAE


NOMOR : ................TAHUN 2016
TENTANG
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGGUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT. PUSKESMAS PENANAE
Menimbang

a. bahwa hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan


dan disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait
serta
tercermin
dalam
kebijakan
dan
prosedur
penyelenggaraan Puskesmas ;
b. bahwa Puskesmas sebagai Pengelola dan pelaksana
kesehatan perlu memahami dan memberikan hak pengguna
pelayanan Puskesmas terutama disampaikan melalui
brosur, leaflet, poster, yang menjelaskan tentang hak dan
kewajiban sasaran atau pengguna jasa layanan Puskesmas
serta ditunjukkan melalui sikap dan pemberi pelayanan yang
baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b
maka perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas
Penanae tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban
Pengguna.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75


Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PENANAE TENTANG


PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Kesatu

Bahwa ketetapan mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban


Pengguna di UPT Puskesmas Penanae tertuang dalam lampiran
surat keputusan ini.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan


ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba-Bima
Pada tanggal : 11 Mei 2016
KEPALA UPT. PUSKESMAS PENANAE

Nurahdiah, Amd.Keb
Nip.: 19661231 198603 2 087